Anda di halaman 1dari 7

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 MASA: DUA JAM TIGA PULUH MINIT

Kertas soalan ini mengandungi empat soalan. Jawab semua soalan. Jawapan bagi Soalan 2( !, Soalan 2("!, Soalan 2(#! dan Soalan 4 berdasarkan teks komponen Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4. Soalan $ : R%m%&an [ 30 markah ] Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat suatu rumusan tentang 'alan(an)'alan(an %nt%* mema+%*an el,a dan "a-a)"a-a men(ata&,n.a. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata. Kita sering menggunakan ungkapan bahawa belia ialah pewaris negara dan masa depan negara bergantung pada golongan ini. Banyak usaha dan wang yang telah dicurahkan untuk memberi peluang kepada generasi muda ini membuat persiapan mewarisi negara ini. Namun begitu, setakat ini aktiviti pembangunan belia hanya berkisar antara pihak kera aan dengan persatuan belia, tetapi kita masih belum ada satu petun uk yang elas tentang usaha pembangunan belia. Kita akui, usaha ini bukan satu ikhtiar yang mudah! generasi muda kita tidak seragam tetapi pelbagai ragam. Kita mempunyai belia bandar, belia luar bandar, belia daripada golongan berpendapatan, belia yang dibesarkan sebagai anak yatim, belia kurang upaya dan sebagainya. "ambahan pula, aktiviti yang disasarkan kepada golongan ini tidak merangkumi kepelbagaian isu yang dihadapi oleh golongan muda kini. #alam banyak hal, sesuatu aktiviti itu di alankan berulang kali merentasi masa dan tempat. #engan itu, timbul kebuntuan untuk meyakinkan golongan sasaran bahawa aktiviti yang dilaksanakan itu menarik dan relevan untuk mereka. $elain itu, wu ud pula isu tentang persatuan belia yang lesu dan belia tidak berpersatuan kerana persatuan tidak mendatangkan man%aat yang banyak kepada mereka. $eperkara lagi ialah kita kurang memberikan perhatian kepada golongan sasaran yang berisiko tinggi. &olongan ini ika dibiarkan besar kemungkinan mudah dipengaruhi oleh elemen'elemen negati% yang sentiasa mencari peluang untuk men adikan mereka sebagai mangsa. (leh sebab itu, golongan ini harus mendapat perhatian abatan dan organisasi tertentu dan meletakkan mereka dalam arus perdana pembangunan agar mereka dapat memberikan sumbangan yang positi% kepada diri dan negara. #engan itu, penglibatan golongan belia yang diabaikan ini akan men amin sumbangan mereka yang lebih bermakna kerana mereka tidak lagi berasa dipinggirkan malah dihargai. #alam pergerakan belia pula, kita kerap menggunakan pendekatan pegawai kera aan untuk merangka dan melaksanakan aktiviti belia. Kita harus sedar bahawa mereka lebih e%ekti% memainkan peranan sebagai penyelaras dan pemantau saha a. "ambahan lagi selama ini kita

1

*an Um%m Berdasarkan petikan Soalan $.30 markah2 Soalan 2 (a): Pet. kemudian jawab soalan soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Soalan 2 : Pema'aman . #aneng menemaninya menu u ke rumah penghulu. Kita hendaklah sedar bahawa campur tangan yang berlebihan oleh golongan dewasa telah membantutkan kreativiti golongan belia. mengapakah perpaduan dalam kalangan belia tidak begitu erat3 !4 markah# Soalan 2 (b): Pet.banyak bergantung pada peranan masyarakat untuk menggerakkan aktiviti belia. misinya untuk meyakinkan #aneng gagal. #aneng tidak memberitahu keputusan yang membahagiakannya.iii2 +ada pandangan anda.i2 Berikan maksud rangkai kata pewaris negara markah# .#ipetik dan diubahsuai daripada rencana Penglibatan Masyarakat dalam Pembangunan Belia. . jawab soalan soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Kehampaan mengisi benak 4o.*an /e-pen Baca petikan cerpen di bawah ini dengan teliti. /0 (ktober 1000. *suhan tidak bermakna kita perlu mengongkong segala pergerakan mereka. membimbing dan memantau itu ada batasannya. markah# !" !$ . )alaupun secara analogi pembangunan belia bolehlah diibaratkan sebagai mengasuh anak supaya mereka dapat berdikari. -tusan . 4o terasa begitu berat untuk meninggalkan kawasan lembah di sisi pergunungan yang mengasyikkan itu. 4o meninggalkan rumah #aneng setelah makan malam.alaysia. *dakah negara akan kehilangan khidmat bakti seorang anak muda yang berkaliber pada masa hadapan3 $uria pagi bersinar megah membuka lembaran baru. *patah lagi. +eranan itulah yang harus disedari oleh golongan dewasa agar bertanggung awab antara mengarah. Kemesraan suria perlahan'lahan mendakap kehalusan kabus pagi yang mula menghilang bagai malu akan kehadiran sang suria. .ii2 Nyatakan kerencaman golongan muda yang wu ud di negara ini. "erasa mahu saha a 2 .

dari . air pinang muda setempayan.amat pun turunlah dari sana. kembali pada 9aksamana dan #ang $etia.elaka hendakkan aku.(a lagi latar tempat yang terdapat dalam keseluruhan cerpen ini.i2 "erangkan maksud dua pasang mata dari dua dunia yang berlainan bertemu seperti yang terdapat dalam petikan tersebut di atas.* Baca petikan prosa klasik di bawah ini dengan teliti. . 54ikalau <a a .dia mengikat tubuh badan #aneng dan mengheretnya ke daerah satelit. markah# !$ . dan darah ra a semangkuk.aka pada suatu riwayat orang tua yang berkata'kata itulah +uteri &unung 9edang. air mata setempayan. hati nyamuk tu uh dulang.elaka itu. Kehampaan yang menggari iwa 4o lenyap .iii2 4elaskan &at% latar tempat yang terdapat dalam petikan tersebut di atas dan t. kemudian jawab soalan soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. ambatan perak satu. .p Balakrishnan %ntologi %nak &aut.engurungnya di asrama sekolah dan memaksanya bela ar. Kelihatan #aneng sedang men in ing sebuah beg lusuh yang berwarna kelabu.elaka datang ke &unung 9edang ini.aka segala kata +uteri &unung 9edang itu semuanya 3 . .#ipetik daripada 59ambaian . dan darah anak ra a yang bernama <a a *hmad itu semangkuk. *kan peminangnya. !" markah# . kabullah tuan puteri akan kehendak <a a . merupakan dirinya seperti orang tua.alar :i au8 oleh $aro a "heavy a.ii2 Berikan pandangan anda tentang 6ikgu 4o sebagai seorang &uru. *kan titah tuan puteri. "elah sudah ia berkata'kata demikian lenyaplah ia. !4 markah# Soalan 2 (c): Pet. perbuatkan aku ambatan emas satu.*an P-o&a Kla&. 56ikgu. 4ikalau boleh demikian. "elah itu "un . #B+2 . hati kuman tu uh dulang. +andangan dua pasang mata dari dua dunia yang berlainan bertemu . cikgu78 terdengar suara nyaring #aneng antara bunyi en in kereta baru yang dihidupkannya itu.

ahmud. .iii2 )a arkah tindakan $ultan . !$ markah# Soalan 2 (d): P%. PEMBELI MASA SUDAH +enyair ialah pengun ung pasar kisah peraih pengalaman dan pembeli masa sudah. Kerana aku penyair kupenuhi hidupku dengan kembara dan deria yang kian memberat di pundakku.elaka. melainkan berhentilah dahulu.elaka.&.ahmud. . Berapa lamanya di alan sampailah ke . Kulalui lorong'lorong hari sepiku dari gelisah ke payah dari sedih ke perih.ahmud.aka 9aksamana dan #ang $etia dan "un . ber alan kembali ke .aka 9aksamana dengan segala kawannya itu pun turunlah dari atas &unung 9edang itu.ahmud 5berhenti dahulu8 keinginannya hendak berkahwin dengan +uteri &unung 9edang3 Berikan pandangan anda.ahmud. dan segala kata yang didengarnya itu semuanya dipersembahkannya kepada $ultan . Baca sajak di bawah ini dengan teliti. kemudian jawab soalan soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.ii2 Nyatakan kesan kata'kata tersebut kepada $ultan .aka titah $ultan . markah# !$ . .8 . kerana tiada simpati hati kita. #B+2 .amat pun masuklah menghadap $ultan . #i pasar yang dihingari kisah ini aku dipanggil peraih cerewet pemilih yang sukar membuat pilihan pembeli yang keliru dengan tawaran. Kerana aku pemilih ruwet aku harus hati'hati! 4 .#ipetik daripada 5+eminangan +uteri &unung 9edang8 %ntologi %nak &aut.dikatakannya pada 9ansamana dan #ang $etia. 5$emua kehendaknya itu dapat kita adakan! mengeluarkan darah itu uga tiada dapat.i2 *pakah yang dimaksudkan dengan segala kata yang didengarnya itu seperti yang digunakan dalam petikan di atas3 !" markah# .

*ku pembeli masalah orang menyusunnya men adi kata'kata dan men ualnya kepada pemikir. !$ markah# Soalan 0 : Pen(eta'%an #an Kema'. *lias "aib sebagai penulis seperti yang digambarkan dalam sa ak tersebut di atas. .30 markah2 Jawab &em%a soalan !a# Tulis satu ayat bagi tiap tiap kata dalam pasangan kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda (aham akan perbe)aan maksud dan penggunaannya. 'BP . markah# !" .-an Ba'a&a .engapakah penya ak menyatakan 5aku pemilih ruwet83. masa sudahku lebih mahal sesudah sen a dan murah di sebelah pagi T.iii2"erangkan perwatakan ".i2 nilai tambah ' tambah nilai .pilihan menon olkan mutu dan mutu memantulkan peribadi.i2 . "idak seperti ikan dan sayuran.ii2 +ada pendapat anda. *ku uga kadang'kadang pembeli masalah dan masa sudah sendiri.ii2 telur ayam ' ayam telur . %nda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan kata itu sebagai peribahasa dan kata nama khas. mengapakah men adi penulis yang baik sentiasa disan ung oleh masyarakat3 !4 markah# .iii2 rumah sewa ' sewa rumah !* markah# 5 . %lias Taib %ntologi %nak &aut.

ii2 Kalah adi abu. terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah atau kesalahan tatabahasa. anganlah segan. . . . !* markah# !c# 'alam setiap ayat di bawah.ii2 Ketua kampung amat risau mengenang akan keadaan pecah rumah yang sering berlaku se ak kebelakangan ini. . menang adi arang. terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan.!b# +yatakan jenis ayat perintah bagi setiap ayat di bawah. . . . . !* markah# !e# Bina satu ayat bagi setiap peribahasa di bawah ini supaya jelas menunjukkan maksudnya dan penggunaannya. mereka perlu dihantar bertanding di peringkat antarabangsa dalam usia muda.i2 5$ila masuk.iii2#ia merasa hairan kerana dompetnya yang diletakkan di atas me a tiba'tiba gaib sedangkan tiada sesiapa di situ.8 pesan *mir kepada *hmad.i2 Buah mulut. . . .iii25"olong berikan buku ini kepada kakak awak ya. buatlah macam rumah sendiri8 kata ibu kepada tetamunya.i2 Kenaikkan harga tepung yang diumumkan oleh kera aan baru'baru ini memberi kesan yang besar kepada pengguna kerana tepung merupakan makanan asas selain beras. Kenal pasti dan betulkan kesalahan kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. 6 .ii2 54angan petik bunga itu78 erit emak kepada adik. !* markah# !d# 'alam ayat ayat di bawah ini.iii2Katarina adalah pengurus rangkaian Kathy $alun yang berurusan di seluruh negara.i2 $ebahagian daripada harta'harta yang dimilikinya merupakan harta turunan datuknya. Kenal pasti dan betulkan kesalahan kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. .ii2 #alam usaha mengenengahkan bakat'bakat baru dalam bidang sukan.

. markah# 7 .el Pe-l%m aan Ke#%a karya Ma-2. !.l. Jawapan anda hendaklah berdasarkan no./0 markah2 Jawab soalan di bawah.iii2$eperti kaca terhempas ke batu.a2 :uraikan latar tempat dan latar masa dalam novel yang telah anda pela ari.markah# . !* markah# Soalan 4 : No1el . !.b2 4elaskan empat nilai yang terdapat dalam novel yang telah anda pela ari.& H+3 Y%&%4 .