Anda di halaman 1dari 23

Idiopatic Trombositopenik Purpura

Merie Octavia /10.2009.020 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana Jalan Arjuna, Jakarta arat www.ukrida.ac.id / octavia_merie@yahoo.com

I. Pendahuluan !ur"ura #ro$%osito"enia &dio"atik '!#&( adala) suatu *an**uan autoi$un +an* ditandai den*an tro$%osito"enia +an* $eneta" atau an*ka tro$%osit dara) "eri,er kuran* dari 1-0.000/.l +an* dise%a%kan karena adan+a auto/anti%odi +an* $en*ikat anti*en tro$%osit se)in**a $en+e%a%kan destruksi "re$atur tro$%osit dala$ siste$ retikuloendotel teruta$a di li$,a.1,2 !en+akit ini ditandai den*an adan+a ekstravasasi sel dara) $era) ke kulit dan sela"ut lendir den*an $ani,estasi %eru"a $acula ke$era)an +an* tak )ilan* den*an "enekanan. 0al ini dise%a%kan karena ju$la) tro$%osit dala$ dara) kuran* dari nor$al. !ada anak/anak ti"e !#& +an* terjadi adala) ti"e akut +an* serin* $en*ikuti suatu in,eksi dan se$%u) den*an sendirin+a 'sel, li$ited(. !ada oran* de1asa u$u$n+a $eru"akan ti"e kronis. &nsidensi "ada anak antara 2,0/-,3 "er 100.000. Kelainan ini da"at terjadi secara akut dan u$u$n+a terjadi "ada anak/anak den*an usia antara 2/4 ta)un. 5elain itu, "ada 6/27 8 anak/ anak den*an kelainan !#& akut da"at %erke$%an* $enjadi %entuk kronik se%an+ak 1-/208. &nsidensi !#& kronis "ada anak di"erkirakan 0,24 "er 100.000 anak "erta)un. #ro$%osit dise%ut ju*a se%a*ai ke"in* dara), dan %er,un*si se%a*ai "enutu" luka den*an jalan $e$%entuk *u$"alan tro$%osit "ada te$"at kerusakan "e$%ulu) dara), $e$%entuk ,aktor "e$%ekuan, dan $en*eluarkan sitokinin untuk konsentrasi "e$%ulu) dara) dan untuk $e$"erce"at "e$%entukan *u$"alan tro$%osit.2

1 |Merie Octavia 10.2009.020 Universitas Kristen Krida Wacana

II. Isi 1. Anamnesis Ana$nesis adala) "e$eriksaan +an* dilakukan den*an 1a1ancara. Ana$nesis da"at dilakukan lan*sun* ke"ada "asien,+an* dise%ut se%a*ai autoana$nesis,atau dilakukan ter)ada" oran*tua,1ali,oran* +an* dekat den*an "asien,atau su$%er lain dise%ut se%a*ai alloana$nesis. #er$asuk didala$ alloana$nesis adala) se$ua keteran*an dari dokter +an* $erujuk,catatan reka$ $edik,dan se$ua keteran*an +an* di"erole) dari "asienn+a sendiri.1 • • Kelu)an uta$a9 :i1a+at "erdara)an, *ejala dan ti"e "erdara)an, la$a "erdara)an, ri1a+at se%elu$ "erdara)an. 5ejak ka"an "asien terjadi "erdara)an se"erti ini9 ;i$ana saja lokasi terjadin+a "erdara)an9 • A"aka) disertai de$a$ dan disertai rasa sakit9 A"aka) "asien se%elu$n+a $enderita suatu "en+akit se"erti in,eksi saluran na,as9 #ro$%osito"enia terjadi 1/3 $in**u setela) in,eksi %akteri atau virus 'in,eksi saluran na,as atau saluran cerna(, $isaln+a ru%ella, ru%eola,varisela atau setela) vaksinasi den*an virus )idu" • • A"aka) "asien "erna) $en*ala$i trau$a didaera) "erdara)an terse%ut9 A"aka) "asien $en*konsu$si o%at/o%atan9 :i1a+at "e$%erian o%at/o%atan, $isaln+a )e"arin, sul,ona$ide,

kuinidin/kuinin, dan as"irin • A"aka) ada an**ota keluar*a lain +an* $enderita kelainan se"erti ini9 :i1a+at i%u $enderita 0&<, ri1a+at keluar*a +an* $enderita tro$%osito"enia atau kelainan )e$atolo*i.

2. Pemeriksaan
2 |Merie Octavia 10.2009.020 Universitas Kristen Krida Wacana

1 Pemeriksaan fisik !ada kasus idio"atic tro$%osito"enik "ur"ura jaran* dite$ukan kelainan/kelainan +an* %erarti. !ada "e$eriksaan . $en+in*kirkan %un+i ti$"ani dari la$%un* dan kolon.3 !e$eriksaan li$"a =i$"a > "e$%esaran li$"a akan terjadi ke ara) anterior.020 Universitas Kristen Krida Wacana . ila terrda"at %un+i dull.2009.2. . $un*kin terda"at s"leno$e*ali. den*an %un+i dull +an* %erasal dari or*an +an* "adat.1. !e$%esaran li$"a akan tera%a kira/kira 2 c$ di %a1a) te"i kiri %a1a) arkus kosta "ada saat ins"irasi dala$. iasan+a ujun* li$"a tidak tera%a dan )an+a "ada se%a*ian kecil oran* de1asa +an* tera%a. den*an ujun* jari anda.se"erti di $e$%ran $ukosa *usi dan *i*i. !al"asi :ai)la) %a*ian %adan kiri "asien dan tekan ke atas %a*ian %a1a) ron**a dada kiri %elakan* den*an tan*an kiri anda. !e$eriksaan keadaan u$u$ "asien dite$ukan dala$ keadaan nor$al. dan den*an tan*an kanan anda di %a1a) te"i arkus kosta kiri $elakukan tekanan ke ara) li$"a. se)in**a $uda) tera%a. dan li$"a +an* $e$%esar ini akan $uda) tera%a di%a1a) te"i arkus kosta kiri. +an* dise%ut #rau%e?s s"ace. !erkusi +an* da"at $e$%antu $en*eta)ui adan+a s"leno$e*ali> =akukan "erkusi "ada dindin* dada kiri %a1a) antara daera) "aru/"aru +an* resonan dise%ela) atasn+a dan te"i arkus kosta. ke %a1a).1 Ulan*ila) cara "al"asi di atas den*an "osis "asien $irin* "ada sisi kanann+a en*an "osisi kaki sedikit .a"at ju*a dite$ukan "erdara)an +an* keluar dari )idun*. la$%un* atau kolon jui*a $en+e%a%kan %un*i dull "ada #rau%e?s s"ace. !ada "osisi ini *ravitasi akan $en+e%a%kan li$"a terdoron* ke de"an dan ke kanan. .a"at ju*a terli)at adan+a "tekia dan ekis$osis. dan $edial.leksi "ada "an**ul dan lutut. Mintala) "asien untuk %erna"as dala$ dan co%a $erasakan ujun* atau te"i li$"a +an* terdoron* ke %a1a) "ada ins"irasi. Adan+a cairan atau %enda "adat dala$ 3 |Merie Octavia 10.isik da"at dite$ukan adan+a "erdara)an +an* terjadi "ada %er%a*ai te$"at.

2 Pemeriksaan penunjang a.$asa "erdara)an $e$anjan*. %esar tro$%osit nor$al atau le%i) %esar '*iant "latelet (. 0e$o*lo%in.000/200.!e$eriksaan as"irasi su$su$ tulan* tidak "erlu dilakukan "ada u$u$n+a.4/4. Berikut kadar normal Hb.2 juta. daera) ini %iasan+a ti$"ani.7/-.7 juta • #ro$%osit Ju$la) tro$%osit nor$al> 120.*/d= • 0e$atokrit !ria de1asa> 22/-3 8. Anak/anak> 10/12. Wanita de1asa> 12/1-*/d=. ta"i "erlu dilakukan %ila dite$ukan li$. umlah eritrosit. Wanita de1asa> 2.adeno"ati.1.000/ @= dara) 4 |Merie Octavia 10. dan ju$la) leukosit nor$al. dan Trombosit • Kadar 0% !ria de1asa> 12/16 */d=.3 c. Mor. Wanita de1asa> 37/248.020 Universitas Kristen Krida Wacana .. dan ke$udian $elakukan "erkusi la*i.indeks eritrosit. ane$ia atau kelainan ju$la) leukosit.#ro$%osito"enia. Anak/anak> 3. Ke$udian $intala) "asien $enarik na"as dala$.2 juta.2009. %.Ht. Anak/anak 31/238 • Ju$la) eritrosit !ria de1asa>2. leukosit.2/-.3 2.000 /@= dara) Masa "erdara)an $e$anjan*> A100. or*ano$e*ali.000/ @= dara) !erdara)an s"ontan> A20. !eru%a)an %un+i "erkusi dari ti$"ani ke dull "ada saat ins"irasi $en*ara) "ada adan+a s"leno$e*ali.olo*i eritrosit.- 5"lenic "ercussion si*n > lakukan "erkusi di daera) *aris aksial anterior %a1a). dan retikulosit %iasan+a nor$al.

$or. !e$eriksaan su$su$ tulan* !un*si su$su$ tulan* dilakukan den*an tujuan untuk dia*nosis sito$or. +an* di.un*si su$su$ tulan* diju$"ai %an+ak $e*akariosit dan a*ranuler atau tidak $en*andun* tro$%osit. 5iste$ lain %iasan+a nor$al. siste$ eritro"oetik.se)in**a tro$%osit $uda +an* %erukuran %sar ju*a ikut keluar ke aliran dara). 0itun* dara) len*ka" nor$al kecuali ane$ia dan leukositosis ti$%ul setela) "erdara)an +an* %er$akna.2009. 0i"eraktivitas e%era"a eritro"oesis "en+elidik ditandai ole) %a)1a retikulositosis'"enin*katan "ro*nosis le%i) %aik. &ndikasi "e$eriksaan su$su$ tulan* adala) untuk kasus ane$ia dan sito"enia lainn+a +an* tidak da"at diteran*kan.il dala$ ju$la) %an+ak'le%i) dari nor$al( $eru"akan "etunjuk %a)1a . 3.3. retikulosit(.2 !e$eriksaan su$su$ tulan* %iasan+a $enunjukkan ju$la) dari $or. den*an ko$"ensasi +an* ti$%ul ke$udian %eru"a $enin*katn+a ju$la) $e*akariosit dan $e*akariosit +an* le%i) i$atur.!#.$eru"akan te$uan +an* "alin* %er$akna. #e$"at as"irasi su$su$ tulan* %iasan+a di 5"ina iliaka "osterior su"erior'5&!5(.##.olo*i $e*akariosit +an* nor$al saat itu. Kontraindikasi jika keadaan u$u$ "asien +an* %uruk. 5"ina iliaka anterior su"erior'5&A5(.olo*i/evaluasi "roduk "e$atan*an sel asal dara).!e$eriksaan la%oratoriu$ #ro$%osito"enia den*an )itun* tro$%osit %iasn+a di %a1a) -0. krista iliaka. &$un *lo%ulin +an* terkait tro$%osit %iasan+a $enin*kat.kecuali %ila terda"at "erdara)an )e%at $aka akan dite$ukan )i"erakti.usBdite$ukan "o"ulasi "ro*enitor sel dara) "uti) dan eritrosit nor$al. A"usan dara) te"i $e$astikan adan+a "enurunan ju$la) tro$%osit.olo*i."enilaian ter)ada" si$"anan %esi. A"a%ila tro$%osit %erkuran*.000/$$ 3. ju$la) eritrosit serta sel dara) "uti) nor$al.$aka akan diran*san* su$su$ tulan* untuk $en*eluarkan le%i) %an+ak tro$%osit. 5ecara "raktis "e$eriksaan su$su$ tulan* dilakukan "ada "asien le%i) dari 20 5 |Merie Octavia 10. 1.020 Universitas Kristen Krida Wacana %eran**a"an dite$ukann+a eosino.2 Uji "ena"isan koa*ulasi ter$asuk A!##.i%rono*en dan F5! nor$al dan $en+in*kirkan keadaan ko$su$ti.dan da"at $enunjukkan "o"ulasi tro$%osit %esar.. 5ala) satu dia*nosis "entin* adala) .000/$$3.sternu$ diantara i*a 2 dan 3 *aris $id sternal atau sedikit di kanann+a'jan*an le%i) dari 1 c$(. #anda "erdara)an +an* %er$akna %iasan+a %erkaitan den*an )itun* tro$%osit kuran* dari 20.

Adan+a tro$%osito"enia "ada &#! ini akan $en*aki%atkan *an**uan "ada siste$ )e$ostasis karena tro$%osit %ersa$a den*an siste$ vaskular . 0al ini $eru"akan de.1arna un*u "ada kulit ini dise%a%kan karena $ere$%esn+a dara) di %a1a) kulit. Kata tro$%osito"enia $enunjukkan %a)1a terda"at an*ka tro$%osit +an* renda). Meski"un tidak dianjurkan.2 !ur"ura tro$%osit idio"atik $eru"akan "ur"ura tro$%osito"enik +an* "alin* serin* "ada $asa kanak/kanak.%er)u%un*an den*an "tekie.ta)un. "orking #iagnosis !ur"ura #ro$%osito"enia &$un'!#&( +an* da)ulu dikenal se%a*ai &dio"at)ic #ro$%osito"enia !ur"ura'&#!( dan ke$udian selanjutn+a dise%ut ju*a se%a*ai &$$une #)ro$%osito"enic !ur"ura $eru"akan suatu kelainan dida"at +an* %eru"a *an**uan autoi$un +an* $en*aki%atkan tro$%ostio"enia ole) karena adan+a "en*)ancuran tro$%osit secara dini dala$ siste$ retikuloendotel aki%at adan+a autoanti%odi ter)ada" tro$%osit +an* %iasan+a %erasal dari i$uno*lo%ulin C.%an+ak a)li "ediatri )e$atolo*i $ereko$endasikan dilakukan "e$eriksaan su$su$ tulan* se%elu$ $e$ulai tera"i kortikosteroid u$tuk $en+in*kirkan kasus leuki$ia akut. "erdara)an dala$ jarin*an.sedan*kan kata "ur"ura %erasal dari suatu deskri"si akan kulit +an* %er1arna le%a$ karena s+$"to$ "en+akit ini.isiensi n+ata dan tro$%osit sirkulasi 1alau"un terda"at seju$la) $e*akariosit +an* $e$adai dala$ su$su$ tulan*."asien den*an *a$%aran tidak k)as'$isaln+a ada *a$%aran sito"enia( atau "asien +an* tidak %eres"ons den*an tera"i.1.aktor koa*ulasi dara) terli%at secara %ersa$aan dala$ $e$"erta)ankan )e$ostasis nor$al.020 Universitas Kristen Krida Wacana .2009. 6 |Merie Octavia 10. !.

#a$"ilan *an**uan ini %iasan+a akut.teta"i serin* $enin*kat "ada titik/titik tekanan se"erti sekitar le)er dan ten**orok ketika %atuk. Keadaan ini kadan* kadan* da"at diju$"ai "ada sela"ut lendir teruta$a )idun* dan $ulut se)in**a da"at terjadi e"istaksis dan "erdara)an *usi dan %a)kan da"at ti$%ul tan"a kelainan kulit. Kelainan +an* "alin* serin* dite$ukan adala) "tekia dan ke$udian ekis$osis +an* da"at terse%ar diseluru) tu%u). 2.020 Universitas Kristen Krida Wacana . #idak jaran* terjadi *ejala ti$%ul setela) suatu "eradan*an atau in. . atau di %a1a) ikat "in**an* elastik. !tekie adala) "erdara)an .rata/rata usia ti$%uln+a a1itan adala) 4 ta)un.$ambar 1 . !erdara)an intrakranial 7 |Merie Octavia 10.okal %erukuran se"erti "entul.!erdara)an )idun* dan "erdara)an dari sela"ut lendir tidak jaran* terjadi dan serin* $en*aki%atkan ke)ilan*an dara) +an* %erat.2009. "usat terjadi "ada 0. "ada 1aja) ketika $enan*is. erdasarkan onset "en+akit di%edakan ti"e akut %ila kejadiann+a kuran* atau sa$a den*an 4 %ulan'u$u$n+a terjadi "ada anak/anak( dan kronik %ila le%i) dari 4 %ulan'u$u$n+a terjadi "ada oran* de1asa(.-. Meski"un *an**uan ini da"at ti$%ul "ada 2 %ulan setela) la)ir dan sa$"ai de1asa.as %a*ian atas akut.a"at ti$%ul $endadak. ekis$osis adala) "ur"ura kon. &#! da"at $en*enai anak laki/laki dan "ere$"uan den*an rata.istri%usi lesi da"at acak .eksi saluran na.2. Mani.estasi "erdara)an "ada &#!4 erdasarkan etiolo*i.teta"i da"at "ula )an+a %eru"a ke%iruan atau e"istaksis sela$a jan*ka 1aktu +an* %er%eda/%eda. "ur"ura adala) lesi $ulti"el %er%entuk tidak %eraturan atau lesi un*u oval.teruta$a "ada anak.&#! di%a*i $enjadi 2 +aitu "ri$er'idio"atik( dan sekunder.den*an "erdara)an ke dala$ kulit. !erdara)an siste$ sara.-8 kasus dan $en+e%a%kan se%a*ian %esar ke$atian "ada "en+akit ini.luen. =esi %erkisar dari "teki "in/"oint sa$"ai ekis$osis +an* %esar.%aik s"ontan atau setela) trau$a rin*an.4 .

aktor "e$%ekuan dan tro$%osit )a%is ter"akai dan terjadi "erdara)an dan eksudasi dara) ke dala$ $e$%ran $ukosa.ter$asuk ane$ia )e$olitik autoi$un atau neutro"enia.a"at ju*a terjadi 8 |Merie Octavia 10.&D $eru"akan suatu keadaan unik +an* ditandai den*an "e$%entukan %ekuan dara) $ulti"el di seluru) $ikrovaskular.lu"us erite$atosus siste$ik.6 !e$eriksaan #ro$%osit !## !# Ko$"ensasi F F F 0i"erko$"ensasi F F/ F/ ."roses . %. 6 &#! akut "ada anak %iasan+a sel.)e$aturia $ani. !ada ana$nesis serin* dida"atkan ri1a+at "en+akit serin* $endukun* adan+a in. 5eirin* den*an terus %erlan*sun*n+a kaskade koa*ulasi.)e$ato$a.eksi virus sela$a 2 $in**u se%elu$ ta$"ilan klinis dan da"at $ena$"akkan $enin*katn+a $e$ar dan "erda)an.i%rin( di"erce"at.re$isi s"ontan terjadi "ada 908 "enderita. 5elanjutn+a ko$"onen kaskade %ekuan dara) dan tro$%osit di*unakan.i%rinolisis secara %erle%i)an dan terjadi "ada 1aktu +an* %ersa$aan.eko$"ensasi dan e"istaksis(.dan %an+ak siste$ or*an.)i"otensi..&D se"erti de$a$. !roses ini $en+e%a%kan di%e%askann+a enEi$/enEi$ antikoa*ulan ke dala$ sirkulasi.antikoa*ulan lu"us den*an atau tan"a tro$%osis. ."ur"ura. #anda/tanda "erdara)an "ada .2009.000/$$3.)i"oksia dan "roteinuria. !ada ak)irn+a. #iferensial #iagnosis .atau artirits reu$atoid.da"at terjadi ka"an"un sela$a "erjalanan "en+akit dan dikatikan den*an )itun* tro$%osit kuran* dari 10.aktor/.&D( Koa*ulasi intravaskular dise$inata adala) aktivasi siste$ koa*ulasi dan .&D adala) "tekie.i%rinolitik'"en*uraian sera%ut . Cejala/*ejala . . li$itin*.asidosis.estasi tro$%osis dan terjadi *a*al or*an.)e$ate$esis.di te$"at cedera atau "un*si vena.dan "erdara)an $ulai terjadi di ori.020 Universitas Kristen Krida Wacana .isiu$ tu%u). 40 8 se$%u) dala$ 2/4 $in**u dan le%i) dari 908 se$%u) dala$ 3/4 %ulan.ise$inata &ntravaskular Koa*ulasi'. Ana$nesis +an* teliti )arus dilakukan untuk $enda"atkan %ukti adan+a *an**uan autoi$un lain "ada anak atau "ada an**ota keluar*a +an* lain. 4.

. dan tro$%osit.&D4 !ada dara) te"i dida"atkan adan+a tro$%osito"enia atau nor$al.in.$uda) ti$%ul $e$ar. $eski"un jaran*.+aitu> • !enin*katan kece"atan den+ut jantun* karena tu%u) %erusa)a $e$%eri oksi*en le%i) %an+ak ke jarin*an • !enin*katan . %adan le$a) dan "usin* ju*a de$a$. 0asil !e$eriksaan dara) "ada . . Kelela)an karena %erkuran*n+a da+a oksi*enasi %er%a*ai or*an Kulit "ucat Mual aki%at "enurunan aliran dara) saluran cerna dan susunan sara.dan dida"atkan %urr cell'G(.Fi%rino*en .i$er F G/ F/ G/ GG/ Tabel 1. 9 |Merie Octavia 10.rekuensi "erna.ter$asuk "tekie dan "ur"ura. Ane$ia a"lastik dise%a%kan %an+ak )al ter$asuk kanker su$su$ tulan*.020 Universitas Kristen Krida Wacana iosi su$su$ tulan* akan .sel dara) "uti).un*si su$su$ tulan* se)in**a sel/sel dara) +an* $ati tidak di*anti. !ada ane$ia a"lastik.erensial dan )itun* tro$%osit. dan MD0D da"at $ene*akkan ane$ia.3.ia*nosis untuk ane$ia a"lastik den*an cara )itun* dara) len*ka" di.eksi %erulan*.2009.dan luka "ada kulit dan $ukosa +an* sulit se$%u).6 Ane$ia a"lastik $e$"un+ai *a$%aran klasik.MD<. Ane$ia a"lastik Ane$ia a"lastik adala) ane$ia nor$ositik nor$okro$ +an* dise%a%kan dis.kelu)an +an* serin* dikelu)kan adala) "erdara)an. "usat !ada ane$ia a"lastik jika $en*enai tro$%osit dan sel dara) "uti) ju*a da"at $enunjukkan *ejala "erdara)an dari *usi dan *i*i. • • • • !usin* aki%at %erkuran*n+a aliran dara) ke otak. Ane$ia a"lastik %iasan+a di)u%un*kan den*an de."erusakan su$su$ tulan* ole) "roses autoi$un.isiensi sel dara) $era).$un*kin )an+a $en*enai sel/sel dara) $era).asan karena tu%u) %erusa)a $en+ediakan le%i) %an+ak oksi*en ke dara).

tro$%osito"enia. !enin*katan ju$la) &*C terli)at di "er$ukaan tro$%osit dan kece"atan destruksi tro$%osit "ada !#& "ro"orsional ter)ada" 10 | M e r i e O c t a v i a 1 0 .klor"ro"a$id. o%at. 'tiologi 1.atau ko$%inasin+a dan dita$%a) *ejala/*ejala dari "en+akit sekundern+a.leuko"enia.dan a%sor"si selanjutn+a ko$"leks anti*en anti%odi'o%at( ini "ada "er$ukaan tro$%osit da"at $en+e%a%kan ke)ancurann+a. Autoanti%odi ini dite$ukan "ada 6-8 "asien !#&.e$ikian ju*a )asil "e$eriksaan la%oratoriu$ selain ane$ia. .dan anti)ista$in. derrivat klorotiaEid. O%at +an* da"at $eran*san* terjadin+a res"ons ini "ada individu +an* rentan adala) kuinidin.ona$id.tro$%osit dari se$ua donor dan ko$"le$en.Cenetik 5indro$ !#& tela) didia*nosis "ada ke$%ar $onoEi*ot dan "ada %e%era"a keluar*a diketa)ui adan+a kecenderun*an $en*)asilkan anti%odi "ada an**ota keluar*a +an* sa$a.tro$%osito"enia.okuskan "ada keadaan kerja li$"a +an* %erle%i)an dan da"at $en+e%a%kan "en+akit.$enentukan sel/sel $ana +an* terkena. !enderita de1asa ak)irn+a $en+usun se$ua kasus +an* tela) dila"orkan.sul. dan klinis $e$%aik den*an dilakukan "en*an*akatan li$"a. &. kuinin. 0i"ers"lenis$e adala) suatu keadaan di$ana terjadi ane$ia.7 0i"ers"lenis$e &stila) kata )i"ers"lenis$e le%i) di. Anti%odi +an* di%entuk da"at %eraksi den*an o%at s"esi. Jadi suatu keadaan "e$%esaran li$"a da"at aki%at/%ersa$a/ sa$a dari suatu "en+akit atau da"at $en+e%a%kan "en+akit siste$ik.atau ko$%inasin+aB %isa terda"at *a$%aran su$su$ tulan* nor$al atau )i"erseluler.4. adan+a "e$%esaran li$"a. !ada %io"si su$su$ tulan* dite$ukan adan+a su$su$ tulan* +an* )i"o"lastik. 0 2 0 Universitas Kristen Krida Wacana . Cejala klinis +an* serin* diju$"ai adala) rasa sakit di "erut karena "e$%esaran li$"a dan "ere*an*an ka"sul li$"a. di*itoksin.ik. #ro$%osito"enia aki%at dari "roses ini %iasan+a se$%u) secara s"ontan %ila o%at +an* $en**an*u dilen+a"kan.6 !ur"ura O%at &$unolo*ik er%a*ai o%at da"at $en+ensitisasi individu terte%tu se)in**a "e$ajanan selanjutn+a ter)ada" o%at da"at $en+e%a%kan tro$%osito"enia akut.seru$ dari "enderita sensiti. =isis tro$%osit da"at ditunjukan in vitro dan $e$erlukan o%at s"esi.leuko"enia.ik. 2 0 0 9 .

i"erkirakan insidensi &#! terjadi "ada 100 kasus "er 1 juta "enduduk "er ta)un dan kira/kira seten*a)n+a terjadi "ada anak/anak. varisela(. leuke$ia.eni%utaEon.aktor "e$atan*an '$alnutrisi(.7 2. Mani. sedor$id( atau %a)an ki$ia. &nsidensi &#! "ada anak antara 2. 2 0 0 9 . jaran* "ada u$ur de1asa.eksi serin* $en*a1ali terjadin+a "erdara)an %erulan*.000 anak "er ta)un.0 I -.kadar +an* $en+eru"ai tro$%osit +an* %er)u%un*an den*an i$$uno*lo%ulin.6 ).3 "er 100. dan jaran* dite$ukan "ada "asien +an* $en*ala$i re$isi. ri1a+at in. *anifestasi +linik PTI Akut !#& akut le%i) serin* diju$"ai "ada anak. intoksikasi $akanan atau o%at'asetosal.24 "er 100.2. 'pidemiologi . &nsidensi &#! kronis "ada anak di"erkirakan 0. serin* diju$"ai eksante$ "ada anak/anak 'ru%eola dan ru%ella( dan "en+akit saluran na"as +an* dise%a%kan ole) virus $eru"akan 908 dari kasus "ediatrik tro$%osito"enia i$unolo*ik.estasi "erdara)an !#& akut "ada anak %iasan+a rin*an. "en+e%a% !#& +an* lain adala) )i"ers"lenis$e. $or%ili.res"irator+ distress s+ndro$e "ada neonatus( (. Fon/Cenetik 5elain anti%odi. Autoanti%odi den*an $uda) dite$ukan dala$ "las$a atau dala$ elusi tro$%osit "ada "asien den*an "en+akit +an* akti. 6/278 anak/anak den*an &#! akut %erke$%an* $enjadi kronik 1-/208. kina.ikasi adala) varisella Eooster dan J%stein %arr. dia$oH. %entuk akut jaran* terjadi.000. . <irus +an* "alin* %an+ak diidenti. 0ilan*n+a anti*en/anti%odi %erkaitan den*an ke$%alin+a ju$la) tro$%osit +an* nor$al. &#! akut u$u$n+a terjadi "ada anak/anak usia antara 2/4 ta)un.&D'$isal . 0 2 0 Universitas Kristen Krida Wacana .eksi virus 'de$a$ %erdara). in. !asien +an* tro$%osito"enia rin*an sa$"ai sedan* $e$"un+ai $asa )idu" terukur +an* le%i) la$a di%andin*kan den*an "asienden*an tro$%osito"enia %erat.55. . !ada !#& de1asa. Masa )idu" tro$%osit $e$endek "ada !#& %erkisar 2/3 )ari sa$"ai %e%era"a $enit. "en*aru) . kekuran*an . "erdara)an intrakranial terjadi kuran* dari 18 "asien.3. a1itan "en+akit %iasan+a $endadak.isik 'radiasi dan "anas(. na$un u$u$n+a terjadi %entuk 11 | M e r i e O c t a v i a 1 0 .

Mani. 2 0 0 9 .000/.= $aka %iasan+a asi$"to$atik. 12 | M e r i e O c t a v i a 1 0 .eksi dan "e$%esaran lien jaran* terjadi. :e$isi s"ontan jaran* terjadi dan ta$"akn+a re$isi tidak len*ka". !erdara)an *astrointestinal %isan+a %er$ani. 5ecara u$u$ )u%un*an antara ju$la) tro$%osit dan *ejala antara lain %ila "asien den*an A# K-0. "ur"ura. $enora*ia da"at $eru"akan *ejala satu/satun+a dari !#& dan $un*kin ta$"ak "erta$a kali "ada "u%ertas. dan "erdara)an %ula di $ulut. J"isode "erdara)an da"at %erlan*sun* %e%era"a )ari sa$"ai %e%era"a $in**u. "etekie. $enora*ia dan "erdara)an $e$anjan* %ila ada luka. dan tidak ada te$uan a%nor$al selain +an* %erkaitan den*an "endara)an. !erdara)an *usi dan e"istaksis serin* terjadi.. re$isi s"ontan teijadi "ada 908 "asien.+an* kronis.estasi "erdara)an !#& %eru"a eki$osis. serta $e$iliki "erjalanan klinis +an* .ara) terdiri dari sekitar 2-8 ko$"onen sel dara) dan --8 "las$a. li$itin*. Ko$"onen sel terse%ut adala) sel dara) $era)'eritrosit(.000 /. Jenis/jenis "erdara)an se"erti )idun* %erdara).-/7 PTI +ronik A1itan !#& kronik %iasan+a tidak $enentu. #raktus *enitourinaria $eru"akan te$"at "erdara)an +an* "alin* serin*.000/-0. $enora*ia. Patofisiologi .rekuensi "erdara)an %erkorelasi den*an ju$la) tro$%osit. A# 30. ju*a da"at dite$ukan "ada ten**orokan dan $ulut. )al ini da"at $en*enai 18 "asien den*an tro$%osito"enia %erat.6 .luktuati.estasi $elena dan le%i) jaran* la*i den*an )e$ate$esis. "ur"ura. ini da"at %erasal dari lesi "etekie "ada $ukosa nasal. !e$%esaran li$"a )arus $en*ara) "ada $e$"ertan+akan dia*nosis.000/. !erdara)an intracranial da"at terjadi. 5el dara) $era) %erju$la) 998 dari total ko$"onen selBsisan+a 18 sel dara) "uti) dan "latelet. $un*kin inter$itten atau %a)kan terus $enerus.sel dara) "uti)'leukosit( dan ke"in* dara)'tro$%osit(. "etec)iae. $ulut "erdara)an. "asien ta$"ak nor$al. in. A# A10. dan "etec)iae.000/30. 0 2 0 Universitas Kristen Krida Wacana .= terda"at luka $e$ar/)e$ato$.000 terda"at "erdara)an $ukosa !asien secara siste$ik %aik dan %iasan+a tidak de$a$. !ada "e$eriksaan. A# 10. ri1a+at "erdara)an serin* dari rin*an sa$"ai sedan*. Cejala +an* dikelu)kan %eru"a "erdara)an "ada $ukosa atau kulit. "ada u$u$n+a %erat dan . 408 se$%u) dala$ 2/4 $in**u dan le%i) dari 908 se$%u) dala$ 3/4 %ulan. !#& akut "ada anak %iasan+a sel. #a$"ak tanda/tanda "erdara)an +an* serin* $uncul se"erti "ur"ura. 0e$aturia ju*a $eru"akan *ejala +an* serin*.= terda"at "erdara)an s"ontan..

5el dara) $era).9 0e$ato"oeisis $ulai terjadi di su$su$ tulan* den*an sel induk "luri"otensial'%er$akna L%an+ak ke$un*kinan/"otensiM(. 5el/sel ini secara kontinu $e$"er%arui dirin+a dan %erdi. !roses "e$%entukan sel dara) dise%ut )e$ato"oiesis. 2 0 0 9 .aktor "ertu$%u)an )e$o"oetik. Clo%ulin $en*ikat )or$on +an* tidak larut dan sisa "las$a lainn+a a*ar da"at larut. atau"un sintesis "rotein. !rotein "las$a terdiri dari al%u$in. 5el dara) $era) $en*andun* "rotein )e$o*lo%in.elektrolit. 0 2 0 Universitas Kristen Krida Wacana .ro#bosit -ro i#*ob as %e ind&' i#*oid .i%rino*en. 5el dara) $era) tidak da"at %ere"roduksi atau $elakukan . 5el dara) $era) dir"doduksi di dala$ su$su$ tulan* +an* %eres"ons ter)ada" .!las$a terdiri dari air 908 dan 108 sisan+a dari "rotein "las$a.dan di dala$ su$su$ tulan* setela) la)ir. !ada saat sel dara) $era) )a$"ir $atan*. 0e$o*lo%in $ene$"ati se%a*ian %esar ruan* intrasel eritrosit. Fi%rino*en $eru"akan ko$"onen "entin* dala$ "roses "e$%ekuan dara).dan "latelet di%entuk di )ati dan li$"a "ada janin. 0e$ato"oeisis 5el &nduk !luri"oten7 5el dara) $era)'eritrosit( tidak $e$iliki inti sel.dan $e$erlukan Eat %esi.olat serta vita$in 12 untuk $elakukan sintesis.teruta$a eritro"oetin.*lo%ulin dan .vita$in dan kolesterol. Al%u$in $eru"akan "rotein "las$a +an* "alin* %an+ak dan $e$%antu $e$"erta)ankan tekanan os$otik "las$a dan volu$e dara).os.+an* $en*an*kut se%a*ian %esar oksi*en dari "aru ke sel/sel di seluru) tu%u).sel akan dile"askan keluar dari su$su$ tulan* dan $enca"ai .%er%a*ai "roduk sa$"a) $eta%olis$e.*as terlarut.asa$ .erensiasi se"anjan* )idu"B$eru"akan cadan*an +an* tidak ada )a%isn+a dan dise%ut a%adi. 5el induk adala) su$%er se$ua sel dara).i#*osit /0 Tabel 2.ase $atan* di dala$ aliran dara).den*an $asa 13 | M e r i e O c t a v i a 1 0 .orilasi oksidati.sel dara) "uti). Eritrob as  Eritrosit!se dara" #era"$ %e ind&' ( &ri(oten Mie ob as )ran& osit!eosino*i +baso*i +netro*i Monob as#onosit #a'ro*a) Me)a'ariob as.nutrien .

Oksi*en +an* %erikatan den*an )e$o*lo%in dise%ut se%a*ai oksi)e$o*lo%in. 0e$ostasis #u%u) $anusia serin* $en*ala$i ro%ekan ka"iler )alus dan kadan*/kadan* $e$utus "e$%ulu) dara) +an* le%i) %esar. aki%atn+a $enin*katkan kadar retikulosit +an* %ersirkulasi +an* dikenal se%a*ai sala) satu jenis ane$ia.9 #ro$%osit %er"eran "entin* dala$ kedua "roses )e$ostasis. 2 0 0 9 . sintesis. Molekul *lo%ulin diu%a) $enjadi asa$/asa$ a$ino +an* di*unakan ke$%ali.7. 0 2 0 Universitas Kristen Krida Wacana esi disi$"an di )ati dan li$"a sa$"ai di*unakan ke$%ali.sel terse%ut $en*eluarkan )e$o*lo%inn+a ke dala$ sirkulasi.)idu" sekitar 120 )ari. !en*endalian "roses "erdara)an dise%ut )e$ostasis. tro$%osit tertarik ke daera) terse%ut se%a*ai res"ons ter)ada" kola*en +an* ter"ajan di la"isan su%endotel "e$%ulu) dara) +an* $en*ala$i kerusakan.!(. 14 | M e r i e O c t a v i a 1 0 . #erda"at sekitar 300 $olekul )e$o*lo%in dala$ satu sel dara) $era). For$aln+a. #ro$%osit $elekat ke "rotein'dise%ut von Wille%rand( +an* $enunjukkan adan+a kerusakan "er$ukaan "e$%ulu) dara). 5erotonin $en+e%a%kan vasokonstriksi +an* $e$%antu "enurunan alira%n dara) ke area luka se)in**a $e$%atasi "erdara)an.sel dara) $era) +an* %elu$ $atan* akan dile"as dala$ ju$la) +an* le%i) %an+ak dari nor$al. #ro$%osit dala$ keadaan nor$al %ersirkulasi ke seluru) tu%) $elalui aliran dara) tan"a $ene$"el di sel/sel endotel vaskular. 5el sel dara) $era) +an* $ati di*anti sel/sel %aru.. 9 0e$o*lo%in terdiri dari $ateri +an* $en*andun* %esi +an* dise%ut )e$')e$e( dan "rotein *lo%ulin. #u%u) $a$"u $en*)entikan "erdara)an dari "e$%ulu) )alus teta"i tidak $a$"u untuk $en*endalikan "erdara)an dari "e$%ulu) dara) %esar tan"a %antuan eksternal. #ro$%osit lainn+a ditarik ke area luka dan selanjutn+a $e$%entuk su$%atan. setia" $olekul )e$o*lo%in $e$iliki e$"at "en*ikatan untuk oksi*en. dan $en*eluarkan %e%era"a Eat ki$ia vasoakti.dala$ %e%era"a detik setela) kerusakan suatu "e$%ulu).kece"atan "e$eca)an sel dara) sa$a den*an kece"atan .! ju*a $en+e%a%kan tro$%osit %eru%a) %entuk dan $enjadi len*ket di$ulai den*an "roses "e$%e$ntukan +an* dise%ut su$%at atau "lak tro$%osit di dala$ "e$%ulu) dara) +an* rusak.at'A.ter$asuk serotonin dan adenosin di. Akan teta"i. 0e$o*lo%in diuraikan di )ati dan li$"a.2. 5erotonin dan Eat ki$ia lainn+a ter$asuk A. 5elanjutn+a sel ini $en*ala$i disinte*rasi dan $ati. Jika sel dara) $era) +an* $ati dala$ ju$la) %erle%i)an.os. A"a%ila sel dara) $era) $ulai %erdisinte*rasi "ada ak)ir $asa )idu"n+a.

Jika terjadi de.$enci"takan suatu je$%atan untuk $e$%antu $ensta%ilisasi su$%atan +an* ter%entuk. !roses Koa*ulasi $ambar 2.dan oksidanitrat.9 !eni$%unan tro$%osit +an* %erle%i)an da"at $en+e%a%kan "enurunan aliran dara) ke jarin*an +an* $e$anjan* atau $en*aki%atkan su$%atan $enjadi san*at %esar se)in**a terle"as dari te$"at se$ula dan $en*alir ke )ilir se%a*ai e$%olus. Fi%rino*en adala) suatu "rotein "las$a +an* %ersirkulasi $en*)u%un*kan antara area +an* ter"ajan tro$%osit.sel/sel endotel terdekat +an* tidak cedera $ele"as Eat lain +an* da"at $e$%atasi la$an+a a*re*asi tro$%osit. Untuk $ence*a) "e$%entukan e$%oli.+an* $eru"akan vasodilator "entin*. di area cedera sekali*us $ence*a) a*re*asi tro$%osit +an* %erle%i)an dan $ence*a) su$%at tro$%osit $en+e%ar ke jarin*an vaskular +an* tidak cedera.#ro$%oHan A2 di)asilkan dari tro$%osit dan $e$%antu $enarik le%i) %an+ak tro$%osit ke area luka. 0 2 0 Universitas Kristen Krida Wacana . !ada ak)irn+a kesei$%an*an antara . 2 0 0 9 .+an* ju*a dise%ut "rostasiklin.11 Ca$%ar .10.9.aktor +an* terli%at dala$ "roses "e$%ekuan akan $en+e%a%kan "erdara)an %erle%i)an "ada ro%ekan ka"iler +an* )alus sekali"un.aktor "ro/"e$%ekuan dan anti"e$%ekuan untuk $en+ei$%an*kan tro$%osit akti.ekti.+an* $en+u$%at aliran ke )ilir. $ena$%ak daera) +an* luka. !roses Koa*ulasi11 #ro$%osito"enia "ada !#& dise%a%kan terjadin+a kerusakan +an* %erle%i)an dari tro$%osit sedan*kan "e$%entukann+a nor$al atau $enin*kat Kerusakan ini $un*kin dise%a%kan ole) 15 | M e r i e O c t a v i a 1 0 . Nat uta$a +an* dile"as sel/sel endotel terdekat +an* tidak cedera terse%ut untuk $e$%atasi kece"atan a*re*asi tro$%osit adala) "rosta*landin &2.isiensi sala) satu . 5u$%at tro$%osit terse%ut secara e.

Kenaikan "roduksi !A&*C adala) aki%at adan+a anti*en s"esi. 0arrin*ton '19-1( $en+i$"ulkan %a)1a kerusakan tro$%osit dise%a%kan adan+a 0u$oral anti"latelet . sa$"ai saat ini %elu$ di"erole) kese"akatan $en*enai $ekanis$en+a.a* di :J5 +an* terda"at di )ati.ik +an* $elekat "ada "er$ukaan tro$%osit. !ada %entuk akut anti*en s"esi.11 Keadaan de$ikian didu*a %er)u%un*an erat den*an konstitusi *enetik +an* s"esi. "enin**ian !A&*C %isa ju*a dise%a%kan ole) kelainan "ada $ekanis$e i$$unolo*ik se)in**a "e$%entukan !A&*C terus %erlanjut. !erlekatan ini $en+e%a%kan tro$%osit akan $en*ala$i kerusakan aki%at lisis atau "en*)ancuran ole) sel/sel $akro.10 Dourt dan ka1an/ka1an tela) $e$%uktikan %a)1a !A&*C $enin*kat "ada !#&. 10.actor di dala$ tu%u). 0 2 0 Universitas Kristen Krida Wacana . dan selanjutn+a $elekat di "er$ukaan tro$%osit. Kerusakan +an* de$ikian ce"at dan ju$la) +an* %esar $en+e%a%kan terjadin+a tro$%osito"enia +an* %erat diikuti $ani. li$"a. 5elain ole) konstitusi *enetik s"esi. su$su$ tulan* dan *eta) %enin* .10 16 | M e r i e O c t a v i a 1 0 ..ik didu*a %ersu$%er dari in. 2 0 0 9 . di$ana "enin**ian !A&*C dise%a%kan adan+a autoanti*en "ada $e$%ran tro$%osit atau ole) anti*en s"esi. 0al ini $enunjukkan %a)1a terda"at "er%edaan $ekanis$e kerusakan tro$%osit "ada %entuk akut dan kronik.ik dari sisti$ i$$unolo*ik "enderita. $eski"un tidak setin**i "ada %entuk akut. !ada %entuk kronik ini tern+ata !A&*C teta" tin**i 1alau"un ko$"leks anti*en/anti%odi dikeluarkan dari tu%u).aktor +an* )etero*en.eksi virus +an* terjadi 1/4 $in**u se%elu$n+a.estasi "erdara)an. entuk !#& kronik %isa $eru"akan kelanjutan dari %entuk akut.ik. Anti*en ini %ersa$a !A&*C $e$%entuk ko$"leks anti*en/anti%odi. !A&*C di"roduksi ole) li$"a dan su$su$ tulan*.ik ter)ada" tro$%osit dan $e*akariosit dala$ tu%u). +an* saat ini dikenal se%a*ai !A&*C atau !latelet Associated &*C. sedan*kan =i*)tse+ dan ka1an/ka1an $ene$ukan !A&*C le%i) tin**i "ada !#& akut di%andin* %entuk kronik.

!e$%atas uta$a adala) %ia+a. Penatalaksanaan #era"i &#! le%i) ditujukan untuk $enja*a ju$la) tro$%osit dala$ kisaran a$an se)in**a $ence*a) terjadin+a "erdara)an $a+or.000 %iasan+a dida"atkan dala$ 27 ja$.isiolo*i13 -. !enin*katan )itun* tro$%osit le%i) %esar dari 30. !roses !ato.na$un $eli"uti %lokade retikuloendotel "ada rese"tor Fc di 17 | M e r i e O c t a v i a 1 0 .dan resiko $ini$al konta$inasi virus "ada "roduk. #era"i u$u$ $eli"uti "ence*a)an a*ar tidak terjadi "erdara)an'lindun*i dari trau$a( dan tera"i k)usus +akni tera"i .1 *edikamentosa • &$uno*lo%ulin intravena &$uno*lo%ulin intravena'&*&<( di%erikan den*an dosis 1*/k* sela$a dua )ari %erturut/turut atau 200$*/k*/)ari sela$a .us da"at diulan* "er%ulan.ke%utu)an jalur vena untuk "e$%erian tera"i. 0 2 0 Universitas Kristen Krida Wacana .$ambar !. Mekanis$e kerja &*&< "ada &#! $asi) %elu$ %an+ak diketa)ui. &n. 2 0 0 9 .ar$akolo*is.2.)ari.12 -.

1.usi "acked red cell. • 5"lenekto$i 5"lenekto$i e.anak den*an &#! kronis )arus dievaluasi untuk %ukti "en+akit autoi$un lain den*an "anel la%oratoriu$ $encaku" )itun* dara) len*ka". "ada )a$"ir 60 8 anak den*an &#! kronis.jika diindikasikan secara klinis.usi tro$%osit jaran* diindikasikan. 5"lenekto$i %ekerja den*an $en*eksisi te$"at "e$%uan*an tro$%osit +an* diselu%un*i/&*. !rednison le%i) $ura) dari"ada &*&< dan u$u$n+a da"at ditoleransi den*an %aik untuk "e$%erian sin*kat.2 .en*an de$ikian .karena di"erkirakan $e$iliki keta)anan )idu" +an* $e$endek secara radikal.12 • #rans.teta"i ke$udian da"at $enurunkan )itun* tro$%osit %aik rin*an sa$"ai %erat. 0itun* tro$%osit %iasan+a $enin*kat se*era setela) "e$%eda)an. 0 2 0 Universitas Kristen Krida Wacana .tro$%osit akan teta" $en*andun* &* "er$ukaan +an* $enin*kat teta"i akan $enunjukkan keta)anan )idu" "las$a +an* le%i) la$a dan )e$ostasis klinis +an* $e$%aik.6.tera"i "rednison tidak %ole) di%erikan untuk &#! tan"a "e$eriksaan su$su$ tulan* se%elu$n+a. Meski"un de$ikian."rednison da"at $en+e$%un+ikan leuke$ia +an* sa$ar dan "enurunan %erta)a" "ro*nosis tera"i leuke$ia. 2 0 0 9 . !erdara)an +an* $en*anca$ n+a1a ter$asuk "erdara)an intra/kranial da"at ditan*ani den*an &*&< dan s"lekto$i darurat.evaluasi untuk antikoa*ulan lu"us. .11. 5e%elu$ s"lenekto$i.12 18 | M e r i e O c t a v i a 1 0 .on medikamentosa • J"isode "erdara)an akut "ada anak den*an &#! ditan*ani den*an trans.13 • !rednison !rednison den*an dosis 2$*/k*/)ari sela$a 2 sa$"ai 2 $in**u diikuti den*an dosis +an* diturunkan %erta)a" akan $en*)asilkan "enin*katan )itun* tro$%osit dala$ se$in**u sa$"ai 10 )ari.li$"a.ekti.11 -.den*an "eranan $inor di%erikan "ada anti%odi anti/idioti"ik "ada &*&< dan $odulasi lan*sun* res"ons i$un +an* $en*)asilkan anti%odi antitro$%osit. 5etela) s"lenekto$i. 5"lenekto$i %iasan+a di"erti$%an*kan "ada anak +an* $enderita "e$%atasan %esar dala$ aktivitas aki%at tro$%osit"enia %erat.

!enatalaksaan &#! de1asa12 erikut adala) "enatalaksanaan &#! akut "ada anak > 19 | M e r i e O c t a v i a 1 0 .$ambar %. 0 2 0 Universitas Kristen Krida Wacana . 2 0 0 9 .

o%servasi tan"a tera"i +an* s"esi.ik diindikasikan "ada $a+oritas anak.dan "en*)indaran s"ort kontak serta ketin**ian.ski. Oran* tua )arus di"erin*atkan untuk $en*)indari o%at "en*)a$%at tro$%osit.oran* tua )arus cer$at $endoron* "en**unaan sa.000/$$3. &ni "en+e%a% uta$a ke$atian "enderita &#!. Pencegahan Karena an*ka "e$uli)an s"ontan +an* tin**i. Aktivitas +an* $enin*katkan resiko cedera ke"ala se"erti ice skate.roller%lade.$ambar &.)arus dilaran*.ek sa$"in* dari kortikosteroid 20 | M e r i e O c t a v i a 1 0 . -. Ketika )itun* tro$%osit kuran* dari -0.et+%elt dan )el$ se"eda.6. 2 0 0 9 . Ke)ilan*an dara) +an* luar %iasa J.$en+ela$.teruta$a as"irin. +omplikasi !erdara)an intrakranial '"ada ke"ala(. 0 2 0 Universitas Kristen Krida Wacana .13 11. !enatalaksanaan &#! anak12 1/.

78 untuk usia le%i) dari 40 ta)un.at akut dan kronik. 5i "enderita ju*a u$u$n+a akan $en*ala$i de$a$ sekitar 37. Clo%ulin $en*ikat )or$on +an* tidak larut dan sisa "las$a lainn+a a*ar da"at larut. Fi%rino*en $eru"akan ko$"onen "entin* dala$ "roses "e$%ekuan dara). Penutup . !en+e%a% ke$atian "ada !#& %iasan+a dise%a%kan ole) "erdara)an intrakranial +an* %eraki%at .1III. 21 | M e r i e O c t a v i a 1 0 . 2 0 0 9 . !las$a terdiri dari air 908 dan 108 sisan+a dari "rotein "las$a.eksi ini %iasan+a dida"at setela) "asien $enda"at tera"i s"lenekto$i.un*si dala$ "roses "e$%ekuan dara). #eta"i %iasan+a &#! terjadi le%i) serin* "ada anak/anak dan da"at $en*)ilan* den*an sendirin+a.elektrolit.i%rino*en.*as terlarut. 3. Ko$"onen sel terse%ut adala) sel dara) $era)'eritrosit(.atal %erkisar 2.28 untuk usia le%i) dari 20 ta)un dan sa$"ai 26. &#! akut %ila kejadiann+a kuran* dari 4 %ulan. 0 2 0 Universitas Kristen Krida Wacana . Prognosis :es"on tera"i da"at $enca"ai -08 / 608 den*an kortikosteroid.sel dara) "uti)'leukosit( dan ke"in* dara)'tro$%osit(.sedan*kan &#! kronik %ila kejadiann+a le%i) dari 4 %ulan.teta"i didu*a %a)1a &#! da"at dise%a%kan ole) . 5el dara) $era) %erju$la) 998 dari total ko$"onen selBsisan+a 18 sel dara) "uti) dan "latelet. &#! da"at %ersi.1&#! da"at $en*enai sia"a"un. #era"i "ada &#! ju*a di"erlukan se"erti $en**unakan &$uno*lo%ulin dan o%at *olon*a steroid.*lo%ulin dan .7 oD 12. !en+e%a% secara "asti &#! tidak diketa)ui den*an "asti'idio"atic(. &n.$aka da"at %eraki%at ter)ada" siste$ )o$eostasis.eksi "neu$ococcal. 5e)in**a "ada &#! terjadi $ani. #ro$%osit %er. !rotein "las$a terdiri dari al%u$in.4.nutrien . !ada &#! 'idio"atic tro$%osito"enic "ur"ura( terjadi "enurunan ju$la) tro$%osit. Jika ko$"onen dari dara) terse%ut $en*ala$i kekuran*an.estasi "erdara)an di %er%a*ai te$"at.- &n. !asien !#& de1asa )an+a se%a*ian kecil da"at $en*ala$i re$isi s"ontan.%er%a*ai "roduk sa$"a) $eta%olis$e.ara) terdiri dari sekitar 2-8 ko$"onen sel dara) dan --8 "las$a.%aik "ria dan 1anita den*an sa$a %esar. Al%u$in $eru"akan "rotein "las$a +an* "alin* %an+ak dan $e$%antu $e$"erta)ankan tekanan os$otik "las$a dan volu$e dara).vita$in dan kolesterol.aktor i$un.

Anna U+aina) N Fasir.e$edicine. uku Ajar &l$u !en+akit . akta & Made. Jakarta > JCD 2004 > 221/223 7. 0 2 0 Universitas Kristen Krida Wacana . Jdisi 6. Jakarta> alai !ener%it FK U& 2004 > 33-/32-. Ann M. . Ka"ita 5elekta Kedokteran.> 262/266. uku Ajar !ediatri :udol"). Felson #eHt%ook O.dkk. 5ilver$an. Jakarta> JCD 2006 > 64/69 12. Jo+ce Kee.orland.co$.. :udol") Dolin . Was"adji. Ka$us Kedokteran .orland. 10. . !anduan !ela+anan Medik.$an. Januar+ 2009 6.#aftar Pustaka 1. &dio"atic #ro$%oc+to"enia !ur"ura.ala$ 2009 > 244/261 22 | M e r i e O c t a v i a 1 0 . Jakarta > !ener%it Jrlan**a 2007 > 106-/1077 9.iundu) dari )tt">//111. Jakarta > alai !ener%it FK U& 2006 > 76/99 2.A Fe1$a. Jakarta> !usat !ener%itan &l$u !en+akit . !ediatrics. Jilid 2. Arvin. Klie*$an. Jdisi 29. 0e$eostatis dan #ro$%osis. Jakarta > FK U& 2002 > 132/122 2.ala$.Julien &.ia*nosis. &l$u !en+akit .J. Jdisi 3. Jdisi 4. :o%ert M.okter 5"esialis !en+akit . Jilid 2. A$erica> JlsevierB 2006 > 26/-2 13. 5ar1ono. #ro$%osito"enia dan #ro$%ositosis. Jdisi -. United 5tates o. 2 0 0 9 . Mic)ael. :ic)ard J. 5etia%ud+ :a)ajunin*si). Jakarta > JCD 200. Jdisi 2. 0ol. &dio"at)ic #)ro$%oc+to"enic !ur"ura. e)r$an. !er)i$"unan . Mansjoer. Jakarta > FK U& 2006 > 4-9/442 6. :udol") A%ra)a$. 0utc)inson J0. W. Ari...ala$.M. Jakarta > JCD 2004 > 223/230 3. !edo$an !e$eriksaan =a%oratoriu$ dan . 0e$atolo*i Klinik :in*kas. Wintro%e MM. Jakarta> JCD 2006 > 677/692 11.ala$ &ndonesia. 5idarta1an 5oe*ondo. Jilid 2. AEiE :ani.

ala$ Universitas &ndonesia 2004 > 111/114 1-.12. 23 | M e r i e O c t a v i a 1 0 .co.uk .netdoctor. Jdisi Kee$"at. Aru W 5udo+o. &drus Al1i. 0 2 0 Universitas Kristen Krida Wacana . uku Ajar &l$u !en+akit . A*un* 5utrisno. 2 0 0 9 .dkk. A"ril 2012. &dio"atik #ro$%osito"enia !ur"ura.e"arte$en !en+akit .iundu) dari )tt">//111. a$%an* 5eti+o)adi. . Jakarta> .ala$.