Anda di halaman 1dari 200

STOTRAMS

Book V
-1

SR NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DETAILS

PAGE

Vishnu Sahasranama Stotram


Vishnu Sahasranama Namavali
Vishnu Ashtotharashata Namavali
Lalita Sahasranama Stotram
Lalita Sahasranama Namavali
Lalita Ashtotarashata Namavali
Lalita Ashtotarashatanama Divya Stotram
Lalita Ashtotarashatanama Divya Namavali
Lalita Trishadi Stotram
Lalita Trishadi Namavali
Lakshmi Ashtotarashatanama Stotram
Lakshmi Ashtotarashatanama Namavali
Kanakadhara Stotram
Shyamala Dandakam
Shri Subramanya Bhujangam
Shri Yoga Meenakshi Stotram
Shri Annapoorna Stotram
Matruka Pushpamala Stotram

4
30
54
59
82
127
133
137
143
150
157
162
165
171
178
186
191
195

********

Compiled By Shri N K Venkitaraman.


********
[ For a free copy of printable PDF file
write to nkv.nvr@gmail.com
]
(All texts have been carefully proof-read. Every effort
has been made to ensure that no errors exist in
these texts. If you find an error, please report it
so that it can be corrected.)
-2

. I mhaiv:[u.

-3

. Iiv:[ushnamStaem!.
zua<brxr< iv:[u< zizv[ ctuuRjm!,
svdn< Xyayet! svRivnaepzaNtye. 1.
ySy ir-dva*a> pair;*a> pr> ztm!,
ivn< inniNt stt< iv:vKsen< tmaye. 2.
Vyas< vis-nPtar< ze> paE-mkLm;m!,
prazraTmj< vNde zuktat< tpaeinixm!. 3.
Vyasay iv:[upay Vyaspay iv:[ve,
nmae vE inxye vaisay nmae nm>. 4.
Aivkaray zuay inTyay prmaTmne,
sdEkp-pay iv:[ve svR-ij:[ve. 5.
ySy Smr[mae[ jNm-s<sar-bNxnat!,
ivmuCyte nmStSmE iv:[ve iv:[ve. 6.
` nmae iv:[ve iv:[ve,
I vEzMpayn %vac --uTva xmaRn-ze;e[ pavnain c svRz>,
yuixir> zaNt-nv< punreva_y-a;t. 7.
I yuixir %vac ---4

ikmek< dEvt< laeke ik< vaPyek< pray[m!,


StuvNt> k< kmcRNt> aPnuyu-maRnva> zum!.8.
kae xmR> svRxmaR[a< vt> prmae mt>,
ik< jpNmuCyte jNtu-jRNm-s<sar-bNxnat!. 9.
I I:m %vac --jgTu< devdev-mnNt< pu;aemm!,
Stuvn! nam-she[ pu;> sttae-iTwt>. 10.
tmev cacRy-iTy< KTya pu;-mVyym!,
Xyayn! Stuvn! nmSy< yjmanSt-mev c. 11.
Anaid-inxn< iv:[u< svRlaek-mherm!,
laekaXy]< Stuv-iTy< svR->oait-gae vet!.12.
{y< svR-xmR}< laekana< kIitR-vxRnm!,
laeknaw< mht< svRUt-vaevm!. 13.
@; me svR-xmaR[a< xmaeR=ixktmae mt>,
yKTya pu{frIka]< StvEr-ceR-r> sda. 14.
prm< yae mhej> prm< yae mhp>,
prm< yae mhd!- prm< y> pray[m!. 15.
piva[a< piv< yae mlana< c mlm!,
dEvt< devtana< c Utana< yae=Vyy> ipta. 16.
-5

yt> svaRi[ Utain vNTyaid-yugagme,


yiSm<Zc ly< yaiNt pun-rev yug]ye. 17.
tSy laek-xanSy jgawSy Upte,
iv:[aenaRm-sh< me z&[u pap-yaphm!. 18.
yain namain gaE[ain ivOyatain mhaTmn>,
\i;i> pirgItain tain vyaim Utye. 19.
\i;naRMna< shSy ved-Vyasae mhamuin>.
DNdae=nuup! twa devae gvan! devkI-sut>. 20.
Am&ta<-zUvae bIj< zi-deRvik-nNdn>,
isama dy< tSy zaNTyweR ivin-yuJyte. 21.
iv:[u< ij:[u< mhaiv:[u< iv:[u< mherm!.
Anekp dETyaNt< nmaim pu;aem<. 22.
. pUvRNyas>.
` ASy I iv:[ae idRVy sh nam Stae mha mSy
I vedVyasae gvan! \i;>, Anuup! DNd>,
Imhaiv:[u> prmaTma Imaray[ae devta,
Am&ta<-zUvae anuirit bIjm!,
devkI-nNdn> eit ziKt>,
%v>, ]ae[ae dev #it prmae m>,
z-&NdkI cIit kIlkm!,
-6

zaR-xNva gda-xr #Tym!,


rwapai[-r]ae_y #it nem!,
isama samg> sameit kvcm!,
AanNd< preit yaein>,
\tu> sudzRn> kal #it idGbNx>.
I-ivp #it Xyanm!,
Imhaiv:[u-ITyweR shnam-jpe ivinyaeg>.
. Aw Xyanm!,
]IraedNv-Tdeze zuicmi[-ivls-TsEkte-maERi-kana<

mala-a-snSw> S)iqk-mi[inE-maERikE-mRi{fta>
zuE-rE-rdE-pir-ivrictE-muR-pIyU; v;ER>

AanNdI n> punIya-dir-niln-gda zpai[-muRkNd>.1.


U> padaE ySy nai-ivRy-dsur-inl-N sUyaER c nee

k[aR-vaza> izrae *aE-muRomip dhnae ySy vaSte-ymiBx>


ANt>Sw< ySy iv< surnr-oggae-aeig-gNxvR-dETyE>

ic< r<rMyte t< iuvn vpu;< iv:[umIz< nmaim. 2.


` zaNtakar< ujgzyn< pna< surez<
ivaxar< ggn-sz< me"v[ zuam!,

l]mIkaNt< kml-nyn< yaeigi-XyaRn-gMy<

vNde iv:[u< v-yhr< svR-laekEk-nawm!. 3.


-7

me"Zyam< pItkaEzeyvas< IvTsa< kaEStuaeaistam!

pu{yaepet< pu{frIkayta]<iv:[u< vNde svRlaekEknawm!. 4.


nm> smSt-Utana-maid-Utay U&te,
Anek-p-pay iv:[ve iv:[ve. 5.
szc< sikrIqk{fl< spItvS< srsIhe][m!,

shar v]> Swlz zaei kaEStu< nmaim iv:[u< izrsa ctuuRjm!,


Dayaya< pairjatSy hem-is<hasnae-pir
AasIn-mMbud-Zyam-mayta]-ml<-ktm!,
cNann< ctubaR< IvTsait v]s<
iKm[I sTy-ama_ya< siht< k:[maye. 7.
Staem!. . hir> `.
iv< iv:[u-vR;q-karae Ut-Vy-vTu>,

Ut-kd!-Ut-&d!-avae UtaTma Ut-avn>. 1.


pUtaTma prmaTma c muKtana< prma git>,
AVyy> pu;> sa]I ]e}ae=]r @v c. 2.
yaegae yaeg-ivda< neta xan-pu;er>,
naris<h-vpu> Iman! kezv> pu;aem>. 3.
-8

svR> zvR> izv> Swa[u-URtaid-inRix-rVyy>,


s<vae avnae taR v> urIr>. 4.
Svy<U> zMu-raidTy> pu:kra]ae mhaSvn>,
Anaid-inxnae xata ivxata xatu-m>. 5.
Ameyae ;Ikez> pnaae=mr-u>,
ivkmaR mnu-STva Swiv> Swivrae uv>. 6.
Aa> zat> k:[ae laeihta]> tdRn>,
Ut-i-kk-Bxam piv< ml< prm!. 7.
$zan> a[d> a[ae Jye> e> japit>,
ihr{ygaeR UgaeR maxvae mxusUdn>. 8.
$rae ivmI xNvI mexavI ivm> m>,
Anumae rax;R> kt}> kit-raTmvan!. 9.
surez> zr[< zmR ivreta> ja-v>,
Ah> s<vTsrae Vyal> Tyy> svR-dzRn>. 10.
Aj> sveRr> is> isi> svaRid-rCyut>,
v&;a-kipr-meyaTma svR-yaeg-ivin> s&t>. 11.
vsu-vRsumna> sTy> smaTma =siMmt> sm>,
Amae"> pu{frIka]ae v&;kmaR v&;a-kit>. 12.
-9

ae b-izra bu-ivR-yaein> zuic-va>,

Am&t> zaZvt Swa[u-vRra-raehae mhatpa>. 13.


svRg> svR-ivanu-ivR:vKsenae jnadRn>,

vedae ved-ivd-Vyae vedaae vedivt! kiv>. 14.


laekaXy]> suraXy]ae xmaRXy]> kta-kt>,

ctu-raTma ctu-VyURh-tu-d+-tu-uRj>. 15.


a-ij:[u-aeRjn< aeKta sih:[u-jRgda-idj>,

An"ae ivjyae jeta iv-yaein> punvRsu>. 16.


%peNae vamn> a<zu-rmae"> zuic-ijRt>,

AtIN> s<h> sgaeR x&taTma inymae ym>. 17.


ve*ae vE*> sda-yaegI vIrha maxvae mxu>,

AtIiNyae mhamayae mhaeTsahae mhabl>. 18.


mha-bui-mRha-vIyaeR mha-ziKt-mRha-*uit>,

Ain-deRZy-vpu> Iman!-AmeyaTma mha-i-x&k. 19.


mhe-:vasae mhI-taR Iinvas> sta< git>,

Ain> suranNdae gaeivNdae gaeivda< pit>. 20.


mrIicdR-mnae h<s> sup[aeR uj-gaem>,

ihr{y-na> sutpa>, pna> japit>. 21.


- 10

Am&Tyu> svR-k is<h> sNxata siNxman! iSwr>,

Ajae mR;R[> zaSta ivutaTma surairha. 22.


gu-guR-tmae xam sTy> sTy-pram>,

inim;ae=inim;> GvI vacSpit-da-rxI>. 23.


A[I-aRm[I> Iman! Nyayae neta smIr[>,

sh-mUxaR ivaTma sha]> shpat!. 24.

AavtRnae inv&aTma s<v&t> s<-mdRn>,

Ah> s<-vtRkae vir!-Ainlae xr[Ixr>. 25.

susad> saTma iv-x&-iGv-u-iGvu>,


sTktaR sTkt> saxu-jR-naRray[ae nr>. 26.
As<Oye-yae-=me-yaTma iviz> iz-kCDu-ic>,

isawR> is-s<kLp> isi-d> isi-saxn>.27.

v&;ahI v&;ae iv:[u-v&R;-pvaR v&;ae-dr>,

vxRnae vxRmanZc ivivKt> uit-sagr>. 28.


su-ujae xRrae vaGmI mheNae vsu-dae vsu>,

nEkpae b&h-p> izip-iv> kazn>. 29.

Aaej-Stejae-*uit-xr> kazaTma tapn>,

\> Spa-]rae m-ZcNa<zu-aRSkr-*uit>.30.


- 11

Am&ta<-zUvae anu> zz-ibN> surer>,

AaE;x< jgt> setu> sTy-xmR-pram>. 31.


UtVy-vaw> pvn> pavnae=nl>,

kamha kam-k-TkaNt> kam> kam-d> u>. 32.


yugaid-k-*uga-vtaeR nEk-mayae mhazn>,

A-Zyae VyKt-pZc sh-ijd-nNt-ijt!. 33.


#ae-=iviz> ize> izo{fI n;ae v&;>,

aexha aex-k-TktaR ivZv-ba-mRhI-xr>. 34.


ACyut> iwt> a[> a[dae vas-vanuj>,

Apa<-inixr-ixan-m-m> itit>. 35.


SkNd> SkNd-xrae xuyaeR vrdae vayu-vahn>,
vasudevae b&hanu raid-dev> purNdr>. 36.

Azaek-Star[-Star> zUr> zaEir-jRner>,

Anukl> ztavtR> pI p-ine][>. 37.


pnaae=rivNda]> p-gR> zrIr-&t!,

mhiR \Rae v&aTma mha-]ae gf-Xvj>. 38.

Atul> zrae Im> sm-y}ae hiv-hRir>,

svRl][ -l]{yae lmIvan! s-imit-y>. 39.


- 12

iv]rae raeihtae magaeR hetu-daRmaedr> sh>,

mhI-xrae mha-agae veg-van-imtazn>. 40.


%v> ]ae[ae dev> I-gR> prmer>,

kr[< kar[< ktaR ivktaR ghnae guh>. 41.


Vyvsayae VyvSwan> s<Swan> Swandae uv>,

priR> prm-Sp Stu> pu> zue][>. 42.


ramae ivramae ivrtae magaeR neyae nyae=ny>,

vIr> ziKt-mta< eae xmaeR xmR-ivm>. 43.


vEk{Q> pu;> a[> a[d> [v> p&wu>,

ihr{ygR> zunae VyaPtae vayu-rxae-]j>. 44.

\tu> sudzRn> kal> prmeI pirh>,

%> s<vTsrae d]ae ivamae iv-di][>. 45.


ivStar> Swavr-Swa[u> ma[< bIj-mVyym!,

AwaeR=nwaeR mha-kaezae mha-aegae mha-xn>. 46.


Ain-ivR{[> Swivae=U xRmR-yUpae mha-mo>,

n]-neim-nR]I ]m>, ]am> smIhn>. 47.


y} #Jyae mhe-JyZc tu> s< sta< git>,

svR-dzIR iv-muKta-Tma svR}ae }an-mumm!. 48.


- 13

su-t> su-muo> sUm> su-"ae;> suo-d> su-t!,

mnaehrae ijt-aexae vIr-ba-ivRdar[>. 49.

Svapn> Sv-vzae VyapI nEkaTma nEk-kmR-kt!,

vTsrae vTslae vTsI rTn-gaeR xner>. 50.


xmR-gu-BxmR-k-mIR sd-sT]r-m]rm!,

Aiv}ata sha<zu-ivRxata kt-l][>. 51.

giSt-neim> svSw> is<hae Ut-mher>,

Aaid-devae mhadevae devezae dev-&d!-gu>. 52.

%rae gaepit-gaeRPta }an-gMy> puratn>,

zrIr-Ut-&d!-aeKta kpINae Uir-di][>. 53.


saempae-=m&t-p> saem> puij-Tpu-sm>,

ivnyae jy> sTy-s<xae daza-hR> savta<-pit>.54.


jIvae ivniyta sa]I mukNdae=imt-ivm>,

AMae-inixr-nNtaTma mhae-dixzyae-=Ntk>. 55.

Ajae mhahR> SvaaVyae ijta-im> maedn>,

AanNdae nNdnae nNd> sTy-xmaR i-ivm>. 56.


mhi;R> kipla-cayR> kt}ae meidnI-pit>,

i-pd-i-dza-Xy]ae mha-z&> ktaNt-kt!. 57.


- 14

mha-vrahae gaeivNd> su;e[> knka-dI,

guae gIrae ghnae guPt--gdaxr>. 58.


vexa> Svaae-=ijt> k:[ae F> s<k;R[ae-=Cyut>,
v[ae va[ae v&]> pu:kra]ae mha-mna>. 59.
gvan! g-ha==nNdI vnmalI hlayux>,

AaidTyae Jyaeit-raidTy> sih:[u-gRit-sm>.60.

suxNva o{f-przu daR[ae iv[-d>,

idv> Sp&k svR-dg!-Vyasae vacSpit-ryae-inj>. 61.

isama sam-g> sam invaR[< e;j< i;k,

s<Nyas-kCD-m> zaNtae ina zaiNt> pray[m!. 62.

zua> zaiNt-d> a kmud> kvle-zy>,

gaeihtae gaepit-gaeRPta v&;-a]ae v&;-iy>. 63.

A-in-vtIR in-v&aTma s<]ePta ]em-kiCD-v>,

I-vTs-v]a> Ivas> Ipit> Imta<-vr>. 64.


Id> Iz> Iinvas> Iinix> I-ivavn>,

Ixr> Ikr> ey> Iman!-Llaek-ya-y>. 65.


Sv]> Sv> ztanNdae niNd-JyaeRit-gR[er>,

ivijtaTma-=ivxe-yaTma s-TkIitR-iZD-s<zy>.66.
- 15

%dI[R> svRt-Zc]u r-nIz> zat-iSwr>,

Uzyae U;[ae Uit-ivRzaek> zaek-nazn>. 67.


AicR:ma-nicRt> kMae ivzuaTma ivzaexn>,

Ainae =it-rw> *uMnae =imt-ivm>. 68.


kalneim-inha vIr> zaEir> zUr-jner>,

ilaekaTma ilaekez> kezv> keiz-ha hir>. 69.


kamdev> kampal> kamI kaNt> kta-gm>,

Ain-deRZy-vpu-ivR:[u-vIRrae =nNtae xn<jy>. 70.

{yae -kd a -ivvxRn>,

ivd a[ae I }ae a[-iy>. 71.


mhamae mhakmaR mhateja mhae-rg>,

mhatu-mRha-yJva mhay}ae mha-hiv>. 72.


StVy> Stv-iy> Stae< Stuit> Staeta-r[-iy>,

pU[R> pUriyta pu{y> pu{y-kIitR-rna-my>. 73.


mnaejv-StIwR-krae vsu-reta vsu-d>,

vsudae vasudevae vsu-vRsumna hiv>. 74.


sd!-git> sTkit> sa sd!-Uit> sTpray[>,
zUr-senae y-e> sivas> suya-mun>. 75.
- 16

Utavasae vasudev> svaRsu-inlyae=nl>,

dpRha dpRdae Ptae xRrae=wa-praijt>. 76.


ivmUitR-mRhamUitR-dIRPt-mUitRr-mUitRman!,

AnekmUitR-rVyKt> zt-mUitR> ztann>. 77.


@kae nEk> sv> k>-ik< yt!-tTpd-m-numm!,

laekbNxu-laeRknawae maxvae Kt-vTsl>. 78.

suv[R-v[aeR hemaae vra-ZcNdna-dI,

vIrha iv;m> zUNyae "&ta-zIr-cl-Zcl>. 79.

AmanI mandae maNyae laek-SvamI ilaek-x&k,


sumexa mexjae xNy> sTy-mexa xraxr>. 80.
tejae-v&;ae *uit-xr> svR-z-&ta< vr>,

-hae in-hae Vyae nEk-]&ae gda-j>. 81.


ctu-mURitR-Zctu-baR-Zctu-VyURh-tu-gRit>,

ctu-raTma ctu-aRv-Zctu-veRd-ivdek-pat!. 82.


smavtaeR-=inv&aTma jRyae rit-m>,

lRae gRmae gaeR ra-vasae ra-irha. 83.


zuaae laek-sar> su-tNtu-StNtu-vxRn>,

#NkmaR mhakmaR kt-kmaR kta-gm>. 84.


- 17

%v> suNdr> suNdae rTn-na> sulaecn>,

AkaeR vaj-sn> z&I jyNt> svR-ivJjyI. 85.


suv[R-ibN-r]ae_y> svR-vagI-re-r>,

mha-dae mha-gtaeR mha-Utae mha-inix>. 86.

kmud> kNdr> kNd> pjRNy> pavnae-=inl>,

Am&ta<-zae-=m&t-vpu> svR}> svRtae-muo>. 87.


sul> sut> is> zu-ij-CDu-tapn>,

Nyae-xae-=Mbrae =Tw-Zca[Ura-N-in;Udn>.88.
sha-icR> sPt-ij> sPtE-xa> sPt-vahn>,

AmUitR-rn"ae-=icNTyae y-kd!-y-nazn>. 89.


A[u-b&Rh-Tkz> SwUlae gu[-&-iguR[ae mhan!,

A-x&t> Sv-x&t> SvaSy> ag!-v<zae v<z-vxRn>. 90.


ar-&t! kiwtae yaegI yaegIz> svR-kamd>,

Aam> m[> ]am> sup[aeR vayu-vahn>. 91.


xnuxRrae xnuveRdae d{fae dmiyta dm>,

Apraijt> svR-shae inyNta =inymae-=ym>. 92.


sv-van! saivk> sTy> sTyxmR-pray[>,

Aiay> iyahaeR=hR> iy-kt! Iit-vxRn>. 93.


- 18

ivhays-git-JyaeRit> suic-Rt-ug!-ivu>,

riv-ivRraecn> sUyR> sivta riv-laecn>. 94.

AnNtae t-ug!-aeKta suodae nEkjae=j>,

Ain-ivR{[> sdam;IR laekaixan-mt>. 95.

sna-Tsna-tn-tm> kipl> kip-rVyy>,

SviStd> SviSt-kTSviSt SviSt-uKSviSt-di][>.


AraE> k{flI cI iv-MyUijRt-zasn>,

zBda-itg> zBd-sh> izizr> zvRrI-kr>. 97.

Ar> pezlae d]ae di][> ]im[a<-vr>,

ivmae vIt-y> pu{y-v[-kItRn>. 98.

%ar[ae :kitha pu{yae >SvPn-nazn>,

vIrha r][> sNtae jIvn> pyRv-iSwt>. 99.


AnNt-pae=nNtI-ijRt-mNyu-Ryaph>,

cturae gI-raTma ividzae Vyaidzae idz>. 100.

Anaid-UR-uRvae lmI> suvIrae icra-d>,

jnnae jn-jNmaid-IRmae Im-pram>. 101.


Aaxar-inlyae=xata pu:phas> jagr>,

^XvRg> sTpwacar> a[d> [v> p[>. 102.


- 19

ma[< a[-inly> a[-&-Ta[-jIvn>,

tv< tv-ivdekaTma jNmm&Tyu-jra-itg>. 103.


UuRv> SvSt-Star> sivta ipta-mh>,

y}ae y}-pit-yRJva y}aae y}-vahn>. 104.


y}-&d y}-kd y}I y}-ug! y}-saxn>,

y}aNt-kd y}-gu m-mad @v c. 105.

AaTm-yaein> Svy<-jatae vEoan> sam-gayn>,

devkI-nNdn> a i]tI-z> pap-nazn>. 106.


z-&-NdkI cI zaR-xNva gdaxr>,

rwapai[-r]ae_y> svR-hr[a-yux>. 107.


svR-hr[a-yux ` nm #it,

vnmalI gdI zaIR zI cI c nNdkI,

Iman! naray[ae iv:[uvaRsudevae=ir]tu. 108.


I vasudevae=ir]tu ` nm #it,
. %rNyas>.

I I:m %vac ---

#tI-d< kItRnI-ySy kezvSy mhaTmn>,

naMna< sh< idVyana-mze;e[ -kIitRtm!. 1.


- 20

y #d< z&[uya-iTy< yZca-ip pir-kItRyet!,

na-zu< aPnuya-iTk<ic-Tsae=mue-h c manv>. 2.

vedaNt-gae a[> Syat! ]iyae ivjyI vet!,

vEZyae xn-sm&> Sya CDU> suo-m-vaPnuyat!. 3.

xmaR-wIR aPnuya-mR mwaR-wIR cawR-maPnuyat!,

kama-n-vaPnuya-TkamI ja-wIR aPnuya-Tjam!. 4.

iKtman! y> sdae-Tway zuic-Std!-gt-mans>,


sh< vasudevSy naMna-mett!--kItRyet!. 5.
yz> aPnaeit ivpul< }ait-axaNy-mev c,

Acla< iymaPnaeit ey> aPnaeTy-numm!. 6.


n y< Kvic-daPnaeit vIy tejZc ivNdit,

vTy-raegae *uitman! bl-p-gu[aiNvt>. 7.

raegataeR muCyte raegad! bae muCyet bNxnat!,

ya-NmuCyet ItStu muCye-tap Aapd>. 8.


gaR{y-ittr-Tyazu pu;> pu;aemm!,

Stuvam-she[ inTy< iKt-smiNvt>. 9.


vasudeva-yae mTyaeR vasudev-pray[>,

svR-pap-ivzua-Tma yait snatnm!. 10.


- 21

n vasudev-Kta-na mzu< iv*te Kvict!,

jNmm&Tyu-jra-Vyaix y< nEvaep-jayte. 11.


#m< Stv-mxIyan> a-iKt-smiNvt>,

yuJyeta-Tm-suo-]aiNt I-x&it-Sm&it-kIitRi>. 12
n aexae n c maTsy n laeae na-zua mit>,

viNt kt pu{yana< Ktana< pu;aeme. 13.


*aE> s-cNakR-n]a o< idzae U-mRhae-dix>,
vasudevSy vIyeR[ ivx&tain mhaTmn>. 14.
s-sura-sur-gNxv s-y]ae-rg-ra]sm!,

jg-ze vtRte-d< k:[Sy s-cra-crm!. 15.


#iNyai[ mnae bui> sv< tejae bl< x&it>,

vasudeva-Tmka-Nya> ]e< ]e-} @v c. 16.


svaR-gmana-macar> wm< pir-kLpte,

Aacar-vae xmaeR xmRSy u-rCyut>. 17.


\;y> iptrae deva mha-Utain xatv>,

jma-jm< ced< jg-aray[aed!-vm!. 18.


yaegae }an< twa sa<Oy< iv*a> izLpaid kmR c,

veda> zaai[ iv}an-met-Tsv jnadRnat!. 19.


- 22

@kae iv:[u-mRht< p&wg!-Uta-Ny-ne]>,


Iaekan!-VyaPy UtaTma u'Kte iv-ug-Vyy>. 20.
#m< Stv< gvtae iv:[ae VyaRsen kIitRtm!,

pQe* #CDe-Tpu;> ey> aPtu< suoa-in c. 21.


ive-r-mj< dev< jgt> u-mVyym!,

jiNt ye pu:kra-]< n te yaiNt pravm!. 22.


n te yaiNt pravm! ` nm #it,
I AjuRn %vac --p-p-ivzala] pna suraem,

Ktana-mnu-rKtana< ata v jnadRn. 23.


I gvanuvac ---

yae ma< nam-she[ Staetu-imCDit pa{fv,


saeh-=meken Zlaeken Stut @v n s<zy>. 24.
Stut @v n s<zy ` nm #it,
I Vyas %vac --vasna-asu-devSy vaist< uvn-ym!,
svRUt-invasae-=is vasudev nmae=Stu te. 25.
I vasudev nmae=Stut ` nm #it,
- 23

I pavRTyuvac --kenaepa-yen l"una iv:[ae-naRm-shkm!,


pQ(te pi{ftE-inRTy< aetu-imCDaMy-h< ae. 26.
I $r %vac --Iram ram rameit rme rame mnaerme,
shnam tuLy< ram nam vranne. 27.
Iramnam vrann ` nm #it,
I aevac --nmae=STv-nNtay sh-mUtRye
sh-padai]-izrae--bahve,
sh-naMne pu;ay zateshkaeqI yug-xair[e nm>. 28.
shkaeqI yugxair[e ` nm #it,
I sy %vac ---

y yaeger> k:[ae y pawaeR xnuxRr>,

t I-ivRjyae Uit-uRva nIit-mRit-mRm. 29.


I gvanuvac ---

AnNya-iNt-yNtae ma< ye jna> pyuR-paste,

te;a< inTyai-yuKtana< yaeg]em< vhaMyhm!. 30.


- 24

pira[ay saxUna< ivnazay c :ktam!,

xmR-s<Swapna-waRy s<vaim yuge yuge. 31.


AataR> iv;-{[a> iziwla- Ita>
"aere-;u c Vyaix-;u vtRmana>,
s<kITyR naray[-zBdma<

ivmu->oa> suionae vNtu. 32.


kayen vaca mnse<iyEvaR

bu(aTmna va kitSvavat!,
kraeim y*t! skl< prSmE

naray[ayeit smpRyaim. 33.


. #it Iiv:[aeidRVyshnamStae< s<pU[Rm!.
. ` tt! st!.

- 25

Additional Concluding Shlokas


` AapdamphtaRr< datar< svRs<pdam!,

laekairam< Iram< Uyae Uyae nmaMyhm!.


AataRnamaitRhNtar< Itana< Iitnaznm!,
i;ta< kald{f< t< ramcN< nmaMyhm!.
nm> kaed{f-hStay sNxIkt-zray c,

oi{ftaiol-dETyay ramay==pivair[e.
ramay ramay ramc<ay vexse,

r"unaway naway sItaya> ptye nm>.


At> p&t-Ev paR-t mhablaE,

Aak[R-pU[R-xNvanaE r]eta< ramlm[aE.


s> kvcI ofgI capba[-xrae yuva,

gCDn! mmatae inTy< ram> patu s-l]m[>.


ACyutanNt-gaeivNd namaear[-e;jat!,

nZyiNt skla raega-SsTy< sTy< vdaMyhm!.


sTy< sTy< pun-SsTy-muTy uj-muCyte,
veda-CDa< pr< naiSt n dev< kezva-Tprm!.
zrIre jHRrI-Ute Vyaix-Ste kevre,
- 26

AaE;x< javItaey< vE*ae naray[ae hir>.

Aalaef( svR-zaai[ ivcayR c pun> pun>,


#dmek< suin:p< Xyeyae naray[ae hir>.
yd]rpd< maahIn< tu yvet!,

tTsvR ]Myta< dev naray[ nmae=Stu te.


ivsgR-ibN-maai[ pd-pada]rai[ c,

NyUnain caitirain ]mSv pu;aem.


Alternate Concluding Shlokas
nm> kmlnaay nmSte jlzaiyne,

nmSte kezvanNt vasudev nmae=Stute.


nmae {ydevay gaea[ihtay c,

jgitay k:[ay gaeiv<day nmae nm>.


AakazaTpitt< taey< ywa gCDit sagrm!,
svRdevnmSkar> kezv< it gCDit.

@; in:k<qk> pNwa y s<pUJyte hir>,

kpw< t< ivjanIyad gaeivNd-rihtagmm!.


svRvede;u yTpu{y< svR-tIweR;u yT)lm!,

tT)l< sm-vaPnaeit StuTva dev< jnadRnm!.


- 27

yae nr> pQte inTy< ikal< kezvalye,

ikal-mekkal< va r< sv Vypaehit.

dNte irp-vStSy saEMya> sveR sda ha>,

ivlIyNte c papain Stve iSmn! kIitRte.


yene Xyat> utae yen yenay< pQ(te Stv>,
dain svR-danain sura> sveR smicRta>.

#h laeke pre vaip n y< iv*te Kvict!,

naMna< sh< yae=xIte adZya< mm sixaE.


znEdRhiNt papain kLpkaeiq-ztain c,

ATw-sixaE pawR XyaTva mnis kezvm!.


pQeam-sh< tu gva< kaeiq)l< let!,

izvalye pQeinTy< tulsI-vn-s<iSwt>.


nrae muiKtmvaPnaeit cpa[e-vRcae ywa,
-hTyaidk< "aer< svRpap< ivnZyit.

ivly< yaiNt papain caNy-papSy ka kwa,


svRpapiv-inmuRKtae iv:[u-laek< s gCDit.
. hir> ` tTst!.
- 28

.I guruvayUrPpn!.

- 29

. Xyanm!.

iv:[ushnamavlI

za<takar< ujgzyn< pna< surez<

ivaxar< ggnsz< me"v[ zuam!,

l]mIkaNt< kmlnyn< yaeigiXyaRngMy<


v<de iv:[u< vyhr< svRlaekEknawm!.
` ivSmE nm>,

` ]e}ay nm>,

` iv:[ve nm>,

` A]ray nm>,

` v;qkaray nm>,

` yaegay nm>,

` UtVy-vTve nm>, ` yaegivda< nee nm>,


` Utkte nm>,

` xan-pu;eray nm>, [20]

` Ut&te nm>,

` naris<h-vpu;e nm>,

` avay nm>,

` Imte nm>,

` UtaTmne nm>,

` kezvay nm>,

` Ut-avnay nm>,

` pu;aemay nm>,

` pUtaTmne nm>, [10]

` svRSmE nm>,

` prmaTmne nm>,

` zvaRy nm>,

` muana< prmgtye nm>, ` izvay nm>,


` AVyyay nm>,

` Swa[ve nm>,

` pu;ay nm>,

` Utadye nm>,

` sai][e nm>,

` inxye AVyyay nm>, [30]


- 30

` sMvay nm>,

` Tv+e nm>,

` eR nm>,

` Swivray uvay nm>,

` Swivay nm>,

` avnay nm>,

` Aay nm>,

` vay nm>,

` zatay nm>,

` ve nm>,

` k:[ay nm>,

` $ray nm>,

` laeihta]ay nm>,

` SvyMuve nm>,

` tdRnay nm>,

` zMve nm>,

` AaidTyay nm>,

` pu:kra]ay nm>, [40]


` mhaSvnay nm>,

` ik-kBxae nm>,
` pivay nm>,

` $zanay nm>,

` xae nm>,

` a[day nm>,

` ivxae nm>,

` a[ay nm>,

` xatu-may nm>,

` Jyeay nm>,

` Ameyay nm>,

` eay nm>,

` ;Ikezay nm>,

` japtye nm>,

` pnaay nm>,

` ivkmR[e nm>, [50]


` mnve nm>,

[60]

` mlay prSmE nm>,

` Anaid-inxnay nm>,

` Amr-ve nm>,

` Utay nm>,

` ihr{ygaRy nm>,
` UgaRy nm>,

` maxvay nm>,

- 31

[70]

` mxusUdnay nm>,

` svRdzRnay nm>,

` ivim[e nm>,

` sveRray nm>,

` Ajay nm>,

` $ray nm>,

` isay nm>,

` xiNvne nm>,

` isye nm>,

` mexaivne nm>,

` svaRdye nm>,

` ivmay nm>,
` may nm>,

` Anumay nm>, [80]

` rax;aRy nm>,

` sTyay nm>,

` surezay nm>,

` smaTmne nm>,

` zr[ay nm>,

` siMmtay nm>,

` zmR[e nm>,

` smay nm>,

` ivretse nm>,

` Amae"ay nm>,

` javay nm>,

` Tyyay nm>,

` AmeyaTmne nm>,

` vsumnse nm>,

` AaTmvte nm>,

` Vyalay nm>,

` v&;akpye nm>,

` vsve nm>,

` ktye nm>,

` s<vTsray nm>,

[100]

` svRyaeg-ivin>s&tay nm>,

` kt}ay nm>,

` ANhe nm>,

` ACyutay nm>,

[90]

` pu<frIka]ay nm>,
` v&;kmR[e nm>,

` v&;aktye nm>,
` ay nm>,
- 32

[110]

` bizrse nm>,

` ktaktay nm>,

` ivyaenye nm>,

` ctuVyURhay nm>,

` cturaTmne nm>,

` bve nm>,

` ctu:ay nm>,

` zuic-vse nm>,

` ctuuRjay nm>,

` Am&tay nm>,

` zat-Swa[ve nm>,

` aij:[ve nm>,

` mhatpse nm>,

` aee nm>,

[140]

` aejnay nm>,

` vraraehay nm>,

` sih:[ve nm>,

` svRgay nm>,

` jgdaidjay nm>,

` svRiv-anve nm>,

` An"ay nm>,

` ivKsenay nm>,

` ivjyay nm>,

` jnadRnay nm>,

` jee nm>,

` veday nm>,

` ivyaenye nm>,

` vedivde nm>,

` AVyay nm>,

` vedaay nm>, [130]


` vedivde nm>,

` punvRsve nm>,

` %peNay nm>,
` namay nm>,
` a<zve nm>,

` kvye nm>,

` Amae"ay nm>,

` laekaXy]ay nm>,

` zucye nm>,

` suraXy]ay nm>,

` %ijRtay nm>,

` xmaRXy]ay nm>,
- 33

[150]

` AtINay nm>,

` Imte nm>,

` sgaRy nm>,

` mhaix&ze nm>,

` AmeyTmne nm>,

` s'hay nm>,
` x&taTmne nm>, [160]

` inymay nm>,

` mheasay nm>,
` mhIeR nm>,

` Iinvasay nm>,

` ymay nm>,

` sta<gtye nm>,

` ve*ay nm>,

` Ainay nm>,

` vE*ay nm>,

` suran<day nm>,

` sda-yaeigne nm>,

` gaeivNday nm>,

` vIre nm>,

` gaeivda<ptye nm>,

` maxvay nm>,

` mrIcye nm>,

` mxve nm>,

` AtIiNyay nm>,

` dmnay nm>,

` mhamayay nm>,[170]

` h<say nm>,

` mhablay nm>,

` ujgaemay nm>,

` mhaeTsahay nm>,
` mhabuxay nm>,

` mhavIray nm>,

` mhazye nm>,
` mha*utye nm>,

` AindeRZy-vpu;e nm>,

[180]

` sup[aRy nm>,

` ihr{ynaay nm>,
` sutpse nm>,

` pnaay nm>,
` japtye nm>,
` Am&Tyve nm>,
- 34

[190]

` Imte nm>,

` svRze nm>,
` is<hay nm>,

[200]

[220]

` Nyayay nm>,
` nee nm>,

` s<xadte nm>,

` smIr[ay nm>,

` siNxmte nm>,

` shmUeR nm>,

` iSwray nm>,

` ivaTmne nm>,

` Ajay nm>,

` sha]ay nm>,

` mR;R[ay nm>,

` shpde nm>,

` zae nm>,

` AavtRnay nm>,

` ivutaTmne nm>,

` inv&aTmne nm>,

` suraire nm>,
` guve nm>,

` gutmay nm>, [210]


` xae nm>,

` s<v&ay nm>,

[230]

` s<mdRnay nm>,

` Ah>s<vtRkay nm>,
` vNhye nm>,

` sTyay nm>,

` Ainlay nm>,

` sTy-pramay nm>,

` xr[Ixray nm>,

` inim;ay nm>,

` susaday nm>,

` Ainim;ay nm>,
` GvI[e nm>,

` vacSptye-darixye nm>,
` A{ye nm>,

` saTmne nm>,
` ivx&;e nm>,

` ivuje nm>,
` ivve nm>,

` am{ye nm>,
- 35

[240]

` sTkeR nm>,

` vxRmanay nm>,

` saxve nm>,

` uit-sagray nm>,

` ivivay nm>,

` sTktay nm>,
` jaNhve nm>,

` suujay nm>,

` nray nm>,

` vaiGmne nm>,

` xRray nm>,

` naray[ay nm>,

` mheNay nm>,

` As<Oyeyay nm>,

` vsuday nm>,

` AmeyaTmne nm>,
` ivizay nm>,

` izkte nm>, [250]


` zucye nm>,

` isawaRy nm>,

` vsve nm>,

[270]

` nEkpay nm>,
` b&h-pay nm>,

` izipivay nm>,

` is-s<kLpay nm>,

` kazay nm>,

` isiday nm>,

` AaejStejae-*uit-xray nm>,

` isi-saxay nm>,

` kazaTmne nm>,

` v&;aih[e nm>,

` tapnay nm>,

` v&;ay nm>,

` \ay nm>,

` iv:[ve nm>,

` Spa-]ray nm>,

` v&;pvR[e nm>,

` v&;aedray nm>, [260]


` vxRnay nm>,

` m<ay nm>,

` cNa<zve nm>,

` aSkr-*utye nm>,
- 36

[280]

` Am&ta<-zUvay nm>,

` AZyay nm>,

` zzibNdve nm>,

` shijte nm>,

` Vypay nm>,

` anve nm>,

` AnNtijte nm>,

` sureray nm>,

` #ay nm>,

` AaExxay nm>,

` jgthetve nm>,

` sTyxmR-pramay nm>,

` ivizay nm>,
` izeay nm>,

` UtVy-vaway nm>,

` izo<ifne nm>,

` pavnay nm>,

` v&;ay nm>,

` pvnay nm>,

` aexkt! -keR nm>,

` kame nm>,

` ivbahve nm>,

` kamkte nm>,

` mhIxray nm>,

` kaNtay nm>,

` ACyutay nm>,

` kamay nm>,

` iwtay nm>,

` kamday nm>,
` yugaidkte nm>, [300]

` yugavtaRy nm>,

` nEkmayay nm>,
` mhaznay nm>,

` n;ay nm>,
` aexae nm>,

` Anlay nm>,

` ve nm>,

[310]

` a[ay nm>,

` a[day nm>,

` vasvanujay nm>,
` Apa< inxye nm>,
` Aixanay nm>,

- 37

[320]

` Amay nm>,

` pnaay nm>,

` SkNday nm>,

` pgaRy nm>,

` ArivNday nm>,

` ititay nm>,

` zrIr&te nm>,

` SkNdxray nm>,

` mhxRye nm>,

` xuyaRy nm>,

` vrday nm>,

[330]

` \ay nm>,

` v&aTmne nm>,

` vayuvahnay nm>,

` mha]ay nm>,

` vasudevay nm>,

` gfXvjay nm>,

` b&hanve nm>,

` Atulay nm>,

` Aaiddevay nm>,

` zray nm>,

` purNdray nm>,

` Imay nm>,

` Azaekay nm>,

` smy}ay nm>,

` tar[ay nm>,

` hivhRrye nm>,

` taray nm>,

` svRl][ -l][ay nm>,

` zUray nm>,
` zaErye nm>,

[350]

[340]

` l]mIvte nm>,

` simit<jyay nm>,

` jneray nm>,

` iv]ray nm>,

` Anuklay nm>,

` raeihtay nm>,

` ztavtaRy nm>,

` magaRy nm>,

` pine nm>,

` hetve nm>,

` pine][ay nm>,
- 38

` damaedray nm>,

` uvay nm>,

` mhIxray nm>,

` prm-Spay nm>, [390]

` praxRye nm>,

` shay nm>,

` mhaagay nm>,[370]

` tuay nm>,

` Aimtaznay nm>,

` zue][ay nm>,

` vegvte nm>,

` ramay nm>,

` %vay nm>,

` ivramay nm>,

` ]aenay nm>,

` ivrjay nm>,

` devay nm>,

` magaRy nm>,

` IgaRy nm>,

` neyay nm>,

` prmeray nm>,

` nyay nm>,

` kr[ay nm>,

` Anyay nm>,

` kar[ay nm>,
` keR nm>,

` puay nm>,

[380]

[400]

` vIrayE nm>,

` zimta< eayE nm>,

` ivkeR nm>,

` xmaRyE nm>,

` ghnay nm>,

` xmR-ivmayE nm>,

` guhay nm>,

` Vyvsayay nm>,

` vEk<QayE nm>,

` s<Swanay nm>,

` a[ayE nm>,

` pu;ayE nm>,

` VyvSwanay nm>,

` a[dayE nm>,

` Swanday nm>,

- 39

` AwaRy nm>,

` [vayE nm>,
` p&wve nm>,

[410]

[430]

` AnwaRy nm>,

` mhakaezay nm>,

` ihr{y-gaRyE nm>,

` mhaaegay nm>,

` zuayE nm>,

` mhaxnay nm>,

` VyaayE nm>,

` AinivR{[ay nm>,

` vayve nm>,

` Swivay nm>,

` Axae]jayE nm>,

` Auve nm>,

` \tve nm>,

` xmRyUpay nm>,

` sudzRnayE nm>,

` mhamoay nm>,

` kalayE nm>,

` prmeine nm>,

` pirhay nm>, [420]


` %ay nm>,

` n]nemye nm>,

[440]

` ni]i[e nm>,
` ]may nm>,

` ]amay nm>,

` s<vTsray nm>,

` smIhnay nm>,

` d]ay nm>,

` y}ay nm>,

` ivamay nm>,

` $Jyay nm>,

` iv-di][ay nm>,

` mheJyay nm>,

` ivStaray nm>,

` tve nm>,

` Swavr-Swa[ve nm>,

` say nm>,

` ma[ay nm>,

` sta<gtye nm>,

` bIj-mVyyay nm>,
- 40

[450]

` svRdizRne nm>,

` viTsne nm>,

` svR}ay nm>,

` xneray nm>,

` sutay nm>,

` xmRkte nm>,

` r-gaRy nm>,

` ivmuaTmne nm>,

` xmRgupe nm>,

` }an-mumay nm>,

` ximRne nm>,

` sumuoay nm>,

` ste nm>,

` sU]may nm>,

` Aste nm>,

` su"ae;ay nm>,

` ]ray nm>,

` suoday nm>,
` sude nm>,

[460]

[480]

` A]ray nm>,

` Aiv}ae nm>,

` mnaehray nm>,

` sha<zve nm>,

` ijtaexay nm>,

` ivxae nm>,

` vIrbahve nm>,

` ktl][ay nm>,

` ivdar[ay nm>,

` giStnemye nm>,

` Svapnay nm>,

` svSway nm>,

` Svvzay nm>,

` is<hay nm>,

` Vyaipne nm>,

` Utmheray nm>,

` nEkaTman nm>,

` nEkkmRkte nm>,

` vTsray nm>, [470]


` vTslay nm>,

- 41

` Aaiddevay nm>, [490]


` mhadevay nm>,
` devezay nm>,

` ivniyta-sai][e nm>,

` dev&-rve nm>,

` %ray nm>,

` mukNday nm>,

` gaePe nm>,

` AMaeinxye nm>,

` puratnay nm>,

` mhaedixzyay nm>,

` Aimt-ivmay nm>,

` gaeptye nm>,

` AnNtaTmne nm>,

` }an-gMyay nm>,

` AnNtkay nm>, [520]

` zrIrU&te nm>,
` aee nm>,

[500]

` Ajay nm>,

` mhahaRy nm>,

` kpINay nm>,

` SvaaVyay nm>,

` Uir-di][ay nm>,

` ijtaimay nm>,

` saempay nm>,

` maeday nm>,

` Am&tpay nm>,

` AanNday nm>,

` saemay nm>,

` nNdnay nm>,

` puijte nm>,

` nNday nm>,

` pu-smay nm>,

` sTyxmR[e nm>,

` ivnyay nm>,
` jyay nm>,

` sTys<xay nm>,[510]

` iivmay nm>,

` mh;Rye-kiplacayaRy nm>,

` dazahaRy nm>,

` kt}ay nm>,

` jIvay nm>,

` ipday nm>,

` meidnIptye nm>,

` saTvta< ptye nm>,

- 42

[530]

` pu:kra]ay nm>,

` idzaXy]ay nm>,
` mhaz&ay nm>,

` mhamnse nm>,

` mhavrahay nm>,

` ge nm>,

` gvte nm>,

` ktaNtkte nm>,
` gaeivNday nm>,

` su;e[ay nm>, [540]


` knkaidne nm>,

` AaniNdne nm>,

[560]

` vnmailne nm>,

` hlayuxay nm>,

` AaidTyay nm>,

` guay nm>,

` Jyaeit-raidTyay nm>,

` gIray nm>,

` sih:[uve nm>,

` ghnay nm>,

` gitsmay nm>,

` guay nm>,

` suxNvne nm>,

` cgda-xray nm>,

` o{f-prazve nm>,

` vexse nm>,

` Svaay nm>,

` da[ay nm>,

` k:[ay nm>, [550]

` idvSp&ze nm>,

` Aijtay nm>,
` Fay nm>,

` iv[day nm>, [570]


` svRGVyasay nm>,

` vacSptye Ayaeinjay nm>,

` s<k;R[aCyutay nm>,
` v[ay nm>,

` isae nm>,

` v&]ay nm>,

` sae nm>,

` va[ay nm>,

` samgay nm>,

- 43

` invaR[ay nm>,

` s<]ePe nm>,

` i;je nm>,

` izvay nm>,

` ]emkte nm>,

` e;jay nm>,

` s<Nyaskte nm>,[580]

` IvTsv]e nm>,

` zaNtay nm>,

` Iptye nm>,

` zmay nm>,

[600]

` Ivasay nm>,

` Imta< vray nm>,

` inayE nm>,

` Iday nm>,

` zaNTyE nm>,

` Izay nm>,

` praY[ay nm>,

` Iinvasay nm>,

` zuaay nm>,

` zaiNtday nm>,

` Iinxye nm>,

` kmuday nm>,

` Ixray nm>,

` Iivavnay nm>,

` +e nm>,

` kvlezay nm>, [590]

` Ikray nm>,

` gaeptye nm>,

` Imte nm>,

` gaeihtay nm>,

[610]

` eyse nm>,

` laekya-ay nm>,

` gaePe nm>,

` v&;a]ay nm>,

` Sv]ay nm>,

` AinvitRne nm>,

` ztanNday nm>,

` Svaay nm>,

` v&;iyay nm>,

` nN*e nm>,

` inv&aTmne nm>,
- 44

` JyaeitgR[eray nm>,

` *uay nm>,

` ivxeyaTmne nm>,

` kal-neimine nm>,

[640]

` Aimt-ivmay nm>,

` ivijtaTmne nm>,
` sTkItRye nm>,

` vIray nm>,

` %dI[aRy nm>,

` zUr-jneray nm>,

` zaErye nm>,

` iD-s<zyay nm>,
` svRt-c]use nm>,

` ilaekaTmne nm>,

` zat-iSwray nm>,

` kezvay nm>,

` ilaekezay nm>,

` AnIzay nm>,

` keize nm>,

` Uzyay nm>,

` hrye nm>,

` U;[ay nm>,
` Utye nm>,

[630]

` ivzaekay nm>,

` kam-devay nm>,

` kam-palay nm>,

` zaek-naznay nm>,

` kaimne nm>,

` AicRtay nm>,

` kta-gmay nm>,

` AicR:mte nm>,
` kMay nm>,

` kaNtay nm>,

` AindeRZy-vpu;e nm>,

` ivzuaTmne nm>,

` iv:[ve nm>,

` Ainay nm>,

` AnNtay nm>,

` ivzaexnay nm>,

` Aitrway nm>,

[650]

` vIray nm>,

` xn<jyay nm>,
- 45

[660]

` {yay nm>,

` Stutye nm>,

` [e nm>,

` r[iyay nm>,

` Staee nm>,

` kte nm>,

` pU[aRy nm>,

` a[e nm>,

` pUriye nm>,

` -ivvxRnay nm>,

` pu{yay nm>,

` ivde nm>,

` pu{ykItRye nm>,

` a[ay nm>,

` Anamyay nm>,

` i[e nm>,

` mnaejvay nm>,

` }ay nm>,

` a[-iyay nm>,

` tIwRkray nm>,

` mhakmR[e nm>,

` vsuday nm>,

[690]

` vsuretse nm>,

` mhamay nm>,

` vasudevay nm>,

` mhatejse nm>,

` vsve nm>,

` mhaergay nm>,

` vsumnse nm>,

` mhaTve nm>,

` hiv;e nm>,

` mhayJvne nm>,

` hiv;e nm>,

` mhay}ay nm>,

` stye nm>,

` mha-hiv;e nm>,
` StVyay nm>,

` Stv-iyay nm>,[680]
` Staeay nm>,

- 46

` sd\tye nm>,

` sayE nm>,

` stye nm>,

[700]

` sTpray[ay nm>,

` ztannay nm>,

` yeay nm>,

` nEkSmE nm>,

` @kESmE nm>,

` zUrsenay nm>,

` svay nm>,

` sivasay nm>,

` kay nm>,

` sUyamunay nm>,

` kSmE nm>,

` Utavasay nm>,

` ySmE nm>,

` vasudevay nm>,

` svaRsuinlyay nm>,

` tSmE nm>,

` dpRe nm>,

` laekbNxve nm>,

` ay nm>,

` maxvay nm>,

[730]

` pdm-numay nm>,

` Anlay nm>,

` laeknaway nm>,

` dpRday nm>,

` -vTslay nm>,

` xRray nm>,

` suv[R-v[aRy nm>,

` Apraijtay nm>,
` ivmUtRye nm>,

` hemaay nm>,

` dI-mUtRye nm>,

` cNdna-idne nm>, [740]

` vraay nm>,

` mhamUtRye nm>,

` AmUitR-mte nm>,[720]

` vIre nm>,

` AVyay nm>,

` zUNyay nm>,

` AnekmUtRye nm>,

` iv;may nm>,
` "&ta-zIzay nm>,

` ztmUtRye nm>,

- 47

` Aclay nm>,

` ctubaRhve nm>,

` Amainne nm>,

` ctugRtye nm>,

` ctuVyURhay nm>,

` clay nm>,

` cturaTmne nm>,

` manday nm>,

` ctuaRvay nm>,

` maNyay nm>,

[770]

` ctuveRd-ivde nm>,

` laek-Svaimne nm>,

` ilaek-x&;e nm>,

` @kpde nm>,

` mexjay nm>,

` inv&taTmne nm>,

` smavtaRy nm>,

` sumexse nm>,

` jaRy nm>,

` xNyay nm>,

` ritmay nm>,

` sTy-mexse nm>,

` lRay nm>,

` xra-xray nm>,

` gRmay nm>,

` tejae-v&;ay nm>,

` *uit-xray nm>,

` svR-z&ta<-vray nm>,

` hay nm>, [760]


` inhay nm>,

` gaRy nm>,

` ravasay nm>,
` raire nm>,

` zuaay nm>,

` laek-saray nm>,

` Vyay nm>,

` nE]&ay nm>,

` sutNtve nm>,

` ctumURtRye nm>,

` #NkmR[e nm>,

` tNtu-vxRnay nm>,

` gdajay nm>,

- 48

[780]

` mhakmR[e nm>,

` mhainxye nm>,

` ktagmay nm>,

` kNdray nm>,

` kmuday nm>,

` ktkmR[e nm>,

` %vay nm>, [790]

` suNdray nm>,

` kNday nm>,

` pjRNyay nm>,

` suNday nm>,

` pavnay nm>,

` sulaecnay nm>,

` Am&ta<zay nm>,

[810]

` Ainlay nm>,

` rnaay nm>,

` Am&t-vpu;e nm>,

` AkaRy nm>,

` vajsnay nm>,

` svR}ay nm>,

` jyNtay nm>,

` sulay nm>,

` %vay nm>,

` isay nm>,

` svRtae-muoay nm>,

` z&ine nm>,

` sutay nm>,

` svRiviyne nm>,
` suv[R ib<dve nm>,

` zuijte nm>,

` A]ae_yay nm>,[800]

` zu-tapnay nm>,

` svR-vagIray nm>,

` %Mbray nm>,

` Axae]jay nm>,

` Nyaexay nm>,

` ATway nm>,

` mhaday nm>,

[820]

` ca[UraNin-;Udnay nm>,

` mhagtaRy nm>,

` shaicR;e nm>,

` mhaUtay nm>,

- 49

` sijay nm>,

` yaeigne nm>,

` sExse nm>,

` yaegIzay nm>,

` svahnay nm>,

` svR-kamday nm>,

` AmUtRye nm>, [830]

` Aamay nm>,

` AicNTyay nm>,

` ]amay nm>,

` An"ay nm>,

[850]

` m[ay nm>,
` sup[aRy nm>,

` ykte nm>,

` vayu-vahnay nm>,

` ynaznay nm>,

` xnuxRray nm>,

` A[ve nm>,

` xnu-veRday nm>,

` b&hte nm>,

` d<fay nm>,

` kzay nm>,

` dime nm>,

` SwUlay nm>,
` gu[&te nm>,

` inguR[ay nm>, [840]


` mhte nm>,

` dmay nm>,

` Apraijtay nm>,

` svR-shay nm>,

` Ax&tay nm>,

` inye nm>,

` SvaSyay nm>,

` ymay nm>,

` Svx&tay nm>,

[860]

` inymay nm>,
` sv-vte nm>,

` aGv<zay nm>,

` v<z-vxRnay nm>,

` saivkay nm>,

` kiwtay nm>,

` sTyxmR-pray[ay nm>,

` ar&te nm>,

` sTyay nm>,
- 50

` Aiayay nm>,

` sda-mi;R[e nm>,

` iyahaRy nm>,

` laekaixanay nm>,
` Atay nm>,

` iy-kte nm>,

` snate nm>,

` AhaRy nm>,

` Iit-vxRnay nm>,

` snatn-tmay nm>,

` ivhaysgtye nm>,

` kiplay nm>,

` Jyaeit;e nm>,

` kpye nm>,

` sucye nm>,

` AVyyay nm>,

` tuje nm>,
` ivve nm>,

[900]

` SviStday nm>,

[880]

` rvye nm>,

` SviStkte nm>,
` SvStye nm>,

` ivraecnay nm>,

` SviStuje nm>,

` sUyaRy nm>,

` SviSt-di][ay nm>,

` sive nm>,

` AraEay nm>,

` riv-laecnay nm>,

` k{filne nm>,

` AnNtay nm>,

` ci[e nm>,

` tuje nm>,

` ivim[e nm>,

` aee nm>,

` %ijRt-zasnay nm> [910]

` suoday nm>,

` nEkjay nm>, [890]

` Ajay nm>,

` zBdaitgay nm>,
` zBdshay nm>,
` izizray nm>,

` Ain-ivR{[ay nm>,

` zvRrIkray nm>,
- 51

` Aray nm>,

` gIraTmne nm>,

` d]ay nm>,

` Vyaidzay nm>,

` pezlay nm>,

` ividzay nm>,

` di][ay nm>,

` idzay nm>,

` ]im[a< vray nm>,

` ivmay nm>, [920]


` vItyay nm>,

` pu{yv[-kItRnay nm>,
` %ar[ay nm>,
` :kite nm>,

[940]

` Anadye nm>,
` uvaeuve nm>,
` l]mE nm>,

` suxIray nm>,

` icraday nm>,
` jnnay nm>,

` pu{yay nm>,

` jn-jNmadye nm>,

` Sv-nazay nm>,

` Imay nm>,

` r][ay nm>,

` Aaxar-inlyay nm>,[950]

` vIre nm>,

` Im-pramay nm>,

` sd_yae nm>,

` xae nm>,

` pyRv-iSwtay nm>,

` jagray nm>,

` jIvnay nm>, [930]


` AnNt-pay nm>,

` AnNt-iye nm>,

` ijt-mNyve nm>,

` yaphay nm>,
` cturay nm>,

` pu:phasay nm>,
` %XvRgay nm>,

` sTpwacaray nm>,
` a[day nm>,
` [vay nm>,
` p[ay nm>,
- 52

` ma[ay nm>,

` y}a-Ntkte nm>,

` a[&te nm>,

` Aay nm>,

` tvay nm>,

` AaTm-yaenye nm>,

` a[-inlyay nm>,

` y}-guay nm>,

` a[jIvay nm>,

` Aaday nm>,

` tvivde nm>,

` Svy<-jatay nm>,

` @kaTmne nm>,

` vEoanay nm>,

` uuRv> SvStrve nm>,

` devkI-nNdnay nm>,

` jNm-m&Tyu-jraitgay nm>,

` samgaynay nm>,

` taray nm>,

` +e nm>,

` ipta-mhay nm> [970]

` papnaznay nm>,

` sive nm>,

` y}ay nm>,

` y}ptye nm>,

[990]

` i]tIzay nm>,
` z<o&te nm>,

` nNdikne nm>,

` yJvne nm>,

` ci[e nm>,

` y}aay nm>,

` zRxNvne nm>,

` y}vahnay nm>,

` gdaxray nm>,

` y}&te nm>,

` rwa'Gpa[ye nm>,

` y}kte nm>,

` A]ae_yay nm>,

` yi}ne nm>,

` svR-hr[a-yuxay nm>[1000]

` y}uje nm>,

#it I iv:[ushnamavlI smaa.

` y}saxnay nm>
- 53

. I iv:[u Aaerztnamavil> .

` iv:[ve nm>,

` praTpray nm>,

` l]mIptye nm>,

` vnmailne nm>,

` k:[ay nm>,

` y}-pay nm>,

` vEk{Qay nm>,

` cpa[ye nm>,

` gf-Xvjay nm>,

` gda-xray nm>,

` pr[e nm>,

` %peNay nm>,

` jgaway nm>,

` kezvay nm>,

` vasudevay nm>,

` h<say nm>,

` iivmay nm>,

` smu-mwnay nm>,

` dETyaNtkay nm>,

` hrye nm>,

` mxuirpve nm>,

` gaeivNday nm>,

` ta]yR-vahnay nm>,

` -jnkay nm>,

` snatnay nm>,

` kEqasur-mdRnay nm>,

` naray[ay nm>,

` Ixray nm>,

` pnaay nm>,

` kam-jnkay nm>,

` ;Ikezay nm>,

` ze;zaiyne nm>,

` suxa-day nm>,

` ctuuRjay nm>,

` maxvay nm>,

` pajNy-xray nm>,

` pu{frIka]ay nm>,

` Imte nm>,

` iSwit-keR nm>,

` zaR-pa[ye nm>,
- 54

` jnadRnay nm>,

` AnNtay nm>,

` pItaMbr-xray nm>,

` mukNday nm>,

` devay nm>,

` dix-vamnay nm>,

` sUyRcN-ivlaecnay nm>, ` xNvNtrye nm>,


` mTSy-pay nm>,

` Iinvasay nm>,

` kmR-tnve nm>,

` *uay nm>,

` aef-pay nm>,

` pu;aemay nm>,

` n&ke-sir[e nm>,

` IvTs-kaEStu-xray nm>

` vamnay nm>,

` muraratye nm>,

` agRvay nm>,

` Axae]jay nm>,

` ramay nm>,

` \;ay nm>,

` bilne nm>,

` maeihnI-p-xair[e nm>,

` kiLkne nm>,

` s;R[ay nm>,

` hyan-nay nm>,

` p&wve nm>,

` ivMray nm>,

` ]IraiBx-zaiyne nm>,

` izzumaray nm>,

` UtaTmne nm>,

` Ikray nm>,

` Ainay nm>,

` kiplay nm>,

` -vTslay nm>,

` uvay nm>,

` nray nm>,

` deyay nm>,

` gjeN-vrday nm>,

` ACyutay nm>,

` ixae nm>,
- 55

` Ut-avnay nm>,
` et-Ip-suvaSt-Vyay nm>

` "nZya-may nm>,
` jg-Tkar[ay nm>,

` snkaid-muin-Xyeyay nm>, ` AVyyay nm>,


` gvte nm>,
` bua-vtaray nm>,
` zr-iyay nm>,
` zaNtaTmne nm>,
` nIl-kaNtay nm>,

` xra-kaNtay nm>,
` vedaTmne nm>,
` badray[ay nm>,
` agIrwI-jNm-Uim-)
pad-pay nm>,)
` sta< ve nm>,
` Svuve nm>,
` ivve nm>,

` lIla-manu; -ivhay nm>


` damaedray nm>,
` ivraf+pay nm>,
` UtVy-v-Tve nm>,
` Aaid-devay nm>,
` dev-devay nm>,
` ad-pirpalkay nm>,
` Imha-iv:[ve nm>,

#it I mhaiv:{vae
mhaiv:{vaer-zt
r zt-namvil>
zt namvil> smaa.

- 56

. I lilta ipur su<drI.

- 57

. I lilta sh nam Staem!!.


********
Compiled By Shri N K Venkitaraman.

********
[ For a free copy of printable PDF file
]
write to nkv.nvr@gmail.com
(All texts have been carefully proof-read. Every effort
has been made to ensure that no errors exist in
these texts. If you find an error, please report it
so that it can be corrected.)

- 58

. Nyas>.

ASy Ililta-shnam-Stae-mala mSy,

vizNyaid-vaGdevta \;y>, Anuup! DNd>,

Ililta-prmerI devta,Imd!-vaGv-kqeit bIjm!,


mXy-kqeit zi>, zi-kqeit kIlkm!,

Ililta-mha-ipur-suNdrI-sad-isi-ara
iciNtt-)la-vaPTyweR jpe ivinyaeg>,
. Xyanm!
Xyanm!.

isNra-[ ivha< inyna< mai[Ky-maEil S)rt!

tara nayk zeora< iSmt-muoI mapIn v]ae-ham!,


pai[_ya-mil-pU[R rTn c;k< raeTpl< ibtI

saEMya< rTn-"qSw r-cr[a< Xyayet! pra-miMbkam!.


Xyayet! pa-snSwa< ivkist-vdna< p-pay-ta]I
hemaa< pIt-va< kr-kilt-lsem-pa< vraIm!,

svaRlar yua< stt-myda< -na< vanI

Iiv*a< zaNt mUit skl surnuta< svR sMp-TdaIm!.


skm ivlepna-milk-cuiMb kStUirka<
smNd histe-][a< szr cap pazazam!,
- 59

Aze;-jn maeihnI A[ maLy U;aMbra<

jpaksum asura< jp-ivxaE Smre-diMbkam!.


A[a< k[a trita]I x&t pazaz pu:p ba[-capam!
Ai[-maidi rav&ta< myUoE-rh-imTyev ivavye vanIm!.

` I mha deVyE nm>.


Aw I lilta shnam Staem!
` Imata Imha-ra}I Imt!-is<hasnerI,
icdi-k{f-sMUta devkayR-smu*ta. 1.

%*anu-shaa ctubaR-smiNvta,
rag-Svp-pazaF(a aexakara-zae-JJvla. 2.
mnae-pe]u-kaed{fa p-tNma-sayka,

inja[-a-pUr md! -a{f-m{fla. 3.

cMpka-zaek-puag saEgiNxk-lsTkca,

kivNd-mi[-e[I knTkaeqIr-mi{fta. 4.
AmI-cN-ivaj dilk-Swl-zaeita,

muo-cN-kla m&g-nai-ivze;ka. 5.
vdn-Smr-maLy g&h-taer[-icika,

v-lmI-prIvah clNmI-na-laecna. 6.
- 60

nv-cMpk-pu:pa nasa-d{f-ivraijta,

tara-kaiNt-itrSkair nasa-r[-asura. 7.
kdMb-mrI- k[R-pUr-mnaehra,

taq-yuglI-Ut tpnae-fup-m{fla. 8.
p-rag-izladzR piraiv-kpaelU>,

nv-ivm-ibMbI Nyair-rdnCDda. 9.

zu-iv*ara-kar ij-pi-yae-JJvla,
kpURr-vIiqka-maed-smaki;R-idgNtra. 10.
inj-sap-maxuyR-ivinR-iTsRt-kCDpI,

mNd-iSmt-apUr mTkamez-mansa. 11.


Ana-kilt-sa-Zy icbukI-ivraijta,

kamez-b-maLy sU-zaeit-kNxra. 12.

knkad-keyUr kmnIy-ujaiNvta,

rTn-Evey-icNtak lael-mua-)laiNvta. 13.


kamer-em-rTn mi[-it-p[-StnI,

na_ya-lval-raemail lta-)l-kcyI. 14.


lyraem-lta-xarta smuey-mXyma,

Stn-ar-dl-NmXy pbNx-vilya. 15.


- 61

A[a-[-kaEsuM v-aSvt!-kqI-tqI,

rTn-ikii[ka-rMy rzna-dam-Ui;ta. 16.


kamez-}at-saEaGy madR-vae-ya-iNvta,

mai[Ky-mukqakar janu-y-ivraijta. 17.


#Ngaep-piri]Pt Smr-tU[a-j'i"ka,

gUF-guL)a kmR-p& jiy:[u-pda-iNvta. 18.

no-dIixit-s<D nmn-tmae-gu[a,

pd-y-a-jal prakt-srae-ha. 19.


isan-mi[-mIr mi{ft-I-pdaMbuja,

mralI-mNd-gmna mha-lav{y-zevix>. 20.


svaR[a=nv-*aI svaR-r[-Ui;ta,

izv-kamera-Swa izva SvaxIn-va. 21.


sume-mXy-z&Swa Imgr-naiyka,

icNtami[-g&ha-NtSwa p-a-sn-iSwta.22.
mha-pd!ma-qvI-s<Swa kdMb-vn-vaisnI,

suxa-sagr-mXySwa kama]I kam-daiynI. 23.


devi;R-g[-s<"at StUyma-naTm-vEva,

{fasur-vxae*u zi-sena-smiNvta. 24.


- 62

sMpTkrI-smaF isNxur-j-seivta,

AaFa-ixita- kaeiq-kaeiq-i-rav&ta.25.
c-raj-rwaF svaRyux-pir:kta,

gey-c-rwaF mi[I-pir-seivta. 26.


ikir-c-rwaF d{f-nawa-purSkta,

Jvala-mailinka-i]Pt vi-akar-mXyga. 27.

{f-sENy-vxae*u zi-ivm-hi;Rta,

inTya-prama-qaep inrI][-smu-Tsuka. 28.


{f-pu-vxae*u bala-ivm-niNdta,

mi{yMba-ivr-ict iv;-vx-taei;ta. 29.


ivzu-a[-hr[ varahI-vIyR-niNdta,

kamer-muoa-laek kiLpt-I-g[era. 30.


mha-g[ez-iniR ivn-y-hi;Rta,

{fa-sureN-inmuR z-Ty--vi;R[I. 31.


kra-il-noaeTp naray[-dza-kit>,
mha-pazupta-a-i indRGxa-sur-sEinka. 32.
kamera--indRGx s-{fasur-zUNyka,

aepeN-mheNaid dev-s<Stut-vEva. 33.


- 63

hr-neai-s<dGx kam-sIv-naE;ix>,

Imd!-vaGv-kqEk Svp-muo-pja. 34.


k{Qax>-kiq-pyRNt mXykq-Svip[I,

zi-kqEk-tap kq(xae-ag-xair[I. 35.


mUl-maiTmka-mUl kq-y-klebra,

kla-m&tEk-riska kl-s<ket-pailnI. 36.

klana kla-NtSwa kaEilnI kl-yaeignI,

Akla smya-NtSwa smya-car-tTpra. 37.


mUla-xarEk-inlya -iNw-iveidnI,

mi[-pUraNt-idta iv:[u-iNw-iveidnI. 38.


Aa}a-ca-Ntra-lSwa -iNw-iveidnI,

sha-raMbuja-Fa suxa-sarai-vi;R[I. 39.


tif-ta-sm-ic> ;q-cae-pir-s<iSwta,

mha-si> k{filnI ibs-tNtu-tnIysI. 40.


vanI avna-gMya va-r{y-kQairka,

iya mUitRr -saEaGy-daiynI. 41.

iiya i-gMya i-vZya yapha,

zaMvI zarda-raXya zvaR[I zmR-daiynI. 42.


- 64

zarI IkrI saXvI zr-N-inanna,

zataedrI zaiNtmtI inraxara inrna. 43.


inleRpa inmRla inTya inra-kara inra-kla,

inguR[a in:kla zaNta in:kama in-pPlva. 44.


inTymua in-ivRkara in-:pa inraya,

inTyzua inTybua inr-v*a inrNtra. 45.


in-:kar[a in-:kla inpa-ixr inrIra,

nI-raga rag-mwnI inmRda mdnaiznI. 46.

in-iNta in-rh<kara inmaeRha maehnaiznI,

inmRma mmta-hI in-:papa papnaiznI. 47.


in-:aexa aexzmnI inlaeRa laenaiznI,

in> s<zya s<zy-nI in-Rva vnaiznI. 48.


in-ivRkLpa inrabaxa ineRda ednaiznI,

innaRza m&Tyu-mwnI ini:ya in-:pir-ha. 49.


in-Stula nIl-ickra inr-paya inr-Tyya,

lRa gRma gaR >o-hI suoda. 50.


-ra racar zmnI dae;-vijRta,

svR}a saN-k[a smanaixk-vijRta. 51.


- 65

svR-zimyI svR-mla sd!-git-da,

sveRrI svRmyI svR-m-Svip[I. 52.


svR-yaiTmka svR-t-pa mnaeNmnI,

maherI mhadevI mhalmIr m&fiya. 53.


mhapa mhapUJya mhapatk-naiznI,

mhamaya mha-sva mhazir! mharit>. 54.

mhaaega mhEyaR mhavIyaR mhabla,

mhabuir! mha-isir! mha-yaegere-rI. 55.


mhata mhama mhaya mhasna,

mha-yag-ma-raXya mha-Erv-pUijta. 56.


mher-mhakLp-mha-ta{fv-sai][I,

mha-kamez-mih;I mha-ipur-suNdrI. 57.


ctu-:;-(upca-raF(a ctu-:;i-klamyI,

mhactu>-;i-kaeiq-yaeignI-g[seivta. 58.

mnu-iv*a cNiv*a cNm{fl-mXyga,

ca-pa cahasa ca-cN-klaxra. 59.


cra-cr-jgawa craj-inketna,

pavRtI p-nyna p-rag-sma. 60.


- 66

p-eta-sna-sIna p--Svip[I,

icNmyI prma-nNda iv}an-"n-ip[I. 61.


Xyan-Xyat&-Xyey-pa xmaR-xmR-ivvijRta,

ivpa jagir[I SvpNtI tEjsa-iTmka. 62.


suPta a}a-iTmka tuyaR svaR-vSwa-ivvijRta,

s&i-kIR -pa gaePI gaeivNd-ip[I. 63.


s<hair[I -pa itraexan-krIrI,

sda-izva-=nuh-da p-kTy-pray[a. 64.


anu-m{fl-mXySwa ErvI g-mailnI,

pa-sna gvtI pna-shaedrI. 65.

%Nme;-inim;ae-Tp iv-p-uvnavlI,

sh-zI;R-vdna sha]I shpat!. 66.


Aa--kIq-jnnI v[aR-m-ivxaiynI,

inja-}a-p-ingma pu{ya-pu{y-)lda. 67.


uit-sImNt-isNrI kt-pada-xUilka,

skla-gm-sNdaeh zui-sMpuq-maEika. 68.


pu;awR-da pU[aR aeignI uvnerI,

AiMbka=naid-inxna hir-eN-seivta. 69.


- 67

naray[I nad-pa nam-p-ivvijRta,

IkarI ImtI *a heyaepa-dey-vijRta. 70.


raj-raja-icRta ra}I rMya rajIv-laecna,

rnI rm[I rSya r[-iTkii[-meola. 71.


rma rakeN-vdna rit-pa rit-iya,

r]a-krI ra]s-I rama rm[-lMpqa. 72.


kaMya kam-kla-pa kdMb-ksum-iya,

kLya[I jgtI-kNda k[a-rs-sagra. 73.


klavtI kla-lapa kaNta kadMbrI-iya,

vrda vam-nyna va[I-md-ivla. 74.


ivaixka ved-ve*a ivNXyacl-invaisnI,

ivxaI ved-jnnI iv:[u-maya ivlaisnI. 75.


]e-Svpa ]eezI ]e-]e}-pailnI,

]y-v&i-ivin-muRa ]e-pal-smicRta. 76.


ivjya ivmla vN*a vNda-jn-vTsla,

vaGvaidnI vam-kezI vi-m{fl-vaisnI. 77.


imt!-kLp-litka pzu-paz-ivmaeicnI,

s<ta-ze;-pa;{fa sdacar-vitRka. 78.


- 68

tap-ya-i-sNtPt sma-adn-ciNka,

t[I tapsa-raXya tnu-mXya tmae=pha. 79.


icit-St-Tpd-lyawaR icdek-rs-ip[I,

SvaTma-nNd-lvI-Ut a*a-nNd-sNtit>. 80.


pra Ty-iKctI-pa pZyNtI pr-devta,

mXyma vEorI-pa -mans-h<iska. 81.


kamer-a[-nafI kt}a kam-pUijta,

z&ar-rs-sMpU[aR jya jalNxr-iSwta. 82.

Aaef(a[-pIQ-inlya ibN-m{fl-vaisnI,

rhae-yag-ma-raXya rh-StpR[-tipRta. 83.


s*> saidnI iv-sai][I sai]-vijRta,

;f-devta-yua ;afgu{y-pir-pUirta. 84.


inTy-ia inpma invaR[-suo-daiynI,

inTya-;aefizka-pa Ik{QaxR-zrIir[I.85.

avtI apa isa prmerI,

mUl-kit-rVya Vya-Vy-Svip[I.86.
VyaipnI ivivxa-kara iv*a-iv*a-Svip[I,

mha-kamez-nyn kmuda-ad-kaEmudI. 87.


- 69

-hadR-tmae-ed anumd!-anu-sNtit>,

izvtI izva-raXya izvmUitR> izv-rI. 88.

izv-iya izv-pra ize-a iz-pUijta,

A-meya Sv-kaza mnae-vacam-gaecra. 89.

ic-CDiz! cetna-pa jf-zir jfaiTmka,

gayI Vyait> sNXya ij-b&Nd-in;eivta.90.


tvasna tvmyI p-kaeza-Ntr-iSwta,

in> sIm-mihma inTy-yaEvna md-zailnI. 91.


md-"Ui[Rt-ra]I md-paql-g{fU>,

cNdn-v-idGxaI caMpey-ksum-iya. 92.

kzla kaemlakara k-ka klerI,

kl-k{falya kaEl magR-tTpr-seivta. 93.

kmar-g[nawaMba tui> puir! mitr! x&it>,

zaiNt> SviSt-mtI kaiNtr! niNdnI ivnnaiznI. 94.


tejae-vtI i-nyna laela]I-kam-ip[I,

mailnI h<isnI mata mlyacl-vaisnI. 95.


sumuoI nilnI suU> zaena sur-naiyka,

kalk{QI kaiNt-mtI ]aei[I sUm-ip[I. 96.


- 70

verI vamdevI vyae=vSwa-ivvijRta,

iserI is-iv*a is-mata yz-iSvnI. 97.


ivzui-c-inlya==r-v[aR ilaecna,

oqva-aid-hr[a vd-nEk-sm-iNvta. 98.

paysa--iya Tv-KSwa pzu-laek-yrI,

Am&taid-mhazi s<v&ta faiknI-rI. 99.


Anahta--inlya Zyama-a vdn-ya,

d<+ae-JJvla=]-malaid xra ixr-s<iSwta. 100.

kal-raya-id-zyaE-" v&ta i-GxaE-dn-iya,

mha-vIreN-vrda raik{yMba-Svip[I. 101.


mi[-pUra-inlya vdn-y-s<yuta,

va-idka-yuxae-peta famyaR-id-irav&ta. 102.

rv[aR ma<-sina gufa--It-mansa,

smSt--suoda laikNyMba-Svip[I. 103.

Svaixa-naMbuj-gta ctu-vR-mnaehra,

zUla*a-yux-sMpa pItv[aR=it-givRta. 104.

medae-ina mxu-Ita biNx-Nyaid-smiNvta,

dXya-s-dya kaiknI-p-xair[I. 105.


- 71

mUlaxara-Mbuja-Fa p-va=iSw-s<iSwta,
Aza-id-hr[a vrda-id in;e-ivta. 106.
mud-gaEdna-s-ica saikNyMba-Svip[I,

Aa}a-ca-inlya zu-v[aR ;fanna. 107.


ma-s<Swa h<s-vtI muOy-zi-smiNvta,

hira-Ek-riska haiknI-p-xair[I. 108.

sh-dl-p-Swa svR-v[aeRp-zaeita,

svaR-yux-xra zu s<iSwta svRtae-muoI. 109.


svaER-dn-It-ica yaikNyMba-Svip[I,

Svaha Svxa-=mitr! mexa uit> Sm&it-r-numa. 110.


pu{ykIitR> pu{y-l_ya pu{y-v[-kItRna,

pulae-mja-icRta bNx-maecnI bbRra-lka. 111.


ivmzR-ip[I iv*a ivyda-id-jg-TsU>,

svR-Vyaix-zmnI svR-m&Tyu-invair[I. 112.


A-g{ya=icNTy-pa kil-kLm;-naiznI,

kaTyaynI kal-hI kmla]-in;e-ivta. 113.


taMbUl-pUirt-muoI daifmI-ksum-a,

m&ga]I maeihnI muOya m&fanI im-ip[I. 114.


- 72

inTy-t&Pta -inixr! in-yI iniole-rI,

mEya-id-vasna-l_ya mha-ly-sai][I. 115.


pra zi> pra ina }an-"n-ip[I,

maXvI-pana-lsa ma mat&ka-v[R-ip[I. 116.


mha-kElas-inlya m&[al-m&-daelRta,

mhnIya dya-mUitRr! mha-saaJy-zailnI. 117.


AaTm-iv*a mha-iv*a I-iv*a kam-seivta,

I-;aefza-]rI-iv*a i-kqa kam-kaeiqka. 118.


kqa]-ikrI-Ut kmla-kaeiq-seivta,

izr>iSwta cN-ina al-SweN-xnu> a. 119.


dy-Swa riv-Oya ikae[a-Ntr-dIipka,

da]ay[I dETy-hI d]-y}-ivnaiznI. 120.


dra-Ndae-ilt-dI"aR]I dr-hasae-JJvln!-muoI,

gu-mUitRr! gu[-inixr! gae-mata guh-jNmU>. 121.


devezI d{fnI-itSwa dh-rakaz-ip[I,

itp-NmuOy-rakaNt itiw-m{fl-pUijta. 122.


kla-iTmka kla-nawa kaVya-lap-ivnaeidnI,

sca-mr-rma-va[I sVy-di][-seivta. 123.


- 73

Aaid-zir! Ameya==Tma prma pavna-kit>,

Anek-kaeiq-a{f jnnI idVy-ivha. 124.


IkarI kevla gua kEvLy-pd-daiynI,

ipura i-jgd!-vN*a i-mUitRs! i-dze-rI. 125.


y-]rI idVy-gNxaF(a isNr-itlka-ita,

%ma zEleN-tnya gaErI gNxvR-seivta. 126.

iv-gaR Sv[R-gaR =vrda vagxI-rI,

Xyan-gMya=pir-CDe*a }anda }an-ivha. 127.


svR-vedaNt-s<ve*a sTya-nNd-Svip[I,

laepa-muaicRta lIla -a{f-m{fla. 128.


A-Zya Zy-rihta iv}aI ve*-vijRta,

yaeignI yaegda yaeGya yaega-nNda yugNxra. 129.

#CDazi-}anzi iyazi-Svip[I,

svaR-xara su-ita sd-sp-xair[I. 130.

A-mUitRr! Aja-jeI laek-yaa-ivxaiynI,

@ka-iknI Um-pa in-ERta Et-vijRta. 131.

Ada vsuda v&a a-TmEKy-Svip[I,

b&htI a[I aI anNda biliya. 132.


- 74

a;a-pa b&h-Tsena ava-av-ivvijRta,

suoa-raXya zukrI zaena sula git>. 133.


raj-rajerI raJy-daiynI raJy-va,

raj-Tkpa raj-pIQ inveizt-inja-ita. 134.

raJylmI> kaez-nawa ctu-r-blerI,

saaJy-daiynI sTy-sNxa sagr-meola. 135.


dIi]ta dETy-zmnI svR-laek-vzrI,

svaRwR-daI saivI sida-nNd-ip[I. 136.


dez-kala-pir-iCDa svRga svR-maeihnI,

srSvtI za-myI guhaMba gu-ip[I. 137.


svaeRpa-ix-ivin-muRa sda-izv-pit-ta,

sMdaye-rI saXvI gu-m{fl-ip[I. 138.


klae-I[aR ga-raXya maya mxu-mtI mhI,

g[a-Mba guka-raXya kaemlaI guiya. 139.


Svta svR-tezI di][amUitR-ip[I,

snka-id-smaraXya izv-}an-daiynI. 140.


icTkla==nNd-kilka empa iyrI,

nam-paray[-Ita niNd-iv*a nqerI. 141.


- 75

imWya-jgd-ixana muida mui-ip[I,

laSy-iya ly-krI la rMa-id-viNdta. 142.


v-dav-suxa-v&i> papa-r{y-dva-nla,

daE-aRGy-tUlva-tUla jra-XvaNt-riv-a. 143.

aGya-iBx-ciNka -ic-keik-"na-"na,

raeg-pvRt-dMaeilr! m&Tyu-da-kQairka. 144.


mherI mha-kalI mha-asa mha-zna,

Ap[aR ci{fka c{f-mu{fasur-in;UidnI. 145.


]ra]ra-iTmka svR-laekezI iv-xair[I,

ivgR-daI suga yMbka igu[aiTmka. 146.


SvgaR-p-vgRda zua jpa-pu:p-ina-kit>,

Aaejae-vtI *uit-xra y}-pa iy-ta. 147.

ra-raXya rax;aR paqlI-ksum-iya,

mhtI me-inlya mNdar-ksum-iya. 148.


vIra-raXya ivraf+pa ivrja ivtae-muoI,
Ty-Upa pra-kaza a[da a[-ip[I. 149.
matR{f-Erva-raXya mi[I-NySt-raJy-xU>,

ipurezI jy-Tsena in-E-gu{ya prapra. 150.


- 76

sTy-}ana-nNd-pa sam-rSy-pray[a,

kpidRnI kla-mala kam-xuk kam-ip[I. 151.


kla-inix> kaVy-kla rs-}a rs-zevix>,

pua puratna pUJya pu:kra pu:kre][a. 152.


pr<Jyaeit> pr<xam prma[u> praTpra,

paz-hSta paz-hI pr-m-iveidnI. 153.


mUtaR=mUtaR=inTy-t&Pta muin-mans-h<iska,

sTy-ta sTypa svaR-Nt-yaRimnI stI. 154.


a[I -jnnI b-pa buxa-icRta,

s-ivI c{fa==}a ita kqa-kit>. 155.


a[erI a[-daI paz-TpIQ-ip[I,

iv-z&la iv-iv-Swa vIr-mata ivy-TsU>. 156.


mukNda mui-inlya mUl-ivh-ip[I,

av}a v-raeg-nI v-c-vitRnI. 157.


DNd> sara za-sara m-sara tlae-drI,

%dar-kIitRr! %am vEva v[R-ip[I. 158.


jNm-m&Tyu-jra-tPt jn-ivaiNt-daiynI,

svaeRp-in;-d-"ua zaNTy-tIt-klaiTmka. 159.


- 77

gMIra ggna-NtSwa givRta gan-laelupa,

kLpna-rihta kaa-=kaNta kaNta-xR-ivha. 160.


kayR-kar[-inmuRa kam-keil-trita,

kn-Tkn-kta-qa lIla-ivh-xair[I. 161.


Aja-]y-ivinmuRa muGxa i]-saidnI,

ANt-muRo-smaraXya bih-muRo-su-lRa. 162.

yI i-vgR-inlya i-Swa ipur-mailnI,

inra-mya inra-lMba SvaTma-rama suxa-s&it>. 163.


s<sar-p-inmR smur[-pi{fta,

y}-iya y}-kIR yjman-Svip[I. 164.


xmaR-xara xna-Xy]a xn-xaNy-ivvixRnI,

iv-iya iv-pa iv-m[-kair[I. 165.


iv-asa ivma-a vE:[vI iv:[u-ip[I,
Ayaeinr! yaein-inlya kqSwa kl-ip[I. 166.
vIr-gaeI-iya vIra nE:kMyaR nad-ip[I,

iv}an-klna kLya ivdGxa bENd-vasna. 167.


tvaixka tv-myI tv-mwR-Svip[I,

sam-gan-iya saeMya sda-izv-kquiMbnI. 168.


- 78

sVyap-sVy-magRSwa svaR-pi-invair[I,

SvSwa Svav-mxura xIra xIr-smicRta. 169.


cEtNya-yR-sma-raXya cEtNy-ksum-iya,

sdae-idta sda-tua t[a-idTy-paqla. 170.


di][a-di][a-raXya dr-Smer-muoa-Mbuja,

kaEilnI-kevla-=nyR kEvLy-pd-daiynI. 171.


Stae-iya Stuit-mtI uit-s<Stut-vEva,

mniSvnI man-vtI mhezI mla-kit>. 172.

iv-mata jg-aI ivzala]I ivra-ig[I,

-gLa pr-maedara pra-maeda mnaemyI. 173.


VyaemkezI ivman-Swa vi[I vamke-rI,

p-y}-iya p-et ma-ix-zaiynI. 174.


pmI p-UtezI p-s<Oyaep-cair[I,

zatI zatE-yaR zmRda zMu-maeihnI. 175.


xra xr-suta xNya ximR[I xmR-vixRnI,

laeka-tIta gu[a-tIta svaR-tIta zma-iTmka. 176.


bNxUk-ksum-Oya bala lIla-ivnaeidnI,

sumlI suo-krI suve;aF(a suvaisnI. 177.


- 79

suvais-NycRn-Ita ==zaena zu-mansa,

ibN-tpR[-sNtua pUvRja ipura-iMbka. 178.

dz-mua-sma-raXya ipura-I-vzrI,

}an-mua }an-gMya }an-}ey-Svip[I. 179.


yaein-mua i-o{fezI i-gu[aMba i-kae[ga,
An"a =t-caira vaiD-tawR-daiynI. 180.
A_yasa-itzy-}ata ;fXva-tIt-ip[I,

AVyaj-k[a-mUitRr! A}an-XvaNt-dIipka. 181.


Aabal-gaep-ividta svaR-nu-'y-zasna,

I-c-raj-inlya Imt!-ipur-suNdrI. 182.


I-izva izv-zyE-Ky-ip[I lilta-iMbka,

@v< I-lilta deVya nam!-na< sah-k< jgu>. 183.


. #it I a{f pura[e %ro{fe
I hyIvag STys<vade

Ililta shnam Stae kwn< sMpU[Rm!.

- 80

- 81

. I lilta shnamavlI.
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

@e< I I Imae nm>


Imhara}E nm>
ImiTs<hasneyER nm>
icdi-k{f-s<UtayE nm>
devkayR-smu*tayE nm>
%*anu-shaayE nm>
ctubaR-smiNvtayE nm>
rag-Svp-pazaF(ayE nm>
aexa-kara'kzaeJJvlayE nm>
mnae-pe]u-kaed{fayE nm>
p<c-tNma-saykayE nm>
inja[-apUr-md a{f-m{flayE nm>
cMpka-zaek-puag-saEgiNxk-lsTkcayE nm>
kivNd-mi[e[I-knTkaeqIr-mi{ftayE nm>
AmI-cN-ivaj-dilkSwl-zaeitayE nm>
muo-cN-kl<ka-m&gnai-ivze;kayE nm>
vdn-Smr-ma<gLy-g&h-taer[-icikayE nm>
v-lmI-prIvah-clNmI-na-laecnayE nm>
nv-cMpk-pu:pa-nasad{f-ivraijtayE nm>
tara-kaiNt-itrSkair-nasar[-asurayE nm>
kdMb-mrI--k[RpUr-mnaehrayE nm>
- 82

` taq<k-yuglI-Ut-tpnaefup-m{flayE nm>
` p-rag-izladzR-piraiv-kpaeluve nm>
` nv-ivm-ibMb-I-Nyair-rdnCDdayE nm>
` zu-iv*arakar-ij-pi-yae-JJvlayE nm>
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

kpURr-vIiqka-maed-smaki;R idgNtrayE nm>


inj-sap-maxuyR ivinRiTst-kCDPyE nm>
mNd-iSmt-apUr-mTkamez-mansayE nm>
Ana-kilt-saZy-icbukI-ivraijtayE nm>
kamez-b-maLy-sU-zaeit-kNxrayE nm>
knkad-keyUr-kmnIy-ujaiNvtayE nm>
r-Evey icNtak-lael-mua-)laiNvtayE nm>
kamear-emr-mi[-it-p[-StNyE nm>
na_ya-lval-raemail-lta-)l-kcYyE nm>
ly-raem-ltaxarta-smuey-mXymayE nm>
Stn-ar-dlNmXy-p-bNx-vilyayE nm>
A[a[-kaEsuM-v-aSvTkqI-tq(E nm>
r-ikii[ka-rMy-rzna-dam-Ui;tayE nm>
kamez-}at-saEaGy-madRvae-yaiNvtayE nm>
mai[Ky-mukqa-kar-janu-y-ivraijtayE nm>
#Ngaep-piri]-Smr-tU[a-j'i"kayE nm>
gUF-gUL)ayE nm>
kmR p&-jiy:[u-pdaiNvtayE nm>
- 83

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

no-dIixit-sD-nm-n-tmae-gu[ayE nm>
pd-y-ajal-prakt-sraehayE nm>
izan-mi[-mIr-mi{ft-I-pdaMbujayE nm>
mralI-mNd-gmnayE nm>
mha-lav{y-zevxye nm>
svaR[ayE nm>
A-nv*a'GyE nm>
(50)
svaRr[-Ui;tayE nm>
izv-kameraSwayE nm>
izvayE nm>
SvaxIn-vayE nm>
sume-mXy-z&SwayE nm>
Imgr-naiykayE nm>
icNtami[-g&haNtSwayE nm>
p-a-sniSwtayE nm>
mhapa-qvI-s<SwayE nm>
kdMb-vn-vaisNyE nm>
suxa-sagr-mXSwayE nm>
kamayE nm>
kam-daiyNyE nm>
devi;R-g[-s<"at-StUyma-naTm-vEayE nm>
{fasur-vxae-*u-zi-sena-smiNvtayE nm>
sMpTkrI-smaF-is<r-j-seivtayE nm>
- 84

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

AaFa-ixita-kaeiqkaeiq-i-rav&tayE nm>
craj-rwa-F-svaR-yux-pir:ktayE nm>
geyc-rwa-F-mi[I-pir-seivtayE nm>
ikirc-rwa-F-d{fnawa-purSktayE nm>
Jvalamailinka-i]-vi-akar-mXygayE nm>
{fsENy-vxae*u-zi-ivm-hi;RtayE nm>
inTya-prama-qaep-inrI][-smuTsukayE nm>
{fpu-vxae*u-bala-ivm-niNdtayE nm>
mi{yMba-ivrict-iv;vx-taei;tayE nm>
ivzu-a[hr[-varahI-vIyR niNdtayE nm>
kamer-muoalaek-kiLpt-Ig[erayE nm>
mhag[ez-iniR-ivy-hi;RtayE nm>
{fasureN-inmuR-z-Ty-vi;R{yE nm>
krail-noaeTp-naray[-dzakTyE nm>
mha-pazuptaai-indRGxasur-sEinkayE nm>
kamera-indRGx-s-a{fasur-zUNykayE nm>
aepeN-mheNaid-dev-s<Stut-vEvayE nm>
hr-neai-s<dGx-kam-s<jIv-naE;XyE nm>
ImaGv-kqEk-Svp-muo-pjayE nm>
k{Qax> kiq-pyRNt-mXy-kq-Svip{yE nm>
zi-kqEk-tap-kq(xae-ag-xair{yE nm>
mUl-maiTmkayE nm>
mUl-kqy-klebrayE nm>
- 85

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

kla-m&tEk-riskayE nm>
kl-s<ket-pailNyE nm>
klanayE nm>
klaNtSwayE nm>
kaEilNyE nm>
kl-yaeigNyE nm>
AklayE nm>
smyaNtSwayE nm>
smyacar-tTprayE nm>
mUlaxarEk-inlyayE nm>
iNw-iveidNyE nm>
mi[-pUraNt-idtayE nm>
iv:[uiNw-iveidNyE nm>
Aa}a-caNtra-lSwayE nm>
iNw-iveidNyE nm>
sha-raMbuja-FayE nm>
suxasarai-vi;R{yE nm>
tiqta-smCyE nm>
;qcaepir-s<iSwtayE nm>
mha-syE nm>
k{filNyE nm>
ibstNtu-tnIySyE nm>
vaNyE nm>
- 86

(100)

(110)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

avna-gMyayE nm>
var{y-kQairkayE nm>
-iyayE nm>
-mUTyER nm>
-saEaGy-daiyNyE nm>
i-iyayE nm>
i-gMyayE nm>
i-vZyayE nm>
yaphayE nm>
zaMVyE nm>
zarda-raXyayE nm>
zvaR{yE nm>
zmR-daiyNyE nm>
za<kyER nm>
IkyER nm>
saXVyE nm>
zrN-inannayE nm>
zataedyER nm>
zaiNtmTyE nm>
inraxarayE nm>
inrnayE nm>
inleRpayE nm>
inmRlayE nm>
- 87

(120)

(130)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

inTyayE nm>
inrakarayE nm>
inraklayE nm>
inguR[ayE nm>
in:klayE nm>
zaNtayE nm>
in:kamayE nm>
in-pPlvayE nm>
inTy-muayE nm>
inivRkarayE nm>
in:payE nm>
inra-yayE nm>
inTy-zuayE nm>
inTy-buayE nm>
inr-v*ayE nm>
inrNtrayE nm>
in:kar[ayE nm>
in:kl<kayE nm>
in-paxye nm>
inrIrayE nm>
nIragayE nm>
rag-mwNyE nm>
inmRdayE nm>

(140)

(150)

- 88

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

md-naizNyE nm>
iniNtayE nm>
inr-harayE nm>
inmaeRhayE nm>
maeh-naizNyE nm>
inmRmayE nm>
mmta-h(E nm>
in:papayE nm>
pap-naizNyE nm>
in:aexayE nm>
aex-zmNyE nm>
inlaeRayE nm>
lae-naizNyE nm>
in> s<zyayE nm>
s<zyNyE nm>
inRvayE nm>
v-naizNyE nm>
inivRkLpayE nm>
inra-baxayE nm>
ineRdayE nm>
ed-naizNyE nm>
innaRzayE nm>
m&Tyu-mwNyE nm>

(160)

(170)

(180)
- 89

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

ini:yayE nm>
in:pir-hayE nm>
inStulayE nm>
nIl-ickrayE nm>
inr-payayE nm>
inrTyyayE nm>
lRayE nm>
gRmayE nm>
gaRyE nm>
>o-h(E nm>
suo-dayE nm>
-rayE nm>
racar-zmNyE nm>
dae;-vijRtayE nm>
svR-}ayE nm>
saN-k[ayE nm>
smanaixk-vijRtayE nm>
svRzi-mYyE nm>
svR-m<glayE nm>
sit-dayE nm>
sveRyE nm>
svRmYyE nm>
svRm-Svip{yE nm>
- 90

(190)

(200)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

svR-yaiTmkayE nm>
svR-t-payE nm>
mnaeNmNyE nm>
maheyER nm>
mhadeVyE nm>
mhalMyE nm>
m&f-iyayE nm>
mha-payE nm>
mha-pUJyayE nm>
mha-patk-naizNyE nm>
mha-mayayE nm>
mha-sTvayE nm>
mha-zyE nm>
mharTyE nm>
mha-aegayE nm>
mhEyaRyE nm>
mha-vIyaRyE nm>
mha-blayE nm>
mha-bu(E nm>
mha-is(E nm>
mha-yaegere-yER nm>
mha-tayE nm>
mha-mayE nm>
- 91

(210)

(220)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

mha-yayE nm>
mha-snayE nm>
mha-yag-maraXyayE nm>
(230)
mha-Erv-pUijtayE nm>
mher-mhakLp mha ta{fv-sai]{yE nm>
mha-kamez-mih:yE nm>
mha-ipursuNdyER nm>
ctu>-;(upcaraF(ayE nm>
ctu>;i-klamYyE nm>
mhactu>;i-kaeiq yaeignI-g[seivtayE nm>
mnu-iv*ayE nm>
cN-iv*ayE nm>
cN-m{fl-mXygayE nm>
(240)
ca-payE nm>
ca-hasayE nm>
ca-cN-klaxrayE nm>
cracr-jgawayE nm>
craj-inketnayE nm>
pavRTyE nm>
p-nynayE nm>
prag-smayE nm>
peta-sna-sInayE nm>
p-Spip{yE nm>
(250)
- 92

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

icNmYyE nm>
prmanNdayE nm>
iv}an-"nip{yE nm>
Xyan-Xyat&-Xyey-payE nm>
xmaRxmR-ivvijRtayE nm>
ivpayE nm>
jagir{yE nm>
SvpTNyE nm>
tEjsaiTmkayE nm>
suayE nm>
a}aiTmkayE nm>
tuyaRyE nm>
svaRvSwa-ivvijRtayE nm>
s&i-kyER nm>
-payE nm>
gaeP(E nm>
gaeivNd-ip{yE nm>
s<hair{yE nm>
-payE nm>
itrae-xankyER nm>
$yER nm>
sda-izvayE nm>
Anuh-dayE nm>
- 93

(260)

(270)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

p<ckTy-pray[ayE nm>
anum{fl-mXySwayE nm>
ErVyE nm>
g-mailNyE nm>
pasnayE nm>
gvTyE nm>
pna-shaedyER nm>
(280)
%Nme; -inim;aeTp-ivp-uvnavLyE nm>
shzI;R-vdnayE nm>
shayE nm>
shpde nm>
Aa--kIq-jnNyE nm>
v[aRm-ivxaiyNyE nm>
inja}a-p-ingmayE nm>
pu{ya-pu{y-)ldayE nm>
uit-sImNt-isNrIkt pada-xUilkayE nm>
skla-gm-s<daeh-zui s<puq-maeikayE nm>
pu;awR-dayE nm>
pU[aRyE nm>
aeigNyE nm>
uvneyER nm>
AiMbkayE nm>
Anaid-inxnayE nm>
- 94

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

hir-eN-seivtayE nm>
naray{yE nm>
nad-payE nm>
nam-p-ivvijRtayE nm>
IkayER nm>
ImTyE nm>
*ayE nm>
heyaepa-dey-vijRtayE nm>
raj-rajaicRtayE nm>
ra}E nm>
rMyayE nm>
rajIv-laecnayE nm>
rNyE nm>
rm{yE nm>
rSyayE nm>
r[-iTkii[-meolayE nm>
rmayE nm>
rakeN-vdnayE nm>
rit-payE nm>
rit-iyayE nm>
r]akyER nm>
ra]sNyE nm>
ramayE nm>
- 95

(300)

(310)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

rm[-lMpqayE nm>
kaMyayE nm>
kamkla-payE nm>
kdMb-ksum-iyayE nm>
kLya{yE nm>
jgtI-kNdayE nm>
k[a-rs-sagrayE nm>
klavTyE nm>
kla-lapayE nm>
kaNtayE nm>
kadMbrI-iyayE nm>
vrdayE nm>
vam-nynayE nm>
va[I-md-ivlayE nm>
ivaixkayE nm>
ved-ve*ayE nm>
ivNXyacl-invaisNyE nm>
ivxayE nm>
ved-jnNyE nm>
iv:[u-mayayE nm>
ivlaisNyE nm>
]e-SvpayE nm>
]ee-ZyE nm>
- 96

(320)

(330)

(340)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

]e-]e}-pailNyE nm>
]y-v&i-ivinmuRayE nm>
]epal-smicRtayE nm>
ivjyayE nm>
ivmlayE nm>
vN*ayE nm>
vNda-jn-vTslayE nm>
vaGvaidNyE nm>
(350)
vam-keZyE nm>
vi-m{fl-vaisNyE nm>
imTkLp-litkayE nm>
pzupaz-ivmaeicNyE nm>
s<ta-ze;-pa;{fayE nm>
sdacar-vitRkayE nm>
tapyai-sNt-sma-adn-ciNkayE nm>
t{yE nm>
tapsa-raXyayE nm>
tnu-mXyayE nm>
(360)
tmaephayE nm>
icTyE nm>
tTpd-lyawaRyE nm>
icdek-rs-ip{yE nm>
SvaTmanNd-lvIUt-a*anNd-sNtTyE nm>
- 97

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

prayE nm>
Tyk ictI-payE nm>
pZyNTyE nm>
pr-devtayE nm>
mXymayE nm>
vEorI-payE nm>
-mans-h<iskayE nm>
kamer-a[naf(E nm>
kt-}ayE nm>
kam-pUijtayE nm>
&<gar-rs-sMpU[aRyE nm>
jyayE nm>
jalNxr-iSwtayE nm>
Aaef(a[-pIQ-inlyayE nm>
ibN-m{fl-vaisNyE nm>
rhaeyag-maraXyayE nm>
rh-StpR[-tipRtayE nm>
s*> saidNyE nm>
iv-sai]{yE nm>
sai]-vijRtayE nm>
;f<g-devta-yuayE nm>
;afgu{y-pir-pUirtayE nm>
inTy-iayE nm>
- 98

(370)

(380)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

inp-mayE nm>
invaR[-suo-daiyNyE nm>
(390)
inTya-;aefizka-payE nm>
Ik{QaxR-zrIir{yE nm>
a-vTyE nm>
a-payE nm>
isayE nm>
prmeyER nm>
mUl-kTyE nm>
AVyayE nm>
VyaVy-Svip{yE nm>
VyaipNyE nm>
(400)
ivivxa-karayE nm>
iv*aiv*a-Svip{yE nm>
mha-kamez-nyn-kmuda-ad-kaEmu*E nm>
a-hadR-tmae-ed-anu-manu-s<tTyE nm>
izv-TyE nm>
izva-raXyayE nm>
izv-mUTyER nm>
izv<-kyER nm>
izv-iyayE nm>
izv-prayE nm>
(410)
ize-ayE nm>
- 99

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

iz-pUijtayE nm>
AmeyayE nm>
SvkazayE nm>
mnae-vacam-gaecrayE nm>
ic-CDyE nm>
cetna-payE nm>
jf-zyE nm>
jfaiTmkayE nm>
gayyE nm>
VyaTyE nm>
s<XyayE nm>
ij-b&Nd-in;eivtayE nm>
tvasnayE nm>
tSmE nm>
tu_y< nm>
AYyE nm>
p-kaezaNtr-iSwtayE nm>
in>sIm-mihMne nm>
inTy-yaEvnayE nm>
md-zailNyE nm>
md-"Ui[Rt-rayE nm>
md-paql-g{fuve nm>
cNdn-v-idGxa'GyE nm>
- 100

(420)

(430)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

caMpey-ksum-iyayE nm>
kzlayE nm>
kaemla-karayE nm>
k-kayE nm>
kleyER nm>
kl-k{falyayE nm>
kaElmagR-tTpr-seivtayE nm>
kmar-g[nawaMbayE nm>
tu(E nm>
pu(E nm>
mTyE nm>
x&TyE nm>
zaNTyE nm>
SviStmTyE nm>
kaNTyE nm>
niNdNyE nm>
iv-naizNyE nm>
tejaevTyE nm>
inynayE nm>
laela]I-kamip{yE nm>
mailNyE nm>
h<isNyE nm>
mae nm>
- 101

(440)

(450)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

mlyacl-vaisNyE nm>
sumuOyE nm>
nilNyE nm>
suuve nm>
zaenayE nm>
sur-naiykayE nm>
kal-k{Q(E nm>
kaiNtmTyE nm>
]aei{yE nm>
sUm-ip{yE nm>
veyER nm>
vamdeVyE nm>
vyae=vSwa-ivvijRtayE nm>
iseyER nm>
is-iv*ayE nm>
is-mae nm>
yziSvNyE nm>
ivzui-c-inlyayE nm>
Aa-r-v[aRyE nm>
ilaecnayE nm>
oqvaaid-hr[ayE nm>
vdnEk-smiNvtayE nm>
paysa-iyayE nm>
- 102

(460)

(470)

(480)

` TvKSwayE nm>
` pzulaek-y<kyER nm>
` Am&taid-mhazi-s<v&tayE nm>
` faiknIyER nm>
` Anahta-inlyayE nm>
` ZyamaayE nm>
` vdn-yayE nm>
` d<+ae-JvlayE nm>
` A]-malaidxrayE nm>
` ixr-s<iSwtayE nm>
` kal-rayaid-zyaE"-v&tayE nm>
` iGxaEdn-iyayE nm>
` mhavIreN-vrdayE nm>
` raik{yMba-Svip{yE nm>
` mi[pUra-inlyayE nm>
` vdny-s<yutayE nm>
` vaixka-yuxae-petayE nm>
`. famyaRidi-rav&tayE nm>
` r-v[aRyE nm>
` ma<s-inayE nm>
` gufa-It-mansayE nm>
` smSt--suodayE nm>
` laikNyMba-Svip{yE nm>
- 103

(490)

(500)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

SvaixanaMbuj-gtayE nm>
ctuvR-mnaehrayE nm>
zUla*a-yux-sMpayE nm>
pIt-v[aRyE nm>
Ait-givRtayE nm>
medae-inayE nm>
mxu-ItayE nm>
biNdNyaid-smiNvtayE nm>
dXya-s-dyayE nm>
kaiknI-p-xair{yE nm>
mUla-xaraMbuja-FayE nm>
p<c-vayE nm>
AiSw-s<iSwtayE nm>
A<kzaid-hr[ayE nm>
vrdaid in;eivtayE nm>
muaEdna-s-icayE nm>
saikNyMba-Svip{yE nm>
Aa}a-ca-inlayE nm>
zu-v[aRyE nm>
;fannayE nm>
ma-s<SwayE nm>
h<svtI-muOy-zi-smiNvtayE nm>
hira-Ekr-iskayE nm>
- 104

(510)

(520)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

haiknI-p-xair{yE nm>
sh-dl-p-SwayE nm>
svR-v[aeRp-zaeitayE nm>
svaRyux-xrayE nm>
zu-s<iSwtayE nm>
svRtae-muOyE nm>
svaERdn-It-icayE nm>
yaikNyMba-Svip{yE nm>
SvahayE nm>
SvxayE nm>
AmTyE nm>
mexayE nm>
uTyE nm>
Sm&TyE nm>
AnumayE nm>
pu{y-kITyER nm>
pu{y-l_yayE nm>
pu{y-v[-kItRnayE nm>
pulaemja-icRtayE nm>
bNx-maecNyE nm>
bbRralkayE nm>
ivmzR-ip{yE nm>
iv*ayE nm>
- 105

(530)

(540)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

ivydaid-jgTsuve nm>
svR Vyaix-zmNyE nm>
svR m&Tyu-invair{yE nm>
Ag{yayE nm>
AicNTy-payE nm>
kil-kLm;-naizNyE nm>
kaTyayNyE nm>
kalh(E nm>
kmla]-in;eivtayE nm>
taMbUl-pUirt-muOyE nm>
daifmI-ksum-ayE nm>
m&gayE nm>
maeihNyE nm>
muOyayE nm>
m&faNyE nm>
im-ip{yE nm>
inTy-t&ayE nm>
-inxye nm>
iny(E nm>
inioleyER nm>
mEyaid-vasna-l_yayE nm>
mha-ly-sai]{yE nm>
prazyE nm>
- 106

(550)

(560)

(570)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

prainayE nm>
}an-"n-ip{yE nm>
maXvIpana-lsayE nm>
mayE nm>
mat&ka-v[R ip{yE nm>
mha-kElas-inlyayE nm>
m&[al-m&-daelRtayE nm>
mhnIyayE nm>
(580)
dya-mUTyER nm>
mha-saaJy-zailNyE nm>
AaTm-iv*ayE nm>
mha-iv*ayE nm>
I-iv*ayE nm>
kam-seivtayE nm>
I-;aefza]rI-iv*ayE nm>
ikqayE nm>
kamkaeiqkayE nm>
kqa]-ik<krI-Ut-kmla-kaeiq-seivtayE nm>
izr> iSwtayE nm>
cN-inayE nm>
al-SwayE nm>
#Nxnu> ayE nm>
dy-SwayE nm>
- 107

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

riv-OyayE nm>
ikae[aNtr-dIipkayE nm>
da]ay{yE nm>
dETy-h(E nm>
d]y}-ivnaizNyE nm>
(600)
draNdaeilt-dI"aRyE nm>
drhasae-JJvlNmuOyE nm>
gu-mUTyER nm>
gu[-inxye nm>
gaemae nm>
guh-jNmuve nm>
deveZyE nm>
d{fnIit-SwayE nm>
dhrakaz-ip{yE nm>
itpNmuOy-rakaNt-itiw-m{fl-pUijtayE nm>
klaiTmkayE nm>
kla-nawayE nm>
kaVya-lap-ivmaeidNyE nm>
scamr-rma-va[I-sVy-di][-seivtayE nm>
Aaid-zyE nm>
AmeyayE nm>
AaTmne nm>
prmayE nm>
- 108

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

pavna-ktye nm>
Anek-kaeiq-a{f-jnNyE nm>
idVy-ivhayE nm>
IkayER nm>
kevlayE nm>
guayE nm>
kEvLy-pd-daiyNyE nm>
ipurayE nm>
ijg-N*ayE nm>
imUTyER nm>
i-dzeyER nm>
y]yER nm>
idVy-gNxaF(ayE nm>
isNr-itlkaitayE nm>
%mayE nm>
zEleN-tnyayE nm>
gaEyER nm>
gNxvR-seivtayE nm>
iv-gaRyE nm>
Sv[R-gaRyE nm>
A-vrdayE nm>
vag-xIyER nm>
Xyan-gMyayE nm>
- 109

(620)

(630)

(640)

`
`
`
`
`
`
`

A-pirCDe*ayE nm>
}an-dayE nm>
}an-ivhayE nm>
svR-vedaNt-s<ve*ayE nm>
sTyanNd-Svip{yE nm>
laepa-muaicRtayE nm>
lIla--a{f-m{flayE nm>

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

A-ZyayE nm>
Zy-rihtayE nm>
(650)
iv}ayE nm>
ve*-vijRtayE nm>
yaeigNyE nm>
yaegdayE nm>
yaeGyayE nm>
yaega-nNdayE nm>
yug-NxrayE nm>
#CDazi-}anzi-iyazi-Svip{yE nm>
svaR-xarayE nm>
suitayE nm>
(660)
sd-sp-xair{yE nm>

` A-mUTyER nm>
` Aja-jEyE nm>
- 110

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

laek-yaa-ivxaiyNyE nm>
@ka-ikNyE nm>
Um-payE nm>
in-EtayE nm>
Et-vijRtayE nm>
AdayE nm>
vsudayE nm>
v&ayE nm>
aTmEKy-Svip{yE nm>
b&hTyE nm>
a{yE nm>
ayE nm>
a-nNdayE nm>
bil-iyayE nm>
a;a-payE nm>
b&hTsenayE nm>
avaav-ivvijRtayE nm>
suoa-raXyayE nm>
zukyER nm>
zaena-sula-gTyE nm>
raj-rajeyER nm>
raJy-daiyNyE nm>
raJy-vayE nm>
- 111

(670)

(680)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

rajTkpayE nm>
rajpIQ-inveizt-inja-itayE nm>
raJy-lMyE nm>
kaez-nawayE nm>
ctur<g-bleyER nm>
saaJy-daiyNyE nm>
sTy-sNxayE nm>
sagr-meolayE nm>
dIi]tayE nm>
dETy-zmNyE nm>
svRlaek-v<zkyER nm>
svaRwR-dayE nm>
saivyE nm>
sidanNd-ip{yE nm>
dezkala-piriCDayE nm>
svRgayE nm>
svR-maeihNyE nm>
srSvTyE nm>
za-mYyE nm>
guhaMbayE nm>
guip{yE nm>
svaeR-paix-ivinmuRayE nm>
sdaizv-pittayE nm>
- 112

(690)

(700)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

sMdaye-yER nm>
saxune nm>
yE nm>
gum{fl-ip{yE nm>
klaeI[aRyE nm>
ga-raXyayE nm>
mayayE nm>
mxu-mTyE nm>
mE nm>
g[aMbayE nm>
gukaraXyayE nm>
kaemla'GyE nm>
gu-iyayE nm>
Sv-tayE nm>
Sv-teZyE nm>
di][a-mUitR-ip{yE nm>
snkaid-smaraXyayE nm>
izv}an-daiyNyE nm>
icTklayE nm>
AanNd-kilkayE nm>
em-payE nm>
iy<kyER nm>
nam-paray[-ItayE nm>
- 113

(710)

(720)

(730)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

niNd-iv*ayE nm>
nqeyER nm>
imWya-jgd-ixanayE nm>
mui-dayE nm>
mui-ip{yE nm>
laSy-iyayE nm>
ly-kyER nm>
layE nm>
rMaid-viNdtayE nm>
vda-vsuxa-v&(E nm>
papar{y-dvanlayE nm>
daEaRGy-tUl-vatUlayE nm>
jraXvaNtr-ivayE nm>
aGyaiBx-ciNkayE nm>
-ickeik-"na-"nayE nm>
raeg-pvRt-dMaelye nm>
m&Tyu-da-kQairkayE nm>
mheyER nm>
mha-kaLyE nm>
mha-asayE nm>
mhaznayE nm>
Ap[aRyE nm>
ci{fkayE nm>
- 114

(740)

(750)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

c{f-mu{fasur-in;UidNyE nm>
]ra]raiTmkayE nm>
svR-laekeZyE nm>
iv-xair{yE nm>
ivgR-dayE nm>
sugayE nm>
yMbkayE nm>
igu[aiTmkayE nm>
SvgaRp-vgRdayE nm>
zuayE nm>
jpa-pu:p-ina-ktye nm>
Aaejae-vTyE nm>
*uit-xrayE nm>
y}-payE nm>
iy-tayE nm>
ra-raXyayE nm>
ra-x;aRyE nm>
paqlI-ksum-iyayE nm>
mhTyE nm>
me-inlyayE nm>
mNdar-ksum-iyayE nm>
vIra-raXyayE nm>
ivraf!-rUpayE nm>
- 115

(760)

(770)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

ivrjse nm>
ivtae-muOyE nm>
Ty-UpayE nm>
prakazayE nm>
a[dayE nm>
a[-ip{yE nm>
mataR{f-Erva-raXyayE nm>
mi[I-NySt-raJy-xure nm>
ipureZyE nm>
jyTsenayE nm>
inE-gu{yayE nm>
pra-prayE nm>
sTy-}ana-nNd-payE nm>
samrSy-pray[ayE nm>
kpidRNyE nm>
kla-malayE nm>
kam-"e nm>
kam-ip{yE nm>
kla-inxye nm>
kaVy-klayE nm>
rs-}ayE nm>
rs-zevxye nm>
puayE nm>
- 116

(780)

(790)

(800)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

puratnayE nm>
pUJyayE nm>
pu:krayE nm>
pu:kre][ayE nm>
prSmE Jyaeit;e nm>
prSmE xaMne nm>
prma[ve nm>
praTprayE nm>
paz-hStayE nm>
paz-h(E nm>
pr-m-iveidNyE nm>
mUtaRyE nm>
AmUtaRyE nm>
AinTy-t&ayE nm>
muinmans-h<iskayE nm>
sTy-tayE nm>
sTy-payE nm>
svaRNtyaRim{yE nm>
sTyE nm>
a{yE nm>
[e nm>
jnNyE nm>
b-payE nm>
- 117

(810)

(820)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

buxa-icRtayE nm>
sivyE nm>
c{fayE nm>
Aa}ayE nm>
itayE nm>
kqa-ktye nm>
a[eyER nm>
a[-dayE nm>
pazTpIQ-ip{yE nm>
iv&layE nm>
iviv-SwayE nm>
vIr-mae nm>
ivyTsuve nm>
mukNdayE nm>
mui-inlyayE nm>
mUl-ivh-ip{yE nm>
av-}ayE nm>
v-raegXNyE nm>
v-c-vitRNyE nm>
DNd> sarayE nm>
za-sarayE nm>
m<-sarayE nm>
tlaedyER nm>
- 118

(830)

(840)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

%dar-kItRye nm>
%am-vEvayE nm>
v[R-ip{yE nm>
(850)
jNm-m&Tyu-jra-t-jn ivaiNt-daiyNyE nm>
svaeRpin;-d "uayE nm>
zaNTytIt-klaiTmkayE nm>
gMIrayE nm>
ggnaNt> SwayE nm>
givRtayE nm>
gan-laelupayE nm>
kLpna-rihtayE nm>
kaayE nm>
AkaNtayE nm>
(860)
kaNtaxR-ivhayE nm>
kayR-kar[-inmuRayE nm>
kam-keil-tritayE nm>
knTknk-taq<kayE nm>
lIla-ivh-xair{yE nm>
AjayE nm>
]y-ivinmuRayE nm>
muGxayE nm>
i]-saidNyE nm>
ANt-muRo-smaraXyayE nm>
(870)
- 119

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

bih-muRo-sulRayE nm>
YyE nm>
ivgR-inlyayE nm>
iSwayE nm>
ipur-mailNyE nm>
inra-myayE nm>
inra-lMbayE nm>
SvaTma-ramayE nm>
suxa-s&TyE nm>
s<sar-p-inmR smur[-pi{ftayE nm>
y}-iyayE nm>
y}-kyER nm>
yjman-Svip{yE nm>
xmaR-xarayE nm>
xmaR-Xy]ayE nm>
xnxaNy-ivvixRNyE nm>
iv-iyayE nm>
iv-payE nm>
iv-m[-kair{yE nm>
ivasayE nm>
(890)
ivmaayE nm>
vE:[VyE nm>
iv:[u-ip{yE nm>
- 120

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

AyaeNyE nm>
yaein-inlyayE nm>
kq-SwayE nm>
kl-ip{yE nm>
vIr-gaeI-iyayE nm>
vIrayE nm>
nE:kMyaRyE nm>
nad-ip{yE nm>
iv}an-klnayE nm>
kLyayE nm>
ivdGxayE nm>
bENd-vasnayE nm>
tTva-ixkayE nm>
tTv-mYyE nm>
tTv-mwR-Svip{yE nm>
sam-gan-iyayE nm>
saEMyayE nm>
sda-izv-kquiMbNyE nm>
sVyap-sVy-magRSwayE nm>
svaRpi-invair{yE nm>
SvSwayE nm>
Svav-mxurayE nm>
xIrayE nm>
- 121

(900)

(910)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

xIr-smicRtayE nm>
cEtNyayR-smaraXyayE nm>
cEtNy-ksum-iyayE nm>
sdaeidtayE nm>
sda-tuayE nm>
t[aidTy-paqlayE nm>
di][a-di][a-raXyayE nm>
dr-Smer-muoaMbujayE nm>
kaEilnI-kevlayE nm>
AnXyR kEvLy-pddaiyNyE nm>
Stae-iyayE nm>
Stuit-mTyE nm>
uit-s<Stut-vEvayE nm>
mniSvNyE nm>
manvTyE nm>
mheZyE nm>
m<glakTye nm>
ivmae nm>
jgayE nm>
ivzalayE nm>
ivraig{yE nm>
gLayE nm>
prmae-darayE nm>
- 122

(920)

(930)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

pramaedayE nm>
mnaemYyE nm>
VyaemkeZyE nm>
ivmanSwayE nm>
vi{yE nm>
vamkeyER nm>
p-y}-iyayE nm>
pet-maix-zaiyNyE nm>
pMyE nm>
p-UteZyE nm>
p-s'Oyaep-cair{yE nm>
zaTyE nm>
zatEyaRyE nm>
zmR-dayE nm>
zMu-maeihNyE nm>
xrayE nm>
xr-sutayE nm>
xNyayE nm>
ximR{yE nm>
xmR-vixRNyE nm>
laekatItayE nm>
gu[atItayE nm>
svaRtItayE nm>
- 123

(940)

(950)

(960)

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

zamaiTmkayE nm>
bNxUk-ksum-OyayE nm>
balayE nm>
lIla-ivnaeidNyE nm>
sum<gLyE nm>
suokyER nm>
suve;aF(ayE nm>
suvaisNyE nm>
suvaisNycRn-ItayE nm>
Aa-zaenayE nm>
zu-mansayE nm
ibN-tpR[-sNtuayE nm>
pUvRjayE nm>
ipuraiMbkayE nm>
dzmua-smaraXyayE nm>
ipura-IvzyER nm>
}an-muayE nm>
}an-gMyayE nm>
}an-}ey-Svip{yE nm>
yaein-muayE nm>
io{feZyE nm>
igu[ayE nm>
AMbayE nm>
- 124

(970)

(980)

` ikae[gayE nm>
` An"ayE nm>
` At-cairayE nm>
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

vaiDtawR-daiyNyE nm>
A_yasaitzy-}atayE nm>
;fXvatIt-ip{yE nm>
AVyaj-k[a-mUtRye nm>
A}an-XvaNt-dIipkayE nm>
Aabal-gaep-ividtayE nm>
svaR-nu'Xy-zasnayE nm>
Icraj-inlyayE nm>
Imt!-ipursuNdyER nm>
I-izvayE nm>
izv-zyEKy-ip{yE nm>
liltaiMbkayE nm>

(990)

(1000)

. ` tTst! apR[mStu.
. #it Ililtshnamavil> sMpU[aR.

- 125

. I balipursuNdir.

- 126

. Aw Ililtaaerztnamavil>.
`-@e<-I-I,

rjtacl-z&<ga-mXySwayE nmae nm>,


ihmacl-mhav<z-pavnayE nmae nm>,
z<kraxag-saE<dyR-zrIrayE nmae nm>,

lsNmrkt-SvCD-ivhayE nmae nm>,

mhaitzy-saE<dyR-lav{yayE nmae nm>,

zza<k-zeor-a[vayE nmae nm>,

sda-p<cdzaTmEKy-SvpayE nmae nm>,

v-mai[Kykqk-ikrIqayE nmae nm>,

kStUrI-itlkaeas-iniqlayE nmae nm>,

Sm-reoa<ikt-lsNmStkayE nmae nm>,

ivkca<aeh-dl-laecnayE nmae nm>,

zr-a<pey-pu:pa-naiskayE nmae nm>,

lsTka<cn-taq<k-yuglayE nmae nm>,

mi[-dpR[-s<kaz-kpaelayE nmae nm>,

taMbUl-pUirt-SmervdnayE nmae nm>,

supKv-daifmIbIj-rdnayE nmae nm>,

k<bupUg-smCDay-k<xrayE nmae nm>,


- 127

10

SwUlmua-)laedar-suharayE nmae nm>,

igrIz-bma<gLy-m<glayE nmae nm>,

p-paza<kz-lsTkraayE nmae nm>,

p-kErv-m<dar-sumailNyE nmae nm>,

20

suv[R-k<-yuGma-sukcayE nmae nm>,

rm[Iy-ctubaR-s<yuayE nmae nm>,

knka<gd-keyUr-Ui;tayE nmae nm>,

b&hTsaEv[R-saE<dyR-vsnayE nmae nm>,


b&hit<-bivl-s"nayE nmae nm>,

saEaGyjat-z&<gar-mXymayE nmae nm>,

idVyU;[-s<daeh-r<ijtayE nmae nm>,

pairjat-gu[aixKy-pdaayE nmae nm>,


su-prag-s<kaz-cr[ayE nmae nm>,

kamkaeiq-mhap-pIQSwayE nmae nm>,

Ik<Qne-kmud-c<ikayE nmae nm>,

s<carmr-rmava[I-vIijtayE nmae nm>,

r][-dai]{y-kqa]ayE nmae nm>,

Uteza-il<gnaet-pulka<GyE nmae nm>,


An<g-jnka-pa<g-vI][ayE nmae nm>,
- 128

30

aepe<-izrae-rT<ijtayE nmae nm>,

zcI-muOyamr-vxU-seivtayE nmae nm>,

lIla-kiLpt-a<f-m<flayE nmae nm>,

Am&taid-mhazi-s<v&tayE nmae nm>,

@kat-p-saaJy-daiykayE nmae nm>,

40

snkaid-smaraXy-pakayE nmae nm>,

devi;Ri-SStUyman-vEvayE nmae nm>,

klzaev-vaRs> pUijtayE nmae nm>,

me-v-;fv-vTslayE nmae nm>,

craj-mhay<-mXyvitRNyE nmae nm>,


icdik<f-s<Ut-sudehayE nmae nm>,

zza<k-o<f-s<yu-mkqayE nmae nm>,


m-h<s-vxU-m<d-gmnayE nmae nm>,

v<da-jn-s<daeh-v<idtayE nmae nm>,

A<tmuRo-jnan<d-)ldayE nmae nm>,

pitta<-gnaI-)ldayE nmae nm>,

AVyaj-k[apUr-pUirtayE nmae nm>,

inta<t-sidan<d-s<yuayE nmae nm>,

sh-sUyR-s<yu-kazayE nmae nm>,


- 129

50

r-ic<tami[-g&h-mXySwayE nmae nm>,

hain-v&i-gu[aixKy-rihtayE nmae nm>,


mha-paqvI-mXy-invasayE nmae nm>,

jaTSv-su;uPtIna< sai]-UTyE nmae nm>,


mha-papaE"-papana< ivnaizNyE nmae nm>,

Iit-mhaIit-<jnayE nmae nm>,

60

smSt-dev-dnuj-erkayE nmae nm>,

smSt-dya<-Uj-inlyayE nmae nm>,


Anaht-mhap-m<idrayE nmae nm>,

shar-sraejat-vaistayE nmae nm>,

pun-rav&i-riht-purSwayE nmae nm>,

va[I-gayI-saivI-sutayE nmae nm>,


rma-Uim-suta-raXy-pdaayE nmae nm>,

laepa-muaicRt-Imr[ayE nmae nm>,


sh-rit-saE<dyR-zrIrayE nmae nm>,

avna-ma-s<tu-dyayE nmae nm>,

sTy-s<pU[R-iv}an-isidayE nmae nm>,

I-laecn-ktaeas-)ldayE nmae nm>,

I-suxaiBx-mi[-Ip-mXygayE nmae nm>,


- 130

70

d]aXvr-ivineRd-saxnayE nmae nm>,

Inaw-saedrI-Ut-zaeitayE nmae nm>,


c<zeor-aitR-<jnayE nmae nm>,

svaeRpaix-ivinmuR-cEtNyayE nmae nm>,

nam-pary[a-I-)ldayE nmae nm>,

s&i-iSwit-itraexan-s<kLpayE nmae nm>,

I;aefza]rI-m<-mXygayE nmae nm>,

80

Ana*<t-Svy<Ut-idVymUTyER nmae nm>,

-h<s-pirmuOy-ivyaegayE nmae nm>,

mat&-m<fl-s<yu-liltayE nmae nm>,

<fdETy-mha-sv-naznayE nmae nm>,

r<f-izrCDed-inpu[ayE nmae nm>,

xaCyut-suraxIz-suodayE nmae nm>,

c<fmu<f-inzu<aid-o<fnayE nmae nm>,

ra]-r-ijaid-iz][ayE nmae nm>,


mih;asur-daevIRyR-inhayE nmae nm>,

Akez-mhaeTsah-kar[ayE nmae nm>,

mhez-yu-nqn-tTprayE nmae nm>,

inj-t&R-muoa<-aej-ic<tnayE nmae nm>,


- 131

90

v&;-Xvj-iv}an-avnayE nmae nm>,

jNm-m&Tyu-jra-raeg-<jnayE nmae nm>,

ivxey-mu-iv}n-isidayE nmae nm>,

kam-aexaid-;fvgR-naznayE nmae nm>,

raj-rajaicRt-pd-sraejayE nmae nm>,


svR-veda<t-s<is-sutTvayE nmae nm>,

IvIr--iv}an-ivxanayE nmae nm>,

100

Aze;--dnuj-sUdnayE nmae nm>,

sa]aCI-di][amUitR-mnae}ayE nmae nm>,

hy-mexa-s<pUJy-mihmayE nmae nm>,

d]-japit-sut-ve;aF(ayE nmae nm>,

sum-ba[e]u-kaed<f-m<iftayE nmae nm>,

inTy-yaEvn-ma<gLy-m<glayE nmae nm>,


mhadev-sma-yu-zrIrayE nmae nm>,

mhadev-rtaETsuKy-mhadeVyE nmae nm>,


. Ililtaaerztnamavil> s<pU[aR.

- 132

108

Ililta=aerztnamidVyStaem!
izviya-izvaraXya izvea izv-kaemla,
izvaeTsva izv-rsa izvidVy-izoami[>.1.
izvpU[aR izv"na izvSwa izvva,
izvaia izvaxaRI izvaxIna izv<krI. 2.
izvnam-jpasa izvsa<inXy-kair[I,
izvzi> izvaXy]a izvkamerI izva. 3.
izvyaegIrI-devI izva}avz-vitRnI,
izviv*ait-inpu[a izvpa]r-iya. 4.
izvsaEaGy-s<pa izvkEyR-kair[I,
izvaSwa izvasa izvkEvLy-daiynI. 5.
izvIfa izvinix> izvay-smiNvta,
izvlIla izvkla izvkaNta izvda. 6.
izvIlilta-devI izvSy nyna-m&ta,
izvicNtami[-pda izvSy dyae-JJvla. 7.
- 133

izvaema izvakara izvkam-pUir[I,


izvilacRn-pra izvailn-kaEtukI. 8.
izvalaekn-s<tua izvlaek-invaisnI,
izvkElas-ngr-SvaimnI izvrinI. 9.
izvSyahae-pui;ka izvs<kLp-pUrka,
izvsaENdyR-svaRI izvsaEaGy-daiynI. 10.
izvzBdEk-inrta izvXyan-pray[a,
izvEk-sula izv-jniya. 11.
izvanuh-s<pU[aR izvanNdr-sa{vaR,
izvkaz-s<tua izvzEl-kmairka. 12.
izvaSy-pjakaRa izvaNt> purvaisnI,
izvjIvatu-kilka izvpu{y-pr<pra. 13.
izva]mala-s<t&a izvinTy-mnaehra,
izv-izv}an-da izv-ivlaisnI. 14.
izvs<maehn-krI izvsa<raJy-zailnI,
izvsa]ad!-iv*a izvta{fv-sai][I. 15 .
- 134

izvagmawR-tv}a izvmaNya izvaiTmka,


izvkayERk-ctura izvza-vtRka. 16.
izvsad-jnnI izvSy ihtkair[I,
izvaeJJvla izvJyaeit> izvaeg-suo<krI.17.
izvSy inTy-t[I izvkLpk-vrI,
izvibLvacRn-krI izvaitR-nI. 18.
izvai]-kmud-JyaeTa izvI-k[kra,
izvanNd-suxapU[aR izvaGyaiBx-ciNka.19.
izvzyEKy-lilta izvIfa-rsaeJJvla,
izvem-mhar-kaiQNy-klzStnI. 20.
izvlailta-]aR-cr[a<buj-kaemla,
izvicEk-hr[-Vyalael-"n-vei[ka. 21.
izvaI-dan-IkLpvI-kra<buja,
izvetr-mhatap-inmURla-m&tvi;R[I. 22.
izvyaegIN-vRs-mihStu-ittaei;ta,
izvs<pU[R-ivml-}an-GxaiBx-zaiynI. 23.
- 135

izva-g{yez-iv:[u-eN-viNdta,
izvmaya-smaNt-mih;asur-midRnI,
izvd-blaeNm-zuMa*sur-naiznI.24.
izvijaRk-StNy-}an]Ir-daiynI,
izvait-iya-idniNd-&iiriq-Stuta. 25.
izvanl-smut-Smae-ilt-ivha,
izv}anaiBx-par}-mha-ipur-suNdrI. 26.
#Tyet- ilta-naa-maer-zt< mune,
AnekjNm-pap< lilta-Iit-daykm!. 27.
svERyR-d< n[a-maix-Vyaix-invar[m!,
yae mTyR> pQte inTy< svaRNkaman-vauyat!.28.

#itIliltaepaOyane Staeo{fe
Ililtaaerr ztnamStae< s<pU[Rm!.

- 136

. lilta=aerztnamidVyStaenamavil>.
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

izv-iyayE nm>,
izva-raXyayE nm>,
izveayE nm>,
izv-kaemlayE nm>,
izvaeTsvayE nm>. 5.
izv-rsayE nm>,
izvidVy-izoam{yE nm>,
izv-pU[aRyE nm>,
izv-"nayE nm>,
izv-SwayE nm>. 10.
izv-vayE nm>,
izva-iayE nm>,
izva-xaR'GyE nm>,
izva-xInayE nm>,
izv<kyER nm>. 15.
izvnam-jpa-syE nm>,
izv-saiXy-kair{yE nm>,
izv-zyE nm>,
izva-Xy]ayE nm>,
izv-kameyER nm>. 20.
izvayE nm>,
- 137

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

izv-yaegIrI-deVyE nm>,
izva}a-vz-vitRNyE nm>,
izv-iv*ait-inpu[ayE nm>,
izv-pa]r-iyayE nm>. 25.
izv-saEaGy-s<payE nm>,
izv-kEyR-kair{yE nm>,
izvaSwayE nm>,
izva-sayE nm>,
izv-kEvLy-daiyNyE nm>. 30.
izv-IfayE nm>,
izv-inxye nm>,
izvay-smiNvtayE nm>,
izv-lIlayE nm>,
izv-klayE nm>. 35.
izv-kaNtayE nm>,
izv-dayE nm>,
izv-Ililta-deVyE nm>,
izvSy nyna-m&tayE nm>,
izv-ic{tami[-pdayE nm>. 40.
izvSy dyae-JJvlayE nm>,
izvaemayE nm>,
izva-karayE nm>,
- 138

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

izv-kam-pUir{yE nm>,
izv-ilacRn-prayE nm>. 45.
izva-iln-kaEtuKyE nm>,
izva-laekn-s<tuayE nm>,
izv-laek-invaisNyE nm>,
izv-kElas-ngr-SvaimNyE nm>,
izv-riNyE nm>. 50.
izvSyahae-pui;kayE nm>,
izv-s<kLp-pUrkayE nm>,
izv-saENdyR-svaR'GyE nm>,
izv-saEaGy-daiyNyE nm>,
izv-zBdEk-inrtayE nm>. 55.
izv-Xyan-pray[ayE nm>,
izv-Ek-sulayE nm>,
izv-jn-iyayE nm>,
izvanuh-s<pU[aRyE nm>,
izvanNd-rsa[RvayE nm>. 60.
izv-kaz-s<tuayE nm>,
izvzEl-kmairkayE nm>,
izvaSy-pjakaRayE nm>,
izvaNt> pur-vaisNyE nm>,
izv-jIvatu-kilkayE nm>. 65.
- 139

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

izv-pu{y-pr<prayE nm>,
izva]-mala-s<t&ayE nm>,
izv-inTy-mnaehrayE nm>,
izv--izv-}an-dayE nm>,
izv-ivlaisNyE nm>. 70.
izv-s<maehnkyER nm>,
izv-saaJy-zailNyE nm>,
izv-sa]aT-iv*ayE nm>,
izv-ta{fv-sai]{yE nm>,
izvagmawR-tv}ayE nm>. 75.
izv-maNyayE nm>,
izvaiTmkayE nm>,
izv-kayERk-cturayE nm>,
izv-za-vtRkayE nm>,
izv-sad-jnNyE nm>. 80.
izvSy iht-kair{yE nm>,
izvae-JJvlayE nm>,
izv-Jyaeit;e nm>,
izv-aeg-suo<kyER nm>,
izvSy inTy-t{yE nm>. 85.
izv-kLpk-vyER nm>,
izv-ibLvacRn-kyER nm>,
- 140

` izv-aitR-nayE nm>,
` izvai]-kmud-JyaeTayE nm>,
` izvI-k[akrayE nm>. 90.
` izvanNd-suxa-pU[aRyE nm>,
` izv-aGyaiBx-ciNkayE nm>,
` izv-zyEKy-liltayE nm>,
` izv-Ifa-rsae-JJvlayE nm>,
` izv-em-mhar-kaiQNy-klz-StNyE nm>. 95
` izv-lailt-la]aR-cr[a<buj-kaemlayE nm>,
` izv-icEk-hr[-Vyalael-"n-vei[kayE nm>,
` izva-I-dan-IkLpvI-kra<bujayE nm>,
` izvetr-mhatap-inmURla-m&t-vi;R{yE nm>,
` izv-yaegIN-vaRs-mihStuit-taei;tayE nm>.100
` izv-s<pU[R-ivml-}an-GxaiBx-zaiyNyE nm>,
` izv-ag{yez-iv:[u-eN-viNdtayE nm>,
` izv-maya-smaNt-mih;asur-midRNyE nm>,
` izv-d-blaeNm-zuMa*sur-naizNyE nm>,
` izv-ijaRk-StNy-}an-]Ir-daiyNyE nm>.
` izvait-iy-a-idniNd-&iiriq-StutayE nm>,
` izvanl-smut-Smae-ilt-ivhayE nm>,
` izv-}anaiBx-par}-mha-ipur-suNdyER nm>,
#it Ililtaaerztnamavil> s<pU[aR.
- 141

. I lilta ipur su<drI.

- 142

. Aw IliltaiztI Staem!.
kkar-pa kLya[I kLya[-gu[-zailnI,

kLya[-zEl-inlya kmnIya klavtI. 1.

kmla]I kLm;I k[am&t sagra,

kdMb-kanna-vasa kdMb ksumiya. 2.


kNdpR-iv*a kNdpR jnka-pa vI][a,

kpURr-vIqI saEr_y kaeilt kkqa. 3.


kil-dae;hra k<j-laecna k-ivha,

kmaRid sai][I kariyI kmR-)lda. 4.


@kar-pa cEka]-yeRka-neka]ra-kit>,

@tidTy-indeRZya cEka-nNd icdakit>. 5.


@v-imTya-gmabaeXya cEk-i mdicRta,

@ka-ic inXyaRta cE;[a rihta-ta. 6.


@la-sug<ix-ickra cEn> kq ivnaiznI,

@kaega cEk-rsa cEkEyR daiynI. 7.

@kat-p saaJy da cEkaNt-pUijta,

@xman-a cEjd-nek-jgdIrI. 8.
- 143

@k-vIrid s<seVya cEk-av zailnI,

$kar-pa ceizI ceiPstawR daiynI. 9.

$igTy ivindeRZya cerTv ivxaiynI,

$zanaid myI ceizTva-* isida. 10.


$i]I-][ s&a{f kaeiqrIr va,

$ifta cera-xaR zrIrezaix devta. 11.


$r er[krI cez-ta{fv sai][I,

$raeTs inlya ceitbaxa ivnaiznI. 12.


$ha-ivraihta cez zi rI;t! iSmtanna,

lkar-pa lilta l]mI va[I in;eivta. 13.


laiknI llna-pa lsaifm paqla,

lliNtkal-sT)ala llaq nynaicRta. 14.


l][aeJJvl idVyaI l]kaeq({f naiyka,

lyawaR l][a-gMya lBxkama ltatnu>.5.


llam-raj-dilka liMb-mua-ltaita,

lMbaedr sUlR_ya laF(a ly-vijRta. 16.


Ikar pa Ikar inlya Ipd-iya,

Ikar bIja Ikar-ma Ikar-l][a. 17.


- 144

Ikar-jp suIta ImtI I-ivU;[a,

IzIla IpdaraXya IgaR Ipdaixa. 18.


Ikar-vaCya Ikar pUJya Ikar pIiQka,

Ikar-ve*a Ikar-icNTya I I-zrIir[I. 19.


hkar-pa hl-x&TpUijta hir[e][a,

hriya hraraXya hireN viNdta. 20.


hyaFa seivta<-ihRymex smicRta,

hyR]-vahna h<svahna htdanva. 21.


hTyaidpap-zmnI hirdaid seivta,

hiSt-kMaeu kca hiStki iya<gna. 22.


hirak<kma idGxa hyRa*mraicRta,

hirkezsoI haidiv*a hamdalsa. 23.


skarpa svR}a sveRzI svRmla,

svRkIR svRIR svRhI snatna. 24.


svaRnv*a svaR suNdrI svRsai][I,

svaRiTmka svRsaEOy daI svR-ivmaeihnI.25.


svaRxara svRgta svaRvgu[-vijRta,

svaR[a svRmata svRU;[ Ui;ta. 26.


- 145

kkarawaR kalhI kamezI kaimtawRda,

kam-s<jIivnI kLya kiQnStn m{fla. 27.


krae> klanaw muoI kc-ijtaMuda,

kqa] -SyiNd k[a kpail a[ naiyka. 28.


ka{y ivha kaNta kaiNtxUt jpavil>,

klalapa k<buk{QI krinijRt pva. 29.


kLpvI smuja kStUrI itlkaita,

hkarawaR h<sgit-haRqka-r[aeJJvla. 30.


harhair kcaaega haiknI hLy-vijRta,

hirTpit smaraXya hQaTkar htasura. 31.


h;Rda hivaeRI hadR sNtmsapha,

hIslaSy sNtua h<s-mawR ip[I. 32.


hanaepadan inmuRa hi;R[I hirsaedrI,

haha muo StuTya hain v&i ivvijRta. 33.


hYyvIn dya hirkaepa[a<-zuka,

lkaraOya ltapUJya lyiSwTyuverI. 34.


laSy dzRn sNtua laala ivvijRta,

l'yet-ra}a lav{y zailnI l"u isida.35.


- 146

la]ars sv[aRa l]m[a-j pUijta,

l_ytra lBx i sula lala-yuxa. 36.

lcamr hSt Izarda pirvIijta,

lapd smaraXya l<pqa lklerI. 37.


lBxmana lBxrsa lBx s<pTs-muit>,

Ikair[I c Ikir ImXya Iizoami[>. 38.


Ikar-k{fai izoa Ikar ziz-ciNka,

Ikar aSkr-icIkara<aed cla. 39.


Ikar kNdairka IkarEk pray[am!,

Ikar dIi"Rka-h<sI Ikarae*an keiknI. 40.


Ikarar{y hir[I Ikaraval vrI,

Ikar przukI Ikara[ dIipka. 41.


Ikar kNdra is<hI IkaraMaej &ika,

Ikar sumnae maXvI Ikar tm<jrI. 42.


skaraOya smrsa sklagm s<Stuta,

svRvedaNt taTpyRUim> sdsdaya. 43.


skla sidanNda saXya sitdaiynI,

snkaid-muinXyeya sdaizv kquiMbnI. 44.


- 147

skalaixan pa sTypa smakit>,

svRp inmaRI smnaixk vijRta. 45.


svaeRua s<ghIna sgu[a sklerI,

kkair[I kaVylaela kamer mnaehra. 46.


kamer-[anafI kamezaeTs vaisnI,

kamera-il<igta<gI kmer suoda. 47.


kamer [iynI kamer ivlaisnI,

kamer tp> isi> kamer mn> iya. 48.


kamer a[nawa kamer ivmaeihnI,

kamer iv*a kamer g&herI. 49.


kamera-adkrI kamer mherI,

kamerI kamkaeiq inlya ka'i]tawRda. 50.


lkair[I lBxpa lBxxIlRBx vaita,

lBxpap mnaera lBxa-h<kar gRma. 51.


lBxzi-lRBx deha lBxEyR smuit>,

lBx v&ilRBx lIla lBxyaEvn zailnI. 52.


lBxaitzy svaR saENdyaR lBx ivma,

lBxraga lBxpit-lRBx nana-gmiSwit>. 53.


- 148

lBx aega lBx suoa lBx h;aRi pUijta,

Ikar mUitRIR{kar saExz&<g kpaeitka. 54.


Ikar GxaiBx suxa Ikar kmleiNdra,

Ikarmi[ dIpaicR-Ikar tzairka. 55.


Ikar peqk mi[-IkardzR ibiMbta,

Ikar kaezaislta Ikara-Swan ntRkI. 56.


Ikar zuika muami[-Ikar baeixta,

Ikarmy saEv[R-StM ivm puika. 57.


Ikar vedaepin;d IkaraXvr di][a,

Ikar nNdnaram nvkLpk vrI. 58.


Ikar ihmva Ikara[Rv kaEStua,

Ikar m svRSva Ikarpr saEOyda. 59.


.#it I a{fpura[e %rao{fe
I hyIvagSTys<vade

IliltaiztI Stae kwn< s<pU[Rm!.

- 149

. Ililta izit namavil>.


` @e< I I
` kkar-payE nm>
` kLya{yE nm>
` kLya[gu[-sailNyE nm>
` kLya[zEl-inlyayE nm>
` kmnIyayE nm>
` klavTyE nm>
` kmla]yE nm>
` kLm;NyE nm>
` k[m&t-sagrayE nm>
` kdMbkanna-vasayE nm>
` kdMbksum-iyayE nm>
` kNdpR-iv*ayE nm>
` kNdpR-jnka-pavI- )
][ayE nm>)
` kpURrvIqI-saEr_y- kaeilt)
-kkqayE nm> )
` kildae; -hrayE nm>
` k-laecnayE nm>
` k-ivhayE nm>
` kmaRid-sai]{yE nm>
` kariyyE nm>

` kmR)l-dayE nm>
` @kar-payE nm>
` @ka]yER nm>
` @ka-neka]ra-kTyE nm>
` @tidTy-indeRZyayE nm>
` @kanNd-icdakTyE nm>
` @v-imTyagma-baeXyayE nm>
` @k-im-dicRtayE nm>
` @ka-ict-inXyaRtayE nm>
` @;[arihta-tayE nm>
` @la-sugiNx-ickrayE nm>
` @nkq-ivnaizNyE nm>
` @k-aegayE nm>
` @k-rsayE nm>
` @kEyR-daiyNyE nm>
` @katp-saaJy- )
dayE nm>)
` @kaNt-pUijtayE nm>
` @xman-ayE nm>
` @jdnej-gdIyER nm>
` @kvIraid-s<seVyayE nm>

- 150

` @kav-zailNyE nm>

` liltayE nm>

` $izyE nm>

` laikNyE nm>

` $kar-payE nm>

` $iPstawR-daiyNyE nm>

` lmIva[I-in;eivtayE nm>

` llna-payE nm>

` $igTya-ivindeRZyayE nm> ` lsaifm-paqlayE nm>


` $rTviv-xaiyNyE nm>

` lliNtkal-sT)alayE nm>

` $zanaid-mYyE nm>

` llaq-nynaicRtayE nm>

` $i]yE nm>

` l]kaeqY{f-naiykayE nm>

` $r-vayE nm>

` l][a-gMyayE nm>

` $ra-xaR-zrIrayE nm>

` ltatnve nm>

` $r-er[kyER nm>

` l<ibmua-ltaitayE nm>

` $raeTs-inlyayE nm>

` l_yayE nm>

` $ha-ivrihtayE nm>

` ly-vijRtayE nm>

` $izTva*-isidayE nm> ` l][aeJJvl-idVya'GyE nm>


` $][-s&a{f-kaeq(E nm> ` lyawaRyE nm>

` $iftayE nm>

` $zaix-devtayE nm>

` $z-ta{fv-sai]{yE nm>

` $itbaxa-ivnaizNyE nm>

` $z-zyE nm>

` $;-iTSmtannayE nm>
` lkar-payE nm>

` lBx-kamayE nm>

` llamraj-dilkayE nm>

` lMbaed-Ssve nm>

` laF(ayE nm>

` Ikar-payE nm>

` Ikar-inlyayE nm>
` Ipd-iyayE nm>

- 151

` hireN-viNdtayE nm>

` Ikar-bIjayE nm>
` Ikar-mayE nm>

` hyaFa-seivta<(E nm>

` Ikar-jp-suItayE nm>

` hyR] -vahnayE nm>

` Ikar-l][ayE nm>

` hymex-smicRtayE nm>

` ImTyE nm>

` h<s-vahnayE nm>

` IzIlayE nm>

` hyaid-papzmNyE nm>

` IivU;[ayE nm>
` Ipda-raXyayE nm>
` IgaRyE nm>

` Ipda-ixayE nm>

` Ikar-vaCyayE nm>
` Ikar-pUJyayE nm>

` Ikar-pIiQkayE nm>
` Ikar-ve*ayE nm>

` Ikar-icNTyayE nm>
` I nm>

` IzrIir{yE nm>

` hkar-payE nm>

` hlx&-TpUijtayE nm>

` hir[e-][ayE nm>
` hr-iyayE nm>

` hra-raXyayE nm>

` ht-danvayE nm>

` hirdaid-seivtayE nm>

` hiSt-kMaeu-kcayE nm>
` hiSt-ki-iyanayE nm>
` hira-kma-idGxayE nm>

` hyRa-*m-raicRtayE nm>

` hirkez-sOyE nm>
` haid-iv*ayE nm>

` hala-mdalsayE nm>
` skar-payE nm>
` svR-}ayE nm>
` sveRZyE nm>

` svR-mlayE nm>
` svR-kyER nm>
` svR-yER nm>
` svR-h<yE nm>

- 152

` kc-ijtaMbudayE nm>

` snatNyE nm>

` svaRn-v*ayE nm>

` kqa]-SyiNd-k[ayE nm>

` svR-sai]NyE nm>

` ka{y-ivhayE nm>

` kpail-a[-naiykayE nm>

` svag-suNdyER nm>
` svaRiTmkayE nm>

` kaNtayE nm>

` svR-ivmaeihNyE nm>

` kla-lapayE nm>

` kaiNtxUt-jpavLyE nm>

` svR-saEOy-dayE nm>

` k{bu-k{Q(E nm>

` svaR-xarayE nm>
` svR-gtayE nm>

` krinijRt-pvayE nm>

` svaR-[ayE nm>

` kStUrI-itlka<ictayE nm>

` svaRvgu[-vijRtayE nm>
` svRmae nm>

` svRu;[ -ui;tayE nm>


` kkarawaRyE nm>

` kal-h(E nm>
` kameZyE nm>

` kaimtawR-dayE nm>

` kam-sIivNyE nm>
` kLyayE nm>

` kLpvI-smujayE nm>
` hkarawaRyE nm>
` h<s-gTyE nm>

` haqka-r[aeJJvlayE nm>
` har-hairkca-aegayE nm>
` haikNyE nm>

` hLyv-ijRtayE nm>

` hirTpit-smaraXyayE nm>

` hqaTkar-htasurayE nm>

` kiQnStn-m{flayE nm> ` h;RdayE nm>

` kraerve nm>

` klanaw-muOyE nam>

` hivaeR(E nm>

` hadR-sNtmsa-phayE nm>
- 153

` hIslaSy-sNtuayE nm> ` l-camr-hSt Izarda )


` h<smawRip{yE nm>

pirvIijtayE nm> )

` hanaepadan-inmuRayE nm>

` lapd-smaraXyayE nm>

` hir-saedyER nm>

` lkleyER nm>

` hi;R{yE nm>

` lMpqayE nm>

` haha-muo-StuTyayE nm> ` lBx-manayE nm>


` hainv&i-ivvijRtayE nm>
` hYyvIn-dyayE nm>

` lBx-rsayE nm>

` lBx-sMp-TsmuTyE nm>

` hirkaepa[a<-zukayE nm>

` Ikair{yE nm>

` lwa-puJyayE nm>

` ImXyayE nm>

` lkaraOyayE nm>

` Ikara*ayE nm>

` ly-iSwTyuve-yER nm> ` Iizoam[ye nm>

` laSy-dzRn-sNtuayE nm> ` Ikar-k{fai-izoayE nm>

` laala-ivvijRtayE nm> ` Ikar-ziz-ciNkayE nm>


` l<yetra}ayE nm>

` Ikar-aSkr-CyE nm>

` l"uis-dayE nm>
` la]ars-sv[aRayE nm>
` lM[aj-pUijtayE nm>
` l_ye-trayE nm>
` lBxi-sulayE nm>
` la<gla-yuxayE nm>

` Iar-kNda-irkayE nm>

` lav{y-zailNyE nm>

` IkaraMaed-clayE nm>
` IarEk-pray[ayE nm>

` Ikar-dIixRka-h<SyE nm>
` Ikarae*an-keikNyE nm>

` Ia-rar{y-hir{yE nm>

` Iaraval-vyER nm>

- 154

` Iar-pr-zuKyE nm>

` svaeRuayE nm>

` Ikara[-dIipkayE nm> ` s-hInayE nm>


` Iar-kNdra-is<E nm> ` sgu[ayE nm>

` IkaraMbuj-&ikayE nm> ` skle-dayE nm>


` Ikar-sumnae-maXVyE nm> ` kkair{yE nm>
` Iar-t-myER nm>

` kaVy-laelayE nm>

` sm-rsayE nm>

` kamer-a[naf(E nm>

` ska-raOyayE nm>

` kamer-mnaehrayE nm>

` skla-gm-s<StutayE nm> ` kamezae-Ts<g-vaisNyE nm>


` svRvedaNt taTpyR-UMyE nm> ` kamezvra-il<igta<GyE nm>

` sdsda-yayE nm>
` sklayE nm>

` si-nNdayE nm>
` saXyayE nm>

` sit-daiyNyE nm>

` kamer-suo-dayE nm>

` kamer-[iyNyE nm>

` kamer-ivlaisNyE nm>

` kamer-tp-iSs(E nm>

` kamer-mn>iyayE nm>

` snkaid-muinXyeyayE nm> ` kamer-a[-nawayE nm>


` sdaizv-kquiMbNyE nm> ` kamer-ivmaeihNyE nm>

` skla-ixan-payE nm> ` kamer-iv*ayE nm>


` sTy-payE nm>
` sma-kTyE nm>

` svR-p-inmaRyE nm>

` kamer-g&heyER nm>

` kamera-adkyER nm>
` kamer-mheyER nm>

` smanaixk-vijRtayE nm> ` kameyER nm>


- 155

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

kamkaeiq-inlyayE nm>
ka<i]tawR-dayE nm>
lkair{yE nm>
lBx-payE nm>
lBx-ixye nm>
lBx-va<iDtayE nm>
lBx-pap-mnaerayE nm>
lBxa-h<kar-gRmayE nm>
lBx-zyE nm>
lBx-dehayE nm>
lBxEyR-smuTyE nm>
lBx-buye nm>
lBx-lIlayE nm>
lBx-yaEvn-zailNyE nm>
lBxaitzy-svaR- )
saENdyaRyE nm> )
` lBx-ivmayE nm>
` lBx-ragayE nm>
` lBx-pTyE nm>
` lBx-nanag-miSwTyE nm>
` lBx-maegayE nm>
` lBx-suoayE nm>
` lBx-h;aRi-pUirtayE nm>
` Ikar-mUtRye nm>

` Ikar-saEx-z&-

kpaeitkayE nm> )

` Ikar-GxiBx-suxayE nm>

` Ikar-kmleiNdrayE nm>
` Ikr-mi[-dIpaicR;e nm>

` Ikar-t-zairkayE nm>
` Ikar-peq-km[ye nm>

` Ikara-dzR-ib<ibtayE nm>

` Ikar-kaezais-ltayE nm>
` Ikara-Swan-ntRKyE nm>

` Ikar-zuika muam[ye nm>


` Ikar-baeixtayE nm>

` Ikarmy-saE[RSt<iv-m )

puikayE nm> )

` Ikar-vedaepin;de nm>

` IkaraXvr-di][ayE nm>

` Ikar-nNdna-ram-nv)
kLpk vyER nm> )

` Ikar-ihmv-<gayE nm>

` Ikara[Rv-kaEStuayE nm>
` Ikar-m-svRSvayE nm>
` Ikar-pr-saEOydayE nm>
` tt! st!

- 156

I mhalmI

- 157

. IlMyaerztnamStaem!.

.Ig[ezay nm>,
deVyuvac
devdev mhadev ikal} mher,
k[akr devez Ktanuhkark. 1.
Aaerzt< lMya> aetuimCDaim tvt>,
$r %vac
deiv saxu mha-age mha-aGy-daykm!,
svERyR-kr< pu{y< svR-pap-[aznm!. 2.
svR-dair-zmn< v[ad-uiKt-muiKtdm!,

raj-vZykr< idVy< guad-gu-tm< prm!. 3.


lR< svR-devana< ctu>;i-kla-Spdm!,
pa-dIna< vraNtana< ivxIna< inTy-daykm!. 4.
smSt-dev-s<seVy-mi[-ma*-isidm!,
ikm bnaeKten devI Ty] -daykm!. 5.
tv ITya* vyaim smaiht-mna> &[u<,
Aaer-ztSyaSy mhalmIStu devta. 6.
IbIj-pdimTyuKt< ziKtStu uvnerI,
ANyas> krNyas s #Tyaid> kIitRt>. 7.
- 158

Xyanm!

vNde pkra< svdna< saEaGyda< aGyda<


hSta_yamyda< mi[g[EnaRnaivxERUi;tam!,
KtaI)lda< hirhraidi> seivta<
paeR pjzpinixiyuRKta< sda ziKti>. 8.
srisjnyne sraejhSte xvltra<zukgNxmaLyzaee,
gvit hirve mnae}e iuvnUitkir sId mm!. 9
kit< ivkit< iv*a< svRUtihtdam!,

a< ivUit< suri< nmaim prmaiTmkam!. 10.


vac< palya< pa< zuic< Svaha< Svxa< suxam!,
xNya< ihr{myI lmI inTypua< ivavrIm!. 11.
Aidit< c idit< dIa< vsuxa< vsuxair[Im!,
nmaim kmla< kaNta< kama]I aexs<vam!. 12.
Anuhpda< buimn"a< hirvam!,
Azaekamm&ta< dIa< laekzaekivnaiznIm!. 13.
nmaim xmRinlya< k[a< laekmatrm!,
piya< phSta< pa]I psuNdrIm!. 14.
paedva< pmuoI pnaiya< rmam!,
pmalaxra< devI pinI pgiNxnIm!. 15.
- 159

pu{ygNxa< susa< sadaimuoI am!,


nmaim cNvdna< cNa< cNshaedrIm!. 16.
ctuuRja< cNpaimiNdraimNzItlam!,
AaadjnnI pui< izva< izvkrI stIm!. 17.
ivmla< ivjnnI tui< dairnaiznIm!,
Iitpu:kir[I zaNta< zumaLyaMbra< iym!. 18.
aSkrI< ibLvinlya< vraraeha< yziSvnIm!,
vsuNxramudaraI hir[I hemmailnIm!. 19.
xnxaNykrI isi< sda saEMya< zudam!,
n&pveZmgtanNda< vrlmI vsudam!. 20.
zua< ihr{yakara< smutnya< jyam!,
nmaim mla< devI iv:[uv]>SwliSwtam!. 21.
iv:[upTnI sa]I naray[smaitam!,
dairXv<isnI devI svaeRpvhair[Im!. 22.
nvga mhakalI iv:[uizvaiTmkam!,
ikal}ansMpa< nmaim uvnerIm!. 23.
lmI ]Irsmurajtnya< IrxamerI
dasIUtsmStdevvinta< laekEkdIparam!,
- 160

ImNmNdkqa]lBxivveNgaxra< Tva<
ElaeKykquiMbnI srisja< vNde mukNdiyam!. 24.
matnRmaim kmle kmlaytai]
Iiv:[uTkmlvaisin ivmat>,
]Iraedje kmlkaemlgRgaEir lim
sId stt< nmta< zr{ye. 25.
ikal< yae jpeian! ;{mas< ivijteiNy>,
dairXv<sn< kTva svRmaaeTyyTnt>. 26.
devInamshe;u pu{ymaer< ztm!,
yen iymvaPnaeit kaeiqjNmdirt>. 27.
&guvare zt< xIman! pQeTsrmakm!,
AEyRmvaaeit kber #v Utle. 28.
dairmaecn< nam StaemMbapr< ztm!,
yen iymvaaeit kaeiqjNmdirit>. 29.
uKTva tu ivpulan! aeganSya> sayuJymaPnuyat!,
at>kale pQeiTy< svR>oaepzaNtye,
pQ<Stu icNtyeevI svaRr[Ui;tam!. 30.
. #it IlMyaerztnamStae< sMpU[Rm!.
- 161

.IlMyaerzt namavil>.
vNde pkra< svdna< saE}da< a}da<
hSta_ya< Ay< da< mi[g[EnaRnaivxEURi;tam!,
aI )lda< hirhr aidi> seivta<
pae p<kjz<op inixiyuRa< sda zii>.
srisj inlye sraej hSte xvl tra<zuk gNxmaLyzaee,
gvit hirve mnae}e iuvnUitkir sId mm!.
` kTyE nm>,

` SvxayE nm>,

` iv*ayE nm>,

` xNyayE nm>,

` ivkTyE nm>,
` svRUtihtdayE nm>,
` ayE nm>,

` ivUTyE nm>,
` sur_yE nm>,

` prmaiTmkayE nm>,
` vace nm>,

` palyayE nm>,
` payE nm>,
` zucye nm>,

` SvahayE nm>,

` suxayE nm>,

` ihr{mYyE nm>,
` lMyE nm>,

` inTypuayE nm>,
` ivavyER nm>,
` AidTyE nm>,
` idTye nm>,

` dIpayE nm>,

` vsuxayE nm>,

` vsuxair{yE nm>,
` kmlayE nm>,
- 162

` kaNtayE nm>,

` pmalaxrayE nm>,

` aexs<vayE nm>,

` piNyE nm>,

` kamayE nm>,

` AnuhdayE nm>,
` buye nm>,

` An"ayE nm>,

` hirvayE nm>,
` AzaekayE nm>,
` Am&tayE nm>,
` dIayE nm>,

` deVyE nm>,

` pgiNxNyE nm>,
` pu{ygNxayE nm>,
` susayE nm>,

` sadaimuOyE nm>,
` ayE nm>,

` cNvdnayE nm>,
` cNayE nm>,

` laekzaekivnaizNyE nm>, ` cNshaedyER nm>,


` xmRinlyayE nm>,

` ctuuRjayE nm>,

` laekmae nm>,

` #iNdrayE nm>,

` k[ayE nm>,

` piyayE nm>,

` phStayE nm>,
` payE nm>,

` psuNdyER nm>,

` paevayE nm>,
` pmuOyE nm>,

` pnaiyayE nm>,
` rmayE nm>,

` cNpayE nm>,
` #NzItlayE nm>,

` AaadjnNyE nm>,
` puyE nm>,

` izvayE nm>,

` izvkyER nm>,
` sTyE nm>,

` ivmlayE nm>,

` ivjnNyE nm>,
- 163

` vrlMyE nm>,

` tuyE nm>,

` dairnaizNyE nm>,

` vsudayE nm>,

` zaNtayE nm>,

` ihr{yakarayE nm>,

` zuayE nm>,

` Iitpu:kir{yE nm>,

` smutnyayE nm>,

` zumaLya<brayE nm>,

` jyayE nm>,

` iyE nm>,

` m<ga deVyE nm>,

` aSkyER nm>,

` iv:[uv]SswliSwtayE nm>

` ibLvinlyayE nm>,

` iv:[upTNyE nm>,

` vraraehayE nm>,

` sayE nm>,

` yziSvNyE nm>,

` naray[smaitayE nm>

` vsuNxrayE nm>,

` dairXv!<isNyE nm>,

` %dara<gayE nm>,

` deVyE nm>,

` hir{yE nm>,

` svaeRpv vair{yE nm>,

` hemmailNyE nm>,

` nvgaRyE nm>,

` xnxaNykyeR nm>,

` mhakaLyE nm>,

` isye nm>,

` aiv:[uizvaiTmkayE nm>

` E[saEMyayE nm>,
` zudaye nm>,

` n&pveZmgtanNdayE nm>,

` ikal}ans<payE nm>
` uvneyER nm>,

#it IlMyaerzt namavil>.


- 164

. I xnlmI.
xn

- 165

. I knkxaraStae.
A< hre> pulk-U;[-mayNtI

&a-nev mukla-r[< tmalm!,

AI-kta-iol-ivUit-rpa-lIla

maLy-daStu mm m-devtaya>. 1.
muGxa mu-ivRdxtI vdne murare>

empa-i[ihtain gta-gtain,

mala zae-mRxukrIv mhaeTple ya

sa me iy< idztu sagr-s<vaya>. 2.


AamIilta]-mixgMy muda mukNd<

AanNd-kNd-minme;-mn-tm!,
Aakekr-iSwt-knIink-p]m-ne<

UTyE veNmm uj-zyanaya>. 3.


baNtre mxuijt> it-kaEStue ya
haravlIv hir-nIlmyI ivait,

kamda gvtae=ip kqaKzmala

kLya[ma-vhtu me kmlalyaya>. 4.
- 166

kala-Mbudai-liltae-ris kEq-are>

xara-xre S)rit ya tif-dnev,

matuSs-mSt-jgta< mhnIy-mUitR>

ai[ me idztu agRv-nNdnaya>. 5.


a< pd< wmt> olu yTavat!

maLy-aij mxu-maiwin mNm-wen,


mYyapte-idh mNwrmI x][ax

mNdals< c mkraly-kNykaya>. 6.
ivamreN-pdvI-m-dand]<

AanNd-hetu-rixk< muriv-i;ae=ip,

$;-i;I-dtu miy ][ -mI][aRm!

#NdIvraedr-shaedr-imiNdraya>. 7.

#a iviz-mtyae=ip yya dyaR

(a iivp-pd< sul< lNte,


i> -kmlaedr-dIi-ira<

pui< k;I mm pu:kr-ivraya>. 8.

d*a-yanu-pvnae iv[aMbu-xara<

AiSm-ikn-ivh-izzaE iv;{[e,
- 167

:kmR-"mR-mpnIy icray r<

naray[-[iynI-nyna-Mbuvah>. 9.
gIdeRvteit gfXvj-suNdrIit

zakMbrIit zizzeor-veit,

s&i-iSwit-lykeil;u s<iSwta ya

tSyE nmi-uvnEk-gurae-St{yE. 10.


uTyE nmae=Stu zukmR-)l-sUTyE
rTyE nmae=Stu rm[Iy-gu[a[RvayE,
zyE nmae=Stu zt-p-inketnayE

pu(E nmae=Stu pu;aem-vayE. 11.


nmae=Stu nalIk-inannayE

nmae=Stu gxaedix-jNm-UMyE,

nmae=Stu saema-m&t-saedrayE

nmae=Stu naray[-vayE. 12.


nmae=Stu hemaMbuj-pIiQkayE

nmae=Stu Um{fl-naiykayE,
nmae=Stu devaid-dyaprayE

nmae=Stu zaaRyux-vayE. 13.


- 168

nmae=Stu deVyE &gu-nNdnayE

nmae=Stu iv:[ae-ris iSwtayE,


nmae=Stu l]MyE kmlalyayE

nmae=Stu damaedr-vayE. 14.


nmae=Stu kaNTyE kmle][ayE
nmae=Stu UTyE uvn-sUTyE,
nmae=Stu devaid-iricRtayE

nmae=Stu nNdaTmj-vayE. 15.


sMpTkrai[ skleiNy-nNdnain

saaJyda-niv-vain srae-hai],
TvNd-nain irta-hr[ae-*tain

mamev matr-inz< klyNtu maNye. 16.


yTkqa] -smupas-naivix>
sevkSy sklawR-s<pd>,
s<tnaeit vcna-mansE>

Tva< murair-dyerI je. 17.


srisj-inlye sraej-hSte

xvtma<-zuk-gNx-maLy-zaee,
- 169

gvit hir-ve mnae}e


iuvn-Uitkir sId mm!. 18.
idg!"iSti> knk-k<-muoa-vs&
SvvaRihnI ivml-ca-jlaPlu-taIm!,
at-nRmaim jgta< jnnImze;
laekaixnaw-g&ih[I-mm&taiBx-puIm!. 19.
kmle kmla] -ve Tv<
k[a-pUr-tri-tErpaE>,
Avlaeky mam-iknana<
wm< pam-kim< dyaya>. 20.
deiv sId jgdIir laekmat>
kLyan-gai kmle][-jIvnawe,
dair-iit-dy< zr[agt< mam!
Aalaeky itidn< sd-yErpaE>. 21.
StuviNt ye Stuit-irmI-irNvh<
yI-myI iuvn-matr< rmam!,
gu[aixka gutr-aGy-aignae
viNt te uiv buxa-ivtazya>. 22.
. #it Imd zracayRkt

I knkxaraStae< s<pU[Rm!.
- 170

I Zyamla devI

- 171

. Zyamla d{fkm! kaildas ivrictm! .

, Aw Zyamla d{fkm!.
. Xyanm!.

mai[KyvI[amuplalyNtI
mdalsa< mulvaiGvlasam!,
maheNnIl*uitkaemlaI
matkNya< mnsa Smraim. 1.
ctuuRje cNklavt<se
kcaete kmragzae[e,
pu{f+e]upazazpu:pba[hSte nmSte jgdekmat>. 2.
. ivinyaeg>.
mata mrtkZyama matI mdzailnI,
kyaRt! kqa]< kLya[I kd<bvnvaisnI. 3.
. Stuit.
jy mattnye jy nIlaeTpl*ute,
jy sItriske jy lIlazukiye. 4.

- 172

. d{fkm!.
jy jnin suxasmuaNt-*-Nm[I-Ip-s<F ibLvaqvI-mXy-kLpma-kLp-kad<b-kaNtarvasiye ki-vas-iye svR-laek-iye
sadra-rBx-s<gIt-s<avna-s<ma-laelnIp-ga-b-cUlIs-naw-ike sanum-Tpuike
zeorI-Ut-zIta<-zureoa-myUoavlI-bsuiGx-nIlalk-ei[-z&airte laek-s<aivte
kam-lIla-xnu-Ssi-Ulta-pu:p-sNdaehsNdeh-kaecne vaKsuxa-secne ca-gaeraecnap-kelIl-lamairame surame rme
ae-sd-Xvailka-maEik-ei[ka-ciNkam{flae-ais lav{y-g{fSwl-NyStkStUirka-preoa-smut-saEr_y-s<aNt-&ana-gItsaNI-v-NmN-tISvre suSvre aSvre
vkI-vadn-iya-lael-talIdla-btaq-U;a-ivze;aiNvte is-sMmainte
idVyhala-mdaeel-hela-ls]ura-NdaelnIsmai]-k[ERk- nIlaeTple Zyamle pUirta- 173

ze;-laekai-vaDa-)le I)le
SvedibN- sd-)al-lav{y in:yNd-sNdaehsNdeh-kaiska-maEike svR-ivaiTmke
svR-is(aiTmke kailke muG-mNdiSmtae-darvS)rt! pUg-taMbUl-kpURr-o{faeTkre }an-muakre
svR-s<pTkre p-aSvTkre Ikre
kNd-pu:p-*uit-iGx-dNtavlI-inmRla-lael-kaelsMmeln Smer-zae[axre ca-vI[axre pKv-ib<baxre
sulilt nv-yaEvnar<-cNaedyaeel-lav{yGxa[RvaivRvt! kMbu-ibMbaek-&TkNwre
sTkla-miNdre mNwre
idVy-ra-bNxurCD-haraid-U;a-smu*aetmana-nv*a- zaee zue
r-keyUr-riZmCDqa-pv-ae-sae-ta-raijte
yaeigi> pUijte iv-id'm{fl-Vya-mai[KytejSS)r-Tk[a-l<kte iv-mal<kte saxui> pUijte
vasrar<-velasmu&M ma[arivNd-itN-pai[ye
sNttae*-ye Aye idVy-raeimRka-dIix-itStaemsNXyay-manalI-pvae* oeN-a-m{fle suta- 174

o{fle icTa-m{fle aes-Tk{fle tarkaraijnIkaz-haravil-Smer ca-Stnaaeg-aranmNmXy-vI-vilCDed vIcI-smu*Ts-muas-NdizRtakarsaENdyR-rakre vkI-&Tkre ikr-Ikre


hem-k<aepmae-u v]aej-arav-ne ilaekav-ne
lsd! v&-g<Ir naI-srStIr-zEval-zakrZyam-raemavlIU;[e mu-s<a;[e
ca-izTkqI-sU-inRiTs-tanlIl-xnuiZzinI-f<bre idVy-raMbre
pragae-s Nmeola-maEik-aei[-zaea-ijt-Sv[RU&le ciNka-zItle ivkist-nv-ik<zuka-taidVyaMzu cazaea-praUt-isNr-zae[aymaneN-mat hSmaGgRle vEva-nGgRle Zyamle
kaeml-iG nIlaeTplae-Tpaidtan-tU[Irzakrae-dar j<"alte ca-lIlagte
n-idKpal-sImiNtnI kNtl-iG-nIl-apusat-vaRra-z sar<g-s<yaeg-ir<ooeNJJvle aeJJvle inmRle devez lmIz Utez
taeyez va[Iz kInaz dETyez y]ez vaYvi-kaeqIr-

mai[Ky s<-bala-tpaeam-la]a-rsa{y- 175

ta{y lmI-g&ihtai'-pdMme supe %me


r-pasne r-isMhasne zp-yaepaite ivute
t ivez-gaRvqu-]e-palE-yuRte m-mat
kNya-smUhaiNvte ErvE-ri-veRi;te mulamenka-*na-mainte deiv vamaidi> zii-Sseivte
xai lMyaid-zyE-kE> s<yute mat&ka-m{flEmRi{fte y]-gNxvR-isana m{flE-ricRte
ErvI s<v&te p-ba[aiTmke p-ba[en rTya c s<aivte
Iit-aja vsNten caniNdte iaj< pr< eyse kLpse
yaeigna< manse *aetse DNdsa-maejse ajse gItiv*a
ivnaedait t&:[en k:[en s<pUJyse imetsa vexsa StUyse iv*en va*en iv*a-xrEgIRyse
v[-hr-di][-Kva[ya vI[ya ikrEGgIRyse
y] -gNxvR-isana m{flE-rCyRse
svRsaEaGy-vaDavtIir vxUi-Ssura[a< smaraXyse
svRiv*a-ivze;Tmk< caqugawa smuar[ak{QmUlae-sd- v[R-raijy< kaeml-Zyamlaedarp]y<
tu{fzaeaitxUirvt! ik<zuk< t< zuk< llyNtI-pir-Ifse
pai[-p-yena]-mala-mip S)aqk< }an-saraTmk<
puStk-z< pazma-iit ten siNTyse tSy
- 176

vaNtrat! g*-p*aiTmka artI inSsret! yen

vaXv<snada kitaRVyse tSy vZya viNtiSty> pu;a> yen va zat-k<b-*uit-

aRVyse saeip lmI-shE> pir-Ifte

ik is(e-pu> Zyaml< kaeml<


cN-cUfaiNvt< tavk< Xyayt>
tSy lIla sraevairxI> tSy kelIvn< nNdn<
tSy asn< Utl< tSy gIdeRvta ikir
tSy ca}akrI I Svy< svRtIwaRiTmke
svR maiTmke svR yaiTmke svR taiTmke
svR caiTmke svR zyaiTmke svR pIQaiTmke
svR vedaiTmke svR iv*aiTmke svR yaegaiTmke
svR v[aRiTmke svRgItaiTmke svR nadaiTmke
svR zBdaiTmke svR ivaiTmke svR vgaRiTmke
svR svaRiTmke svRge svR pe jgNmat&ke
paih ma< paih ma< paih ma<
deiv tu_y< nmae deiv tu_y< nmae
deiv tu_y< nmae deiv tu_y< nm>.
. #it Zyamla d{fkm! sMpU[Rm!.

- 177

. I su{y>.

- 178

. I su{y ujm!.
sda balpa=ip ivaihI
mhadiNtva=ip paSymaNya,
ivxINaidm&Gya g[ezaixa me
ivxa< iy< ka=ip kLya[mUitR>. 1.
n janaim zBd< n janaim caw
n janaim p*< n janaim g*m!,
icdeka ;faSy id *aette me
muoai>srNte igraip icm!. 2.
myUraixF< mhavaKygUF<
mnaehairdeh< mhigehm!,
mhIdevdev< mhavedav<
mhadevbal< je laekpalm!. 3.
yda s<inxan< gta manva me
vaMaeixpar< gtaSte tdEv,
#it VyyiNsNxutIre y AaSte
tmIfe piv< prazipum!. 4.
ywaBxeStra ly< yiNt tuaStwEvapd> sixaE sevta< me,
#tIvaeimRp<In&R[a< dzRyNt<
sda avye Tsraeje guh< tm!. 5.
- 179

igraE mivase nra ye=ixFaStda pvRte rajte te=ixFa>,


#tIv uvNgNxzElaixF>
s devae mude me sda ;{muoae=Stu. 6.
mhaMaeixtIre mhapapcaere
muinNanukle sugNxaOyzEle,
guhaya< vsNt< Svasa lsNt<
jnait hrNt< yamae guh< tm!. 7.
lsTSv[Rgehe n&[a< kamdaehe
sumStaems<Dmai[Kyme,
smu*TshakRtuLykaz<
sda avye kaitRkey< surezm!. 8.
r[<ske mule=TyNtzae[e
mnaehairlav{ypIyU;pU[eR,
mn>;qpdae me vezt>
sda maedta< SkNd te padpe. 9.
suv[aRidVyaMbrEaRsmana<
Kv[iTki[Imeolazaemanam!,
lsempen iv*aetmana<
kiq< avye SkNd te dIPymanam!. 10.
- 180

puilNdezkNya"naaegtuStnailnaskaZmIrragm!,
nmSyamh< tarkare tvaer>
Svavne svRda sanuragm!. 11.
ivxaE K&d{fan! SvlIlax&ta{fairStezu{fan! i;Tkald{fan!,
hteNair;{faga[zaE{fan!
sda te c{fan! ye bad{fan!. 12.
sda zarda> ;{m&gaa yid Syu>
smu*Nt @v iSwtaeTsmNtat!,
sda pU[RibMba> klE hInaStda TvNmuoana< uve SkNd saMym!. 13.
S)rNmNdhasE> sh<sain cTkqa]avlI&s<"aeJJvlain,
suxaSyiNdibMbaxr[IzsUnae
tvalaekye ;{muoaMaehai[. 14.
ivzale;u k[aRNtdI"eR:vj<
dyaSyiNd;u adzSvI][e;u,
myI;Tkqa]> skTpaittevee dyazIl ka nam hain>. 15.
- 181

sutaaevae me=is jIveit ;fxa


jpNmmIzae muda ijte yan!,
jgar&(ae jgaw te_y>
ikrIqaeJJvle_yae nmae mStke_y>. 16.
S)rkeyUrharairamlTk{flIls{fag>,
kqaE pItvas> kre cazi>
purStaNmmaSta< purareStnUj>. 17.
#hayaih vTseit hStaNsayaRyTyadraCDre maturat!,
smuTpTy tat< yNt< kmar<
hraiga< je balmUitRm!. 18.
kmarezsUnae guh SkNd senapte zipa[e myUraixF,
puilNdaTmjakaNt aitRhairn!
ae tarkare sda r] ma< Tvm!. 19.
zaNteiNye ns<}e ivcee
k)aeairve yaeTkiMpgae,
ya[aeNmuoe mYynawe tdanI
t< me dyalae vae guh Tvm!. 20.
- 182

ktaNtSy te;u c{fe;u kaepah iCDiN iNIit ma< tjRyTsu,


myUr< sma ma Eirit Tv<
pur> zipai[mRmayaih zIm!. 21.
[MyaskTpadyaeSte pitTva
sa* ae awRye=nekvarm!,
n v< ]mae=h< tdanI kpaBxe
n kayaRNtkale mnagPyupe]a. 22.
sha{faea Tvya zUrnama
htStark> is<hv dETy>,
mmaNtRidSw< mn>ezmek<
n h<is ae ik< kraeim Kv yaim. 23.
Ah< svRda >oaravsae
vaNdInbNxuSTvdNy< n yace,
viraex< sda K&bax<
mmaix< t< nazyaemasut Tvm!. 24.
ApSmark]yazR> mehJvraeNmadguLmaidraega mhaNt>,
ipzaca sveR vTpUit<
ivlaeKy ][aarkare vNte. 25.
- 183

iz SkNdmUitR> utaE SkNdkIitRmuRoe me piv< sda tirm!,


kre tSy kTy< vpuStSy &Ty<
guhe sNtu lIna mmaze;ava>. 26.
munInamutahae n&[a< iajamIda> siNt svR deva>,
n&[amNTyjanamip SvawRdane
guhaevmNy< n jane n jane. 27.
kl< suta bNxuvgR> pzuvaR
nrae vaw nair g&he ye midya>,
yjNtae nmNt> StuvNtae vNt<
SmrNt te sNtu sveR kmar. 28.
m&ga> pi][ae d<zka ye c aStwa Vyaxyae baxka ye mde,
vCDitI[aia> sure
ivnZyNtu te cUi[RtaEzEl. 29.
jinI ipta c Svpuaprax<
shete n ik< devsenaixnaw,
Ah< caitbalae van! laektat>
]mSvaprax< smSt< mhez. 30.
- 184

nm> keikne zye caip tu_y<


nmZDag tu_y< nm> kqay,
nm> isNxve isNxudezay tu_y<
pun> SkNdmUteR nmSte nmae=Stu. 31.
jyanNdUmyaparxamyamae"kIteR jyanNdmUteR,
jyanNdisNxae jyaze;bNxae
jy Tv< sda muidanezsUnae. 32.
ujaOyv&en K&< Stv< y>
pQeiyuae guh< s<[My,
supuaNkl< xn< dI"RmayulReTSkNdsayuJymNte nr> s>. 33.
. #it ImCD<krgvt> ktaE
Isu{yuj< s<pU[Rm!.

- 185

I yaegmIna]I

- 186

. I yaegmIna]I Staem!.
izvanNd pIyU; rTnakrSwa<
izv iv:{vamrezaip vN*am!,
izvXyanla< izv}anmUit
izvaOya< AtIta< je pa{ balam! . 1.
izvaid S)rTp maxIFa<
xnubaR[ paza'kzaeais hStam!,
nivnakRv[a nivne<du cUfa<
prpTnI< je pa{ balam! . 2.
ikirqa'gdaeais ma<gLysU<
S)rNmeola hara taq'g U;am!,
prmNka< pa{ is<hasnSwa<
prNxam pa< je pa{ balam! . 3.
llama<ict iSnd bale<du aga<
lsIrjaeT)Ll kLhar sMSwam!,
llaqnxaR'g lGnaeJJvla'gI<
prNxam pa< je pa{ balam! . 4.
- 187

io{faTm iv*a< iibNduSv pa<


ikae[e lsNtI< ilaekavnam!,
ibIjaix Fa< imUTyaRTmiv*a<

prpTnI< je pa{ balam! . 5.


sdaibNdu mXyaeLlsei[ rMya<

smuu'g v]aej aravnam!,


KvnUpuraeed la]arsaR

S)rt! pad pa< je pa{ balam! . 6.


yma*:q yaega'g pmpa<

Akart! ]karNt v[aRmv[aRm!,

Ao{fa< AnNya< AicNTya< Alya<

AmeyaTmiv*a< je pa{ balam! . 7.


suxasagarNt mi[ip mXye

lst! kLp v&]aeJJvibNduce,


mhayaegpIQe izvakrme

sdasi;{[< je pa{ balam! . 8.


su;uMnaNtr<e sharpe

rvINiGn s<yu icCCmXye,


- 188

suxam{flSwe suinvaR[pIQe

sda s<crNtI< je pa{ balam! . 9.


zfNte nvaNte lsd! adzaNte
mhaibNdumXye sunadNtrale,

izvaOye klatIt inZzBd deze

sda s<crNtI< je pa{ balam! . 10.


ctumaRgR mXye skae[aNtr<ge

orNe suxakar kUpaNtrale,

inralMb pe kla ;aefzaNte

sda s<crNtI< je pa{ balam! . 11.


puqNd inmuRo vayulInkazNtrale uvaepetrMye

mhazaefzaNte mnaenazdeze

sda s<crNtI< je pa{ balam! . 12.


ctu> p mXye sukae[yaNte

imUTyaRixvase imagatrale,

shar picta< ic kaz-

vahlIna<< je pa{ balam! . 13.


- 189

lsd! adzaNteNdu pIyuzxarv&ta< mUitRmanNdmGnNtr<gm!,

pra< iStnI< ta< ctuZkUqmXye

prNxam pa< je pa{ balam! . 14.


sharpe su;uMnaNt mageR

S)rCcN pIyuz xara< ipbNtIm!,


sda avNtI< suxamuimMba<

pryaeit pa< je pa{ balam! . 15.


nmSte sda pa{ rajeNkNye
nmSte sda suNdrezaN vase,
nmSte nmSte sumInai]-deiv

nmSte nmSte punSte nmae=Stu.16.


. #it I AgSTykt I yaeghIna]I Staem! s<pU[Rm!.

- 190

. I ApU[eRZvrI.

- 191

. I ApU[aRStaem!.
inTyanNdkrI vraykrI saENdyRrakrI
inxURtaiol"aerpavnkrI Ty]maherI,
aleyaclv<zpavnkrI kazIpuraxIrI
i]a< deih kpavlMbnkrI mata=pU[RerI. 1.
nanarivicU;[krI hemaMbrafMbrI
muaharivlMbman ivlst! v]aejkMaNtrI,
kaZmIragvaista ickrI kazIpuraxIrI
i]a< deih kpavlMbnkrI mata=pU[RerI. 2.
yaeganNdkrI irpu]ykrI xmaRwRinakrI
cNakaRnlasmanlhrI ElaeKyr]akrI,
svERyRsmStvaiDtkrI kazIpuraxIrI
i]a< deih kpavlMbnkrI mata=pU[eRrI. 3.
kElasaclkNdralykrI gaErI %ma zrI
kaEmarI ingmawRgaecrkrI AaearbIja]rI,
mae]arkpaqpaqnkrI kazIpuraxIrI
i]a< deih kpavlMbnkrI mata=pU[RerI. 4.
- 192

ZyaZy ivUitvahnkrI a{fa{faedrI


lIlanaqksUednkrI iv}andIparI,
Iivezmn> sadnkrI kazIpuraxIrI
i]a< deih kpavlMbnkrI mata=pU[RerI. 5.
%vIR svRjnerI gvtI mata=pU[RerI
ve[InIlsmankNtlxrI inTyadanerI,
svaRnNdkrI sdazukrI kazIpuraxIrI
i]a< deih kpavlMbnkrI mata=pU[RerI. 6.
Aaid]aNtsmStv[RnkrI zMaeiavakrI
kaZmIra ijlerI ilhrI inTyara zvRrI,
kamaka']krI jnaedykrI kazIpuraxIrI
i]a< deih kpavlMbnkrI mata=pU[RerI. 7.
devI svRivicrTicta da]ay[I suNdrI
vame Svapyaexra iykrI saEaGy maherI,
aIkrI sdazukrI kazIpuraxIrI
i]a< deih kpavlMbnkrI mata=pU[eRrI. 8.

- 193

cNakaRnlkaeiqkaeiqsza cNa<zuibMbaxrI
cNakaRismank{flxrI cNakRv[eRrI,
malapuStkpazsazxrI kazIpuraxIrI
i]a< deih kpavlMbnkrI mata=pU[RerI. 9.
]a[krI mha=ykrI mata kpasagrI
sa]aNmae]krI sda izvkrI iverI IxrI,
d]aNdkrI inramykrI kazIpuraxIrI
i]a< deih kpavlMbnkrI mata=pU[RerI. 10.
ApU[eR sdapU[eR zra[ve,
}anvEraGyis(w i]a< deih c pavRit. 11.
mata me pavRtI devI ipta devae mher>,
baNxva> izva Svdezae uvnym!. 12.
. #it Izrgvt> ktaE ApU[aRStae< sMpU[Rm!.

- 194

. I .
. rajrajeZvrI.

- 195

. I .
. mNmat&kapu:pmalaStv>.
kaelaeistam&taiBxlhrImXye ivrajNmi[-

ipe kLpkvaiqkapirv&te kadMbvauJJvle,

rTnStMshSinimRtsamXye ivmanaeme

icNtarTnivinimRt< jnin te is<hasn< avye . 1.


@[aanlanum{fllsCD+IcmXye iSwta<

balakR*uitasura< krtlE> pazazE< ibtIm!,


cap< ba[mip svdna< kaEsuMvSaiNvta<
ta< Tva< cNklavt<smkqa< caruiSmta< avye . 2.

$zanaidpd< izvEk)ld< rTnasn< te zu<

pa*< kum cNdnaidirtErXyR srTna]tE>,


zuEracmnIyk< tv jmERKTy mya kiLpt<

karu{yam&tvairxe tdiol< s<tu:qye kLpta< . 3.


lye yaeigjnSy ri]tjgJjale ivzale][e
aleyaMbupqIrkmlsTkpURrimaedkE>,
gae]IrErip nairkelsillE> zuaedkEmRiNtE>
Snan< deiv ixya myEtdiol< s<tu:qye kLpdam!. 4.
- 196

i<kara<itmNli]ttnae hemaclaTs<ictE

rTnEruJJvlmurIysiht< kaEsuMv[zukm!,
muas<tity}sUmml< saEv[RtNtUv<

d< deiv ixya myEtdiol< s<tu:qye kLptam! . 5.


h<sErPyitlaenIygmne haravlImuJJvla<
ihNdael*uithIrpUirttre hemade k[e,

mIraE mi[k{fle mukqmPyxeRNducUfami[<

nasamaEikm'gulIykqkaE kaImip SvIkru . 6.


svaR e "nsark'km"nIgNxpait<

kStUrIitlk< c )al)lke gaeraecnapkm!,


g{fadzRnm{fle nynyaeidRVyan< te=it<

k{QaBje m&gnaipmml< TvTItye kLptam! . 7.


kLhaeraeTplmikamruvkE> saEv[RperuhE-

jaRtIcMpkmaltIvklkEmRNdarkNdidi>,

ketKya krvIrkEbRhuivxE> Kl&Pta> jae mailka>

s<kLpen smpRyaim vrde s<tu:qye g&tam! . 8.


hNtar< mdnSy nNdyis yErErnaeJJvlEyER&RavilnIlkNtlrEbRXnais tSyazym!,
- 197

tanImain tvaMb kaemltra{yamaedlIlag&ha{yamaeday dzaguGgulu< tExRU pErh< xUpye . 9.


lmImuJJvlyaim rTninvhaeaSvre miNdre
malarUpivliMbtEmRi[myStMe;u s<aivtE>,
icEhaRqkpuikakrx&tEgRVyER tEvRixR tE-

idRVyEidRpg[EixRya igirsute s<tu:qye kLptam! . 10.


I<kareir tPthaqkktE> SwalIshE&Rt<
idVya< "&tsUpzakirt< icaed< twa,

duGxa< mxuzkradixyut< mai[Kypae iSwt<

ma;apUpshmMb s)l< nEve*mavedye . 11.


sCDayEvRrketkIdlruca taMbUlvIdlE>

pUgERUirgu[E> sugiNxmxurE> kpRUro{faeJJvlE>,


muacU[RivraijtEbRhuivxEvRKaMbujamaednE>

pU[aR rTnklaicka tv mude NySta purStadume . 12.


kNyai> kmnIykaiNtirl<karamlaraitRka
pae maEikicpiivlsTkpURrdIpaili>,

talm&dgItsiht< n&TyTpdaMaeruh<

mNaraxnpUvRk< suiviht< nIrajn< g&tam! . 13.


- 198

lmImaERikl]kiLptistCD< tu xe rsaidNa[I c rit camrvre xe Svy< artI,

vI[ame[ivlaecna> sumnsa< n&TyiNt tagv-

avEraiksaivkE> S)qrs< matStdak{yRtam! . 14.


I<karays<puqen mnunaepaSye yImaEili-

vaRKyElRytnae tv StuitivxaE kae va ]metaiMbke,


sapa> Stuty> di][zt< s<car @vaStu te

s<vezae nms> skmiol< TvTItye kLptam! . 15.


ImNa]rmalya igirsuta< y> pUjyeCcetsa

s<Xyasu itvasr< suinytStSyaml< syaNmn>,


icaMaeruhm{fpe igirsuta n&< ivxe rsa-

a[I vKsraeruhe jlixja gehe jgNmla . 16.


#it igirvrpuIpadrajIvU;a

uvnmmlyNtI sUisaEr_ysarE>,
izvpdmkrNdSyiNdnIy< inba

mdytu kiv&aNmat&kapu:pmala . 17.


. #it ImTprmh<spirajkacayRSy

IgaeivNdgvTpUJypadiz:ySy ImCD<krgvt>
ktaE mNmat&kapu:pmalaStv> s<pU[R>.
- 199

. I guru_yae nm>.

. hir> Aaem!.
tTsd! apR[mStu, yd!-m! tNm Aasuv.

Book Compiled By Shri N K Venkitaraman.


[ For a free copy of printable PDF file write to nkv.nvr@gmail.com]

- 200