Anda di halaman 1dari 16

SEBAGAI SEORANG PENGURUS SEKOLAH, BAGAIMANA ANDA BERUSAHA MELAHIRKAN GURU YANG PROFESIONAL BAGI MENCAPAI ASPIRASI PENDIDIKAN

BERTARAF DUNIA. 1. PENGENALAN Kebelakangan ini sering diperkatakan bahawa profesion perguruan tidak lagi diberikan penghormatan yang tinggi oleh masyarakat berbanding pada masa dahulu.Guru sering dikaitkan dengan tindakan-tindakan yang mengikut emosi seperti mencederakan murid, mencabul kehormatan dan bersikap materialistik. Senario ini walaupun sangat kecil dari segi pertusannya namun. Ia telah memberikan satu impak yang besar kepada imej profesion Keguruan. Untuk mengikis tanggapan negetif masyarakat terhadap tahap profesionalisme guru,institusi pendidikan khususnya sekolah perlu berusaha melaksanakan pelbagai strategi bagi memastikan insiden-insiden tersebut tidak akan berlaku . Guru memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan aspirasi Kementerian Pendidikan untuk mencapai matlamat alsafah Pendidikan !egara dan misi membangunkan sistem pendidikan yang b r!ua"#$# dan bertaraf dunia."eras kelima dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan #PIPP$ yang dilancarkan pada %& 'anuari ())* ialah memertabatkan profesion Keguruan bagi memastikan profesion itu dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipertanggungjawabkan dalam pembinaan generasi masa depan .+angkah ini menujukkan kesungguhan Kementerian Pelajaran untuk % "a&#r!an modal insan kelas pertama yang merupakan salah satu kunci utama untuk membolehkan negara mencapai wawasan ()() yang telah digagaskan. MAKNA ISTILAH '.1 GURU. Guru merupakan tenaga ikthisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid di sekolah. Ikthisas bermaksud pekerjaan yang memerlukan latihan dan pendidikan yang mendalam.,ak Soon Sang #%--.$ '. PROFESIONAL Profesional bermaksud satu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan ikthisas yang b r!ua"#$#, bersikap jujur, dedikasi , bertanggungjawab, bermoral tinggi dan mempunyai autonomi bertugas serta mematuhi etika yang ditentukan oleh organisasinya.,ak Soon Sang #%--.$ '..( ASPIRASI

/spirasi adalah keinginan yang kuat untuk mencapai cita-cita .Kamus 0ewan#%-.-$ '.( PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA Kementerian Pendidikan menegaskan bahawa pendidikan bertaraf dunia bermaksud untuk menjadikan sistem pendidikan berada pada tahap yang sama dengan sistem pendidikan di !egara-negara maju. 0alam kontek sekolah ,"un 0r ,ahathir #())1$ menyatakan bahawa sekolah bertaraf dunia adalah sekolah yang cemerlang dalam semua aspek pendidikan, termasuklah akademik,kokurikulum,sahsiah dan disiplin.Sekolah tersebut mestilah sentiasa berada dalam keadaan terkawal dan tiada rekod salahlaku. (. CIRI)CIRI PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA

,d. iah #())2$ memberikan tujuh ciri-ciri Pendidikan 3ertaraf 0unia iaitu4 %. (. 5. 1. 2. &. ,empunyai /kta,Peraturan dan Undang-undang . ,engadakan Prasarana yang b r!ua"#$#. ,engadakan Program Sekolah 3estari. ,engurus Sumber ,anusia . ,engadakan sistem kawalan kurikulum berpusat. ,engadakan sistem Penilaian dan Peperikasaan /wam 6ang B r!ua"#$#. *. ,enjaga kualiti kehidupan bekerja dan kepuasan Kerja guru. *. CIRI)CIRI PROFESION KEGURUAN. ,engikut ,ak Soon Sang #%--.$ walaupun profesion keguruan masih belum dianggap sebagai suatu profesion sepenuhnya seperti doctor dan peguam, namun beliau membuat rumusan bahawa keguruan juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang terkandung dalam konsep profesion iaitu4 %. ,empunyai latihan Ikthisas dalam Perguruan. (. ,empunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah. 5. ,enjadi ahli kesatuan yang menentukan kod etika sebagai panduan guru dalam segala akti7iti profesionalnya. 1. Pekerjaanya merupakan perkhidmatan yang penting kepada indi7idu dan !egara. 1.2 Guru dianggap pakar dalam pendidikan.

+., SIFAT DAN KUALITI PROFESIONAL YANG PERLU ADA PADA GURU.

,engikut ,ak Soon Sang #())1$ untuk menjadi guru yang berkesan guru seharusnya mempunyai sifat-sifat dan kualiti profesional yang murni.seperti berikut. 2.% S#-a$ #ng#n Ta&u.4 Sifat ini akan mendorong guru sentiasa menambah ilmu pengetahuannya dengan terus belajar dan mendalami dalam apa jua bidang khususnya dalam bidang kurikulum demi kepentingan kerjaya dan profesyennya. Sebagai . /rang guru.yang professional.ia mesti mengamalkan budaya pembelajaran seumur hidup #longlife learning$

2.( P ng $a&uan I!$&#.a. 4 Guru akan melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan seperti ilmu psikologi, pedagogi, kandungan matapelajaran dan kaedah penggunan 3ahan 3antuan ,engajar #33,$. 2.5 Su!a M %ba0a1 0engan banyak membaca guru akan mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam dengan ini penyampaian pelajaran akan lebih yakin seterusnya kualiti professional guru dapat dipertingkatkan. 2.1 Ma&#r B r$u$ur 2 P n3a%4a# Yang B r! .an 1 /pabila mereka mahir bertutur penyampaian pelajaran akan lebih berkesan. 0engan penggunaan sebutan dan tatabahasa yang betul murid-murid tidak akan tersilap. 2.2 Da3a Inga$an Yang Kua$ 4 0engan ini guru dapat menyampaikan pelajaran dengan sepenuhnya dengan ini murid tidak akan ketinggalan isi kandungan pelajaran dan juga dapat mengingati nama anak-anak muridnya. 2.& Da3a U.a&a T#ngg# 4 Supaya tidak rasa bosan dengan rutin tugas harian .Ia akan sentiasa mencari pendekatan mengajar yang baru supaya pengajaran sentiasa menjadi menarik. 2.* M n5ad# P nd ngar Yang Ba#! #good listener$

6., KEMAHIRAN PROFESIONAL YANG PERLU ADA PADA GURU UNTUK

MENCAPAI PENDIDIKAN

BERTARAF DUNIA

Untuk memenuhi cabaran globalisasi di mana dunia tanpa sempadan proses pengajaran dan pembelajaran semakin mencabar.8leh kerana itu guru-guru mestilah mempunyai kemahiran-kemahiran yang berikut4 6.1 M %4un3a# #"%u dan ! %a&#ran da"a% T !n/"/g# Ma!"u%a$ dan K/%un#!a.# 7TMK8 ,enurut 89:0 #%--&$ I:" adalah fasilitator kepada pengwujudan masyarakat berilmu dan bermoti7asi.I:" dikenalpasti sebagai salah satu faktur yang mambantu pencapaian Pembangunan Pendidikan ())%-()%). I:" dalam pendidikan bermaksud penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang menyokong proses teras dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan, pengajaran dan pembelajaran #P;P$ serta pendidikan sepanjang hayat.Penggunaan I:" dalam P;P membolehkan akti7iti P;P dijalankan tanpa kekangan tempat,masa,meningkatkan penggunaan sumber pendidikan disamping mempercepatkan proses pendidikan berdasarkan kebolehan 4 "a5ar..0engan kemahiran ini guru dapat melaksanakan e- pembelajaran dengan cekap.

'. M %4un3a# 4 ng $a&uan 3ng " b#& "ua. dan $ r!#n#. ungsi guru dalam era I:" adalah sebagai fasilitator atau pemudahcara oleh itu mereka perlu mempunyai pelbagai ilmu terutama dalam matapelajaran yang diajar dan kemahiran komputer.,ereka mesti sentiasa mendahului pelajarnya dalam ilmu pengetahuan . (. M ngua.a# Ba&a.a Ingg r#.. 0engan penguasaan 3ahasa Inggeris yang baik guru-guru akan lebih mudah meneroka ilmu melalui internet .0engan pelaksanaan dasar kerajaan yang mewajibkan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris tuntutan untuk menguasai bahasa tersebut adalah semakin perlu. 9., STRATEGI YANG DIGUNAKAN OLEH PENGURUS SEKOLAH UNTUKMELAHIRKAN GURU YANG PROFESIONAL BAGI MENCAPAI ASPIRASI PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA 9.1 MEMANTAPKAN KEPIMPINAN SEKOLAH

,emandangkan fungsi dan peranan pengetua begitu penting dan utama dalam menentukan ! 5a3aan sesebuah sekolah ,maka pengetua hari harus mempunyai kemahiran dan keterampilan paling minimum sebelum mereka berperanan sebagai pentadbir. 'ones #%-..$ /malan yang biasa dilakukan ialah menghadiri kursus dalam perkhidmatan yang dianjurkan oleh Inatitut /minidin 3aki,Kementerian , 'abatan dan Pejabat Pelajaran.Selain itu pengetua perlu menanamkan budaya membaca dan menulis bahan-bahan ilmiah.Pada masa yang sama Pengetua juga harus mempunyai kemahiran I:" dalam pengurusan sekolah bagi menyahut cabaran alaf ini.0engan ilmu yang ada pengetua akan dapat merancang strategi jangka pendek dan panjang ke arah % "a&#r!an guru-guru yang professional .Keterampilannya juga akan menjadi teladan dan moti7asi kepada guru-guru. 9.' MENGADAKAN DAN MELENGKAPKAN PRASARANA Pengurus Sekolah perlu menyediakan prasarana yang belum ada dan melengkapkan serta menambahbaikkan lagi prasarana yang sedia ada di mana kualitinya setanding dengan dengan !egara maju .0engan ini akan memudahkan guru-guru melaksanakan akti7iti pengajaran dan pembelajaran serta akti7iti kokurikulum ke arah mencapai pendidikan bertaraf dunia. +angkahlangkah yang perlu diadakan perlu diambil adalah 4 1. M %bangun!an S#.$ % ICT Pejabat.3ilik Guru.Pusat Sumber Sekolah ,,akmal-makmal Komputer,,akmal Sains,3engkel-bengkel Kemahiran <idup dan 3ilik-bilik Khas seperti 3ilik 3ahasa Inggeris, ,atematik ,Peperiksaan ,3ilik 0isiplin dan sebahagian bilik-bilik darjah yang terpilih hendaklah dilengkapkan dengan komputer dan sistem 'aringan komunikasi #networking$ dengan mempunyai sistem kawalan berpusat di 3ilik Pengetua. Kemudahan rangkaian elektronik seperti Internet,+/! dan =/! juga diadakan supaya e- pembelajaran dan e-pengurusan dapat dilaksanakan olguru-guru dengan mudah dan cepat.,enurut =illiams #%--2$ Internet adalah buku teks masa hadapan.,elalui I:" guru-guru dapat berkomunikasi dengan guru-guru daripada sekolah lain samada dalam atau luar !egara.0engan kemudahan ini guru akan dapat meningkatkan produkti7iti dan profesionalisme mereka. '. M " ng!a4!an B#"#! Guru. 3ilik Guru yang menjadi pusat pentadbiran guru hendaklah mempunyai sai> yangsesuai dengan bilangan guru .Ia juga perlu dilengkapkan dengan perabot yang setaraf dengan jawatan guru sebagai pegawai kerajaan kumpulan / , bilangan komputer yang mencukupi, /lat Penghawa 0ingin ,kemudahan telefon dan ruang untuk berehat.3ilik tersebut juga perlu dipastikan sentiasa bersih dan

ceria.0engan kemudahan ini guru akan lebih bermoti7asi untuk meaksanakan tugas mereka kerana tempat kerja yang selesa. (. B#"#! Dar5a& Yang B r.#&,C r#a dan B r#n-/r%a.#. 3ilik darjah perlu dilengkapkan dengan kerusi, meja ,papan tulis papan kenyataan dan meja serta kerusi guru yang sempurna keadaannya setanding dengan !egara-negara maju. 0engan keadaan yang selesa ini 4 "a5ar akan enang dan berdisiplin dengan itu proses pengajaran dan pembelajaran guru dan murid akan lancar dan berkesan. * .Tanda. "andas murid dan guru yang u>ur perlu diganti dari segi lantai , dinding dan peralatan-peralatan yang ada di dalamnya.Kebersihan dan keceriaannya juga perlu dipastikan setiap hari .0engan keadaan ini guru-guru akan merasa selesa dan gembira kerana pihak sekolah sekolah perihatin kepada kebajikan mereka.Kebersihan tandas adalah menggambarkan imej dan cara hidup yang diamalkan oleh penggunanya. (. MELENGKAPKAN GURU DENGAN ILMU, KEMAHIRAN DAN KETERAMPILAN DIRI

Untuk % "a&#r!an guru yang professional, mereka perlu memiliki ilmu, kemahiran ,keupayaan ,kebolehan dan mempunyai keterampilan diri.Untuk mencapai hasrat ini tujuh elemen yang digariskan oleh =atkins dan ,arsick #%--5$ berikut boleh dilaksanakan oleh pengetua 4 1. M %b n$u! 4 "uang 4 %b "a5aran b r$ ru.an Selaras dengan dasar kerajan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dim kalangan guru akti7iti-akti7iti berikut perlu dilaksanakan di sekolah4 a. Pr/gra% P r0a%ba&an M#nda. 0alam program ini guru-guru dikehendaki mengadakan kumpulan berbincang dan membentang topik tertentu atau membimbing rakan sekerja yang baru memulakan tugas rakan yang kurang mahir dalam penggunaan komputer dan sebagainya. /kti7iti ini boleh dijalankan secara berkala . Perbincangan boleh dibuat untuk menyediakan modul pengajaran,soalan peperiksaan dan latih tubi.Perbincangan juga boleh dilaksanakan untuk memilih buku-

buku rujukan guru,buku ulangkaji 4 "a5ar atau buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan kerjaya guru. 0engan melaksanakan akti7iti ini kemahiran mereka akan bertambah memastikan guru sentiasa terkini dari segi maklumat. b. Pr/gra% b r! %bangan .$a-. Kursus dalaman #Inhouse "raining$ untuk semua guru atau guruguru dalam panitia matapelajaran atau unit-unit Kokurikulu dan <al 9hwal ,urid adalah dimestikan. Guru yang telah menghadiri kursus di luar hendaklah menjadi penceramah. ,elalui akti7iti ini mereka dapat berkongsi ilmu disamping menambah kecekapan berkomunikasi dan menambahkan daya ingatan. 0. M ngga"a!!an Ka5#an T#nda!an ,Ka5#an K . dan P nu"#.an Kr a$#-. Guru-guru diminta menjalankan Kajian "indakan dan Kajian Kes mengikut bidang yang mereka minati.Guru juga diberi insentif supaya menghasilkan karya berbentuk sajak,cerpen ,no7el dan rencana ilmiah.<asil-hasil penulisan ini boleh digunakan sebagai 3ahan 3antuan ,engajar di dalam kelas.0engan akti7iti ini juga guru akan lebih kreatif dan ino7atif. d. M ngga"a!!an P n#ng!a$an I"%u i. Guru-guru digalakkan meningkatkan tahap pendidikan dengan belajar ke peringkat lebih tinggi samada secara sepenuh masa atau sambilan.,ereka sentiasa disokong untuk memohon melanjutkan pelajaran ke peringkat Serjana dan 0oktor alsafah asalkan kursus tersebut berkaitan dengan kerjaya dan keperluan pendidikan ii. Guru-guru diwajibkan mempelajari secara mendalam ilmu I:" kerana sistem pendidikan bertaraf dunia menuntut mereka menguasai ilmu tersebut."ambahan pula sebahagian besar pentadbiran sekolah telah dilengkapi dengan pelbagai perisian . ii. ,ereka juga sentiasa diberi peluang untuk menghadiri kursus,seminar dan bengkel yang berkaitan dengan kerjaya mereka samada anjuran swasta atau kerajaan. iii. Semua guru dikehendaki menghadiri kelas 3ahasa Inggeris yang diadakan di sekolah.?alakkan juga diberi kepada guru untuk

belajar 3ahasa tersebut di institusi swasta ."anpa penguasaan bahasa tersebut dengan baik sukar untuk guru meneroka ilmu melalui internet. i7. Guru-guru sains dan matematik pula diwajibkan menghadiri program 3imbingan "aulan #3uddy Support System$yang diadakan dua minggu sekali untuk mempertingkarkan penguasaan 3ahasa Inggeris mereka. 7. Kursus pengucapan awam #Public Speaking$ dan penampilan diri #grooming$ diadakan untuk memastikan guru mempunyai keyakinan diri semasa mengajar,berucap di perhimpunan rasmi sekolah atau menjadi pengacara majlis-majlis rasmi sekolah. @I. ,engadakan +awatan kerja. +awatan kerja perlu dianjurkan untuk membuka minda guru kepada pengetahuan yang baru agar mencontohi apa yang baik di tempat yang dmereka lawati.,encari idea-idea baru untuk membuat yang baru atau penambahbaikan yang telah ada di sekolah mereka. +awatan yang dicadangkan yang dicadangkan ialah ke sekolah-sekolah cemerlang dalam katogori tertentu seperti Pusat Sumber Sekolah,3engkel Kemahiran <idup.,akmal Sains atau sekolah yang telah mendapat anugerah Sekolah :emerlang peringkat negeri atau kebangsaan. . M ngua$!ua.a!an .#.$ % 4 nd/!u% n$a.#an. Guru-guru dimestikan menyediakan dokumen Perancangan "ahunan Strategik , Kertas Kerja , <eadcount, Pemantauan ,+aporan Penilaian #Post ,ortem$ dan laporan bergambar bagi setiap tugas dan program yang mereka laksanakan mereka .0engan sistem ini tugas guru menjadi lebih sitematik dan menjadi bahan bukti setiap program benar-benar dilaksanakan.0engan membiasakan diri menyediakan dokumen guru mencipta kemahiran berfikir mencetuskan idea dengan pantas.

-. M nubu&!an !u%4u"an P %#!#r 7T&#n! Tan!8 Kumpulan ini terdiri daripada guru-guru yang memiliki Ija>ah Serjana Dan guru-guru yang telah menerima /nugerah Perkhidmatan :emerlang. Kumpulan ini diminta berbincang dan mencadangkan kepada pihak sekolah program-program baru atau cadangan-cadangan penambahbaikan ke atas semua program

yang telah diadakan di sekolah./hli kumpulan ini juga perlu membentangkan kertas kerja mereka dalam program Perkembangan Staf Guru mengikut tajuk-tajuk yang telah ditetapkan oleh pihak pentadbir sekolah atau kumpulan tersebut."ujuan penubuhan kumpulan ini supaya kemahiran yang ada pada mereka dapat dikongsi dengan rakan-rakan yang lain dan % "a&#r!an bakal-bakal penceramah,pakar moti7asi ,pemidato ,pembahas dan 4 %#%4#n. '. M ngga"a!!an 4 r./a"an dan d#a"/g ,enggalakkan sikap ingin tahu dan dialog adalah kemahiran yang perlu dibina supaya guru-guru boleh menjadi lebih efektif untuk belajar dari orang lain.Pengetua boleh mengadakan sesi dialog atau soal jawab ini semasa mesyuarat guru,sesi refleksi mingguan ,majlis dialog ,menyediakan peti cadangan atau berjumpa terus dengan pengetua atau Penolong-Penolong Kanan..Untuk melaksanakan program ini garis panduan perlu disediakan supaya peserta tidak terlalu dipengaruhi oleh emosi sikap profesionalisme dapat dipraktikkan.Pengetua hendaklah menunjukkan keikhlasan yang tinggi dengan menerima dengan baik segala pandangan guru walaupun ada kalanya berunsur negetif. (. M ngga"a!!an ! r5a.a%a dan b "a5ar b r!u%4u"an. Pengetua akan menggalakkan guru-guru sentiasa bekerja secara berpasukan.Kaedah ini akan membolehkan tugas dapat dilaksanakan dengan tepat,cepat dan tiada rungutan kerana semua keputusan dibuat bersama.Pengetua boleh menyarankan akti7iti-akti7iti berikut4 a. Perbincangan dalam jawatankuasa panitia matapelajaran untuk membina modul pengajaran ,soalan peperiksaan , menyediakan rancangan strategik atau proses merancang akti7iti-akti7iti panitia. b. Perbincangan dalam jawatankuasa kokurikulum untuk membincang akti7iti-akti7iti yang akan dilaksanakan atau meyelesaikan masalah Amasalah . c. 3elajar secara berkumpulan boleh diadakan oleh guru-guru sains dan matematik untuk memahirkan 3ahasa Inggeris mereka.Guru-guru yang mahir dikehendaki mengajar guru-guru yang kurang mahir dalam penggunaan komputer dan

penggunaan makmal komputer mengikut kumpulan-kumpulan yang telah ditetapkan. *. M nurun!an !ua.a 7E%4/: r% n$8 ! ara& ;#.# 3ang !/" !$#-. Proses penurunan kuasa dilaksanakan secara sedar iaitu dengan mengumumkan dalam mesyuarat guru dan memberi surat secara rasmi kepada semua guru mengikut bidang tugas masingmasing.+angkah ini diambil dengan harapan guru akan merasa diberi kepercayaan dan keyakinan oleh pengetua supaya dengan itu komitment yang diberikan ke atas tugas yang diamanahkan kepada mereka mencapai tahap yang tinggi.Selain itu akan mewujudkan semangat kekitaan yang kuat dengan itu 7isi sekolah akan dicapai secara bersama.

+. M ngu!u&!an .#.$ % un$u! % n n$u!an 4 r!/ng.#an 4 %b "a5aran. Pengetua mengenalpasti sistem-sistem yang telah diamalkan di sekoah yang sama konsepnya dengan amalan organisasi pembelajaran hendaklah diteruskan dan diberi pengukuhan.0i antara program yang biasa dilaksanakan di sekolah ialah4 %. Program !ilam untuk 4 "a5ar boleh diserapkan kepada guru.Sekolah boleh memberi sijil-sijil kepada guru pada akhir tahun persekolahan. (. Sistem pelaporan kaedah minit curai perlu diteruskan untuk dikuatkuasakan. 5. Penglibatan guru dalam pertandingan mencipta 33, dipelbagai peringkat boleh dijadikan pertandingan di peringkat sekolah dan insentif diberikan kepada guru. 6. Hubung!an /rgan#.a.# ! 4ada 4 r. !#$aran. Pengetua hendaklah merancang akti7iti-akti7iti yang melibatkan guru dengan PI3?,agensi-agensi kerajaan seperti Pihak 3erkuasa "empatan,Polis,Klinik Kesihatan,<ospital,IP"/ , agensi swasta seperti IP"S,3ank-bank Perdagangan dan 3adan 3ukan Kerajaan #!?8$.+angkah ini akan membantu guru untuk memantapkan kemahiran berkomunikasi , berinteraksi dengan kumpulan bukan

guru dan perhubungan awam.Ia juga dapat membuka minda guru dengan dunia luar untuk menambahkan pengetahuan. 9. M n3 d#a!an 4 %#%4#n .$ra$ g#! un$u! 4 %b "a5aran. 0engan mempraktikkan amalan 8rganisasi Pembelajaran dapat dikenalpasti bakal 4 %#%4#n masa hadapan#future leader$ dan 4 %#%4#n-4 %#%4#n strategik yang sangat diperlukan dalam sebuah sekolah.Guru-guru yang telah dikenalpasti untuk dipilih hendaklah disedari oleh mereka dan maklumkan kepada mereka tentang hasrat pengetua dengan pemilihan itu.Ini untuk mengelakkan salah faham.,isalnya jika mereka tidak faham semua tugas-tugas yang diberi dengan tujuan untuk melatih mereka menjadi bakal 4 %#%4#n akan dianggap sebagai beban.

<., PEMBUGARAN ETIKA KER=A PERKHIDMATAN A>AM MENYEMARAKKAN BUDAYA KER=A CEMERLANG. Untuk melaksanakan program ini konsep kerja berpasukan #team work$ diperkenalkan kepada guru-guru.Program yang akan dilaksanakan telah dibincang dalam mesyuarat pentadbir, jawatankuasa akademik , kokurikulum dan hal ehwal murid serta melibatkan kelab guru. /kti7iti-akti7iti yang boleh dilaksanakan untuk program ini ialah4 %. ,embaca Ikrar "atasusila Profesion Keguruan dan 9tika Perkhidmatan /wam pada hari pertama persekolahan, pada <ari Guru dan pada pertengahan tahun semasa perhimpunan rasmi dengan 4 "a5ar. (. ,embaca dan mengedarkan kepada guru-guru !ilai-nilai Utama dan !ilai Kualiti dalam Perkhidmatan /wam dan Pekeliling Ikthisas berkaitan pada mesyuarat guru yang pertama dan Kedua setiap tahun. 5. ,engadakan kursus moti7asi kerja cemerlang dan kem 'ati 0iri kepada semua guru pada pada pertengahan tahun persekolahan. 1. ,emastikan Pengetua dan semua guru-guru Penolong Kanan dan Ketua 3idang mempunyai ,anual Prosidur Kerja dan menyediakan 3uku Senarai "ugas semua jawatan yang dipegang oleh guru dan wajib dijadikan panduan semasa melaksanakan tugas mereka. 2. ,emastikan semua guru mematuhi prosidur kerja yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran iaitu dari segi pengurusan kewangan,permohonan cuti , 3uku Bekod ,engajar ,"untutan perjalanan,tuntutan elaun-elaun tertentu,kaedah pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah,tindakan disiplin ke atas 4 "a5ar dan pelaksanaan akti7iti Ko Kurikulum.

&. ,enguatkuasakan sistem surat peringatan #,emo$, surat amaran dan urat tunjuk sebab tunjuk sebab dan tindakan tatatertib dalam pengurusan sekolah. *. ,enyediakan 3uku Peraturan Perkhidmatan /wam yang mengandungi perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh Penjawat /wam fokus kepada guru dan salinan pekeliling Apekeliling ikthisas Kementerian Pelajaran.3uku ini diberikan kepada semua guru dan perlu dikembalikan semasa serahan tugas di akhir tahun. .. ,engambil bahagian dalam pemilihan /nugerah Kualiti Peringkat 0aerah dalam bahagian pengurusan ,akmal Sains :emerlang, pengurusan 3engkel Kemahiran <idup,Kantin ,Pusat Sumber Sekolah dan Keceriaan dan Keharmonian Sekolah. -. ,enggalakan guru-guru mengambil bahagian dalam semua pertandingan permainan ,8lahraga,3adan Uniform, Persatuan dan Kelab di mana mereka menjadi guru penasihatnya samada di peringkat daerah , negeri atau kebangsaan. %). ,engadakan kempen K 4#%4#nan ,elalui "eladan. 0alam kempen guru-guru sentiasa diingatkan supaya menjaga tingkahlaku mereka .Setiap perkara yang dilakukan guru akan dicontohi oleh 4 "a5ar.Pengetua dan pentadbir yang lain juga perlu sentiasa menunjukkan teladan yang baik kepada guru-guru yang lain. ?., ME>U=UDKAN SISTEM PEMANTAUAN YANG BERTERUSAN Pengetua perlu mengadakan sistem pemantaun ke atas semua program yang dijalankan di sekolah untuk memastikan perlaksanaannya mematuhi prosidur dan berkesan . %. Ka da& P "a!.anaan S#.$ %. a. ,ewujudkan 'awatankuasa Pemantauan di mana ahlinya terdiri daripada Pengetua,Penolong Kanan /kademik ,<al 9hwal ,urid, Kokurikulum , empat orang Ketua 3idang ,Ketua-ketua Panitia ,atapelajaran,Penyalaras Kokurikulum dan Setiausaha Sukan. b. ,embuat jadual Pemantauan "ahunan dan pembahagian tugas c. pemantauan di kalangan ahli jawatankuasa. d. ,embuat laporan pemantauan untuk dibuat penilaian #postmortem$ dalam mesyuarat jawatankuasa.

e. ,encadangkan guru yang dipantau samada program yang dilaksanakan perlu diteruskan tetapi dbuat penambahbaikan atau dihentikan dan tukar dengan program yang lain. f. '. A!$#;#$# dan 4 r!ara)4 r!ara 3ang d#4an$au % ng#!u$ $uru$an ! 4 n$#ngan. a. Pengajaran dan pembelajaran guru di bilik darjah. b. Penyediaan 3uku Bekod Pengajaran. c. Sistem fail dan kandungan minit mesyuarat Panitia-panitia matapelajaran,jawatankuasa-jawatankuasa lain dalan bidang akademik , hak ehwal murid,kokurikulum dan pentadbiran. d. Pengurusan penggunaan peralatan Aperalatan yang dibekalkan e. oleh kerajaan seperti komputer meja ,komputer riba,+:0, alat siaraya dan 3ahan 3antu ,engajar.3uku !ota dan +atihan P "a5ar. ail Bekod Kehadiran Guru , buku laporan "ugas <arian Guru,3uku Pendaftaran ,asuk P "a5ar , 3uku Pendaftaran Kehadiran P "a5ar, 3uku +aporan /kti7iti kokurilulum , 3uku Kawalan Kelas ,3uku +aporan Kerosakan Sekolah , 3uku Penggunaan 3ilik-bilik Khas, 3uku +aporan Pengawal Keselamatan, 3uku +aporan <arian Kantin dan fail +aporan 0isiplin P "a5ar. f. ,akmal Amakmal Sains, 3engkel-bengkel Kemahiran <idup 3ilik Guru , "andas-tandas,3ilik-bilik Khas,3ilik ,esyuarat , Surau dan bilik-bilik darjah. g. Kebersihan kawasan dan bangunan sekolah. h. Keselamatan kawasan dan bangunan sekolah. i. /kti7iti-akti7iti yang dijalankan dalam bidang akademik seperti Kelas 3imbingan Petang,Perkhemahan /kademik semasa cuti sekolah,ceramah teknik belajar,dalam hal ehwal disiplin seperti kursus moti7asi, kursus ! 4#%4#nan pengawas dan dalam kokurikulum seperti latihan rumah sukan, permainan ,olahraga , berkawat dan perjumpaan persatuan,kelab dan badan uniform.0okumen-dokumen yang dihantar oleh guru.

1,., PU=IAN DAN PENGIKTIRAFAN :ara pengetua memberi pengiktirafan menjamin usaha yang berterusan.

Guru-guru tidak mengharapkan hadiah-hadiah yang mahal .,emadai dengan memberikan pujian samada secara spontan atau rasmi.Pujian boleh diberi semasa perhimpunan atau dalam mesyuarat guru. 3agi guru-guru yang memenangi pertandingan akan diberi pengiktirapan berupa hadiah A hadiah dan sijil pada majlis <ari Kecemerlangan dan ,esyuarat /gung PI3? , di Perhimpunan Basmi atau semasa 'amuan /khir "ahun Kelab Staf sekolah. Penganugerahan ini diberikan kepada katagori tertentu iaitu4 %. Panitia matapelajaran mencapai keputusan seratus peratus dan peratus lulus meningkat dalam peperiksaan P,B dan SP,. (. Penasihat persatuan ,kelab ,badan uniform dan permainan cemerlang. 5. Guru paling banyak menghasilkan karya penulisan ilmiah dan kreatif untuk bahan bacaan guru dan 4 "a5ar. 1. Guru paling kerap meyampaikan ceramah dalam siri perkembangan staf dan kursus dalaman. 2. Guru-guru yang menjalankan Kajian "indakan. &. Semua guru dalam kumpulan pemikir. *. Guru yang membuat sesuatu projek untuk kebaikan sekolah .. secara sukarela seperti mural,arca,taman dan sebagainya.

11., MEMPERTINGKAN KUALITI KEBA=IKAN DAN KEHARMONIAN PERHUBUNGAN Kebajikan guru juga merupakan aspek yang amat penting untuk diberikan perhatian.Perhubungan yang baik antara guru dan pengetua merupakan akan memberi keselesaan kepada guru menjalinkan komunikasi yang berkesan.Kemahiran komunikasi dan interpersonal akan menentukan kekuatan ! 4#%4#nan pengetua .:ara mnegur,membimbing ,mengarah mestilah dirasai oeh guru sebagai teguran yang membina.Keperihatinan pengetua kepada kebajikan dan keharmonian perhubungan mereka boleh

menjadi moti7asi yang paling baik untuk meningkatkan prestasi kerja mereka. /spek-aspek penting yang perlu diambil tindakan oleh pengetua adalah 4 1. P r5a:a$an Guru. Pengetua perlu sentiasa memantau tugas Pembantu "adbir yang menguruskan perjawatan guru. +angkah ini akan dapat memastikan proses perlantikan , pengesahan , pembayaran gaji ,pergerakan gaji , kenaikan pangkat dapat dibuat pada tarikh atau tempoh yang sepatutnya. Kelewatan urusan tersebut akan menggangu emosi guru dan seterusnya akan menjejaskan prestasi kerja mereka. '. P r. !#$aran ! r5a. Kualiti kehidupan kerja guru yang baik meningkatkan produkti7iti dan kepuasan bekerja mereka.3eh +oo See#())5$ Pengetua akan mengambil langkah-langkah berikut untuk menjamin persekitaran kerja yang baik4 a. ,elengkapkan bilik guru dengan perabot yang sesuai dan mencukupi ,memasang alat penghawa dingin dan memastikan bersih dan ceria. b. ,enyediakan ruang letak kereta yang mencukupi. c. Peralatan 33, yang cukup dan berfungsi. (. P n$adb#ran. a. Pengetua mengamalkan konsep terbuka,telus dan humanistik. b. ,asa mengajar yang membolehkan guru merancang dan melaksanakan pengajaran berkesan. c. ,embuat analisa dan kawalan beban tugas guru . d. Peluang kenaikan pangkat dibuka kepada semua guru. *. S/.#a" a. b. c. d. ,engadakan jamuan akhir tahun. ,engadakan hari keluarga. ,emberi ucapan hari jadi,hari perayaan. Ciarah ke rumah semasa guru sakit atau bersalin.

11. KESIMPULAN Pelbagi cara yang digunakan oleh pengetua untuk % "a&#r!an guru-guru yang profesional tidak akan mendapat ! 5a3aan yang diharapkan jika tidak mendapat kerjasama daripada guru itu sendiri.Guru perlu mempunyai akauntabiliti terhadap profesionnya.8leh itu guru beranggungjawab meningkatkan imej profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi.0alam hal ini , guru hendaklah sentiasa bera>am menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahirannya dalam bidang pendidikan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan cekap dan sempurna. D Ishak #())5$ menyatakan bahawa pengetua sekolah adalah orang yang penting kerana mereka adalah ketua, pengurus dan 4 %#%4#n. ,ereka haruslah mempunyai keupayaan untuk % %4 ngaru&# guru-guru melaksanakan tugas-tugas sekolah secara sukarela.

b. ,engatasi kelemahan murid- murid bukan semuanya pandai dan tahap kecedasan otak berElainan A sekolah biasa A perlu memikirkan cara mana dapat menyampaikan pelajaranF ilmu kepada mereka supaya mereka dapat dibentuk sebagai modal insan ynag berguna kepada dirinya sendiri dan negara.