Anda di halaman 1dari 6

PANDUAN MENJAWAB BORANG SOAL SELIDIK PELAJAR 1.

Tujuan kajian ini ialah untuk mendapat maklumat mengenai sikap dan pandangan pelajar terhadap penggunaan alat bantu mengajar Torque Converter. Maklumat yang diberikan membantu untuk mempertingkatkan lagi tahap pengajaran dan pembelajaran subjek Automotif 2. Borang soal selidik ini bukan satu ujian dan tidak ada jawapan salah atau betul serta bukan bertujuan untuk menguji pelajar. 3. Sebarang maklumat yang diberikan dalam boring soal selidik ini akan dianggap rahsia dan digunakan untuk tujuan kajian sahaja. 4. Borang soal selidik ini mengandungi empat bahagian iaitu lampiran A dan B. 5. Sila tandakan () dengan jujur dan ikhlas berdasarkan pandangan anda yang sebenar kerana maklumat yang anda berikan adalah amat berguna untuk kajian ini. 6. Atas kerjasama semua pelajar-pelajar, saya dahului dengan ucapan terima kasih.

LAMPIRAN A BORANG MAKLUMAT PELAJAR

1. 2.

Nama Sekolah: _________________________________________________ Jantina Lelaki Perempuan :

( (

) )

3.

Bangsa

Melayu Cina India Lain-lain

( ( ( (

) ) ) ) Nyatakan : ___________

4.

Gred mata pelajaran Automotif dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2010?


Gred A Gred B Gred C Gred D Gred E

( ( ( ( (

) ) ) ) )

5.

Apakah tingkat pelajaran ibu / bapa / penjaga yang tertinggi?


Tamat Sekolah Rendah / Tidak Bersekolah Tamat Tingkatan 3 / SRP / PMR Tamat Tingkatan 5 / SPM Diploma / STPM Ijazah

( ( ( ( (

) ) ) ) )

6.

Pekerjaan Ibu / Bapa: ________________________________________ (Nyatakan)

LAMPIRAN B BORANG SOAL SELIDIK LAMPIRAN B: Soal selidik tentang minat pelajar dan penggunaan alat bantu mengajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dalam tajuk `Torque Converter `

Arahan : Sila tandakan sejauhmanakah anda bersetuju berdasarkan perasaan dan pendapat anda sendiri tanpa terpengaruh atau disuruh oleh orang lain. Dengan menggunakan skala dari 1 hingga 5, sila tandakan () pada satu jawapan sahaja. Sila pastikan anda menanda pada setiap pernyataan.

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

Sikap Dan Minat Pelajar Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Guru Automotif Secara Umum Bil 1 Pernyataan Saya sangat meminati mata pelajaran Automotif. Pembelajaran mata pelajaran Automotif menggalakkan 2 saya berfikir. Pembelajaran mata pelajaran Automotif memberi kesan 3 dalam kehidupan saya. 1 2 3 4 5

Bil

Pernyataan Penggunaan alat bantu mengajar (Torque Converter)

4 menarik minat saya Dengan alatan bantu mengajar Torque Converter saya 5 lebih berkeyakinan untuk malakukan amali Dengan alatan bantu mengajar Torque Converter saya 6 boleh menerangkan semula apa yang disampaikan oleh guru Adakah anda bersetuju mata pelajaran Automotif subjek 7 yang sukar? Tanpa alatan bantu mengajar Torque Converter saya lebih 8 mudah memahami konsep. Penggunaan alatan bantu mengajar Torque Converter 9 membantu saya meningkatkan kefahaman Penggunaan alatan bantu mengajar Torque Converter 10 menjadikan saya lebih berminat dalam sesi pembelajaran. Penggunaan alatan bantu mengajar Torque Converter 11 membolehkan saya mengingat konsep fungsi dan kendalian torque converter. Guru mata pelajaran Automotif saya berjaya menghidupkan 12 suasana pembelajaran melalui kaedah ini.

Bil

Pernyataan Pemahaman dalam tajuk ini akan menjadikan saya lebih

13 berkeyakinan dan rajin. Kaedah ini mampu melahirkan pelajar yang kreatif dalam 14 mencari ilmu. Kaedah ini sesuai dilaksanakan dalam pengajaran dan 15 pembelajaran Automotif.