Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

SAINS

TINGKATAN 1

DISEDIAKAN OLEH: EN. SYAHRUL BIN MOHAMAD GURU MATA PELAJARAN SAINS TINGKATAN 1, SMK BANANG JAYA, BATU PAHAT

DISAHKAN OLEH:

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SMK BANANG JAYA MATA PELAJARAN TAHUN TINGKATAN MINGGU 1 (01 $ 02 Jan# : : : SAINS 2014 1 TAJUK ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

Orientasi pelajar ting 1 & peralihan


M/ri+ .0!e-: 1(,enyenaraikan a*a yan) +i!i-at +i eke!i!in) yan) .erkaitan +en)an ain 1 2(,eneran)kan ke*entin)an ain +a!a, ke-i+/*an -arian1 2(,ena,akan ker3aya +a!a, ain e*erti: a# )/r/ ain .# +0kt0r 4# 3/r/tera +# ainti a!a, ekitar M/ri+ .0!e-: 1(,enyatakan !an)ka-6!an)ka- +a!a, *enyia atan ainti7ik8ek *eri,en1 2(,en3a!ankan at/ *enyia atan ainti7ik(

2 (0% & 0' Jan#

1(1 Me,a-a,i ain a+a!ae.a-a)ian +ari*a+a ke-i+/*an -arian(

2 (12 & 15 Jan#

MEMPERKENALKAN SAINS 1(0 Pen)ena!an ke*a+a Sain

1(2 Me,a-a,i !an)ka-6 !an)ka- +a!a, *enyia atan ainti7ik(

4 (1' & 22 Jan#

14/1/2014 - SELASA HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W. (MAULIDUR RASUL) 1 /1/2014 JUMAAT PERAYAAN THAIPUSAM M/ri+ .0!e-: 1(,enyatakan k/antiti 7i9ik iait/ *an3an)1 3i i,1 ,a a1 /-/ +an ar/ e!ektrik1 2(,enyatakan /nit S(I( +an i,.0! yan) .er*a+anan 1(2 Men)eta-/i k/antiti 7i9ik .a)i k/antiti 7i9ik1 +an /nitnya( 2(,enyatakan i,.0! +an ni!ai i,./-an .a)i /nit *an3an) +an 3i i,: ,i!i 61 enti6 +an ki!061 4(,en)ena! *a ti +an ,en))/nakan i,./-an yan) e /ai +a!a, *en)/k/ran *an3an) +an 3i i,( MEMPERKENALKAN SAINS 1(0 Pen)ena!an ke*a+a 1(4 Me,a-a,i *en))/naan a!at *en)/k/ran( M/ri+ .0!e-: 1(,e,i!i- a!at yan) .et/! +an ,en)/k/r *an3an)1 2(,en)an))ar !/a .ent/k ekata +an ti+ak ekata

% (2581 & 20 :e.#

Sain MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN

2(,en))/nakan kerta )ra71 TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at# !1 JANUARI (JUMAAT) "#$ 1 %&' 2014 (SABTU) PERAYAAN TAHUN BARU CINA 2 %EB 2014 AHAD CUTI AM GANTI M/ri+ .0!e-: 4(,e,i!i- a!at yan) .et/! +an ,eny/kat i i*a+/ 4e4air1 1(4 Me,a-a,i *en))/naan %(,e,i!i- a!at yan) .et/! +an ,en)/k/r /-/ .a+an a!at *en)/k/ran( erta /-/ 4e4air1 5(,enent/kan i i*a+/ *e*e3a! ,en))/nakan kae+ae aran air( HASIL PEMBELAJARAN M/ri+ .0!e-: 1(,enent/kan .erat /at/ 0.3ek1 2(,eneran)kan k0n e* .erat1 ,eneran)kan k0n e* 3i i,1 ,enent/kan 3i i, /at/ 0.3ek1 2(,eneran)kan *er.e9aan antara 3i i, +en)an .erat1 4(,en)a*!ika ikan *en))/naan nera4a *rin) +an nera4a a!/r8t/a +a!a, k0ntek ,en3a!ankan ek *eri,en( M/ri+ .0!e-: 1(,e,.eri 40nt0- ,a a!a- yan) ,/n)kin ti,./! ekiranya /nit *ia"ai ti+ak +i)/nakan( M/ri+ .0!e-: 1(,en)ena! *a ti e! e.a)ai /nit a a ke-i+/*an1 2(,enye+iakan !ai+ ,en))/nakan *r0 e+/r yan) .et/!1 2(,en))/nakan ,ikr0 k0* +en)an .et/!1 M/ri+ .0!e-: 4(,en)ena! *a ti tr/kt/r /,/, e! -ai"an +an e! t/,./-an1 %(,e!/ki tr/kt/r /,/, e! -ai"an +an e! t/,./-an1 5(,e!a.e! tr/kt/r /,/, e! -ai"an +an e! t/,./-an1 ;(,enyatakan 7/n) i etia* tr/kt/r e!1 <(,enyatakan *er a,aan +an *er.e9aan antara e!

5 (02 & 05 :e.#

; (0' & 12 :e.#

MEMPERKENALKAN SAINS 1(0 Pen)ena!an ke*a+a Sain 1(% Me,a-a,i k0n e* 3i i,

< (15 & 20 :e.# MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 2(0 Se! e.a)ai /nit ke-i+/*an

1(5 Menye+ari ke*entin)an /nit *ia"ai +a!a, ke-i+/*an -arian 2(1 Me,a-a,i e!

PBS: Ban+ 5 Ba. 1

' (22 & 2; :e.#

10 (02 & 05 Ma4#

PEKA 1: :=LI= SEL HAI>AN ?AN SEL TUMBUHAN( (MELAKAR ?AN MELABEL#

-ai"an +en)an e! t/,./-an( MINGGU 11 (0' & 12 Ma4# MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 2(0 Se! e.a)ai /nit ke-i+/*an TAJUK ISI KANDUNGAN 2(2 Me,a-a,i 0r)ani ,a /ni e! +an ,/!ti e!( PEKA 1 2(2 Me,a-a,i e! ,e,.ent/k ti /1 0r)an +an i te, +a!a, .a+an ,an/ ia( HASIL PEMBELAJARAN M/ri+ .0!e-: 1(,enyatakan ,ak /+ 0r)ani ,a /ni e! +an ,/!ti e!1 2(,e,.eri 40nt0- 0r)ani ,a /ni e! +an ,/!ti e!( M/ri+ .0!e-: 1(,ena,akan *e!.a)ai 3eni e! ,an/ ia1 2(,enyatakan 7/n) i *e!.a)ai 3eni e! ,an/ ia1 2(,eny/ /n 0r)ani a i e! ,en)ik/t /r/tan +ari*a+a yan) ,/+a- ke k0,*!ek 4(,en))/nakan i ti!a- e!1 ti /1 0r)an1 i te, +an 0r)ani ,a( CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 2(0 Se! e.a)ai /nit ke-i+/*an JIRIM DALAM ALAM 2(0 Jiri, 2(4 Menye+ari ,an/ ia a+a!a- 0r)ani ,a yan) k0,*!ek ( M/ri+ .0!e-: 1(,eneran)kan ,en)a*a ,an/ ia a+a!a- 0r)ani ,a yan) k0,*!ek ( M/ri+ .0!e-: 1(,enyatakan e,/a .en+a ,e,*/nyai 3i i, +an ,e,en/-i r/an)1 2(,eneran)kan ,ak /+ 3iri,1 2(,en)-/./n)kaitkan .en+a +an 3iri,1 4(,en3a!ankan akti@iti /nt/k ,en/n3/kkan /+ara1 air1 tana- +an .en+a -i+/* ,e,*/nyai 3i i, +an ,e,en/-i r/an)( M/ri+ .0!e-: 1(,enyatakan 3iri, ter+iri +ari*a+a 9ara-69ara-1 2(,enyatakan ti)a kea+aan 3iri,1 2(,enyatakan / /nan 9ara-69ara- +a!a, ti)a kea+aan 3iri,1 4(,enyatakan *er.e9aan *er)erakan 9ara-69ara+a!a, ti)a kea+aan 3iri,( M/ri+ .0!e-: 1(,en+e7ini ikan ket/,*atan1 2(,eneran)kan ,en)a*a a+a 0.3ek +an 4e4air ti,./!1 2(,enye!e aikan ,a a!a- ,/+a- .erkaitan ket/,*atan1 4(,enyatakan ket/,*atan *e!.a)ai 0.3ek +an 4e4air PBS: Ban+ 5 Ba. 2 Pe,.entan)an -a i! t/)a an( Me,.erikan t/)a an ke*a+a ,/ri+ /nt/k ,en)aran) yara-an8-/3a+en)an 7akta .erta3/k: (MENGAPA MANUSIA ADALAH )RGANISMA YANG K)MPLEKS*+ TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

12 (15 & 20 Ma4#

12 (21 & 2' Ma4# 14 (2082 6 02 A*r#

1% (05 & 10 A*r#

2(1 Me,a-a,i 3iri, ,e,*/nyai 3i i, +an ,e,en/-i r/an)

15 (12 6 1; A*r#

2(2 Me,a-a,i ti)a kea+aan 3iri,(

Me,.erikan t/)a an ke*a+a ,/ri+ /nt/k ,e,.ina RAKIT ata/ KAPAL SELAM /nt/k +i*er e,.a-kan +i -a+a*an ke!a +en)an ,e,.eri -/3a- .er+a arkan KONSEP KETUMPATAN( PEKA 2: La*0ran Ek *eri,en

1; (20 6 24 A*r#

2(2 Me,a-a,i k0n e* ket/,*atan

,e!a!/i akti@iti( MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN M/ri+ .0!e-: 1(,e,eri-a!kan .a)ai,ana ,an/ ia ,en))/nakan *e!.a)ai kea+aan 3iri,1 2(,e,eri-a!kan .a)ai,ana ,an/ ia ,en)a*!ika ikan k0n e* ket/,*atan1 2(,eneran)kan a*!ika i k0n e* ti,./! +an ten))e!a, yan) .erkaitan +en)an ket/,*atan ,e!a!/i akti@iti( TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

1< (2;84 6 01 Mei#

JIRIM DALAM ALAM 2(0 Jiri,

2(4 Men)-ar)ai *en))/naan 4iri64iri 3iri, +a!a, ke-i+/*an -arian(

PBS: BAN? 5 BAB 2 Pe,.entan)an -a i! t/)a an RAKIT ata/ KAPAL SELAM(

01 MEI 201! - CUTI UMUM HARI PEKERJA 4(1 Men)eta-/i ke*e!.a)aian /,.er +i B/,i M/ri+ .0!e-: 1(,enyenaraikan /,.er +i B/,i yan) +i*er!/kan /nt/k ,eny0k0n) ke ina,./n)an -i+/*1 2(,enyenaraikan /,.er B/,i yan) +i)/nakan +a!a, ke-i+/*an -arian( M/ri+ .0!e-: 1(,enyatakan ,ak /+ /n /r1 e.atian +an 4a,*/ran1 2(,e,.eri 40nt0- /n /r1 e.atian +an 4a,*/ran1 2(,enyatakan *er.e9aan antara /n /r1 e.atian +an 4a,*/ran1 JIRIM DALAM ALAM 4(0 Ke*e!.a)aian S/,.er +i B/,i 21 (1< & 22 Mei# 4(2 Me,a-a,i /n /r1 e.atian +an 4a,*/ran 13 EI !"1# $ SELASA $ PERA%AAN HARI &ESA' !"1# M/ri+ .0!e-: 4(,e,.an+in) +an ,e,.e9akan 4iri64iri !0)a, +en)an ./kan !0)a, ,e!a!/i akti@iti1 %(,en)e!a kan /n /r ke*a+a !0)a, +an ./kan !0)a, .er+a arkan 4iri64irinya1 5(,e,.eri 40nt0- !0)a, +an ./kan !0)a,1 1( EI !"1#$ AHA) $ SA *UTAN HARI GURU !"1# M/ri+ .0!e-: ;(,en)a in)kan k0,*0nen +a!a, 4a,*/ran ,e!a!/i akti@iti( CUTI PERTENGAHAN TAHUN (2, MEI 2014 14 JUN 2014) HARI KEPUTERAAN DYMM YANG DI PERTUAN AG)NG

1' (04 6 0< Mei#

20 (1161% Mei#

22 (2% $ 25 Mei# 24 (2<8% -in))a 14 J/n#

(0 JUN 2014) MINGGU TAJUK ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN M/ri+ .0!e-: 1(,eneran)kan ke*entin)an ke*e!.a)aian /,.er B/,i ke*a+a ,an/ ia1 2(,enyatakan ,ak /+ *e,e!i-araan +an *e,/!i-araan /,.er B/,i1 2(,enyatakan ke*entin)an *e,e!i-araan +an *e,/!i-araan /,.er B/,i1 4(,en)a,a!kan *en))/naan1 )/na e,/!a +an kitar e,/!a .a-an( M/ri+ .0!e-: 1(,enyatakan k0,*0nen +a!a, /+ara1 2(,eneran)kan ,en)a*a /+ara ia!a- /at/ 4a,*/ran1 2(,enyatakan *erat/ an nitr0)en1 0k i)en +an kar.0n +i0k i+a +a!a, /+ara1 M/ri+ .0!e-: 4(,en/n3/kkan ,e!a!/i akti@iti: a# *erat/ an 0k i)en +a!a, /+ara1 .# /+ara ,en)an+/n)i "a* air1 ,ikr00r)ani ,a +an -a./k( 2- JUN 2014 AHAD AWAL RAMADHAN 14!. H M/ri+ .0!e-: 1(,enyenaraikan 4iri64iri 0k i)en +an kar.0n +i0k i+a1 2(,en)ena! *a ti 0k i)en +an kar.0n +i0k i+a .er+a arkan 4iri64irinya1 2(,e,i!i- /3ian yan) e /ai /nt/k 0k i)en +an kar.0n +i0k i+a( M/ri+ .0!e-: 1(,enyatakan tena)a1 kar.0n +i0k i+a +an "a* air a+a!a- -a i! re *ira i1 2(,en)-/./n)kait .en+a -i+/* ,en))/nakan 0k i)en +an ,e,.e.a kan kar.0n +i0k i+a e,a a re *ira i1 2(,e,.an+in) +an ,e,.e9akan kan+/n)an 0k i)en +a!a, /+ara e+/tan +en)an /+ara -e,./ an +a!a, ,an/ ia1 TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

24 (1% 6 1' J/n#

JIRIM DALAM ALAM 4(0 Ke*e!.a)aian S/,.er +i B/,i

4(2 Men)-ar)ai ke*entin)an ke*e!.a)aian /,.er B/,i ke*a+a ,an/ ia

PBS: BAN? 5 BAB 4 MELAKSANAKAN PR=GRAM KITAR SEMULA(

2% (22 6 25 J/n#

JIRIM DALAM ALAM %(0 U+ara +i eke!i!in) kita %(1 Me,a-a,i k0,*0nen +a!a, /+ara

25 (2'85 6 02 J/!ai#

2; (12 6 1; J/!ai#

%(2 Me,a-a,i 4iri64iri 0k i)en +an kar.0n +i0k i+a %(2 Me,a-a,i .a-a"a 0k i)en +i*er!/kan /nt/k re *ira i

2< (20 6 24 J/!ai#

MINGGU 2' (1%61' J/!ai#

TAJUK

ISI KANDUNGAN %(2 Me,a-a,i .a-a"a 0k i)en +i*er!/kan /nt/k re *ira i %(4 Me,a-a,i .a-a"a 0k i)en +i*er!/kan /nt/k *e,.akaran PEKA !- mengkaji kesan saiz
suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin.

HASIL PEMBELAJARAN M/ri+ .0!e-: 4(,enyatakan 0k i)en +i*er!/kan +a!a, re *ira i1 %(,en3a!ankan ek *eri,en /nt/k ,en/n3/kkan .en+a -i+/* ,en))/nakan 0k i)en +an ,e,.e.a kan kar.0n +i0k i+a e,a a re *ira i( M/ri+ .0!e-: 1(,enyatakan ,ak /+ *e,.akaran1 2(,enyatakan 0k i)en +i*er!/kan /nt/k *e,.akaran1 2(,enyenaraikan -a i! *e,.akaran1 4(,en3a!ankan ek *eri,en /nt/k ,en)ka3i *e,.akaran(

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

20 (22625 J/!ai#

21 (2; 6 21 J/!ai#

JIRIM DALAM ALAM %(0 U+ara +i eke!i!in) kita

22 (02 6 0; =)0 #

22 (10 & 14 =)0 # 24 (1; & 21 =)0 #

TENAGA 5(0 S/,.er Tena)a

M/ri+ .0!e-: 1(,eneran)kan ,ak /+ *en4e,aran /+ara1 2(,enyenaraikan 40nt0- .a-an 4e,ar /+ara1 Me,.erikan t/)a an ke*a+a ,/ri+ 2(,enyenaraikan /,.er .a-an 4e,ar /+ara1 %(% Men)ana!i a ke an /nt/k ,en4ari +an ,e,.ina .a-an 4(,e,eri-a!kan ke an *en4e,aran /+ara1 *en4e,aran /+ara( .ant/ /nt/k *e,.entan)an ,en)enai %(,eneran)kan !an)ka-6!an)ka- yan) *er!/ +ia,.i! *en4e,aran /+ara( /nt/k 5(,en)-a!an) +an ,en)a"a! *en4e,aran /+ara( 2- JULAI - SELASA - /IDUL %ITRI MUBARAK ( SAMBUTAN HARI RAYA PUASA 14!. H ) M/ri+ .0!e-: 1(,e,eri-a!kan .a)ai,ana ke-i+/*an 3ika tia+a PBS: BAN? 5 BAB % %(5 /+ara .er i-1 Me,./at *e,.entan)an +a!a, Menye+ari ke*entin)an 2(,en4a+an)kan 4ara ,en)eka!kan /+ara /*aya *e!.a)ai .ent/k ,en)enai /nt/k ,en)eka!kan /+ara .er i-1 *en4e,aran /+ara( yan) .er i2(,e,*raktikkan a,a!an yan) ,en)eka!kan /+ara M/ri+ +i)a!akkan ,en))/nakan IAT yan) .er i-( 5(1 M/ri+ .0!e-: Me,a-a,i *e!.a)ai .ent/k 1(,enyenaraikan *e!.a)ai 3eni tena)a1 +an /,.er tena)a 2(,enyenaraikan *e!.a)ai /,.er tena)a1 2(,en)ena! *a ti *er/.a-an tena)a1 M/ri+ .0!e-: 4(,en)ena! *a ti ,ata-ari e.a)ai /,.er tena)a /ta,a1 %(,en)ka3i *er/.a-an tena)a ke/*ayaan ke*a+a tena)a kinetik +an e.a!iknya ,e!a!/i akti@iti(

MINGGU

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

2% (24 & 2< =)0 # TENAGA 5(0 S/,.er Tena)a

25 (218< & 04 Se*t#

2; (0; 611 Se*t#

TENAGA ;(0 Ha.a

2< (21 6 2% Se*t#

2' (2< -in))a 20 Se*t +an 1

M/ri+ .0!e-: 1(,en+e7ini ikan tena)a .0!e- +i*er.a-ar/i +an yan) ti+ak .0!e- +i*er.a-ar/i1 2(,en)e!a kan *e!.a)ai /,.er tena)a ke*a+a 5(2 Me,a-a,i tena)a .0!etena)a .0!e- +i*er.a-ar/i +an yan) ti+ak .0!e+i*er.a-ar/i +an yan) ti+ak +i*er.a-ar/i .0!e- +i*er.a-ar/i 2(,eneran)kan ,en)a*a kita *er!/ ,e,/!i-ara /,.er tena)a1 4(,en4a+an)kan 4ara64ara ,en))/nakan tena)a e4ara 4eka*( M/ri+ .0!e-: 1(,e,eri-a!kan *entin)nya ,e,/!i-ara /,.er 5(2 Menye+ari ke*entin)an tena)a1 ,e,/!i-ara /,.er tena)a 2(,eneran)kan *en)/naan +an *en)/r/ an /,.er tena)a yan) 4eka*( !1 )G)S AHAD - HARI KEBANGSAAN KE . M/ri+ .0!e-: 1(,enyatakan ,ata-ari ,e,.e.a kan -a.a1 2(,enyatakan /,.er !ain .a)i -a.a1 ;(1 Me,a-a,i -a.a e.a)ai 2(,enyatakan -a.a ia!a- /at/ .ent/k tena)a1 /at/ .ent/k tena)a 4(,e,.eri 40nt0- *e!.a)ai ke)/naan -a.a1 %(,enyatakan ,ak /+ /-/1 ,enyatakan *er.e9aan antara -a.a +en)an /-/( CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (12 SEPTEMBER 2014 20 SEPTEMBER 2014) HARI MALAYSIA (10 SEPTEMBER 2014) ;(2 Me,a-a,i *en)a!iran M/ri+ .0!e-: -a.a +an ke annya 1(,enyatakan -a.a ,enye.a.kan *en)e,.an)an +an *en)e4/tan *e*e3a!1 4e4air +an )a 1 2(,enyatakan -a.a ,en)a!ir +en)an ti)a 4ara (k0n+/k i1 *er0!akan +an inaran#1 2(,enyatakan -a.a ,en)a!ir +ari ka"a an *ana ke ka"a an e3/k1 4(,e,.eri 40nt0- *en)a!iran -a.a +a!a, 7en0,ena a!a,1 M/ri+ .0!e-: %(,enyatakan ,ak /+ k0n+/kt0r -a.a1 5(,enyatakan ,ak /+ *ene.at -a.a1

Me,.eri t/)a an *en/!i an kreati7 /nt/k ,e,en/-i PBS: BAN? 5 BAB 5(

-in))a 2 =kt#

;(,enyenaraikan *e!.a)ai ke)/naan k0n+/kt0r +an *ene.at -a.a +a!a, ke-i+/*an -arian1 <(,en3a!ankan ek *eri,en /nt/k ,en)ka3i ke)/naan .a-an .er.e9a e.a)ai *ene.at -a.a( TAJUK ISI KANDUNGAN M/ri+ .0!e-: HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU

40 (0% 60' =kt#

;(2 Men)ana!i a ke an -a.a ke ata 3iri,

41 (12 615 =kt#

TENAGA ;(0 Ha.a

;(4 Men)a*!ika i *rin i* *en)e,.an)an +an *en)e4/tan 3iri,

42 (1' 6 22 =kt#

;(% Me,a-a,i .a-a"a *er,/kaan 0.3ek yan) )e!a* +an k/ a, ,enyera* +an ,e,.e.a kan -a.a +en)an !e.i- .aik

42 (25 620 =kt# 44 (02 6 05 N0@# 4% (0' 6 12 N0@# 45 (15 & 20 N0@# 21 N0@ 2014 &

;(5 Men)-ar)ai 7ae+a*en)a!iran -a.a

1(,enyatakan *er/.a-an ke*a+a kea+aan 3iri, +a!a, *r0 e 7i9ika!1 2(,eneran)kan *er/.a-an ke*a+a kea+aan 3iri, yan) ,e!i.atkan *enyera*an +an *e,.e.a an -a.a1 2(,e,.eri 40nt0- *e,er-atian -arian yan) ,en/n3/kkan *er/.a-an ke*a+a kea+aan 3iri,( M/ri+ .0!e-: 1(,eneran)kan +en)an 40nt0- *e!.a)ai ke)/naan *en)e,.an)an +an *en)e4/tan 3iri, +a!a, ke-i+/*an -arian1 2(,en)a*!ika ikan *rin i* *en)e,.an)an +an *en)e4/tan 3iri, +a!a, ,enye!e aikan ,a a!ayan) ,/+a-( M/ri+ .0!e-: 1(,enyatakan 0.3ek yan) )e!a* +an k/ a, ,enyera* -a.a !e.i- .aik +ari*a+a 0.3ek */ti+an .erki!at1 2(,enyatakan 0.3ek yan) )e!a* +an k/ a, ,e,.e.a kan -a.a !e.i- .aik +ari*a+a 0.3ek */ti- +an .erki!at1 2(,en3a!ankan ek *eri,en /nt/k ,en)ka3i *enyera*an +an *e,.e.a an -a.a( M/ri+ .0!e-: 1(,en)a,a!kan *rin i* *en)a!iran -a.a +e,i ke-i+/*an yan) !e.i- e!e a

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MENGEMASKINI %AIL PBS "#$ PEKA MENGEMASKINI %AIL PBS "#$ PEKA

CUTI AKHIR TAHUN (21 N12 2014 34$55# 0! J#$ 201.)


9

02 Jan 201%

?i e+iakan =!e-: (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((


(SYAHRUL BIN M)HAMAD) GURU MATAPELAJARAN SAINS TINGKATAN 1- 201!

10