Anda di halaman 1dari 9

UNIVERSITI

MALAYA

FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU ( JXEA 1104 ) SEMESTER 1 2008 /2009 AKADEMI PENGAJIAN MELAYU (APM )

TAJUK

KUPASAN FALSAFAH PANTUN !UDI DAN PANTUN ILMU
NAMA PENSYARAH PROF " DR" AMRAN

MUHAMMAD TUTOR NAMA PELAJAR SITI HADIJAH A!DOL RAHMAN SITI FATIMAH !INTI AYU! JEA0801#0

NO" MATRIK

Pantun terutama sekali men elmakan pemikiran yang amat arif. Ada satu lagi aspek pantun yang sering kali ter!i!ir daripada perbin!angan. Malah pantun bukan saha a men adi !ermin untuk kita memba!a minda Melayu. tetapi sama seperti bentuk "bentuk sastera yang lain. bi aksana dan ta am yang lahir daripada pengamatan mata yang peka dan rin!i. Pantun dengan demikian memanifestasikan pemikiran dan kreati%iti yang ter!etus dalam situasi kelisanan. termasuk persekitarannya. yakni aspek yang memberi bentuk kepada pemikiran tersebut. pantun men adi !ermin kepada seluruh adab kehidupan manusia silam. Maksudnya disini ialah mekanisme penyampaian pantun. .PENGENALAN Kita sering mendengar orang berkata. pantun dika$al bentuknya oleh norma dan puitika lisan. Itu memang benar kerana pantun sebagai karya sastera adalah pelahiran langsung daripada pemikiran manusia yang amat ernih dan signifikan. #er!ipta dalam situasi kelisanan. pantun adalah manifestasi pemikiran Melayu silam.

budi adalah merangkumi semua nilai dan norma3norma murni yang dilakukan oleh manusia sama ada terhadap manusia. mendefinisikan budi sebagai akal. (alsafah yang tersirat didalam pantun di atas adalah berkenaan dengan adab berbudi yang merangkumi semua gugusan budi iaitu budi bahasa. perbuatan baik dan keba ikan. mestilah diberi dengan ikhlas ika ingin diberkati Allah '5#. memadai budi diterima dengan penuh ikhlas dan kesyukuran. )alam konteks ini. 6rang yang menerima budi pula tidak dituntut untuk membalas budi yang diterima. Maksud budi mengikut kamus )e$an *ahasa dan Pustaka +)*P. )alam masyarakat Melayu amnya.. alam semesta dan #uhan.. La4imnya. . orang yang menaburkan budi tidak mengharapkan balasan.+m/s 01. 'endi bangsa ialah budi. budi merupakan sesuatu yang terhasil daripada i$a raga dan dirasai dengan mendalam dan terharu oleh orang yang menerimanya. perkataan budi itu berbagai lapisan maknanya.#egak rumah kerana sendi. *udi adalah sesuatu yang telah terserap dalam kalbu orang Melayu. *udi atau sumbangan itu baik dari segi tenaga atau material. edisi ketiga !etakan keenam -. &untuh budi runtuhlah bangsa... budi pekerti dan budi bi!ara. &untuh sendi rumah binasa. 2adi dapat disimpulkan disini. kebi aksanaan atau sifat baik.Makna yang paling popular bermaksud asa atau sumbangan yang diberikan kepada indi%idu yang lain.

barangan atau material. Masyarakat Melayu memang amat terkenal dengan budaya. tetapi meliputi segala tindakan dan akibat dalam hubungan dan interaksi sosial sesama anggota masyarakat. <budi adalah struktur yang membimbing dan menghubung setiap anggota masyarakat. adat istiadat dan budi yang mulia. termasuk tertib dan sopan. memmberi salam dan men aga tutur kata.2adi pen elasan berkenaan dapat men!erminkan betapa pentingnya nilai budi di alam Melayu. Manakala budi pekerti menurut beliau pula ialah perlakuan atau tingkah laku seseorang yang dinilai daripada sudut baik dan buruk. 2ika budi tersebut tidak di aga. *ahasa yang diu!apkan sentiasa teratur. indah. bangsa dan negara. Pen!ernaan peribadi tersebut terserlah dalam pertuturan dan pemilihan kata3kata yang digunakan. *udi adalah orientasi nilai yang mengukuhkan setiap bangsa. )r. tepat..*udi tidak saha a bermakna memberi dan menerima sesuatu pemberian. *udi dalam pantun diatas diibaratkan sebagai sebuah rumah. diamalkan dan dipelihara maka akan runtuh atau robohlah sesuatu tamadun atau masyarakat berkenaan. baik dan benar.Nora4it 'elat +07789-83:. tanpa orientasi ini batas3batas kehidupan akan runtuh dan bangsa tersebut akan kehilangan daya ikatan yang menghubungkan mereka=. *eliau uga memperin!ikan budi bahasa sebagai salah satu aspek peribadi indi%idu yang dinilai tinggi oleh masyarakat. . membi!arakan topik ini se!ara terperin!i dan !ukup ber$iba$a. menghormati orang yang lebih tua. Kata beliau. #egak berdiri atau kukuhnya sesebuah rumah tersebut adalah kerana terdapatnya sendi atau disebut uga pengalas atau pegangan.

ika sendinya rapuh dan lapok maka runtuh dan robohlah rumah berkenaan. <ma u atau mundurnya sesebuah negara itu lihatlah kepada muda3mudinya=. Adab berbudi ini perlu diamalkan dalam kehidupan seharian manusia supaya ianya berbekas dalam diri masing3masing dan tidak terhakis se!ara beransur3ansur. 2ika nilai3 nilai murni ini tidak diterapkan dalam diri setiap indi%idu daripada peringkat a$al. #egasnya abad berbudi perlu terus dipertahan dan . *udi perlu diamalkan dan dipelihara agar tidak hilang ditelan dek arus pemodenan dunia hari ini. 'eorang tokoh islam ada menyebut. >al ini kerana. 2adi keteguhan dan keutuhan sesebuah rumah berkenaan adalah bergantung kepada sendinya kerana sendi inilah yang men adi tiang utama dalam rumah itu. budi adalah asas dan penggerak ke ayaan dan kema uan dalam sesebuah tamadun manusia daripada aspek lahiriah dan batiniah atau material dan non3material. 6leh itu. 2ika runtuhnya budi maka robohlah bangsa dan tamadun tersebut. maka tidak mustahil tamadun atau negara hari ini akan lumpuh dan atuh sepertimana hilangnya nilai3nilai budi dalam diri kita masing3masing. ini kerana generasi muda hari inilah yang bakal menera ui negara pada masa akan datang. Perkara ini sama uga dengan budi. #iada gunanya kema uan dan pemodenan yang di!apai hari ini ika adab dan budi dipinggirkan.'endi inilah yang akan menyokong dan menampung isi rumah berkenaan. 2elaslah baha$a pentingnya adab berbudi didalam diri masing3masing terutamanya generasi muda akan datang. )e$asa ini dapat kita lihat nilai3nilai budi semakin terhakis dan terkikis dalam diri generasi muda. Masalah ini harus dipandang serius oleh semua pihak.

Ilmu di!apai melalui pengalaman langsung +dhauA. 6leh kerana memahami. )ayung sampan tu u haluan. ?ntuk membolehkan manusia memainkan peranan mentadbir bumi Allah s$t dalam lingkungan tugasnya sebagai khalifah. Imam al3Gha4ali mendefinisikan ilmu sebagai suatu kepastian yang demonstratif. dan penuntut ilmu akan didoakan keampunannya oleh semua termasuk ikan3ikan di lautan. Ini ditakrifkan daripada <As a kind of !on%ersation of the soul from darkness of light=. kerana dengan ilmu dapat mengukuhkan akidah dan keimanan seseorang. Kalau ilmu tidak diamalkan. menyusun dan mengolah kembali alam ini. agar bangsa Melayu ini tidak hilang dan terus kukuh diabad akan datang.diamalkan oleh orang Melayu khususnya. Memba$a rokok bersama rempah. merupakan anak kun!i kepada ilmu. 'abda &asullullah '. Islam menuntut umatnya men!ari ilmu. maka manusia mestilah menuntut dan melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan .A. @ahaya +nur. <#akkan Melayu hilang di dunia=. Plato pula menyifatkan ilmu sebagai suatu pemindahan roh atau i$a daripada kegelapan kepada ke!erahan.. mereka mestilah membangunkan diri dan melengkapkannya dengan pelbagai keupayaan.5 <Menuntut ilmu adalah fardu atas setiap umat Islam. *ak kata >ang #uah. tidak dapat dilakukan melainkan dengan ilmu.= . Ibarat pokok tidak berbuah (alsafah tersirat yang ingin diketengahkan dalam pantun kedua pula ialah berkaitan dengan kepentingan berilmu dalam kalangan manusia di muka bumi ini.

Ilmu yang dimiliki seharusnya diamalkan untuk mengangkat martabat diri disisi manusia sekaligus mengangkat martabat manusia disisi Allah s$t. 6rang yang memiliki ilmu bukan saha a perlu mengamalkannya dalam kehidupan. Pokok yang tidak berbuah disini bermaksud pokok yang hidup subur. 'etelah berilmu kita dituntut untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki. 6rang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu yang dimilikinya itu diibaratkan seperti pokok yang tidak berbuah dalam pantun diatas. pembimbing ke alan petun uk agama dan modal dalam per uangan untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. 6rang yang malas men!ari dan menambah ilmu pengetahuan bagaikan lampu kehabisan minyak dan dia akan hidup dalam kegelapan. Ilmu bukan saha a untuk dituntut dan di!ari tetapi ilmu perlulah diamalkan dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita untuk kehidupan yang harmoni dan diberkati Ilahi. akan tetapi ilmu tersebut perlu disebar dan diluaskan agar ilmu itu bukan saha a memberi manfaat kepada diri kita tetapi uga kepada orang lain. mempunyai akar yang kuat dan daun yang lebat merimbun tetapi tidak mampu mengeluarkan buah. )ia memiliki ilmu yang tinggi tetapi tidak memberi apa3apa manfaat kepada dirinya sendiri dan uuga orang lain.Ilmu pengetahuan adalah ka$an yang setia ketika sepi. 2adi orang yang berilmu dituntut . 2adi pokok ini tidak memberi faedah kepada orang yang menanamnya kerana pokok ini tidak mampu mendatangkan hasil buah yang boleh memberikan keuntungan dengan men ualnya.2adi elaslah baha$a menuntut ilmu amat penting dalam kehidupan. 2adi begitu uga dengan orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya. >idup akan !emerlang ika dibekali dengan ilmu pengetahuan . besar.

Amal ibadah tidak diterima ke!uali dengan ilmu. Pengamalan ilmu dalam kehidupan akan men adikan kehidupan kita lebih konsisten dan harmoni disamping men!ari keredhaan Allah s$t di dunia dan akhirat. maka amalannya ditolak dan tidak diterima=. semua umat manusia perlu men!ari dan mendalami ilmu serta men adikannya sebagai kayu ukur dan panduan dalam men alani kehidupan. Ketahuilah baha$a ilmu lebih utama daripada amal. Perbin!angan terhadap pantun seperti seminar atau bengkel tidak dapat mengelak daripada membi!arakan pantun sebagai < manifestasi minda masyarakat= atau uga disebut sebagai <pandangan semesta=. Ibn &uslan dalam kitab Zubadnya menulis sebuah syair yang bermaksud < 'etiap orang yang beramal tanpa ilmu.untuk menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain agar orang lain uga mendapat faedah dan keberkatan daripada Allah s$t diatas ilmu yang dipela arinya itu. kata beliau <Ilmu tanpa akal ibarat pohon yang tidak berbuah dan amal tanpa ilmu ibarat kaki yang tempang=. Manakala orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya diibarat pokok yang tidak berbuah. ilmu. 'aya ingin memetik kata3kata seorang tokoh. Kesimpulannya kedua3dua elemen ini memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi mukmin yang se ati. Koleksi pantun yang merupakan pengumpulan pantun sering dipersembahkan se!ara klasifikasi seperti pantun nasihat. enaka. orang yang berilmu $a ib mengamalkan ilmu tersebut.pantun sebagai !erminan budaya memang lumrah diperlakukan dalam penelitian terhadapnya. Penutupnya. 2usteru. #egasnya.berkasih dan sebagainya. 'uatu ketika dulu. pantun merupakan bentuk .

A$ang 'ariyan.. *hd.pengu!apan yang amat berkesan.. (alsafah.. >ashim *in > Musa.Pandangan Semesta Melayu Pantun. Namun kini.. Kuala Lumpur9 Akademi Penga ian Melayu .. >arun Mat Piah. Ph. logik. (alsfah )an Logika Melayu.-. *hd .0. -. Midmodal Industries 'dn.'elangor9 )igitpress 'dn.. pantun masih diamalkan dalam ma lis formal seperti upa!ara nikah kah$in dan u!apan rasmi.>impunan >adis Modal Insan. >amid.Kuala Lumpur 9 )a$ama 'dn.0.*hd. #eori Nilai )an Etika Melayu. sudah $u ud !ara3!ara lain yang dianggap lebih moden dan !anggih dalam menyampaikan mese dalam kalangan masyarakat Melayu.8. -..5alau bagainamapun. *hd. terutama untuk menyatakan sesuatu se!ara halus.-.'elangor 9 ?tusan Printeorp 'dn. )... )r. Bibliografi )r. . Kuala Lumpur 9 Akademi Penga ian Melayu Prof.-. Bulkifli Mohamad al3 *akri.Pantun Melayu : Bingkisan Permata. &ogayah A.