Anda di halaman 1dari 36

Tafsir Maudui

AHMAD ZAID ZAKI M O H D . A I Z AT M U H D . FA Z R U L NUR RASYIDAH K H A I R U N N I S A FA R A H I E N

SKOP PERBINCANGAN :
y y y y y y y y y y

DEFINISI TAFSIR MAUDUI CIRI-CIRI KAEDAH TAFSIR MAUDUI KELEBIHAN KAEDAH TAFSIR MAUDUI KELEMAHAN KAEDAH TAFSIR MAUDUI KEPENTINGAN TAFSIR MAUDUI DALAM ZAMAN MODEN SEJARAH PERKEMBANGAN KAEDAH TAFSIR MAUDUI BENTUK KAEDAH TAFSIR MAUDUI LANGKAH KERJA KAEDAH TAFSIR MAUDUI: CONTOH KITAB TAFSIR MAUDUI KESIMPULAN

Ilmu tafsir

DEFINISI TAFSIR MAUDUI


y Menurut M. Quraish Shihab, tafsir ini mempunyai 2

pengertian:y Pertama: y penafsiran menyangkut satu surah dalam al-Quran

dengan menjelaskan tujuannya secara umum dan yang merupakan tema utama, serta menghubungkan perkara-perkara yang beraneka ragam dalam surah tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga habis satu surah tersebut dengan berbagai masalah-masalahnya merupakan satu penyatuan yang tidak dapat dipisahkan.

y Kedua: y penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-

ayat Al Quran yang membahaskan satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surah Al Quran kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, kegunaannya adalah untuk menarik petunjuk Al-Quran secara kuat tentang masalah yang dibahas itu.

Secara umumnya
Kaedah tafsir maudui ini ialah:kaedah yang membahas ayat-ayat al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab alnuzul, kosakata, dan sebagainya

CIRI-CIRI KAEDAH TAFSIR MAUDUI


y menunjukkan tema - mufassir mencari tema-tema atau topik-topik yang

ada dalam kalangan masyarakat atau berasal dari al-Quran itu sendiri, atau dari lain-lain. - Kemudian ,tema-tema yang sudah dipilih itu dikaji secara telus dan menyeluruh dari berbagai aspek, sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut.

- Penafsiran yang diberikan tidak boleh jauh dari pemahaman ayat-ayat al-Quran agar penafsiran tersebut tidak berpandukan kepada pemikiran semata-mata [al-ray al-mahdh].

KELEBIHAN KAEDAH TAFSIR MAUDUI


y Menjawab persoalan zaman:

- Permasalahan dalam kehidupan selalu wujud dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan itu sendiri. Maka kaedah tafsir maudhui berupaya menjadi salah satu kaedah penafsiran untuk menjawab penafsiran tersebut. Kaedah ini berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

y Praktis dan sistematik: - Tafsir dengan tafsir Maudui disusun secara praktis dan

sistematik dalam usaha memecahkan permasalahan yang timbul.


Dinamik:

- Kaedah ini membuat tafsir al-Quran selalu dinamik sesuai dengan tuntutan zaman sehingga menimbulkan imej dalam fikiran pembaca dan pendengarnya bahwa al-Quran sentiasa membimbing kehidupan di muka bumi ini pada semua lapisan dan taraf sosial.

y Membuat pemahaman menjadi utuh:

- Dengan ditetapkannya judul-judul yang akan dibahas, maka pemahaman ayat-ayat al-Quran dapat diserap secara utuh. Pemahaman semacam ini sulit ditemukan dalam metode tafsir yang dikemukakan di muka. Maka metode tematik ini dapat diandalkan untuk pemecahan suatu permasalahan secara lebih baik dan tuntas.

y boleh mendapatkan pemahaman sesuatu masalah

secara spesifik atau lebih mendalam.

KELEMAHAN KAEDAH TAFSIR MAUDUI


y Memotong ayat al-Quran:

- Yang dimaksud memotong ayat al-Quran ialah suatu perkara yang terdapat di dalam suatu ayat atau lebih mengandungi banyak permasalahan yang berbeza. Misalnya, petunjuk tentang solat dan zakat. Biasanya kedua-dua ibadah itu diungkapkan bersama dalam satu ayat. Apabila ingin membahas kajian tentang zakat misalnya, maka tidak boleh tidak ayat tentang solat harus ditinggalkan ketika menukilkannya dari mushaf agar tidak mengganggu sewaktu melakukan analisis.

y Membatasi pemahaman ayat:

- Dengan menerapkan tajuk penafsiran, maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Akibatnya mufassir terikat pada tajuk itu. Padahal tidak mustahil satu ayat itu dapat ditinjau dari berbagai aspek, kerana dinyatakan Darraz bahawa, ayat alQuran itu bagaikan permata yang setiap sudutnya memantulkan cahaya. Jadi, dengan diterapkannya topik pembahasan, bererti yang akan dikaji hanya satu sudut dari permata tersebut.

KEPENTINGAN TAFSIR MAUDUI DALAM ZAMAN MODEN:


y Kaedah tafsir maudhui bererti menghimpun ayat-

ayat al-Quran yang tersebar pada bahagian surahsurah lain dalam al-Quran yang membicarakan tentang suatu tema. Tafsir dengan kaedah ini termasuk tafsir bi al-matsur dan kaedah ini lebih mudah mengelakkan mufassir daripada melakukan kesalahan. y Dengan menghimpun ayat-ayat tersebut seorang pengkaji dapat menjumpai relevan dan hubungan antara ayat-ayat itu.

y Dengan kaedah maudhuI, seorang pengkaji mampu

memberikan suatu pemikiran dan jawapan yang bernas dan lunas tentang suatu tema dengan cara mengetahui, menghubungkan dan menganalisis secara komprehensif terhadap semua ayat yang berbicara tentang tema tersebut. y Dengan kaedah ini seorang pengkaji mampu menolak dan menghindarkan diri dari kesamarankesamaran dan kontradiksi-kontradiksi yang ditemui dalam ayat.

y Kaedah maudhui sesuai dengan perkembangan

zaman moden dimana terjadi perbezaan pada setiap persoalan dan setiap masalah tersebut memerlukan penyelesaian secara lunas dan teguh seperti sebuah sistem buku yang membahaskan suatu tema tertentu. y Melalui kaedah maudhuI, orang dapat mengetahui dengan sempurna mengenai suatu tajuk yang dibahaskan.

y kaedah maudhui memungkinkan bagi seorang

pengkaji untuk sampai kepada sasaran dari suatu tema dengan cara yang mudah tanpa perlu bersusah payah dan menghadapi kesukaran. y Kaedah maudhui mampu menyampaikan suatu maksud dan hakikat suatu masalah dengan cara yang paling mudah, lebih-lebih lagi pada saat ini telah banyak penyelewengan yang dilakukan manusia sehingga sukar untuk dibezakan.

SEJARAH PERKEMBANGAN KAEDAH TAFSIR MAUDUI


y Tafsir Maudhui muncul sejak dahulu lagi, dimana

perkembangannya berkembang seiring dengan penurunan Al-Quran dimasa awal iaitu pada zaman Rasulullah saw. y Baginda ditugaskan untuk menjelaskan maksud dan tujuan ayat sehingga dapat difahami dan dihayati oleh kaum muslimin pada saat itu dan menerapkannya dalam kehidupan seharian. y tidak disebar secara menyeluruh kepada mereka dan tidak dibukukan dalam kitab kecuali melalui periwayatan secara lisan saja.

y Contoh:y apabila turunnya firman Allah : Orang-orang yang

beriman dan mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Para sahabat merasa berat mendengarnya, hingga mereka mengadukannya kepada Rasulullah saw ; siapakah diantara kami yang tidak menzalimi diri sendiri ? Rasulullah bersabda : Bukan seperti yang dimaksud, tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang soleh : Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar.

y Jadi yang dimaksudkan adalah syirik. Hadith diatas

mengisyaratkan bahawa satu lafaz memiliki banyak makna dan pelbagai maksud, dalam Al-Quran alkarim dan penyatuan beberapa ayat pada satu tajuk dapat memberikan penjelasan tentang ayat pada setiap tempatnya, sebagaimana yang dijelaskan bahawa makna Ad-dzulmu adalah asy-syirku.

Contoh Tafsir Maudhui' Memelihara anak yatim dalam al Qur'an: Perhatian terhadapnya telah muncul sejak masa awal turunnya wahyu. Periode Makkah, boleh dilihat dalam al Isr': 34, al Fajr: 17, al Bald: 14-15, dimana periode ini, perhatian al Qur'an tertuju kepada pemeliharaan diri anak yatim sendiri, pertimbangan dalam memelihara mereka.

y Periode Madinah, dapat dilihat al Baqarah: 220, al

An'm: 152, al Nis': 6, al Mun: 1-2, al Nis': 36, al Insn: 8, al Baqarah; 177, 215, Al Nis' : 8, al Anfl: 41, al Hasyr: 7, pesannya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang berbudi mulia dan saling mengasihani, tidak seharusnya ada yang kuat menidas yang lemah, tidak boleh ada yang kaya menahan dan memakan hak orang fakir yang ada di dalam harta kekayaannya itu.

y Setelah kegemilangan Islam dicapai , banyak

permasalahan berlaku dimana perkara tersebut tidak pernah wujud pada zaman Rasulullah, para sahabat dan tabiin, apatah lagi banyak orang dari suatu kaum dan kabilah yang secara berduyun-duyun memeluk Islam, y ianya mendorong para ulama untuk terus mengkaji ayatayat Al-Quran al-karim untuk mengungkap rahsia yang tersirat dalam Al-Quran al-karim yang sesuai dengan realiti kehidupan, iaitu dengan cara mengumpulkan ayatayat serupa seperti yang pernah dilakukan Nabi saw,

y lalu membandingkannya untuk mengeluarkan

hukum-hukum syariat dan hal-hal baru yang berkaitan dengan keadaan zaman

BENTUK KAEDAH TAFSIR MAUDUI


y Ada 2 bentuk: y Pertama, menyediakan kotak yang berisi pesan-

pesan al Qur'an yang terdapat pada ayat- ayat yang terdapat pada satu surah saja, yakni pembahasan mengenai satu surahmenyeluruh dan teguh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan perkaitan antara berbagai masalah yang dikandungnya, sehinga surah itu tampak dalam bentuk yang betul- betul mantap dan utuh.

y Seperti Surah Saba, surah ini dimulai dengan pujian

kepada Allah, dan membawa salah satu prinsip pendidikan yang berkaitan dengan soal pemilikan, cara penggunaan milik yang bijaksana dan cara pengaturan yang seksama .Misalnya pada surah al Baqarah, li `Imrn, Ysin. Biasanya kandungan pesan tersebut diisyaratkan oleh nama surah yang dirangkum pesannya, selagi nama tersebut didapati daripada Rasulullah.

y Misalnya: al Kahfi yang bererti Gua, dalam

huraiannya, gua tesebut dijadikan tempat perlindungan sekelompok pemuda yang menghindar dari kekejaman pemerintah. Disitu kita dapat mengetahui bahawa surah tersebut dapat melindungi kita ketika menghadapi kesusahan. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa setiap ayat dan kalimah dalam surah ini berkaitan dengan makna perlindungan.

y Kedua, kaedah yang berkembang pada tahun 60-an.

Yakni dengan menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surah yang sama- sama membicarakan satu masalah tertentu, ayat- ayat tersebut disusun begitu dan diletakkan di bawah satu tajuk pembahasan, dan seterusnya ditafsirkan secara maudh'i. Jadi tidak hanya dengan menghimpun pesan- pesan al Qur'an yang terdapat pada satu surat saja, namun dari semua surat yang berkaitan dengannya.

y Keistimewaan kaedah ini adalah mufassir membawa

al Qur'an untuk berbicara secara langsung mengenai masalah yang dihadapi atau dilakukan oleh masyarakat. Melalui tafsir maudh'i, sang mufassir dapat mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang terlintas di dalam fikirannya, dan dengan demikian dapat diterapkan apa yang dianjurkan oleh Sayyidina Ali RA: Istanthiq al Qur'an.

LANGKAH KERJA KAEDAH TAFSIR MAUDUI:


y A) memilih atau menetapkan masalah al Qur'an yang akan

dikaji secara tematik b)menghimpun ayat- ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makkiyah dan Madaniyah. c) menyusun ayat- ayat tersebut secara tersusun menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbb al nuzl

d) mengetahui munasabah dan perkaitan ayat- ayat tersebut di dalam masing- masing surahnya e) menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang sistematik, sempurna dan utuh. f) melengkapi pembahasan dan huraian dengan hadith, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.

g) mempelajari ayat- ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayatayat yang mengandung pengertian yang serupa, mengasingkan antara pengertian m dan khsh, muthlq muqayyad, menjelaskan ayat nsikh dan manskh, sehingga ayat tersebut bertemu pada satu kaitan, tanpa perbezaan.

y Mufasir yang menggunakannya dituntut untuk

memahami ayat- ayat demi ayat yang berkaitan dengan judul yang diterapkan. Ia dituntut untuk memahami pengertian kosa kata ayat, sebab turunnya ayat, kaitan antara ayat dan lain-lain yang biasa disediakan dalam metode tahlli.

CONTOH KITAB TAFSIR MAUDUI


y Tafsir Surat Yasin oleh Dr. Ali Hasan al-Arid, Tafsir

Surat al-Fath oleh Dr. Ahmad al-Sayyid al-Kumi dan masih banyak lagi yang lain.

KESIMPULANNYA.
y secara umum terdapat empat kaedah tafsir Al-Quran

iaitu tafsir Ijmali, tafsir tahlili, tafsir muqarin dan tafsir tafsir maudui. y Setiap kaedah mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tersendiri, sehingga beberapa ulama berpendapat tidak ada cara terbaik dalam menafsirkan Al-Quran. y Kaedah tafsir MauduI adalah lebih relevan dan sesuai untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkembang dalam zaman moden ini.