Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Fokus

Sejarah Tahun 4 Marikh Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka 8.40 9.40 pagi Standard Kandungan: .! Mengetahui dan "e"aha"i tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka Standard #e"belajaran: .!.! Menyatakan "aksud tokoh terbilang .!.$ Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dala" "asyarakat "elayu la"a. K .!.4 Menyatakan keisti"e%aan tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka dala" pe"bentukan sahsiah indi&idu

O jekt!"

#ada akhir pengajaran dan pe"belajaran' "urid akan dapat( i. Menyatakan "aksud tokoh terbilang. ii. Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dala" "asyarakat "elayu la"a. iii. Menyatakan nilai-nilai "urni )keisti"e%aan* yang terdapat pada tokoh-tokoh terbilang tersebut. !. $. ,. 4. Menunjukkan tayangan slaid ga"bar tokoh-tokoh terbilang. +uru "enerangkan "aksud tokoh terbilang Murid dan guru bersoal ja%ab tentang tokoh-tokoh tersebut. Murid "enonton tayangan po%er point tentang keisti"e%aan tokoh-tokoh tersebut dala" "asyarakat "elayu la"a. Murid diberikan le"baran kerja untuk pentaksiran. +uru "eru"uskan isi pelajaran pada hari ini.

Akt!#!t!

. -. EMK

TMK belajar "elalui TMK .ilai Murni bersyukur' kasih sayang K#S - /le"en asas sejarah 0i"ensi Ke%arganegaraan berbangga dengan keisti"e%aan tokoh-tokoh terbilang.

$a%an $antu $elajar Pen!la!an Pen&ajaran dan Pem elajaran

Ko"puter' 120' slaid po%erpoint' le"baran kerja' alat tulis Menyatakan maksud tokoh terbilang dan menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam masyarakat

'SP Re"leks!

melayu lama. ,0 orang daripada ,- orang "urid telah "en3apai objekti4 #5#. Murid yang belu" "enguasai akan diberi bi"bingan. Murid yang telah "enguasai akan diberi latihan pengayaan.

STRATEGI PENGAJARAN 'AN PEM$E(AJARAN

AKTI)ITI Permulaan *+ m!n!t, Menonton tayangan &ideo klip !. Murid "enonton tayangan &ideo klip 673e 8ge6 $. +uru bertanyakan soalan kepada "urid berkaitan klip &ideo yang ditayangkan: a* Siapa tahu tajuk 3erita ini9 Murid "enja%ab soalan guru se3ara lisan b* 8pa "aksud tajuk itu dala" bahasa Melayu9 Murid "enja%ab se3ara lisan 3* Masa itu se"ua ka%asan dilitupi: dipenuhi apa9 Murid "enja%ab soalan guru ,. +uru "engaitkan ja%apan "urid dengan tajuk pelajaran hari ini. Akt!#!t! - *-+ m!n!t, !. +uru "e"bahagikan "urid kepada dua ku"pulan . Ku"pulan ! di"inta "enyenaraikan keadaan se"asa 3ua3a sejuk :terlalu sejuk. Ku"pulan $ "enyenaraikan sebab-sebab 3ua3a "enjadi sejuk: terlalu sejuk. $. Murid-"urid berbin3ang dala" ku"pulan "asing-"asing "enyenaraikan hasil dapatan "ereka dala" kertas sebak. ,. +uru "e"inta setiap ketua ku"pulan untuk "e"bentangkan hasil perbin3angan di hadapan kelas. 4. Murid "e"bentangkan hasil dapatan "asing"asing. . +uru "eru"uskan pe"bentangan "urid dan "engaitkannya dengan proses "e"buat air batu di ru"ah "asing-"asing.

EMK .ilai Murni -bersyukur - kasih sayang

CATATAN ;;M -Ko"puter riba' 120' 0<0

/MK -TK# -TMK K; -Menjana 7dea -"enghubung kait

/MK keusaha%anan .ilai "enghargai ala" K; "enjana idea

2iri 3ua3a sejuk "enggigil salji baju tebal 2iri 3ua3a panas berpeluh "atahari terik haus: dahaga =a"an air batu adalah dunia diliputi salji: air batu dan berkeadaan sejuk >0S#

-. +uru 3uba "engaitkan isi pelajaran dengan

"e"inta "urid "enjelaskan "aksud ?a"an air batu. @. Murid "e"berikan pelbagai ja%apan. 8. +uru "e"berikan pengukuhan dan "e"berikan ja%apan yang paling tepat tentang "aksud ?a"an air batu. Akt!#!t! . *./ m!n!t, !. +uru "enunjukkan ga"bar slaid: klip &ideo ka%asan-ka%asan yang dilitupi air batu yang sedang "en3air. $. Murid di"inta "enjelaskan peristi%a: kandungan klip &ideo ,. +uru juga "eru"uskan ja%apan "urid dengan satu eksperi"en ringkas iaitu kiub air batu yang terdedah. 4. +uru "e"inta "urid "enyenaraikan sebabsebab air batu "en3air. .Murid "eneyenaraikan sebab-sebab air batu "en3air. -. +uru "enyoal "urid kenapa 3ua3a "enjadi panas. Murid-"urid "e"beri beberapa ja%apan . @. +uru "engaitkan ja%apan "urid dengan "enerangkan tentang keadaan dan pen3airan ?a"an air batu dengan bantuan ga"bar-ga"bar berkaitan dan "engaitkan dengan perubahan ?a"an air batu. Akt!#!t! 0 *-+ m!n!t, !. +uru "enyediakan tiga stesen. Setiap stesen disediakan ga"bar-ga"bar dan kad arahan Murid dibahagikan kepada , stesen berikut: Stesen ! )?a"an 8ir batu* Stesen $ )perubahan-perubahan ?a"an air batu* Stesen , )ala" sekitar* $. Murid akan bergerak kesetiap stesen yang ditetapkan. Murid akan "enja%ab soalan berdasarkan arahan yang terdapat dala" kad arahan dala" kertas sebak yang disediakan. ,. Murid akan "e"bentangkan ja%apan /MK 72T K; "enjana idea "enjelas >0S# $-'.EMenyatakan maksud dan ;;M ga"bar .ilai "enghargai ala" /MK 72T K; "e"beri sebab suhu diba%ah takat beku "anusia bergerak bebas dunia seolah-olah satu daratan sahaja litupan air batu yang jelas

"ereka dan guru akan "e"beri "aklu"balas.

proses yang berlaku pada Zaman Air Batu

#enutup ) "init* !. +uru "enunjukkan se"ula ga"bar-ga"bar berkaitan ?a"an air batu. $. Murid di"inta "enyatakan kepentingan "enjaga ala" sekitar. ,. +uru "eru"uskan isi-isi penting dala" pelajaran hari ini. Contoh : Kad/ gambar untuk stesen

N!la! "enjaga ala" sekitar

Kad 8rahan Stesen !

;erdasarkan ga"bar-ga"bar diba%ah' ku"pulan anda di"inta "enja%ab soalansoalan berikut:

( ontoh gambar! !. 8pa yang anda dapat perhatikan dari ga"bar di atas9

$.

;agai"ana keadaan %aktu ini9

,.

;olehkah air batu dala" ga"bar di atas 3air9

4.

Mengapakah air batu boleh 3air9

Anda mungkin juga menyukai