Anda di halaman 1dari 34

SK LEMBAGA ENDAU KM 10 JLN MERSING 86900, ENDAU, MERSING

RPT SAINS TAHUN 4
PERAKUAN GURU PENGESAHAN GURU BESAR

TANDATANGAN GURU : …………………………………………………. NAMA GURU : ROSLINDA BINTI ABU SAMAH

TANDATANGAN : …………………………………………………. NAMA & COP GURU BESAR.

Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4

MINGGU TEMA TAJUK $ $%! Jan !#$4

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN PENGENALAN KEPADA SAINS !"# PERATURAN BILIK SAINS !"$ Pera&uran Bili' Sains Muri( )*leh !"$"$ Me+a&uhi Pera&uran Bili' Sains

TAHAP PENGUASAAN

STANDARD PRESTASI

$ ! , 4 . TEMA TAJUK ! -% 2 Jan !#$4 PENGENALAN KEPADA SAINS KEMAHIRAN SAINTI1IK $"$ Ke+ahiran Pr*ses Sains Muri( )*leh $"$"$ Me+erha&i $ ! ,

Men/a&a'an salah sa&u 0era&uran )ili'" Men/a&a'an le)ih (ari0a(a sa&u 0era&uran )ili' sains Menga0li'asi'an salah sa&u 0era&uran )ili' sains Menga0li'asi'an le)ih (ari0a(a sa&u 0era&uran )ili' sains Me+)eri se)a) 0era&uran )ili' sains 0erlu (i0a&uhi Menja(i c*n&*h 'e0a(a ra'an (ala+ +e+a&uhi 0era&uran )ili' sains"

Men/a&a'an se+ua (eria /ang &erli)a& un&u' +e+)ua& 0e+erha&ian &en&ang 3en*+ena /ang )erla'u Me+erihal'an 0enggunaan se+ua (eria /ang &erli)a& un&u' +e+)ua& 0e+erha&ian &en&ang 3en*+ena a&au 0eru)ahan /ang )erla'u" Mengguna'an se+ua (eria /ang &erli)a& un&u' +e+)ua&

Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au !

Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN 4 STANDARD PRESTASI 0e+erha&ian &en&ang 3en*+ena a&au 0eru)ahan /ang )erla'u" %+engguna'an se+ua (eria /ang &erli)a& un&u' +e+)ua& 0e+erha&ian secara 'uali&a&i3 )agi +enerang'an 3en*+ena a&au 0eru)ahan /ang )erla'u" %+engguna'an ala& /ang sesuai ji'a 0erlu un&u' +e+)an&u 0e+erha&ian" %+engguna'an se+ua (eria /ang &erli)a& un&u' +e+)ua& 0e+erha&ian secara 'uali&a&i3 (an 'uan&i&a&i3 )agi +enerang'an 3en*+ena a&au 0eru)ahan /ang )erla'u %+engguna'an ala& /ang sesuai ji'a 0erlu un&u' +e+)an&u 0e+erha&ian %+engguna'an se+ua (eria /ang &erli)a& un&u' +e+)ua& 0e+erha&ian secara 'uali&a&i3 (an 'uan&i&a&i3 )agi +enerang'an 3en*+ena a&au 0eru)ahan /ang )erla'u" %+engguna'an ala& /ang sesuai ji'a 0erlu un&u' +e+)an&u 0e+erha&ian" Men/a&a'an ciri *)je' (engan +eliha& 0ersa+aan (an 0er)e4aan" Me+erihal'an ciri *)je' (engan +en/a&a'an 0ersa+aan (an 0er)e4aan Mengasing (an +engu+0ul *)je' )er(asar'an ciri se0un/a (an )er)e4a Mengasing (an +engu+0ul *)je' )er(asar'an ciri se0un/a (an )er)e4a (an +en/a&a'an ciri se0un/a /ang (iguna'an Mengasing (an +engu+0ul *)je' )er(asar'an cirri se0un/a (an )er)e4a (an +en/a&a'an ciri se0un/a /ang (iguna'an ser&a )*leh +engguna'an ciri lain un&u' +engasing (an +engu+0ul" Mengasing (an +engu+0ul *)je' )er(asar'an cirri se0un/a

-

.

! -% 2 Jan !#$4

$"$"! Mengelas

$ ! , 4 -

.

Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au ,

Menunju' cara un&u' +engu'ur (engan +engguna'an ala& (an uni& 0ia5ai (engan &e'ni' /ang )e&ul ser&a +ere'*( (ala+ ja(ual secara sis&e+a&i' (an leng'a0" Men/a&a'an sa&u &a3siran /ang +unasa)ah )agi sa&u 0eris&i5a a&au 0e+erha&ian" Me+erihal'an le)ih (ari sa&u &a3siran /ang +unasa)ah )agi sa&u 0eris&i5a a&au 0e+erha&ian" Me+)ua& 'esi+0ulan a5al /ang +unasa)ah )agi sa&u 0eris&i5a a&au 0e+erha&ian (engan +engguna'an +a'lu+a& /ang (i0er*lehi" . Mengu'ur Mengguna'an N*+)*r $ ! .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI (an )er)e4a sehingga 0ering'a& &era'hir (an +en/a&a'an ciri /ang (iguna'an" . Jan !#$4 $"$". $!%$. $!%$. 4 - Men/a&a'an le)ih (ari sa&u 0erala&an /ang sesuai )agi +engu'ur sua&u 'uan&i&i" Me+erihal'an 0erala&an (an cara +engu'ur /ang sesuai )agi sua&u 'uan&i&i" Mengu'ur (engan +engguna'an ala& (an uni& 0ia5ai /ang )e&ul Mengu'ur (engan +engguna'an 0ia5ai(engan &e'ni' /ang )e&ul ala& (an uni& Mengu'ur (engan +engguna'an ala& (an uni& 0ia5ai (engan &e'ni' /ang )e&ul ser&a +ere'*( (ala+ ja(ual secara sis&e+a&i' (an leng'a0 . Jan !#$4 $"$"4 Me+)ua& In3erens $ ! . Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au 4 .

Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN 4 STANDARD PRESTASI Me+)ua& 'esi+0ulan a5al /ang +unasa)ah )agi sa&u 0eris&i5a a&au 0e+erha&ian (engan +engguna'an +a'lu+a& /ang )*leh (i0er*lehi" Me+)ua& le)ih (ari sa&u 'esi+0ulan a5al /ang +unasa)ah )agi sa&u 0eris&i5a a&au 0e+erha&ian (engan +engguna'an +a'lu+a& /ang (i0er*lehi" Me+)ua& le)ih (ari sa&u 'esi+0ulan a5al /ang +unasa)ah )agi sa&u 0eris&i5a a&au 0e+erha&ian (engan +engguna'an +a'lu+a& /ang (i0er*lehi (an )*leh +enerang'an 'esi+0ulan a5al /ang (i)ua&" - . $4 Jan !#$4 6u&i U+u+ Se+0ena Mauli(ur Rasul $7 Jan !#$4 6u&i U+u+ Thai0usa+ 4 $2%!.Mera+al $ ! . 4 - Men/a&a'an sa&u 'e+ung'inan )agi sa&u 0eris&i5a a&au (a&a Me+erihal'an sa&u 'e+ung'inan a&au 0eris&i5a Me+)ua& jang'aan &en&ang sa&u 0eris&i5a )er(asar'an 0e+erha&ian 8+engala+an lalu a&au (a&a Me5ajar'an 0e+ilihan jang'aan /ang +unasa)ah (an 0aling sesuai )agi sa&u 0eris&i5a a&au (a&a Me+)ua& le)ih (ari sa&u jang'aan /ang +unasa)ah &en&ang sa&u 0eris&i5a )er(asar'an 0e+erha&ian8 0engala+an lalu a&au (a&a" %+e+)ua& le)ih (ari sa&u jang'aan /ang +unasa)ah &en&ang sua&u 0eris&i5a )er(asar'an 0e+erha&ian 8 . Jan !#$4 $"$". Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au - .

Ber'*+uni'asi . Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au . . 4 Men/usun +a'lu+a& /ang (i0er*leh (ala+ )en&u' /ang sesuai Mere'*( +a'lu+a& a&au i(ea (ala+ )en&u' /ang sesuai Mere'*('an +a'lu+a& a&au i(ea (ala+ le)ih (ari sa&u )en&u' /ang sesuai" Mere'*( +a'lu+a& a&au i(ea (ala+ )en&u' /ang sesuai (an +e+0erse+)ah'an +a'lu+a& a&au i(ea &erse)u& secara sis&e+a&i'" Mere'*( +a'lu+a& a&au i(ea (ala+ )en&u' /ang sesuai (an +e+0erse+)ah'an +a'lu+a& a&au i(ea &erse)u& secara sis&e+a&i' (an )ersi'a0 0*si&i3 &erha(a0 +a'lu+a& /ang (i&eri+a" Mere'*( +a'lu+a& a&au i(ea (ala+ )en&u' /ang sesuai (an +e+0erse+)ah'an +a'lu+a& a&au i(ea &erse)u& secara sis&e+a&i' (ala+ 0el)agai )en&u' secara 'rea&i3 (an in*9a&i3 ser&a )*leh +e+)eri +a'lu+ )alas" !. 4 Men/a&a'an sa&u 0ara+e&er /ang )eru)ah +engi'u& +asa )er(asar'an sa&u si&uasi" Me+erihal'an sa&u 0ara+e&er /ang )eru)ah +engi'u& +asa )er(asar'an sa&u si&uasi" Men/usun 'eja(ian sua&u 3en*+ena a&au 0eris&i5a +engi'u& 'r*n*l*gi )er(asar'an +asa" Manaa'ul 0eru)ahan 0ara+e&er /ang )erla'u )agi sa&u $"$". % .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI 0engala+an lalu a&au (a&a %+e+)ua& jang'aan +elalui in&ra0*lasi a&au e's&ra0*lasi (a&a" $ ! .# Jan !#$4 $"$"7 Mengguna'an Perhu)ungan Ruang (an Masa $ ! .

4 .0erasi $ ! . 1e) !#$4 $"$"2 Men(e3inisi Secara . Men/a&a'an a0a /ang (ila'u'an (an (i0erha&i'an )agi sa&u si&uasi Me+erihal'an a0a /ang (ila'u'an (an (i0erha&i'an )agi sa&u si&uasi" $ $"$": Men&a3sir Da&a ! . ! %.Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN .# Jan% $ 1e) !#$4 6u&i U+u+ Tahun Baru 6ina . Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au 7 . STANDARD PRESTASI 3en*+ena a&au 0eris&i5a +engi'u& 'r*n*l*gi )er(asar'an +asa" Men/usun 'eja(ian sua&i 3en*+ena a&au 0eris&i5a /ang )eru)ah +engi'u& +asa +engi'u& 'r*n*l*gi (ala+ )en&u' 0en/usun gra3i' /ang sesuai" Me+0erse+)ah'an (an +enghurai'an 'r*n*l*gi 0eru)ahan /ang )erla'u )agi sua&u 3en*+ena a&au 0eris&i5a /ang )eru)ah +engi'u& +asa" Me+)ua& sa&u 0enerangan )er(asar'an (a&a" Me+erihal'an le)ih (ari sa&u 0enerangan )er(asar'an (a&a" Me+ilih i(ea /ang rele9en &en&ang *)je' 80eris&i5a a&au 0*la /ang &er(a0a& 0a(a (a&a un&u' +e+)ua& sa&u 0enerangan" Me+)ua& sa&u hu)ung 'ai& an&ara 0ara+e&er 0a(a(a&a )er(asar'an hu)ungan an&ara 0ara+e&er a&au '*nse0 sains" Me+)eri 0enerangan secara rasi*nal (engan +e+)ua& in&ra0*lasi &en&ang *)je' 8 0eris&i5a a&au 0*la (ari0a(a (a&a /ang (i'u+0ul" Me+)eri 0enerangan secara rasi*nal (engan +e+)ua& in&ra0*lasi a&au e's&ra0*lasi (ari0a(a (a&a /ang (i'u+0ul'an" .

Mengenal 0as&i 0er'ara /ang +e+0engaruhi sua&u 0en/iasa&an" Me+erihal'an 0e+)*leh u)ah /ang +e+0engaruhi sua&u 0en/iasa&an" Menen&u'an 0e+)*leh u)ah /ang (i+ani0ulasi'an (ala+ sua&u 0en/iasa&an" Menen&u'an 0e+)*leh u)ah )ergera' )alas (an (i+alar'an se&elah 0e+)*leh u)ah (i+ani0ulasi (i&en&u'an (ala+ sua&u 0en/iasa&an" Menerang'an hu)ungan 0e+)*leh u)ah (i+ani0ulasi (engan 0e+)*leh u)ah )ergera' )alas (ala+ sua&u 0en/iasa&an" Menu'ar'an 0e+)*leh u)ah /ang (i+alar'an 'e0a(a 0e+)*leh u)ah (i+ani0ulasi (an +en/a&a'an 0e+)*leh u)ah )ergera' )alas /ang )aru" Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au : . STANDARD PRESTASI Me+)ua& sa&u &a3siran &en&ang a0a /ang (ila'u'an (an (i0erha&i'an )agi sa&u si&uasi +engi'u& as0e' /ang (i&en&u'an Me+)ua& le)ih (ari sa&u &a3siran &en&ang a0a /ang (ila'u'an (an (i0erha&i'an )agi sa&u si&uasi +engi'u& as0e' /ang (i&en&u'an" Me+ilih sa&u &a3siran /ang 0aling sesuai &en&ang sua&u '*nse0 (engan +en/a&a'an a0a /ang (ila'u'an (an (i0erha&i'an )agi sa&u si&uasi" Me+erihal'an sa&u &a3siran /ang 0aling sesuai &en&ang sua&u '*nse0 (engan +en/a&a'an a0a /ang (ila'u'an (an (i0erha&i'an )agi sa&u si&uasi" $"$"$# Menga5al Pe+)*lehu)ah $ ! . 4 .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN 4 .

4 . Men/a&a'an 0ers*alan )er(asar'an +asalah /ang (i'enal 0as&i" Me+)ua& 0ern/a&aan hi0*&esis )er(asar'an +asalah /ang (i'enal 0as&i Menen&u'an 'ae(ah (an ala& ra(as /ang sesuai se0er&i /ang (irancang Menjalan'an e's0eri+en un&u' +enguji sua&u hi0*&esis" Menjalan'an e's0eri+en 8+engu+0ul (a&a 8+en&a3sir (a&a ser&a +e+)ua& ru+usan un&u' +e+)u'&i'an hi0*&esis (an Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au 2 .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI 7 2 < $. 4 . 1e) !#$4 $"$"$$ Me+)ua& Hi0*&esis $ ! . Men/a&a'an 0e+)*leh u)ah /ang &erli)a& (ala+ sua&u 0en/iasa&an" Me+erihal'an 0e+)*leh u)ah /ang &erli)a& (ala+ sua&u 0en/iasa&an" Me+erihal'an hu)ungan an&ara 0e+)*leh u)ah (ala+ sua&u 0en/iasa&an" Me+)ua& sua&u 0ern/a&aan u+u+ /ang )*leh (iuji &en&ang hu)ungan an&ara 0e+)*leh u)ah (ala+ sua&u 0en/iasa&an" Me+)ua& sa&u 0erhu)ungan an&ara 0e+)*leh u)ah (i+ani0ulasi (an 0e+)*leh u)ah )ergera' )alas )agi +e+)ua& hi0*&esis un&u' (iuji" Merang'a sa&u 0en/iasa&an un&u' (iuji )er(asar'an hi0*&esis /ang (i)ina" $ $"$"$! Menge's0eri+en ! .

% !# 1e) !#$4 $"! Ke+ahiran Mani0ula&i3 Muri( )*leh $"!"$ +engguna'an (an +engen(ali'an 0erala&an (an )ahan sains (engan )e&ul" $"!"! +engen(ali'an s0esi+en (engan )e&ul (an cer+a&" $"!"."# PR. $ ! Men/enarai'an 0erala&an 8)ahan sains (an s0eci+en /ang (i0erlu'an )agi sua&u a'&i9i&i Me+erihal'an 0enggunaan 0erala&an 8)ahan sains (an s0eci+en /ang (i0erlu'an )egi sua&u a'&i9i&i (engan 'ae(ah /ang )e&ul" Mengen(ali'an 0enggunaan 0erala&an 8)ahan sains (an s0eci+en /ang (i0erlu'an )agi sua&u a'&i9i&i (engan 'ae(ah /ang )e&ul" Mengguna8 +engen(ali 8+ela'ar +e+)ersih (an +en/i+0an 0enggunaan 0erala&an 8)ahan sains (an s0eci+en /ang (iguna'an (ala+ sua&u s'&i9i&i (engan 'ae(ah /ang )e&ul" Mengguna8 +engen(ali 8+ela'ar +e+)ersih (an +en/i+0an 0enggunaan 0erala&an 8)ahan sains (an s0eci+en /ang (iguna'an (ala+ sua&u s'&i9i&i (engan 'ae(ah /ang )e&ul 8)ersis&e+a&i' (an )erhe+ah" Mengguna8 +engen(ali 8+ela'ar +e+)ersih (an +en/i+0an 0enggunaan 0erala&an 8)ahan sains (an s0eci+en /ang (iguna'an (ala+ sua&u s'&i9i&i (engan 'ae(ah /ang )e&ul 8)ersis&e+a&i' )erhe+ah (an +enja(i c*n&*h 'e0a(a ra'an lain" STANDARD PRESTASI .SES HIDUP MANUSIA Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au $# .+en/i+0an 0erala&an (an )ahan sains (engan )e&ul (an sela+a&" . 4 - TEMA TAJUK SAINS HA=AT .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN +e+)ua& la0*ran" Mence&us'an 0ers*alan 0ers*alan )aru (an +erancang sa&u e's0eri+en un&u' +enguji hi0*&esis )aru (ari0a(a 0ers*alan /ang (ice&us'an" : $. +ela'ar s0eci+en 80erala&an (an )ahan sains (engan )e&ul $"!"4 +e+)ersih'an 0erala&an sains (engan cara /ang )e&ul $"!".

TAHAP PENGUASAAN $ STANDARD PRESTASI Men/a&a'an )ahagian /ang &erli)a& se+asa )erna3as iai&u hi(ung8 &ra'ea (an 0e0aru" Me+erihal'an 0r*ses 0erna3asan (ari as0e' laluan u(ara (an 0ergera'an (a(a" Menjalan'an 0el)agai a'9i9i&i un&u' +enunju''an 0er)e4aan 'a(ar 0erna3asan" Me+)ua& 'esi+0ulan )eha5a a'&i9i&i /ang le)ih lasa' +en/e)a)'an 'a(ar 0erna3asan +enja(i le)ih ce0a& Me5ajar'an 'e0en&ingan +ela'u'an a'&i9i&i 'ecergasan (ala+ 'ehi(u0an seharian un&u' +enjaga 'esiha&an Ber'*+uni'asi secara 'rea&i3 (an in*9a&i3 &en&ang jenis%jenis a'&i9i&i 'ecergasan /ang sesuai (ari as0e' jan&ina8 u+ur (an &aha0 'esiha&an" Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au $$ ."! Per'u+uhan (an Pen/ah&injaan Manusia Muri( )*leh . Mac !#$4 ."$"! Mela'ar laluan u(ara se+asa +enari' (an +enghe+)us na3as . Mac ."$ Pr*ses Perna3asan Manusia STANDARD PEMBELAJARAN Muri( )*leh ."!"$ Men/a&a'an +a'su( 0er'u+uhan +elalui 0e+erha&ian +enerusi 0el)agai +e(ia" $ ! Men/a&a'an +a'su( 0er'u+uhan (an 0enn/ah&injaan" Me+erihal'an 0er'u+uhan (an 0enn/ah&injaan ! ."$".%!7 1e) !#$4 STANDARD KANDUNGAN .Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran8 TMK 8 0enulisan a&au lisan" $$ 2 < $."$".Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU 2 !. 4 ."$"$ Men/a&a'an +anusia )erna3as +engguna'an hi(ung 8&ra'ea (an 0e0aru +elalui 0e+erha&ian +enerusi 0el)agai +e(ia" ."$"4 Mengi&la' )aha5a 'a(ar 0erna3asan )ergan&ung 'e0a(a jenis a'&i9i&i /ang (ila'u'an +elalui 0e+erha&ian 0a(a 0ergera'an (a(a" . Me+erihal'an 0ergera'an (a(a (engan +ele&a''an&angan (i (a(a se+asa +enari' (an +enghe+)us na3as" $# ! % .

". 4 Men/a&a'an +anusia )ergera' )alas a0a)ila +eneri+a rangsangan" Me+)eri c*n&*h gera' )alas +anusia &erha(a0 rangsangan Menjelas (engan c*n&*h *rgan (eria /ang )ergera' )alas &erha(a0 rangsangan" Me+)ua& 'esi+0ulan &en&ang 'e0en&ingan gera' )alas +anusia &erha(a0 rangsangan STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN . STANDARD PRESTASI Me+)ina 0en/usunan gra3i' *rgan (engan hasil 0er'u+uhan Menaa'ul 'e0en&ingan +anusia +enjalani 0er'u+uhan (an 0en/ah&ijaan Me5ajar'an a+alan 'e &an(as +engi'u& 'e0erluan (an 0enga+)ilan +a'anan /ang sei+)ang un&u' s/s&e+ 0engha(a+an Menghasil'an 0erse+)ahan gra3i' &en&ang 'esan 0er'u+uhan (an 0en/ah&injaan /ang &i(a' &era&ur (an +e+0erse+)ah'ann/a 'e0a(a 'elas" Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au $! ."!".Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran8 TMK 8 0enulisan a&au lisan" $! $."."$ Men/a&a'an +anusia )ergera' )alas a0a)ila *rgan (eria +eneri+a rangsangan (engan +enjalan'an a'&i9i&i ."!"4 Menjelas (engan c*n&*h 'e0erluan +anusia +enjalani 0er'u+uhan (an 0enn/ah&injaan . Manusia Bergera' Balas Terha(a0 Rangsangan Muri( )*leh ."!"! Mengenal 0as&i *rgan (an hasil 0er'u+uhan iai&u %ginjal +enghasil'an air 'encing %'uli& +enghasil'an 0eluh %0e0aru +enghasil'an 'ar)*n (i*'si(a (an 5a0 air ."! Menjelas (engan c*n&*h gera' )alas +anusia &erha(a0 rangsangan (ala+ $ ! . 4 .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU !#$4 . % !# Mac !#$4 .". Men/a&a'an +a'su( 0en/ah&injaan (an hasil n/ah&inja +elalui 0e+erha&ian +enerusi 0el)agai +e(ia ."!".

Men/a&a'an se&ia0 ana' +e5arisi ciri (ari0a(a i)u )a0a Men/e)u& ciri in(i9i(u /ang (i5arisi (ari0a(a i)u )a0a Menjelas (engan c*n&*h ciri /ang &er(a0a& 0a(a ana' /ang (i5arisi (ari0a(a i)u a&au )a0a Me+erihal'an cirri 0a(a ana' )*leh juga (i5arisi (ari0a(a 'e&urunan Mens/u'uri cirri /ang (i5arisi a(alah anugerah Tuhan Me+)ina salasilah 'eluarga )er(asar'an cirri /ang (i5arisi 4 . A0ril !#$4 .". .".# Mac < ."4"! Menjelas (engan c*n&*h ciri 0a(a ana' )*leh (i5arisi (ari0a(a 'e&urunan ."4"."!#$4 < !2"#. . Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran8 TMK 8 0enulisan a&au lisan" $ ! . Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au $."4 Pe5arisan Manusia Muri( )*leh . TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI Me5ajar'an 'a0en&ingan +enjaga *rgan (eria" Menjana i(ea &en&ang &a)ia& /ang 0erlu (iela''an /ang )*leh +en/e)a)'an 'er*sa'an 0a(a *rgan (eria 6UTI PERTENGAHAN PENGGAL $ !$"#."4 Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran 8 TMK 80enulisan a&au lisan" UJIAN $ > $7 < $2 MA6 ? . Me+)ua& in3erens &en&ang 'e0en&ingan gera' )alas +anusia &erha(a0 rangsangan" ."4"$ +en/a&a'an ana' +e5arisi ciri i)u )a0a se0er&i 5arna 'uli& 8'ea(aan ra+)u& (an ru0a (engan +enjalan'an a'&i9i&i" ."!#$4 $.".Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 'ehi(u0an harian" .

"."."$ +e+0ra'&i''an )u(a/a hi(u0 siha& (ala+ 'ehi(u0an seharian" TAHAP PENGUASAAN $ ! . < $# A0r !#$4 STANDARD KANDUNGAN ."-"."-"$ Menjelas (engan c*n&*h &a)ia& /ang +engganggu 0r*ses hi(u0 se0er&i %+a'an +a'anan /ang &i(a' sei+)ang %+er*'*' %+enghi(u ga+ %+en/alahguna'an (a(ah %+inu+ +inu+an )eral'*h*l .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU $4 . 4 .Ta)ia& B*leh Mengganggu Pr*ses Hi(u0 Manusia STANDARD PEMBELAJARAN Muri( )*leh .". Men/a/angi Diri Sen(iri Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au $4 . STANDARD PRESTASI Men/a&a'an &a)ia& +anusia (ari0a(a 0enge&ahuan se(ia a(a Mengenal 0as&i &a)ia& /ang )*leh +engganggu 0r*ses hi(u0 +anusia Menjelas (engan c*n&*h 'esan &a)ia& /ang )*leh +engganggu 'e0a(a 0r*ses hi(u0" Menjana i(ea 'e0en&ingan +enga+al'an )u(a/a hi(u0 siha& Me5ajar'an &in(a'an /ang (ia+)il un&u' +engela''an &a)ia& /ang )*leh +engganggu 0r*ses hi(u0 Me+)ua& 0erse+)ahan gra3i' secara 'rea&i3 (an in*9a&i3 (ala+ usaha +encegah &a)ia& /ang &i(a' siha& ."-"! Menerang'an 'esan &a)ia& /ang +engganggu 0r*ses hi(u0 se0er&i %+e+u(ara&'an 'esiha&an %+engganggu &u+)esaran %+ela+)a&'an gera' )alas &erha(a0 rangsangan . Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran8 TMK 80enulisan a&au lisan .

SES HIDUP HAI@AN TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI $$. 4 .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU TEMA TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN SAINS HA=AT 4"# PR.rgan Perna3asan Hai5an Muri( )*leh 4"$"$ Mengenal 0as&i *rgan 0erna3asan )agi hai5an +elalui 0e+erha&ian hai5an se)enar a&au 0el)agai +e(ia iai&u %0e0aru c*n&*h 'ucing8)urung8)ua/a8'a&a'8 0aus %insang c*n&*h i'an8)eru(u8'e&a+8u(ang %'uli& le+)a) c*n&*h 'a&a'8 cacing %s0ira'el c*n&*h li0as8)elalang8ra+a% ra+a8)eluncas 4"$"! Mengi&la' &er(a0a& hai5an /ang +e+0un/ai le)ih (ari sa&u *rgan 0erna3asan se0er&i 'a&a' 4"$". Men/a&a'an *rgan 0erna3asan hai5an Me+)eri c*n&*h hai5an (engan *rgan 0erna3asann/a Mengelas'an hai5an +engi'u& *rgan 0erna3asan Mengi&la' &er(a0a& hai5an /ang +e+0un/ai le)ih (ari0a(a sa&u *rgan 0erna3asan Menaa'ul hai5an /ang +e+0un/ai le)ih (ari0a(a sa&u *rgan 0erna3asan Me+)ua& 0erse+)ahan gra3i' secara 'rea&i3 (an in*9a&i3 &en&ang *rgan 0erna3asan hai5an" Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au $- . Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran8TMK 80enulisan a&au lisan" $ ! .%$7 A0r !#$4 4"$ .

SES HIDUP TUMBUHAN -"$ Tu+)uhan Bergera' )alas Terha(a0 Rangsangan Muri( )*leh -"$"$ Me+)ua& 'esi+0ulan )ahagian &u+)uhan /ang )ergera' )alas &erha(a0 rangsangan (engan +enjalan'an 0en/iasa&an iai&u" %a'ar )ergera' )alas &erha(a0 air %a'ar )ergera' )alas &erha(a0 gra9i&/ %0ucu'8 (aun (an )unga )ergera' )alas &erha(a0 caha/a" %(aun )ergera' )alas &erha(a0 caha/a" -"$"! Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran 8TMK8 0enulisan a&au lisan" $7 !7 %. . !# %!4 A0r !#$4 STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN SAINS HA=AT -"# PR.# A0r !#$4 -"! 1*&*sin&esis Muri( )*leh -"!"$ Men/a&a'an &u+)uhan +e+)ua& +a'anan sen(iri (engan +enjalan'an 0r*ses 3*&*sin&esis +elalui 0e+erha&ian +enerusi 0el)agai +e(ia" $ ! . Men/a&a'an )ahagian /ang )ergera' )alas &erha(a0 rangsangan" Me+erihal'an jenis rangsangan /ang +en/e)a)'an gera' )alas &u+)uhan Menjelas (engan c*n&*h gera' )alas )ahagian &u+)uhan &erha(a0 rangsangan" Me+)ua& hi0*&esis )aha5a &u+)uhan )ergera' )alas &erha(a0 rangsangan Me+)ua& 'esi+0ulan &en&ang gera' )alas )ahagian &u+)uhan &erha(a0 rangsangan" Mere'a )en&u' 0erse+)ahan secara 'rea&i3 (an in*9a&i3 )er'ai&an 0en/iasa&an &en&ang gera' )alas )ahagian &u+)uhan &erha(a0 rangsangan +elalui 0el)agai 'ae(ah" Menginga& se+ula 'e0erluan asas &u+)uhan Men/a&a'an 3*&*sin&esis ialah 0r*ses &u+)uhan +e+)ua& +a'anan sen(iri Mengguna'an +a'lu+a& (ari0a(a 0el)agai +e(ia un&u' +en/a&a'an 'e0erluan &u+)uhan un&u' +enjalan'an 0r*ses 3*&*sin&esis (an hasil 0r*ses 3*&*sin&esis Menaa'ul +enga0a &u+)uhan &i(a' )ergera' se0er&i 4 Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au $. TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI $ ! . 4 .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU TEMA TAJUK $.

Men/a&a'an 0r*ses 3*&*sin&esis +enghasil'an 'anji (an *'sigen" -"!"4 Me+)ua& in3erens &en&ang 'e0en&ingan 3*&*sin&esis &erha(a0 hi(u0an lain" -"!". Menje'as'an 0e+erha&ian +elalui la'aran "TMK 80enuliasan a&au lisan" TAHAP PENGUASAAN ."# PENGUKURAN .Menaa'ul +enga0a &u+)uhan &i(a' 0erlu )ergera' se0er&i hai5an -"!"."$ U'uran Panjang Muri( )*leh .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN -"!"! Men/a&a'an 0r*ses 3*&*sin&esis +e+erlu'an 'ar)*n (i*'si(a8 air8caha/a +a&ahari (an 'l*r*3il +elalui 0e+erha&ian +enerusi 0el)agai +e(ia" -"!"."$"$ Men/a&a'an 0anjang ialah u'uran jara' an&ara (ua &i&i' . 4 Men/a&a'an +a'su( 0anjang Mengu'ur 0anjang (engan +engguna'an ala& /ang seraga+ Mengu'ur 0anjang (engan +engguna'an ala& /ang sesuai (an uni& 0ia5ai Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au $7 . STANDARD PRESTASI hai5an un&u' +e+)ua& +a'anan Me5ajar'an &en&ang 'e0en&ingan 3*3&*sin&esis &erha(a0 hi(u0an lain Mering'as'an 0r*ses 3*&*sin&esis +elalui la'aran rajah secara 'rea&i3 (an in*9a&i3 6UTI HARI PEKERJA $ MEI >Kha+is? TEMA TAJUK $: 4%: Mei !#$4 SAINS 1IAIKAL ."$"! Menjelas (engan $ ! .

Mei !#$4 Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au $: .Mengu'ur 0anjang (engan +engguna'an ala& (an uni& 0ia5ai /ang sesuai (engan 'ae(ah /ang )e&ul . Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran 8TMK 80enulisan a&au lisan TAHAP PENGUASAAN .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN c*n&*h &en&ang 0anjang (engan +engguna'an ala& /ang &i(a' 0ia5ai se0er&i %jeng'al8has&a8(e0a (an &a0a' 'a'i %'li0 'er&as 80ensel8 'a0ur &ulis8 0en/e(u& +inu+an8 )enang8&ali (an ana' +ancis" ."$". Men/a&a'an 0anjang )*leh (iu'ur (engan +engguna'an ala& 0ia5ai se0er&i 0e+)aris (an 0i&a 0engu'ur (engan +enjalan'an a'&i9i&i . STANDARD PRESTASI Mengi&la' 0enge&ahuan &en&ang 0engu'uran 0anjang +engguna'an ala& /ang sesuai 8uni& 0ia5ai (an 'ae(ah 0engu'uran /ang )e&ul Me+)ua& 'esi+0ulan 'e0en&ingan 0enggunaan ala& 0ia5ai (an &i(a' 0ia5ai (ala+ 'ehi(u0an seharian Meru+us 'e0en&ingan 0enge&ahuan &en&ang 0engu'uran 0ia5ai (ala+ 'ehi(u0an harian" $2 $$% $."$"."$"4 Men/a&a'an uni& 0ia5ai u'uran 0anjang (ala+ s/s&e+ +e&ric iai&u +illi+e&er>++?sen&i+e&er>c +? +e&er>+? a&au 'il*+e&er>'+? ."$".

"!"! Mengu'ur luas 0er+u'aan sa&u *)je' +engguna'an ala& 0engu'ur 0ia5ai se0er&i 'er&as 0e&a' )eru'uran $c+ E $c+ .% !7 Mei !#$4 C ULANGKAJI UNTUK PEPERIKSAAN SETARA SETENGAH TAHUN " C PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA > SETARA SETENGAH TAHUN ? D UPPM ! C PERBIN6ANGAN C ITEM ANALISIS KERTAS PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA > SETARA SETENGAH TAHUN ? D UPPM ! 6UTI PERTENGAHAN TAHUN !#$4 >!: MEI < $4 JUN !#$4? HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA =ANG DI <PERTUAN AG."!". 4 ."!"$ Men/a&a'an luas ialah )esarn/a sesua&u 0er+u'aan" .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN $. Mei !#$4 STANDARD PRESTASI 6u&i U+u+ Hari @esa' !# $: %!! Mei !#$4 B !. Men/a&a'an uni& 0ia5ai )agi luas (ala+ s/s&e+ +e&ri' iai&u +illi+e&er 0ersegi >++F?8 sen&i+e&er 0ersegi>c+F ?8 +e&er 0ersegi >+F ? (an 'il*+e&er 0ersegi >'+F? . Men/a&a'an +a'su( luas Mengu'ur luas 0er+u'aan (engan +engguna'an ala& /ang sesuai Mengira luas +engguna'an ru+us (an uni& 0ia5ai /ang )e&ul Mengi&la' 0enge&ahuan &en&ang luas un&u' +e+)ua& anggaran luas sua&u 0er+u'aan +engguna'an ala& 8uni& 0ia5ai (an 'ae(ah /ang )e&ul Mengi&la' 0e+ge&ahuan &en&ang luas un&u' +ela'sana'an a&au +en/elesai'an sua&u si&uasi a&au +asalah harian Meru+us'an 'e0en&ingan 0enge&ahuan &en&ang luas (ala+ 'ehi(u0an seharian Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au $2 .NG 7 JUN !#$4 >SABTU? Muri( )*leh !$ $."! Luas .%$2 Jun !#$4 ."!"4 Mengira luas 0er+u'aan segie+0a& &e0a& $ ! .

Jun !#$4 . Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au !# .Mengggar'an luas 0er+u'aan )en&u' &i(a' se'a&a (engan +engguna'an 'er&as 0e&a' $c+ E $c+ . Isi0a(u *)je' Muri( )*leh .". Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran 8TMK 8 0enulisan a&au lisan" !! !!%!."."!"."!". Mengguna'an 0enge&ahuan &en&ang 'ae(ah /ang )e&ul un&u' +en/u'a& isi0a(u (engan )ersis&e+a&i' Meru+us'an 'e0en&ingan &en&ang isi0a(u (an 0enggunaannn/a (ala+ 'ehi(u0an seharian Menjana i(ea 'e0en&ingan 0enggunaan isi0a(u )agi +enerus'an 'ehi(u0an les&ari ."4 Mengira isi0a(u 'u)us $ ! Men/a&a'an +a'su( isi0a(u %Mengu'ur isi0a(u 0e0ejal (an cecair +engguna'an ala& /ang sesuai %Mengira isi0a(u 0e0ejal +engguna'an ala& /ang sesuai (an uni& 0ia5ai /ang )e&ul Men/u'a& isi0a(u cecair +engguna'an ala& /ang sesuai (an uni& 0ia5ai /ang )e&ul 4 .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (an segie+0a& sa+a +engguna'an +engguna'an ru+us" TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI Luas H 0anjang E le)ar ."$ Men/a&a'an isi0a(u a(alah )esarn/a sesua&u ruang ."! Mengu'ur isi0a(u sa&u '*&a' l*h*ng (engan +engguna'an ala& 0engu'ur 0ia5ai se0er&i 'u)us $c+ E $c+ E $c+" Men/a&a'an )aha5a uni& isi0a(u (ala+ s/s&e+ +e&ric ialah +illi+e&er 0a(u >++G?8sen&i+e&er 0a(u >c+ G? 8 +e&er 0a(u >+G? .".".

"."4"! Men/u'a& isi0a(u cecair +engguna'an ala& 0en/u'a& isi0a(u 0ia5ai se0er&i silin(er 0en/u'a& 8)i'ar8 'elalang (an )e'as )ersengga& ."4"4 Mengguna'an 'ae(ah /ang )e&ul )agi +en/u'a& Isi 0a(u cecair (engan ala& Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au !$ .Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran 8TMK " 0enulisan a&au lisan !."4"$ Men/u'a& isi0a(u cecair (ala+ sa&u )e'as +engguna'an ala& 0en/u'a& isi0a(u &i(a' 0ia5ai se0er&i su(u8gelas8ca5an8+ang'u'8 jag (an )*&*l .".Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (an 'u)*i( +engguna'an ru+us TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI Isi0a(u H 0anjang E le)ar E &inggi .". Jul !#$4 .A0li'asi K*nse0 Isi0a(u . Men/a&a'an uni& 0ia5ai isi0a(u cecair (ala+ s/s&e+ +e&ric ialah +illili&er >+l? 8 a&au sen&i+e&er 0a(u >c+G? li&er >l? (an +e&er 0a(u >+G? ."4"."4 Isi0a(u 6ecair Muri( )*leh . !2 Jun < .

". Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran8 TMK8 Penulisan a&au lisan !4 ."."4".".Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran 8 TMK 80enulisan a&au lisan" . Jisi+ Muri( )*leh ."-"$ Mengira isi 0a(u 0e0ejal )er)en&u' se'a&a se0er&i 'u)us (engan +engguna'an 'ae(ah sesaran air (an +engguna'an ru+us .% $# Jul !#$4 . 4 Men/a&a'an +a'su( jisi+ Mengu'ur (engan +engguna'an ala& /ang sesuai Mengu'ur (engan +engguna'an ala& /ang sesuai (an uni& 0ia5ai /ang )e&ul Mengi&la' 0enge&ahuan &en&ang 0engu'uran jisi+ +engguna'an ala& /ang sesuai 8uni& 0ia5ai (an 'ae(ah /ang )e&ul8 TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au !! ."-"."! Mengenal 0as&i ala& 0engu'ur jisi+ se0er&i neraca &uas a&au neraca &iga 0alang" $ ! ."-"! Mengira isi 0a(u 0e0ejal )er)en&u' &i(a' se'a&a +engguna'an 'ae(ah sesaran air ."$ Men/a&a'an jisi+ ialah 'uan&i&i jiri+ (ala+ sesua&u *)je' .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN 6ecair STANDARD PEMBELAJARAN (an uni& 0ia5ai /ang sesuai " .

Mengenal 0as&i ala& 0engu'ur +asa se0er&i ja+ +a&ahari8 ja+ 0asir8 ja+ air8 n/alaan lilin8ja+ ran(i' (an ja+ (igi&al $ ! .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN .".Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran 8TMK 80enulisan a&au lisan" !$."."7 Masa Muri( )*leh . Men/a&a'an uni& 0ia5ai jisi+ (ala+ s/s&e+ +e&ric ialah +illigra+ >+g?8 gra+ >g? (an 'il*gra+ >'g? .". 4 .%$7 Jul !#$4 ."4 Mengguna'an 'ae(ah /ang )e&ul )agi +engu'ur jisi+ sua&u *)je' (engan +engguna'an ala& (an uni& 0ia5ai /ang sesuai" . Men/a&a'an +a'su( +asa Mengu'ur (engan +engguna'an ala& /ang sesuai Mengu'ur (engan +engguna'an ala& /ang sesuai (an uni& 0ia5ai /ang )e&ul Mengi&la' 0enge&ahuan &en&ang 0engu'uran +asa +engguna'an ala& /ang sesuai 8uni& 0ia5ai (an 'ae(ah /ang )e&ul8 Mere'a ci0&a ala& &i+)ang un&u' +engu'ur +asa *)je' Menaa'ul hasil re'a ci0&an/a (ari segi 'rea&i38 in*9a&i3 (an '*nse0n/a" TAHAP PENGUASAAN . STANDARD PRESTASI Mere'a ci0&a ala& &i+)ang un&u' +engu'ur jisi+ *)je' Menaa'ul hasil re'a ci0&an/a (ari segi 'rea&i38 in*9a&i3 (an '*nse0n/a" Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au !."7"! +engi&la' +asa )*leh (iu'ur )erasas'an 0eris&i5a /ang )erulang secara seraga+ se0er&i &i&isan air 8a/unan )an(ul (an (en/u&an na(i" ."."7"."."7"$ Men/a&a'an +asa ialah &e+0*h an&ara (ua 'e&i'a . .

"7".Mengu'ur +asa (engan +engguna'an ala& (an uni& 0ia5ai /ang sesuai (engan 'ae(ah /ang )e&ul" . Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran 8TMK8 0enulisan a&au lisan" . !#%!4 Jul !#$4 ."7"4 Men/a&a'an uni& 0ia5ai +asa ialah saa& >s?8 +ini& >+in?8 ja+ >j? 8hari 8 )ulan (an &ahun ."2"$ Me+)an(ing (an +e+)e4a'an u'uran /ang (i)ua& +engguna'an ala& 0ia5ai (an &i(a' 0ia5ai (engan +enjalan'an a'&i9i&i" ."2 Penggunaan uni&8ala& (an 'ae(ah /ang )e&ul Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au !4 .":"!IMe+erihal'an ci0&aan /ang (ihasil'an +elalui la'aran8 TMK8 0enulisan a&au lisan .": Menci0&a Ala& Mengu'ur Masa ."7"."2"! Menaa'ul 'e0en&ingan +engu'ur +engguna'an ala& 0engu'ur (engan 'ae(ah /ang )e&ul" TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI !.":"$ Menci0&a ala& un&u' +engu'ur +asa .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN .

4 .$ Jul !#$4 TEMA TAJUK !: .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU !7 !7 < . Men/a&a'an su+)er asas Me+erihal'an su+)er asas )ahan )agi sa&u *)je'" %Mengelas'an *)je' )er(asar'an )ahan %Mengelas'an *)je' )er(asar'an su+)er asas" Mencera'in'an )ahan%)ahan /ang (iguna'an un&u' +e+)ua& sesua&u *)je' )agi +enen&u'an su+)er asasn/a" Menaa'ul +enga0a sesua&u )ahan i&u (i0ilih un&u' +e+)ua& sesua&u *)je' Mere'a ci0&a ala& /ang +engga)ung'an 0el)agai su+)er asas" Ba&uan Pe&r*leu + Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au !- .g*s !#$4 SAINS BAHAN 7"# SI1AT BAHAN Muri( )*leh 7"$ Su+)er asas )agi )ahan 7"$"$ Menjelas'an +elalui un&u' c*n&*h su+)er asas )agi +enghasil'an )ahan /ang (iguna'an un&u' sesua&u *)je' +e+)ua& *)je'" 7"$"! Mengelalas'an *)je' )er(asar'an su+)er asasn/a" Su+)er asas Tu+)uh an Hai5an Baha n Ka/u Ka0as Ge&ah Kuli& Bulu Su&er a L*ga + Tanih Plas&i ' Kain sin&e& 6*n&*h *)je' Meja Baju Ta/ar Beg &angan Baju seju' Selen(a ng Pa'u 6er+in +a&a Bal(i Pa/ung STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN C HARI RA=A AIDIL1ITRI C 6UTI PERISTI@A C 6UTI BERGANTI STANDARD PRESTASI $ ! . < 7 .

Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN i' 7"$". Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran "TMK 8 0enulisan a&au lisan TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au !. .

+engi&la' si3a& )ahan (ari segi 'e'en/alan (engan +enjalan'an a'&i9i&i" !2 $#%$4 . Mengi&la' si3a& )ahan (ari segi 'e)*lehan 0ene+)usan caha/a iai&u lega08lu& caha/a (an lu& sinar (engan +enjalan'an TAHAP PENGUASAAN $ ! . 4 . STANDARD PRESTASI Men/e&a'an )ahan (an su+)er asas" Me+erihal'an jenis )ahan (an su+)er asas )agi sua&u *)je'" Mengelas'an *)je' (an +en/a&a'an cirri /ang (iguna'an )agi 0engelasan" Mengi&la' si3a& )ahan (engan +enjalan'an 0en/iasa&an secara sain&i3i'" Mencera'in '*+0*nen )agi sua&u *)je' (an +e+)ua& in3erens &en&ang 0enggunaan )ahan" Mere'aci0&a a&au +e+)ua& sua&u *)je' D+*(el ser&a +enaa'ul 0e+ilihan jenis )ahan /ang (iguna'an" Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au !7 .g*s !#$4 7"!"4 Mengi'la' si3a& )ahan (ari segi 'e)*lehan +engalir'an ele'&ri' iai&u '*n(u'&*r a&au 0ene)a& ele'&ri' (engan +enjalan'an a'&i9i&i" 7"!".+engi&la' si3a& )ahan (ari segi 'e)*lehan +engalir'an ha)a iai&u '*n(u'&*r a&au 0ene)a& ha)a (engan +enjalan'an a'&i9i&i" 7"!".Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN 7"! Si3a& Bahan STANDARD PEMBELAJARAN Muri( )*leh 7"!"$ Mengi&la' si3a& )ahan (ari segi 'e)*lehan +en/era0 air sa+a a(a +en/era0 a&au 'alis air (engan +enjalan'an a'&i9i&i" 7"!"! Mengi&la' si3a& )ahan (ari segi 'e)*lehan &era0ung sa+a a(a &enggela+ a&au &i+)ul (i a&as 0er+u'aan air (engan +enjalan'an a'&i9i&i" 7"!".

STANDARD PRESTASI Men/e&a'an )ahan (an su+)er asas" Me+erihal'an jenis )ahan (an su+)er asas )agi sua&u *)je'" Mengelas'an *)je' (an +en/a&a'an cirri /ang (iguna'an )agi 0engelasan" Mengi&la' si3a& )ahan (engan +enjalan'an 0en/iasa&an secara sain&i3i'" Mencera'in '*+0*nen )agi sua&u *)je' (an +e+)ua& in3erens &en&ang 0enggunaan )ahan" Mere'aci0&a a&au +e+)ua& sua&u *)je' D+*(el ser&a +enaa'ul 0e+ilihan jenis )ahan /ang (iguna'an" TEMA TAJUK . Mere'aci0&a .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN 7". Menge's0eri+en )agi +enen&u'an 3ac&*r /ang +en/e)a)'an 0engara&an $ ! . 4 .)je' STANDARD PEMBELAJARAN Muri( )*leh 7". Men/a&a'an c*n&*h *)je' )er'ara& (an &i(a' )er'ara& Mengelas *)je' )er'ara& (an &i(a' )er'ara& Mengi&la' *)je' )er'ara& (i0er)ua& (ari0a(a )esi Me+)ua& 'esi+0ulan 3ac&*r /ang +en/e)a)'an 0engara&an +elalui e's0eri+en Me5ajar'an 'e0en&ingan +encegah 0engara&an Menjalan'an 0r*je' +encegah 0engara&an 0a(a *)je'%*)je' (i 0erse'i&aran .g*s !#$4 SAINS BAHAN :"# PENGARATAN BAHAN Muri( )*leh :"$ Pengara&an Bahan :"$"$ Mengenal 0as&i *)je' )er'ara& (an &i(a' )er'ara& (engan +e+)ua& 0e+erha&ian &erha(a0 *)je' (i 0erse'i&aran" :"$"! Mengi&la' *)je' )er'ara& (i0er)ua& (ari0a(a )esi :"$"."$ Menci0&a *)je' (engan +engguna'an 0enge&ahuan &en&ang si3a& )ahan" 7".$ !4%!: ."! Menaa'ul 0e+ilihan jenis )ahan /ang (iguna'an (ala+ +ere'aci0&a *)je'" TAHAP PENGUASAAN $ ! .g*s !#$4 Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au !: .# $7%!$ . 4 .

Menaa'ul 'e0en&ingan +encegah 0engara&an" :"$". Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran8 TMK8 0enulisan a&au lisan TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI 6UTI HARI KEMERDEKAAN MALA=SIA KALI KE -7 .G. Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au !2 .S !#$4 >Aha(? TEMA TAJUK . 4 - Men/a&a'an ahli (ala+ s/s&e+ suria Me+erihal'an ahli (ala+ s/s&e+ suria Men/usun +engi'u& uru&an 0lane& (ala+ s/s&e+ suria" Mengi&la' )aha5a 0lane& )er0u&ar 0a(a 0a'sin/a (an 0a(a +asa /ang sa+a )ere(ar +engelilingi +a&ahari" Meru+us'an 0lane& (ala+ s/s&e+ suria )er0u&ar 0a(a 0a'sin/a (an )ere(ar +engelilingi +a&ahari +engi'u& *r)i& +asing%+asing (engan si+ulasi" Me+)ina +*(el s/s&e+ suria (ala+ )en&u' +auju( DTMK secara 'rea&i3 (an in*9a&i3 . Men/a&a'an )aha5a 0lane& )er0u&ar 0a(a 0a'sin/a (an (an 0a(a $ ! .! $%4 Se0& !#$4 BUMI DAN SAINS ANGKASA 2"# SISTEM SURIA Muri( )*leh 2"$ Sis&e+ Suria 2"$"$ Me+erihal'an ahli (ala+ s/s&e+ suria iai&u +a&ahari8 0lane&8 sa&eli& se+ula ja(i8 as&er*i(8 +e&e*r*i(8 '*+e&8 +elalui 0e+erha&ian +enerusi 0el)agai +e(ia8 2"$"! Me+)ua& uru&an 0lane& (ala+ sis&e+ suria (engan +enjalan'an a'&i9i&i" 2"$".Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN :"$"4 Men/a&a'an cara +encegah 0engara&an se0er&i +engeca& 8+en/alu&8+en/a(ur (an +en/a0u +in/a' a&au gris" :"$".

. Menganggar sai4 rela&i3 Bulan )er)an(ing (engan Bu+i 2"!"4 Menganggar jara' rela&i3 Bu+i 'e +a&ahari )er)an(ing jara' Bu+i 'e Bulan" 2"!". 4 . 7%$$ Se0& !#$4 2"! Sai4 (an Jara' Rela&i3 An&ara Bu+i 8 Bulan (an Ma&ahari Muri( )*leh 2"!"$ Menganggar sai4 rela&i3 Bu+i )er)an(ing (engan Ma&ahari 2"!"! Menganggar sai4 rela&i3 Bulan )er)an(ing (engan Ma&ahari" 2"!".Mera+al'an 'ea(aan (i Bu+i ji'a jara'n/a le)ih (e'a& (engan Ma&ahari" 2"!". Mera+al'an 'ea(aan (i Bu+i ji'a jara'n/a le)ih jauh (engan Ma&ahari" $ ! . Men/a&a'an anggaran sai4 a&au jara' rela&i9e Bu+i 8Ma&ahari 8 (an Bulan (engan )e&ul Menerang'an anggaran sai4 (an jara' rela&i9e an&ara Bu+i 8 Bulan (an Ma&ahari Menganggar sai4 (an jara' rela&i9e Bu+i 8 Bulan (an Ma&ahari" Me+)ua& an(aian 'ea(aan (i Bu+i ji'a jara' le)ih (e'a& a&au jauh (ari0a(a Ma&ahari Meru+us'an (an +e+)eri se)a) 'ea(aan (i Bu+i ji'a jara' le)ih (e'a& a&au jauh (ari0a(a Ma&ahari Me+)ua& ga+)aran +en&al 'esan 'e0a(a (iri sen(iri (an cara +enga&asi ji'a )erla'u 0eru)ahan jara' (i an&ara Bu+i (an Ma&ahari" TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN +asa /ang sa+a )ere(ar +engelilingi +a&ahari +engi'u& *r)i&n/a +elalui 0e+erha&ian +enerusi 0el)agai +e(ia" 2"$"4 Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran8 TMK8 0enulisan a&au lisan" .# .

L.Se0& !#$4 TEKN.L.GI DAN KEHIDUPAN LESTARI $#"# TEKN. Menjelas'an +elalui c*n&*h ala& u/ang (iguna'an un&u' +enga&asi ha( 'eu0a/aan +anusia +elalui 0e+erha&ian 8+enerusi 0el)agai +e(ia" $#"$"4 Men/a&a'an $ ! .4 !$%!.$ . 4 .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2"!"7 Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran8 TMK 80enulisan a&au lisan TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI 6UTI PERTENGAHAN PENGGAL KE DUA $! < !# SEPTEMBER !#$4 TEMA TAJUK . Men/a&a'an c*n&*h a'&i9i&i /ang +a+0u (an &i(a' +a+0u (ila'u'an *leh +anusia" Menghu)ung 'ai&'an c*n&*h a'&i9i&i (engan 'eu0a/aan *&a' (eria (an angg*&a )a(an +anusia Mengi&la' +anusia +e+0un/ai ha( 'eu0a/aan (ala+ +ela'u'an sesua&u a'&i9i&i" Men/elesai'an +asalah (engan +enca(ang'an ala& /ang sesuai un&u' +enga&asi ha( 'eu0a/aan +anusia" Me5ajar'an 0e+ilihan ala& /ang (iguna'an un&u' +enga&asi ha( 'eu0a/aan +anusia Menci0&a in*9asi secara 'rea&i3 sua&u ala& un&u' +enga&asi ha( 'eu0a/aan +anusia (an +e+erihal'an hasil ci0&aan Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au .GI $#"$ Ke0en&inga n Te'n*l*gi Dala+ Kehi(u0an Muri( )*leh $#"$"$ Mengenal 0as&i a'&i9i&i /ang +a+0u (ila'u'an (an &i(a' +a+0u (ila'u'an *leh *&a' 8 (eria (an angg*&a )a(an (engan +enjalan'an a'&i9i&i" $#"$"! Mengi&la' +anusia +e+0un/ai ha( 'eu0a/aan (ala+ +ela'u'an a'&i9i&i" $#""$".

.BER !#$4 . 4 .'& $#".!: Se0& < ! . Men/a&a'an &e'n*l*gi /ang (iguna'an (ala+ 0el)agai )i(ang" Menceri&a'an +engi'u& uru&an 0er'e+)angan &e'n*l*gi (ala+ 0el)agai )i(ang Menjelas (engan c*n&*h 'e0en&ingan &e'n*l*gi (ala+ 0el)agai )i(ang Menjana i(ea 'e)ai'an (an 'e)uru'an &e'n*l*gi Me5ajar'an 'e0erluan 0enci0&aan &e'n*l*gi )aru (engan +engguna'an )ahan secara )erhe+ah Mere'a )en&u' &e'n*l*gi +asa (e0an (ala+ 0el)agai )i(ang secara 'rea&i3 (an in*9a&i3 TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI $#".Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran8 TMK 8 0enulisan a&au lisan" .! .. Su+)anga n Te'n*l*gi Ke0a(a Manusia HARI RA=A AIDIL ADHA .KT. Su+)anga n Te'n*l*gi Ke0a(a Manusia $#". -% 2 .Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN &e'n*l*gi +eru0a'an salah sa&u a0li'asi 0enge&ahuan sains un&u' +enga&asi ha( 'eu0a/aan +anusia" $#"$"."$ Menjana i(ea 'e)ai'an (an 'e)uru'an &e'n*l*gi +elalui 0e+erha&ian +enerusi Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au .'& !#$4 $#"! Per'e+)an gan Te'n*l*gi Muri( )*leh $#"!"$ Me+)ua& uru&an 0er'e+)angan &e'n*l*gi (ala+ )i(ang % 0er&anian % 0engang'u&an % 0e+)inaan % '*+uni'asi % 0eru)a&an $#"!"! Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran8 TMK8 0enulisan a&au lisan $ ! .

Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU !#$4 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 0el)agai +e(ia $#"."! Me+erihal'an 'e0erluan 0enci0&aan &e'n*l*gi )aru (ala+ +enerus'an 'esejah&eraan 'ehi(u0an +anusia sejaga& $#".2 !. Menaa'ul 'e0en&ingan 0enggunaan )ahan secara )erhe+ah (ala+ 0enghasilan &e'n*l*gi $#".# . .". ..7 $!% $. .'& !#$4 TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI • PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA > PEPERIKSAAN SETARA AKHIRTAHUN ? • • PERBIN6ANGAN ANALISIS ITEM 6UTI UMUM HARI DEEPAJALI !.: $2 < !."4 Menjelas'an 0e+erha&ian +elalui la'aran 8TMK 8 0enulisan a&au lisan .'& !#$4 REKA6IPTA B PR.'& !#$4 .JEK SAINS Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au .'&*)er !#$4 . < . .

GRAM K.LA BALING DAN B.RAN DAN HARI PEN=AMPAIAN HADIAH ? C • AKTIJITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEMULANGAN BUKU TEKS !#$4 B PENGAGIHAN BUKU TEKS !#$C PR.Rancangan Pelajaran Tahunan Sains Tahun 4 MINGGU 4# ! < .JEK SAINS Pani&ia Sains SK Le+)aga En(au .SEDUR AKHIR TAHUN HARI TERBUKA >TANDATANGAN KAD LAP.4 . % !# N*9 !#$4 !$ N*9 !#$4 < ! Jan !#$6UTI AKHIR TAHUN C C PR.LA JARING ANTARA RUMAH SUKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI REKA6IPTA B PR.KURIKULUM PERTANDINGAN B. N*9 !#$4 4! $. N*9 !#$4 4$ 2 < $.