Anda di halaman 1dari 3

CARA MELIHAT KARAKTER ORANG DARI BENTUK WAJAHNYA Berabad-abad, manus a berusa!a un"u# mema!

am #ara#"er sese$ran% d & !a" dar 'a(a!n)a* Oran% C na +er,a)a ba!'a 'a(a! meru+a#an re-&e#s dar #e+r bad an* Unsur )an% "erda+a" da&am 'a(a! se+er" ma"a, ! dun%, ben"u# 'a(a!, ! n%%a #eru"an mem & # ma#na "er"en"u )an% mam+u men,erm #an #e+r bad an sese$ran%* Bu&a" . Oran% )an% mem &# mu#a bu&a" ,enderun% mem & # #e+r bad an )an% em$s $na&, sens " -, dan (u%a +er!a" an* B asan)a, +r a )an% mem & # mu#a bu&a" mem & # -an"as se#sua& )an% san%a" #ua" dan n)aman da&am men(a&am !ubun%an )an% s"ab & dan (an%#a +an(an%* O/a& . Ben"u# mu#a $/a& ,enderun% &eb ! +ra#" s, s s"ema" s dan +e#er(a #eras* Kamu )an% mem & # ben"u# mu#a $/a& (u%a ,enderun% mem & # - s # )an% a"&e" s )an% ,enderun% men, +"a#an nars sme +r bad )an% mam+u merusa# !ubun%an* K$"a# . Oran% den%an ben"u# mu#a #$"a# ,enderun% a%res -, amb ss us, ser"a d$m nan"* Kamu (u%a mem & # +em # ran )an% "a(am, a!& da&am me&a#u#an ana& s s, dan #r " s* 0e% " %a . Ben"u# mu#a se+er" n b asan)a d m & # $&e! "ubu! )an% #urus dan mem & # #emam+uan +ersuas * Ben"u# mu#a n (u%a b asa d m & # $&e! $ran% T $n%!$a )an% mem & # +r bad )an% #rea" dan sens " /e "e"a+ (u%a "em+eramen"a&* Da! . Da! )an% &ebar menanda#an sua"u #e,erdasan dan #e+ra#" san ser"a +r bad )an% dea& s namun " da# +erna! ma" #rea" / "as* J #a #amu mem & # da! )an% ra"a, n men% nd #as #an sese$ran% )an% +ra%ma" s, &$% s, dan )an% se&a&u men%anda&#an -a#"a dan da"a* J #a #amu mem & # da! )an% san%a" &ebar n menanda#an ba!'a #au se$ran% +em m+ dan meru+a#an sese$ran% )an% membu"u!#an sebua! ren,ana a#s s"ra"e% s un"u# memenu! amb s n)a )an% ,u#u+ besar* Ma"a .Ba%a mana ,ara mende"e#s sese$ran% "u berb$!$n%1 Berdasar#an +ene& " an )an% d &a#u#an $&e! R ,!ard Band&er da&am Neur$ L n%u s" , 2r$%ramm n% )an% men(e&as#an ba!'a "a"a+an sese$ran% saa" berb ,ara b sa men% nd #as #an a+a )an% d + # r#ann)a* J #a sese$ran% ber"an)a dan mere#a menen%$# #e #anan, n menanda#an mere#a sedan% ber+ # r dan men%%una#an $"a# #rea" -n)a den%an men%um+u&#an se%a&a as+e# / sua& )an% ada* Ha& n men% nd #as #an ba!'a mere#a berb$!$n%* J #a mere#a menen%$# #e sebe&a! # r , n men% nd #as #an mere#a men%%una#a#n mem$r )an% ada d $"a# dan #emun%# nan besar a#an men%a"a#an #ebenaran* Ben"u# ma"a (u%a san%a" ber+en%aru!* J #a #amu mem & # ma"a besar ,enderun% a#an &eb ! "$&eran dan ber+ # ran "erbu#a* 0emen"ara )an% mem & # ma"a s + " men% nd #as #an $ran% "ersebu" ber+ # ran sem+ "* H dun% .H dun% )an% dea& berben"u# man,un%, &urus, dan +enu!* H dun% )an% men%emban% men% nd #as #an +ers$na& )an% !an%a" dan mem & # em+a" )an% besar den%an se#e& & n%n)a* T +e n (u%a b asan)a member #an s"andar )an% ,u#u+ " n%% da&am ! du+n)a dan mem & # +er &a#u )an% ba #* Un"u# u#uran ! dun% )an% besar ,enderun% su#a me&a#u#an #e#erasan* 0ema# n besar ! dun% )an% d m & # $ran% "ersebu", #e,enderun%an un"u# me&a#u#an " nda#an #e#erasan +un sema# n " n%% * J #a Anda mem & # ! dun% +ese# , n menun(u##an Anda seba%a +r bad )an% nde+enden" dan "a!an ban" n%, mes# "er#adan% "er(ad na # "urun da&am !ubun%an +er, n"aan mau+un den%an !ubun%an +er"emanan den%an $ran% &a n* Mu&u" .Mu&u" "er#a " den%an #$mun #as dan sensua& "as )an% b sa d & !a" dar ben"u# b b r* J #a b b r a"as " + s dan ba% an b b r ba'a! "eba&, !a& n men% nd #as #ans sese$ran% )an% " da# b sa me&a#u#an !ubun%an " mba& ba& # da&am sua"u !ubun%an* J #a seba& #n)a, ben"u# mu&u" "ersebu" (us"ru men% nd #as #an sese$ran% )an% "er&a&u berbe&as #as !* J #a mem & # b b r "eba& d ba% an a"as dan ba'a!, menun(u##an s -a" )an% +en)a)an% dan sens " /e* 0emen"ara )an% bermu&u" #e, & men% nd #as #an s -a" )an% #e(am dan e%$ s* Keru"an .Keru"an d se+u"ar ma"a menun(u##an %ar s #eba!a% aan* Ha& n menun(u##an adan)a "anda #e"erbu#aan !a" #e+ada semua $ran%* Gar s /er" ,a& )an% ada d an"ar ma"a menun(u##an s$s$# )an% &$% s, +e#er(a #eras, dan (u%a #r " s* Keru"an d se+u"ar ! dun% ! n%%a menu(u mu&u" meru+a#an %ar s "u(uan ! du+* Oran% )an% mem & # %ar s #eru"an n mem & # ara! ! du+ )an% "e+a"* 0e%a&a ba% an dar 'a(a! # "a meman% b sa meman,ar#an #e+r bad an "er"en"u #arena semuan)a ber%era# menun(u##an e#s+res "er"en"u +u&a* Dan "en"u semuan)a mem & # ma#na )an% ber&a nan,

namun Anda b$&e! mem+er,a)a (u%a b$&e! " da# mem+er,a)a n"er+re"as n #arena n"er+re"as !an)a b sa d n &a $&e! " a+ nd / du dan n"er+re"as s -a" sese$ran% (u%a " da# b sa !an)a d & !a" dar m m , mu#a, me&a n#an %es"ure "ubu! dan #ese!ar ann)a* Berabad-abad, manus a berusa!a un"u# mema!am #ara#"er sese$ran% d & !a" dar 'a(a!n)a* Oran% C na +er,a)a ba!'a 'a(a! meru+a#an re-&e#s dar #e+r bad an* Unsur )an% "erda+a" da&am 'a(a! se+er" ma"a, ! dun%, ben"u# 'a(a!, ! n%%a #eru"an mem & # ma#na "er"en"u )an% mam+u men,erm #an #e+r bad an sese$ran%* Bulat . Oran% )an% mem &# mu#a bu&a" ,enderun% mem & # #e+r bad an )an% em$s $na&, sens " -, dan (u%a +er!a" an* B asan)a, +r a )an% mem & # mu#a bu&a" mem & # -an"as se#sua& )an% san%a" #ua" dan n)aman da&am men(a&am !ubun%an )an% s"ab & dan (an%#a +an(an%* Oval . Ben"u# mu#a $/a& ,enderun% &eb ! +ra#" s, s s"ema" s dan +e#er(a #eras* Kamu )an% mem & # ben"u# mu#a $/a& (u%a ,enderun% mem & # - s # )an% a"&e" s )an% ,enderun% men, +"a#an nars sme +r bad )an% mam+u merusa# !ubun%an* Kotak . Oran% den%an ben"u# mu#a #$"a# ,enderun% a%res -, amb ss us, ser"a d$m nan"* Kamu (u%a mem & # +em # ran )an% "a(am, a!& da&am me&a#u#an ana& s s, dan #r " s* Segitiga . Ben"u# mu#a se+er" n b asan)a d m & # $&e! "ubu! )an% #urus dan mem & # #emam+uan +ersuas * Ben"u# mu#a n (u%a b asa d m & # $&e! $ran% T $n%!$a )an% mem & # +r bad )an% #rea" dan sens " /e "e"a+ (u%a "em+eramen"a&* Dahi Da! )an% &ebar menanda#an sua"u #e,erdasan dan #e+ra#" san ser"a +r bad )an% dea& s namun " da# +erna! ma" #rea" / "as* J #a #amu mem & # da! )an% ra"a, n men% nd #as #an sese$ran% )an% +ra%ma" s, &$% s, dan )an% se&a&u men%anda&#an -a#"a dan da"a* J #a #amu mem & # da! )an% san%a" &ebar n menanda#an ba!'a #au se$ran% +em m+ dan meru+a#an sese$ran% )an% membu"u!#an sebua! ren,ana a#s s"ra"e% s un"u# memenu! amb s n)a )an% ,u#u+ besar* Mata Ba%a mana ,ara mende"e#s sese$ran% "u berb$!$n%1 Berdasar#an +ene& " an )an% d &a#u#an $&e! R ,!ard Band&er da&am Neur$ L n%u s" , 2r$%ramm n% )an% men(e&as#an ba!'a "a"a+an sese$ran% saa" berb ,ara b sa men% nd #as #an a+a )an% d + # r#ann)a* J #a sese$ran% ber"an)a dan mere#a menen%$# #e #anan, n menanda#an mere#a sedan% ber+ # r dan men%%una#an $"a# #rea" -n)a den%an men%um+u&#an se%a&a as+e# / sua& )an% ada* Ha& n men% nd #as #an ba!'a mere#a berb$!$n%* J #a mere#a menen%$# #e sebe&a! # r , n men% nd #as #an mere#a men%%una#a#n mem$r )an% ada d $"a# dan #emun%# nan besar a#an men%a"a#an #ebenaran* Ben"u# ma"a (u%a san%a" ber+en%aru!* J #a #amu mem & # ma"a besar ,enderun% a#an &eb ! "$&eran dan ber+ # ran "erbu#a* 0emen"ara )an% mem & # ma"a s + " men% nd #as #an $ran% "ersebu" ber+ # ran sem+ "* Hidung H dun% )an% dea& berben"u# man,un%, &urus, dan +enu!* H dun% )an% men%emban% men% nd #as #an +ers$na& )an% !an%a" dan mem & # em+a" )an% besar den%an se#e& & n%n)a* T +e n (u%a b asan)a member #an s"andar )an% ,u#u+ " n%% da&am ! du+n)a dan mem & # +er &a#u )an% ba #* Un"u# u#uran ! dun% )an% besar ,enderun% su#a me&a#u#an #e#erasan* 0ema# n besar ! dun% )an% d m & # $ran% "ersebu", #e,enderun%an un"u# me&a#u#an " nda#an #e#erasan +un sema# n " n%% * J #a Anda mem & # ! dun% +ese# , n menun(u##an Anda seba%a +r bad )an% nde+enden" dan "a!an ban" n%, mes# "er#adan% "er(ad na # "urun da&am !ubun%an +er, n"aan mau+un den%an !ubun%an +er"emanan den%an $ran% &a n* Mulut Mu&u" "er#a " den%an #$mun #as dan sensua& "as )an% b sa d & !a" dar ben"u# b b r* J #a b b r a"as " + s dan ba% an b b r ba'a! "eba&, !a& n men% nd #as #ans sese$ran% )an% " da# b sa me&a#u#an !ubun%an " mba& ba& # da&am sua"u !ubun%an* J #a seba& #n)a, ben"u# mu&u" "ersebu" (us"ru men% nd #as #an sese$ran% )an% "er&a&u berbe&as #as !* J #a mem & # b b r "eba& d ba% an a"as dan ba'a!, menun(u##an s -a" )an% +en)a)an% dan sens " /e* 0emen"ara )an% bermu&u" #e, & men% nd #as #an s -a" )an% #e(am dan e%$ s*

Kerutan Keru"an d se+u"ar ma"a menun(u##an %ar s #eba!a% aan* Ha& n menun(u##an adan)a "anda #e"erbu#aan !a" #e+ada semua $ran%* Gar s /er" ,a& )an% ada d an"ar ma"a menun(u##an s$s$# )an% &$% s, +e#er(a #eras, dan (u%a #r " s* Keru"an d se+u"ar ! dun% ! n%%a menu(u mu&u" meru+a#an %ar s "u(uan ! du+* Oran% )an% mem & # %ar s #eru"an n mem & # ara! ! du+ )an% "e+a"* 0e%a&a ba% an dar 'a(a! # "a meman% b sa meman,ar#an #e+r bad an "er"en"u #arena semuan)a ber%era# menun(u##an e#s+res "er"en"u +u&a* Dan "en"u semuan)a mem & # ma#na )an% ber&a nan, namun Anda b$&e! mem+er,a)a (u%a b$&e! " da# mem+er,a)a n"er+re"as n #arena n"er+re"as !an)a b sa d n &a $&e! " a+ nd / du dan n"er+re"as s -a" sese$ran% (u%a " da# b sa !an)a d & !a" dar m m , mu#a, me&a n#an %es"ure "ubu! dan #ese!ar ann)a*