Anda di halaman 1dari 11

‘Semangat Ledang’ 2003, Akrilik atas kanvas Syed Ahmad Jamal, Dato’ (b. !2!"# $%ar, Johor Dato' Syed Ahmad Jamal mendapat pendidikan awal di Johor dan melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di luar negara. Karyanya banyak membicarakan tentang isu global serta membongkar akar umbi seni bangsa. Karya ini merupakan aspirasi pelukis berasaskan siri Gunung edang yang menjadi simbol dan lagenda negara dari aspek alam semulajadi dan alam sekitar. Karya ini turut menyentuh tentang zaman pemerintahan !egeri "elaka yang masyhur dengan watak hang #uah$ %uteri Gunung edang$ dan #un "amat. ukisan ini menyarankan kebangkitan semangat muda dalam proses pemerintahan negara. ‘$%sim &%ah’ !'(. &atik )h%ah *hean *eng, Dato’ (b. ! 2 # +%,ian, )hina Dato' &huah #hean #eng telah memperkenalkan lukisan batik di negara ini bermula pada tahun '()*+an dimana usaha beliau telah menaikkkan tara, lukisan batik daripada seni tekstil kepada seni moden. -eliau gemar melakar kehidupan rakyat "alaysia terutamanya di kawasan luar bandar. "usim buah merupakan situasi yang sinonim dengan negara kita yang mewah dengan buah+buahan tempatan. Subjek wanita dan kanak+kanak$ atau ibu dan anak tampak begitu mesra berkongsikan buah rambutan. .ni merupakan gambaran tentang perlunya kasih sayang diwujudkan samada sesame insan mahupun kepada alam sekeliling. ‘-ago".ago’ !'/. )at minyak atas kanvas, Abd%l Lati00 $ohidin (b. !3( # Lenggeng, 1egeri Sembilan %elukis yang berkelulusan dari -erlin ini mempersembahkan gaya /kspesionis Jerman tetapi berinspirasikan seni suku kaum 01ceanic2 dari wilayah %asi,ik ketika berada di -erlin "useum o, Antropology and 1ceanic Art. 3saha beliau dalam membentuk identiti artistik dapat dilihat dalam karya ini. Karya ini menggambarkan pemandangan biomor,ik tropika dengan gubahan dan stailisasi bentuk ,lora di samping menyentuh ikonogra,i kebudayaan serantau.

PAMERAN LAHAR JIWA

AB*-B.umahyk+ +ada tahun ini( !erima kasih ke+ada +ihak 6alai &eni Lukis 7e"ara khusus ke+ada Ketua Pen"arahnya Puan /airah 'ar#uki kerana telah mena5a fasiliti untuk +elaksanaan +ameran dan 5u"a ke+ada .ed#a Piyadasa di atas kesudian beliau merasmikan +ameran( &eramai lima +elukis muda yan" sedan" membina nama diundan" untuk mem+amerkan bakat serta kreati8iti mereka di dalam +ameran ini( LAHAR JIWA mewakili "elodak hati seniman yan" senantiasa bertarun" untuk menem+uhi +er5alanan seni mereka yan" masih 5auh dan +enuh kemun"kinan( 9Kemun"kinan-kemun"kinan yan" berlaku dari+ada +en"alaman ini dikuti+ dan difailkan seba"ai ru5ukan diri ke+ada +ernyataan +roses hidu+ untuk melihat semula kemun"kinan-kemun"kinan yan" lain sama ada +asti benar atau realitinya( 6a"aimana untuk menerimanya seba"ai sebaha"ian dari+ada kehidu+an anda atau hanya sekadar men5en"uknya secara sedar atau sinis9 Kenyataan tersebut telah dian"kat dari karya Fairus Ahmad Yusof yan" berta5uk :&eman"at .aun Kerin":nya( 6eliau yan" mahu berinteraksi secara terus den"an audien mene"askan bahawa 9cahaya bentuk suasana 5alinan dan warna alam sentiasa memberi kesan yan" mendalam yan" tidak ternilai har"anya9 $asanul %syraf %dris +ula mem+amerkan dua karya sirinya yan" berta5uk :&iri &elak ?@ dan &iri &elak ?.di .**.en"an men""unakan system audio audien diundan" 0atau atas rasa in"in tahu1 menden"ar melalui head+hone yan" disediakan dan men"hayati bunyi-bunyian yan" dihasilkan sendiri olehnya( Karya tersebut yan" berfun"si mencetus +en"alaman bunyi dalam diri mam+u men"hasilkan ima5an yan" +elba"ai berdasarkan +en"alaman masin"masin"( &i"nifikan dari se"i estetik yan" dihasilkan dari bunyi elektronik yan" diubahsuai akan mem+amerkan keindahan tersendiri men"andun"i ke+elba"aian ka+asiti dalam men"hasilkan 8isual( &ifat sensiti8iti dan ke+erihatinan yan" menebal terhada+ alam sekitar amnya meru+akan tema utama yan" dibawa oleh &arudian 'ohmin dan Khairul A#uwan %shak( &arudian 'ohmin cuba menam+ilkan ima5an berdasarkan memori beliau semasa kecil( %me5 hidu+an air telah dilakar secara semi abstrak dan diatur den"an kom+osisi yan" menarik( Khairul A#uwan %shak +ula lebih senan" melukis ime5 dedaunan dalam :&iri .Jumaat1 2()* +a"i .iri< Lahar Jiwa Yan" 'erata:( Karya bersifat instalasi 0seni +emasan"an1 yan" mem+ersoalkan tentan" +en"alaman hidu+ yan" dikuti+ sudah +asti mendewasakan setia+ indi8idual tersebut( 'enca+ai satu taha+ walau+un sedikit( %a 0walau+un tan+a disedari1 telah men"ubah +erse+si diri dalam men"ada+tasi sesuatu( 6eliau yan" melakarkan wa5ah-wa5ah dirinya sen"a5a membiarkan karya tersebut di bawah terik mentari dan hu5an su+aya dimamah keadaan serta waktu( &ecara +eribadi beliau ber+enda+at bahawa +erubahan yan" ter5adi bukanlah sesuatu yan" dirancan" seba"aimana sebuah realiti kehidu+an dan esok bukan satu ke+astian( &ean"katan den"an Fairus Ahmad Yusof !en"ku A#hari !en"ku A#i#an yan" baru saha5a menamatkan +ela5aran lan5utan beliau di Australia dan kini bertu"as seba"ai +ensyarah di =ni8ersiti &ains 'alaysia 0=&'1 turut menam+ilkan karya yan" a"ak unik dari kebiasaan( !en"ku A#hari melalui karyanya yan" berta5uk :7ew Ad8entures in $i Fi>the answer to 'icheal &ti+e:s 'isinter+reted +roclamation: cuba bermain den"an +roses +enden"aran manusia( .**A .2 dalam Pameran Lahar Jiwa ini( %me5 "untin" yan" mendominasi keseluruhan karya menimbulkan +erasaan tertanya-tanya +ara +emerhati yan" rata rata men"aitkan karya tersebut den"an +eribahasa melayu lama iaitu 9se+erti "untin" dalam li+atan:( 6a"aimana+un +enda+at itu makin rele8an den"an teknik selak +ada +ermukaan kan8as dan +enyataan artis itu sendiri 9 ketram+ilan luaran tidak semestinya men5amin nilai dalaman yan" sebenar9 Pada +ameran ini audien dihidan"kan den"an kelainan bentuk aliran dan +emahaman dalam +en"hasilan karya seni( Ke+elba"aian ini da+at dilihat +ada setia+ karya yan" menam+ilkan medium yan" berbe#a antara satu sama lain se+erti instalasi new media dan lukisan kon8ensional( 7amun +erbe#aan medium tersebut tidak men5arakkan atau mendominasikan setia+ karya yan" ter+amer malah karya tersebut da+at memberi im+ak atau +en"ertian yan" a"ak mendalam +ada audien berdasarkan konse+ tema artis terlibat( A.3(** +etan" kecuali cuti umum [e4ce+t +ublic holidays]( Pameran ini adalah +ameran seni yan" +ertama di5alankan di .Pameran Lahar Jiwa : Karya-karya terkini oleh [recent works by] Fairus Ahmad Yusof !en"ku A#hari !en"ku A#i#an $asanul %syraf %dris Kairul A#uwan %shak dan &arudian 'ohmin( Pameran berlan"sun" hin""a )* A+ril .umahyk+ %+oh( /aktu +ameran : 0%snin .K%6 : .

Salah seorang daripadanya inilah pelukis agung -elanda$ 8incent 7an Gogh 5'9):+'9(*6.aktor estetika yang mendorong terjadinya perubahan corak dalam seni lukis tradisional dan sebahagian kontemporari Jepun. "asyarakat Jepun tradisional telah meletakkan seni lukis sebagai medium untuk memenuhi keperluan integriti untuk mengungkapkan rasa keindahan$ bersi. 1leh itu$ dalam setiap karya tradisionalnya mempunyai keseimbangan tujuh karateristik iaitu fukinsei 5asimetri6$ kanzo 5sederhana6$ kokou 5esensi6$ Shizen 5kewajaran6$ yuugen 5bermakna6$ datsuzoku 5bebas dari ikatan6 dan seijaku 5keheningan6.ah dan spritual. 2me.alsa. // bersama pelukis 7eteran Jepun$ <asumichi =ukawa di pameran Arts =or /arth Aid di #aito >all$ #okyo$ baru+baru ini. 1leh itu$ karya+karya lukisan tradisional pada asasnya memuatkan ajaran moral$ nilai+nilai spiritual$ dasar meta.smail 4. seni $alaysia di *okyo 1leh Azman .izik$ ekspresi dan kualiti material yang terdapat di alam ini.#3A keagamaan 5-uddhisme dan Shintoisme6 merupakan salah satu daripada .at uni7ersal dan tidak mengenal status$ waktu serta tempat. ukisan+lukisan pelukis negara itu pada abad yang ke+'( misalnya pernah menjadi inspirasi kepada ramai pelukis terkenal dunia. -eliau melahirkan beberapa karya yang dipengaruhi oleh karya+ karya cetakan kayu dan gaya lukisan Jepun yang mengkagumkan.S3. !ilai+nilai ini menimbulkan kekaguman tersendiri terhadap karya+karya lukisan Jepun yang sarat dengan nilai .!ilai+nilai agama tersebut menjadui acuan untuk mengatur tingkah laku kehidupan sosial$ pembentukan nilai serta etika yang seterusnya menjadi elemen utama kerja+ kerja seni para pelukisnya. .

.brahim$ Amirudin Ari. !egara Jepun sememangnya terkenal dengan karya+karya cetakan kayunya$ sehingga memberi pengaruh yang besar kepada perkembangan seni lukis dunia pada suatu ketika dahulu. Sebanyak D)* buah karya telah dipamerkan pada pameran selama lima hari tersebut.nternational #rade &entre$ #okyo$ Jepun$ baru+baru ini.a merupakan kerja oleh :** pelukis Jepun dan tujuh pelukis "alaysia.brahim mempamerkan tujuh buah karya yang dihasilkan khas untuk pameran ini iaitu siri Waiting for Sakura yang menggunakan mEdium akrilik dan cat minyak di atas kan7as. Sesungguhnya$ Waiting for Sakura mempunyai makna yang tersendiri.Karya+karyanya seperti Potrait of Pere Tanguy 5'99?6 dan Japonaiserie: Oiran 5'99?6 oleh 8an Gogh jelas menunjukkan pengaruh gaya seni itu yang menebalkan.. .in$ Aris Aziz$ Azmi Aris$ Abu -akar . . Suzlee$ pelukis abstrak negara yang sinonim dengan !ove"ent Series iaitu Suzlee . Karya+karya seni yang dihasilkannya sangat halus dan tinggi mutunya$ ini terlihat pada seni 7isual oleh 3tagawa >iroshige yang bertajuk Great Bridge 5'9)?6 ataupun Katsushika >okusai$ # he Great Wave 5'9@*an6.a sebuah simbol dan keterujaan Suzlee sebagai pelukis menyelami keindahan bunga sakura yang belum pernah dilihat secara dekat sebelum ini. 3ntuk memberi pendedahan kepada pelukis "alaysia$ Japan "alaysia Aorld Arts B &ulture /Cchange telah membawa lapan pelukis terkenal "alaysia dalam satu satu pameran yang berlangsung di #aito >all$ . Kekaguman dan keterujaan terhadap sakura diberi makna yang tersendiri melalui gerakan+gerakan berus yang kasar dan kadang+kadang mencipta ruang melankolik tersendiri pada kan7as.aim Darulaman dan Jack. Gejolak rasa dan keterujaan yang memenuhi jiwa itu diluahkan dengan garisan gestural yang spontan dan bersahaja yang menghidupkan watak pada setiap karya.dris dan . %ameran Arts For arth Aid tersebut dirasmikan oleh Duta "alaysia ke Jepun$ Datuk 4adzi Abdul 4ahman. %elukis+pelukis "alaysia yang mengambil bahagian dalam pameran tersebut ialah Suzlee .

%enggunaan warna terang seperti merah dan hijau menjadikan setiap karyanya sebagai titik tumpuan untuk berkomunikasi dengan khalayak. Sedikit tekstura dimasukkan pada komposisi tertentu karya agar permukaan kan7as tampak pelbagai dan tidak terikat pada permukaan yang rata sahaja. Keindahan sakura itu juga akan menjadi subjek utama pada pameran solonya yang ke+') yang akan diadakan di sebuah galeri di Kuala umpur$ tidak lama lagi.Aujud kesimbangan yang luar biasa antara romantika dan keghairahan yang luar biasa dalam menanggapi persoalan mengenai keindahan sakura yang digambarkan pada kan7as tersebut. Karya beliau mempunyai warna yang menarik dengan kepelbagaian warna. . .a antara lain merupakan kerjasama antara Aorld Arts B &ulture /Cchange "alaysia+Japan "alaysia Association$ #ourism "alaysia$ %ersatuan Seni ukis Kotemporari "alaysia 5"&AA6$ %ersatuan >omestay "alaysia$ %ersatuan -ulan Sabit "erah "alaysia dan -alai Seni ukis !egara. Seperti kebiasaannya$ . Sementara itu$ Arts For arth Aid merupakan lanjutan kepada pameran Japan$!a%aysia Wor%d Arts & #u%ture 'hi(ition for Friendship in )**+ yang telah diadakan di -alai Seni ukis !egara pada @9 Julai @**?. Aarna malap dan kelam digunakkan bagi menghidupkan suasana mistik dalam karya. penting yang mengisi komposisi dalam ruang pada dada kan7as. Abu -akar . Karya semi abstrak tersebut menggabungkan imej tumbuhan ubat+ubatan tradisional "elayu sebagai moti.aim Darulaman pula menggunakan imej perahu atau bot sebagai subjek utama karyanya yang didasarkan pantun bahari "elayu tradisional. Sebanyak D buah karya dari siri tersebut yang menggunakan medium akrilik di atas kan7as dipamerkan.dris pula mempamerkan karya siri terbaru iaitu #ap Sai #in.

iation sangat jelas memperlihatkan bagaimana pelukis ini merentasi satu pengalaman yang menarik. A.aatkan seni batik sebagai asas karyanya yang diolahkan dengan gaya yang lebih kontemporari serta mengangkat elemen yang ada dalam budaya setempat. Karya yang dipamerkan dalam Teng : An Appre.nilah yang dilakukan oleh Datuk &huah #hean #eng yang membawa nuansa batik pada karya lukisannya sejak setengah abad lalu. #eng yang dilahirkan di &hina tahun '('@ tetapi dalam direktori seni lukis tempatan dan antarabangsa$ #eng dikenali sebagai Bapa -ukisan Batik terunggul. /lemen budaya khususnya "elayu yang dilihat pada sekelilingnya diangkat menjadi subjek yang sangat dominan dalam lukisannya. Kalau dalam seni tampak &ina$ lukisan berus &ina memiliki identiti yang rapat dengan seni dan tamadun budaya &ina$ batik adalah mani. Goresan batik sangat unik dan tersendiri.estasi seni tampak tradisional "elayu.iation yang kini sedang berlangsung di -alai Seni ukis !egara 5-S !6 Kuala umpur memberikan satu pengalaman baru tentang bagaimana eksplorasi terhadap seni tampak tradisi yang rapat dengan budaya "elayu.K%6 : CAB*CB.!G &ongkak$ '(9D. .resiasi seni batik *eng %ameran Teng F An Appre. #eng nama yang dibawa ke seluruh pelosok dunia meman. #etapi batik juga menjadi suatu yang cukup impresi.**2 A. >ampir semua lukisan yang dipamerkan di pameran ini menunjukkan sensiti7iti #eng terhadap budaya dengan mengeksploitasi sebaik mungkin . apabila diberi pengolahan modenisme dan kontemporari. -atik adalah suatu yang sangat akrab dengan adat dan budaya "elayu serantau.% A<.

. Sejak penghujung dekad '()*+an lagi beliau memberikan tumpuan kepada seni kra. 3!.lukisan batik. #eng sebenarnya seorang pelukis milik kita yang sudah mencipta nama di seluruh dunia. -eberapa lukisan dengan jelas #eng memberikan satu persembahan khususnya penciptaan . batik yang digubah secara penuh seni menjadi karya lukisan. "enikmati karya+karya #eng seumpama kembali ke kampung halaman.igura serta akti7iti budaya menjadi subjek penting yang diselarikan dengan kedudukan batik dalam masyarakat "elayu. #eng datang ke %ulau %inang ketika berusia '9 tahun dan selepas berkerja dalam pelbagai bidang$ akhirnya beliau memilih menjadi pelukis dan menjadi antara pengasas %enang Art Studio tahun '(D*+an.o of a /ind tahun '(D9 untuk dicetak pada kad+kad ucapan dan menjadi rakyat "alaysia pertama yang diberikan penghormatan setinggi itu.igura yang memberikan kesan nostalgik kepada kita tetapi penghayatan yang berbeza. >anya sebahagian kecil saja dimuatkan dengan lukisan . %ameran solonnya yang pertama di -S ! ialah pada '(D) selepas nama #eng mengharum dalam dunia seni lukis negara ini. -atik adalah seni kra. "enghayati karya +karya #eng sangat melekakan. Karya yang dipamerkan di -SK hingga =ebruari @**( antara yang terbaik pernah dihasilkan. Ada .&/= pernah memilih karya lukisan #eng$ T. "alah sebahagian besar karya lukisan batik ini memberikan tumpuan kepada masyarakat di luar kota di mana . "aka karya lukisan #eng dalam konteks dunia adalah satu mani.igura yang kompleks serta permainan warna yang begitu harmoni.ni menjadi identiti sekaligus memperlihatkan karyanya datang dari negara ini. "elayu nusantara dan pengabdian #eng kepada batik suatu yang sangat murni. Aalaupun lukisan+lukisan ini menjadi satu realisme magis yang bukan lagi realiti tetapi pengamatan pelukis sangat dekat dengan budaya "elayu di sekelilingnya. Semua ini mengingatkan kepada keunikan batik yang sebenarnya tidak pernah luput ditelan zaman. %ameran pertama ini memancarkan satu ledakan yang bukan kecil kepada #eng$ beliau sangat konsisten dengan pameran+pameran solo seterusnya ke Kuala umpur$ Singapura dan melangkah jauh ke seluruh pelosok dunia. Gaya karya lukisan awalnya banyak dipengaruhi oleh karya+ karya %icasso tetapi kemudian beralih kepada %aul Gauguin.estasi budaya "elayu yang disampaikan menerusi seni batik. #eng memulakan pameran solo pertamanya di %ulau %inang tahun '()) dengan memperagakan batik sebagai satu gayanya.

batik dengan suntikan yang ekspresionisme$ modenisme dan abstrak. -eliau menggali dan mengangkat seni kra. Semua lukisan yang dipamerkan ini tidak ada yang membawa landskap kebudayaan &ina dan ini barangkali memperlihatkan kecintaan yang tidak berbelah bagi kepada negara ini.berus &ina karya #eng tetapi . .ni adalah sumbangan besar membawa satu akar tradisi "elayu ke dunia antarabangsa. + Ku Seman .igura dan alamnya adalah diangkat daripada landskap budaya "elayu negara ini.

ar .GA pelukis kelompok Anak Alam iaitu Anuar 4ashid 5paling kiri6$ <usu. Kelompok Anak Alam mewakili satu kumpulan pengiat seni masyarakat bawahan yang berkarya kerana minat dan tanggungjawab terhadap kebudayaan masyarakatnya. ati. "enulis tentang kemanusiaan serta sosioekonomi dengan tinta kreati. "ereka berbicara tentang politik melalui catan. Gha.brahim 5penyair6$ A. "ohidin 5seni tampak6$ Johan Jaa. #ercatat beberapa nama yang cukup sinonim dengan pelbagai genre seni tanah air.K%6 : C-B*3B. .brahim selepas majlis perasmian pameran #iga Alam di %asar Seni$ baru+baru ini. Antaranya .alanan kanvas Anak Alam 1leh Azman .er.ainon . A. atau mendiskusikan perilaku sosial di pentas teater. "erekalah yang bertanggungjawab memperkembangkan bidang kesenian dan kebudayaan terutama di sekitar ibu kota. "enerusi seni kelompok itu bersungguh+sungguh mengisi kekosongan seni tanah air yang ketandusan penggiat terutama pada dekad pasca ': "ei '(D( ketika pemimpin pelbagai kaum berusaha gigih mewujudkan sebuah integrasi melalui politik$ ekonomi dan sosial.**D *iga Alam memori .smail$ %yanhabib$ A. Gajah dan "ustapa . Segala+galanya diluahkan menerusi seni.ikan.smail %/4A!A! kelompok Anak Alam dalam perkembangan seni tanah air sejak awal '(?*+an tidak dapat dina..#.ar serta Khalid Salleh 5teater6 dan ramai lagi..

-agi <uso. . "ustapha yang dianggap sebagai salah satu ikon seni tampak Anak Alam pada dasarnya masih mengekalkan gaya serta konsep catan yang dimulakan sejak '(?G. . Siri /lephantoidea misalnya mengupas banyak isu yang berada disekitarnya tetapi pada masa yang sama ia juga sebuah dongeng atau . <uso. !amun$ ia tidak lahir begitu sahaja. Setiap karyanya merupakan paparan tentang gajah yang diberi sentuhan atau perspekti. kanak+kanak.a merupakan pameran bersama tiga pelukis daripada dua generasi yang berbeza kumpulan Anak Alam pada dekad '(?*+an dan '(9*+an iaitu <uso. Gaya dan corak asal ketika berada dalam Anak Alam tidak berubah dalam karya ketiga+tiga pelukis tersebut. . "ereka adalah seniman rakyat yang menyuarakan pendapat dan rasa hati tanpa mengira tempat.brahim dan Anuar 4ashid. &iri+ciri arca yang menghubungkan antara gestural dan geometri tanpa mewujudkan imejan pada kan7as cuma diperkemaskan dengan sedikit sentuhan baru terutama catan.smail$ Kuala umpur.Antara tahun '(?: hingga '(9G$ Anak Alam berpusat di sebuah banglo di Jalan Sultan .ndonesia$ <ogjakarta. -eliau lahir di Anak Alam pada dekad '(?*+an. Kalau ada pun ia cuma sekadar pembaharuan atau eksperimen ketiga+tiga pelukisnya. Gaya itu merupakan kombinasi bakat dan pendidikan . Gajah pula merupakan ikon dalam genre seni nai7e di negara ini. -ermula pada detik itu$ gajah menjadi subjek yang sinonim dalam semua karyanya.ormal dalam seni catan yang ditekuninya di Sekolah Seni 4upa . "emang di satu sisi$ ia hanya sebuah pandangan surealis dan .antasi tetapi pada masa yang sama merupakan sebuah imej pemberontakan terhadap apa sahaja yang dianggap 0mengecewakan2.smail 5<uso. 7isual tentang masyarakat$ sosiaobudaya$ politik dan sebagainya. Kini bangunan tersebut sebahagian daripada kampus baru Akademi Seni dan Aarisan Kebangsaan 5Aswara6. Selepas @? tahun dalam Anak Alam mereka terus berkarya dan memperjuangkan imej seni tampak "alaysia yang merupakan perspekti.antasi untuk hiburan.$ gajah sebenarnya hanya subjek untuk menceritakan pelbagai persoalan yang ada di sekitarnya. .a kadang+kadang menceritakan tentang manusia$ politik dan kemanusiaan. Gajah6$ "ustapa . "emori silam -aru+baru ini$ pameran #iga Alam yang berlangsung di #he AnneCe$ %asar Seni$ Kuala umpur mengembalikan memori silam dan pahit getir perjalanan anak+anak seni tanah air. -ahkan$ sering terdapat penyair+penyair Anak Alam pada dekad itu yang membaca puisi di bawah sinaran lampu jalan.

sirkan oleh indi7idu tersebut sahaja. Sebenarnya$ makna pameran #iga Alam lebih daripada itu.a sebenarnya$ membawa generasi muda hari ini untuk merasakan betapa kunci memperkasakan seni itu adalah kesungguhan dan keazaman yang kental sebagaimana lahirnya kelompok Anak Alam. -eliau lahir dalam kelompok itu pada hujung dekad '(?*+an ketika kumpulan itu berada pada era transisi. melihat .<usu. Dalam erti kata penglibatannya ketika beberapa tokoh lama dalam Anak Alam tidak lagi akti. . Dari aspek karya$ setiap lukisannya merupakan simbol daripada sebuah perjalanan atau dalam pengertian lain$ kehidupan itu sendiri merupakan sebuah pergerakan.antasi dan dongeng itu kadang+kadang mewarnai hidupnya untuk melangkah ke hadapan atau proses kematangan.nderaputra 5'(?96. untuk berkarya secara berkelompok kerana keluarga dan sebagainya.a mewujudkan ketenangan bukan hanya kepada pelukisnya tetapi juga khalayak. Anuar mendapat pendidikan . %emikiran$ deria dan segenap anggota yang terdapat pada tubuh manusia itu sendiri merupakan sebuah pergerakan yang hanya mampu dita. -eliau tidak memisahkan setiap karya dan kehidupannya.alsa. . %ada permukaan kan7as$ Anuar memaparkan sapuan catan yang harmoni dan lembut dalam satu komposisi yang mengkagumkan. -erdasarkan perspekti.ormal dalam bidang seni tampak dari 3ni7ersiti #eknologi "ara 53i#"6 dan mulai menyertai kelompok tersebut pada dengan siri pertamanya Kelahiran . -ukan sekadar melihat dan merenungi karya+karya pelukis 7eteran yang menempuh pelbagai onak dan duri dalam berkarya. Apa yang digambarkan pada kan7as adalah detik+detik diri yang bergerak dan sentiasa berkembang. itu$ Anuar ber. Apa yang tergambar pada kan7as dalam karyanya seperti %hatanum hanyalah gambaran luar mengenai pemikiran dan pengembaran tetapi ada makna lain disebaliknya. Generasi muda Sementara itu$ Anuar 4ashid merupakan antara 0generasi muda2 dalam Anak Alam. -aginya$ setiap orang mempunyai cara atau pendekatan tersendiri untuk menyuarakan tentang hidup atau apa sahaja persoalan. .ah pada setiap karyanya.