Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 4

MINGGU 1 DSK 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 K.1.1.7 1.1.4 K.1.1.9 1.1. 4 1.1.! K.1.1." 1.2 1.2.1 1.2.2 ! 1.2.3 K1.2.9 1.2.4 7 K1.2.7 K1.2." " 1.2. 1.2.! STANDARD PEMBELAJARAN Menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah. Mengenal pasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis masa dan kronologi. Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis masa. Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan harian. Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah. Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi melahirkan jati diri. Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan. Menyatakan kehidupan masyarakat masa lalu dan kesinambungannya dengan masa kini Menyatakan biodata diri. Mengenal pasti salasilah keluarga. Menyatakan pengertian keluarga asas. Menyatakan keistimewaan mewujudkan keluarga asas. Mengenal pasti panggilan anggota keluarga. Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga. Menyatakan kepentingan penggunaan panggilan dalam institusi keluarga. Menjelaskan perkembangan diri dan keluarga mengikut garis masa. Menyatakan peristiwa bersejarah dalam keluarga. DSP

1.3

1.3.1 1.3.2 1.3.3 K1.3.9 1.3.4

Menyatakan nama dan alamat sekolah dengan lengkap. Mengenal pasti lokasi sekolah. Men$eritakan sejarah penubuhan sekolah. Menyatakan sekolah sebagai sesebuah institusi pendidikan yang perlu dibanggakan. Menyatakan $ogan kata% &isi dan misi sekolah. Menyatakan maksud warna dan simbol pada len$ana dan bendera sekolah. Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah. Menyatakan struktur organisasi pentadbiran sekolah. Mengenal pasti usaha'usaha untuk mengekalkan kebersihan dan keindahan sekolah. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (21 MAC 2014 29 MAC 2014)

1#

11

1.3. K1.3.7

12 13 1.4 14

1.3.! K1.3."

1.4.1 1.4.2 K1.4.7 1.4.3

Menyatakan alamat tempat tinggal dengan lengkap. Menyatakan lokasi tempat tinggal. Menyatakan tanggungjawab menjaga kemudahan awam di kawasan setempat. Menyatakan sejarah tempat tinggal. Menyatakan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal. Menyatakan sejarah tempat tinggal sebagai perkara yang perlu dihargai. Menyatakan keistimewaan kawasan setempat. Menjelaskan tokoh kebanggaan setempat. Menyatakan kepentingan mengindahkan persekitaran tempat tinggal. Menyatakan maksud (aman )ir *atu. Menyatakan perubahan yang berlaku pada (aman )ir *atu.

1.4.4 K1.4.9 1.4.

1! 17

1.4.! K1.4." 2.1 2.1.1 2.1.2

K2.1.! 1" +), 19 2# 2.1.3 21 K2.1.4 K2.1. 22 & 23 24 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 2 3.1.4 K3.1.! 3.1. 2! K3.1.7 K3.1." 4.1 27 4.1.1 4.1.2 K4.1. 2" 29 4.1.3 K4.1.! 4.1.4

Menyatakan kepentingan menghargai masa yang mempengaruhi kehidupan harian.

K)-.), K/0 1eperiksaan 1ertengahan 2ahun Menamakan benua dan lautan di dunia selepas pen$airan air batu. Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar. Menyatakan sikap yang perlu diamalkan dalam menjaga alam sekitar. CUTI PERTENGAHAN TAHUN (27 MEI 2014 14 JUN 2014) Menyatakan maksud prasejarah. Menyatakan lokasi prasejarah. Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah Mengenal pasti alatan dan kegunaannya dalam masyarakat prasejarah Menyatakan kepentingan menghargai tinggalan sejarah. Menyatakan keper$ayaan manusia prasejarah. Menyatakan persediaan untuk menghadapi perubahan persekitaran. Menyatakan sikap manusia prasejarah yang perlu di$ontohi. Menamakan kerajaan'kerajaan Melayu awal. Mengenal pasti lokasi kerajaan'kerajaan Melayu )wal pada peta Malaysia. Menyatakan keistimewaan kerajaan'kerajaan Melayu awal. Menamakan laut% selat% teluk dan pulau pada peta di sekitar kerajaan Melayu awal. Menyatakan keperluan menjaga kebersihan pesisiran pantai Menyatakan akti&iti berasaskan laut dalam kerajaan'kerajaan Melayu.

K4.1.7 .1 3# .1.1 .1.2 K .1. .1.3 31 K .1.4 K .1.! .2 .2.1 K .2. .2.2 33 .2.3 K .2.! .2.4 K .2.7 .3 .3.1 K .3. .3.2 K .3.7

Menyatakan kepentingan menghargai kemakmuran negara. Menyatakan maksud tokoh terbilang. Menjelaskan kedudukan tokoh'tokoh terbilang dalam masyarakat Melayu lama. Menjelaskan tentang nilai'nilai murni masyarakat dahulu yang dapat di$ontohi. Menyatakan peranan jawatan tokoh terbilang dalam membangunkan Kesultanan Melayu Melaka. Menyatakan keistimewaan tokoh'tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka dalam pembentukan sahsiah indi&idu. Menyatakan kepentingan menghargai tokoh'tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka dalam masyarakat. Menyatakan latar belakang 1arameswara sebagai pengasas Melaka. Menyatakan si3at'si3at kepimpinan tokoh yang boleh di$ontohi. Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan 1arameswara dari 1alembang ke Melaka. Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka. Menyatakan kepentingan menghargai sumbangan seseorang pemimpin yang dihormati dalam masyarakat. Menyatakan asal usul nama Melaka berdasarkan pelbagai sumber. Menjelaskan kewujudan Kesultanan Melayu Melaka sebagai warisan yang dibanggakan. Menyatakan riwayat hidup 2un 1erak. Menyatakan si3at'si3at kepimpinan tokoh yang boleh dijadikan $ontoh. Menyenaraikan 0ultan Melaka semasa 2un 1erak menjadi *endahara. Menyatakan kepentingan nilai ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin. 4)5)2), K/ M/4)K)% *),+)6 6)7) */60/-)6)8 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (12 SEPT 20 SEPT 2014)

32

34

3! 37 38

.3.3 39 .3.4 K .3.! .4 4# .4.1 .4.2 K .4.! .4.3 41 K .4.4 K .4. 42

Menyatakan kebijaksanaan 2un 1erak dalam menangkis serangan 0iam di Melaka. Menyatakan peranan 2un 1erak dalam membina kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Menghubungkaitkan kebijaksanaan tokoh dalam membentuk sahsiah indi&idu. Menyatakan riwayat hidup 8ang 2uah. Menyatakan peranan 8ang 2uah sebagai laksamana. Menyatakan tanggungjawab rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menjelaskan peristiwa pertarungan antara 8ang 2uah dengan 8ang -ebat dalam 8ikayat 8ang 2uah. Menyenaraikan si3at'si3at kesetiaan tokoh kepada institusi beraja. Menyatakan kebijaksanaan tokoh dalam menyelesaikan sesuatu masalah. 1eperiksaan )khir 2ahun