Anda di halaman 1dari 20

Author

:

Yayan A. Israr, S. Ked

Faculty of Medicine – University of Riau Pekanbaru, Riau 2009

© Files of DrsMed – FK UNRI (http://www.Files-of-DrsMed.tk 0

GANGGUAN AFEKTIF BIPOLAR
1. LATAR BELAKANG Gangguan afektif bipolar a ala! kon i"i u#u# $ang i%u#pai& an iantara gangguan #ental #ene#pati po"i"i ke ua terban$ak "ebagai pen$ebab keti ak #a#puan' i"abilita". (epre"i bipolar "a#a pa a kelo#pok pria an )anita engan angka ke%a ian "ekitar * per 1+++ orang. Pen erita epre"i bipolar apat #engala#i bunu! iri 1* kali lebi! ban$a iban ingkan engan pen u uk u#u#. Bunu! iri perta#a,ta#a "ering ter%a i ketika tekanan pa a peker%aan& "tu i& tekanan e#o"ional ala# keluarga ter%a i pa a tingkat $ang paling berat. Pa a ri"iko bunu! iri apat #eningkat "ela#a #enopau"e.1 Keban$akan pa"ien engan gangguan afektif bipolar "e-ara poten"ial engan terapi $ang opti#al apat ke#bali fung"i $ang nor#al. (engan pengobatan $ang kurang opti#al !a"iln$a kurang baik an apat ka#bu! untuk #elakukan bunu! iri lagi. (ata #enun%ukkan ba!)a pengobatan "ering kurang opti#al.1 .tu i longitu inal ba!)a pa"ien engan ke-en erungan bunu! an terapi epre"i $ang tepat.1 Prof r .a"anto 0ibi"ono& .pK1 2K3& guru be"ar i bagian P"ikiatri FKUI #en%ela"kan perbe aan ek"tre# pera"aan 2#anik an epre"i3 pen erita Bipolar ti ak "elalu bi"a ia#ati ole! lingkungann$a karena #a"ing,#a"ing in i4i u reak"in$a berlainan. A a $ang #enon%ol kutub #anikn$a& "e#entara $ang lain #enon%ol epre"in$a. Kon i"i ti ak nor#al itu bi"a ke"e#patan lain #un-ul ke#bali. 5. (EFINI.I Gangguan Bipolar ikenal %uga engan gangguan #anik epre"i& $aitu gangguan pa a fung"i otak $ang #en$ebabkan peruba!an $ang ti ak bia"a pa a "ua"ana
1
5

iri pa a ka"u"

engan afektif bipolar *+/ apat ikurangi engan terapi #aintenan-e'pe#eli!araan

ter%a i !an$a

beberapa #inggu "a#pai 5,6 i

bulan..etela! itu ke#bali 77nor#al77 untuk %angka )aktu relatif la#a& na#un

Bila ke ua orangtua #engi ap gangguan bipolar #aka :*/ anakn$a #e#iliki re"iko #engi ap gangguan ala# pera"aan.5+ ta!un ke#u ian. Beberapa iantaran$a $ang tela! engan pola a"u! #a"a kana.9 (i apatkan fakta ba!)a gangguan ala# pera"aan 2#oo 3 tipe bipolar 2a an$a epi"o e #anik an epre"i3 #e#iliki ke-en erungan #enurun kepa a genera"in$a& ber a"ar etiologi biologik. (i"ebut Bipolar karena pen$akit ke%i)aan ini ua kutub& $akni kon i"i #anik 2bergaira! i o#ina"i a an$a fluktua"i perio ik tinggi $ang ti ak terken ali3 an epre"i. Na#un& gangguan bipolar ber#anife"ta"i 1*. ETIOPATOFI. Telatn$a #anife"ta"i itu ti#bul karena i uga pa a u"ia 1* ta!un kelen%ar ti#u" an pineal $ang #e#pro uk"i !or#on $ang #a#pu #en-ega! gangguan p"ikiatrik "u a! berkurang *+/.e-ara p"iko"o"ial ikaitkan lainn$a.benar terlibat.e-ara biologi" ikaitkan engan faktor genetik an gangguan neurotran"#itter i otak.<+/3& "e angkan ke#bar i.p"iko"o"ial. 8en-akup a"pek bio.5+/. 1ika "eorang orang tua #engi ap gangguan bipolar #aka 5:/ anakn$a #e#iliki re"iko #engi ap gangguan ala# pera"aan. .kanak& "tre" $ang #en$akitkan& "tre" ke!i upan $ang berat an berkepan%angan& an ban$ak lagi faktor 2 .igot 29+.5 Beberapa "tu i ber!a"il #e#buktikan keterkaitan antara gangguan bipolar engan kro#o"o# 1< an 55& na#un #a"i! belu# apat i"eli iki loku" #ana ari kro#o"o# ter"ebut $ang benar.6 6.erangan 4iru" pa a otak berlang"ung pa a #a"a %anin ala# kan ungan atau ta!un perta#a "e"u a! kela!iran.IOLOGI (a!ulu 4iru" "e#pat ianggap "ebagai pen$ebab pen$akit ini. Keturunan perta#a ari "e"eorang $ang #en erita gangguan bipolar beri"iko #en erita gangguan "erupa "ebe"ar : kali.igot lebi! ren a!& $akni 1+. .pera"aan& an pro"e" berfikir. Ba!kan ri"iko pa a anak ke#bar "angat tinggi teruta#a pa a ke#bar #ono. *+/ pa"ien bipolar #i#iliki "atu orangtua engan gangguan ala# pera"aan'gangguan afektif& $ang ter"ering unipolar 2 epre"i "a%a3.5 Pen$ebab gangguan Bipolar #ultifaktor. .

. Tak !an$a itu& Blu#berg kk P"$-!iatr$ 5++6 pun #ene#ukan 4olu#e $ang ke-il pa a a#$g ala an !ipoka#pu".re"onan-e i#aging 28RI3 an po"itron.e%ak an 51>55. 8elalui pen-itraan #agneti. Gen.>56& beri"iko ren a! #en erita gangguan bipolar. B(NF a ala! neurotropin $ang berperan ala# regula"i pla"ti"ita" "inap"& neurogene"i" an perlin ungan neuron otak.gen peneliti #ulai #en uga a an$a !ubungan neurotran"#iter engan gangguan bipolar. 5 3 .5 Kelainan pa a otak %uga ianggap apat #en%a i pen$ebab pen$akit ini. Gen $ang #engatur B(NF terletak pa a kro#o"o# 11p16.eperti an afek3.e#i""ion to#ograp!$ 2PET3& i apatkan %u#la! "ub"tan"ia nigra an aliran ara! $ang berkurang pa a ala# Ar-! Gen ari otak $ang kortek" prefrontal "ubgenual.#$elin berkurang pa a otak iketa!ui& oligo en ro"it #eng!a"ilkan #e#bran #$elin $ang #e#bungku" ak"on "e!ingga #a#pu #e#per-epat !antaran kon uk"i antar "araf. Kortek" prefrontal& a#$g ala an !ipoka#pu" #erupakan bagian terlibat ala# re"pon e#o"i 2#oo pen erita bipolar.5 Penelitian terbaru #ene#ukan gen lain $ang ber!ubungan $aitu gen $ang #engek"pre"i brain eri4e engan pen$akit ini neurotrop!i. B(NF i uga ikut terlibat ala# #oo . Ter apat perbe aan ga#baran otak antara kelo#pok "e!at engan pen erita bipolar.fa-tor 2B(NF3.O.>59& 1< "entro#er& 1<>55& 1<>55. Bila %u#la! oligo en ro"it berkurang& #aka apat ipa"tikan ko#unika"i antar "araf ti ak ber%alan lan-ar. 5 . #etiltran"fera"e 2@O8T3& an "erotonin tran"porter 2*ATT3. Neurotran"#iter ter"ebut a ala! $ang ber!ubungan engan neurotran"#iter ter"ebut pun #ulai iteliti "eperti gen $ang #engko e #onoa#ine ok"i a"e A 28AOA3& tiro"in !i rok"ila"e& -ate-!ol. ?ang #enarik ari "tu i kro#o"o# ini& tern$ata pen erita "in ro# (o)n 2tri"o#i 513 ite#ukann$a beberapa obat $ang ber!a"il #eringankan ge%ala bipolar& opa#ine& "erotonin& an nora renalin.5 Penelitian lain #enun%ukkan ek"pre"i oligo en ro"it.i"eli iki a ala! 9p1=& 15>56. Ter apat 6 penelitian $ang #en-ari ta!u !ubungan antara B(NF engan gangguan bipolar an !a"iln$a po"itif.

Perbe aann$a a ala! pa a gangguan bipolar I #e#iliki epi"o e #anik "e angkan pa a gangguan bipolar II #e#pun$ai epi"o e !ipo#anik.epi"o e apat berupa epi"o e epre"i lengkap #aupun epi"o e -a#puran& epi"o e ter"ebut bi"a #en a!ului ataupun i a!ului ole! epi"o e #anik. Ri"iko ke#atian teru" #e#ba$angi pen erita bipolar. Aal ini paling "ering i#ulai "e)aktu "e"eorang baru #engin%ak anak. Gangguan bipolar II ibagi #en%a i 5 $aitu tipe !ipo#anik& bila "ebelu#n$a i a!ului ole! epi"o e epre"i #a$or an i"ebut tipe epre"i bila "ebelu# epi"o e epre"i ter"ebut i a!ului ole! epi"o e !ipo#anik= Ber a"arkan Pe o#an Penggolongan an (iagno"i" Gangguan 1i)a 2PP(G13 III& gangguan ini ber"ifat epi"o e berulang $ang #enun%ukkan "ua"ana pera"aan pa"ien e)a"a& tetapi ka"u". Ber a"arkan (iagno"ti.tati"ti-al 8anual 2(. 4 . Na#un !al $ang pokok a ala! paling ti ak ter apat 1 epi"o e #anik $ang lain i "ana.5 Gangguan pa a lelaki an pere#puan "a#a& u#u#n$a ti#bul i u"ia re#a%a atau e)a"a. A apun epi"o e.= Gangguan bipolar II #e#pun$ai -iri a an$a epi"o e !ipo#anik.9. 0alaupun !an$a ter apat 1 epi"o e #anik tanpa epi"o e an epre"i lengkap #aka tetap ikatakan gangguan bipolar I. . Bia"an$a ke#atian itu ikarenakan #ereka #enga#bil %alan pinta" $aitu bunu! iri.83 IC& gangguan bipolar ibe akan #en%a i 5 $aitu gangguan bipolar I an II.9 *. Ri"iko bunu! iri #eningkat pa a pen erita bipolar $ang ti ak iterapi $aitu *&* per 1+++ pa"ien.= Gangguan bipolar I ibagi lagi #en%a i beberapa bagian #enurut per%alanan longitu inal gangguann$a. EPI(E8IOLOGI (apat ikatakan in"i en gangguan bipolar ti ak tinggi& berki"ar antara +&6.1&*/.ka"u" gangguan bipolar tela! i iagno"i" pa a re#a%a an ba!kan anak. Na#un& angka itu belu# ter#a"uk $ang #i" iagno"i".an . Beberapa a!li #ena#ba!kan a an$a bipolar III an bipolar IC na#un "e#entara ini $ang 5 terak!ir belu# i%ela"kan. GA8BARAN KLINI.e#entara $ang iterapi B!an$aB 1&6 per 1+++ pa"ien.

orongan "ek"ual $ang #eningkat a ala! beberapa -onto! ini "e"eorang #en erita bipolar #aka ri"iko pen$akit akan lebi! berat& kronik ba!kan ge%ala !ipo#anik.laki $ang untuk berakti4ita"& an an #anik engan ge%ala p"ikotik.5 Pa a #anik& ge%ala.tiba an epre"i -en erung berlang"ung antara 5 #inggu "a#pai 9. Pera"aan #u a! ter"inggung an -uriga lebi! ban$ak aripa a ela"i.ge%alan$a "u a! -ukup berat !ingga #enga-aukan !a#pir "eluru! peker%aan an akti4ita" "o"ial.6+ ta!un. Bila ge%ala ter"ebut "u a! berke#bang berperilaku ti ak "e"uai #en%a i )a!a# #aka iagno"i" #ania engan ge%ala p"ikotik perlu itegakkan.1 5 . . Aipo#anik apat ii entikkan engan "eorang pere#puan $ang "e ang ala# #a"a o4ula"i 2Be"tru"B3 i#abuk -inta. Keban$akan ka"u" ter%a i pa a e)a"a #u a beru"ia 5+. Pera"aan "enang& "angat ber"e#angat aripa a #anik karena ge%ala. = engan tiba. Epi"o e #anik bia"an$a #ulai berlang"ung lebi! la#a. (era%at !ipo#anik lebi! ringan ge%ala ter"ebut ti ak #engakibatkan i"fung"i "o"ial.5 Tan a #anik lainn$a apat berupa !iperaktifita" #otorik berupa ker%a $ang tak kenal lela! #elebi!i bata" )a%ar an -en erung non.* bulan& "e angkan Epi"o e perta#a bi"a ti#bul pa a "etiap u"ia ari #a"a kanak.pro uktif& eup!oria !ingga logorr!ea 2ban$ak berbi-ara& bi"a "i"te#atik ari $ang i"i bi-ara )a%ar !ingga #en-era-au engan 7)or "ala 73& an bia"an$a i"ertai engan )a!a# kebe"aran& )a!a# kebe"aran ini ala# artian berperilaku "e"uai )a!a#n$a& atau ti ak "i"te#atik& engan )a!a#n$a.kanak "a#pai tua.e#akin refrakter. Aarga iri #e#bu#bung tinggi an terlalu opti#i". ?ang k!a" a ala! ter apat pen$e#bu!an "e#purna antar epi"o e. = Epi"o e #anik ibagi #en%a i 6 #enurut era%at kepara!ann$a $aitu !ipo#anik& #anik tanpa ge%ala p"ikotik& atau "eorang laki.an tingkat akti4ita"n$a %ela" terganggu& an gangguan ini pa a )aktu tertentu ter iri ari peninggian "ua"ana pera"aan "erta peningkatan energi an akti4ita" 2#ania atau !ipo#ania3& an pa a )aktu lain berupa penurunan "ua"ana pera"aan "erta pengurangan energi an akti4ita" 2 epre"i3.

I.= Tabel 5.1 Gangguan afektif bipolar& epi"o e kini #anik tanpa ge%ala p"ikotik F61.an kla"ik .* Gangguan afektif bipolar& epi"o e kini p"ikotik F61. (ala# perban ingan& %arang 6 . ?ang k!a" a ala! ba!)a bia"an$a a a pen$e#bu!an "e#purna antar epi"o e& an in"i en"i pa a ke ua %eni" kela#in kurang lebi! "a#a iban ing engan gangguan "ua"ana pera"aan 2#oo 3 lainn$a.83 IC& gangguan bipolar epre"i& "e angkan ibe akan #en%a i 5 $aitu gangguan bipolar I an II.tati"ti-al 8anual 2(.kurangn$a ua3 $ang #enun%ukkan "ua"ana terganggu& pera"aan 2#oo 3 pa"ien an tingkat akti4ita"n$a %ela" an gangguan ini pa a )aktu tertentu ter iri ari peninggian "ua"ana epre"if berat engan ge%ala pera"aan 2#oo 3 "erta peningkatan ener"i an akti4ita" 2#ania atau !ipo#ania3& an pa a )aktu lain berupa penurunan "ua"ana pera"aan 2#oo 3 "erta pengurangan ener"i an akti4ita" epre"i3.I Ber a"arkan (iagno"ti.: Gangguan afektif bipolar& kini ala# re#i"i F61.+ Gangguan afektif bipolar& epi"o e kini !ipo#anik F61.6 Gangguan afektif bipolar& epi"o e kini epre"if ringan atau "e ang F61. (AN KLA. Pe#bagian Gangguan Afektif Bipolar Ber a"arkan PP(G1 III 2F613 F61.= Gangguan afektif bipolar& epi"o e kini -a#puran F61.< Gangguan afektif bipolar lainn$a F61.9 Gangguan afektif bipolar& epi"o e kini epre"if berat tanpa ge%ala p"ikotik F61.5 Gangguan afektif bipolar& epi"o e kini #anik engan ge%ala p"ikotik F61.=. PP(G1 III #e#bagin$a ala# kla"ifika"i $ang berbe a $aitu #enurut epi"o e kini $ang iala#i pen erita. Gangguan bipolar I atau tipe itan ai engan a an$a 5 epi"o e $aitu #anik an gangguan bipolar II itan ai engan !ipo#anik an epre"i.IFIKA. (IAGNO.D Gangguan afektif bipolar $ang ti ak tergolongkan F61 Gangguan Afektif Bipolar Gangguan ini ter"ifat ole! epi"o e berulang 2$aitu "ekurang.

Epi"o e $ang "ekarang !aru" #e#enu!i kriteria untuk epi"o e epre"if ringan 2F65.ulang& an karena pa"ien.+3 an& b.kurangn$a "atu epi"o e afektif !ipo#anik& #anik atau -a#puran i #a"a la#pau.53 an& b.: F61.6 Gangguan Afektif Bipolar& epi"o e kini (epre"if Ringan atau . Epi"o e $ang "ekarang !aru" #e#enu!i kriteria untuk #ania tanpa ge%ala p"ikotik 2F6+.1 Gangguan Afektif Bipolar& Epi"o e Kini 8anik tanpa Ge%ala P"ikotik Pe o#an iagno"tik a.kurangn$a "atu epi"o e afektif !ipo#anik& #anik atau -a#puran i #a"a la#pau.kurangn$a "atu epi"o e afektif !ipo#anik& #anik atau -a#puran i #a"a la#pau. Epi"o e $ang "ekarang !aru" #e#enu!i kriteria untuk !ipo#ania 2F6+. Aaru" a a "ekurang.13 an& b.: F61.pa"ien ter"ebut #en$erupai 2 ala# ri)a$at keluarga& kepriba ian pra#orbi & u"ia on"et& an progno"i" %angka pan%ang3 pa"ien $ang #e#pun$ai %uga epi"o e epre"i "ekali.+3 ataupun "e ang 2F65.: F61.e ang Pe o#an iagno"tik Untuk #en iagno"i" pa"ti E a.13& an 7 ."ekali& #aka pa"ien itu igolongkan "ebagai bipolar. Aaru" a a "ekurang.+ Gangguan Afektif Bipolar& Epi"o e Kini !ipo#anik Pe o#an iagno"tik a. Epi"o e $ang "ekarang !aru" #e#enu!i kriteria untuk #ania engan ge%ala p"ikotik 2F6+.5 Gangguan Afektif Bipolar& Epi"o e Kini 8anik engan Ge%ala P"ikotik Pe o#an iagno"tik a. Aaru" a a "ekurang. : F61.ite#ukan pa"ien $ang #en erita !an$a epi"o e #ania $ang berulang.

* Gangguan Afektif Bipolar& Epi"o e Kini (epre"if Berat engan Ge%ala P"ikotik Pe o#an iagno"tik Untuk #en iagno"i" pa"ti E: a.63& an b.kurangn$a "atu epi"o e afektif !ipo#anik& #anik atau -a#puran i #a"a la#pau.53& an b.61 (engan ge%ala "o#atik F61. Karakter keli#a apat igunakan untuk #enentukan a a atau ti akn$a ge%ala "o#ati.6+ Tanpa ge%ala "o#atik F61.ala# epi"o e epre"if $ang "e ang berlang"ung. Epi"o e $ang "ekarang !aru" #e#enu!i kriteria untuk epi"o e epre"if berat tanpa ge%ala p"ikotik 2F65. F61.9 Gangguan Afektif Bipolar& Epi"o e Kini (epre"if Berat tanpa Ge%ala P"ikotik Pe o#an iagno"tik Untuk #en iagno"i" pa"ti E: a. Aaru" a a "ekurang.: F61. Epi"o e $ang "ekarang !aru" #e#enu!i kriteria untuk epi"o e epre"if berat engan ge%ala p"ikotik 2F65.b. Aaru" a a "ekurang. Aaru" a a "ekurang.: itentukan "ebagai "era"i atau 8 .kurangn$a "atu epi"o e afektif !ipo#anik& #anik atau -a#puran i #a"a la#pau.kurangn$a "atu epi"o e afektif !ipo#anik& #anik atau -a#puran i #a"a la#pau. 1ika ike!en aki& )a!a# atau !alu"ina"i apat ti ak "era"i engan afekn$a.

Aarga iri an keper-a$aan iri berkurang 9 .kurangn$a "atu epi"o e afektif !ipo#anik& #anik atau -a#puran i #a"a la#pau."a#a #en-olok "ela#a #a"a terbe"ar ari epi"o e pen$akit $ang "ekarang& an tela! berlang"ung "ekurang.5 #en erita "ua"ana pera"aan 2#oo 3 $ang an F65. Bia"an$a a a ra"a lela! $ang n$ata "e"u a! ker%a "e ikit "a%a. Kon"entra"i an per!atian berkurang b.< Gangguan Afektif Bipolar Lainn$a F61.+3& "e ang 2F65.13& an berat 2F65.ekarang ti ak #en erita gangguan afektif $ang n$ata "ela#a beberapa bulan terak!ir ini& tetapi perna! #engala#i "ekurang. Epi"o e $ang "ekarang #enun%ukkan ge%ala.63& in i4i u bia"an$a epre"if& ke!ilangan #inat an kege#biraan& an berkurangn$a ener"i $ang #enu%u #eningkatn$a kea aan #u a! lela! an berkurangn$a akti4ita".F61. F61.: F61.I F65 Epi"o e (epre"if Pa a "e#ua tiga 4aria"i ari epi"o e epre"if k!a" $ang ter-antu# i ba)a! ini& ringan 2F65. Aaru" a a "ekurang.kurangn$a "atu epi"o e afektif !ipo#anik& #anik atau -a#puran i #a"a la#pau an ita#ba! "ekurang.= Gangguan Afektif Bipolar& Epi"o e Kini @a#puran Pe o#an iagno"ti.O(E (EPRE.ge%ala #anik& !ipo#anik an epre"if $ang ter-a#pur atau bergantian engan -epat 2ge%ala #ania'!ipo#ania an epre"i "a#a. kurangn$a "atu epi"o e afektif lain 2!ipo#anik& #anik& epre"if atau -a#puran3. Ge%ala la. KRITERIA EPI.: Gangguan Afektif Bipolar& Kini ala# Re#i"i .kurangn$a 5 #inggu3 an b.D Gangguan Afektif Bipolar ?TT :.i# lainn$a a ala! E: a.: a.

Gaga"an tentang pera"aan ber"ala! an ti ak berguna 2ba!kan pa a epi"o e tipe ringan "ekali pun3 .: Karakter keli#a apat igunakan untuk #enentukan a an$a "in ro# "o#atik E: F65. Ti ak bole! a a ge%ala $ang berat iantaran$a.ua"ana pera"aan 2#oo 3 $ang epre"if& ke!ilangan #inat an ke"enangan& an #u a! #en%a i lela! bia"an$a ipan ang "ebagai ge%ala ari epre"i $ang paling k!a"& an "ekurang. 2%ika !an$a ua atau tiga ge%ala "o#atik ite#ukan tetapi luar bia"a beratn$a& #aka penggunaan kategori ini #ungkin apat ibenarkan3: 10 . La#an$a epi"o e berlang"ung iala! "ekurang..++ Tanpa ge%ala "o#atik Kriteria untuk epi"o e epre"if ringan tela! ipenu!i& an ti ak a a atau !an$a "e ikit "ekali ge%ala "o#atik: F65. Pan angan #a"a epan $ang "ura# an pe"i#i"ti" e.: In i4i u $ang #engala#i epi"o e epre"if ringan bia"an$a re"a! tentang ge%alan$a an agak "ukar bagin$a untuk #eneru"kan peker%aan bia"a an kegiatan "o"ial& na#un #ungkin ia ti ak akan ber!enti berfung"i "a#a "ekali.3 !aru" a a untuk #enegakkan iagno"i" pa"ti.+1 (engan ge%ala "o#atik Kriteria untuk epi"o e epre"if ringan tela! ipenu!i& an e#pat atau lebi! ge%ala "o#atik %uga ite#ukan.kurangn$a ua ge%ala lain 2untuk F65. kurangn$a "ekitar 5 #inggu.kurangn$a ua ge%ala ari ini& ita#ba! "ekurang.-. Gaga"an atau perbuatan #e#ba!a$akan iri atau bunu! iri f.+ Epi"o e (epre"if Ringan Pe o#an iagno"i" . Naf"u #akan berkurang F65. Ti ur terganggu g.

5 Epi"o e (epre"if Berat tanpa Ge%ala P"ikotik Pa a epi"o e epre"if berat& pen erita bia"an$a #enun%ukkan ketegangan atau kegeli"a!an $ang a#at n$ata& ke-uali apabila retar a"i #ental #erupakan -iri terke#uka. Anggapan i"ini iala! ba!)a "in ro# "o#atik !a#pir "elalu a a pa a epi"o e epre"if berat.kurangn$a "ekitar 5 #inggu. 2%ika !an$a ua atau tiga ge%ala "o#atik ite#ukan tetapi luar bia"a beratn$a& #aka penggunaan kategori ini #ungkin apat ibenarkan3: F65.kurangn$a tiga 2 an "ebaikn$a e#pat3 ge%ala lainn$a.F65.+3& ita#ba! "ekurang.ekurang.kurangn$a !aru" a a ua ari tiga ge%ala paling k!a" $ang itentukan untuk epi"o e epre"if ringan 2F65. Ke!ilangan !arga iri #en-olok& an bunu! an pera"aan irin$a tak berguna #ungkin iri #erupakan ba!a$a n$ata teruta#a pa a beberapa ka"u" an uru"an ru#a! berat. Beberapa ge%ala #ungkin a#at #en$olok& na#un ti ak e"en"ial apabila "e-ara ke"eluru!an a a -ukup ban$ak 4aria"i ge%alan$a.1+ Tanpa ge%ala "o#atik Kriteria untuk epi"o e epre"if "e ang tela! ipenu!i& an ti ak a a atau !an$a "e ikit "ekali ge%ala "o#atik: F65. La#an$a ke"eluru!an epi"o e berlang"ung iala! "ekurang.: Karakter keli#a apat igunakan untuk #enentukan a an$a "in ro# "o#atik E: F65.e ang Pe o#an iagno"i" .11 (engan ge%ala "o#atik Kriteria untuk epi"o e epre"if "e ang tela! ipenu!i& an a a e#pat atau lebi! ge%ala "o#atik %uga ite#ukan.: 11 .1 Epi"o e (epre"if .: In i4i u $ang #engala#i epi"o e epre"if taraf "e ang bia"an$a #eng!a api ke"ulitan n$ata untuk #eneru"kan kegiatan "o"ial& peker%aan& tangga.

Epi"o e ibenarkan untuk epre"if bia"an$a "e!aru"n$a berlang"ung "ekurang.e#ua ketiga ge%ala k!a" $ang itentukan untuk epi"o e epre"of ringan an "e ang !aru" a a& ita#ba! "ekurang.: Kategori ini !en akn$a igunakan untuk epi"o e epre"if berat tunggal tanpa ge%ala p"ikotik& untuk epi"o e "elan%utn$a !aru" igunakan "ubkategori ari gangguan epre"if berulang.kurangn$a 5 #inggu& akan tetapi %ika ge%ala a#at berat an beron"et "angat -epat& #aka #ungkin #enegakkan iagno"i" ala# )aktu kurang ari 5 #inggu. KO8ORBI( .ebagian be"ar pen erita bipolar ti ak !an$a #en erita bipolar "a%a tetapi %uga #en erita gangguan %i)a $ang lain 2ko#orbi 3.6 Epi"o e (epre"if Berat engan Ge%ala P"ikotik Pe o#an iagno"i" Epi"o e epre"if berat $ang #e#enu!i kriteria #enurut F65. Aalu"ina"i au itorik atau olfaktorik bia"an$a berupa "uara $ang #eng!ina atau bau kotoran atau aging #e#bu"uk.: .: F65. Na#un& apabila ge%ala penting 2#i"aln$a agita"i atau retar a"i3 #en$olok& #aka pa"ien #ungkin ti ak #au atau ti ak #a#pu untuk #elaporkan ban$ak ge%alan$a "e-ara terin-i. (ala# !al e#ikian& penentuan #en$eluru! ala# "ubkategori epi"o e berat #a"i! apat ibenarkan.5 ter"ebut iata"& i"ertai )a!a#& !alu"ina"i atau "tupor epre"if. 0a!a#n$a bia"an$a #elibatkan i e tentang o"a& ke#i"kinan atau #alapetaka $ang #engan-a#& an pa"ien apat #era"a bertanggung %a)ab ata" !al itu.Pe o#an iagno"i" . Retar a"i p"iko#otor $ang berat apat #enu%u pa a "tupor. 1ika iperlukan& )a!a# atau !alu"ina"i apat itentukan "ebagai "era"i atau ti ak "era"i engan "ua"ana pera"aan 2#oo 3: <. Penelitian ole! Gol "tein BI kk& 12 .kurangn$a e#pat ge%ala lainn$a& an beberapa i antaran$a !aru" berinten"ita" berat.ela#a epi"o e epre"if berat& "angat ti ak #ungkinpen erita akan #a#pu #eneru"kan kegiatan "o"ial& peker%aan atau uru"an ru#a! tangga& ke-uali pa a taraf $ang "angat terbata".

e#entara itu& attention efi-it !$pera-ti4it$ i"or er 2A(A(3 #en%a i ko#orbi $ang paling "ering i apatkan pa a D+/ anak."eperti ilan"ir ari A# 1 P"$-!iatr$ 5++=& #en$ebutkan ba!)a ari <9 pen erita bipolar beru"ia iata" =* ta!un tern$ata "eban$ak 6<&1/ terlibat ala# an pen$ala!gunaan alko!ol& 1*&*/ i"ti#ia& 5+&*/ gangguan -e#a" #en$eluru!& 1D/ gangguan panik. PENATALAK. aten"i'!iperakti4ita"3 an "elan%utn$a #engala#i gangguan bipolar pa a a)al #a"a re#a%a a ala! lebi! ke-il ke#ungkinann$a untuk bere"pon baik ter!a ap lit!iu# iban ingkan #ereka $ang tanpa gangguan perilaku.1&< Gara# Lit!iu# 2-arbonate3 #erupakan anti epre"an $ang ian%urkan untuk gangguan gangguan epre"i bipolar 2ter apatn$a epi"o e epre"i epre"i.< Gangguan bipolar pa a #a"a anak.anak $ang #e#iliki gangguan efi"it.5 . 5 D. 13 .a-3 tela! igunakan engan "uatu keber!a"ilan pa a re#a%a engan gangguan epre"if barat. Tetapi& anak. Pa a ka"u" ter"ebut #e ika"i !aru" i!entikan untuk #enentukan apaka! epi"o e !ipo#anik "elan%utn$a #eng!ilang.obat genera"i baru $ang ite#ukan& na#un efektifita" pen-ega!an bunu! iri #a"i! belu# %ela".anak an 6+/ re#a%a $ang bipolar.anak an re#a%a a ala! iobati engan lit!iu# 2E"kalit!3 engan !a"il $ang baik.ANAAN A. Karena beberapa anak an re#a%a $ang #en erita epre"if akan #engala#i gangguan bipolar& klini"i !aru" #en-atat ge%ala !ipo#anik $ang #ungkin ter%a i "ela#a pe#akaian fluoFetin an anti epre"an lain.< Pa"ien engan gangguan bipolar #e#butu!kan orongan untuk #en-ari an #e#perta!ankan pengobatan an tin ak lan%utn$a engan "egala keterbata"ann$a lit!iu# #erupakan pengobatan untuk gangguan bipolar $ang tela! la#a igunakan #e"kipun ban$ak obat. Far#akoterapi FluoFetin 2pro. Lit!iu# ti ak ber"ifat "e ati4e& 5 an #ania3 an pen erita epre"an ataupun eforian& inila! $ang #e#be akann$a ari anti epre"an lain. Tetapi& re"pon !ipo#anik ter!a ap anti epre"an ti ak "elalu #era#alkan ba!)a gangguan bipolar tela! ter%a i.

. an angka ke#atian Keefekti4ita"ann$a tela! terbukti ala# #engobati =+.orang $ang kurang #e#beri re"pon ter!a ap lit!iu# i antaran$a pen erita engan ri)a$at -e era kepala& #ania era%at berat 2 engan ge%ala p"ikotik3& an $ang i"ertai engan ko#orbi . Ter apat orang. GPa#orn$aH "e#akin berkibar karena apat #enekan ongko" pera)atan akibat bunu! iri.elain itu& in ek" terapin$a "e#pit an perlu #onitor ketat ka ar lit!iu# ala# ara!. (i "a#ping itu& la#a.#alignant "$n ro#e& an tar i4e $"kine"ia. Bila penggunaan$a i!entikan tiba. 5 i "el "araf an #ele"tarikan #e#brana poten"ial itu. Ion lit!iu# #enggantikan ion Na #en ukung ak"i poten"ial tunggal lit!iu# 2 engan kon"entra"i 1 #E> per liter3 i4alent kation ole! "el "araf. Gangguan gin%al #en%a i kontrain ika"i penggunaan lit!iu# karena perna! %uga ilaporkan lit!iu# apat #eru"ak gin%al bila igunakan Antip"ikotik #ulai akan ala# %angka #eng!a#bat pro"e" eli#ina"i "e!ingga #eng!a"ilkan ka ar tok"ik. 8a"i! belu# %ela" betul #akna interak"i antara an tran"porta"i #ono4alent atau Ak"i lit!iu# i"u"unan "araf pu"at i"pekula"ikan #eroba! i"tribu"i ion i ala# "el "u"unan "araf pu"at& per!atian terpu"at pa a efek kon"entra"i ionn$a $ang ren a! ala# #etaboli"#e biogenik a#in $ang berperanan uta#a ala# patofi"iologi gangguan ala# pera"aan.<+/ pa"ien.an.tiba& pen erita -epat #engala#i relap".ifat k!a" ion lit!iu# engan ukuran $ang a#at ke-il ter"ebar #elalui #e#brana biologik& berbe a ari ion Na an K.u a! lebi! ari *+ ta!un lit!iu# igunakan "ebagai terapi gangguan bipolar.8ekani" ak"i lit!iu# #engen alikan ala# pera"aan belu# iketa!ui& i uga akibat efekn$a "ebagai #e#brana biologi. Per!atian ek"tra !aru" ilakukan bila !en ak #eren-anakan pe#berian antip"ikotik %angka pan%ang teruta#a genera"i perta#a 2golongan tipikal3 "ebab apat #eni#bulkan beberapa efek "a#ping "eperti ek"trapira#i al& neurolepti. Antip"ikotik lebi! baik aripa a lit!iu# pa a pen erita bipolar engan agita"i p"iko#otor. Karena keterbata"an itula!& penggunaan lit!iu# #ulai itinggalkan.5 Tapi bukan berarti lit!iu# tanpa -ela.5 igunakan "ebagai anti#anik "e%ak ta!un 1D*+.5 14 . .5 .

Efek "a#ping apat ti#bul ketika ka ar #elebi!i 15* #g'L& fung"i !ati& tre#or& "e a"i& i antaran$a #ual& berat ba an #eningkat& gangguan an ra#but rontok. Pan uan Obat.= bulan& "e angkan te" fung"i gin%al an tiroi iperik"a "etiap 15 bulan. Pen erita bipolar igolongkan rapi -$-ler bila ala# 1 ta!un #engala#i 9 atau lebi! epi"o e #anik atau epre"i.Calproat #en%a i pili!an ketika pen erita bipolar ti ak #e#beri re"pon ter!a ap lit!iu#.ala! "atun$a a ala! la#otrigine. . (o"i" iren a!kan pa a pa"ien iata" =* ta!un an $ang #e#pun$ai gangguan gin%al.Obatan Bipolar Ber a"arkan Briti"! A""o-iation of P"$-!op!ar#a-olog$ 2. Ka ar lit!iu# ala# "eru# !aru" ipantau "etiap 6.6+ #g'kg'!ari. Calproate 2 i4alproate Ra)at inapE o"i" ini"ial 5+. Te" fung"i !ati pa a = bulan Tre#or& poliuria& poli ip"i& peningkatan berat ba an& gangguan kognitif& gangguan "aluran -erna& ra#but rontok& leuko"ito"i"& %era)at& an e e#a N$eri pa a "aluran -erna& peningkatan 15 . (o"i" ak"elera"i 4alproat $ang ian%urkan a ala! loa ing o"e 6+ #g'kg pa a 5 !ari perta#a ilan%utkan engan 5+ #g'kg pa a : !ari "elan%utn$a.5 Pen-arian obat alternatif teru" iupa$akan. La#otrigine #erupakan antikon4ul"an $ang igunakan untuk #engobati epilep"i. . Beberapa "tu i a-ak& buta gan a tela! #en$i#pulkan& la#otrigine efektif "ebagai terapi akut pa a gangguan bipolar epi"o e kini epre"i an kelo#pok rapi -$-ler.D+ #g'L. Ba!kan 4alproat #ulai #engge"er o#ina"i lit!iu# "ebagai regi#en lini perta#a.5 Tabel 1. Efek terapeutik ter-apai pa a ka ar opti#al ala# ara! $aitu =+.a$angn$a& la#otrigine kurang baik pa a epi"o e #anik. .u#berE 1ournal of P"$-!op!ar#a-olog$ 5++63 5 Obat (o"i" 8onitoring Efek "a#ping Lit!iu# I (o"i" tunggal <++ #g& #ala# !ari.ala! "atu kelebi!an 4alproat a ala! #e#berikan re"pon $ang baik pa a kelo#pok rapi -$-ler.

(ara! rutin& an te" fung"i !ati ilakukan pa a 5 bulan perta#a. 1=++ #g'!ari."e#i"o iu#3 Ra)at %alanE o"i" ini"ial *++ #g& titra"i 5*+.*++ #g'!ari.1* #g' !ari.te4en 1o!n"on& tok"ik epi er#al nekroli"i" . (ala# "e#ua ka"u" !aru" a a ko#bina"i ke ua !al 16 .oloft *+ #g'!ari3.5 Gangguan bipolar !aru" iobati "e-ara kontinu& ti ak bole! putu".elain itu pengobatan engan anti epre"an& teruta#a $ang #engan ung agen "erotonergik "eperti "ertraline 2.i# !ati& tre#or& an "e a"i Karba#a. perta#a. (o"i" #aintenan-e 5++. Bila putu"& fa"e nor#al akan #e#en ek "e!ingga keka#bu!an "e#akin "ering.epin (o"i" ini"ial 9++ #g. ringan en. La#otrigine (o"i" ini"ial 5* #g'!ari pa a 5 #inggu perta#a& lalu *+ #g pa a #inggu ke ua an ketiga. (o"i" iturunkan "etenga!n$a bila pa"ien %uga #en apat 4alproate. (o"i" #ak"i#u# =+ #g'kg'!ari. Lela!& #ual& iplopia& pan angan kabur& an ataFia Ra"! kulit& !iper"en"itifita"& "in ro# . Ole! karena itu& e uka"i "angat penting agar pen erita apat itangani lebi! ini. A an$a fa"e nor#al pa a gangguan bipolar "ering #engakibatkan burukn$a -o#plian-e untuk berobat karena ikira "u a! "e#bu!. Beberapa pa"ien #e#berikan re"pon $ang -ukup bagu" engan pe#berian obat p"iko"ti#ulan ta i.5 ala# o"i" ke-il "eperti a#feta#in *.

anak "aat ter%a in$a "tre" anak ter epre"i a ala! an lebi! ter"truktur e)a"a. Tetapi& terapi keluarga a ala! iperlukan untuk #enga%arkan keluarga tentang "eriu" $ang apat ter%a i pa a anak. (i ala# 5 ta!un perta#a "etela! peri"ti)a a)al& 9+.B. Pa a beberapa progra# terapi& #o eling an apat #e#bantu #enegakkan ketera#pilan #e#e-a!kan #a"ala! $ang baik.D • Aan$a *+.*+/ tentang pa"ien #engala#i "erangan #anik lain.=+/ pa"ien engan gangguan bipolar I $ang apat iata"i ge%alan$a engan lit!iu#.e ikit ata $ang #enguatkan keunggulan "ala! "atu pen ekatan p"ikoterapi iban ingkan $ang lain gangguan #oo ala# terapi gangguan #oo #a"a anak. • - Faktor $ang #e#perburuk progno"i" ED Ri)a$at peker%aan $ang buruk'ke#i"kinan (i"ertai engan pen$ala!gunaan alko!ol (i"ertai engan ge%ala p"ikotik Ge%ala epre"i lebi! #enon%ol 1eni" kela#in laki.anak an re#a%a. • Pa"ien engan gangguan bipolar I #e#pun$ai progno"i" lebi! buruk. :/ pa"ien ini& ge%ala ti ak terulang. Pen ekatan p"ikoterapetik bagi pen ekatan kognitif an pen ekatan $ang lebi! terara! iban ingkan $ang bia"an$a igunakan pa a orang p"iko"o"ial anak $ang ter epre"i #ungkin tetap terganggu untuk perio e $ang la#a& )alaupun "etela! epi"o e epre"if tela! #eng!ilang& inter4en"i ketera#pilan "o"ial %angka pan%ang a ala! per#ainan peran iperlukan. P"ikoterapi a ala! pili!an uta#a ala# pengobatan epre"i.I. 9*/ Per"en pa"ien #engala#i lebi! • ari "ekali keka#bu!an D an lebi! ari 9+/ #e#pun$ai "uatu ge%ala $ang #enetap.< 1+. Karena fung"i keluarga $ang berat.laki 8a"i! ala# epi"o e #anik 17 Progno"i" lebi! baik bila ED . PROGNO. P"ikoterapi .

- U"ia lan%ut .e ikit pe#ikiran bunu! iri Tanpa atau #ini#al ge%ala p"ikotik .e ikit #a"ala! ke"e!atan #e i" 18 .

Anoni#.Files-of-DrsMed.-o. Pe o#an Penggolongan an (iagno"i" Gangguan 1i)a i In one"ia III. At#a%i 9.-o# J iak"e" 5< %uli 5++<K Gangguan Gangguan Gangguan Afektif& .<+D. 1DD6. *. . 6.8engurangi Re"iko gangguan 8ental an Bunu! (iri.1*=. !ttpE''!ilar$. Bipolar. far#a-ia. 1akarta.oref . . 8e#bangun Ke"a aran. Bipolar (i"or er.-o# J iak"e" 5< %uli 5++<K :. (epke" RI (irektorat 1en eral Pela$anan 8e ik. Ailar$."i4alintar. Kaplan AI& .-o# J iak"e" 5< %uli 5++<K !ttpE''))). An ra.e#e i-ine.a o-k B1& Grebb 1A. 8e#a!a#i 0.(AFTAR PU.#a%ala!.tk 19 ."uara#er eka. 1DD:. 1akarta. Binarupa Ak"ara. <. 0i io iningrat R. Bipolar Affe-ti4e (i"or er.-o# J iak"e" 5< %uli 5++<K © Files of DrsMed – FK UNRI (http://www.<1= D.-o# J iak"e" 5< %uli 5++<K Ke%i)aan (epre"i 8a-a#n$a.TAKA 1.-o# J iak"e" 5< %uli 5++<K =.infor#e. 19*. Anoni#. (eparte#en Ke"e!atan. !ttpE''p per"i. Kepriba ian Bipolar (ua Kutub.inop"i" P"ikiatri Il#u Pengeta!uan Perilaku P"ikiatri Klini" E i"i Ketu%u! 1ili (ua.ik!)a!. !ttpE''))).)or pre"""..i J iak"e" 5< %uli 5++<K 5. !ttpE''))).ering berak!ir an an Gangguan !ttpE''))). !ttpE''))). Bunu! (iri.