Anda di halaman 1dari 9

TUGAS KELOMPOK 9 KONSELING PENDEKATAN ISLAM

TENTANG: KONSELING KERJA ISLAM

Oleh : BERI ANUGRAH PRATAMA MIRA GUSNITA MUHAMMAD NUR NETRI KARNILA

Dosen: DARIMIS, S.Ag.,M.Pd

PROGRAM STUDI KEPEN KI BK JURUSAN TARBI!AH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI "STAIN# BATUSANGKAR $%&'

KONSELING KERJA ISLAM A. Pendahuluan Kehidupan yang kita jalani tidak terlepas dari kehari! setiap indi"idu jarang yang tidak asalah yang %rang yang aupun asih #iasa$#iasa saja engala inya #aik aupun #e#an #agi sese%rang. &egitupun dala asalah dala e iliki asalah dari hari asalah #aik itu enjadi

asalah #erat yang

asalah pekerjaan tak sedikit en'ari pekerjaan! enjelaskan

asalah pe ilihan dan

pekerjaan itu sendiri #agi sese%rang yang telah akalah ini pe akalah akan itu sendiri.

#ekerja. Oleh karena itu dala

engenai k%nseling kerja isla ! tujuannya! pers%alan$pers%alan dala pekerjaan! dan asas$asas k%nseling isla &. K%nseling Kerja Isla (. Pengertian k%nseling kerja isla &i #ingan dan k%nseling kepada indi"idu untuk erupakan suatu #antuan yang di#erikan asalahnya! #i #ingan k%nseling

e e'ahkan

tidak hanya di#erikan kepada sis)a na un juga di#erikan kepada %rang de)asa yang akan en'ari pekerjaan. &i #ingan kerja Isla i pr%ses adalah pr%ses pe #erian #antuan terhadap indi"idu agar dala petunjuk Allah! sehingga dapat dan akhirat.( Jadi #i #ingan kepada sese%rang yang akan yang sedang #ekerja agar dala ketentuan Allah. K%nseling Kerja isla i adalah pr%ses pe #erian #antuan kepada indi"idu agar
1

en'ari pekerjaan dan #ekerja senantiasa selaras dengan ketentuan dan en'apai ke#ahagian hidup di dunia en'ari pekerjaan! agar tidak enyi pang dari erupakan suatu #antuan yang di#erikan

enyi pang dari ketentuan Allah S*+. Sedangkan #agi sese%rang #ekerja ia juga tidak

enyadari ke #ali ekstensinya se#agai

akhluk Allah

Tohari Musnamar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islam,(Jakarta,-II press! (../0! h. (12

yang seharusnya dala

en'ari dan

elakukan pekerjaan senantiasa en'apai

selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah! sehingga dapat kurati3 artinya k%nseling #ertujuan untuk pe #inaan agar ke #ali. /. +ujuan k%nseling kerja isla e e'ahkan

ke#ahagian hidup di dunia dan akhirat./ Jadi! k%nseling le#ih #ersi3at asalah dan un'ul asalah yang dihadapi indi"idu terse#ut tidak

&erdasarkan ru usan #i #ingan dan k%nseling kerja isla i diatas! dapat diru uskan #ah)a tujuan k%nseling kerja isla i adalah se#agai #erikut, a. Me #antu indi"idu en'egah ti #ulnya en'ari pekerjaan, e aha i dan enghayati hakekat dan asalah 4pr%#le 0 yang

#erkaitan dengan upaya (0 Me #antu indi"idu k%nsep kerja

enurut isla . e aha i dan enghayati tatanilai dan

/0 Me #antu indi"idu kerja dala

en'ari pekerjaan

enurut isla . a pu elakukan upaya

10 Me #antu indi"idu untuk

au dan

en'ari pekerjaan sesuai dengan tatanilai dan kerja isla . #. Me #antu indi"idu en'egah ti #ulnya pr%#le $pr%#le yang

#erkaitan dengan kegiatan kerja dan hu#ungan kerja, (0 Me #antu indi"idu k%nsep kerja e aha i dan enghayati hakekat dan

enurut isla . e aha i dan enghayati tatanilai dan

/0 Me #antu indi"idu kerja enurut isla .

Tohari Musnamar...,h. 130

10 Me #antu indi"idu untuk kerja dan tatanilai dan kerja isla . '. Me #antu indi"idu untuk #erkaitan dengan upaya (0 Me #antu indi"idu /0 Me #antu indi"idu

au dan

a pu

elakukan kegiatan

enyelenggarakan hu#ungan kerja sesuai dengan

en'egah

asalah$ asalah yang

en'ari pekerjaan, e aha i pr%#le yang dihadapinya. enghayati

e aha i 4ke #ali0 dan

ke #ali hakekat! k%nsep! tatanilai! dan kerja isla . 10 Me #antu indi"idu e aha i dirinya dan lingkungan

sekitarnya yang #erkaitan dengan pekerjaan. 50 Me #antu indi"idu pen'arian kerja isla 60 Me #antu indi"idu enentukan alternati3 ene ukan ene ukan alternati3 pe e'ahan asalah

pekerjaan yang isla i. d. Me #antu indi"idu untuk a pu engatasi pr%#le $pr%#le

yang #erkaitan dengan kegiatan kerja dan hu#ungan kerja, (0 Me #antu indi"idu /0 Me #antu indi"idu e aha i pr%#le yang dihadapinya. enghayati

e aha i ke #ali dan

ke #ali hakekat! k%nsep! tatanilai! dan kerja isla . 10 Me #antu indi"idu e aha i k%ndisi dirinya dan k%ndisi

serta situasi lingkungan sekitarnya yang #erkaitan dengan kegiatan kerja dan hu#ungan kerja isla i. 50 Me #antu indi"idu ene ukan alternati3 pe e'ahan asalah

kerja dan hu#ungan kerja yang isla i.

60 Me #antu indi"idu isla i.

enentukan alternati3 pe e'ahan

asalah

asalah kerja dan hu#ungan kerja yang dihadapinya se'ara

1. Pers%alan$pers%alan kerja dala Kehidupan nyata tidaklah dihadapi pr%#le #erikut, a. Pr%#le Pr%#le eliputi, (0 Pr%#le /0 Pr%#le Pr%#le se#elu #ekerja

perspekti3 isla ulus. Ada saja asalah yang harus

anusia! ter asuk yang #erkaitan dengan #ekerja. Pr%#le $ yang #erkaitan dengan kerja itu dapat dikel% p%kkan se#agai

yang #iasanya dihadapi %leh indi"idu se#elu

#ekerja

en'ari pekerjaan. ene ukan pekerjaan yang '%'%k. yang paling #esar yang #erkaitan dengan pen'arian

lapangan pekerjaan se#enarnya terletak pada usaha %rang ene ukan lapangan pekerjaan yang '%'%k dengan dirinya. Ke'%'%kan itu #isa dilihat dari #e#erapa sudut , a0 Ke'%'%kan dengan #akat #0 Ke'%'%kan dengan inat

'0 Ke'%'%kan dengan nilai yang dianut. d0 Ke'%'%kan dengan latar #elakang pendidikan. e0 Ke'%'%kan dengan latar #elakang keahlian. #. Pr%#le setelah kerja endapatkan pekerjaan pun! pr%#le pun #isa itu antara lain #isa #erupa ,

Setelah %rang

un'ul. Pr%#le $pr%#le

a0 Pr%#le #0 Pr%#le '0 Pr%#le

ketidak'%'%kan karier ikli s%si%$e %si%nal1

5. Asas$asas k%nseling kerja isla Adapun asas$asas #i #ingan dan kerja isla a. Asas ke#ahagiaan dunia dan akhirat &i #ingan dan k%nseling kerja isla i tujuan akhirnya adalah dala en'apai ke#ahagiaan dunia dan akhirat. Se#agai ana se#uah hadist dikatakan, adalah se#agai #erikut,

Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamalamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. 47R. I#nu 8Asakir0 #. Asas #ekerja se#agai ke)aji#an dan tugas Menurut isla ulia

se ua %rang )aji# #ekerja! karena isla e inta$ inta! se#agai an dala hadist

enganjurkan #ah)a sese%rang itu hidup dengan hasil usahnya sendiri! #ukan dari hasi dikatakan,

Linda N%"ita! tersedia, http,99k%nsel%ratjeh.#l%gsp%t.'% 9/2((92:9kerja$dala $ perspekti3 $isla .ht l! 4;iakses, (2 ;ese #er /2(10

Tiadalah seseorang yang memakan sesuatu makanan yang lebih baik dari pada memakan dari hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya nabi Allah Dawud a.s. makan dari hasil usaha beliau sendiri. 47R. &ukhari dan Mi<dan r.a0 '. Asas elakukan pekerjaan yang halal dan #aik Isla tidak enghalalkan segala 'ara untuk en'apai ana

tujuan! na un isla 3ir an Allah dala

enghendaki pekerjaan yang halal dan #aik surat Al = uk inun ayat 6(,

serta diper%leh dengan 'ara yang halal dan #aik pula. Se#agai

Makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. d. Asas ke a puan dan keahlian Isla dala engajarkan agar sese%rang terse#ut #ekerja sesuai

dengan ke a puan atau keahliannya. 7al ini dijelaskan Allah 3ir annya surat 7ud ayat .1,

Dan

(dia

berkata

!hai

kaumku,

berbuatlah

menurut

kemampuanmu sesungguhnya Akupun berbuat pula". e. Asas hu#ungan kerja yang isla i

Se ua pihak yang terli#at didala hendaknya saling k%drat! hakekat! dan Sa#da na#i,

kegiatan hu#ungan kerja anusia! ter asuk asing$ asing.

e perlakukan sesa anya sesuai dengan arta#atnya se#agai enjadi ke#utuhan

e perhatikan apa yang

#asulallah SA$ melarang memperkejakan seorang pekerja sampai jelas baginya tentang upah yang akan diterimanya. 47R. I a Ah ad dari Sa>id0 %

?. Kesi pulan &i #ingan kerja Isla i adalah pr%ses pe #erian #antuan terhadap indi"idu agar dala pr%ses en'ari pekerjaan dan #ekerja senantiasa en'apai selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah! sehingga dapat adalah pr%ses pe #erian #antuan kepada indi"idu agar ekstensinya se#agai Allah! sehingga dapat

ke#ahagian hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan K%nseling Kerja isla i enyadari ke #ali en'ari dan akhluk Allah yang seharusnya dala

elakukan pekerjaan senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk en'apai ke#ahagian hidup di dunia dan akhirat.

+ujuan #i #ingan dan k%nseling kerja Isla i adalah se#agai #erikut, Me #antu indi"idu en'egah ti #ulnya asalah 4pr%#le 0 yang #erkaitan dengan upaya untuk en'ari pekerjaan! Me #antu indi"idu yang #erkaitan dengan kegiatan e e'ahkan

en'egah ti #ulnya pr%#le $pr%#le

kerja dan hu#ungan kerja! Me #natu indi"idu untuk


4

Tohari Musnamar...,h. 132-134

asalah$

asalah yang #erkaitan dengan kegiatan kerja dan hu#ungan a pu engatasi pr%#le $pr%#le yang

kerja! Me #antu indi"idu untuk

#erkaitan dengan kegiatan kerja dan hu#ungan kerja.

KEP-S+AKAAN +%hari Musna ar! Dasar-Dasar &onseptual Bimbingan ' &onseling (slam, Jakarta,-II press! (../. Linda N%"ita! tersedia, http,99k%nsel%ratjeh.#l%gsp%t.'% 9/2((92:9kerja$ dala $perspekti3 $isla .ht l! 4;iakses, (2 ;ese #er /2(10