Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Standard Pem elajaran

! jekt"# Pem elajaran

Bahasa Malaysia Tahun 3 Cerdas Bersih dan Sihat / Amboi, wanginya! 8.4 !agi" #.4 !agi 4.$.$ menyebut dan memahami liri% lagu yang mengandungi mese& dalam nyanyian yang di!ersembah%an se'ara didi% hibur. (ada a%hir !enga&aran dan !embela&aran, murid da!at) $"menyebut liri% lagu yang mengandungi mese&. *" menyanyi%an liri% lagu mengi%ut melodi se'ara didi% hibur. $. Murid mendengar lagu i%an %e%e%. *. Murid bermain !atung i%an diiringi melodi lagu i%an %e%e%. 3.Murid memba'a liri% lagu se'ara me%anis dengan bimbingan guru. 4.Murid menyanyi%an lagu mengi%ut irama yang betul dengan bimbingan guru. .Murid menyanyi%an lagu se'ara %um!ulan sambil menggera%%an !atung i%an dan bermain alat mu+i%. ,.Murid menulis mese& yang terda!at di dalam liri% lagu. -reati.iti dan ino.asi TM- -BT / BCB 0ba'aan me%anis 1ilai / %ebersihan, bertanggung&awab 2lmu / (endidi%an %esihatan dan dunia mu+i% (atung i%an, la!to!/tab, liri% lagu dan tamborin 3 alat mu+i%4 Murid da!at menyebut * rang%a! liri% lagu yang mengandungi mese& dalam nyanyian se'ara didi% hibur. *5 dari!ada * orang murid da!at men'a!ai ob&e%ti6 !enga&aran dan !embela&aran. orang murid diberi !emulihan menyebut !er%ataan dalam liri% lagu.

Akt"$"t"

EMK

Ba%an Bantu Belajar Pen"la"an Pen&ajaran dan Pem elajaran Re#leks"

7a! 'ermin bersih%an sing%i. Tandas %ita !asti berseri. Tandas bersih 'anti%nya amboi. Agar tandas harum baunya. Si%a! ra&in harus disemai. Ayuh %awan be%er&asama. Mari %awan ra&in%an diri. 2%an gelama ma% ilai"ilai. 8irus tandas agar 'eria.7iri% lagu Ta&u% / 2%an %e%e% 2%an %e%e% ma% iloi"iloi. Cu'i tandas memang berbaloi. Mari %awan mari semua. Basuh lantai ber%ali"%ali. 2%an gelama ma% ilai"ilai. Tandas bersih semua su%a. . 7eta% !ewangi &anganlah lu!a. Tanggung&awab &anganlah lalai. -ita bali% dengan gembira. 2%an %e%e% ma% iloi"iloi. -ita &aga tandas bersama.