Anda di halaman 1dari 8

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 MASA: DUA JAM TIGA PULUH MINIT Kertas soalan ini

mengandungi empat soalan. Jawab semua soalan. Jawapan bagi Soalan 2( !, Soalan 2("!, Soalan 2(#! dan Soalan 4 berdasarkan teks komponen Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4. Soalan $ : R%m%&an [ 30 markah ] Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat suatu rumusan tentang %&a'a(%&a'a %nt%) mema*ta at)an at+) Mala,&+a serta )e)an-an %nt%) mela)&ana)ann,a. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.

1

!" markah# (ii) Nyatakan kesan langkah kerajaan mewajibkan kakitangan awam memakai baju batik setiap Khamis !$ markah# (iii) !ada pendapat anda" selain melalui industri batik" apakah bidang lain yang b#leh diketengahkan untuk memperkenalkan $alaysia kepada pelan%#ng asing& !4 markah# ' .Soalan 2 : Pema'aman (35 markah) Soalan 2 (a): Pet+)an Um%m Berdasarkan petikan Soalan $. (i) Berikan maksud rangkai kata warisan tradisi yang wajar dipertahankan. jawab soalan soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

(i) $engapakah (a)iah tidak bersetuju *mar menjadi se#rang guru& !$ markah# (ii) !ada pendapat anda" mengapakah semakin ramai mahasiswa kini berminat menjadi +uru& !$ markah# (iii) Nyatakan &at% perwatakan *mar yang terdapat dalam petikan" dan #%a perwatakannya yang terdapat dalam keseluruhan drama %erunai Malam !$ markah# 3 . kemudian jawab soalan soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.Soalan 2 (b): Pet+)an D*ama Baca petikan drama di bawah ini dengan teliti.

pakah nasihat bapa kera kepada anaknya& !" markah# (ii) Nyatakan peristiwa yang berlaku antara anak kera dengan sahabatnya !$ markah# (iii) !ada pendapat anda" apakah %iri-%iri sahabat yang baik& !$ markah# . . kemudian jawab soalan soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.Soalan 2 (c): Pet+)an P*o&a Kla&+) Baca petikan prosa klasik di bawah ini dengan teliti. (i) .

(i) Bagaimanakah keadaan #rang dagang seperti yang digambarkan dalam rangkap kedua pantun di atas& !$ markah# (ii) /adangkan %ara-%ara yang b#leh dilakukan untuk men%apai %ita-%ita !$ markah# 5 . kemudian jawab soalan soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.Soalan 2 (d): P%+&+ Baca sajak di bawah ini dengan teliti.

kemudian "e*a)+n)an ayat ayat tersebut mengikut &% /e) dan p*e#+)at. menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan kata nama khas.(iii)0uraikan t+-a pengajaran yang terkandung dalam pantun di atas !$ markah# Soalan . : Pen-eta'%an #an Kema'+*an Ba'a&a (30 markah) Jawab &em%a soalan !a# Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah ini supaya jelas menunjukkan bahawa anda &aham akan perbe'aan maksud dan penggunaannya. (i) lebih (ii) selebihnya (iii) lebih-lebih (i1) berlebihan (1) melebihi (1i) kelebihan !) markah# (b) Baca ayat ayat berikut dengan teliti. (nda tidak boleh menambahkan imbuhan. (i) Kerajaan telah menyarankan agar g#l#ngan muda menyertai pasukan keselamatan negara (ii) !ada masa ini" institusi pengajian tinggi di $alaysia semakin bersedia untuk menghadapi %abaran gl#balisasi (iii) 0endaklah kamu sertai kegiatan k#kurikulum untuk mengasah bakat kepemimpinan !) markah# 2 .

%enaraikan dan betulkan kesalahan kesalahan itu. (nda tidak perlu menyalin ayat itu semula (i) 3a1id Be%kham telah diserahkan kad kuning #leh pengadil dalam perlawanan b#la sepak persahabatan antara 4ngland dan !eran%is (ii) 4mpat sekeluarga warga (ingapura maut apabila kenderaan serba guna yang mereka naiki terbabas di kil#meter 150 2 5ebuh 6aya *tara (elatan (iii) !usat membeli-belah itu dijangka menjadi pusat tumpuan dan mer%u tanda baharu warga k#ta apabila dilan%arkan se%ara resmi pada bulan 7ulai ini !) markah# !e# Baca ayat ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud ayat tersebut . terdapat &at% )e&ala'an pen--%naan )ata ata% +&t+la' dan &at% )e&ala'an tata a'a&a. (i) (ebelum mengerjakan atau melakukan sesuatu hendaklah di)ikirkan masakmasak kesannya terlebih dahulu (ii) (ese#rang yang semakin berilmu atau semakin berpangkat maka dia akan menjadi rendah diri dan tidak s#mb#ng 8 . Bagi setiap ayat. (nda tidak perlu menyalin ayat itu semula. %enaraikan dan betulkan kesalahan kesalahan itu. Bagi setiap ayat. (i) /ara yang berkesan untuk mengurangkan kadar kemalangan di jalanraya ialah menggantung lesen memandu mereka yang memandu se%ara %uai dan merbahaya (ii) Kaum wanita yang berhasrat untuk mengambil pekej rawatan ke%antikan muka dinasihatkan agar berjumpa dengan pakar k#smetik yang berkelayakan dan diluluskan #leh Kementerian Kesihatan $alaysia (iii) +#l#ngan belia haruslah mempunyai penahanan diri yang kental demi mengikis gejala negati) yang b#leh mengku%ar-ka%irkan masa depan mereka !) markah# (d) *alam ayat ayat di bawah ini.(%) *alam setiap ayat di bawah. anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. terdapat &at% )e&ala'an e/aan dan &at% )e&ala'an pen--%naan +m %'an.

bu 0assan $#rad !utera +unung :ahan karya <shak 0j $uhammad (a) 0uraikan pe*1ata)an 1ata) %tama dalam sebuah n#1el yang telah anda kaji !.bdullah 7ulia karya .(iii) 9rang yang ahli atau mahir dalam sesuatu bidang sahaja yang mengetahui bidang tersebut !) markah# Soalan 4 : No0el (15 markah) Jawab soalan di bawah. Jawapan anda hendaklah berdasarkan no+el no+el yang berikut.us#) 3i 0adapan !ulau karya .bdullah 0ussain (eteguh Karang karya :uan =aridah (yed . (amad (aid Bukit Kep#ng karya <smail 7#hari K#nsert# :erakhir karya . i ii iii i1 1 1i 1ii 1iii :erminal :iga karya 9thman !uteh !erlumbaan Kedua karya $arwilis 0j .markah# (b) Berdasarkan n#1el yang telah anda kaji" huraikan t+-a pe*&oalan yang terdapat dalam n#1el tersebut !. markah# > .