Anda di halaman 1dari 6

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI SMK SLIM, JALAN MELATI, TAMAN SEROJA, 35800, SLIM RIVER, PERAK

KERTAS CADANGAN KEM BESTARI SOLAT


Hari Khamis dan Jumaat Tarikh 23 hingga 24 Februari 2012 Tempat Surau Musa As Syairi SMK S im !enye aras !r"gram

!uan Asmahani #t$ Jaa%ar

KERTAS CADANGAN KEM BESTARI SOLAT SMK SLIM PENDAHULUAN Kem #estari s" at ada ah akti&iti yang di aksanakan untuk memastikan murid dapat menunaikan s" at dengan sempurna dari segi ba'aan( perbuatan( i mu pengetahuan dan penghayatan$ Akti&iti ini di aksanakan se'ara intensi% di satu tempat khas mengikut kesesuaian sesebuah sek" ah$ OBJEKTIF 1$ Murid dapat mengetahui a%a) s" at*s" at %ardu berserta maknanya$ 2$ Murid dapat me aksanakan semua perbuatan serta ba'aan da am s" at dengan betu dan an'ar$ 3$ Murid dapat me aksanakan s" at dengan sempurna sama ada se'ara bersendirian atau ber+amaah$ ANJURAN !r"gram !endidikan Khas ,ntegrasi SMK S-,M TEMPAT S./A. M.SA AS S0A,/, SMK S-,M TARIKH 23 hingga 24 Februari 2012 MASA 1200 pagi 3 1200 petang 423$2$20125 1$00 pagi 3 12$00 tengahari 424$2$20125 KUMPULAN SASARAN Semua murid yang beragama ,s am !r"gram !endidikan Khas ,ntegrasi JAWATANKUASA PELAKSANA 4ru+uk ampiran A5

TENTATIF PROGRAM 4ru+uk ampiran #5 PENUTUP Kem #estari S" at !endidikan Khas merupakan satu pr"gram untuk menga+ar dan mendidik murid mengama kan s" at ima 6aktu$ Sem"ga dapat men'apai "b+ekti% sebagaimana yang diharapkan ebih* ebih agi me ihatkan kepada persekitaran yang amat merun'ing di akhir*akhir ini$ Justeru itu( besar ah harapan kami agar Kem #estari S" at !endidikan Khas ini dapat di aksanakan dengan +ayanya me a ui s"k"ngan( keprihatinan dan k"mitmen semua pihak$

SELAMAT BERJAYA

7isediakan " eh 2 ********************************


4 A8,9AT #,8 TA/-A8 5 J:8;7 5

7i sahkan " eh 2 ********************************


4 !8 HJH S,T, MA/,AM #T$ HJ

<uru !endidikan Khas ,ntegrasi SMK S-,M

!engetua SMK S-,M

Lampiran A : JAWATANKUASA PELAKSANA Penasi at Pen!er"si Pen#e$aras Pr%!ram Se'ia"sa a Nai( Se'ia"sa a 2 !uan H+h Siti Mariam #t$ H+ J"ned 2 !uan Asmahani #t$ Jaa%ar & 2 !uan Asmahani #t$ Jaa%ar 2 ;n$ Ani)at #in Tar an 2 !uan Fairus Fari)a #t$ Abdu Karim 21$ 2$ !uan Munira #t$ Judin !uan 8ik /asidah #t$ Saridinar Abu #akar AJK Keba+ikan > 7isip in 2 1$ ;n$ M"hd 0usmi)a #in M"hamed 2$ !uan 8ura)rina #t$ Mat Shari%% AJK Jurugambar AJK 7"kumentasi > #uku !r"gram 2 1$ ;n$ Ani)at #in Tar an 21$ ;n$ Ani)at #in Tar an 2$ !uan 8uru 9a ia #t$ M"hd /a)a i !enga'ara Fasi itat"r 2 1$ !uan 8uru 9a ia #t$ M"hd /a)a i 21$ !uan Asmahani #t$ Jaa%ar 2$ !uan Fairus Fari)a #t$ Abdu Karim 3$ !n Munira #t$ Judin ?$ ;n$ M"hd 0usmi)a #in M"hamed @$ ;n$ Ani)at #in Tar an A$ !n$ 8uru 9a ia #t$ M"hd /a)a i 1$!n$ 8ik /asidah #t$ SaridinarAbu

AJK .rusetia dan !enda%taran= A atan=#ahan

#akar

Lampiran B TENTATIF PROGRAM

Hari !ertama A$30 3 1$00 pagi 1$00 3 B$00 pagi 2 !enda%taran peserta( tak imat > agihan kumpu an 2 -7K 1 !engena an angg"ta 6udhu #a'aan niat 6udhu Ama i 6udhu 2 /;HAT 2 Ama i 6udhu darurat 7"a se epas 6udhu 2 Ama i A)an dan ,Camat 2 -7K 2 2 -a%a) 8iat S" at = #a'aan da am s" at 2 #ersurai

B $00 3 B 230 pagi B$30 3 11 200 pagi 11$00 3 12$00 tgh 12$00 3 1$00 tgh 1200 tghari

TENTATIF PROGRAM

Hari Kedua A$30 3 1$00 pagi 1$00 3 B$00 pagi B 200 3 B$30 pagi B$30 3 11 200 pagi 11$00 3 11$30 pagi 11$30 3 12 200 tengahari 1 2200 tengahari 2 Ama i 6udhu 2 -7K 1 8iat dan #a'aan 7a am S" at 2 /;HAT 2 Ama i S" at Se'ara Tertib 2 !eni aian ,ndi&idu 2 !erasmian penutup

2 #ersurai