Anda di halaman 1dari 7

SATUAN ACARA PERKULIAHAN ( SAP ) Matakuliah : Kewirausahaan B ! it : " ( #ua ) Sks P k k Bahasan : Maha$e%en &aktu Su!

P k k Bahasan : '( Pen)ertian &aktu "( Melakukan E*aluasi Pen))unaan &aktu +( Pe%! r san &aktu ,( Men)el la &aktu -( Kiat . kiat Mana$e%en &aktu A. Pendahuluan

 Serin) kita #en)ar /e/atah 0an) %en)atakan Waktu adalah uang1 na%un !era/a !an0ak #iantara kita 0an) !enar . !enar #a/at %e%an2aatkan waktu #en)an !aik(  3ika kita in)in %en)atur kehi#u/an kita #en)an %en0enan)kan1 lan)kah /erta%a 0an) harus #ilakukan a#alah %en)atur waktu se4ara e2ekti2(  Kita %en0a#ari se!enarn0a %en)el la 5 %ana$e%en ti#ak $auh !er!e#a #en)an %ana$e%en #iri( waktu

 Mana$e%en waktu %eru/akan alat 0an) e2ekti2 untuk %e%!antu sese ran) %au/un r)anisasi %en4a/ai tu$uan1 sehin))a san)at /entin) %e%aha%i #an %en)a%alkan il%u %ana$e%en waktu(  &aktu a#alah karunia All h S&T 0an) !ersi2at ti#ak #a/at #iulan) #an #isi%/an1 karena ia terus !er$alan #an ti#ak #a/at #ihentikan(  Ketika kita %elewatkan waktu tan/a a%alan !aik 0an) kita lakukan1 hilan)lah waktu #en)an sia . sia #an $a#ilah kita ran) 0an) %eru)i( B. Pengertian Waktu Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan / kejadian

alsa2ah waktu a#alah /e#an) %en))a%!arkan !a)ai%ana /entin)n0a waktu #ala% hi#u/ kita(  3ika kita %en))unakan waktu se4ara !aik1 tentu kita akan %en$a#i %anusia 0an) !er$a0a #i %uka !u%i ini(   Teta/i se!alikn0a1 $ika kita %en0ia6n0iakan waktu tentu ketertin#asan1 kekalahan #an !ahkan kehan4uran !a)i kita( &. 'elakukan (valuasi Penggunaan Waktu  E*aluasi a#alah /r ses /enilaian( Penilaian ini !isa %en$a#i netral1 / siti2 atau ne)ati2 atau %eru/akan )a!un)an #ari ke#uan0a(  Saat sesuatu #ie*aluasi !iasan0a ran) 0an) %en)e*aluasi %en)a%!il ke/utusan tentan) nilai atau %an2aatn0a . "##$ %. $a%( 7ala% se%in))u 8 hari1 #ala% !ulan a#a +9 hari se#an)kan #ala% setahun kita %e%iliki +-: hari(  Masin)6%asin) rentan) waktu ini %e%iliki %akna #an 2un)si !a)i %anusia  .  &aktu a#alah !atas( &aktu a#alah $an)ka1 rentan) #an %asa(  Masa hi#u/ a#alah $u%lah waktu 0an) kita )unakan #ala% hi#u/(  Rentan) waktu a#alah $arak #i%ulain0a #an !erakhirn0a usia hi#u/ 0an) kita %iliki( 3an)ka waktu a#alah tar)et6tar)et hi#u/ 0an) harus kita 4a/ai #ala% hi#u/ ini(  7ala% sehari6se%ala% kita %e%iliki rentan) waktu ".atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. ( amus Bahasa !ndonesia.

 &aktu %enurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ('<<8) a#alah seluruh ran)kaian saat ketika /r ses1 /er!uatan atau kea#aan !era#a atau !erlan)sun)(  7ala% hal ini1 skala waktu %eru/akan inter*al antara #ua !uah kea#aan5ke$a#ian1 atau !isa %eru/akan la%a !erlan)sun)n0a suatu ke$a#ian(  3a#i %en)e*aluasi waktu !erarti kita akan %en)e*aluasi hal6 hal 0an) telah #an kelak akan #ilakukan( (valuasi Peman)aatan Waktu *ehari Untuk %en)enali !a)ai%ana 4ara %e%an2aatkan waktu #ala% sehari1 %aka kita #a/at %en)e*aluasi ke)iatan #en)an !ertan0a ke/a#a #iri sen#iri1 antara lain: '( Bera/a $a% 0an) #i)unakan untuk %elakukan /eren4anaan= "( Bera/a $a% 0an) #i%an2aatkan untuk !eker$a /ti%al= +( Bera/a $a% 0an) #i)unakan untuk %e%!a4a1 %e%aha%i1 #an !er!a)i atas suatu /en)etahuan #an /en)ala%an (!ela$ar)= .( Bera/a $a% 0an) #i%an2aatkan untuk /er$alanan %enu$u te%/at kuliah #an /ulan) ke%!ali ke ru%ah= -( Bera/a $a% 0an) #i)unakan untuk !eristirahat1 !er lahra)a1 #an !ersantai (se$enak)= :( Bera/a $a% 0an) #i%an2aatkan untuk keluar)a= 8( 7an !era/a $a% 0an) #i)unakan untuk %as0arakat sekitar (Personal Social Responsibility)=  7en)an %elakukan e*aluasi %ana$e%en waktu1 kita #a/at %en)enali !a)ai%ana /en))unaan waktu #ala% sehari sehin))a #a/at %ene%ukan hal6hal %ana sa$a 0an) %enurut kita !erle!ihan / rsi waktun0a (%isaln0a %akan terlalu la%a1 n) !r l 0an) tak /erlu #an lain se!a)ain0a) #an( .

ran) !esar1 se/erti il%uwan /ene%u listrik Th %as Al*a E#is n1 #ala% sehari= ". hal 0an) ti#ak !er%an2aat(1 lan)kah /erta%a #ari %ana$e%en waktu ini a#alah #en)an %e%antau /en))unaan waktu kita(  Pe%! r s waktu %anusia1 #isa#ari atau ti#ak a#alah waktu untuk ti#ur #an !erk %unikasi(1 /en))unaan %e#ia 0an) ti#ak !er%an2aat1 se/erti !er)u%ul #i s 4ial netw rk(. Pemboros Waktu  Bera/a !an0ak waktu 0an) #i%iliki %ahasiswa ter!aik #ala% sehari= ".a4e! k1 twitter1 #ll)(  K %unikasi 0an) #i)unakan ti#ak sia6sia $ika %e%an) #i)unakan untuk hal6hal 0an) / siti2 #an !ersi2at /u!likati21 !ukan !er%ain se%ata(  Ti#urn0a %anusia $u)a %en$a#i /en0ita waktu ter!an0ak1 karena rata6rata 8 $a% setia/ hari #ilewati #en)an ti#ur( Bisa . $a%(  Bera/a !an0ak waktu 0an) #i%iliki leh ran) . $a%(  Se%ua ran) %e%iliki waktu 0an) sa%a : ". $a% sehari1 ':? $a% se%in))u1 :8" $a% se!ulan1 #an seterusn0a(  Bila su%!er #a0a waktu ini #ianu)erahkan sa%a /ersis ke/a#a se%ua ran)1 lantas kena/a /en4a/aian ran) !isa !er!e#a= Salah satu kun4in0a a#alah %ana$e%en waktu(  Ke!an0akan ran) ti#ak sa#ar !a)ai%ana %ereka %en)isi waktu( Mereka terus sa$a %en)eluh ti#ak /un0a 4uku/ waktu(  Pa#ahal !isa $a#i waktu %ereka se!enarn0a #iisi #en)an hal . Mana 0an) kekuran)an / rsin0a (%isaln0a %e%!a4a >uran1 %e%/ela$ari teknik6teknik !aru untuk %e%u#ahkan /en0elesaian tu)as)( D.

  iat . -akukan *urvei Waktu Pribadi. 'engelola Waktu  Untuk %e%u#ahkan kita %en)a%!il lan)kah #ala% %ana$e%en waktu ini1 kita %e%erlukan strate)i #ala% %en0usun $a#wal a)ar le!ih e2ekti2(  Berikut a#alah strate)i 0an) #a/at kita /akai #ala% %en0usun $a#wal %in))uan( '( Buat #a2tar ke)iatan 0an) hen#ak #iker$akan "( Buat skala /ri ritas #ari setia/ ke)iatan +( Perkirakan waktu 0an) #i/erlukan untuk %en0elesaikan tia/ ke)iatan .( Al kasikan waktu untuk tia/ ke)iatan -( E*aluasi /enera/an $a#wal +. kiat Dalam 'anajemen Waktu Ba)i sia/a/un1 %elakukan %ana$e%en waktu se4ara !i$ak a%at /entin)( Bila An#a %elewatkan $an$i /entin) #an ten))at waktu1 tak a0al ini !akal %en))an))u alur karir #an kehi#u/an s sial An#a( Buntutn0a1 ti%!ul rasa !ersalah1 2rustrasi1 #an /erasaan !uruk lain( Berikut ti/s %ana$e%en waktu 0an) te/at #ari @e r)e Mas n Uni*ersit0( ".   .kita hitun) 8 $a% /erhari1 !erarti #ala% ' !ulan1 %anusia ti#ur se!an0ak "'9 $a%( Be)itu seterusn0a (.

.   Berusahalah a)ar %en$a#i ran) se%/urna 0an) sia/ %en)ha#a/i kekalahan( Ti#ak a#a ran) 0an) se%/urna( An#a !utuh tu$uan 0an) #a/at #i4a/ai #en)an ke%a%/uan 0an) a#a( Tu)as6tu)as sulit !iasan0a !erakhir #en)an /en lakan #an /enun#aan( 3. Belajarlah Berkata 4idak. Untuk %ulai %en)atur waktu1 An#a harus tahu /asti !a)ai%ana An#a %en))unakan waktu( Sur*ai waktu akan %e%!antu An#a %e%/erkirakan !era/a !an0ak waktu 0an) telah An#a ha!iskan #ala% akti*itas tertentu( Untuk %e%/er leh /erkiraan akurat1 An#a #a/at %elihat waktu 0an) telah an#a ha!iskan sela%a'%in))u(( /.   Misaln0a1 te%an #ekat An#a %en)a$ak $alan6$alan1 se!enarn0a1 An#a ti#ak tertarik( Ta/i1 An#a ti#ak sa%/ai hati %en)e4ewakan ran)( Berkata ti#ak #en)an s /an sela0akn0a %en$a#i ke!iasaan(  5. Belajar 'enentukan Prioritas.. 0angan 'enjadi Per)eksionis.    A#a !era)a% $a#wal waktu 0an) sesuai #en)an ke/ri!a#ian An#a( Be)itu An#a %e%utuskan satu )a0a tertentu1 lan)kah !erikut a#alah %e%!entukn0a( Aan) /alin) !aik sisakan se#ikit waktu untuk istirahat /a#a tia/ $a%1 se#an)kan seten)ah $a% lainn0a #isia/kan untuk $a#wal 0an) !enar6 !enar /a#at( 2.. Perhatikan 0adwal 1arian.  San)at /entin) %elakukan /ri ritas kese/akatan 0an) telah #i4a/ai( /a#a tan))un) $awa! #an .

   Bila %e%un)kinkan1 )a!un)kan se$u%lah akti*itas #ala% satu waktu( Ketika #ala% /er$alanan1 !a4a 4atatan64atatan /entin)( Ban0ak 4ara untuk %e%a#ukan akti*itas1 ta/i 0an) /entin) a#alah !erusaha a)ar selalu krewati2(( $. Bran)6 ran) 0an) ti#ak tahu !a)ai%ana %elakukan /ri ritas !akal %en$a#i ran) 0an) )e%ar %enun#a6nun#a /eker$aan( 6. Adaptasi diri.  Setelah /en$a#walan sukses #ilakukan1 tin))al An#a !erusaha keras untuk %en0esuaikan #iri( Na%un1 0an) /alin) /entin) a#alah !a)ai%ana a)ar u/a0a ini #a/at !erhasil untuk An#a( 3a#wal waktu 0an) ti#ak $u$ur #an $a#wal ke)iatan /ri!a#i !ukan $a#wal waktu 0an) te/at(  . 7abungkan *ejumlah Aktivitas.