Anda di halaman 1dari 3

Pelaksanaan Ujian Bleep Ujian daya tahan kardiovaskular merupakan salah satu jenis ujian kecergasan fizikal.

Menurut Baumgartner dan Jackson (1999), sesuatu ujian yang dapat mencapaitahap pekali korelasi kebolehpercayaan .85 hingga .93, kesahan melebihi .85 hingga.93 adalah wajar diterima dalam pengukuran. Terdapat berbagai jenis bateri ujianyang digunakan untuk menilai daya tahan kardiovaskular seperti : Cooper Test,Harvard Step Test, Step Up Test, 2.4km Test, Rocxport Walking Test, Bicycle Ergometer, Treadmill Submaximal Test, 1.5mile Test, Bleep Test, 1 mile Test dan sebagainya. Prosedur Ujian Ujian Bleep/ Beep/ Multistage Fitness Test Deskripsi : Ujian ini melibatkan kaedah larian berterusan di antara dua jarak 20 meter di dalam masa beep yang diraka m. Masa di antara beep akan menjadi lebih pantas pada setiap tahap. Kelajuan permulaan larian adalah 8.5 km/ jam. Ianya akanmeningkat 0.5km/ jam setiap minit. Objektif : Untuk mengukur pengambilan oksigen maksimum (VO2max) subjekselepas melakukan gerak kerja atau aktiviti yang telah dijalankan. Skor : Skor yang dibuat oleh subjek adalah berdasarkan tahap dan jumlah ulanganyang mampu dibuat sehingga subjek tidak mampu menyaingi bunyi beep. Sasaran :Peralatan : i. Skitelii. Pita pengukur 30 meter iii. Radio Kasetiv. Pita kaset ujian Bleepv. Borang data pengiraan/ kad skor

Borang biodata : i. ii. Alat penimbang berat dan ukur tinggi ii. Bib bernombor iii. Jam randikiv. Pita pelekatv. Permukaan rata, tidak licin, dan selamat digunakanserta melebihi jarak 20 meter.

Kaedah pengukuran: iii. Subjek yang melakukan ujian Bleep perlu mengikut langkah- langkah berikut:-i. Subjek melakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan terlebih dahulusebelum menjalani ujian.ii. Subjek meletakkan sebelah kaki pada atau melebihi tanda 20 meter padapenghujung setiap ulangan. iii. Jika subjek tiba sebelum bunyi beep, maka subjek mesti menunggu bunyi beep dan kemudian meneruskan larian.iv. Subjek akan terus berlari selama mungkin sehingga subjek tidak mampumenyaingi kelajuan bunyi. Jika subjek gagal sampai sebelum bunyi beep, maka mereka akan diberikan 2 3 peluang untuk mengejar kelajuan. Jika masih gagal maka subjek tersebut akandigugurkan dari terus berlari.vi. Tahap yang telah ditamatkan oleh subjek dicatatkan ke dalam borang datapengiraan.vii. Subjek melakukan aktiviti menyejukkan badan selepas melakukan ujian.Sementara itu, pengurusan, pengelolaan, dan pentadbiran ujian tersebut, pengkajiakan membahagikannya kepada 3 fasa iaitu:-

iv. v.

vi.

1. Fasa Persediaan .1 Alatan Radio kaset serta pita kaset ujian Bleep adalah alat yang penting dalam ujian Bleepini. Pastikan radio kaset serta pita rakaman berada dalam keadaan yang baik danboleh digunakan. Peralatan lain yang diperlukan ialah jam randik, penimbang berat,alat pengukur tinggi, borang data pengiraan, pita pelekat, nombor subjek, dan pitapengukur. 1.2 Tempat ujian Persediaan dan pemasangan alatan dilakukan di kawasan yang lapang, rata, tidaklicin dan selamat digunakan serta sekurang-kurangnya 22 meter panjang. Ukur jaraktepat ialah 20 meter. Jarak di antara setiap subjek yang hendak diuji ialah kira-kira 1hingga 1.5 meter. 1.3 Masa ujian Pada waktu petang yang bersesuaian dengan waktu senggang pelajar. 1.4 Demonstrasi Satu tunjukcara dilakukan sebelum ujian dijalankan supaya subjekmendapatmkefahaman yang lebih jelas bagaimana prinsip dan prosedur yang betuluntuk melakukan ujian. 1.5 Penerangan Sebelum ujian dilaksanakan, subjek diberi penerangan mengenai objektif, dankaedahlakuan. 2. Fasa Ujian Fasa ujian dibahagikan kepada tiga iaitu:-2.1 Semasa ujian dijalankan, penyelidik perlulah memberikan perangsang kepadasubjek bagi meningkatkan keupayaan yang maksimum.2.2 Subjek juga akan diingatkan agar sentiasa mendenga

r beep kerana masa di antara beep akan menjadi lebih pantas pada setiap tahap 2.3 Subjek yang dipilih juga hendaklah bersungguh-sungguh menjalani ujian inikerana sekiranya subjek hilang tumpuan maka ia akan mempengaruhi tahap jaraklarian yang semakin kurang. 3. Fasa Pengumpulan Data Semua skor yang diperolehi daripada ujian Bleep tersebut akan dicatatkan dalamkad skor sebagai skor mentah. Skor ini digunakan untuk pengiraan pengambilanVO2 max setiap subjek sebelum dianalisis. Dengan penghasilan data ini akanmengetahui perbezaan yang signifikan terhadap tahap daya tahan kardiovaskular diantara pemain bola baling bawah 15 tahun Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Aris Bendahara, Kluang dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Ismail, ParitRaja, Batu Pahat menggunakan ujian t. Tahap kesignifikan yang ditetapkan ialahpada aras keertian p = 0.05 RAJAH PERLAKSANAAN UJIAN BLEEP