Anda di halaman 1dari 2

MINIT MESYUARAT PENGURUSAN KELAS PENDIDIKAN KHAS 2013 TARIKH: 30 OKTOBER 2013 HARI: RABU MASA: 1.

15PM TEMPAT: KELAS PENDIDIKAN KHAS KEHADIRAN: 1. Cik Maizaitun Akmar binti Nordin – Pengerusi (Penyelaras Pendidikan Khas) 2. Pn Nor alimaton binti Kamarudin – !etiausaha ("uru Pendidikan khas)

#. Cik $atimah % $arhaa binti &ainuddin' "uru (. Cik Norhaniza binti Alias' "uru ). Pn Nor !aliza binti !alleh' PPM

1.0

Ucapan Pen e!"#$ Ma%&$# 1.1Pengerusi mengu*a+kan selamat datang ke+ada semua yang hadir +ada hari ini dan ,uga terima kasih serta tahniah atas ker,asama yang diberikan.

2.0

Pen "!"#an Ke'an an 2.1Pn. Nor !aliza membentangkan baki terkini +eruntukan untuk PC" (-P./) adalah sebanyak 0M2111.(1 setelah dikemaskini. 2.2Cik Maizaitun men*adangkan su+aya +eruntukan tersebut digunakan untuk membeli almari dan +eti se,uk. Pembelian almari ini adalah bertu,uan untuk kemudahan +enyim+anan alatan dan +erkakasan memasak di sam+ing men,amin kebersihan serta keselamatannya. Peti se,uk +ula dibeli untuk +enyim+anan bahan makanan yang basah untuk akti2iti memasak bagi sub,ek Kemahiran idu+.

2.#Pn Nor alimaton Kamarudin men*adangkan +embelian me,a murid untuk meletakkan kom+uter dan mesin +en*etak dan +a+an tanda untuk diletakkan di hada+an kelas. 2.(Cadangan'*adangan tersebut disokong sebulat suara oleh ahli mesyuarat.

#Mesyuarat ditangguhkan +ada +ukul 2.1) +etang.erhara+ agar setia+ akti2itiyang diran*ang da+at di. (.2.aran lain.alankan dengan .! tahun hada+an.ayakan mesyuarat +ada hari ini.0 La$n(&a$n.akti. .1Pengerusi mengu*a+kan terima kasih ke+ada yang hadir dan men.0 Ucapan Penan "*an Pen e!"#$ (. 3.)Cik Maizaitun Akmar meminta guru'guru +endidikan khas menyenaraikan ke+erluan untuk digunakan dalam mata +ela.2Cik Maizaitun meminta semua guru menyia+kan modul +entaksiran untuk +elaksanaan P. 3isediakan oleh4 55555555555555555555 (N60 A-7MA/6N KAMA0837N) N6037N) "uru Pend. #.esar !K 39sa .ayanya.0A7! M6 AM93) "uru . ). Khas 3isemak oleh4 555555555555555555555555 (C7K MA7&A7/8N AKMA0 Penyelaras Pend Khas 3isahkan oleh4 555555555555555555555 (M.1Cik Maizaitun Akmar meminta Pn Nor !aliza untuk memasukkan nama murid yang ter*i*ir dalam +ermohonan elaun PC". #.2. (.