Anda di halaman 1dari 2

MATA PELAJARAN Kelas Masa Bil. Mu!

id TAJ#K 'TAN%AR% KAN%#N(AN

Reka Bentuk dan Teknologi 4 Cekal 7.10 - .10 "0 $!ganisasi %an Kesela&atan Bengkel 1.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel 1.2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel

'TAN%AR% PEMBELAJARAN )Kod sa*a+a,

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2

$BJEKT-. PEMBELAJARAN AKT-/-TPEN(AJARAN %AN PEMBELAJARAN

ELEMEN MERENTA' K#R-K#L#M )EMK, PEN-LA-AN PEN(AJARAN %AN PEMBELAJARAN BA0AN BANT# MEN(AJAR )BBM,

Pada akhir sesi pembelajaran, murid-murid dapat : 1. mengenalpasti struktur organisasi bengkel. 2. Menyatakan 6 peraturan keselamatan iaitu am, diri dan alatan di bengkel. 1. Guru memperkenalkan dan menerangkan struktur organisasi berdasarkan carta yang disediakan. 2. Murid memberi respon terhadap penerangan guru. . Guru menerangkan peraturan keselamatan dari aspek am, diri dan alatan semasa berada di bengkel. !. Guru membentuk 6 kumpulan dan mengedarkan kad manila kepada setiap kumpulan. ". #alam kumpulan murid membuat peta pemikiran topik yang telah dibincangkan. 6. $umpulan membuat pembentangan hasil kerja mereka. $eusaha%anan, kreati&iti dan ino&asi.

Murid menja%ab lembaran kerja berkaitan sruktur organisasi dan peraturan keselamatan semasa di bengkel.

'arta struktur organisasi dan peraturan keselamatan di bengkel, benda maujud (pemutar skru Phillips, pemutar skru rata, penjalur %ayar, gerimit, penukul, paku)

LEK'- .RE.