Anda di halaman 1dari 8

Kepentingan Penggunaan Teknologi Maklumat ( TMK ) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pendahuluan Dasar Pembangunan Negara

dalam Rancangan Malaysia Kelapan ( !!" # !!$) menegaskan kepentingan membangunkan dan memperluaskan penggunaan teknologi maklumat dalam pembangunan pendidikan% &angkah ini bertujuan merancakkan pertumbuhan' melatih pro(esional' meningkatkan produkti)iti' memodenkan pengurusan teknologi maklumat dan pengetahuan' mengurangi jurang digital' dan mempastikan semua rakyat mendapat man(aat daripada TMK % *ektor pendidikan menjadi agen perubahan bagi mempertingkatkan kemahiran penggunaan TMK dalam kalangan generasi muda% Keperluan terhadap penggunaan TMK dalam pendidikan amat dirasai kerana TMK telah menjadikan dunia pendidikan sebagai hak milik pelbagai lapisan masyarakat di mana pelbagai maklumat dan sumber pendidikan dapat dicapai +alau di mana jua berada% Pengaruh dan kemajuan era TMK mencetuskan ino)asi dalam pengurusan pendidikan' penilaian' serta pengajaran dan pembelajaran%Ke+ujudan masyarakat berpendidikan yang terbentuk melalui pembudayaan komputer' internet' dan multimedia men,ahirkan ke+ujudan masyarakat yang cinta akan ilmu pengetahuan% Bangsa yang maju adalah bangsa yang mementingkan perkembangan intelektual yang dirintis oleh kemajuan dunia pendidikan% Dalam konteks ini teknologi maklumat berperanan untuk meluaskan penyebaran pemikiran manusia sebagai agen re)olusi sosial% Penguasaan TMK dapat membantu guru menghadapi ranjau dan cabaran dalam dunia pendidikan dan bertindak tepat dengan kehendak semasa %-ungsi guru sebagai egen perubahan sosial dapat memenuhi permintaan masyarakat setempat melalui ilmu dan kemahiran yang dimiliki seterusnya menjadi rujukan dan idola dalam masyarakat% Kemahiran guru dalam bidang TMK dapat membantu pelajar.pelajar untuk menguasai kemahiran dan ilmu yang bersesuaian dengan minat' bakat serta potensi pelajar sekaligus dapat menanam rasa cinta akan ilmu pengetahuan% /al ini secara tidak langsung dapat melahirkan modal insan cemerlang berminda kelas pertama sebagaimana yang digarapkan dalam Pelan 0nduk Pembangunan Pendidikan (P0PP)% Tanggungja+ab ini sememangnya terpikul atas bahu para guru yang komited dengan tugas serta bersedia dan sanggup menerima perubahan mengikut peredaran masa% *emua ini menuntut pengorbanan yang besar dari kalangan guru.guru untuk terus menambah ilmu dan kemahiran' bertepatan dan bersesuaian dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat% *ukatan mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah merupakan pembelajaran yang memerlukan pelbagai kaedah dan 1lat Bantu Mengajar (1BM) agar pembelajaran lebih berkesan serta menyeronokkan% Kita dapat bayangkan bagaimana mungkin seorang guru Bahasa Melayu menerangkan tajuk pelajaran hanya dengan 2chalk and talk3% 4ntuk itu penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) khasnya penggunaan komputer dan laman 5eb dalam pengajaran dan pembelajaran sememangnya amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah% Namun beberapa kajian yang dijalankan mendapati guru.guru Bahasa Melayu masih berada pada tahap yang rendah menjadikan komputer sebagai budaya dalam proses pengajaran dan pembelajaran% 0ni disebabkan oleh kurangnya' kemahiran' saranan' serta nilai sikap dari guru tersebut% *ebagai cadangan terdapat beberapa pihak yang menjadi tunjang dari kesuksesan pelaksanaan program ini6 pertama pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sebagai sebuah sistem' pihak pentadbir' guru besar dan P0B7% serta bagaimana membangun nilai sikap guru Bahasa Melayu itu sendiri agar selalu selari dengan kemajuan ino)asi pendidikan De(inisi Pelaksanaan TMK dalam Pendidikan Menurut Kamus De+an 8disi Keempat mentakri(kan pelaksanaan sebagai perihal' perbuatan atau proses melaksanakan sesuatu rancangan' manakala Teknologi memba+a pengertian alat yang digunakan oleh manusia dan alat yang ada pada manusia iaitu ilmu pengetahuan' kemahiran' dan kepakaran dalam ilmu tertentu untuk menyelesaikan masalah hidup% Maklumat merujuk kepada makluman' pemberitahuan' keterangan' butir.butir' dan pengetahuan% Komunikasi bererti perhubungan secara langsung atau dengan perantara surat' radio' tele(on dan lain.lain komunikasi atau penghubung dengan atau yang sampai kepada orang ramai amnya% Pendidikan memba+a erti perihal mendidik' didikan' latihan' atau ajaran% 9adi maksud pelaksanaan TMK dalam pendidikan memba+a maksud menggunakan TMK secara sainti(ik' terancang' dan bersesuaian demi meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran% *elain daripada itu TMK juga boleh ditakri(kan sebagai pelbagai bentuk peralatan dan sistem yang digunakan untuk

memproses' mengurus' memanipulasi' memindah' menyimpan dan menyebarkan maklumat melalui media elektronik% Pada hari ini' TMK digunakan dalam hampir semua aspek kehidupan dan pengaruhnya dijangkakan akan memba+a impak yang lebih besar terhadap dunia akan datang (Robertson' "::.Pada akhir persekolahan di peringkat rendah' murid akan dapat i% Menggunakan TMK secara bertanggungja+ab dan beretika% ii% Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian% iii% Menggunakan TMK untuk mencari' mengumpul'memproses dan menggunakan maklumat% i)% Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat% )% Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan% )i% Menggunakan TMK untuk meningkatkan produkti)iti dan pembelajaran% )ii% Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreati( dan ino)ati(% -=K4* TMK Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi% Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer' peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh' memproses' menyimpan' menghantar' mendapatkan semula' menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila.kaedah yang baru dan ino)ati( dalam pembelajaran dan penilaian% Berdasarkan kepada penjelasan yang diterangkan para pakar di atas' maka jelas TMK mempunyai makna dan ruang lingkup yang luas' hal ini disebabkan oleh penggunaan TMK tersebut tidak lagi diaplikasan setakat pada bidang pendidikan sahaja' akan tetapi sudah masuk pada seluruh ranah akti(itas manusia% =leh itu perlu ditegaskan baha+a TMK yang dimaksud dalam huraian ini merujuk kepada penggunaan 1lat Bantu Mengajar (1BM) khasnya di bidang computer dan laman 5eb atau disingkat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pengajaran Bahasa Melayu% % *T1ND1RD K4R0K4&4M TMK 4NT4K *8K=&1/ R8ND1/ M1T&1M1T Matlamat *tandard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun " hingga Tahun @% 0ni adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari' menggalakkan kreati)iti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat a+al umur kanak.kanak dan akan kekal sepanjang hayat% =B98KT0.!) Pendapat Pisapa ("::>)' integrasi TMK dalam P?P bermaksud penggunaan teknologi pembelajaran untuk memperkenal' mengukuh dan menambah kemahiran% Penggunaan teknologi mesti digabungjalinkan bersama dengan kaedah pengajaran% 7uru perlu mengintegrasi TMK untuk memberi nilai tambah kepada akti)iti pengajaran dan pembelajaran% Ringkasnya peranan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran akan memba+a kepada kaedah.) Manakala /olmes (":::)' pula memberikan pandangan baha+a integrasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran memerlukan guru yang bersedia dan (leksibel dalam menggunakan teknologi dalam kaedah pengajaran harian dengan mata pelajaran yang diajar% Mempelajari bagaimana menggunakan komputer belum mencukupi untuk membolehkan guru menggabungkan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran% 8lemen yang penting dalam mengintegrasi teknologi ialah pemahaman guru terhadap isi pengajaran dan implikasi berhubung dengan teknologi% British ad)isory council (or applied Research and De)elopment mentakri(kan teknologi maklumat sebagai suatu disiplin sainti(ik' teknologi dan kejuruteraan serta teknik pengurusan yang digunakan dalam pengendalian dan pemprosesan maklumat serta penggunaannya< komputer dan saling tindakan antara mesin (komputer dan manusia< dan hal yang berkaitan dengan sosial' ekonomi dan kebudayaan% (British ad)isory council (or applied Research dan De)elopment6 Report on 0n(ormation Technology< /%M% *tationery =((ice% ":.bila masa% =leh itu' *tandard ini mem(okuskan kepada aplikasi perisian dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid% Pada Tahap " (Tahun "' Tahun dan Tahun A)' (okus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum% Pada Tahap (Tahun >' Tahun $ dan Tahun @)' (okus adalah pada pembelajaran mengenai TMK% P8R1NB1N71N K1ND4N71N *tandard Kurikulum TMK untuk *ekolah Rendah menekankan pengintegrasian pengetahuan' kemahiran dan nilai% Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di ba+ah6 a% Konsep' (akta dan terminologi TMK% b% Proses yang berturutan dalam membangunkan produk berasaskan TMK% Kemahiran Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan melahirkan perkara di ba+ah6 a% Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan penyebaran maklumat< dan keselamatan .

penyebaran maklumat% b% Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran kritikal' kreati( dan re(lekti(% c% Penyiasatan' penerokaan dan pencetusan idea% Nilai Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan sistem maklumat dengan yakin' tepat dan tekun% Kod 8tika komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap dan rasabertanggungja+ab' hormat' kerjasama dan akauntabiliti% K1ND4N71N *T1ND1RD K4R0K4&4M TMK *tandard Kurikulum TMK terbahagi kepada *tandard Kandungan dan *tandard Pembelajaran% Terdapat tujuh *tandard Kandungan% *tandard Kandungan ini memberikan petunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan *tandard Pembelajaran TMK% *tandard pembelajaran dalam lingkungan *tandard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh murid% 7uru boleh menggunakan standard ini dalam merancang akti)iti berasaskan TMK% "%! Menggunakan TMK secara bertanggungja+ab dan beretika Melalui *tandard ini pelajar akan dapat6 "%"% Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan tanggungja+ab penggunaan TMK dan maklumat% "% % Mempraktikkan etika penggunaan TMK dan maklumat% "%A% Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan implikasi pelbagai pilihan TMK dan maklumat yang digunakan% "%>% Menerima tanggungja+ab atas tindakan yang dilakukan berkaitan etika dan tanggungja+ab penggunaan TMK% %! Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Melalui proses standard ini pelajar akan dapat6 %" Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK% % Menggunakan pelbagai (ungsi TMK% %A Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesi(ik (tugasan atau cabaran)% %> Memilih sumber TMK yang sesuai% %$ Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa% A%! Menggunakan TMK untuk mencari' mengumpul' memproses dan menggunakan maklumat Melalui standard ini pelajar akan dapat6 A%" Mengenal pasti bila dan mengapa in(ormasi diperlukan% A% Menentukan maklumat yang diperlukan% A%A Menilai dan memilih maklumat yang sesuai% A%> Memahami' menganalisis' menggunakan dan seterusnya menyalurkan maklumat yang dipilih% >%! Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat Melalui standard ini pelajar akan dapat6 >%" Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan memperoleh maklumat dan pengetahuan pakar yang berkaitan dengan bidang yang diminati% >% Menilai sumber maklumat atas talian yang berkaitan dengan sumber pengetahuan untuk kesahihan dan kebolehpercayaan% >%A Menggunakan kemahiran TMK untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi membina pengetahuan% >%> Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan dan membentangkan pengetahuan% $%! Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan Melalui standard ini pelajar dapat6 $%" Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah tersebut< membangunkan strategi penyelesaian< memilih strategi yang sesuai dan mengimplementasikan< dan menilai penyelesaian% $% Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk menyampaikan maklumat atau membentangkan keputusan dengan menggunakan TMK% $%A Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan< dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian% $%> Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya untuk kegunaan masa depan% @%! Menggunakan TMK untuk meningkatkan produkti)iti dan pembelajaran Melalui standard ini pelajar dapat6 @%" Menggunakan alat TMK untuk menghasilkan kerja yang e(ekti( dan kreati(< dan untuk menyelesaikan projek dan tugasan% @% Menggunakan TMK untuk me+ujudkan kolaborasi dengan rakan sebaya' pakar dan orang lain untuk meningkatkan produkti)iti% @%A Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat% C%! Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreati( dan ino)ati( Melalui standard ini pelajar dapat6 C%" Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara yang unik dan baru% C% Merancang strategi untuk mengemukakan pengetahuan dan idea baru% C%A Membangunkan pelbagai produk media yang asli untuk mengemukakan idea dan maklumat% C%> Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging technology) untuk mengemukakan idea dan maklumat% " Teknologi Maklumat Dalam Dunia Pendidikan% *ehubungan dengan usaha Merapatkan 9urang Digital dan Memperkasakan *ekolah Kebangsaan yang terkandung dalam P0PP' Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah melaksanakan pelbagai projek' antaranya6 Projek Rintis *ekolah Bestari < Projek *choolnet dan My*choolNet < Makmal Pengkomputeran< TD Pendidikan (TDP)< P ? P Matematik Dan *ains Dalam Bahasa 0nggeris .

guru untuk membolehkan TMK digunakan dalam proses pengajaran pembelajaran% % KPM telah melengkapkan lagi kemudahan saluran komunikasi di sekolah dengan akses jalur lebar melalui kerjasama dengan Kementerian Tenaga' 1ir dan Komunikasi serta merangkaikan in(rastruktur dan perkakasan TMK melalui rangkaian setempat atau teknologi tanpa +ayar% TMK dalam pendidikan merujuk kepada penggunaan perkakasan dan perisian komputer yang diintegrasikan dengan multimedia dan internet yang diaplikasi dan digunakan secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam institusi pendidikan khususnya di sekolah% Multimedia merupakan pelbagai media yang digunakan untuk menyalurkan maklumat kepada orang ramai yang merangkumi teks' gra(ik' audio' )ideo' dan animasi% "%" Bagaimana TMK Digunakan Dalam Dunia Pendidikan Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran dilihat dalam konteks aspek pengajaran guru (guru menggunakan TMK) dan aspek pembelajaran (pelajar menggunakan TMK)% Dalam konteks pembelajaran' penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dikategorikan sebagai tutorial' penerokaan' aplikasi dan komunikasi% Dalam konteks pengajaran pula TMK digunakan sebagai tutor dan alat demonstrasi% 7uru berperanan sebagai penyampai maklumat dan memastikan baha+a pelajar telah mempunyai pengetahuan sedia ada% =leh itu segala perancangan dibuat mengikut turutan akti)iti supaya objekti( pembelajaran tercapai% 7uru boleh menggunakan TMK untuk pengurusan proses pembelajaran' Pengurusan Rekod Pelajar' dan Penjanaan Tabung *oalan% 7uru dapat menyediakan persembahan pengajaran yang menarik dengan menggunakan aplikasi multimedia seperti 1utho+are' -reehand' Page Maker dan sebagainya kerana ia mengandungi gra(ik yang menarik yang boleh diaudiokan' di)ideo' dan dianimasikan secara bijaksana% Pelaksanaan pendekatan baru dalam pengajaran pembelajaran mengubah peranan daripada EtuanE kepada EpembantuE' daripada EpengarahE kepada EpenyeliaE' daripada EdiktatorE kepada E(asilitatorE% Pelajar menentukan dan merancang pembelajaran sementara guru pula bertindak memastikan pelajar berjaya melaksanakan rancangan pembelajaran mereka dan mencapai kriteria yang telah ditetapkan% Banyak juga kelebihan lain yang diperoleh sekiranya guru menggunakan TMK dalam proses pengajaran pembelajaran harian mereka% 1ntara.Murid6 Berlaku pembelajaran kendiri dan menggalakkan pembelajaran eksploratori (Penerokaan)% Penggunaan TMK untuk pembelajaran menggalakkan pembelajaran kendiri dan penerokaan% 0anya berlaku apabila TMK digunakan .antara kelebihan tersebut ialah 6 "%"%" Memudahkan tugasan mengajar guru Kemahiran TMK yang saya miliki dapat meningkatkan penguasaan pelajar dalam mata pelajaran yang saya ajar% Kemahiran TMK yang saya perolehi melalui kursus yang dianjurkan oleh KPM' yang dikendalikan oleh unit 0BT 9PN dan PPD serta Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) dengan kerjasama Pusat Kegiatan 7uru (PK7)' membolehkan saya melaksanakan tanggungja+ab mendidik para pelajar saya dengan lebih berkesan% Di sekolah saya diberi tanggungja+ab mengajar mata pelajaran *ains dan Pendidkan Moral serta Kemahiran /idup% 4ntuk memperolehi man(aat mengguna TMK dalam mata pelajaran *ains dan Pendidkan Moral' saya membuat perancangan dan penyediaan bahan bantu mengajar menggunakan komputer% 1plikasi yang saya gunakan adalah program Microso(t 5ord' Microso(t Po+er Point' dan Microso(t 8Fcel'% Perkakasan berupa cakera padat (BD)' projektor &BD' kamera digital di samping kemudahan internet'dan penggunaan papan interakti( (smart board)% Kemahiran menggunakan perisian biasa yang sedia ada dalam komputer seperti Microso(t Po+erpoint ' 5ords dan 8Fcell serta bantuan kamera digital menjadikan kerja.mel dan laman blog serta (acebook% /asil daripada proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan TMK dan multimedia bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Pendidikan Moral saya dapati telah berlaku peningkatkan penguasaan para pelajar dalam mata pelajaran yang saya ajar% /al ini dapat dilihat melalui perubahan sikap' tingkah laku' minat dan prestasi pelajar sebelum' semasa dan selepas sesi pembelajaran berjalan% Peningkatan penguasaan dalam mata pelajaran para pelajar tersebut dapat saya rumuskan seperti berikut 6 1) Mengubah *tail Pembelajaran Murid.(PP*M0) < Mata Pelajaran TMK diperkenalkan < &atihan TMK untuk 7uru< Projek Pengkomputeran Pengurusan% Kementerian Pelajaran (KPM) menyediakan in(rastruktur' perkakasan dan perisian yang lengkap dan mencukupi serta latihan dan bimbingan kepada guru.kerja saya lebih mudah% 0nternet juga banyak membantu saya dalam menyediakan bahan bantuan mengajar serta komunikasi dengan pelajar secara terus dapat dilaksanakan menerusi e.

pelajar saya% Kesimpulannya' TMK memudahkan pelajar meneroka ilmu.soalan yang tersedia' mereka diminta untuk menja+ab soalan yang dikemukakan oleh komputer dan komputer akan menilai serta memberi maklum balas yang sesuai berdasarkan kepada ja+apan yang diberikan% Mereka akan memperoleh maklum balas terhadap ja+apan secara serta merta% /al ini menimbulkan keseronokan sekaligus boleh memoti)asikan pelajar dengan peneguhan positi( yang diberi apabila pelajar memberikan ja+apan% 1kti)iti ini boleh dilakukan sendiri oleh pelajar sama ada di rumah atau di Pusat 1kses sekolah% Pembelajaran kendiri ini membolehkan para pelajar mempunyai latihan yang secukupnya sebagai persediaan menghadapai peperiksaan% Manakala pembelajaran penerokaan menjadikan murid yang l pintar lebih berminat dengan isi kandungan yang lebih tinggi dan mencabar% Mereka mencari sendiri hasil.sumber maklumat yang lain%TMK juga dapat memberikan pengalaman' mempelajari dan mengkaji sesuatu (enomena secara simulasi serta melihat demonstrasi sesuatu kejadian% Melalui cara ini para pelajar boleh menga+al dan menentukan maklumat yang diterima melalui TMK% Para pelajar jga mempunyai kebebasan dalam menggunakan kemudahan TMK berdasarkan kehendak mereka% Berdasarkan tajuk.kesan pencemaran alam terhadap manusia dan hidupan air% Bahan.elemen teks' audio')ideo' animasi' dan gra(ik% 0ni membolehkan sesuatu proses penerangan dilakukan dengan lebih mudah dan pantas% Bontohnya dalam menghuraikan kesan pencemaran alam kepada hidupan dan manusia% *aya menayangkan rakaman )ideo tentang punca.bahan daripada internet% Para pelajar akan mengumpul bahan.gambar yang dirakam menggunakan kamera digital akibat daripada tindakan manusia yang tidak bertanggungja+ab% Pada akhir sesi pembelajaran saya dapati murid.punca pencemaran dan gambar.bahagian yang sukar untuk diterangkan atau di(ahami melalui penggunaan teks% Maka penggunaan multimedia dapat memudahkan pelajar memahami konsep yang abstrak dengan bantuan adunan elemen.tajuk yang dipelajari dalam kelas ketika sesi pengajaran dan pembelajaran' saya memberikan beberapa alamat yang berkaitan yang boleh dilayari oleh pelajar melalui intenet% Dengan cara ini membolehkan setiap pelajar mencari dan mengakses sendiri maklumat daripada ensaiklopedia multimedia atau bahan. hasil penyelidikan supaya mereka boleh maju ke hadapan tanpa mengikuti dengan jemu rakan mereka yang kurang pintar% /al ini memberikan keseronokan kepada pelajar.R=M' internet' portal maklumat dan sumber.ik dan )ideo sebagai alat bantu membolehkan para pelajar lebih memberikan perhatian terhadap apa yang guru ajar% Para pelajar dapat menghayati isi pelajaran dengan lebih jelas% 7uru juga boleh menggunakan Microso(t 8Fcel untuk merekod serta menggred markah setiap kali diadakan ujian dan peperiksaan% Markah ini dianalisis untuk melihat aspek kelemahan dan kekuatan pelajar% 1plikasi ini membolehkan guru membuat head count untuk setiap orang pelajar di dalam sesuatu kelas yang diajar% /asil daripada analisis yang guru perolehi membolehkan guru menyediakan bahan atau soalan dengan memberikan perisian berbentuk latih tubi kepada pelajar yang lemah untuk tujuan pemulihan' memberikan perisian yang berbentuk tutorial kepada pelajar yang sederhana untuk tujuan pengukuhan dan memberikan perisian berbentuk eFploratory kepada .bahan ini' dan maklumat ini akan digunakan untuk menjana dan menguji hipotesis dalam penyelesaian masalah% Bagi mata pelajaran *ains sekolah rendah' saya membimbing dan menggalakkan para pelajar melayari laman +eb yang tersedia' antaranya Portal Pendidikan 4tusan' dan 8nkabang%Net serta Tutor 1stro yang mana di dalamnya banyak memuatkan koleksi soalan dan nota panduan % Para pelajar yang melayari laman +eb ini dapat menja+ab terus soalan.murid saya dapat menguasai isi pelajaran dengan lebih cepat% 0ni terbukti apabila pelajar saya menulis ja+apan tentang kesan.ilmu baru yang menjadikan proses pengajaran pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan% Para pelajar dapat ber(iki secara kritis' penyelesaian masalah' pengalaman belajar yang autentik' pengetahuan yang dibina adalah melalui interaksi sosial% Para pelajar telah bertukar sikapnya daripada seorang yang pasi( menjadi akti( semasa dan selepas proses pembelajaran dan pembelajaran berjalan% B ) Memudah Dan Mempercepatkan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Penggunaan teks sama ada dalam bentuk perkataan atau nombor menimbulkan masalah bagaimana untuk menerangkan bahagian.ik' )ideo serta animasi yang membantu mengukuhkan lagi ke(ahaman pelajar terhadap sesuatu konsep% Penggunaan mu.sebagai medium untuk mencari dan mengakses maklumat daripada BD.bahan multimedia interakti( dibangunkan dengan dengan menggunakan bahan )isual gra(ik' teks' mu.

pelajar pintar untuk tujuan pengayaan% Pengajaran yang guru sampaikan lebih berkesan melalui media elektronik kerana pelajar dapat melihat sendiri apa yang diterangkan oleh guru dengan bantuan komputer% Kaedah ini membolehkan murid memahami dan menghayati situasi pembelajaran yang sebenar% Dengan kemahiran TMK yang guru miliki' guru boleh memuat turun maklumat' gambar dan rakaman )ideo dari internet% 7uru juga menggunakan perisian Microso(t Po+erpoint dengan bantuan kamera digital masukkan gambar.melkan tugasa atau latihan kepada guru% Pelajar boleh bertanya secara terus dan guru pula akan menja+ab dengan cepat 9elaslah di sini melalui TMK jalinan komunikasi yang mantap dapat dilakukan secara berkesan% 7uru dapat membantu meningkatkan jalinan komunikasi antara guru dengan pelajar dan pelajar sesama pelajar% Pelajar juga dapat berkomunikasi dengan ramai orang di seluruh dunia hanya menerusi skrin komputer menggunakan hujung jari sahaja% 0ni menggambarkan kemahiran TMK yang guru miliki telah dapat menumbuhkan inspirasi kepada para pelajar dan dapat meningkatkan komunikasi yang e(ekti(' cepat dan mudah% D)% Pengekalan 0n(ormasi Gang Berkesan Multimedia digunakan sebagai perantara dalam sesebuah penyampaian atau pesembahan maklumat kepada para pelajar% 0a digunakan oleh indi)idu yang mahukan kemudahan serta impak yang berkesan dalam persembahan maklumat mereka dengan sesebuah komputer peribadi yang lengkap dengan elemen multimedia .a menghantar' menerima dan berkongsi maklumat dalam pelbagai bentuk elemen multimedia% /al ini akan me+ujudkan hubungan kerja berpasukan dalam kalangan pelajar di samping memantapkan kemahiran berkomunikasi% Penilaian boleh dijalankan oleh guru secara indi)idu dan kumpulan' perbincangan akan dibuat selepas hasil tugasan dibentangkan di dalam kelas% /al ini akan menggalakkan percambahan pemikiran dan memantapkan kemahiran ber(ikir serta komunikasi para pelajar% *elain itu 0nteraksi guru dan pelajar dapat dipertingkatkan melalui TMK di mana guru dan murid berhubung terus melalui internet' e.merta% Pelajar membuat tugasan menggunakan papan interakti(' hasil tugasan mereka dipancarkan menerusi projektor &BD% 7uru boleh membuat penilaian terhadap hasil tugasan pelajar dan membetulkan kesalahan mereka pada masa itu juga% Para pelajar dapat mengetahui di mana kekuatan dan kelemahan tugasan mereka% /al ini dapat meningkatkan pemahaman pelajar' dalam masa yang sama saya dapat membetulkan kesalahan yang dilakukan dengan serta merta% Kesimpulannya jelaslah di sini' dengan menggunakan TMK telah dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan para pelajar terhadap mata pelajaran yang diajar% Proses pengajaran dan pengajaran menjadi lebih mudah dan lebih menarik% /asilnya para pelajar dapat menghasilkan tugasan yang sempurna% /al ini dapat membantu memudah dan mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah kerana penggunaan TMK dalam pengajaran pembelajaran telah memudahkan tugas guru dan pelajar dalam menguasai kemahiran yang di ajar% B%) Membentuk 9aringan Komunikasi Gang 8(ekti(' Bepat Dan Mudah Melalui TMK pelbagai bentuk maklumat dapat disampaikan dengan berkesan dan menarik% Penggunaan gra(ik' ilustrasi' dan apa bentuk gambar rajah yang digunakan dapat meningkatkan keberkesanan dalam pembelajaran% Tambahan pula penggunaan pelbagai media seperti audio' )ideo dan animasi yang dinamik dapat meyampaikan maklumat dengan lebih e(ekti( lagi bila diadunkan dengan teks dan gra(ik% Penggunaan TMK sebagai alat komunikasi merupakan serampang dua mata dalam perkongsian maklumat dan komunikasi% TMK membolehkan pelajar dan guru daripada lokasi yang berbe.gambar dan guru boleh tayangkan kepada para pelajar menerusi projektor &BD% Para pelajar mungkin mendapat idea dan pengetahuan untuk bertutur dan menceritakan apa yang disaksinya dari a+al hingga akhir dengan penuh keyakinan ' ini menunjukkan proses pembelajaran yang berkesan telah berlaku% Penggunaan papan interakti( semasa mengajar membolehkan guru membuat pembetulan setiap kesalahan yang dilakukan oleh para pelajar dengan serta.mail atau berkunjung ke laman blog% Melalui internet pelajar dapat berhubung dengan sesiapa sahaja +alau di mana berada kerana kadar caj yang dikenakan jauh lebih rendah dalam masa yang pantas%% Teknologi multimedia membolehkan guru melihat +ajah pelajar yang menghubungi guru pada paparan skrin komputer% Pelajar dapat berbual secara terus dengan guru menerusi skrin komputer% Para pelajar akan merujuk kepada guru apabila ada masalah yang berkaitan dengan pembelajaran dan pada masa mereka memerlukan nota dan bahan rujukan% 0nteraksi dan komunikasi sebegini juga memudahkan guru untuk memantau hasil kerja pelajar apabila mereka menge.

a berdasarkan prestasinya di dalam sesuatu konsep atau isi pelajaran% *ebelum akti)iti tersebut dilakukan guru harus memastikan yang pelajar telah menguasai terlebih dahulu konsep atau isi pelajaran yang hendak diuji sebelum pelajar dibenarkan mempelajari konsep atau isi pelajaran pada tahap yang lebih tinggi% Para pelajar boleh mengulang belajar sesuatu konsep atau isi pelajaran itu pada bila.soalan yang melibatkan konsep dan isi pelajaran itu boleh juga disediakan dengan ja+apan yang membolehkan para pelajar saya membuat penilaian secara sendiri% Bila pelajar dapat menja+ab soalan dengan betul mereka akan berasa seronok dan ingin mencuba lagi% Bara ini membolehkan pelajar merasai pengalaman pembelajaran yang berbe.bahan ini boleh digunakan dalam bilik darjah dan pelajar boleh tayangkannya berulang kali% /al ini dapat meningkatkan pemahaman pelajar terhadap apa yang guru sampaikan% 0ni menggambarkan TMK dapat meningkatkan pemahaman dan menguatkan ingatan murid. bila masa atau seberapa banyak yang dia mahu% Ditambah pula dengan penggunaan multimedia yang menarik menyebabkan pelajar tidak merasa bosan untuk mengulangi mempelajarinya% Keadah ini telah memperkuatkan lagi ingatan dan meningkatkan pemahaman serta minat pelajar terhadap apa yang dipelajari% 7uru boleh melayari laman.mana perisian yang sesuai dengan kehendak dan kemampuan mereka% Penggunaan perisian aplikasi ini dapat membantu pelajar melaksanakan akti)iti pembelajaran% Perisian aplikasi Microso(t 8Fcell yang sesuai boleh digunakan untuk membantu murid membina gra(.agak menggunakan TMK untuk membantu meningkatkan keberkesanan pengurusan pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah% *aya boleh menggunakan pelbagai jenis perisian untuk menyediakan set. maklumat tambahan dalam bentuk yang menarik kepada pengguna% Terdapat (akta telah membuktikan baha+a orang ramai telah menggunakan C$ peratus keupayaan untuk mengingat berdasarkan kepada apa yang mereka dengar' lihat dan lakukan' >! peratus daripada apa yang mereka lihat serta dengar manakala ! peratus daripada apa yang mereka dengar sahaja% =leh sebab itu' ciri interakti( dalam persembahan multimedia merupakan komponen penting yang tidak seharusnya diabaikan kerana ia boleh menyokong keupayaan ingatan manusia 0tu sendiri% Memandangkan keupayaan multimedia banyak memberi kesan yang positi( terhadap proses penyampaian maklumat' maka guru seharusnya tidak teragak.gra( yang diperlukan% Manakala perisian Microso(t Po+erpoint membolehkan murid membuat pembentangan hasil tugasan yang guru berikan sama ada secara kumpulan atau indi)idu% Menggunakan komputer semasa mengajar dan belajar dapat meningkatkan semangat atau moti)asi pelajar untuk terus belajar dan mencuba sesuatu yang baru dalam hidup mereka% 1plikasi multimedia yang melibatkan pelbagai jenis media yang menarik dan dinamik dapat meningkatkan minat seseorang pelajar terhadap bahan pembelajaran yang disediakan% *elain itu penggunaan TMK dan multimedia daapt me+ujudkan persekitaran pembelajaran yang merangsang pelajar untuk terus belajar% 1pa yang penting sebagai guru' saya mestilah terus belajar dan memahirkan diri dengan pelbagai kemahiran TMK supaya menjadi lebih .lain maklumat yang boleh diperolehi di pasaran% Bahan.set soalan pelbagai aras secara interakti(% *oalan.murid terhadap isi pelajaran% Ternyata di sini baha+a' TMK telah dapat membantu meningkatkan pemahaman dan mengekalkan maklumat yang diperolehi pelajar melalui kaedah ulangan dan penerokaan%Teknologi maklumat telah memudahkan tugasan guru dan pelajar serta dapat membantu pelajar mempertingkatkan daya ingatan% 1pa yang didengar' dilihat dan dialami oleh pelajar lebih lama kekal dalam memori ditambah dengan penggunaan teknologi yang menarik dan interakti(% 8) Menghasilkan Kerja Gang Berkualiti' &engkap Dan Mantap TMK dikatakan sebagai alat aplikasi apabila membantu pelajar melaksanakan tugasan pembelajaran' di samping sebagai mekanisma penyaluran maklumat pengajaran dan pembelajaran% Penggunaan perisian aplikasi umum seperti pemerosesan perkataan oleh pelajar dalam penghasilan karangan atau penggunaan perisian hamparan elektronik akan menghasilkan plot gra(% Pelbagai perisian aplikasi yang boleh diman(aatkan dalam melaksanakan tugasan pembelajaran seperti Microso(t 5ord' Microso(t 8Fcell' Microso(t 1ccess' Microso(t Po+er Point' Paintshop' dan sebagainya% Pelajar boleh memilih mana.laman +eb yang berkaitan subjek yang diajar' kemudian maklumat tersebut saya simpan dalam BD.dapat memberikan kesan bunyi' paparan gra(ik yang ber+arna +arni' animasi serta )ideo% *et komputer yang dilengkapkan dengan multimedia telah diadaptasikan untuk memberi maklumat.R=M seperti ensaikopedia' pangkalan data dan lain.

alat teknologi% Kemahiran dan penguasaan dalam teknologi akan melahirkan murid yang lebih bersedia dan yakin untuk memasuki alam pekerjaan% Penutup H Rumusan Penggunaan TMK dalam pendidikan selaras dengan hasrat Malaysia untuk meningkatkan kualiti pendidikan bertara( dunia% Pembangunan pendidikan pada abad ke.murid menghasilkan segala penciptaan dan menyelesaikan kerja yang rumit% Melalui penggunaan TMK murid dapat menguasai pelbagai kemahiran manipulati( seperti kemahiran pemprosesan perkataan' pangkalan data dan pembentangan dengan menggunakan alat.ino)ati(' e(ekti( dan berin(ormasi dalam mendidik anak bangsa% Kelainan dalam paparan maklumat dapat membangkitkan minat dan moti)asi murid untuk terus mendalami ilmu pengetahuan atau maklumat tentang mata pelajaran yang diminati% 1pabila minat dan moti)asi pelajar sudah dirangsang' proses pembelajaran seterusnya lebih mudah dilaksanakan% Pengajaran pembelajaran menggunakan TMK dan multimedia dapat me+ujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar% *aya juga mendapati penggunaan TMK membolehkan murid.ak% ( !!$)6 Pro(esionalisme .galanya yang boleh mengambil peranan penting seseorang guru% 7uru diperlukan untuk mencorakkan perkembangan pelajar kerana tugas ini tidak boleh dilakukan oleh teknologi +alau secanggih mana sekalipun teknologi boleh mencorakkan pembelajaran% Pembelajaran memerlukan hubungan manusia dengan manusia dan sentuhan guru terhadap Pelajar% Peranan guru yang berterusan sebagai seorang pakar untuk membimbing' mendorong' membina keyakinan' menunjuk ajar' menangani masalah pembelajaran' mengembang kemahiran diri' dan sebagainya tidak boleh diambil alih oleh teknologi% Dalam menangani arus ledakan teknologi ini guru harus mempertingkatkan kecekapan dalam pengurusan pendidikan' meluaskan peranan guru dalam membantu dan membimbing para pelajar serta membantu guru meningkatkan usaha bagi meningkatkan kualiti pendidikan yang diberi kepada pelajar dan seterusnya berjaya membangunkan modal insan cemerlang' gemilang dan terbilang% Konsep pembelajaran sepanjang hayat menjadikan TMK sebagai medium paling berkesan ke arah merealisasaikan impian tersebut% 1pa lagi dalam usaha kerajaan untuk memperkasakan pendidikan di Malaysia dalam usaha melahirkan bangsa Malaysia glokal berminda kelas pertama dalam menyahut *embilan Babaran 5a+asan ! !% *umber rujukan H Bibliogra(i 1bdul Rahim Bin 1bdul Ra.guru menjadi pendorong kepada kejayaan dan kemajuan pelajar% Teknologi perlu dilihat sebagai satu alat dan bukan segala. " di negara kita menjadi lebih kompetiti( di mana Malaysia perlu melangkah ke hadapan bagi mengantarabangsakan kualiti pendidikan% TMK menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan bertara( dunia yang menjadi impian Malaysia% 7uru bukan sahaja merupakan sumber inspirasi kepada para pelajar' malah guru.