Anda di halaman 1dari 7

LAPORAN TAHUNAN PANITIA MATEMATIK 2013

LAPORAN AKTIVITI PANITIA MATEMATIK 2013
BIL 1 AKTIVITI PERLAKSANAAN Mesyuarat / Perjumpaan Panitia • e!ruari "an Apri# !a$i pen$$a# Matematik • ( M)ti*asi Ta+un , • pertama %u#ai !a$i pen$$a# ke"ua Teknik menja-a! KEKUATAN /KEKANGAN &apat men$ena#pasti "an !er!in'an$ men$enai usu# yan$ me#i!atkan panitia matematik ketika mesyuarat kuriku#um s)a#an me#ati+ muri" men$enai 'ara

matematik se!e#um men"u"uki menja-a! kertas matematik "en$an Ujian Peni#aian Sek)#a+ Ren"a+ !etu# 0 P)st M)rtem • .UPSR/ Ana#isis P)st M)rtem Ta+un Guru matematik "apat men$ena# Satu +in$$a ( Ta+un ka#i Enam pasti t)pik yan$ ti"ak "apat "ikuasai seta+un )#e+ muri"1 "ija#ankan

se#epas peperikasaan pen$$a# 2 LINUS • "ia"akan1 Sarin$an 1 "an ( !a$i ta+un 13( "an 0 te#a+ "ija#ankan1 Ber#aku penin$katan peratusan muri" per"ana !a$i setiap sarin$an1 tin$$a# Guru te#a+ men$ena# pasti muri" yan$ men$a#ami masa#a+ pem!e#ajaran matematik "an "apat men$ana#isis pun'a "an 'ari

4anya se)ran$ muri" #inus yan$ men$atasi masa#a+ terse!ut

1

• Muri" ta+un 0 te#a+ men'apai 1556 a#iran per"ana Ke#as Tam!a+an #epas -aktu persek)#a+an !ermu#a Ma' +in$$a Septem!er • Ke#as Tam!a+an pa"a +ari Sa!tu ju$a "i#aksanakan .LAPORAN TAHUNAN PANITIA MATEMATIK 2013 • 7 Ke#as Tam!a+an Ta+un . tia"a muri" Pr)tim1 Ke+a"iran muri" semasa ke#as tam!a+an Sa!tu kuran$ mem!eran$san$kan1 Ber#aku penin$katan ter+a"ap pen'apaian matematik Muri" "i!eri #ati+ tu!i "an m)"u# peperiksaan ta+un #epas1 2 . : "i#aksanakan "i antara Ma' : . Ke#as Intensi8 Ta+un .kt)!er Masi+ ter"apat se!i#an$an ke'i# muri" yan$ masi+ !e#um "apat men$+a8a# si8ir1 PR.TIM ta+un 7 masi+ "ija#ankan ter+a"ap se)ran$ muri" 1Ta+un 2 "an . • Ke#as Intensi8 -aktu persek)#a+an !ermu#a se#epas 'uti pen$$a# pertama "an !erak+ir semin$$u se!e#um 9 Si8ir • UPSR Se!e#um -aktu pen$ajaran pertama /-aktu per+impunan 15 Pr)tim • pa$i / 7 minit -aktu matematik Ta+un 237 "an .

LAPORAN TAHUNAN PANITIA MATEMATIK 2013 ANALISIS MATEMATIK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN DAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN/2013 3 .

4 .1556/ Bi# <a#)n = 7 .LAPORAN TAHUNAN PANITIA MATEMATIK 2013 TA4UN PERTENGA4AN Lu#us Ta+un 1 Tia"a Peperiksaan Ta+un ( Tia"a Peperiksaan Tia"a Peperiksaan Tia"a Peperiksaan Ga$a# Lu#us AK4IR TA4UN Ga$a# 5 Bi# <a#)n = 1 .196/ Ta+un 0 Tia"a Peperiksaan Ta+un 2 Tia"a Peperiksaan Bi# <a#)n = 2 1556 5 Ta+un 7 Ta+un .>06/ Bi# <a#)n = 1 .

MR1 Menja-a! tanpa mem!a'a s)a#an1 5 .LAPORAN TAHUNAN PANITIA MATEMATIK 2013 KELEMAHAN 11 (1 Muri"?muri" 'uai semasa menan"a ja-apan pa"a kertas .

1 91 >1 @1 Masi+ ti"ak +a8a# si8ir "en$an sempurna1 Ti"ak me#en$kapkan pen$iraan terutama s)a#an penye#esaian masa#a+ .0 marka+/1 Ti"ak mema+ami ke+en"ak s)a#an .mem!a'a separu+ sa+aja/1 TI&AK ta+u apa ke+en"ak s)a#an yan$ se!enarnya1 71 . terutama muri" ke#as B / Ti"ak mem!a'a s)a#an se+in$$a se#esai3 .LAPORAN TAHUNAN PANITIA MATEMATIK 2013 01 21 Ma#as mem!uat pen$iraan -a#aupun s)a#an mu"a+ .s)a#an penye#esaian masa#a+/ Menu#is ja-apan tanpa ja#an pen$iraan1 Ti"ak a"a rasa tan$$un$ja-a! ter+a"ap pe#ajaran "an peperiksaan1 151 Ti"ak ta+u men$$unakan pen$eta+uan se"ia a"a semasa menja-a! s)a#an1 111 Tia"a s)k)n$an "ari ke#uara$a : ke!anyakan i!u!apa ti"ak am!i# ta+u tentan$ pe#ajaran anak? anak mereka1 KEKUATAN 11 A"a penin$katan prestasi yan$ men$$a#akkan1 (1 Ter"apat muri"?muri" yan$ !erp)tensi untuk "itin$katkan prestasi1 6 .

LAPORAN TAHUNAN PANITIA MATEMATIK 2013 01 A"a muri"?muri" te#a+ menunjukkan minat untuk !e#ajar1 21 Ramai yan$ te#a+ men$+a8a# si8ir "en$an !aik 1 7 .