Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 3

SMK Syed Ibrahim 06700 Pendang, Kedah Darul Aman.


2013

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 3 2013 BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI

MINGGU/ TARIKH M1 1/1- 3/1

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM/PEDAGOGI

UNSUR PATRIOTISME/ NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

PENGENALAN GEOGRAFI TINGKATAN 3 PENGENALAN PETA BULATAN

M2 6/1-10/1

1.0 KEDUDUKAN Rujukan Grid

Aras 1 Mengenal pasti kedudukan Garisan Timuran dan Garisan Utaraan berasaskan peta topografi. Menyatakan RG 4 angka dan RG 6 angka berdasarkan ciri-ciri geografi yang diberi. Aras 2 Menunjukkan cara penggunaan RG 4 angka dan RG 6 angka berdasarkan ciri-ciri geografi yang diberi.

BBM

Peta Topografi

U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI Ketepatan

B1D1E1 Mengenal Garisan Timuran dan Utaraan BIDIE2


Menyatakan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka

PEDAGOGI KBKK (Menghubungkait) KONSTEKSTUAL

M3 13/1-17/1

Rujukan Grid

Aras 1 Menamakan ciri-ciri geografi berdasarkan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka. Aras 2 Membandingkan dan membezakan penggunaan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka.

BBM

Peta Topografi

U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI

PEDAGOGI KBKK (Menghubungkait) KONSTEKSTUAL

Ketepatan

B3D1E1 Menentukan kedudukan ciri-ciri geografi dengan menggunakan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka

MINGGU/ TARIKH M4 20/1-24/1

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM/PEDAGOGI

UNSUR PATRIOTISME/ NILAI U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Ketinggian

Aras 1 Menyatakan cara mengenal ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi. Aras 2 Membandingkan dan membezakan simbol-simbol ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi. Aras 1 Menamakan kepelbagaian cerun dan bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur. Aras 2 Menjelaskan ciri-ciri cerun dan bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur.

BBM

Peta Topografi

PEDAGOGI KBKK (Menghubungkait) KONSTEKSTUAL

B2D1E1 Mengenal simbol-simbol ketinggian dalam peta lakar. B2D1E2 Menamakan pelbagai bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur.

Bersyukur Ketepatan.

Kontur dan Keratan Rentas

M5 27/1-31/1

2.0 ARAH Bearing Sudutan Bearing Sukuan

Aras 1 Mengukur kedua-dua jenis bearing sesuatu tempat dengan menggunakan jangka sudut di atas peta lakar berasaskan peta topografi.

BBM

Peta Topografi Jangka Sudut Pembaris

U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI

B3D1E2 Mengukur bearing sukuan

PEDAGOGI KONSTEKSTUAL

Ketepatan

M6 3/2- 7/2

3.0 SKALA

Aras 1 Menyatakan jenis-jenis skala.

BBM

Peta Topografi

U/PATRIOTISME Mencintai

B1D1E3 Menyatakan jenis-jenis

Jarak Keluasan

Mengukur jarak dengan menggunakan skala. Mengira keluasan kawasan sekata berpandukan skala peta.

Kertas Graf Pembaris NILAI

negara

skala B3D1E3 Mengira luas kawasan sebenar berdasarkan skala peta

PEDAGOGI KONSTEKSTUAL

Ketepatan

Aras 2 Mengira anggaran keluasan kawasan tidak sekata berpandukan skala peta.

M8 17/2-21/2

4.0 GRAF, CARTA DAN RAJAH

Aras 1 Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. Aras 2 Membaca graf bar majmuk, graf gabungan, carta pai dan rajah aliran.

BBM

U/PATRIOTISME Kertas Graf Berusaha membangun Pembaris kan negara PEDAGOGI Bersatu padu KONSTEKSTUAL KBKK (Menganalisis) NILAI Ketepatan kekemasan BBM

B3D1E4

Melukis graf bar


majmuk atau graf gabungan atau carta pai dengan menggunakan label dan petunjuk yang betul

M9 24/2- 28/2

Graf, Carta, dan Rajah

Aras 1 Melukis dan melengkapkan graf bar majmuk, graf gabungan, carta pai dan rajah aliran. Aras 3 Mentafsir dan merumus graf, carta dan rajah.

U/PATRIOTISME Kertas Graf Berusaha membangun Pembaris kan negara PEDAGOGI Bersatu padu KONSTEKSTUAL B4D1E1 NILAI KBKK Mentafsir data Ketepatan (Menganalisis) berdasarkan graf atau carta atau rajah

MINGGU

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM/PEDAGOGI

UNSUR PATRIOTISME/ NILAI U/PATRIOTISME Mencintai negara

PENTAKSIRAN SEKOLAH

M10 3/3 -7/3

5.0 PETA Pandang Darat Fizikal Pandang Darat Budaya

Aras 1 Menyenaraikan pandang darat fizikal dan budaya berdasarkan simbolsimbol dalam peta lakar berasaskan peta topografi. Aras 2 Menghubungkaitkan pandang darat fizikal dan budaya dalam peta lakar berasaskan peta topografi. Aras 3 Mentafsir peta lakar berasaskan peta topografi.

BBM

Peta Lakar Peta Topografi

B4D1E2 Mentafsir peta lakar

NILAI PEDAGOGI KONSTEKSTUAL KBKK (Menganalisis, Membeza dan membanding)

Ketepatan Bersyukur

M11 10/3-14/3

7.1 SUMBERSUMBER UTAMA Sumber

Aras 1 Mentafsir sumber boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Menyenaraikan jenis-jenis sumber utama seperti mineral, hutan, air, tanih dan cahaya matahari (solar).

BBM

Carta Gambarajah

U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI

B1D2E1 Menyenaraikan jenisjenis sumber utama B1D2E2 Menyenaraikan jenisjenis mineral logam dan bukan logam

PEDAGOGI Menciri

Bersyukur

M12 17/3 -21/3 22/3 -30/3

UJIAN BULANAN (1) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM/PEDAGOGI

UNSUR PATRIOTISME/ NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

M 13 31/3 4/4

7.2 TABURAN PELBAGAI SUMBER 7.2.1 Sumber Mineral

Aras 1 Menyenaraikan jenis-jenis mineral logam dan bukan logam Menamakan jenis dan taburan mineral di Malaysia. Aras 2 Menanda dan menamakan taburan mineral di atas peta negara Malaysia.

BBM

Peta Malaysia Atlas

U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI

B3D2E1 Menanda dan menamakan lokasi mineral dan hutan pada peta Malaysia

PEDAGOGI KBKK (Menciri dan Menghubungkait) KONSTEKSTUAL

Ketepatan Bersyukur

B4D2E1 Menghuraikan taburan mineral dan hutan di Malaysia

M14 7/4 11/4

7.2.2

Sumber Hutan

Aras 1 Menamakan jenis dan kawasan hutan negara Malaysia. Aras 2 Menanda dan menamakan taburan hutan di atas peta negara Malaysia.

BBM

Peta Malaysia Atlas

U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI

PEDAGOGI KBKK (Menciri dan Menghubung kait)

Bersyukur

M15 14/4 -18/4

7.2.3 Sumber Tenaga

Aras 1 BBM Menyenaraikan sumber tenaga Peta yang digunakan di Malaysia . Malaysia Aras 2 Atlas Menandakan dan menamakan Penggunaan taburan sumber tenaga di ICT negara Malaysia . PEDAGOGI Aras 3 KBKK Membuat kesimpulan tentang (Menciri dan penggunaan sumber tenaga di Malaysia pada masa hadapan. Menghubungkait) Kajian Masa Depan

U/PATRIOTISME Berusaha membangunkan negara. NILAI

Bersyukur

M 16 21/4 25/4

7.2.4

Sumber tenaga di negara lain

Aras 1 Menyenaraikan sumber tenaga di negara lain Aras 2 Menghuraikan penggunaan sumber tenaga di negara lain.

BBM

Peta Dunia Atlas Penggunaan ICT

U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI

B3D2E2 Menjelaskan jenis-jenis tenaga gantian di negara lain

PEDAGOGI KBKK (Menciri dan Menghubungkait)

Bersyukur Bertanggungjawab

M17 28/4 -2/5

7.3 KEPENTINGAN PELBAGAI SUMBER

Aras 1 Menerangkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara Malaysia . Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kepentingan sumber negara Malaysia.

BBM

Peta Malaysia Atlas Penggunaan ICT

U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI

B2D2E1 Menyenaraikan kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara Malaysia B4D3E1 Menghuraikan kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara Malaysia

PEDAGOGI

Bersyukur Bertanggungj awab

Aras 3 Menghubung kaitkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber kepada pembangunan Malaysia. M18 5/5 9/5 7.4 KESAN PENEROKAAN SUMBER TERHADAP ALAM SEKITAR Aras 1 Menyenaraikan kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar Malaysia. Aras 2 Menghuraikan dengan contoh kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar Malaysia.

KBKK (Menciri dan Menghubung kait)

BBM

Peta Malaysia Atlas Penggunaan ICT

U/PATRIOTISME Mencintai Malaysia NILAI

B2D3E1 Menyenaraikan kesan-kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar

PEDAGOGI KBKK (Menciri dan Menghubung kait) BBM

Bersyukur Bertanggungj awab

M19 12/5 -16/5 16/5 Sambutan Hari Guru

7.5 PENGURUSAN SUMBER

ARAS 1 Menyatakan kepentingn pengurusan sumber. Menyenaraikan langkah langkah pengurusan sumber ARAS 2 Menghuraikan kepentingan pengurusan sumber. ARAS 3 Mencadangkan langkah langkah yang boleh diambil dalam pengurusan sumber untuk kegunaan masa depan.

Peta Jepun Atlas Penggunaan ICT

U/PATRIOTISME Mencintai Malaysia NILAI

B2D4E1 Menyenaraikan kepentingan pengurusan sumber. B2D4E2 Menyenaraikan langkahlangkah terancang dalam pengurusan sumber. B5D2E1 Menghuraikan langkahlangkah yang boleh diambil dalam pengurusan sumber

PEDAGOGI KBKK (Menciri dan Menghubung kait)

Bersyukur Bertanggungj awab

M20 19/5 -23/5 24/5 6/6 M 21 9/6 13/6 8.1 KEGIATAN EKONOMI UTAMA Taburan

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013 CUTI PERTENGAHAN TAHUN ARAS 1 Menyenaraikan jenis-jenis kegiatan ekonomi utama Malaysia Menentukan taburan kegiatan ekonomi utama berdasarkan peta Malaysia. ARAS 2 Menanda dan menamakan taburan kegiatan ekonomi utama di atas peta Malaysia. BBM U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI PEDAGOGI KBKK (Menciri dan Menghubung kait) B1D3E1 Menyenaraikan jenis-jenis kegiatan ekonomi utama B3D3E1 Menanda dan menamakan lokasi kegiatan pertanian dan perindustrian pada peta Malaysia B4D4E1 Menghuraikan jenis-jenis kegiatan ekonomi utama negara Malaysia

Peta Malaysia Atlas Penggunaan ICT

Bertanggungj awab Bersyukur

M22 16/6 -20/6

8.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN EKONOMI UTAMA NEGARA MALAYSIA

ARAS 1 Menyenaraikan faktor faktor yang mempangaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia . ARAS 2 Menerangkan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kegitan ekonomi utama Malaysia. ARAS 1 Menyenaraikan kepentingan

BBM

Penggunaan ICT

U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI

B2D5E1 Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia. B3D4E1 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia

PEDAGOGI KBKK (Menciri dan Menghubung kait)

Bertanggungj awab Bersyukur

M 23 23/6 -27/6

8.3 SUMBANGAN

BBM

Penggunaan

U/PATRIOTISME Mencintai

KEGIATAN EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN NEGARA

kegiatan ekonomi terhadap pembangunan Malaysia. ARAS 2 Menghuraikan dengan contoh kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan Malaysia.

ICT NILAI

negara B2D6E1 Menyenaraikan kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia B4D4E2 Menghuraikan kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia.

PEDAGOGI KBKK (Menciri dan Menghubung kait)

Bertanggungj awab Bersyukur

M 24 30/6 -4/7

8.4 KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR

ARAS 1 Menyenaraikan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Malaysia . ARAS 2 Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Malaysia. ARAS 3 Merumus tentang kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Malaysia.

BBM

Penggunaan ICT

U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI

B5D3E1 Menghasilkan kajian kes/laporan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di kawasan kajian.

PEDAGOGI KBKK (Menciri dan Menghubung kait)

Bertanggungj awab Bersyukur

M25 7/7 -11/7

8.5 LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM

ARAS 1 Menyenaraikan langkah langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Malaysia. ARAS 2

BBM

Penggunaan ICT

U/PATRIOTISME Mencintai Malaysia NILAI

PEDAGOGI

SEKITAR

Menghuraikan langkah langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Malaysia.

ARAS 3 Membanding dan membezakan langkah langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Malaysia dengan negara lain.

KBKK (Menilai, membanding dan Membeza)

Bersyukur Bertanggungj awab

M26 14/7 -18/7

8.6 KEPENTINGAN KERJASAMA EKONOMI ANTARABANGSA

ARAS 1 Menyatakan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. ARAS 2 Menjelaskan dengan contoh kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. ARAS 3 Merumus tentang kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa pada masa depan.

BBM

Penggunaan ICT

U/PATRIOTISME Mencintai Malaysia NILAI

PEDAGOGI KBKK (Menilai dan Menghubung kait) Kajian Masa Depan

Bersyukur Bertanggungj awab

NOTA : Eviden berikut boleh ditaksir merentasi tema/tajuk yang sesuai. B5D1E1 Mempersembah maklumat geografi dalam bentuk grafik dan membuat keputusan yang rasional daripada maklumat tersebut. B5D4E1 Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti penjagaan alam sekitar di peringkat sekolah / komuniti setempat B6D1E1 Mempersembahkan idea / dapatan / ciptaan / produk untuk kesejahteraan persekitaran B6D2E1 Menghasilkan buku skrap tentang kegiatan ekonomi di kawasan kajian B6D3E1 Mempamerkan sikap / tingkah laku mesra alam sekitar.

PENTAKSIRAN PUSAT Dijalankan Mengikut Takwim Lembaga Peperiksaan. Tajuk tajuk Kajian Geografi Tempatan berasaskan tema daripada Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 .

Anda mungkin juga menyukai