Anda di halaman 1dari 2
KEMUDAHAN CUTI UNTUK GURU a)Cuti Tanpa Rekod (Perintah Am Bab C Perkara 41-46 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil.9 Tahun 1991) 1)Untuk menghadiri latihan/khemah tahunan pa ukan ukarela ( epertip a d a ! A " P # $ A % & A ' P e r i n t a h A m ) t i d a k m e l e b i h i ( ) ( * + ) h a r i etahun.+ ) U n t u k m e n g h a d i r i l a t i h a n / k h e m a h t a h u n a n p e r a t u a n / p e r t u b u h a n dalam "ala, ia aha-a ( eperti pada !A"P#$A% &B' Perintah Am)tidak melebihi 14 (*+) hari (-ika lebih. gunakan Cuti $ehat atau Cuti Tanpa /a-i).+ . 1)0emudahan ,ang ama untuk menghadiri kur u an-uran0e m e n t e r i a n 0 e b u d a , a a n . B e l i a d a n 1 u k a n d a n 0 u r u 0e atuan 1e ker-a ,ang dilulu kan 2leh 0ementerian 1umber "anu ia.+. +)Bagi kur u ke luar %egeri. pertimbangan 3PA. ()U n t u k m e n g h a d i r i " e , u a r a t A g u n g T a h u n a n / l u a r b i a a . k h e m a h latihan tahunan. eminar dan akti4iti ukan pertubuhan/per atuan di"ala, ia. 4)Untuk mengambil peperik aan (pada hari-hari peperik aan a h a - a ) . Temp2h/hari lain kela,akan Cuti $ehat / Tanpa /a-i). 5)U n t u k m e n g a m b i l b a h a g i a n d a l a m ukan/2lahraga di peringkat% e g e r i / A n t a r a b a n g a t i d a k m e l e b i h i ( ) h a r i . 3 u g a b a g i a h l i "a-li /3a6atankua a Pertandingan Peringkat %egeri/Antarabang aitu menghadiri me ,uarat A30. 6)Untuk angg2ta lelaki ema a i t e r i b e r a l i n t i d a k m e l e b i h i 7 h a r i (terma uk hari atau tarikh i teri ber alin). 7 ) A p a b i l a d i m i n t a h a d i r 2 l e h / d i m a h k a m a h ( t e r m a u k 1 h a r i u n t u k p e r g i dan 1 hari untuk balik) Pekeliling 3PA(1)++(/8/(-(.104/(11) bertarikh +6.7.1994 i.9 i b e r i k e p a d a a h l i - a h l i 0 e a t u a n 1 e k e r - a ema a m e n g h a d i r i per idangan per6akilan di peringkat 0ebang aan dan Antarabang a , a n g d i a d a k a n d i d a l a m n e g e r i d a n u n t u k m e n g h a d i r i m e , u a r a t - me ,uarat agung tahunan/luarbia a diperingkat 0ebang aan (tanpamenambah bilangan :ari Cuti Tanpa $ek2d ,ang udah dibekalkan). ii.Cuti Tanpa $ek2d tidak b2leh diberi kepada pega6ai - p e g a 6 a i 0e atuan 1eker-a untuk men-alankan uru an-uru an 0 e a t u a n 1eker-a.1urat ru-. 3PA(1) 177/4/(/0lt.+(6)). +5 3anuari 1985