Anda di halaman 1dari 32

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PAHANG

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 - SJK KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - JPN Pahang

MS: 1 7 November 2 12

MINGGU / TARIKH
Minggu 1 2.1.13 4.1.13

TEMA / TAJUK
TEMA 1: KELUARGA KITA UNIT 1: Aktiviti Keluarga Kim Ho

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Mendengar, menge am, dan men!e"ut "un!i "a#a$a, iaitu a"%ad, $uku kata, &erkataan, 'ra$a dan a!at dengan "etul. 2.2 Mem"a a dan mema#ami &erkataan, 'ra$a dan a!at dari&ada &el"agai $um"er dengan $e"utan !ang "etul. 3.2 Menuli$ #uru', $uku kata, &erkataan, 'ra$a dan a!at $e ara mekani$ dengan "etul dan kema$. (.1 Mema#ami dan menggunakan golongan kata dengan "etul mengikut kontek$. 4.1 Men!e"ut dan mema#ami un$ur $eni dalam lagu melalui n!an!ian $e ara didik #i"ur.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.) Mendengar, mema#ami, dan men!e"ut &el"agai %eni$ 'ra$a dalam a!at dengan "etul dan te&at.

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Bahasa : Morfo o!i : im"u#an a*alan,im"u#an ak#iran,di'tong,vokal "erganding,kata nama am Si"ta#sis : 'ra$a Kemahira" Ber"i ai Tam$ah : keu$a#a*anan

STANDARD PRESTASI
B1 DL1 E1 Mendengar dan men!e"ut 'ra$a dan a!at B( DB1 E1 Mem"a a dan mema#ami &erkataan "erim"u#an a*alan dan "erim"u#an ak#iran dalam a!at

2.2.1 Mem"a a dan mema#ami

&erkataan "erim"u#an a*alan dan "erim"u#an ak#iran dalam a!at dari&ada &el"agai "a#an "a aan dengan $e"utan !ang "etul. 3.2.+ Menuli$ rangkai kata dan 'ra$a $e ara mekani$ dalam "entuk tuli$an "erangkai !ang "etul. (.1.1 Mema#ami dan menggunakan kata nama am meru%uk #idu& "ukan manu$ia dengan "etul mengikut kontek$.

I m% : Mu,ik, -eni .i$ual Ni ai : /eker%a$ama,#ormatmeng#ormati,&atut &ada &eraturan,ka$i# $a!ang,ke$!ukuran,

4.1.1 Men!e"ut dan men!atakan me$e% dari&ada lirik lagu dalam n!an!ian !ang Ke&%#%'a" atiha" : di&er$em"a#kan $e ara didik 0emerlang : 11 $oalan #i"ur. -eder#ana : 2 $oalan 3oten$i :( $oalan

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - JPN Pahang

MS: 2 7 November 2 12

MINGGU / TARIKH
Minggu 2 +.1.13 11.1.13

TEMA / TAJUK
TEMA 1: KELUARGA KITA UNIT 2: 4a*atan Keluarga

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Bahasa : Morfo o!i : kata ganti nama diri,di'tong, vokal "erganding,kata nama k#a$ Si"ta#sis : 'ra$a,a!at "er&ola

STANDARD PRESTASI

1.3 Mendengar, mema#ami dan 1.3.1 Mendengar, mema#ami, dan mem"eri re$&on$ ter#ada& mem"erikan re$&on$ $e ara $e$uatu ara#an, $oalan dan li$an atau gerak laku ter#ada& &e$anan !ang didengar dengan ara#an "erda$arkan a!at "etul. &erinta# %eni$ &ermintaan dan a!at &erinta# %eni$ $uru#an dengan "etul. 2.2 Mem"a a dan mema#ami &erkataan, 'ra$a dan a!at dari&ada &el"agai $um"er dengan $e"utan !ang "etul.

2.2.2 Mem"a a dan mema#ami 'ra$a !ang mengandungi di'tong, vokal "erganding, Kemahira" Ber"i ai digra' dan kon$onan Tam$ah : "erga"ung dalam &erenggan dari&ada &el"agai "a#an "a aan dengan $e"utan !ang "etul. 3.3 Mem"ina dan menuli$ I m% : &erkataan, 'ra$a, dan a!at 3.3.3 Mem"ina dan menuli$ %a*a&an Mu,ik, -eni .i$ual dengan "etul . &ema#aman "erda$arkan $oalan !ang "ertum&u dengan Ni ai : (.1 Mema#ami dan "etul. Hema# tinggi,ka$i# menggunakan golongan kata $a!ang, dengan "etul mengikut kontek$. (.1.2 Mema#ami dan menggunakan kata nama k#a$ meru%uk #idu& "ukan manu$ia dengan "etul Ke&%#%'a" atiha" : mengikut kontek$ . 0emerlang : 11 $oalan -eder#ana : 2 $oalan 3oten$i :( $oalan

B) DB1 E1 Mem"a a dan mema#ami 'ra$a !ang mengandungi di'tong, vokal "erganding, digra' dan kon$onan "erga"ung dalam &erenggan dengan $e"utan !ang "etul

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - JPN Pahang

MS: 3 7 November 2 12

3 Mendengar. ma%muk dalam &erenggan &erkataan.1. (.2. a!at ma%muk. Ke&%#%'a" atiha" : 0emerlang : 11 $oalan -eder#ana : 2 $oalan 3oten$i :( $oalan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .3 Mema#ami dan menggunakan (.1.JPN Pahang MS: ! 7 November 2 12 .2.a!at tunggal.i$ual Ni ai : Ka$i# $a!ang.ik.3. $oalan dan "etul $e ara "er$oal %a*a". 'ra$a dan a!at $e$uatu "a#an "a aan dengan dari&ada &el"agai $um"er $e"utan !ang "etul. $uku kata. 3. Kemahira" Ber"i ai Tam$ah : STANDARD PRESTASI 1.1 Mema#ami dan menggunakan kata ganti nama diri meru%uk golongan kata dengan "etul ke&ada gelaran dan &anggilan mengikut kontek$. mema#ami dan 1.MINGGU / TARIKH Minggu 3 14. mema#ami dan mem"eri re$&on$ ter#ada& mem"erikan re$&on$ dengan $e$uatu ara#an. dan kema$. &e$anan !ang didengar dengan "etul.3 Mem"a a dan mema#ami a!at 2.13 TEMA / TAJUK TEMA 1: KELUARGA KITA UNIT 3: Keluargaku di -ara*ak STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa : Morfo o!i : kata ganti nama diri meru%uk gelaran Si"ta#sis : a!at tan!a.13 12. B1 DT1 E1 Menuli$ a!at tunggal B1 DT1 E( Menuli$ a!at ma%muk I m% : Mu.2 Menuli$ #uru'. dengan $e"utan !ang "etul.2 Mem"a a dan mema#ami dalam &erenggan dari&ada &erkataan.#ema# tinggi.1.2 Mendengar.) Menuli$ a!at tunggal dan a!at 3. meng#argai. 'ra$a dan a!at $e ara mekani$ dengan "etul $e ara mekani$ dengan "etul dan kema$. ke$!ukuran.a!at &en!ata. mengikut kontek$. 2. -eni .

"eker%a$ama. Hari Me$ra Taman 2.3.4 Mema#ami dan menggunakan kata ker%a ter"itan dengan "etul mengikut kontek$.1.ik. UNIT 4: "etul.2 Men!e"ut dan mema#ami dik$i Hema# dan lirik lagu dalam n!an!ian tinggi.$e"utan !ang %ela$ dan !ang %ela$ dan intona$i !ang intona$i !ang "etul.1 Mem"a a kuat &el"agai %eni$ /e$tari 2. I m% : Mu. -eni . $emangat "erma$!arakat. mengandungi im"u#an a*alan dan im"u#an ak#iran dengan te&at.13 2(. a!at ma%muk Kemahira" Ber"i ai Tam$ah : STANDARD PRESTASI B( DL1 E1 Mendengar dan mem"erikan re$&on$ ter#ada& ara#an.MINGGU / TARIKH Minggu 4 21.1.3 Mem"a a kuat &el"agai "a#an &ola a!at dengan lan ar "a aan dengan lan ar.3 Mendengar. ka$i# $a!ang Ke&%#%'a" atiha" : 0emerlang : 11 $oalan -eder#ana : 2 $oalan 3oten$i :( $oalan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .a!a tunggal.13 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa : Morfo o!i : im"u#an a*alan.4 Menuli$ imlak dengan te&at. $e ara didik #i"ur.1 Men!e"ut dan mema#ami un$ur $eni dalam lagu melalui n!an!ian $e ara didik #i"ur. mema#ami dan 1. "etul.3 Mendengar. $e"utan . $oalan dan men!am&aikan &e$anan &e$anan !ang didengar dengan dengan "etul.#ormatmeng#ormati. im"u#an ak#iran.3.kata ker%a ter"itan Si"ta#sis : 'ra$a. ko$onan "erga"ung.1.JPN Pahang MS: " 7 November 2 12 . 3.1. (.i$ual Ni ai : 4. $oalan dan &e$anan TEMA (: 1. mema#ami dan HIDUP mem"eri re$&on$ ter#ada& mem"erikan re$&on$ untuk BERMAS*ARAKAT $e$uatu ara#an. 4.digra'.1 Menuli$ imlak &erkataan !ang 3. (.1 Mema#ami dan menggunakan golongan kata dengan "etul mengikut kontek$.4.

im"u#an ak#iran. $emangat "erma$!arakat.MINGGU / TARIKH Minggu ( 22.im"u#an a*alan.1. I m% : Mu. "er"ual dan 1.1 Mema#ami dan menggunakan golongan kata dengan "etul mengikut kontek$.i$ual Ni ai : /eker%a$ama.3 Mem"a a kuat &el"agai "a#an 2. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . Ke&%#%'a" atiha" : 0emerlang : 11 $oalan -eder#ana : 2 $oalan 3oten$i :( $oalan (. 3.2. (. -eni . "aik #ati. $e"utan "a aan !ang mengandungi !ang %ela$ dan intona$i !ang &el"agai %eni$ &ola a!at "etul.2 Menuli$ imlak 'ra$a dan a!at !ang mengandungi &erkataan "erim"u#an a*alan dan "erim"u#an ak#iran dengan te&at.1 /ertutur tentang $e$uatu HIDUP men!atakan &ermintaan &erkara dengan menggunakan BERMAS*ARAKAT tentang $e$uatu &erkara 'ra$a !ang "etul dalam dari&ada &el"agai $um"er &el"agai $itua$i $e ara UNIT (: dalam $itua$i 'ormal dan tidak "ertata$u$ila.4 /ertutur.4.2 Mem"a a kuat &el"agai "a#an "a aan dengan lan ar.1.3. 3. Taman Harmoni 2.JPN Pahang MS: # 7 November 2 12 .13 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa : Morfo o!i : kata ker%a ter"itan. Si"ta#sis : 'ra$a.kera%inan. kata ad%ekti'. 3er&u$takaan A*am 'ormal $e ara "ertata$u$ila.ik.a!at "er&ola Kemahira" Ber"i ai Tam$ah : STANDARD PRESTASI TEMA (: 1. dengan lan ar.4.13 5 1.( Mema#ami dan menggunakan kata ad%ekti' ukuran dan "entuk dengan "etul mengikut kontek$. $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul.4 Menuli$ imlak dengan te&at.

JPN Pahang MS: 7 7 November 2 12 .2.2.( Men atat maklumat !ang "etul tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er+ 3.ik.2 /er"ual tentang $e$uatu &erkara menggunakan kata &anggilan dengan te&at dalam &el"agai $itua$i $e ara "ertata$u$ila.(.a!at "er&ola STANDARD PRESTASI TEMA (: 1. -eni . untuk mem"eri re$&on$ dengan mengenal &a$ti &ertautan idea "etul. $emangat ter$irat dari&ada &el"agai "a#an "a#an multimedia untuk "erma$!arakat.2. dan meminda#kan maklumat dalam &el"agai "entuk.1 Men atat maklumat !ang "etul dari&ada &el"agai $um"er untuk mem"uat $u$unan. muka !ang $e$uai melalui &en eritaan !ang I m% : di&er$em"a#kan $e ara didik Mu.i$ual #i"ur. kera%inan. "er"ual dan HIDUP men!atakan &ermintaan BERMAS*ARAKAT tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er UNIT ): dalam $itua$i 'ormal dan tidak 3rogram 3I/6 'ormal $e ara "ertata$u$ila.4 Mem"a a dan mema#ami 2. Kemahira" Ber"i ai Tam$ah : 4. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa : Morfo o!i : kata &anggilan Si"ta#sis : 'ra$a.4.MINGGU / TARIKH Minggu ) 4.Keu$a#a*anan 4.1 Mem"a a dan mema#ami Hema# tinggi.4 /ertutur. maklumat !ang ter$urat dan maklumat dari&ada $e$uatu "eker%a$ama.13 5 2. Ni ai : 2. Ke&%#%'a" atiha" : 0emerlang : 11 $oalan -eder#ana : 2 $oalan 3oten$i :( $oalan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 3.13 TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Mengu%arkan "a#a$a !ang inda# $e$uatu &erkara dengan dan menggunakan "a#a$a "adan $e"utan dan intona$i !ang $e ara kreati' $ema$a "er erita "etul dan %ela$ $erta mimik $e ara didik #i"ur.1 Mengu%arkan a!at tentang TMK .4."aik #ati.

"ertanggung%a*a".%ti Tah%" UNIT +: Bar% .(. "etul mengikut kontek$.2.4 Mem"a a dan mema#ami maklumat !ang ter$urat dan ter$irat dari&ada &el"agai "a#an untuk mem"eri re$&on$ dengan "etul.13 I m% : Mu.ik.2 Mengu%arkan a!at tentang $e$uatu &erkara dengan $e"utan !ang %ela$ dan intona$i Ke&%#%'a" atiha" : !ang "etul $erta mimik muka 0emerlang : 11 $oalan !ang $e$uai untuk -eder#ana : 2 $oalan men!atakan me$e% melalui 3oten$i :( $oalan &en eritaan !ang di&er$em"a#kan $e ara didik #i"ur. 3. Kemahira" Ber"i ai Tam$ah : STANDARD PRESTASI B) DL1 E( /erkomunika$i menggunakan kata ganti nama tun%uk dalam &el"agai $itua$i 11+(+1) -.i$ual (. 4. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2 Mem"a a dan mema#ami maklumat ter$urat dari&ada $e$uatu "a#an multimedia untuk mem"uat &enilaian dengan "etul .1 Mema#ami dan menggunakan golongan kata dengan "etul mengikut kontek$.MINGGU / TARIKH Minggu + TEMA / TAJUK TEMA ): BERSIH DAN SIHAT AMALAN KITA STANDARD KANDUNGAN 1.( Men atat maklumat !ang "etul tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er+ (.4.i"a/ /er$i# dan -i#at 12.2 Mengu%arkan "a#a$a !ang inda# dan menggunakan "a#a$a "adan $e ara kreati' $ema$a "er erita $e ara didik #i"ur. -eni . 2. 4. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa : Morfo o!i : kata ganti nama tun%uk. 2. kata #u"ung ga"ungan Si"ta#sis : 'ra$a.2 Men atat maklumat !ang "etul mengikut $u$unan dan mem"uat arta alir $e ara "er&andu dari&ada &el"agai $um"er.13 5 1(. kata ganti nama tun%uk. STANDARD PEMBELAJARAN 1. ke$!ukuran.4. "er"ual dan men!atakan &ermintaan tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er dalam $itua$i 'ormal dan tidak 'ormal $e ara "ertata$u$ila. &ri#atin.2.a!at ma%muk.1.JPN Pahang MS: $ 7 November 2 12 .) Mema#ami dan menggunakan Ni ai : kata #u"ung ga"ungan dengan Ke"er$i#an diri.2. 3.4 /ertutur.3 /er"ual tentang $e$uatu &erkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tun%uk dengan "etul dalam &el"agai $itua$i $e ara "ertata$u$ila.

(. (.$a!ang akan dengan te&at diri. 3. 3. dan ma$a dengan "etul mengikut kontek$.2.4. "er"ual dan men!atakan &ermintaan tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er dalam $itua$i 'ormal dan tidak 'ormal $e ara "ertata$u$ila.MINGGU / TARIKH Minggu 2 12.13 22. 2. menggunakan idea utama dan Ke&%#%'a" atiha" : idea $am&ingan 0emerlang : 11 $oalan -eder#ana : 2 $oalan 3oten$i :( $oalan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Mem"a a dan mema#ami maklumat !ang ter$urat dan ter$irat dari&ada &el"agai "a#an untuk mem"eri re$&on$ dengan "etul.1. "ertanggung%a*a".+ Mema#ami dan menggunakan kata $endi nama menun%ukkan tem&at.2.4.1 Menuli$ untuk men!am&aikan maklumat !ang "etul dengan menggunakan idea utama dan idea $am&ingan $erta menega$kan ke$antunan "er"a#a$a.i$ual B0 DT1 E1 Menuli$ untuk men!am&aikan Ni ai : maklumat Hema# tinggi.). Kemahira" Ber"i ai Tam$ah : STANDARD PRESTASI B) DL1 E) Men!atakan &ermintaan dalam &el"agai $itua$i I m% : Mu.13 TEMA / TAJUK TEMA ): BERSIH DAN SIHAT AMALAN KITA UNIT 2: Mari /er$enam STANDARD KANDUNGAN 1. ara#. -eni .4 /ertutur.4 /ertutur dan men!atakan &ermintaan dengan menggunakan &erkataan dan a!at !ang $e$uai tentang $e$uatu &erkara dalam $itua$i 'ormal dan tidak 'ormal $e ara "ertata$u$ila.JPN Pahang MS: % 7 November 2 12 . 2.1 Mema#ami dan menggunakan golongan kata dengan "etul mengikut kontek$.ik.) Menuli$ untuk men!am&aikan maklumat tentang $e$uatu &erkara dengan menggunakan "a#a$a !ang $antun. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa : Morfo o!i : kata $endi nama Si"ta#sis : a!at tunggal.3 Mem"a a dan mema#ami maklumat !ang ter$urat dan ter$irat dari&ada "a#an multimedia !ang $e$uai untuk mem"uat &enilaian dengan "etul.

).( /er erita dan men eritakan $e$uatu &erkara $emula dengan te&at menggunakan $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul.1 /er erita tentang $e$uatu &erkara dengan te&at. (. a!at ma%muk.) Menuli$ untuk men!am&aikan maklumat tentang $e$uatu &erkara dengan menggunakan "a#a$a !ang $antun.ik. Kemahira" Ber"i ai Tam$ah : TMK . -eni .2 Mema#ami dan menggunakan &em"entukan kata !ang $e$uai dalam &el"agai $itua$i dengan "etul. (.2.2. 3.1 Mema#ami dan menggunakan im"u#an a*alan meN. 2.( Mem"a a.13 TEMA / TAJUK TEMA ): BERSIH DAN SIHAT AMALAN KITA UNIT 7: -eda& dan /erk#a$iat STANDARD KANDUNGAN 1.Keu$a#a*anan STANDARD PRESTASI I m% : Mu. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa : Morfo o!i : im"u#an a*alan meN. ke$!ukuran.JPN Pahang MS: 1 7 November 2 12 . meng#argai. $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul menggunakan a!at tunggal dan a!at ma%muk. $a!ang akan diri Ke&%#%'a" atiha" : 0emerlang : 11 $oalan -eder#ana : 2 $oalan 3oten$i :( $oalan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .MINGGU / TARIKH Minggu 7 2(.1 Mem"a a mema#ami dan menaakul $e$uatu maklumat dalam tek$ untuk mem"uat ramalan !ang $e$uai. mema#ami dan menaakul untuk meminda#kan maklumat !ang terda&at dalam &el"agai "a#an dengan "etul. kera%inan.i$ual Ni ai : /eker%a$ama. STANDARD PEMBELAJARAN 1.dan im"u#an a&itan dalam &el"agai $itua$i dengan "etul.3.(. 3. 2. Si"ta#sis : a!at tunggal.2 Menuli$ untuk men!am&aikan maklumat "er"entuk &engumuman !ang %ela$ dengan "a#a$a !ang $antun.(.13 1.

(. (. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa : Morfo o!i : Kata #u"ung ga"ungan.3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.a!at ma%muk Kemahira" Ber"i ai Tam$ah : TMK . (. mema#ami dan menaakul untuk meminda#kan maklumat !ang terda&at dalam &el"agai "a#an dengan "etul.2 Men eritakan $e$uatu &erkara !ang dii"a a dengan te&at . #ema# tinggi. 3. 2.1 Meng#a$ilkan &enuli$an &el"agai genre kreati' dengan "etul $e ara "er&andu.3.13 2."er#ati-#ati.+. 3.1 Mengu%arkan dialog dan menggunakan "a#a$a "adan !ang $e$uai melalui lakonan untuk mengenali *atak $e ara didik #i"ur.ra$ional. Ke&%#%'a" atiha" : 0emerlang : 11 $oalan -eder#ana : 2 $oalan 3oten$i :( $oalan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . #ormatmeng#ormati. 4.13 TEMA / TAJUK TEMA 1: KESELAMATAN UNIT 11: Utamakan Ke$elamatan STANDARD KANDUNGAN 1. 2. -eni . kata ganda &enu# Si"ta#sis : 'ra$a.2 Mema#ami dan menggunakan &em"entukan kata !ang $e$uai dalam &el"agai $itua$i dengan "etul.2 Mema#ami dan menggunakan kata ganda &enu# dalam &el"agai $itua$i dengan "etul. &atu#.( /er erita dan men eritakan $e$uatu &erkara $emula dengan te&at menggunakan $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul.ik. mema#ami dan menaakul "a#an gra'ik dan "ukan gra'ik untuk men!atakan mak$ud dengan "etul."er*a$&ada. $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul menggunakan a!at tunggal dan a!at ma%muk.MINGGU / TARIKH Minggu 11 4. 4.2.2 Mem"a a.+ Meng#a$ilkan &enuli$an kreati' dalam &el"agai genre dengan "etul.JPN Pahang MS: 11 7 November 2 12 .3 Mengu%arkan "a#a$a !ang inda# dan menggunakan "a#a$a "adan dengan kreati' melalui lakonan $e ara didik #i"ur.( Mem"a a.3.(.Keu$a#a*anan STANDARD PRESTASI I m% : Mu.i$ual Ni ai : /er#ati-#ati.

3. mema#ami dan menaakul untuk meminda#kan maklumat !ang terda&at dalam &el"agai "a#an dengan "etul. 2.13 1(.13 22.+. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfo o!i Im"u#an a*alan im"u#an a&itan Si"ta#sis : 3enuli$an kreati' STANDARD PRESTASI B0 DL1 E1 /er"i ara untuk meN-.).) /er"i ara untuk men!am&aikan maklumat tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er dengan te&at $e ara "ertata$u$ila.%ti Perte"!a ha" Pe"!!a Pertama/ 3. ka$i# $a!ang.( Mem"a a.+ Meng#a$ilkan &enuli$an kreati' dalam &el"agai genre dengan "etul.3. menda&atkan dan men!am&aikan maklumat !ang ter$urat dengan te&at Minggu 11 U"it 11: 11. Keu$a#a*anan ()+)+1)2 )1+)+1) -.(.MINGGU / TARIKH TEMA / TAJUK Ja!a Kese amata" STANDARD KANDUNGAN 1.1 /er"i ara untuk menda&atkan maklumat !ang ter$urat tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er dengan te&at $e ara "ertata$u$ila. I m% : ke$elamatan %alan ra!a Ni ai : "ertanggung%a*a".#ormatmeng#ormati.3. STANDARD PEMBELAJARAN 1. "er#ati-#ati KECUKUPAN LATIHAN 0emerlang :11 $oalan -eder#ana : 2 $oalan 3oten$i : ( $oalan B0 DB1 E1 Mem"a a dan meminda#kan maklumat dari&ada "a#an gra'ik ke&ada a!at !ang "etul 3endidikan dengan te&at RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .13 Minggu 12 12.3 Mem"a a. mema#ami dan menaakul "a#an gra'ik untuk meminda#kan maklumat ke&ada "entuk "ukan gra'ik dengan "etul. 3.13 2.2 Meng#a$ilkan &enuli$an kreati' "er"entuk imaginati' dan de$kri&ti' $e ara "er&andu dengan "etul. Kemahira" Ber"i ai Tam$ah / EMK /ela%ar ara "ela%ar TMK Kreativiti dan inova$i.3.JPN Pahang MS: 12 7 November 2 12 .

MINGGU / TARIKH TEMA / TAJUK Kese amata" 3i P%sat Be i2$e ah STANDARD KANDUNGAN (. im"u#an dan tanda "a a !ang da&at mem&engaru#i k#ala!ak $e ara "ertata$u$ila 3.) /er"i ara untuk men!am&aikan maklumat tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er dengan te&at $e ara "ertata$u$ila. kata ma%muk dan tanda "a a dengan "etul. kata ma%muk Si"ta#sis : 3enggunaan kata STANDARD PRESTASI B0 DL1 E1 /er"i ara untuk menda&atkan dan men!am&aikan maklumat !ang ter$urat dengan te&at Minggu 13 U"it 1(: 1.) Mem"a a &el"agai "a#an $a$tera dan "ukan $a$tera !ang $e$uai "agi memu&uk minat mem"a a.4. 4.JPN Pahang MS: 13 7 November 2 12 .dan im"u#an a&itan dalam &el"agai $itua$i dengan "etul. I m% : -ivik dan men!atakan ko$a kata umum dan ko$a kata Ke*arganegaraan Ni ai : ra$ional. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfo o!i Im"u#an. im"u#an.2 /er"i ara untuk men!am&aikan maklumat !ang ter$urat tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er dengan te&at $e ara "ertata$u$ila. 2.4.4.13 Minggu 14 2. 1.2. Kemahira" Ber"i ai Tam$ah / EMK /ela%ar ara "ela%ar B1DB1E1 TMK Mem"a a dan Kreativiti dan inova$i mema#ami "a#an "erun$ur $a$tera $erta 2.3.13 (.1 Mem"a a $e$uatu "a#an "erun$ur $a$tera !ang $e$uai untuk menam"a#kan ilmu &engeta#uan. &enuli$an dari&ada a$&ek &enggunaan kata. #ema# tinggi KECUKUPAN LATIHAN 0emerlang :11 $oalan -eder#ana : 2 $oalan 3oten$i : ( $oalan B4 DT( E1 Mengedit dan memurnikan #a$il &enuli$an dari&ada a$&ek e%aan. !ang "etul tentang $e$uatu &erkara untuk men!am&aikan me$e% melalui lakonan $e ara didik #i"ur. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .4.3 Mengu%arkan "a#a$a !ang inda# dan menggunakan "a#a$a "adan 4.).2 Mengu%arkan dialog dengan dengan kreati' melalui lakonan $e"utan !ang %ela$ dan intona$i $e ara didik #i"ur. ko$a kata umum dan ko$a kata i$tila#.1 Mengedit dan memurnikan #a$il &enuli$an dengan "etul.2 Mema#ami dan menggunakan &em"entukan kata !ang $e$uai dalam &el"agai $itua$i dengan "etul.1 Mema#ami dan menggunakan im"u#an a*alan meN.13 12. STANDARD PEMBELAJARAN (.2.13 1.i$tila# dengan "etul #ati.2 Mengedit dan memurnikan #a$il 3. "er#ati.).

2. -eni .2 /er"i ara untuk maklumat tentang $e$uatu men!am&aikan maklumat !ang &erkara dari&ada &el"agai ter$urat t entang $e$uatu $um"er dengan te&at $e ara &erkara dari&ada &el"agai "ertata$u$ila.kan dan mema#ami &antun dua kerat dengan $e"utan dan intona$i !ang "etul dan %ela$ menggunakan "a#a$a !ang inda# $e ara didik #i"ur.13 1. $a$tera untuk menim"ulkan ke$eronokan. dan mema#ami &ui$i dengan intona$i !ang "etul menggunakan "a#a$a !ang inda# $e ara didik #i"ur.2 Mengedit dan memurnikan #a$il &enuli$an dengan "etul.MINGGU / TARIKH TEMA / TAJUK SEMANGAT MUHIBAH Unit 13: Halaman Inda# STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfo o!i Im"u#an.1 Mema#ami dan mem"ina a!at 0emerlang :11 $oalan tunggal dengan menggunaakan -eder#ana : 2 $oalan &el"agai &ola a!at dalam 3oten$i : ( $oalan $e$uatu $itua$i. "aik #ati.2. im"u#an.) Mem"a a &el"agai "a#an $a$tera dan "ukan $a$tera 2. 4. a!at ma%muk Kemahira" Ber"i ai Tam$ah / EMK /ela%ar ara "ela%ar TMK Kreativiti dan inova$i.).13 17. e%aan. "eker%a$ama. ka$i# $a!antg KECUKUPAN LATIHAN (. e%aan dan tanda "a a dengan "etul.1 Mela'a.4. 4. $um"er dengan te&at $e ara "ertata$u$ila. (.3. 3.4 Mela'a. "a a STANDARD PRESTASI B0 DL1 E1 /er"i ara untuk tanda menda&atkan dan men!am&aikan maklumat !ang ter$urat dengan te&at Minggu 1( TEMA 0: 1(. Keu$a#a*anan I m% : Mu.2 Mem"a a dan mema#ami !ang $e$uai "agi memu&uk $e$uatu "a#an "a aan "ukan minat mem"a a. &er&aduan.2 Mengedit dan memurnikan #a$il &enuli$an "er"entuk narati' dari&ada a$&ek &enggunaan kata.3 Mema#ami dan mem"ina a!at !ang "etul dalam &el"agai $itua$i.ik. 3.i$ual Ni ai : /ermua'akat.JPN Pahang MS: 1! 7 November 2 12 .4.).) /er"i ara untuk men!am&aikan 1.4. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . Si"ta#sis : A!at tunggal.

+.13 2). 'ra$a dan a!at dari&ada &el"agai $um"er dengan $e"utan !ang "etul. Kemahira" Ber"i ai Tam$ah / EMK /ela%ar ara "ela%ar 2.2 Mem"ina &antun dua kerat dengan intona$i !ang "etul $erta mema#ami mak$ud &antun !ang dila'a.3.ik Ni ai : /eker%a$ama.MINGGU / TARIKH TEMA / TAJUK Sa i"! Mem$a"t% STANDARD KANDUNGAN 1.4.1 Mem"a a dan mema#ami TMK &erkataan "erim"u#an a*alan Kreativiti dan inova$i dan "erim"u#an ak#iran dalam Keu$a#a*anan a!at dari&ada &el"agai "a#an "a aan dengan $e"utan !ang I m% : 3endidikan "etul. "aik #ati.4. ka$i# $a!ang. dan mema#ami &ui$i dengan intona$i !ang "etul menggunakan "a#a$a !ang inda# $e ara didik #i"ur. 3. 0emerlang :11 $oalan -eder#ana : 2 $oalan 3oten$i : ( $oalan 4.13 B4 DL1 E1 Sistem Bahasa: /er"in ang Morfo o!i Im"u#an a*alan. 'ra$a dan a!at dengan "etul.Mu. im"u#an danmen!atakan &andangan tentang ak#iran Si"ta#sis : A!at tunggal.JPN Pahang MS: 1" 7 November 2 12 .2 Mem"a a dan mema#ami &erkataan. STANDARD PEMBELAJARAN 1. Moral.4 Mela'a.3 Mem"ina dan menuli$ &erkataan.3 Mem"ina dan menuli$ %a*a&an &ema#aman "erda$arkan KECUKUPAN LATIHAN $oalan "ertum&u dengan "etul. PENGISIAN KURIKULUM STANDARD PRESTASI Minggu 1) U"it 11: 22. tolong-menolong. a!at ma%muk $e$uatu &erkara !ang da&at mem&engaru#i k#ala!ak $e ara "ertata$u$ila B( DB1 E1 Mem"a a dan mema#ami &erkataan "erim"u#an a*alan dan "erim"u#an ak#iran dalam a!at 2.4.+ /er"in ang dan mengemukakan &enda&at tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er $e ara "ertata$u$ila. B( DT( E1 Mem"ina dan menuli$ %a*a&an &ema#aman "erda$arkan$oalan "ertum&u 4. menggunakan "a#a$a !ang inda# $e ara didik #i"ur. / RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1 /er"in ang dan mengemukakan &enda&at tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er dengan menggunakan &erkataan dan 'ra$a !ang $e$uai $e ara "ertata$u$ila. kera%inan 3.2.

ka$i# B) DT1 E1 $a!ang Mem"ina dan menuli$ &el"agai %eni$ a!at B) DB1 E1 Mem"a a dan mema#ami 'ra$a !ang mengandungi di'tong.4. menggunakan tanda "a a !ang "etul dalam &el"agai $itua$i dan kontek$.MINGGU / TARIKH Minggu 1+ 27.2 /er"in ang mengemukakan &enda&at tentang $e$uatu &enda&at tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai &erkara dari&ada &el"agai $um"er $e ara "ertata$u$ila.3.4 Mem"ina dan menuli$ &el"agai %eni$ a!at "erda$arkan "a#an gra'ik dalam $atu &erenggan dengan "etul. KECUKUPAN LATIHAN 0emerlang :11 $oalan -eder#ana : 2 $oalan 3oten$i : ( $oalan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .ik. di'tong. a!at tan!a tan&a kata tan!a STANDARD PRESTASI B4 DL1 E(/er"in ang dan men!atakan &enda&at tentang $e$uatu &erkara !ang da&at mem&engaru#i k#ala!ak $e ara "ertata$u$ila 1. 'ra$a dan a!at dari&ada &el"agai $um"er dengan $e"utan !ang "etul. vokal "erganding. I m% : Mu. 2.3. kon$onan "erga"ung Si"ta#sis : 8eni$-%eni$ a!at A!at tan!a dengan kata tan!a.2. digra' dan kon$onan "erga"ung dalam &erenggan dengan $e"utan !ang "etul (.2 Mema#ami dan mem"ina a!at !ang "etul dalam &el"agai dengan kata tan!a dan tan&a $itua$i.(.2 Mem"a a dan mema#ami &erkataan.13 3.2 Mem"a a dan mema#ami 'ra$a !ang mengandungi di'tong. $um"er dengan menggunakan &erkataan dan 'ra$a !ang $e$uai $e ara "ertata$u$ila. vokal "erganding.JPN Pahang MS: 1# 7 November 2 12 .+.3 Mema#ami dan mem"ina a!at (.3 Mem"ina dan menuli$ &erkataan. 3. digra' dan kon$onan "erga"ung dalam &erenggan dari&ada &el"agai "a#an "a aan dengan $e"utan !ang "etul.+ /er"in ang dan mengemukakan 1. digra'. 'ra$a dan a!at dengan "etul. 'ra$a. kata tan!a. 2.13 1+0+1) -. 3endidilan Moral Ni ai : "eker%a$ama. vokal "erganding. Kemahira" Ber"i ai Tam$ah / EMK /ela%ar ara "ela%ar TMK Kreativiti dan inova$i Keu$a#a*anan 3.%ti Hari Pe#er5a/ TEMA / TAJUK U"it 10: Be#er5asama Ama a" M% ia STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfo o!i 3erkataan.

mema#ami.&er&aduan. $uku kata.(.) Mendengar.ke$!ukuran.4 Menuli$ imlak dengan "etul. "erma$!arakatan.1 Menuli$ imlak &erkataan !ang mengandungi im"u#an I m% : Mu.2 Mendengar.k a$i# $a!ang.MINGGU / TARIKH TEMA / TAJUK NEGARAKU UNIK Unit 1): 3ermainan 9ak!at STANDARD KANDUNGAN 1.k era%inan. -eni .3 Mem"a a dan mema#ami a!at dalam &erenggan dari&ada $e$uatu "a#an "a aan dengan $e"utan !ang "etul.JPN Pahang MS: 17 7 November 2 12 .(.13 11. iaitu a"%ad. 3. a!at ma%muk Kemahira" Ber"i ai Tam$ah / EMK /ela%ar ara "ela%ar TMK Kreativiti dan inova$i 3. 'ra$a dan a!at dari&ada &el"agai $um"er dengan $e"utan !ang "etul.2. Im"u#an a*alan.2. dan men!e"ut "un!i "un!i "a#a$a.2 Mem"a a dan mema#ami &erkataan. &erkataan 'ra$a dan a!at dengan "etul.%ti Hari Ho Paha"!/ B1 DL1 E1 Sistem Bahasa: Mendengar dan Morfo o!i :ra$a. KECUKUPAN LATIHAN 0emerlang :11 $oalan -eder#ana : 2 $oalan 3oten$i : ( $oalan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .i$ual a*alan dan im"u#an ak#iran Ni ai : -emangat dengan te&at. keadilan.ik.4.13 6+0+1) -. STANDARD PEMBELAJARAN 1. men!e"ut 'ra$a dan a!at im"u#an ak#iran Si"ta#sis : A!at tunggal. dan men!e"ut &el"agai %eni$ 'ra$a dalam a!at dengan "etul dan te&at. menge am. PENGISIAN KURIKULUM STANDARD PRESTASI Minggu 12 TEMA 4: ). 2. 2.

1 Mem"a a kuat &el"agai %eni$ &ola a!at dengan lan ar.13 1+.JPN Pahang MS: 1$ 7 November 2 12 . $oalan dan &e$anan Minggu 17 U"it 16: 12.3. &ola-&ola a!at Kemahira" Ber"i ai Tam$ah / EMK /ela%ar ara "ela%ar B( DT1 E1 TMK Menuli$ imlak a!at Kreativiti dan inova$i !ang mengandungi &erkataan I m% : Mu.13 Si"ta#sis : A!at &erinta# &ermintaan. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfo o!i Im"u#an a*alan im"u#an ak#iran STANDARD PRESTASI B( DL1 E1 Mendengar dan meN-. 3.2 Mema#ami dan menggunakan &em"entukan kata !ang $e$uai dalam &el"agai $itua$i dengan "etul. (.4 Menuli$ imlak dengan "etul.2 Menuli$ imlak 'ra$a dan a!at !ang mengandungi &erkataan &erkataan "erim"u#an a*alan dan "erim"u#an ak#iran dengan te&at.3 Mem"a a kuat &el"agai "a#an "a aan dengan lan ar. mema#ami dan mem"erikan re$&on$ $e ara gerak laku ter#ada& ara#an "erda$arkan a!at &erinta# %eni$ &ermintaan dan a!at &erinta# %eni$ $uru#an dengan "etul.i$ual "erim"u#an Ni ai : ka$i# $a!ang Hormat-meng#ormati /erdi$i&lin KECUKUPAN LATIHAN 0emerlang :11 $oalan -eder#ana : 2 $oalan 3oten$i : ( $oalan 2. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.ik. mema#ami dan mem"eri re$&on$ ter#ada& $e$uatu ara#an.1 Mendengar. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul. a!at &erinta# $uru#an.2.dan im"u#an a&itan dalam &el"agai $itua$i dengan "etul.3.3. 2. $oalan dan &e$anan !ang didengar dengan "etul. mem"erikan re$&on$ ter#ada& ara#an.(.(. -eni . $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul.MINGGU / TARIKH TEMA / TAJUK Ma#a"a" Ra#7at STANDARD KANDUNGAN 1.Mendengar.1 Mema#ami dan menggunakan im"u#an a*alan meN. (.

$e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul.JPN Pahang MS: 1% 7 November 2 12 .1 Men atat maklumat !ang "etul dari&ada &el"agai $um"er untuk mem"uat $u$unan.MINGGU / TARIKH TEMA / TAJUK Taria" Tra3isio"a STANDARD KANDUNGAN 1. KECUKUPAN LATIHAN 0emerlang :11 $oalan -eder#ana : 2 $oalan 3oten$i : ( $oalan STANDARD PRESTASI Minggu 21 U"it 19: 21.(. 3.4 Mela'a.3.13 (0+0+1) 28+4+1) -. &antun !ang dila'a. Ni ai : Keadilan. 2. 4.$emangat "erma$!arakat. $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul. mema#ami dan mem"erikan re$&on$ dengan "etul $e ara "er$oal %a*a". menggunakan "a#a$a !ang inda# $e ara didik #i"ur.2 Mem"ina &antun dua kerat dengan intona$i !ang "etul dengan intona$i !ang "etul menggunakan "a#a$a !ang $erta mema#ami mak$ud inda# $e ara didik #i"ur. STANDARD PEMBELAJARAN 1.13 24.3 Mem"a a kuat &el"agai "a#an "a aan dengan lan ar.3. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .(.%ti Perte"!a ha" Tah%"/ 3. $oalan dan &e$anan !ang didengar dengan "etul. dan mema#ami &ui$i 4.(. 2.Mendengar.2 Mendengar.4. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfo o!i Si"ta#sis : 3ola a!at Kemahira" Ber"i ai Tam$ah / EMK /ela%ar ara "ela%ar TMK 5 Kreativiti dan inova$i I m% : 3endidikan 8a$mani dan ke$i#atan. mema#ami dan mem"eri re$&on$ ter#ada& $e$uatu ara#an.3.( Men atat maklumat !ang "etul tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er.2 Mem"a a kuat &el"agai "a#an "a aan !ang mengandungi &el"agai %eni$ &ola a!at dengan lan ar.

2 Men atat maklumat !ang "etul mengikut $u$unan dan mem"uat arta alir $e ara "er&andu dari&ada &el"agai $um"er.4. "aik #ati.(.MINGGU / TARIKH TEMA / TAJUK MALA*SIA TANAH AIRKU Unit 17: .digra'. STANDARD PEMBELAJARAN 1.ari$an Negara STANDARD KANDUNGAN 1. mema#ami dan mem"erikan re$&on$ untuk men!am&aikan &e$anan dengan "etul. kera%inan.4 Mem"a a dan mema#ami 2. $emangat "erma$!arakat. dan meminda#kan maklumat dalam &el"agai "entuk. $oalan dan &e$anan Minggu 21 TEMA 6: 11. $oalan dan &e$anan !ang didengar dengan "etul. B1 DT1 E1 Men atat maklumat !ang "etul mengikut $u$unan dari&ada &el"agai $um"er RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .3. a!at ma%muk STANDARD PRESTASI B( DL1 E1 Mendengar dan mem"erikan re$&on$ ter#ada& ara#an.3.1 Mem"a a dan mema#ami maklumat !ang ter$urat dan maklumat dari&ada $e$uatu ter$irat dari&ada &el"agai "a#an "a#an multimedia untuk untuk mem"eri re$&on$ dengan mengenal &a$ti &ertautan idea "etul.). 3endidikan Moral Ni ai : &er&aduan.vokal "erganding.( Men atat maklumat !ang "etul tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er. ka$i# $a!ang. 3. kon$onan "erga"ung Si"ta#sis : A!at tunggal.). Mendengar.JPN Pahang MS: 2 7 November 2 12 .3 Mendengar. mema#ami dan mem"eri re$&on$ ter#ada& $e$uatu ara#an.13 2. Kemahira" Ber"i ai Tam$ah / EMK /ela%ar ara "ela%ar TMK 5 Kreativiti dan inova$i Keu$a#a*anan I m% : 3endidikan -ivik. KECUKUPAN LATIHAN 0emerlang :11 $oalan -eder#ana : 2 $oalan 3oten$i : ( $oalan 3.13 14. ke$!ukuran. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfo o!i <i'tong.

dengan "etul.13 21.4 Mem"a a dan mema#ami 2. 4. -eni . a!at ma%muk Kemahira" Ber"i ai Tam$ah / EMK /ela%ar ara "ela%ar TMK Kreativiti dan inova$i STANDARD PRESTASI Minggu 22 U"it (:: 1+. 2. 3.4. Minggu 23 24.13 22. "ertata$u$ila. 4.).13 1. /ertutur.) Menuli$ untuk men!am&aikan maklumat tentang $e$uatu &erkara dengan menggunakan "a#a$a !ang $antun. 3endidikan -ivik Ni ai : ka$i# $a!ang.JPN Pahang MS: 21 7 November 2 12 .1 Men!e"ut dan mema#ami un$ur $eni dalam lagu melalui n!an!ian $e ara didik #i"ur. Menuli$ untuk &atrioti$me men!am&aikan KECUKUPAN LATIHAN 0emerlang :11 $oalan -eder#ana : 2 $oalan 3oten$i : ( $oalan maklumat dengan te&at menggunakan idea utama dan idea $am&ingan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .ik.2 Men!e"ut dan mema#ami dik$i dan lirik lagu dalam n!an!ian $e ara didik #i"ur.).i$ual. "er"ual dan 1.4.). "eker%a$ama. taat B0 DT1 E1 $etia.1 /ertutur tentang $e$uatu men!atakan &ermintaan tentang &erkara dengan menggunakan $e$uatu &erkara dari&ada kata &anggilan dengan te&at &el"agai $um"er dalam $itua$i dalam &el"agai $itua$i $e ara 'ormal dan tidak 'ormal $e ara "ertata$u$ila.).2 Mem"a a dan mema#ami maklumat !ang ter$urat dan maklumat ter$urat dari&ada ter$irat dari&ada &el"agai "a#an $e$uatu "a#an multimedia untuk mem"eri re$&on$ dengan untuk mem"uat &enilaian "etul.1 Menuli$ untuk men!am&aikan maklumat !ang "etul dengan menggunakan idea utama dan idea $am&ingan $erta menega$kan ke$antunan "er"a#a$a.4. 3.1.MINGGU / TARIKH TEMA / TAJUK Ma a7sia Ber5a7a STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfo o!i Kata &anggilan Si"ta#sis : A!at tunggal.13 I m% : Mu.).

2.2 /er"ual tentang $e$uatu &erkara menggunakan kata &anggilan dengan te&at dalam &el"agai $itua$i $e ara "ertata$u$ila.4 Mem"a a dan mema#ami maklumat !ang ter$urat dan ter$irat dari&ada &el"agai "a#an untuk mem"eri re$&on$ dengan "etul.4.13 TEMA / TAJUK U"it (1: A"a# Ma a7sia STANDARD KANDUNGAN 1.1.4 Mema#ami dan menggunakan -Kegigi#an kata ker%a ter"itan dengan "etul mengikut kontek$.+.+.+.MINGGU / TARIKH Minggu 24 1.13 (.+. 3.4. "er"ual dan men!atakan &ermintaan tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er dalam $itua$i 'ormal dan tidak 'ormal $e ara "ertata$u$ila.).JPN Pahang MS: 22 7 November 2 12 . (.) Menuli$ untuk men!am&aikan maklumat tentang $e$uatu &erkara dengan menggunakan "a#a$a !ang $antun.i$ual B4 DB1 E1 Mem"a a dan mema#ami maklumat !ang ter$urat dan ter$irat $erta mem"uat &enilaian $e ara "ertata$u$ila Ni ai: -3atrioti$me -9a%in -<edika$i (.1 Mema#ami dan menggunakan golongan kata dengan "etul mengikut kontek$. Kemahira" Ber"i ai Tam$ah / EMK: -Keu$a#a*anan -Kreativiti dan inova$i I m%: -<unia -ain$ --eni . 3. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfo o!i: -Kata &anggilan -Kata ker%a ter"itan Si"ta#sis: -A!at &en!ata STANDARD PRESTASI B) DL1 E1 /erkomunika$i menggunakan kata &anggilan dan kata ganti nama diri orang dalam &el"agai $itua$i Minggu 2( 2.13 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.13 12. Ke&%#%'a" Latiha": 0emerlang = 11 $oalan -eder#ana = 2 $oalan 3oten$i = ( $oalan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .3 Mem"a a dan mema#ami maklumat !ang ter$urat dan ter$irat dari&ada "a#an multimedia !ang $e$uai untuk mem"uat &enilaian dengan "etul.2 Menuli$ untuk men!am&aikan maklumat "er"entuk &engumuman !ang %ela$ dengan "a#a$a !ang $antun.4 /ertutur.

+. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfo o!i: -Kata ganti nama diri -Kata ganti nama tun%uk Si"ta#sis: -3enuli$an kreati' Kemahira" Ber"i ai Tam$ah / EMK: -Keu$a#a*anan I m%: -3endidikan Ke$i#atan STANDARD PRESTASI B) DL1 E1 /erkomunika$i menggunakan kata &anggilan dan kata ganti nama diri orang dalam &el"agai $itua$i 3.(. STANDARD PEMBELAJARAN 1. "er"ual dan men!atakan &ermintaan tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er dalam $itua$i 'ormal dan tidak 'ormal $e ara "ertata$u$ila.1 Meng#a$ilkan &enuli$an &el"agai genre kreati' dengan "etul $e ara "er&andu. 3. 2.13 TEMA / TAJUK TEMA 9: BUMIKU BERJASA Unit 22: 3ertanian STANDARD KANDUNGAN 1.+ Meng#a$ilkan &enuli$an kreati' dalam &el"agai genre dengan "etul.4.JPN Pahang MS: 23 7 November 2 12 .MINGGU / TARIKH Minggu 2) 1(.+.( Mem"a a. Ni ai: -Hema# tinggi -Kera%inan -/erdikari -Ke$!ukuran Ke&%#%'a" Latiha": 0emerlang = 11 $oalan -eder#ana = 2 $oalan 3oten$i = ( $oalan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .3 /er"ual tentang $e$uatu &erkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tun%uk dengan "etul dalam &el"agai $itua$i $e ara "ertata$u$ila.13 17.4 /ertutur. mema#ami dan menaakul untuk meminda#kan maklumat !ang terda&at dalam &el"agai "a#an dengan "etul.+. 2.1 Mem"a a mema#ami dan menaakul $e$uatu maklumat dalam tek$ untuk mem"uat ramalan !ang $e$uai .

B4 DT( E1 Mengedit dan memurnikan #a$il &enuli$an dari&ada a$&ek e%aan.+.+.1 /ertutur tentang $e$uatu &erkara dengan menggunakan 'ra$a !ang "etul dalam &el"agai $itua$i $e ara "ertata$u$ila. "er"ual dan men!atakan &ermintaan tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er dalam $itua$i 'ormal dan tidak 'ormal $e ara "ertata$u$ila.+.2.+ Meng#a$ilkan &enuli$an kreati' dalam &el"agai genre dengan "etul. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfo o!i: -Kata ker%a ter"itan -Kata ganti nama diri -Kata ganti nama tun%uk Si"ta#sis: -:ra$a -3enuli$an kreati' Kemahira" Ber"i ai Tam$ah / EMK: -TMK -Kema#iran /er'ikir -Keu$a#a*anan I m%: -<unia -ain$ -3endidikan Ke$i#atan Ni ai: -Hema# tinggi -Amana# -Kegigi#an -9a$ional -Kera%inan -/eker%a$ama Ke&%#%'a" Latiha": 0emerlang = 11 $oalan -eder#ana = 2 $oalan 3oten$i = ( $oalan STANDARD PRESTASI B4 DT1 E1 Meng#a$ilkan &enuli$an kreati' $e ara "er&andu !ang da&at mem&engaru#i k#ala!ak dengan "ertata$u$ila 2.( Mem"a a. 4.4.4 /ertutur. mema#ami dan menaakul "a#an gra'ik dan "ukan gra'ik untuk men!atakan mak$ud dengan "etul. 2.13 (4+6+1) -.13 B0 DB1 E1 Mem"a a dan meminda#kan maklumat dari&ada "a#an gra'ik ke&ada a!at !ang "etul dengan te&at 4.2 Mem"a a. B1 DL1 E1 /er erita tentang $e$uatu &erkara dengan te&at.(.13 2.1 Meng#a$ilkan &enuli$an &el"agai genre kreati' dengan "etul $e ara "er&andu.+.13 2).2 Mengu%arkan "a#a$a !ang Inda# dan menggunakan "a#a$a "adan $e ara kreati' $ema$a "er erita $e ara didik #i"ur.%ti N%. $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul Minggu 22 27.1 Mengu%arkan a!at tentang $e$uatu &erkara dengan $e"utan dan intona$i !ang "etul dan %ela$ $erta mimik muka !ang $e$uai melalui &en eritaan !ang di&er$em"a#kan $e ara didik #i"ur.MINGGU / TARIKH Minggu 2+ 22.JPN Pahang MS: 2! 7 November 2 12 .% A <%ra"/ TEMA / TAJUK U"it (): Pe"ter"a#a" STANDARD KANDUNGAN 1. 3. mema#ami dan menaakul untuk meminda#kan maklumat !ang terda&at dalam &el"agai "a#an dengan "etul.2. im"u#an dan tanda "a a !ang da&at mem&engaru#i k#ala!ak $e ara "ertata$u$ila RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .

13 23.2.1.( /er erita dan men eritakan $e$uatu &erkara $emula dengan te&at menggunakan $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul.%ti Perte"!aha" Pe"!!a #e3%a/ 3. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2 Mengedit dan memurnikan Ha$il &enuli$an dengan "etul. 0emerlang = 11 $oalan -eder#ana = 2 $oalan 3oten$i = ( $oalan B1 DB1 E1 Mem"a a dan mema#ami "a#an "erun$ur $a$tera $erta men!atakan ko$a kata umum dan ko$a kata i$tila# dengan "etul Minggu 31 17.2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. mema#ami dan menaakul untuk meminda#kan maklumat !ang terda&at dalam &el"agai "a#an dengan "etul.1 Mema#ami dan menggunakan golongan kata dengan "etul mengikut kontek$.) Mema#ami dan menggunakan -Ke"er$i#an kata #u"ung ga"ungan dengan "etul mengikut Ke&%#%'a" Latiha": kontek$.13 (. I m%: -3endidikan Ke$i#atan Ni ai: -Kegigi#an -/erdikari (. 2. mema#ami dan menaakul "a#an gra'ik untuk meminda#kan maklumat ke&ada "entuk a!at !ang "etul.13 TEMA / TAJUK U"it (1: Pe"!%saha Ja7a STANDARD KANDUNGAN 1.(.2.2. $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul menggunakan a!at tunggal dan a!at ma%muk. im"u#an dan tanda "a a dengan "etul.13 ).JPN Pahang MS: 2" 7 November 2 12 .MINGGU / TARIKH Minggu 27 (.(. Kemahira" Ber"i ai Tam$ah / EMK: -Kema#iran /er'ikir -Menaakul 3. 2.( Mem"a a.1 Mengedit dan memurnikan -Keu$a#a*anan #a$il &enuli$an dari&ada a$&ek -TMK e%aan.2. $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul 6+9+1) 2 19+9+1) -.1 /er erita tentang $e$uatu &erkara dengan te&at.3 Mem"a a. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfo o!i: -Kata nama am #idu& "ukan manu$ia -Kata #u"ung -Im"u#an Si"ta#sis: -A!at tunggal -A!at ma%muk STANDARD PRESTASI B1 DL1 E( Men eritakan $e$uatu &erkara !ang di"a a dengan te&at.

2.). RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .MINGGU / TARIKH Minggu 31 2). $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul menggunakan a!at tunggal dan a!at ma%muk.2 Mengedit dan memurnikan Ha$il &enuli$an dengan "etul.1 Mem"a a $e$uatu "a#an "erun$ur $a$tera !ang $e$uai untuk menam"a#kan ilmu Kemahira" Ber"i ai &engeta#uan.13 31.( /er erita dan men eritakan $e$uatu &erkara $emula dengan te&at menggunakan $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul. ko$a kata umum Tam$ah / EMK: dan ko$a kata i$tila#.) Mem"a a &el"agai "a#an -a$tera dan "ukan $a$tera !ang $e$uai "agi memu&uk minat mem"a a. dan ma$a -Ka$i# $a!ang dengan "etul mengikut kontek$. Ni ai: -/ertanggung%a*a" (.2. I m%: --ivik -3endidikan Ke$i#atan B( DT( E1 Mem"ina dan menuli$ %a*a&an &ema#aman "erda$arkan$oalan "ertum&u 3.+ Mema#ami dan menggunakan -Ke"er$i#an kata $endi nama menun%ukkan -/eker%a$ama tem&at. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfo o!i: -Ko$a kata -Im"u#an -Kata $endi nama Si"ta#sis: -A!at tunggal -A!at ma%muk STANDARD PRESTASI B0 DL1 E1 /er"i ara untuk menda&atkan dan men!am&aikan maklumat !ang ter$urat dengan te&at 2. dan tanda "a a dengan "etul.1.1 Mema#ami dan menggunakan golongan kata dengan "etul mengikut kontek$.2.JPN Pahang MS: 2# 7 November 2 12 .13 TEMA / TAJUK TEMA 8: ALAM SEKITAR U"it (0: Sa7a"!i A am STANDARD KANDUNGAN 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1. Ke&%#%'a" Latiha": 0emerlang = 11 $oalan 4.2 Men eritakan $e$uatu &erkara !ang di"a a dengan te&at.2 Mengu%arkan "a#a$a !ang inda# dan menggunakan "a#a$a "adan $e ara kreati' $ema$a "er erita $e ara didik #i"ur. ara#.2. 2.2 Mengedit dan memurnikan #a$il &enuli$an "er"entuk narati' dari&ada a$&ek e%aan im"u#an. -TMK -Kema#iran "er'ikir 3. 4. (.(.2 Mengu%arkan a!at tentang -eder#ana = 2 $oalan $e$uatu &erkara dengan 3oten$i = ( $oalan $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul $erta mimik muka !ang $e$uai untuk men!atakan me$e% melalui &en eritaan !ang di&er$em"a#kan $e ara didik #i"ur.

3. 4.). STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2.2 Mem"a a dan mema#ami $e$uatu "a#an "a aan "ukan $a$tera untuk menim"ulkan ke$eronokan.) Mem"a a &el"agai "a#an -a$tera dan "ukan $a$tera !ang $e$uai "agi memu&uk minat mem"a a.MINGGU / TARIKH Minggu 32 2. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfo o!i: -Ko$a kata Si"ta#sis: -A!at tan!a -A!at &en!ata Kemahira" Ber"i ai Tam$ah / EMK: -Inova$i -Kema#iran /er'ikir I m%: -<unia -ain$ -3K89 Ni ai: -/ertanggung%a*a" -/eker%a$ama -0inta akan alam $ekitar Ke&%#%'a" Latiha": 0emerlang = 11 $oalan -eder#ana = 2 $oalan 3oten$i = ( $oalan STANDARD PRESTASI B0 DL1 E1 /er"i ara untuk menda&atkan dan men!am&aikan maklumat !ang ter$urat dengan te&at B) DT1 E1 Mem"ina dan menuli$ &el"agai %eni$ a!at RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . dan a!at dengan "etul. 'ra$a.3 Mem"ina dan menuli$ &erkataan.7.7.1 Mengu%arkan dialog dan menggunakan "a#a$a "adan !ang $e$uai melalui lakonan untuk mengenali *atak $e ara didik #i"ur.JPN Pahang MS: 27 7 November 2 12 .3 Mem"ina dan menuli$ %a*a&an &ema#aman "erda$arkan $oalan !ang "ertum&u dengan "etul.3 Mengu%arkan "a#a$a !ang inda# dan menggunakan "a#a$a "adan dengan kreati' melalui lakonan $e ara didik #i"ur.13 TEMA / TAJUK U"it (4: Har!ai A am 3a" S%m$er"7a STANDARD KANDUNGAN 1.1 /er"i ara untuk menda&atkan maklumat !ang ter$urat tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er dengan te&at $e ara "ertata$u$ila. 4.).3. 2.3.) /er"i ara untuk men!am&aikan maklumat tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er dengan te&at $e ara "ertata$u$ila.13 ). 3.

13 TEMA / TAJUK U"it (6: Mesra A am STANDARD KANDUNGAN 1.13 Minggu 34 1).7.13 21.JPN Pahang MS: 2$ 7 November 2 12 .%ti hari Ma a7sia/ 2. -Kreati' dan Inova$i -Kriti$ 3. dan a!at dengan "etul. 2.2 Mema#ami dan menggunakan &em"entukan kata !ang $e$uai dalam &el"agai $itua$i dengan "etul. Ni ai: (.3. (.3 Mem"ina dan menuli$ &erkataan.7.7.2.MINGGU / TARIKH Minggu 33 7.13 13. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Mem"ina dan menuli$ &el"agai %eni$ a!at I m%: "erda$arkan "a#an gra'ik -<unia -ain$ dalam $atu &erenggan -3endidkan Ke$i#atan dengan "etul . PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfo o!i: -Kata tan!a -Kata ganda &enu# Si"ta#sis: -A!at tan!a -9agam a!at STANDARD PRESTASI B1 DB1 E1 Mem"a a &el"agai &ola a!at dengan $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul B( DT1 E1 Menuli$ imlak a!at !ang mengandungi &erkataan "erim"u#an 14+8+1) -.3 Mem"a a dan mema#ami a!at dalam &erenggan dari&ada Kemahira" Ber"i ai "a#an "a aan dengan Tam$ah / EMK: $e"utan !ang "etul.) /er"i ara untuk men!am&aikan maklumat tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er dengan te&at $e ara "ertata$u$ila.).2 Mema#ami dan menggunakan -0inta akan alam $ekitar kata ganda &enu# dalam -9a$ional &el"agai $itua$i dengan "etul. 'ra$a.2 /er"i ara untuk men!am&aikan maklumat !ang ter$urat tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er dengan te&at $e ara "ertata$u$ila. 'ra$a dan a!at dari&ada &el"agai $um"er dengan $e"utan !ang "etul.2 Mem"a a dan mema#ami &erkataan. -/ertanggung%a*a" Ke&%#%'a" Latiha": 0emerlang = 11 $oalan -eder#ana = 2 $oalan 3oten$i = ( $oalan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .7.2.

7. 3.) /er"i ara untuk men!am&aikan maklumat tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er dengan te&at $e ara "ertata$u$ila. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3. 2. 2. $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul.1 Mema#ami dan mem"ina a!at tunggal dengan menggunakan Ni ai: &el"agai &ola a!at dalam -Hema# tinggi $e$uatu $itua$i.4 Menuli$ imlak dengan te&at.13 TEMA / TAJUK TEMA 1:: SAINS DAN TEKN=L=GI U"it (9: Ma"%sia Sema#i" Ma5% STANDARD KANDUNGAN 1.3.4. (.13 2+.1 Mem"a a kuat &el"agai %eni$ &ola a!at dengan lan ar.MINGGU / TARIKH Minggu 3( 23. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfo o!i: -Im"u#an a*alan -Im"u#an ak#iran -Kata $endi nama Si"ta#sis: -:ra$a -A!at tunggal Kemahira" Ber"i ai Tam$ah / EMK: -Menaakul -TMK -Kriti$ -Kreativiti dan inova$i I m%: -<unia -ain$ --eni .2 Mengu%arkan dialog dengan -/ertanggung%a*a" $e"utan !ang %ela$ dan -9a$ional intona$i !ang "etul tentang $e$uatu &erkara untuk Ke&%#%'a" Latiha": men!am&aikan me$e% 0emerlang = 11 $oalan melalui lakonan $e ara didik -eder#ana = 2 $oalan #i"ur.i$ual STANDARD PRESTASI B4 DL1 E1 /er"in ang dan men!atakan &andangan tentang $e$uatu &erkara !ang da&at mem&engaru#i k#ala!ak $e ara "ertata$u$ila (.). 3oten$i = ( $oalan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . -Ka$i# $a!ang -Ke$!ukuran 4.3 Mema#ami dan mem"ina a!at !ang "etul dalam &el"agai $itua$i.JPN Pahang MS: 2% 7 November 2 12 .2 Menuli$ imlak 'ra$a dan a!at !ang mengandungi &erkataan "erim"u#an a*alan dan "erim"u#an ak#iran dengan te&at. $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul. 4.3 Mem"a a kuat &el"agai "a#an "a aan dengan lan ar.7.3. 3.3 Mengu%arkan "a#a$a !ang inda# dan menggunakan "a#a$a "adan dengan kreati' melalui lakonan $e ara didik #i"ur.3 /er"i ara untuk menda&atkan dan men!am&aikan maklumat !ang ter$urat tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er dengan te&at menggunakan a!at !ang $e$uai $e ara "ertata$u$ila.

-<unia -ain$ -3endidikan Ke$i#atan (.1 Mema#ami dan menggunakan golongan kata dengan "etul mengikut kontek$.1 /er"in ang dan mengemukakan &andangan tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er dengan menggunakan &erkataan dan 'ra$a !ang $e$uai $e ara "ertata$u$ila.JPN Pahang MS: 3 7 November 2 12 .13 11.13 4. 3. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfo o!i: -Kata nama k#a$ #idu& "ukan manu$ia -Kata ker%a ter"itan -Tanda "a a Si"ta#sis: -:ra$a -3ola a!at STANDARD PRESTASI B4 DL1 E( /er"in ang dan men!atakan &enda&at tentang $e$uatu &erkara !ang da&at mem&engaru#i k#ala!ak $e ara "ertata$u$ila Minggu 3+ +. (. $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul.4 Mema#ami dan menggunakan Kata ker%a ter"itan dengan Ni ai: "etul mengikut kontek$.3.+ Meng#a$ilkan &enuli$an kreati' dalam &el"agai genre dengan "etul.+ /er"in ang dan mengemukakan &enda&at tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er $e ara "ertata$u$ila. $e"utan !ang %ela$ dan intona$i !ang "etul.MINGGU / TARIKH Minggu 3) 31. -9a$ional -Ka$i# $a!ang --a!ang akan alam $ekitar Ke&%#%'a" Latiha": 0emerlang = 11 $oalan -eder#ana = 2 $oalan 3oten$i = ( $oalan B1 DT1 E1 Men atat maklumat !ang "etul mengikut $u$unan dari&ada &el"agai $um"er RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .3 Mem"a a kuat &el"agai "a#an "a aan dengan lan ar.13 TEMA / TAJUK U"it (8: Me a>at #e Pamera" STANDARD KANDUNGAN 1.7.+.11.2 Meng#a$ilkan &enuli$an kreati' -TMK "er"entuk imaginati' dan de$kri&ti' $e ara "er&andu I m%: dengan "etul.11. Kemahira" Ber"i ai Tam$ah / EMK: -Kreativiti dan inova$i 3.13 2.+.1. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Mem"a a kuat &el"agai "a#an "a aan !ang mengandungi &el"agai %eni$ &ola a!at dengan lan ar.11.

2.(.1 Mem"a a dan mema#ami maklumat dari&ada $e$uatu "a#an multimedia untuk mengenal &a$ti &ertautan idea dan meminda#kan maklumat dalam &el"agai "entuk.ik Ni ai: -Kera%inan -9a$ional -Hema# tinggi -/eker%a$ama -Ketekunan -Ka$i# $a!ang Ke&%#%'a" Latiha": 0emerlang = 11 $oalan -eder#ana = 2 $oalan 3oten$i = ( $oalan STANDARD PRESTASI Minggu 37 21.( Men atat maklumat !ang "etul tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er.+ /er"in ang dan mengemukakan &enda&at tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er $e ara "ertata$u$ila.11.4 Mela'a. STANDARD PEMBELAJARAN 1.kan dan mema#ami &ui$i dengan intona$i !ang "etul menggunakan "a#a$a !ang inda# $e ara didik #i"ur. 3.4 Mem"a a dan mema#ami maklumat !ang ter$urat dan ter$irat dari&ada &el"agai "a#an untuk mem"eri re$&on$ dengan "etul. (.11. (.13 4.%ti Ke'%teraa" S% ta" Paha"!/ 2.2 Mema#ami dan mem"ina a!at dengan kata tan!a dan tan&a kata tan!a menggunakan tanda "a a !ang "etul dalam &el"agai $itua$i dan kontek$.4.MINGGU / TARIKH Minggu 32 14. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .11.kan &antun dua kerat dengan intona$i !ang "etul dan di&er$em"a#kan dengan menggunakan "a#a$a !ang inda# $e ara didik #i"ur.%ti Hari Ra7a Ha5i/ TEMA / TAJUK U"it ):: Pro5e# Sai"s Sa7a STANDARD KANDUNGAN 1.13 12. 4.2 Men atat maklumat !ang "etul mengikut $u$unan dan mem"uat arta alir $e ara "er&andu dari&ada &el"agai $um"er.13 (1+1:+1) -. 3. Minggu 41 22.11.+.13 10+1:+1) -. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa: Morfo o!i: -Kata tan!a -Ko$a kata Si"ta#sis: -:ra$a -A!at tan!a Kemahira" Ber"i ai Tam$ah / EMK: -Kema#iran /er'ikir -/ela%ar 0ara /ela%ar -Kreativiti dan Inova$i -Menaakul I m%: -<unia -ain$ -Mu.11.13 1.3 Mema#ami dan mem"ina a!at !ang "etul dalam &el"agai $itua$i.1 Mela'a.13 2(.11.4.2 /er"in ang dan mengemukakan &enda&at tentang $e$uatu &erkara dari&ada &el"agai $um"er dengan menggunakan &erkataan dan 'ra$a !ang $e$uai $e ara "ertata$u$ila.3.JPN Pahang MS: 31 7 November 2 12 .

asi )2SP* +i. .meliba.an+ar+ Pres.a-sir -e/a+a muri+& !& Sebarang /erubahan yang +ibua. ha+a/an mengi-u.ama+& 2& Sila sesuai-an )ubah (i-a /erlu* .a-0im se-olah& 3& S.an+ar+ Kuri-ulum )2SK* +ia(ar +an semua /enya. RPT ini& "& Sila bua.Nota : 1& Ran'angan Penga(aran Tahunan )RPT* ini a+alah 'a+angan.ama +engan mengambil -ira 'u.. semua -emahiran yang +inya.ari-h /ela-sanaan /a+a -olum /er.i+a.aan +alam 2o-umen S. /en'a/aian1-e/erluan muri+ +engan syara. se-olah masing-masing& RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .an+ar+ Pres. bu-an mu-. -uli.i +an semua /rogram se-olah sele/as +iselaras +engan .an+ar+ Pembela(aran +an S.a-an +alam 2o-umen S.asi yang +i'a+ang-an boleh +iselaras1+iubah suai mengi-u.-an /erubahan 3orma.JPN Pahang MS: 32 7 November 2 12 .