Anda di halaman 1dari 76

ASKEB IUD - SPIRAL51

Ditulis pada April 2, 2009 oleh ayurai BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Ko sep Teori IUD da Pe!a"ai IUD 2.1.1 Pe #ertia IUD 2.1.1.1 Suatu alat "o trasepsi ya # di!asu""a "edala! rahi! ter$uat dari plasti" halus %Polyethele & u tu" !e 'e#ah ter(adi ya "o sepsi atau "eha!ila %BKKBN, 200)&. 2.1.1.2 Suatu alat ya # ter$uat dari palsti" atau te!$a#a ya # di!asu""a "edala! rahi! oleh seora # do"ter u tu" (a #"a *a"tu ya # la!a %+,-, 200.&.

2.1.2 Je is IUD Je is IUD ya # ada di I do esia a tara lai / 2.1.2.1 0ooper 1 T Ber$e tu" T ter$uat dari $aha polyethele di!a a di$a#ia 2erti"al ya di$eri lilita "a*at te!$a#a halus. 3ilita i i !e!pu yai e4e" a ti 4ertilisasi %a ti pe!$uaha & ya # 'u"up $ai". 2.1.2.2 0ooper 1 5 Ber$e tu" a #"a 5 de #a !a"sud u tu" !e!udah"a pe!asa #a . Je is i i !e!pu yai u"ura dia!eter $ata # 2erti"al )2 !!, dita!$ah"a #ulu #a te!$a#a ya # 4u #si ya sa!a seperti lilita te!$a#a halus pada (e is 0ooper 1 T. 2.1.2.) 6ulti 3oad Ter$uat dari plasti" atau polyethele de #a dua ta #a , "iri da "a a ter$e tu" sayap ya # 4le"si$el. Bata # ya di$eri #ulu #a "a*at te!$a#a u tu" !e a!$ah e4e"ti4itas. 2.1.2.. 3ippes 3oop Ter$uat dari polyethele , $er$e tu" spiral atau huru4 S $ersa!$u #. U tu" !e!udah"a "o trol di$eri $e a # pada e"or ya. 3ippes 3oop !e!pu yai a #"a "e#a#ala ya #

re dah, "eu tu #a lai dari AKD78IUD (e is i i adalah (ara # ter(adi lu"a atau por4orasi, se$a$ ter$uat dari $aha plasti" %6arya i, 200.&.

2.1.) Pe #ertia Pe!a"ai IUD Pe!a"aia IUD adalah seora # *a ita ya # !e ##u a"a alat "o trasepsi IUD !e 'e#ah atau !e #hi dari "eha!ila %BKKBN, 200)&. 2.1.. 9a # dapat !e ##u a"a da ya # tida" diper"e a "a !e ##u a"a IUD. 9a # dapat !e ##u a"a IUD adalah / usia reprodu"si, !e #i #i "a !e ##u a"a "o trasepsi (a #"a pa (a #, !e yusui, setelah !e #ala!i a$ortus da tida" terlihat ada ya i 4e"si, risi"o re dah dari I6S, tida" !e #he da"i !etode hor!o al, da tida" !e yu"ai u tu" !e #i #at:i #at !i u! pil setiap hari. Seda #"a ya # tida" diper"e a "a !e ##u a"a IUD adalah seda # ha!il %di"etahui ha!il atau "e!u #"i a ha!il&, perdaraha 2a#i a ya # tida" di"etahui %sa!pai dapat die2aluasi&, seda # !e derita i 4e"si alat #e ital %2a#i itis, se2isitis&, ti#a $ula tera"hir seda # !e #ala!i atau seri # !e derita Pe ya"it 7ada # Pa ##ul atau a$ortus septi", "elai a $a*aa uterus ya # a$ or!al atau tu!or (i a" rahi!, "a "er alat #e ital, da u"ura ro ##a rahi! "ura # dari ; '! %Sai4uddi , 200)&. 2.1.; Keu tu #a da Keter$atasa IUD Keu tu #a !e!a"ai alat "o trasepsi IUD $a ya" se"ali dia tara ya / !e!erlu"a ha ya satu "ali !oti2asi da pe!asa #a , tida" ada e4e" siste!i", dapat !e 'e#ah "eha!ila dala! (a #"a pa (a #, "e#a#ala ya # dise$a$"a "are a "esalaha a"septor tida" $a ya", e4e"ti4itas ti ##i, "esu$ura dapat pulih "e!$ali %re2ersi$le&, da (u#a e"o o!is %6o'htar, 199<&. Seda #"a "eter$atasa IUD a tara lai / diperlu"a pe!eri"saa dala! da pe yari #a i 4e"si #i etalia se$elu! pe!asa #a IUD, diperlu"a te a#a terlatih u tu" pe!asa #a da pe 'a$uta IUD, "lie tida" dapat !e #he ti"a se diri setiap saat, pada pe ##u aa (a #"a pa (a # $isa ter(adi a!i orhea, dapat ter(adi per4orasi uterus pada saat i sersi %= 181000 "asus&, "e(adia "eha!ila e"tropi" relati4 ti ##i, $erta!$ah ya risi"o !e dapat pe ya"it rada # pa ##ul, ter(adi peru$aha si"lus haid %u!u! ya pada ) $ula perta!a da a"a $er"ura # setelah ) $ula pe!a"aia &, tida" $isa !e 'e#ah I6S ter!asu" ,I>8AIDS, "lie harus !e!eri"sa posisi $e a # IUD, seda #"a $e$erapa pere!pua tida" !au !ela"u"a hal i i, da (u#a !ahal %Sai4uddi , d"", 200)&.

2.1.? +a"tu Pe!asa #a IUD dipasa # diluar ha!il da saat selesai !e struasi. Pe!asa #a pro#ra! post partu! $elu! !e!uas"a "are a $a ya" ter(adi e"spulsi da !asyara"at se#a u tu" "e!$ali. 2.1.?.1 IUD dapat dipasa # pada / 1. Bersa!aa de #a !e struasi 2. Se#era setelah $ersih !e struasi ). Pada !asa a"hir !e struasi .. Ti#a $ula pas'a puerperiu! ;. Bersa!aa de #a se"sio se'aria ?. Bersa!aa de #a a$ortus da "ureta#e 5. ,ari "edua 1 "eti#a pas'a persali a %6a ua$a, 199<&. 2.1.?.2 Tida" dapat dipasa # pada / 1. Terdapat i 4e"si #e etalia a. 6e i!$ul"a e"saser$asi %"a!$uh& i 4e"si $. Keadaa patolo#is lo"al / 4lu #"le, ste osis 2a#i a, i 4e"si 2a#i a. 2. Du#aa "e#a asa ser2i"s ). Perdaraha de #a se$a$ ya # tida" (elas .. Pada "eha!ila / ter(adi a$ortus, !udah per4orasi, perdaraha , i 4e"si %6a ua$a, 199<&. 2.1.5 Prosedur Kli i" Proses Pe!asa #a IUD 2.1.5.1 Pe 'e#aha I 4e"si U tu" !e #ura #i risi"o i 4e"si pas'a pe!asa #a ya # dapat ter(adi pada "lie petu#as "li is harus $erupaya u tu" !e (a#a li #"u #a ya # $e$as dari i 4e"si de #a 'ara se$a#ai $eri"ut / 1. Tida" !ela"u"a pe!asa #a $a#i "lie de #a ri*ayat "esehata !aupu hasil pe!eri"saa 4isi" ya !e u (u""a ada ya I6S. 2. 6e 'u'i ta #a de #a sa$u da air !e #alir se$elu! da sesudah ti da"a . ). Bila perlu, !i ta "lie u tu" !e!$ersih"a daerah #e ital ya se$elu! !ela"u"a pe!eri"saa pa ##ul. .. @u a"a i stru!e da pa"ai sepasa # saru # ta #a steril. ;. Setelah !e!asu""a spe"ulu! da !e!eri"sa ser2i"s, usap"a laruta a tisepti" $e$erapa "ali se'ara !erata pada ser2i"s da 2a#i a se$elu! !e!ulai ti da"a . ?. 6e!asu"a AKD7 dala! "e!asa steril ya. 5. @u a"a te" i" Ata pa se tuhB pada saat pe!asa #a AKD7 u tu "e #ura #i "o ta!i asi "a2u! uteri. <. Bua # $aha :$aha ter"o ta!i asi. 9. Se#era la"u"a de"o ta!i asi peralata da $aha :$aha pa"ai ula # dala! laruta "lori 0,;C setelah di#u a"a %Sai4uddi , 200)&.

5. KB da Ko trasepsi.eti.5. Ka!us Kedo"tera Dorla d. .5.&.2 %e#pengar!hi )ertilisasi se el!# o-!# #encapai ka-!# !teri 2. 200. 0ara Tepat 6e!ilih Alat Ko trasepsi Keluar#a Bere 'a a Ba#i +a ita. U!pa Bali" 3apora Pe 'apaia Pro#ra! KB Nasio al Propi si Ja*a Ti!ur.'o. 6o'htar. . Ka!us Istilah Kepe dudu"a .arta to. 7usta!. Ja"arta / BKKBN.2.anita dan #eng!rangi ke#a#p!an sper#a !nt!k )ertilisasi 2. 2.2. Sura$aya / BKKBN. . Dorla d.2 %ekanis#e Kerja Kontrasepsi IUD %en!r!t (ai)!ddin" 2**+ %ekanis#e kerja Kontrasepsi IUD adalah.ht!l. KB. 2.5. Pe ya"it Ka du #a da KB u tu" Pe didi"a Bida .. Ja"arta / E@0.id8!edi"a8arsip80)20028PUS:1.5.DADTA7 PUSTAKA BKKBN.arapa . 200.th -'to$er. KB da Keluar#a Se(ahtera.. %i ter et&.1 Pengertian Alat Kontrasepsi IUD Alat kontrasepsi IUD/AKDR adalah alat kecil yang terdiri dari ahan plastik yang lent!r" yang di#as!kkan ke dala# rongga rahi# oleh pet!gas kesehatan yang terlatih $%an!a a" 1&&&'. Edisi 29. 200). Il!u Ke$ida a ./ %e#!ngkinkan terjadinya i#plantasi tel!r dala# !ter!s .a a4i. 199<. KP.te!po. 200). IB@. Is*arati. Ja"arta / Pusta"a Si ar . 200).5. Ja"arta / E@0 5 Kajian Tentang Kontrasepsi IUD 2.2. Ja"ata / E@0. Ne*!a . Si opsis -$stetri Jilid 2. A''esed %Ja 10th 200.1 %engha# at ke#a#p!an sper#a !nt!k #as!k ke t! a )allopii 2.2. 2002. 199<. 6a ua$a. BKKBN.+ Kontrasepsi IUD ekerja te!ta#a !nt!k #encegah sper#a dan o-!# erte#!" . 6arya i. A2aila$le 4ro! http/88***.ala!p!n IUD #e# !at sper#a s!lit #as!k kedala# alat reprod!ksi . @e der da Pe!$a #u a Kepe dudu"a . Ja"arta / BKKBN. .

5.5 %as!kkan sonde rahi# ses!ai dengan arah letak rahi# !nt!k #eng!k!r dala#nya rahi# 2./.5.5.+.+ (egera setelah #elahirkan" sela#a /1 ja# perta#a .+. 3angan ditarik terlal! k!at" i ! akan #erasa nyeri dan kesakitan 2.5./ 7akt! Pengg!naan Kontrasepsi IUD %en!r!t (ai)!ddin" 2**+ .5.5.5.akt! dala# sikl!s haid" yang dapat dipastikan klien tidak ha#il 2.+.+.+.5.+.1 2!atlah ancang4ancang agai#ana alat penyal!r har!s di#as!kkan kedala# rongga rahi# 2.5.5.1 (etiap ./. 2.5.5.& (elagi kanalis ditarik perlahan dengan c!na#" ta !ng penyal!r erisi IUD di#as!kkan ke dala# rahi# 2.2 2ilas ke#al!an l!ar dengan kapas air lisol 2.+.1 (e el!# periksa dala# dan pe#asangan" se aiknya IUD telah disiapkan dan di#as!kkan dala# ta !ng penyal!rnya 2.11 Kel!arkan pendorong terle ih dah!l!" agar enang tidak terjepit" ar! ke#!dian ta !ng penyal!rnya 2.12 Akhirnya" lepaskan c!na# porsio dan olesi ekas jepitan dengan jodi!# tinct!r" dan lepaskan spek!l!# 2.5.1* (etelah dipastikan posisinya aik" IUD didorong dengan alat pendorong perlahan4lahan sa#pai kel!ar sel!r!hnya dari ta !ngnya 2.2.+.+.5 Tariklah pelan4pelan c!na# porsio sehingga kanalis ser-iks arahnya #enjadi l!r!s.5.5.5.5.+.2 8ari perta#a sa#pai ket!j!h sikl!s haid 2./ 3epit porsio depan dengan c!na#" s!ci ha#akan ke#!dian ersihkan ser-iks dan -agina dengan lar!tan antiseptik 2./.+.6 Kala! pe# !kaan kanalis ser-ikalis agak se#pit" dapat dile arkan dengan dilatator hegar no /46 2. 2.akt! yang tepat !nt!k #engg!nakan alat kontrasepsi IUD ini adalah.+ 0ara %e#asang Kontrasepsi IUD %en!r!t %ochtar" 1&&1 cara #e#asang kontrasepsi IUD adalah.+.+ Pasanglah spek!l!# 2.

5.5.5 2er!sia diatas +5 tah!n" di#ana kontrasepsi hor#onal .5.5.5./ Tidak oleh ata! tidak cocok #e#akai alat kontrasepsi hor#onal $#engidap penyakit jant!ng" hipertensi" hati' 2.5.5 (ela#a 145 hari setelah sengga#a yang tidak dilind!ngi 2.5.5././ (etelah #engala#i a ort!s $segera ata! dala# .1 Kontrasepsi IUD dapat e)ekti) segera setelah pe#asangan 2.5.akt! 6 hari' apa ila tidak ada gejala in)eksi 2.5.5.5.2 Ingin #enjarangkan keha#ilan 2.5.5.5.5 Indikasi Pe#akaian Kontrasepsi IUD %en!r!t %ochtar" 1&&1 Indikasi Pe#akaian Kontrasepsi IUD adalah.& Dapat dig!nakan sa#pai #enopa!se $1 tah!n ata! le ih setelah haid terakhir' 2.5. 2. 2iasanya dipasang IUD yang e)eknya la#a 2.5.5.5.1 7anita yang telah #e#p!nyai anak hid!p sat! ata! le ih 2.5 %eningkatkan kenya#anan seks!al karena tidak perl! tak!t !nt!k ha#il 2./ Tidak #e#pengar!hi h! !ngan seks!al6 2.5.1 Dapat dipasang segera setelah #elahirkan ata! ses!dah a ort!s $apa ila tidak terjadi in)eksi' 2.5. 2.5.6 Tidak #e#pengar!hi k!alitas dan -ol!#e A(I 2.5.5.5 Tidak ada e)ek sa#ping hor#onal dengan 0! AKDR $0!T4+1*A' 2.5.5.11 %e# ant! #encegah keha#ilan ektopik 2.5.5.+ (!dah c!k!p anak hid!p" tidak #a! ha#il lagi" na#!n tak!t ata! #enolak cara per#anen $kontrasepsi #antap'.5.5.ata! setelah / #ingg! pasca persalinan 2.+ (angat e)ekti) karena tidak perl! #engingat4ingat 2.5.2 %etode jangka panjang $1* tah!n proteksi dari 0!T4 +1*A dan tidak perl! diganti' 2.5.1* Tidak ada interaksi dengan o at4o atan 2.5./.5.5.5 Ke!nt!ngan Kontrasepsi IUD %en!r!t (ai)!ddin" 2**+ ke!nt!ngan pe#akaian kontrasepsi IUD ini adalah.5.

5./ Dis#enorea $nyeri sela#a haid' 2.5 Disparenia $:yeri se. 2.5.5 Da#pak Konseling terhadap Ke#antapan Pengg!naan Alat Kontrasepsi IUD agi Akseptor K2 IUD Konseling #er!pakan aspek yang sangat penting dala# pelayanan Kel!rga 2erencana./ Tiga !lan terakhir sedang #engala#i ata! sering #enderita a ort!s septik 2.aan !ter!s yang a nor#al ata! t!#or jinak rahi# yang dapat #e#pengar!hi ka-!# !teri 2.5.5.1.1 (edang ha#il $diketah!i ha#il ata! ke#!ngkinan ha#il' 2.5.1.6 In)eksi 2.1 Translokasi4dislokasi 2.5. Konseling yang aik dapat #e# !at klien le ih p!as dan dapat #e# ant! klien dala# #engg!nakan kontrasepsinya le ih la#a" konsisten dan #eningkatkan ke erhasilan K2. 8al ini dikarenakan konseling .1.5.1 9)ek (a#ping Kontrasepsi IUD %en!r!t %ochtar" 1&&1 e)ek sa#ping kontrasepsi IUD adalah.1.5.6.& Keha#ilan dengan IUD insit! 2.1 :yeri dan #!las 2.1.6.5.5.6.5.dapat k!rang #eng!nt!ngkan.6.2 Perdarahan 2.5.5.1.5 Kelainan a.1.5 9ksp!lsi $IUD kel!ar dengan sendirinya' 2.1.6.5.5.5.6.+ Kep!tihan $)lo!r al !s" lekorea' 2.1.6.5.1* IUD tertana# dala# dinding rahi# 2.6 Uk!ran rongga pangg!l k!rang dari 5 c# 2.5 Kanker alat genital 2.6 Kontraindikasi Pe#akaian Kontrasepsi IUD %en!r!t (ai)!ddin" 2**+ kontraindikasi pe#akaian kontrasepsi IUD adalah.5. 2.1.5.+ (edang #enderita in)eksi alat genital $-aginitis" ser-isitis' 2. 2.akt! koit!s' 2.2 Perdarahan -agina yang tidak diketah!i $sa#pai dapat die-al!asi' 2.

. Sp-@ . seora # pa"ar o$stetri da #i e"olo#i !e (elas"a te ta # pe!iliha "o trasepsi (a #"a pa (a #. Dipos"a oleh tris aFs $lo# di 0)/)57 3a$el/ IUD8. Se!i ar Pre# a 'y 101 !erupa"a salah satu se!i ar dala! pro#ra! $er"ala ya # dire 'a a"a oleh Da!ilyIs Do'tor.#er!pakan s!at! proses !nt!k #eningkatkan keyakinan agi akseptor K2 IUD !nt!k tetap #engg!nakan IUD se agai alat kontrasepsi yang tepat agi dirinya karena klien $dala# hal ini akseptor K2 IUD' #e#!t!skan jenis kontrasepsi yang dig!nakan apakah ses!ai dengan keadaan dirinya./2. Sp-@ %K&. 2. Dr. Si #apura. Dr. dr. dr. Se!i ar i i !e #u da # pe!$i'ara/ 1.al ya # $er"aita de #a "eha!ila adalah !e #e ai pere 'a aa *a"tu ha!il da *a"tu tida" ha!il. 25 De$ruari 2005 lalu !a(alah "esehata #ratis. Dr. Ko seli #9 0 komentar: +i"i!u : $isa:$isa ya "ita Ditry Se!i ar 6asalah Seputar Keha!ila G Persali a HPre# a 'y 101H 7a$u. Ko trasepsi di I do esia le$ih di"e al de #a se$uta "eluar#a $ere 'a a %KB&. Bira . H6a(alah Da!ilysFs Do'tor telah didistri$usi"a "e le$ih dari 1. "ota. Pro4.H ta!$ah E!!y. . Da!ilyFs Do'tor adalah !a(alah ya # $erisi i 4or!asi "esehata ya # #ratis da !e ye a #"a . Alat Ko trasepsi IUS Pro4. . Bira A44a di. oleh/ Ditry Ka al/ Kesehata Selasa. Pro4 Bira .ospital. Da!ilyIs Do'tor !e #ada"a se!i ar $erte!a"a APre# a 'y 101B di Seru i 7oo!. 6e urut E!!y 7 Sida$utar. -$stetri' G @i e"olo# dari 7a44les . A.otel Sa ti"a. 05:0):2005 1)/. Ja"arta Barat. pa"ar o$stetri da #i e"olo#i dari U i2ersitas I do esia. editor:i :'hie4 !a(alah Da!ilyIs Do'tor. +att +i # Do #.

Se$e ar ya 6ire a $u"a !erupa"a IUS hor!o ya # $aru dite!u"a !elai "a pe ye!pur aa IUS #e erasi perta!a. Keu tu #a IUD adalah tida" !e!$utuh"a !oti2asi u tu" !i u! pil setiap hari. Be tu" KB hor!o ya # $isa dipilih. Pro4 Bira !e #e!u"a"a (e is "o trasepsi (a #"a pa (a # ya # a!a de #a $ra d a!e 6ire a.). Se"itar ) $ula sa!pai ? $ula setelah pe!asa #a .2C atau se$a ya" 9. J# pro#estero tiap hari.. sterilisasi *a ita !erupa"a piliha KB ter$esar yaitu se$a ya" 29C ya # dii"uti de #a IUD %I tra Uteri e De2i'e& se$a ya" 21C. da !e #ura #i pe ya"it rada # pa ##ul. 3e$ih la (ut. a tara lai / pil. Seda #"a pe ##u a KB di I do esia le$ih !e yu"ai (e is su ti"a yaitu se$esar ).B ta!$ah Pro4 Bira .. Pro4 Bira !e (elas"a $ah*a pe ##u aa 6ire a dapat !e ye$a$"a peru$aha pada pola perdaraha %!e struasi&.B (elas Pro4 Bira . pe ##u aa Pro#estasert !e ye$a$"a risi"o "eha!ila e"topi" %ha!il di luar rahi!& sehi ##a dilara # pe ##u aa ya se(a" !usi! pa as 2001.U tu" s"ala du ia. tahu $ah"a le$ih. 6ire a dapat di#u a"a sela!a .. IUD hor!o . IUS i i dapat dipasa # di dala! rahi! *a ita pada saat/ . Saya # ya. AKB hor!o seperti siste! "a4etaria. "u!a pe ye$a$ pe ya"it "ela!i (u#a tida" $isa !asu" "e dala! rahi! $ila !e ##u a"a 6ire a.5. !e #ura #i "ehila #a darah a"i$at !e struasi. Ke!udia ? $ula setelah pe!asa #a a"a !e ye$a$"a ter(adi ya a!e orrhea %tida" !e struasi&. 'i 'i 2a#i a da i!pla t %susu"&. $e$as estro#e da re2ersi$el %arti ya $ila dilepas a"a $isa ha!il "e!$ali&. 6ire a !e!ili"i $e tu" !e yerupai huru4 T de #a u"ura )2 K )2 !!. IUS #e erasi perta!a i i !e #a du # )< !# o4 pro#estero . ha ya ter(adi 4le" G darah !e struasi ya # se!a"i $er"ura #. IUS #e erasi perta!a ya # disetu(ui oleh DDA tahu 195? yaitu Pro#estasert. i (e"si. !e e$al"a 'aira se"resi leher rahi! da !e i!$ul"a 4le" darah tapi (ara # !e struasi. $erdasar"a sur2ei BKKBN tahu 200? lalu. Pro4 Bira ya # $erpra"te" di Kli i" 7ade Saleh !e (elas"a $ah*a de #a !e ##u a"a 6ire a a"a !e dapat"a "eu tu #a pe ##u aa pil KB da IUD se"ali#us. ASelai sper!a. 6ire a $er4u #si !e 'e#ah pertu!$uha sel:sel e do!etriu! %sel:sel di di # rahi!&. "er(a ya la!a.0 *a ita. Be$erapa "eu tu #a pil atau KB oral adalah sa #at e4e"ti4. pat'hes %"oyo&. Se"ali dipasa #. arti ya $a ya" !a'a! ya da $oleh !e!ilih ya. 6ire a !erupa"a IUS %i tra uteri e syste!& hor!o ya # a"a !elepas"a le2o or#estrel 20 !'# tiap hari. de #a dosis pelepasa ?.

U tu" ya # $aru perta!a "ali ya # $elu! pu ya pe #ala!a teruta!a ha!il te tu ya a"a !erasa *as: *as.B (elas Dr. di"eluar"a dahulu $aru di#a ti. L Ji"a sudah !e ##u a"a IUD 'opper. APeru$aha 4isi" da psi"olo#is dapat ter(adi saat ha!il. 6e urut Pro4 Bira . +att +i # Do #. +att. tri!ester "e:2 %!i ##u "e:12 sa!pai !i ##u "e:2<& da tri!ester "e:) %!i ##u "e:2< sa!pai !elahir"a &. L +a ita usia a"hir )0 tahu u tu" !eli du #i e do!etriu! %sel:sel uterus&. . Na!u . Pe ti # u tu" !e #etahui apa ya # ter(adi pada setiap tri!ester terse$ut da 'ara !e #atasi ya sehi ##a a da $isa !e (ala "a "eha!ila de #a $ai". B.L Setelah pil KB tera"hir atau sela!a perdaraha %!e struasi&. IUS i i !e #a du # hor!o ya # sudah di#u a"a dala! $e tu" pil da susu" sehi ##a "ea!a a ya sudah ter$u"ti.a!il da Persali a Dr.ospital !e (elas"a pa (a # le$ar !e #e ai i 4or!asi seputar "eha!ila da persali a dala! se!i ar Pre# a 'y 101. pe ##u aa produ" hor!o !e!a # dapat !e ye$a$"a "a "er $ila dala! "adar ya # ti ##i da tida" $isa di"e dali"a . $e a # terse$ut $isa dipoto #. +att +i # Do # 6e!ulai suatu "eluar#a !erupa"a $a$a" $aru dala! "ehidupa .al i i dise$a$"a oleh ada ya $e a # di u(u # $a*ah IUS ya # !u #"i dapat !e #iritasi alat "ela!i sua!i. L Se"itar . se#era setelah prosedur pe!i daha dila"u"a . Keha!ila terdiri dari ) tahap ya # di"e al de #a tri!ester "e:1 %dari a*al sa!pai !i ##u "e:12&. 6a a !itos da !a a ya # 4a"taMApa ya # harus diper'aya atau siapa ya # harus diper'ayaM Dr. 6asa . L Ke#u#ura . Tri!ester 1 / 12 !i ##u . E4e"ti2itas 6ire a se$a#ai "o trasepsi di"are a"a pelepasa le2o or#estrel ya # ter"e dali setiap hari ya se$a ya" 20 !'#. "o sulta -$stetri' G @y e'olo#y dari 7a44les .:? !i ##u setelah !elahir"a . U tu" !e #atasi ya.B u #"ap Pro4 Bira . ATida" dapat dipu #"iri $ah*a pe ##u aa IUS i i dapat !e ##a ##u hu$u #a sua!i istri.

Saat "o disi le!ah. Se$ai" ya !a"a sedi"it tapi seri # da (i"a terasa !e ##a ##u $oleh !i u! o$at a ti !ual8!u tah. lelah. $ua # air "e'il terus !e erus. $erat $ada turu . sa"it pu ##u # da apas pe de". Disa!pi # itu. !a"a lah dala! porsi ya # sedi"it tapi seri #. Pilihlah i"a atau da#i # putih di$a di #"a da#i # !erah. !a"a a ya # $erserat ti ##i seperti sayura da $uah:$uaha . o$at !ual da !u tah. . U tu" !e #atasi "o stipasi ya # dise$a$"a #era"a usus ya # "ura # a"i$at "er(a dari hor!o "eha!ila da diper$uru" oleh Nat $esi. produ" "e'a ti"a 8pela #si #. . +a ita ha!il a"a !erasa "elelaha . Sa!a seperti pada tri!ester 1. Se$ai" ya pilihlah !a"a a ya # !udah di'er a da !e urut Dr. perdaraha da rasa sa"it. !asu" a #i 8$erse da*a. "ra! perut da stret'h !ar"s ya # !ulai !u 'ul. U tu" !e #atasi !asu" a #i 8$erse da*a. !a"a lah "e ta # !a is atau !a"a a ya # !e #a du # #as. 'at ra!$ut. Tri!ester "e:2 %12:2< !i ##u& Pada tri!ester "e:2. !or i # si'" ess 'e deru # !e!$ai". 6u #"i (u#a !e #ala!i te"a a darah re dah. 6asalah pe!$e #"a"a "a"i ya # dise$a$"a rete si air dapat diatasi de #a !e #a #"at "a"i da !e ##u a"a sto"i # "etat. !a"a a ya # tida" di!asa" atau tida" hi#ie is.Pada tri!ester 1 ter(adi ya # $iasa dise$ut !or i # si'" ess ya # dita dai de #a !ual. Pada tri!ester 1 i i *a ita ha!il tida" perlu !e #hi dari !a"a a .. #era"a (a$a # $ayi !ulai terasa pada !i ##u 20 sa!pai 22. hi dari (u#a $aha "i!ia seperti saat 4a'ial.al ya # perlu dihi dari oleh *a ita ha!il adalah !i u! al"ohol. -$at:o$ata seperti o$at pe uru pa as. !ero"o". $ua # air "e'il terus !e erus dita!$ah de #a "o stipasi. . peru$aha selera !a"a . o$at $atu". di$oleh"a u tu" !i u! ya # !e #a du # #as u tu" !e!udah"a !elepas"a #as.al:hal terse$ut te tu a"a !e ##a ##u "ehidupa sehari:hari. hi dari la #su # $erdiri ti$a:ti$a. 6i u!lah 2ita!i da !i eral ya # 'u"up teruta!a asa! 4olat. o$at diare u!u! ya a!a di"o su!si oleh *a ita ha!il. +att. !elai "a la"u"a lah diet sei!$a # ya # re dah #ara! da re dah le!a". hi dari !a"a a ya # !e!$uat #e(ala ya se!a"i !e!$uru". !a"a lah !a"a a ya # $erserat da !i u! air putih. Selai itu. Na!u ya # perlu dihi dari adalah o$at (era*at ya # !e #a du # isotreti oi da a ti$ioti" tetrasi"li ya # dapat !e!pe #aruhi (a i . perut !e!$u 'it. U tu" !e #atasi !or i # si'" ess.

Do"ter a"a !ela"u"a ultrasou d u tu" !e #etahui "adar air a! io . 2e touse %2a"u!&. sa"it pi ##a #. apas pe de". Do"ter a"a !e!a tau pertu!$uha (a i . do"ter a"a !e a*ar"a pe!eri"saa dia$etes pada saat !i ##u "e:2< pada pasie $erisi"o ti ##i. Selai itu.B "ata Dr. pe!eri"saa 2a#i a u tu" !e e tu"a pe!$u"aa leher rahi!. "elelaha . "o tra"si ta pa rasa sa"it %Si dro! BraKto . $erdarah %risi"o $ayi pre!atur&. !es"ipu hasil ya tida" 100C a"urat. #urata ya # terasa #atal. pada pasie ya # risi"o ya re dah. pe'ah ya air "etu$a . !e dis"usi"a 'ara !elahir"a . "o stipasi. !e dete"si $ayi saat distress. Ter(adi pele$ara leher rahi! da dapat atau tida" dapat dihu$u #"a de #a pe'ah ya air "etu$a . Proses !elahir"a ada ya # or!al da ada ya # !e!erlu"a $a tua seperti 4or'eps. da pe!eri"saa 'aira "etu$a %a! io'e tesis& se(a" !i ##u "e:1? pada pasie risi"o ti ##i u tu" !e dete"si "ro!oso! ya # a$ or!al. Persali a atau prose !elahir"a adalah "o tra"si ya # !e ya"it"a da seri #. pe!$e #"a"a a "le. Tri!ester "e:) %setelah 2< !i ##u sa!pai !elahir"a & Tri!ester tera"hir i i dita dai de #a perut ya # se!a"i !e!$u 'it. Tapi hal i i $isa diatasi de #a !e #etahui i 4or!asi seputar proses "eha!ila . operasi 'aesar. 2arises. Tida" $isa dipu #"iri saat !elahir"a adalah saat ya # !e e#a #"a teruta!a $a#i ya # perta!a "ali ha!il. pe'ah ya "etu$a . seri # $ua # air "e'il. "o tra"si ya # terasa sa"it da se!a"i seri #. piliha pereda yeri. Ta da:ta da !elahir"a a tara lai ditu (u""a de #a "eluar ya darah da le dir. $ila !e!erlu"a i du"si sa!pai 'aesar u tu" "asus terte tu. Se#era "u (u #i do"ter a da $ila ta da:ta da terse$ut !u 'ul. +att.i'"s&. ASe#era "o sultasi "e do"ter $ila "o tra"si terasa sa"it. #era"a (a i tida" ada atau !ele!ah. te"a a darah da "e$eradaa (a i di tri!ester tera"hir "eha!ila i i. Pe!eri"saa ultrasou d dila"u"a se"itar !i ##u "e:20 u tu" !e dete"si stru"tur (a i ya # a$ or!al. . Persali a Ba ya" "eta"uta a"a proses persali a !e (ela # a"hir !asa "eha!ila .Do"ter a"a !e a*ar"a u tu" dila"u"a tes si dro! Do* se(a" !i ##u "e:1.

(e is2 i!pla t.Persali a terdiri dari ) tahap yaitu pele$ara leher rahi! ya # !erupa"a *a"tu !e u ##u ya # !e ya"it"a .11 Su!$er/ ***...../).. 1..2GUIDO20050)050<2..!edi'astore. Teri!a "asih. u!ur sya 22 th.. 2?:0):2005 10/. oleh/ a a Sela!at Pa#i Do". 'ara pe!asa #a ..?/.'o! . 6i talah pe (elasa do"ter !e #e ai !a 4aat da risi"o ya $ai" terhadap i$u !aupu sa # $ayi... +att !e a!$ah"a $ah*a 7a44les .. +att.< oleh/ a(i$ hidayat pe #ertia i!pla t.. "# $erta ya. Sya sFora # i$u r!h ta ##a ya # saat i i seda # ha!il < $ula .:0.. Jadi. ya # $e er / Hhi dari !a"a a ya # dapat !e!produ"si #as seperti "e ta # !a is. "eu tu #a da "eru#ia pe!asa #a "$ i!pla t. !oho (a*a$a dari Do"ter..:0.. 1. !elahir"a $ayi ya # !erupa"a "er(a "eras sa # i$u. dia (ur"a u tu" !i u! !i u!a ya # !e #a du # sedi"it #as u tu" !e!$a tu !elepas"a #as. Do"ter dapat !e!$eri"a piliha pereda sa"it seperti #as ta*a %E to oK& ya # tida" a"a !e ya"iti sa # $ayi.:2009 09/1</10 oleh/ a a Pe #ertia dari @as ta*a %e to oK&.< oleh/ Ditry Sori. Se$ali" ya. te tu ya "ita tida" perlu !erasa *as:*as la#i. 6oho pe (elasa ya. Sa$tu...'o!8!ed8$erita..phpM idO.!edi'astore.H Tha K $uat pe #u (u # *i"i!u y# sudah !e!ilih arti"el i i $er#u a... ya # !au sya ta ya"a disi i apa"ah $oleh sFor # *a ita ha!il $a ya" !e #"o su!si sea4ood da se!a'a! (a!u2a tradisio al. "o!e tar pada *arta i i Se i .'o! 3i "/ http/88***.. I (e"si Petidi da I (e"si Epidural.!edi'astore. Dr. da $a#ai!a a 'ara ya !e a!$ah $erat $ada $ayi y# saat i i diper"ira"a oleh do"ter sya $ah*a $ayi sya ha ya 1. ha!il siapa ta"utM Su!$er/ ***.5).202.:2009 09/1. i (e"si petidi da i (e"si se'ara epidural %tula # $ela"a #&.12.2. Setelah !e #etahui apa sa(a ya # dapat ter(adi sela!a "eha!ila da proses !elahir"a serta 'ara !e #atasi ya dari Dr. ... da tahap tera"hir !e #eluar"a plase ta di!a a i$u $isa rile"s da do"ter ya # $e"er(a. ada "esalaha pe ulisa . Selasa...ospital !e yedia"a se!ua pe!eri"saa ya # diperlu"a pada saat "eha!ila ... 29:12:2005 15/)2/. Selasa.

perta yaa .T Q200? +i"i!u. susu" KB %. All 7i#hts 7eser2ed R P7I>A09 P-3I09 INDOSKRIPSI 11 Ku!pula S"ripsi ..C pada tahu 200?.<C& da pil %15...C&. IUD %.o!e20 PENGETAHUAN SIKAP DAN PERILAKU IBU-IBU AKSEPTOR KB MENGENAI AKDR SERTA FAKTOR FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DI RW 03 KELURAHAN TANJU • • >ie*21 'li'"s22 Posted Septe!$er 1?th..'o! atau telp / 021:. Pe elitia i i !e ##u a"a studi des"ripti4 'ross se'tio al de #a !e ##u a"a u(i .6asu"a .C&.)C&. Pe ##u aa KB spiral !e #ala!i pe uru a dari 1)C pada tahu 1991 !e (adi .0-6 : Jur alis!e Pu$li" %0itiNe Jour alis!&. Berdasar"a !i i sur2ei BKKBN tahu 200?..li e Dull 0o te t 12 • • • • • • • .00 : 15..2?05. 200< $y 2i2iroy • Kedo"tera 23 a$stra"s/ ABST7AK Alat "o trasepsi spiral !erupa"a salah satu !etode "o trasepsi ya # pe #u aa ya relati4 le$ih re dah di$a di #"a de #a pe ##u aa !etode "o trasepsi lai .)C& ya # di#u a"a oleh a"septor KB..< Se i :Ju!at %0<. "riti"a terhadap "a!i sila"a "iri! e!ail "e i 4oP+i"i!u.00 +IB& 0-P97I@. didapat"a $ah*a !etode hor!o al su ti"a %). da 6-+ %2.o!e13 Pro4il14 Ter!s a d 0o ditio s15 0o ta't16 Do ate17 Ta ya Ja*a$18 7eport A$use19 .

9 C per tahu :arti ya setiap tahu (u!lah pe dudu" I do esia $erta!$ah ):).). I dia da A!eri"a Seri"at.2C i$u a"septor KB ya # !e!a"ai KB spiral. Ja"arta Barat de #a "uesio er ya # sudah diu(i 'o$a se$elu! ya.. Populasi se$a ya" . .5? C i$u a"septor KB $erpe #etahua "ura #..51C !e!pu yai perila"u "ura # terhadap alat "o trasepsi spiral. Data dia!$il dari i$u : i$u a"septor KB !e #e ai KB Spiral di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara. A #"a "elahira "asar tahu 2000 adalah se$esar 22 per 1000 pe dudu" da pada tahu 200) se$esar 20 per 1000 pe dudu". da pera sua!i de #a pe #etahua i$u:i$u a"septor KB !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral. Dari data se sus tahu 2000 didapat pe dudu" I do esia $er(u!lah 20).2.?0.C !e!pu yai si"ap "ura #.))C i$u a"septor KB usia 20 sa!pai de #a )0 tahu . Ada hu$u #a ya # $er!a" a a tara usia i$u de #a perila"u i$u:i$u a"septor KB !e #e ai Alat Ko trasepsi spiral.. .5 (uta (i*a pada tahu 201. I do esia !erupa"a e#ara de #a (u!lah pe dudu" ter$esar "ee!pat setelah 0i a. ..<5 ora # da didapat"a sa!pel $er(u!lah 10..statisti" a aliti" o para!etri" 'hi sSuare. da a tara si"ap i$u de #a perila"u i$u:i$u a"septor KB !e #e ai Alat Ko trasepsi spiral. pe"er(aa i$u. . 1 Dari se sus pe dudu" ya # dila"u"a . a"septor KB BAB I PENDA.952. Kata "u 'i / Pe #etahua .&..9C. Ada hu$u #a ya # $er!a" a a tara a"ti2itas sosial de #a si"ap i$u:i$u a"septor KB !e #e ai Alat Ko trasepsi spiral.C i$u a"septor KB !e!il"i (u!lah a a" le$ih dari dua.. 3atar Bela"a # Ju!lah pe dudu" ya # terus !e i #"at !erupa"a !asalah $esar $a#i Ne#ara: e#ara di du ia "husus ya Ne#ara $er"e!$a #. !a"a (u!lah terse$ut pada tahu 2010 a"a terus $erta!$ah !e (adi 2. didapat"a / 3PP pada tahu 2000 se$esar 1.? arti ya .0..2.. .)9C de #a (u!lah pe dudu" 2.9.C sua!i turut $erpera u tu" !e!utus"a piliha alat "o trasepsi ya # a"a di#u a"a . Bila ta pa pe #e dalia ya # $erarti atau tetap de #a pertu!$uha pe dudu" 1..U3UAN 1. 55..))C dari "eluar#a a"septor KB ya # $erada di $a*ah #aris "e!is"i a % pe dapata sa!a atau "ura # dari 7p.<?C i$u a"septor KB !e!pu yai ti #"at pe didi"a ya # seda #.al i i se(ala de #a pe i #"ata "ei"utsertaa !asyara"at terhadap KB.1.9 (uta (i*a atau !e (adi 29).? (uta (i*a de #a la(u pertu!$uha pe dudu" se$esar 1. Ada hu$u #a ya # $er!a" a a tara pe #etahua i$u de #a si"ap i$u:i$u a"septor KB. alat "o trasepsi spiral. ora # de #a si!ple ra do! sa!pli # de #a ta$el ra do!. Dari pe elitia ya # dila"u"a didapat"a 1?. da pada tahu 200? se$esar 1.<C i$u a"septor KB tida" $e"er(a. pe dapata "eluar#a. 50. (uta (i*a. pe #etahua i$u de #a perila"u i$u. ?0.1.9C per tahu ... Data se$ara didapat"a .9..<?C i$u a"septor KB !e #i"uti satu "e#iata soaial %a"ti2itas sosial ya # 'u"up&. A #"a TD7 %Total Dertility 7ate& pada periode 2002 se$esar 2. . perila"u. (uta. 5). (u!lah a a".9C da (u!lah ya a"a terus $erta!$ah sesuai de #a 3a(u Pertu!$uha Pe dudu" %3PP&. Berdasar"a pe elitia di"etahui $ah*a ada hu$u #a ya # $er!a" a a tara pe didi"a i$u. 3a(u perta!$aha pe dudu" 1. si"ap.

1. (uta (i*a.9C da pada tahu 200? se$esar 1.) perse &. 3a(u pertu!$uha pe dudu" ya # !asih 'u"up ti ##i.. Tu(ua . Na!u ..)C pada tahu 200). Se$ali" ya ha ya ?C di Ne#ara !a(u da 0...0 "e!atia per 1000 pe dudu" tahu 2001 da ?. ha!pir .. Dari (u!lah i i se$esar 11. C da pada tahu 2002:200) se$esar ?0. IUD atau spiral.).9C pada tahu 2002:200) !e (adi .C di$a di #"a de #a pe ##u aa KB su ti" %25. A #"a "e!atia "asar (u#a !e #ala!i pe uru a dari !e (adi 5.< "e!atia per 1000 pe dudu" tahu 2002.5C *a ita ya # sudah !e i"ah !e ##u a"a !etoda "o trasepsi !oder .. a #"a pe!a"aia "o trasepsi %'o tra'epti2e pre2ale 'e rate80P7& se$esar . Ja"arta Barat pada periode A#ustus 200<.5. 6e urut SDKI 20021200).C di su$:sahara A4ri"a. Pada tahu 2005. (uta (i*a atau le$ih. da sterilisasi pria %2ase"to!i&. 3a(u pertu!$uha pe dudu" pada tahu 2000 se$esar 1.. (uta (i*a.<C& da pe!a"aia pil KB se$esar 1)C.C pada tahu 200?. si"ap da perila"u i$u:i$u a"septor KB serta 4a"tor14a"tor ya # $erhu$u #a !e #e ai Alat Ko trasepsi Dala! 7ahi! di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara.5 perse &. Pada 201.9 (uta (i*a atau !e (adi 29). KB spiral !erupa"a alat "o trasepsi ya # "ura # di!i ati oleh *a ita ya # $erstatus "a*i se$esar 9. 1. "alau ter(adi pe uru a a #"a satu perse sa(a. 6elihat "o disi per!asalaha di atas.9. da 6-P %0.0C: ya terdapat di 0i a... Ke'a!ata @ro#ol. i!pla t %5. IUD8spiral %10.1 perse &. sterilisasi *a ita %tu$e"to!i&. (u!lah pe dudu" !e 'apai 2?..91<.. pe dudu" e#eri i i se"itar 2)5. a #"a TD7 tetap 2. 2.) Pada tahu 1995. Ju!lah pe dudu" I do esia pada tahu 2000 $er(u!lah 20)...)C.C pada tahu 1995 !e (adi ?0..9C pada tahu 200) !e (adi . Total 4ertility rate %TD7& I do esia ya # !asih 'u"up ti ##i. Ju!lah Pasa #a Usia Su$ur %PUS& $er(u!lah ..9 perse &.2.?.52C !erupa"a peserta KB $aru da se$esar 55. Tahu 2002 se$esar 2. 2. .).5..?. orpla t atau susu" KB.? (uta ora # da pada tahu 200? se$esar 22.<0C !erupa"a a"septor KB a"ti4..251 pasa #. 6-+ %?.) Berdasar"a data dari SDKI 2002 1 200). Berdasar"a !i i sur2ei BKKBN.5 (uta (i*a pada tahu 201.)9C. (u!lah pe dudu" I do esia ha ya !e 'apai 2. Per!asalaha 1. Pe ##u a AKD7 !e #ala!i pe uru a dari 10. 'o toh ya pil. Diper"ira"a pada tahu 2010 a"a terus $erta!$ah !e (adi 2. Seda #"a "alau pelaya a "eluar#a $ere 'a a $isa diti #"at"a de #a "e ai"a 0P7 1C. ).pote si rata1rata "elahira oleh *a ita usia su$ur $er(u!lah 2:) a a". perse &. (u!lah a"septor KB !e #ala!i pe i #"ata dari .. Pada tahu 200).. De*asa i i diper"ira"a le$ih dari 100 (uta *a ita ya # !e!a"ai AKD7.. .. .C pada tahu 200?. pil %2).< (uta (i*a. pe ##u a AKD7 !e #ala!i pe uru a dari 10.? perse &. !a"a dirasa"a perlu dia!$il la #"ah u tu" !e #"a(i suatu pe elitia u tu" !e #etahui se$erapa $esar pe #etahua . "o do! %1. su ti"a .? da tahu 2005 (u#a tetap 2. T 6e urut SDKI 2002:200) "o trasepsi ya # $a ya" di#u a"a adalah !etode su ti"a %.? perse &.

(u!lah a a" hidup. pe dapata .... ). 6e i #"at"a "e!a!pua $er"o!u i"asi la #su # de #a !asyara"at. Di"etahui ya hu$u #a a tara usia. 1. Ja"arta Barat. 2. Ja"arta Barat. Ke'a!ata @ro#ol. pe"er(aa . da pera serta sua!i di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara. 1. a"ti2itas sosial. (u!lah a a" hidup. 6e i!$ul"a !i at da pe #etahua pe eliti. 6a 4aat $a#i Pe eliti 1.). Di"etahui ya ti #"at pe #etahua . pe"er(aa . 6e*u(ud"a Tridar!a Per#urua Ti ##i. . pe dapata . 6a 4aat $a#i Per#urua Ti ##i. pe"er(aa . Di"etahui ya hu$u #a a tara usia. Ke'a!ata @ro#ol.2. ?.). pe dapata . Ja"arta Barat. pe #a$dia "epada !asyara"at da pe elitia . pe didi"a . Tu(ua U!u! Pe #e dalia "eha!ila de #a !e ##u a"a alat "o trasepsi dala! rahi! %AKD7& sehi ##a a #"a "esu$ura total !e uru da ter'apai pe #e dalia la(u pertu!$uha pe dudu" serta !e*u(ud"a Keluar#a Ke'il Baha#ia da Se(ahtera. 2. da pera serta sua!i de #a perila"u i$u:i$u a"septor KB !e #e ai Alat Ko trasepsi Dala! 7ahi! %AKD7& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara. 9. Ja"arta Barat. Di"etahui ya hu$u #a a tara pe #etahua de #a perila"u i$u:i$u a"septor KB !e #e ai Alat Ko trasepsi Dala! 7ahi! %AKD7& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara. Di"etahui ya se$ara i$u:i$u a"septor KB $erdasar"a usia. 6e erap"a da !e #e!$a #"a il!u ya # telah didapat"a saat "uliah. a"ti2itas sosial. Ke'a!ata @ro#ol. (u!lah a a" hidup.. pe dapata . .1. a"ti2itas sosial. Se$ara alat "o trasepsi ya # di#u a"a i$u a"septor KB di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara. Ke'a!ata @ro#ol. pe"er(aa . Tu(ua Khusus 1.. pe didi"a . Ja"arta Barat.. Ja"arta Barat. Di"etahui ya hu$u #a a tara usia. 5. da pera serta sua!i de #a pe #etahua i$u:i$u a"septor KB !e #e ai Alat Ko trasepsi Dala! 7ahi! AKD7 di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara. Di"etahui ya hu$u #a a tara si"ap de #a perila"u i$u:i$u a"septor KB !e #e ai Alat Ko trasepsi Dala! 7ahi! %AKD7& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara. Ja"arta Barat. 1. (u!lah a a" hidup. da pera serta sua!i de #a si"ap i$u:i$u a"septor KB !e #e ai Alat Ko trasepsi Dala! 7ahi! %AKD7& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara. <. Ke'a!ata @ro#ol.. Ke'a!ata @ro#ol. 1. 6a 4aat 1. . Ke'a!ata @ro#ol. yaitu pe didi"a . Ja"arta Barat.. Di"etahui ya hu$u #a a tara pe #etahua de #a si"ap i$u:i$u a"septor KB !e #e ai Alat Ko trasepsi Dala! 7ahi! %AKD7& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara.2.1. pe didi"a . da perila"u i$u:i$u a"septor KB !e #e ai Alat Ko trasepsi Dala! 7ahi! %AKD7& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara. ). Ke'a!ata @ro#ol. Ja"arta Barat.1. pe didi"a . si"ap. a"ti2itas sosial. Ke'a!ata @ro#ol.

Per"e!$a #a pe dudu" ya # ti ##i dapat !e #ha!$at pertu!$uha hasil pe!$a #u a .5 6e urut U da #:u da # No.1. Kera #"a Teori Perhatia Pe!eri tah I do esia terhadap !asalah "epe dudu"a telah !ulai se(a" dita data #a i ya de"larasi !e #e ai "epe dudu"a oleh para pe!i!pi du ia ter!asu" Preside Soeharto pada tahu 19?5. !a"a pe #ertia KB dide4i isi"a se$a#ai upaya pe i #"ata "epedulia da pera serta !asyara"at !elalui pe de*asaa usia per"a*i a . 6e #e al"a Da"ultas Kedo"tera UK7IDA "epada !asyara"at. Se$a#ai !asu"a u tu" $aha dala! !ela"sa a"a pe yuluha dala! $ida # "esehata . 2. Jara" a tara "elahira diperpa (a #.. pe!eri tah telah !e 'a a #"a $er$a#ai pro#ra!. ter!asu" pe!$a #u a "esehata . Tu(ua pe!$a #u a asio al adalah pe!$a #u a !a usia I do esia seutuh ya yaitu !a usia ya # sehat 4isi". ). tetapi ter!asu" "e#iata u tu" !e i #"at"a tara4 e"o o!i da "ese(ahteraa "eluar#a se'ara !e yeluruh. 1. pe #e dalia pertu!$uha (u!lah pe dudu" !elalui pro#ra! "eluar#a $ere 'a a !e (adi pe ti # ada ya. Ke#iata KB tida" ha ya $erupa perpa (a # da !e #atur "eha!ila . Keluar#a Bere 'a a Keluar#a Bere 'a a adalah pere 'a aa "eha!ila .?.. pada ha"e"at ya $er#a tu # pada u sur !a usia ya.1. Dala! de"larasi terse$ut di yata"a $ah*a la(u pertu!$uha pe dudu" ya # ti ##i !erupa"a !asalah ya # harus dita ##ula #i "are a !e #e'il ya arti pe!$a #u a dala! $ida # e"o o!i. Ke$erhasila pe!$a #u a . u tu" !e!$i a "esehata seluruh a ##ota "eluar#a de #a se$ai"1$ai" ya. sehi ##a ter'apai "ese(ahteraa !asyara"at se$a#ai!a a dia!a at"a dala! UUD19. !e tal da sosial. U tu" !ela"sa a"a "e$i(a"a "epe dudu"a . Se$a#ai !asu"a u tu" $aha i 4or!asi dala! !ela"sa a"a pe yuluha dala! $ida # "esehata "epada !asyara"at.. pe!$i aa "etaha a "eluar#a da pe i #"ata "ese(ahteraa "eluar#a u tu" !e*u(ud"a "eluar#a "e'il ya # $aha#ia da se(ahtera.. 6a 4aat $a#i Pus"es!as..1. BAB II TINJAUANPUSTAKA 2. 6e a!$ah *a*asa dala! !e ##u a"a alat "o trasepsi ya # dia ##ap a!a da dapat diperta ##u #(a*a$"a . De #a tu(ua KB (a #"a pa (a # adalah !e*u(ud"a "eluar#a $er"ualitas pada tahu .2. 1. !e u(u Nor!a Keluar#a Ke'il Baha#ia da Se(ahtera %NKKBS&. sehi ##a "eha!ila ha ya ter(adi pada *a"tu ya # dii #i "a . -leh "are a itu. 2. . 6e*u(ud"a Per#urua Ti ##i se$a#ai !asyara"at il!iah dala! pera serta da 4u #si ya di $ida # "esehata . da Keluar#a Bere 'a a % KB & !erupa"a $a#ia ya # pe ti #. da "elahira sela (ut ya dapat di'e#ah apa$ila (u!lah a a" telah !e 'apai ya # di"ehe da"i. pe #atura "eha!ila .10 tahu 1992 te ta # Per"e!$a #a Kepe dudu"a da Pe!$a #u a Keluar#a Se(ahtera.).

2 AKD7 !erupa"a alat "o trasepsi ya # ter$uat dari $aha plasti" ya # halus $er$e tu" spiral %3ippes 3oop& atau $er$e tu" lai %0opper T 0u 200.< 2. 2.. Seda #"a 'ara "o trasepsi per!a e dapat dila"u"a de #a !etode !a tap.. Ko trasepsi Sederha a Ko trasepsi sederha a ter$a#i la#i atas "o trasepsi ta pa alat da "o trasepsi de #a alat8o$at. %?9).0C: ya terdapat di 0i a. Ko trasepsi tida" per!a e dapat dila"u"a de #a pil.2.5C pada tahu 1995 !e (adi ?0. Ter$u"ti (u!lah a"septor KB !e #ala!i pe i #"ata dari .91<.9. de*asa i i AKD7 ya # tersedia di seluruh du ia ha ya ) tipe V I ert.) Alat Ko trasepsi Dala! 7ahi! % AKD7 & De*asa i i diper"ira"a le$ih dari 100 (uta *a ita ya # !e!a"ai AKD7. Seda #"a "o trasepsi de #a alat8o$at dapat dila"u"a de #a !e ##u a"a "o do!.. ha!pir . (elly atau ta$let $er$usa %2a#i al ta$let&. 'rea!. 1. De4i isi Ko trasepsi Ko trasepsi $erasal dari "ata "o tra $erarti U!e 'e#ahI atau U!ela*a I da "o sepsi ya # $erarti perte!ua a tara sel telur ya # !ata # da sper!a ya # !e #a"i$at"a "eha!ila . 6a"sud dari "o trasepsi adalah !e #hi dari8!e 'e#ah ter(adi ya "eha!ila se$a#ai a"i$at perte!ua a tara sel telur ya # !ata # de #a sper!a. T0u 2000.52C. ter!asu" di si i T0u )<0A.10 Ada dua pe!$a#ia 'ara "o trasepsi.C di su$:sahara A4ri"a.201.0 da )5. 0opper T 220 atau 63 0u 2... Se$ali" ya ha ya ?C di Ne#ara !a(u da 0. Pada tahu 200). yaitu 'ara "o trasepsi sederha a da 'ara "o trasepsi !oder %!etode e4e"ti4&. 0ara Ko trasepsi 6odere 86etode E4e"ti4 0ara "o trasepsi i i di$eda"a atas "o trasepsi tida" per!a e da "o trasepsi per!a e . 6ultiload %630u 2.& da No2a T . yaitu de #a operasi tu$e"to!i %sterilisasi pada *a ita& da 2ase"to!i %sterilisasi pada pria&.1?0 ora #& !erupa"a a"septor KB a"ti4.?0. Dari (u!lah i i se$esar 11. Je is AKD7 +alaupu di !asa la!pau AKD7 di$uat dala! $er$a#ai $e tu" da $aha ya # $er$eda:$eda. su ti"a da i!pla t. di$uat dari plasti" %3ippes 3oop& atau $a(a a ti"arat %The 0hi ese ri #& V 6e #a du # te!$a#a. Ko trasepsi sederha a ta pa alat dapat dila"u"a de #a se ##a!a terputus da pa ta # $er"ala.0&ya # dipasa # di dala! rahi! de # a !e!a"ai alat "husus oleh do"ter atau $ida 8 para!edi" lai ya # sudah dilatih.)C pada tahu 200). Salah satu 4a"tor ya # !e!$eri"a "o tri$usi ya # $esar terhadap "e$erhasila pro#ra! KB di I do esia adalah "e$erhasila pe!eri tah dala! !eli$at"a !asyara"at u tu" i"ut $erpartisipasi dala! !ela"sa a"a pro#ra! KB.251 pasa #.11 2..<0C %.1.?9 ora #& !erupa"a peserta KB $aru da se$esar 55. AKD7 %Alat Ko trasepsi Dala! 7ahi!&. dia4ra#!a atau 'up. (u!lah Pasa #a Usia Su$ur $er(u!lah .1.

al i i $erarti $ah*a setiap "e!asa ya # !asih utuh %tida" ro$e"& di(a!i a"a tetap steril sa!pai ta ##al "adalu*arsa se$a#ai!a a ter'a tu! pada la$el "e!asa . a!a . V 6e #ha!$at "e!a!pua sper!a u tu" !asu" "e tu$a 4alopii. Be tu" i i ter$u"ti sa #at e4e"ti4. V Tiap "e!asa IUD 0opper T )<0A !e!pu yai (a #"a *a"tu pe yi!pa a sela!a 5 tahu .da !udah $eradaptasi.V 6e #a du # hor!o steroid seperti Pro#estasert ya # !e #a du # pro#estero e da 3e2a o2a ya # !e #a du # le2o or#estrel. Ja #"a *a"tu Pe!a"aia V Bada Pe #a*asa o$at Dederal a!eri"a %USDDA& $aru:$aru i i telah !e yetu(ui pe!a"aia IUD 0opper T )<0A se'ara e4e"ti4 se$a#ai "o trasepsi sela!a !a"si!u! < tahu . Setelah le*at ta ##al "adalu*arsa. yaitu/ V Peru$aha pada e do!etriu! ya # !e #a"i$at"a "erusa"a pada sper!atoNoa ya # !asu" "e dala! rahi!. 6e"a is!e Ker(a AKD7. IUD dala! "e!asa ya # $elu! terpa"ai harus di$ua #8di!us ah"a . V 6e!u #"i "a u tu" !e 'e#ah i!pla tasi telur dala! uterus. Dua 4a"tor ya # !e!per$esar hasil #u a 0opper T )<0A adalah / V Tida" ada AKD7 lai ya # !e!pu yai luas per!u"aa te!$a#a seperti AKD7 0opper T )<0A % )<0 !!2 & V Te!$a#a di "edua le #a AKD7 i i !e (a!i te!$a#a a"a di$e$as"a di $a#ia terti ##i 4u dus uteri. a tara lai / V Se$a#ai "o trasepsi e4e"ti4itas ti ##i V AKD7 dapat e4e"ti4 se#era setelah pe!asa #a V 6etode (a #"a pa (a # V Sa #at e4e"ti4 "are a tida" perlu la#i !e #i #at:i #at V Tida" !e!pe #aruhi hu$u #a se"sual V 6e i #"at"a "e ya!a a se"sual "are a tida" perlu ta"ut u tu" ha!il V Tida" ada e4e" sa!pi # hor!o al de #a 0u AKD7 % 0uT:)<0A & V Tida" !e!pe #aruhi "ualitas da 2olu!e ASI V Dapat di pasa # se#era setelah !elahir"a atau sesudah a$ortus % apa$ila tida" ter(adi i 4e"si & V Dapat di#u a"a sa!pai !e opause % 1 tahu atau le$ih setelah haid tera"hir & V Tida" ada i tera"si de #a o$at:o$at V 6e!$a tu !e 'e#ah "eha!ila e"topi" Keru#ia pe!a"aia AKD7. 0opper T )<0 A AKD7 0opper T )<0A $e tu" ya !irip huru4 ATB. V 6e!pe #aruhi 4ertilisasi o2u! !e 'apai "a2u! uteri. . yaitu / V E4e" sa!pi # ya # u!u! ter(adi / : Keputiha : Peru$aha si"lus haid % u!u! ya pada ) $ula perta!a da a"a $er"ura # setelah ) . Keu tu #a pe!a"aia AKD7.

Seri #"ali pere!pua ta"ut sela!a pe!asa #a . V Tida" $ai" di#u a"a pada pere!pua de #a I6S atau pere!pua ya # seri # $er#a ti pasa #a . V Tida" i #i ha!il pali # tida" u tu" 2 tahu . V Telah 'u"up (u!lah a a" ya da $elu! !e!utus"a u tu" sterilisasi.I>8AIDS. AKD7 dapat di#u a"a pada i$u dala! se#ala "e!u #"i a "eadaa !isal ya / V Pero"o" V Pas'a "e#u#ura atau "e#a#ala "eha!ila apa$ila tida" terlihat ada ya i 4e"si V Seda # !e!a"ai a ti$ioti" atau a ti"e(a # V @e!u" ataupu ya # "urus V Seda # !e yusui Ko trai di"asi pe!a"aia AKD7. V Tida" !e 'e#ah I6S%I 4e"si 6e ular Se"sual& ter!asu" . I di"asi pe!a"aia AKD7 / V Usia reprodu"ti4 V Telah !e dapat persetu(ua dari sua!i V Per ah !elahir"a da !e!pu yai a a". V Prosedur !edis. '!. serta u"ura rahi!tida" "ura # dari . pe ya"it rada # pa ##ul dapat !e!i'u i 4ertilitas. : Per4orasi di di # uterus % sa #at (ara # apa$ila pe!asa #a ya $e ar &. hari setelah pe!asa #a .$ula &. . V Ko!pli"asi lai / : 6erasa"a sa"it da "e(a # sela!a ) sa!pai . : Perdaraha $erat pada *a"tu haid atau di a tara ya ya # !e!u #"i "a pe ye$a$ a e!ia. V 6e #i #i "a !e ##u a"a "o trasepsi (a #"a pa (a # V 6e yusui ya # !e #i #i "a !e ##u a"a "o trasepsi V Setelah !elahir"a da tida" !e yusui $ayi ya V Setelah !e #ala!i a$ortus da tida" terlihat ada ya i 4e"si V 7esi"o re dah dari I6S V Tida" !e #he da"i !etode hor!o al V Tida" ada "o trai di"asi Pada u!u! ya i$u dapat !e ##u a"a AKD7 0u de #a a!a da e4e"ti4.aid le$ih la!a da $a ya". : Perdaraha % spotti # & a tar!e struasi. : . yaitu / V Di"etahui atau di'uri#ai ada ya "eha!ila V I 4e"si pa ##ul %pel2is& ya # terus !e erus V 3e'et%erosi& atau perada #a di leher rahi! V Di"etahui atau di'uri#ai ada ya "a "er rahi! V Perdaraha ya # tida" or!al ya # $elu! di"etahui pe ye$a$ ya. V Pe ya"it rada # pa ##ul ter(adi sesudah pere!pua de #a I6S !e!a"ai AKD7. V Dia (ur"a se$a#ai pe ##a ti pil KB $a#i a"septor KB ya # $eru!ur diatas )0 tahu . ter!asu" pe!eri"saa pel2is/ diperlu"a dala! pe!asa #a AKD7. : Saat haid le$ih sa"it.

V Se#era setelah !elahir"a . se$a ya" dua atau ti#a "ali "e ser2i"s uteri da 2a#i a. da $elu! rusa". seperti po2ido e iodi e. V Per ah !e!pu yai ri*ayat "eha!ila di luar "a du #a . Perlu dii #at a #"a e"splusi ti ##i pada pe!asa #a se#era atau sela!a . sa!pai ? !i ##u pe!asa #a AKD7. "are a ser2i"s le!$ut da sedi"t ter$u"a. V . De #a 'ara asepti" da te" i" ta pa se tuh a"a !e!i i!al"a resi"o ter(adi ya i 4e"si pas'a:pe!asa #a . I stru"si "epada "lie V Ke!$ali !e!eri"sa"a diri setelah . Te" i" pe!asa #a AKD7 6etode 10 la #"ah ya # !erupa"a suatu pe de"ata siste!ati" u tu" pe!asa #a ya # a!a da ya!a dari 0opper T )<0 A AKD7 adalah $erdasar"a te" i" ta pa se tuh ya # !e e"a "a pe ti # ya / V 6uata AKD7 dala! "e!asa steril. V Sela!a $ula perta!a !e!per#u a"a AKD7. U tu" pe!asa #a AKD7 alat:alat ya # diperlu"a / V Spe"ulu! 'o'or $e$e" % "e'il. V So de uterus da i serter AKD7 "edua ya dile*at"a ha ya se"ali !elalui "a alis ser2i"alis.< (a! pas'apersali a . Pe!asa #a AKD7 I stru!e da perle #"apa / Kit u tu" pe!asa #a 8 pe 'a$uta AKD7 ya # dipaso" oleh USAID %!edi'al "it No. polipe do!etriu!& da "elai a (ari #a perut ya # !e yulit"a pe!asa #a .2 & !e #a du # se!ua i stru!e t da perle #"apa ya # diperlu"a u tu" !e!asa # da !e 'a$ut AKD7.i dari ter(adi ya "o ta!i asi terhadap so de uterus ya # telah di DTT atau ya # telah di steril da sela (ut ya isi AKD7 ta pa !e ye tuh di di # 2a#i a atau $i$ir spe'ulu!. V Setelah !e derita a$ortus % se#era atau dala! *a"tu 5 hari & apa$ila tida" ada #e(ala i 4e"si.11 +a"tu pe ##u aa V Pe!asa #a dila"u"a pada *a"tu haid yaitu pada a"hir haid atau pada hari se$elu! $era"hir ya haid.10.V Perdaraha haid ya # he$at V Aler#i terhadap lo#a! V Kelai a rahi! %!isal ya rahi! "e'il. sela!a . seda #.< (a! perta!a atau setelah .0 hari pas'apersali a . peri"salah $e a # AKD7 se'ara ruti . e do!etriosis. V 6e #oles"a laruta a tisepti". $esar & V Te a"ulu! uterus V So de uterus V @u ti # V Bas"o! u tu" laruta a tisepti" Baha :$aha ya # lai ya # diperlu"a / V Saru # ta #a steril V 3aruta a tisepti" u tu" !e!$ersih"a ser2i"s uteri V Kai "asa atau $ola "apas V AKD7 0opper T )<0 A dala! "e!asaa steril ya # $elu! di$u"a.

!a"a AKD7 ya # $aru dapat se#era dipasa #. V AKD7 !u #"i dilepas setiap saat atas "ehe da" i$u.1. Kapa AKD7 dapat di"eluar"a V Bila i$u !e #i #i "a ya. V Se#era data # u tu" pe!eri"saa $ila ti!$ul rasa yeri perut.1) 2. : Nyeri setelah se ##a!a atau apa$ila pasa #a !e #ala!i tida" ya!a sela!a !ela"u"a hu$u #a se"sual. V Setelah $ula perta!a pe!asa #a . didapat"a $ah*a ti #"at pe #etahua PUS te ta # KB da !etode "o trasepsi 'u"up ti ##i se$esar . Kesu$ura atau 4ertilitas or!al se#era "e!$ali sesudah AKD7 di'a$ut.. 6isal ya T0u )<0A harus di"eluar"a sesudah < tahu terpasa #. perdaraha tida" dapat haid. ha ya perlu !e!eri"sa "e$eradaa $e a # setelah haid apa$ila !e #ala!i / : Kra!8"e(a # di perut $a#ia $a*ah. : AKD7 terlepas. Ji"a i$u tida" i #i ha!il.9..9C pada tahu 2002:200) !e (adi . . V AKD7 dapat "eluar dari uterus se'ara spo ta . di Keluraha Su!$ersari Ka$upate Je!$er periode 200..10. : Ter(adi pe #eluara 'aira dari 2a#i a ya # !e 'uri#a"a . V Seri # ter(adi "eputiha . : Ada ya i 4e"si. V Perdaraha !e struasi $iasa ya a"a le$ih la!a da $a ya".1. Da"tor 1 4a"tor ya # !e!pe #aruhi pe!iliha AKD7 pada i$u:i$u a"septor KB Ba ya" 4a"tor:4a"tor ya # !e!pe #aruhi perse tase pe!a"aia AKD7. : 6erasa"a $a#ia ya # "eras dari AKD7. V Pada a"hir !asa e4e"ti4 dari AKD7. U tu" !e #eluar"a 8!e 'a$ut AKD7 i$u harus "e!$ali "e"li i".). V Dia (ur"a $a#i *a ita diatas )0 tahu u tu" se'ara $er"ala !e!eri"sa"a usapa le dir !ulut8$i$ir rahi! %papa i'olau s!ear&.C pada tahu 200? !e urut !i i sur2ei BKKBN Pe #etahua te ta # KB !erupa"a salah satu aspe" pe ti # "e arah pe!aha!a te ta # $er$a#ai alat8'ara "o trasepsi. V Seri # ter(adi perasaa !ulas da $er'a":$er'a" perdaraha setelah pe!asa #a 8pe 'a$uta . V Bila terdapat e4e" sa!pi # ya # !e etap atau !asalah "esehata lai ya. I 4or!asi u!u! ya # dapat ditera #"a pada i$u V AKD7 $e"er(a la #su # e4e"ti4 se#era setelah pe!asa #a . V Bila i$u i #i ha!il. : Perdaraha %spotti #& di a tara haid atau setelah se ##a!a.C. 1 200. V Ke!$ali "e "li i" apa$ila / : Tida" dapat !era$a $e a # AKD7. Pe ##u a AKD7 !e #ala!i pe uru a dari 10. Berdasar"a pe elitia ya # dila"u"a oleh Ku di Ardiya 200.12.teruta!a setelah haid. V AKD7 tida" !eli du #i diri terhadap P6S ter!asu" 2irus AIDS..

5C& da usia .:)9 tahu %1?. Se$esar .. tahu %19C& da usia .9 tahu %1?C&.1C.5CW da #olo #a !e e #ah atas se$esar ...2C u tu" i de"s "e"ayaa "ua til ter$a*ah !e (adi ?.C *a ita ya # tida" se"olah !e ##u a"a 'ara "o trasepsi !oder .5C. usia )0:). pe!a"aia alat atau 'ara KB !e!pu yai hu$u #a positi4 de #a i de"s "e"ayaa "ua til.2C. a a" da turu !e (adi .<C.:. Perse tase pe!a"aia alat "o trasepsi spiral $erdasar"a ti #"at pe didi"a !e urut SDKI 2002:200) adalah ya # tida" $erse"olah .C u tu" i de"s "e"ayaa teratas.. ?5C pada *a ita de #a 1:2 a a". Se$esar 5C pada *a ita ya # tida" !e!ili"i a a". se$esar 1).0 sa!pai . pil da I!pla t se!e tara !ere"a ya # le$ih tua 'e deru # !e!ilih alat8'ara "o trasepsi (a #"a pa (a # seperti AKD7. dari . da *a ita ya # $e"er(a a"a 'e deru # !e!$atasi (u!lah a a".. pe!a"aia "o trasepsi !e i #"at pesat se(ala de #a (u!lah a a" ya # !asih hidup.. a a" atau le$ih.?C.<CW tida" ta!at SD .C&. tahu de #a perse tasi 19C. )<C pada *a ita ya # !e!ili"i ):. Berdasar"a SDKI 2002:200). Pe elitia !e u (u""a $ah*a ti #"at pe didi"a ya # di!ili"i !e!pu yai pe #aruh ya # "uat pada perila"u reprodu"si da pe ##u aa alat "o trasepsi. se!a"i $esar "e!u #"i a ya !e!a"ai alat8'ara KB !oder . pada #olo #a !e e #ah se$esar .9CW da #olo #a teratas se$esar 1.CW pada #olo #a !e e #ah se$esar . seda #"a *a ita $erpe didi"a !e e #ah atau le$ih ti ##i ya # !e ##u a"a 'ara "o trasepsi !oder se$a ya" . Seda #"a alat "o trasepsi spiral le$ih seri # di#u a"a oleh *a ita dari #olo #a teratas. ... sterilitas *a ita da sterilitas pria. Pe ##u a AKD7 dido!i asi *a ita "elo!po" usia .C da ya # tida" $e"er(a se$esar . +a ita ya # $e"er(a !e!ili"i ilai *a"tu ya # !ahal sehi ##a "ese!pata u tu" !e #urus a a" le$ih sedi"it di$a di # *a ita ya # tida" $e"er(a.?CW "o trasepsi su ti" $a ya" di#u a"a oleh *a ita dari #olo #a !e e #ah yaitu )2. Jadi.1C.0:.Alat8'ara KB !oder popular di a tara *a ita di se!ua u!ur. Berdasar"a SDKI 2002 1 200). usia 20:)0 tahu %10. Dari data terse$ut dapat dilihat $ah*a usia ya # le$ih tua 'e deru # !e!ilih spiral di$a di #"a usia ya # le$ih !uda.. pada #olo #a !e e #ah "e$a*ah se$esar .. usia )...)..CW ta!at SD . Berdasar"a SDKI 2002:200) alat "o trasepsi pil ter$a ya" di#u a"a oleh *a ita dari #olo #a !e e #ah atas yaitu 1. pe!a"aia alat "o trasepsi !e i #"at se(ala de #a ti #"at pe didi"a . Berdasar"a SDKI 2002 1 200) !e urut ti #"at pe didi"a pe ##u a AKD7 ya # ter$a ya" adalah ti #"at pe didi"a ya # le$ih ti ##i.. tahu %12.9C pada *a ita de #a . Na!u de!i"ia pe!a"aia "o trasepsi pada *a ita ya # $eru!ur le$ih !uda da ya # $eru!ur la (ut le$ih re dah di$a di #"a !ere"a ya # $eru!ur 20:)9 tahu ..5C&...:19 tahu %1. Se'ara "eseluruha .1C&.2C. pada #olo #a ter$a*ah se$esar ).CW alat "o trasepsi susu" KB8i!pla t le$ih seri # di#u a"a oleh *a ita dari #olo #a !e e #ah $a*ah da ter$a*ah. Berdasar"a SDKI 2002 1 200) perse tase pe ##u a AKD7 pada *a ita usia 1. se'ara u!u! se!a"i ti ##i ti #"at pe didi"a *a ita..1CW S3TPX 11.C da alat "o trasepsi "o do! $a ya" di#u a"a oleh #olo #a teratas yaitu 2.. Pe didi"a adalah salah satu 4a"tor pe e tu pada #aya hidup da status "ehidupa seseora # dala! !asyara"at.?C. se$esar !asi #: !asi # ?.1CW tida" ta!at S3TP .2CW #olo #a !e e #ah atas se$esar 2. +a ita !uda 'e deru # !e ##u a"a 'ara su ti". Perse tase pe!a"aia alat "o trasepsi $erdasar"a pe"er(aa !e urut SDKI 1999 pada *a ita $e"er(a se$esar .

Keluraha Ta (u # Dure Utara. Ke'a!ata @ro#ol. $. Perse tase ter$esar pada "eluar#a "e'il adalah pada "elo!po" "eluar#a !uda. Te!pat da +a"tu Pe elitia Pe elitia i i dila"sa a"a Pada ta ##al . ). Ja"arta Barat ya # $er(u!lah . A#ustus 200<: ? Septe!$er 200< di 7+ 0). +a ita usia 20: ). Ja"arta Barat. Desai Pe elitia Desai ya # di#u a"a adalah studi des"ripti4 'ross se'tio al !e #e ai pe ##u aa AKD7 pada i$u a"septor KB serta 4a"tor:4a"tor ya # $erhu$u #a di 7+ 0). Data se"u der dari Pus"es!as Ta (u # Dure Utara. Pe!$i'araa a tara sua!i da isteri !e #e ai KB tida" selalu !e (adi prasyarat dala! pe eri!aa KB.).Berdasar"a pe elitia BKKBN 2001. Ke'a!ata @ro#ol. Ke'a!ata @ro#ol. Data ya # lai (u#a !e ye$ut"a $ah*a 2C *a ita setu(u !e ##u a"a alat "o trasepsi tetapi sua!i ya tida" setu(u da ha ya 1C *a ita ya # tida" setu(u tetapi sua!i ya setu(u. Sa!pel adalah $a#ia dari .)C *a ita tida" per ah !e!$i'ara"a KB de #a pasa #a ya. Da . Data pri!er ya # dia!$il dari i$u a"septor KB de #a !e ##u a"a "uesio er terhadap i$u ya # !e!a"ai alat "o trasepsi KB ya # $erte!pat ti ##al di 7+ 0). Ke'a!ata @ro#ol. Ke'a!ata @ro#ol. . Keluraha Ta (u # Dure Utara. Keluraha Ta (u # Dure Utara. ). 5.. sehi ##a se$ai" ya sasara pro#ra! diarah"a pada !ere"a ya # !asih "eluar#a !uda. "ea"ti4a isteri dala! per"u!pula 8or#a isasi KB tida" dapat !e (a!i $ah*a seseora # dapat !e #erti da !ela"sa a"a pro#ra! KB. Ja"arta Barat. Berdasar"a SDKI 2002:200). ).< 2.2. Jadi per$edaa pe dapat te ta # KB a tara sua!i da isteri di I do esia relati4 re dah yaitu 2C... Kei"utsertaa KB pada "eluar#a "e'il se$esar . Su!$er Data Su!$er data terdiri dari / a. Keluraha Ta (u # Dure Utara. Kera #"a "o sep >aria$el ya # diteliti BAB III 6ET-D-3-@IPENE3ITIAN ). a!u tida" ada ya dis"usi terse$ut dapat !e (adi hala #a terhadap pe!a"aia alat "o trasepsi.<5 ora #.5C *a ita !e dis"usi"a KB de #a pasa #a ya pali # sedi"it satu "ali sela!a setahu tera"hir. tahu 'e deru # le$ih seri # !e!$i'ara"a KB de #a sua!i di$a di #"a de #a *a ita pada "elo!po" u!ur lai ya. Populasi da Sa!pel Populasi adalah se!ua i$u a"septor KB di 7+ 0).2. Keluraha Ta (u # Dure Utara. $ai" pada "eluar#a "e'il !aupu "eluar#a $esar.?C ya # ter yata le$ih re dah daripada "ei"utsertaa KB pada "eluar#a $esar yaitu se$esar . Ja"arta Barat. Kuesio er se$elu! ya telah di'o$a dilo"asi lai .C. Ja"arta Barat.1.

si"ap da perila"u i$u a"septor KB .C YM O Ti #"at $atas "e!a" aa ..1.S 1 O ::::::::::::::: 32 2 O 1 X %10C .p. Besar Sa!pel 6elalui ru!us di$a*ah i i didapat"a $esar sa!pel pe elitia se$a#ai $eri"ut/ %YM&2 .. ora #... 9. S % 1..9? S O 100C : p O 100 C : .)...2.1 Mdi $ulat"a 10.. Dala! pe elitia i i di#u a"a 2aria$el depe de t %teri"at& da 2aria$el i depe de t %$e$as&. Kriteria i "lusi adalah se!ua i$u:i$u a"septor KB ya # !e ##u a"a alat "o trasepsi ya # $erte!pat ti ##al di 7+ 0).. C 3 O Dera(at "esalaha ya # !asih dapat diteri!a adalah 10C Berdasar"a ru!us di atas didapat"a a #"a se$a#ai $eri"ut / % YM &2 . Ke'a!ata @ro#ol. Ide ti4i"asi >aria$el. p. ). 1& Ketera #a / 1 / (u!lah sa!pel !i i!al 2 / (u!lah sa!pel dita!$ah su$stitusi 10C % su$stitusi adalah perse respo de ya # !u #"i drop out & p / proporsi 2aria$el ya # i #i diteliti. Ja"arta Barat.. >aria$el teri"at adalah pe #etahua .5 & O 10.C Didapat YM pada "ur2a or!al O 1.. 1 & O 9. Kriteria I "lusi da E"s"lusi a. respo de ).populasi ya # diteliti $er(u!lah 10..9? &2 .). ya # "eti"a dila"u"a pe elitia $ersedia u tu" $erpartisipasi dala! pe elitia .. Kriteria e"s"lusi adalah se!ua i$u:i$u a"septor KB ya # !e!e uhi "riteria i "lusi a!u tida" !e #isi "uesio er de #a le #"ap. 0...?.. $. Te" i" pe #a!$ila sa!pel Pe #a!$ila sa!pel dala! pe elitia i i adalah !e ##u a"a si!ple ra do! sa!pli # de #a ta$el ra do!... )..5 32 % 0.). ).?. Te" i" pe #a!$ila sa!pel dala! pe elitia i i adalah !e ##u a"a Si!ple 7a do! Sa!pli # de #a te" i" ta$el ra do!. yaitu / se$esar . C O .?. Keluraha Ta (u # Dure Utara.1 &2 U tu" !e (a#a "e!u #"i a ada ya respo de ya # drop out !a"a dihitu # 2 O 1 X % 10C .0. 1 O :::::::::::::::::: O :::::::::::::::::::::::::::: O 9.5 X % 10C . de #a M O .

5. Keluraha Ta (u # Dure Utara. Pe #olaha data Terhadap data:data ya # telah di"u!pul"a dila"u"a pe #olaha de #a proses editi #.1 Pe #u!pula data Data pri!er di"u!pul"a de #a !e!a"ai "uesio er !elalui "u (u #a ru!ah da posya du terhadap i$u:i$u a"septor KB di 7+ 0). (u!lah a a" hidup. ). A alisis data Terhadap data ya # telah diolah a"a dila"u"a a alisis sesuai de #a 'ara u(i statisti" !e ##u a"a U(i 0hi:sSuare. Ja"arta Barat. ?. ). >aria$el $e$as $erupa usia i$u. da "odi #. I terpretasi data Data i terpretasi se'ara des"ripti4 a tar 2aria$el:2aria$el ya # telah dite tu"a . 6ela"u"a pe #u!pula data 1 data de #a !e ##u a"a i stru!e pe elitia $erupa "uesio er di Posya du 7+ 0) da "u (u #a ru!ah 7+ 0). Ke'a!ata @ro#ol. Pe #a!$ila data:data ya # di$utuh"a di Pus"es!as Ta (u # Dure Utara. Pelapora data Data disusu dala! $e tu" pelapora pe elitia ya # sela (ut ya a"a diprese tasi"a dihadapa sta4 pe #a(ar Pro#ra! Pe didi"a Il!u Kesehata 6asyara"at. 9..!e #e ai AKD7. ). 0ara Ker(a 1. "eluraha Ta (u # Dure Utara. Ke'a!ata @ro#ol. 6e #hu$u #i petu#as 1 petu#as lapa #a KB da para "ader a#ar !e!$a tu "e#iata pe elitia . Ja"arta Barat. ). ).5.5. <.. Ke'a!ata @ro#ol. ).5. Pelapora Pe elitia .. pe"er(aa i$u.?. 10. Ja"arta Barat. yaitu pro#ra! SPSS. Da"ultas .. Kuesi er se$elu!ya telah diu(i 'o$a di lo"asi lai . 2. da pera sua!i. 2eri4i"asi. a alisis. 5.2.5. 6e #hu$u #i "etua 7+ 0). Data se"u der didapat dari Pus"es!as Ta (u # Dure Utara. ). . 6ela"u"a u(i 'o$a "uesio er dala! s"ala "e'il di lo"asi lai . a"ti2itas sosial. Pe ya(ia data Data ya # didapat disa(i"a se'ara te"stular da ta$ular. Keluraha Ta (u # Dure Utara. Sela (ut ya di!asu""a da diolah de #a !e ##u a"a pro#ra! "o!puter. Ke'a!ata @ro#ol. Prese tasi..5. da i terpretasi data. pe didi"a i$u.. pe dapata "eluar#a. 6ela"u"a pe #olaha . ).). Pe ulisa lapora pe elitia .5. .ya # !e (adi daerah pe elitia u tu" !elapor"a tu(ua diada"a pe elitia di daerah terse$ut. Ja"arta Barat. "eluraha Ta (u # Dure Utara. 6e!$uat usula pe elitia da "uesio er.

Berdasar"a #olo #a usia. S6U atau sedera(at da A"ade!i 8 Per#urua ti ##i atau ya # sedera(at. Ti #"at Pe didi"a 7e dah / o Buta huru4 o Tida" ta!at 8 ta!at SD atau sedera(at o Tida" ta!at 8 ta!at S6P atau sedera(at o Tida" ta!at S6A atau sedera(at Ti #"at Pe didi"a Seda # / o Ta!at S6A atau sedera(at o Tida" ta!at a"ade!i atau per#urua ti ##i atau sedera(at Ti #"at Pe didi"a Ti ##i / o Ta!at a"ade!i atau Per#urua ti ##i atau sedera(at. Bila terdapat "ele$iha usia "ura # dari e a! $ula . De4i isi -perasio al. Dala! hal i i respo de di#olo #"a se$a#ai/ .1. 0opper T 220 atau 63 0u 2. Kodi # / Kode 1 / Ti #"at pe didi"a ti ##i Kode 2 / Ti #"at pe didi"a seda # Kode ) / Ti #"at pe didi"a re dah M Pe"er(aa adalah pro4esi atau "e#iata ruti ya # dila"u"a sehari 1 hari ya # !e dapat"a i!$ala ua # atau !ateri. Data u!u!. 1 19 tahu o 20 1 )0 tahu o Di atas )0 tahu Kodi # / Kode 1 / M )0 tahu Kode 2 / 20:)0 tahu Kode ) / 1. !a"a respo de di"elo!po""a !e (adi/ o 1. S6P atau sedera(at.<. M Alat Ko trasepsi Dala! 7ahi! !erupa"a alat "o trasepsi ya # ter$uat dari $aha plasti" ya # halus $er$e tu" spiral %3ippes 3oop& atau $er$e tu" lai %0opper T 0u 200. ). M Usia adalah usia i$u dihitu # dari ta ##al pe elitia di"ura #i de #a ta ##al lahir ya # tertera pada KTP ya # !asih $erla"u. !a"a di$ulat"a "e $a*ah.Kedo"tera U i2ersitas Kriste Krida +a'a a %UK7IDA& dala! 4oru! pe didi"a Il!u Kesehata 6asyara"at DK UK7IDA periode A#ustus 200<.0&ya # dipasa # di dala! rahi! de # a !e!a"ai alat "husus oleh do"ter atau $ida 8 para!edi" lai ya # sudah dilatih. M A"septor KB adalah se!ua Pasa #a Usia Su$ur % PUS & ya # !e ##u a"a alat "o trasepsi (e is apapu da !asih !e ##u a"a ya dala! !asa pe elitia i i.<. ).:19 tahu M Pe didi"a adalah (e (a # pe didi"a 4or!al terti ##i ya # di'apai dari suatu i stitusi terte tu ya # !e 'a"up ti #"at SD atau sedera(at.

Kodi # / Kode 1 / Ju!lah a a" 'u"up %= 2 ora #& Kode 2 / Ju!lah a a" $a ya" %Z 2 ora #& M Pera sua!i adalah "ei"utsertaa sua!i dala! hal !e!ilih da !e #a!$il "eputusa te ta # (e is alat "o trasepsi ya # dipa"ai. arisa . $ila sua!i tida" i"ut $erpera Kodi # / Kode 1 / Sua!i $erpera Kode 2 / Sua!i tida" $erpera .952. Pe ##olo #a di$a#i $erdasar"a sta dar ya # ditetap"a Upah 6i i!u! Propi si tahu 200< te ta # Batas pe dapata per"apita per$ula u tu" pe dudu" per"otaa / o Di atas #aris "e!is"i a / pe dapata per"apita Z 7p.?0. $ila i$u tida" !e #i"uti a"ti2itas sosial sa!a se"ali. Kodi # / Kode 1 / a"ti2itas sosial $ai" Kode 2 / a"ti2itas sosial 'u"up Kode ) / a"ti2itas sosial "ura # M Ju!lah a a" hidup adalah (u!lah a a" ya # dilahir"a se diri oleh respo de ya # saat dila"u"a pe elitia !asih hidup.o Be"er(a o Tida" $e"er(a % I$u 7u!ah Ta ##a & Kodi # / Kode 1 / Be"er(a Kode 2 / Tida" $e"er(a %I$u ru!ah ta ##a& M Pe dapata "eluar#a adalah (u!lah total pe dapata "eluar#a sela!a satu $ula di$a#i de #a (u!lah ora # ya # !e (adi ta ##u #a "eluar#a. 952. o 0u"up / $ila (u!lah "ura # dari atau sa!a de #a dua ora # o Ba ya" / $ila (u!lah le$ih dari dua ora #. pe yuluha .?0. o Bai". Posya du. Kodi # / Kode 1 / Di atas #aris "e!is"i a Kode 2 / Di $a*ah #aris "e!is"i a M A"ti2itas sosial adalah a"ti2itas respo de dala! !e #i"uti "e#iata di !asyara"at. seperti PKK. $ila a"ti2itas sosial i$u Z 2 "e#iata o 0u"up. $ila a"ti2itas sosial i$u 1 "e#iata o Kura #. "e#iata a#a!a. o Bai". $ila sua!i i"ut $erpera o Kura #. o Di $a*ah #aris "e!is"i a / pe dapata per"apita = 7p. da lai :lai dala! e a! $ula tera"hir.

atau pola pi"ir ya # di!a"sud. "eper'ayaa . i$u a"septor KB di$eri 11 $uah soal ya # pe ilaia ya telah dite tu"a . Kodi # / Kode 1 / Pe #etahua $ai" Kode 2 / Pe #etahua 'u"up Kode ) / Pe #etahua "ura # M Si"ap adalah ta ##apa atau rea"si seseora # se'ara "o siste terhadap sesuatu $erdasar"a pe diria . i$u a"septor KB di$eri ? $uah soal ya # pe ilaia ya telah dite tu"a .al ya # diteliti adalah perila"u i$u a"septor KB !e #e ai AKD7. U tu" !e #etahui perila"u i$u a"septor KB te ta # AKD7. 9a # diteliti adalah si"ap i$u a"septor KB !e #e ai AKD7. Pe #etahua ya # i #i di ilai disi i adalah pe #etahua i$u a"septor KB te ta # AKD7. da usaha u tu" !e i #"at"a "ese(ahteraa "eluar#a. i$u a"septor KB di$eri . da "eya"i a i di2idu terse$ut.2 Data Khusus M Pe #etahua adalah se#ala i 4or!asi ya # di"etahui ya # $er"aita de #a proses pe!$ela(ara . V Bila 2 (a*a$a $e ar di$eri s"or ) V Bila 1 (a*a$a $e ar di$eri s"or 1 .). U tu" !e #etahui si"ap i$u a"septor KB te ta # AKD7. usaha u tu" !ere 'a a"a (u!lah a a". pe dapata . Kodi # / Kode 1 / perila"u $ai" Kode 2 / perila"u 'u"up Kode ) / perila"u "ura # S"ori # Pe #etahua Perta yaa o!or 1 / Ja*a$a ya # $e ar / Pere 'a aa "eha!ila sehi ##a "eha!ila ha ya ter(adi pada *a"tu ya # dii #i "a . $udaya. ilai da or!a "elo!po" ya # $ersa #"uta serta !erupa"a "o se"ue si lo#is dari e"siste si pe #etahua . Proses pe!$ela(ara i i dapat dipe #aruhi oleh 4a"tor dari dala! seperti !oti2asi da 4a"tor dari luar seperti i 4or!asi. $uah soal ya # pe ilaia ya telah dite tu"a . usaha u tu" !e 'e#ah ter(adi ya "eha!ila . Kodi # / Kode 1 / si"ap $ai" Kode 2 / si"ap 'u"up Kode ) / si"ap "ura # M Perila"u adalah ti da"a ya # dila"u"a seseora # u tu" "epe ti #a atau pe!e uha "e$utuha terte tu $erdasar"a pe #etahua .<. U tu" !e #etahui ti #"at pe #etahua respo de te ta # AKD7. V Bila Z ) (a*a$a $e ar di$eri s"or . usaha u tu" !e #atur (ara" "eha!ila . .

haid ti ##al sedi"it. (a*a$a $e ar di$eri s"or . V Bila Z ) (a*a$a $e ar di$eri s"or . 0. V Bila 2 (a*a$a $e ar di$eri s"or ) V Bila 1 (a*a$a $e ar di$eri s"or 1 Perta yaa o!or ) / Ja*a$a ya # $e ar / Pil. rahi! V Ja*a$a A di$eri s"or . V Bila (a*a$a salah di$eri s"or 1 Perta yaa o!or < / Ja*a$a ya # $e ar / Saat haid ha!pir selesai. Tida" V Bila (a*a$a $e ar di$eri s"or . su ti". setelah !elahir"a da setelah "e#u#ura . da "o do! V Bila Z . . / Ja*a$a ya # $e ar / < tahu . !e #atur (ara" "eha!ila . da D di$eri s"or ) V Ja*a$a E di$eri s"or 1 Perta yaa o!or . !ere 'a a"a (u!lah a a". V Bila 1:2 (a*a$a $e ar di$eri s"or ) V Bila !e (a*a$ tida" tahu di$eri s"or 1 Perta yaa o!or 9 / Ja*a$a ya # $e ar / Do"ter da Bida terlatih V Bila 2 (a*a$a $e ar di$eri s"or . / Ja*a$a ya # $e ar / A. V Ja*a$a lai ya di$eri s"or 1 Perta yaa o!or 5 / Ja*a$a ya # $e ar / A. Alat "o trasepsi ya # di!asu""a "e dala! rahi! ter$uat dari $aha plasti" da te!$a#a ya # dipasa # oleh do"ter atau $ida terlatih.Perta yaa o!or 2 / Ja*a$a ya # $e ar / 6e (ara #"a "eha!ila . !e u da "eha!ila . tahu . spiral. . susu". V Ja*a$a A di$eri s"or . V Ja*a$a B. V Bila 1:) (a*a$a $e ar di$eri s"or ) V Bila !e (a*a$ tida" tahu di$eri s"or 1 Perta yaa o!or . da !e!$atasi (u!lah a a" V Bila Z ) (a*a$a $e ar di$eri s"or . da ) tahu V Bila ) (a*a$a $e ar di$eri s"or . V Bila 1:2 (a*a$a $e ar di$eri s"or ) V Bila !e (a*a$ tida" tahu di$eri s"or 1 Perta yaa o!or ? / Ja*a$a ya # $e ar / A.

. I ter2al / 1? .& X 11 O )5..19 Pe #etahua "ura # / 11 1 )5.V Bila 1 (a*a$a $e ar di$eri s"or ) V Bila tida" ada (a*a$a ya # $e ar di$eri s"or 1 Perta yaa o!or 10 / Ja*a$a ya # $e ar / Kei #i a i$u.. V Bila (a*a$a B di$eri s"or 1 Perta yaa o!or . Pe #etahua 'u"up / %?0C [ . Pe #etahua $ai" / %<0C [ . !asa pa"ai telah ha$is V Bila Z ) (a*a$a $e ar di$eri s"or . S"or tere dah / 11 I ter2al / ..)9 B. V Bila (a*a$a B di$eri s"or 1 Kesi!pula pe ilaia S"or terti ##i / 20 S"or tere dah / . V Bila (a*a$a B di$eri s"or 1 Perta yaa o!or 2 / V Bila (a*a$a A di$eri s"or .. 1 . V Bila 1 : 2 (a*a$a $e ar di$eri s"or ) V Bila !e (a*a$ tida" tahu di$eri s"or 1 Kesi!pula pe ilaia S"or terti ##i / ..?.21 . saat haid le$ih yeri. V Bila ) (a*a$a $e ar di$eri s"or . V Bila 1:2 (a*a$a $e ar di$eri s"or ) V Bila !e (a*a$ tida" tahu di$eri s"or 1 Perta yaa o!or 11 / Ja*a$a ya # $e ar / Keputiha . / V Bila (a*a$a A di$eri s"or . Si"ap Perta yaa o!or 1 / V Bila (a*a$a A di$eri s"or . haid le$ih la!a da $a ya". ti!$ul e4e" sa!pi # ya # !e ##a ##u. V Bila (a*a$a B di$eri s"or 1 Perta yaa o!or ) / V Bila (a*a$a A di$eri s"or .?.& X 11 O . i$u i #i ha!il.

0..9 A"ti4itas Sosial V Bila le$ih dari ) / $ai" V Bila 2 1 ) / seda # V Bila = 2 / "ura # Pera Sua!i V Bila (a*a$a A di$eri s"or . spiral. susu". S"or tere dah / .Bida .Do"ter. / V Bila (a*a$a A di$eri s"or . V Bila (a*a$a B di$eri s"or ) V Bila (a*a$a 0 di$eri s"or 1 Perta yaa o!or ) / Ja*a$a $e ar / A. O 1?. Perila"u 'u"up / %?0C [ 20& X . 7u!ah sa"it. V Bila (a*a$a E di$eri s"or 1 Perta yaa o!or .9 0. da "o do! V Bila 1 (a*a$a $e ar di$eri s"or .Si"ap $ai" / %<0C [ 1?& X .9 Perila"u "ura # / . Perila"u Perta yaa o!or 1 / Ja*a$a ya # $e ar / Pil. 1 1). Pus"es!as V Bila (a*a$a A8B808D di$eri s"or . / V Bila (a*a$a A di$eri s"or . 1 1?. I ter2al / 20 Perila"u $ai" / %<0C [ 20& X . V Bila (a*a$a B di$eri s"or 1 . O 15 1 20. V Bila (a*a$a B di$eri s"or 1 Kesi!pula pe ilaia S"or terti ##i / 2.?: 1?.< : 20 Si"ap 'u"up / %?0C [ 1?& X . O 1). D.59 Si"ap "ura # / . V Bila (a*a$a B di$eri s"or 1 Perta yaa o!or . O 211 2. su ti". V Bila Z1 (a*a$a $e ar di$eri s"or 1 Perta yaa o!or 2 / V Bila (a*a$ A di$eri s"or . B.

2).. a"ti2itas sosial. Ja"arta Barat Kelo!po" A"septor Dre"ue si Prese tase%C& Pil )? ).0 Ko do! *a ita ) 2.)) 1?:19 tahu 2< 2?. pe didi"a i$u. )).9.) Kura # . da pera sua!i di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara. si"ap da perila"u i$u a"septor KB !e #e ai Alat Ko trasepsi Dala! 7ahi! %AKD7& da 4a"tor:4a"tor ya # $erhu$u #a .1 Se$ara alat "o trasepsi ya # di#u a"a i$u a"septor KB di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara. Ke'a!ata @ro#ol.< Total 10. Ja"arta Barat pada ..< 0u"up )2 )0.).) Se$ara i$u a"septor KB $erdasar"a usia i$u.. sa!pel pe elitia ya # !e ##u a"a Si!ple 7a do! Sa!pli # de #a te" i" ta$el ra do! dari (u!lah populasi se$a ya" . si"ap da perila"u i$u a"septor KB !e #e ai alat "o trasepsi dala! rahi! %spiral& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara.. 100C Ta$el .) . Ke'a!ata @ro#ol. I$u:i$u a"septor KB ya # di!i ta u tu" pe #isia "uesio er pada pe elitia i i di$eri (a!i a "erahasiaa terhadap data 1 data ya # di$eri"a . )2.) Su ti" 2< 2?.2 Susu"8i!pla t 21 20..5 0u"up ). (u!lah a a". !a"a diperoleh hasil pe #u!pula data se$a ya" 10. pe"er(aa i$u.1 Perila"u Bai" 2.).. A#ustus 200< 1 ? Septe!$er 200< te ta # pe #etahua .5 Ta$el .< .ASI3 PENE3ITIAN Berdasar"a pe elitia ya # dila"u"a di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara.9 0u"up ).. Ke'a!ata @ro#ol. Kura # . 22. Ke'a!ata @ro#ol. Ja"arta Barat >aria$el Dre"ue si Perse tase Pe #etahua Bai" 2. BAB I> . pe dapata "eluar#a..? .2 Se$ara i$u a"septor KB $erdasar"a pe #etahua . Kura # .<5 a"septor KB..5 AKD78Spiral 15 1?.00 20:)0 tahu .< Si"ap Bai" 25 2..Eti"a Pe elitia .?5 .5 . Ta$el .. Ja"arta Barat >aria$el Dre"ue si Perse tase Usia I$u Z)0 tahu 21 20.

50.2..?5 Di $a*ah #aris "e!is"i a 55 5). da pera sua!i de #a pe #etahua i$u a"septor KB !e #e ai alat "o trasepsi dala! rahi! %spiral& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara.0. 22..1.<? Kura # 25 2. Diteri!a Pe didi"a I$u ..) 0u"up . a"ti2itas sosial.. pe"er(aa i$u. .2 Tida" $e"er(a 5. Seda # .51 Pera sua!i Sua!i turut $erpera <1 55.)) Ju!lah a a" hidup = 2 .0.o Bai" 0u"up Kura # Usia I$u M)0 tahu 20:)20:)0 tahu 1?:19 tahu ? 10 < 5 1.)? Z 0.1 )9. Sua!i tida" $erpera 2. pe didi"a i$u. Ke'a!ata @ro#ol.u$u #a a tara usia i$u. Z 2 ?. 1) < )2 5 0hi:sSuare <. Ja"arta Barat >aria$el Pe #etahua U(i statisti" P .<? Ta$el ..09 Pe"er(aa I$u Be"er(a )1 29. .Pe didi"a I$u Ti ##i 20 19. A"ti2itas sosial Bai" )) )1.< Pe dapata "eluar#a Di atas #aris "e!is"i a 2< 2?..9.0....2.<? 7e dah . (u!lah a a". . pe dapata "eluar#a. ?0.0 )<.

5 1< 9? 1.1 0hi:sSuare <..11 = 0.??1 = 0.Ti ##i Seda # 7e dah 5 12 .0. 1) 21 ? .. Ditola" Pe dapata "eluar#a Di atas #aris "e!is"i a Di $a*ah #aris "e!is"i a 9 1. Ditola" Pe"er(aa I$u Be"er(a Tida" $e"er(a 2 22 1.. 2? 0hi:sSuare 11. Ditola" Ju!lah a a" hidup =2 Z2 1) 11 1? ..0. )) 0hi:sSuare <.0. 19 1. = 0.

1< 12 ); 0hi:sSuare ?,<29 = 0,0; Ditola" A"ti2itas sosial Bai" 0u"up Kura # < 11 ; 1? 10 < 9 2. 1. 0hi:sSuare 5,5)5 Z 0,0; Diteri!a Pera sua!i Sua!i turut $erpera Sua!i tida" $erpera 20 . )1 ) )0 15 0hi:sSuare 9,0.) = 0,0; Ditola" Ta$el ..; ,u$u #a a tara usia i$u, pe didi"a i$u, pe"er(aa i$u, pe dapata "eluar#a, (u!lah a a", a"ti2itas sosial, da pera sua!i de #a si"ap i$u a"septor KB !e #e ai

alat "o trasepsi dala! rahi! %spiral& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara, Ke'a!ata @ro#ol, Ja"arta Barat >aria$el Si"ap U(i statisti" P ,o Bai" 0u"up Kura # Usia I$u M )0 tahu 20: )0 tahu 1?:19 tahu < 1; . ? 1; 1. 5 2? 10 0hi:sSuare ?,591 Z 0,0; Diteri!a Pe didi"a I$u Ti ##i Seda # 7e dah 5 11 9 9 12 1. . 22 15 0hi:sSuare ;,1?9 Z 0,0; Diteri!a

Pe"er(aa I$u Be"er(a Tida" $e"er(a 11 1? < 25 12 )1 0hi:sSuare 2,.). Z 0,0; Diteri!a Pe dapata "eluar#a Di atas #aris "e!is"i a Di $a*ah #aris "e!is"i a 11 1? 9 2? < ); 0hi:sSuare .,1<0 Z 0,0; Diteri!a Ju!lah a a" hidup =2 Z2 1. 1)

? .0. 19 15 15 0hi:sSuare 10.0. Diteri!a A"ti2itas sosial Bai" 0u"up Kura # 12 9 ? 12 19 . (u!lah a a".0.. Ditola" Pera sua!i Sua!i turut $erpera Sua!i tida" $erpera 2. pe didi"a i$u. 2 25 < 29 1. a"ti2itas sosial. 21 1) )0 0hi:sSuare ). Diteri!a Ta$el .. .9. pe dapata "eluar#a. da pera sua!i de #a perila"u i$u a"septor KB !e #e ai alat "o trasepsi dala! rahi! %spiral& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara.u$u #a a tara usia i$u.90) =0.0 Z 0.255 Z 0.1. pe"er(aa i$u. 0hi:sSuare .

o Bai" 0u"up Kura # Usia I$u M )0 tahu 20: )0 tahu 1?:19 tahu 9 5 9 .0.5<. 9 20 19 0hi:sSuare .922 = 0. Z0.Ke'a!ata @ro#ol. Ditola" Pe didi"a I$u Ti ##i Seda # 7e dah < 11 ? ) 1. 1. 21 ? 5 2< 1) 0hi:sSuare 9..0. Ja"arta Barat >aria$el Perila"u U(i statisti" P . Diteri!a .

Diteri!a Pe dapata "eluar#a Di atas #aris "e!is"i a Di $a*ah #aris "e!is"i a 10 1. 11 .0. 12 )? 0hi:sSuare ). Diteri!a Ju!lah a a" hidup =2 Z2 1.? Z0.Pe"er(aa I$u Be"er(a Tida" $e"er(a 11 1.0.)0.<. 9 2) 9 )9 0hi:sSuare ). Z 0. < 2.

12 20 1. Diteri!a Pera sua!i Sua!i turut $erpera Sua!i tida" $erpera 2) 2 2) 9 . )) 0hi:sSuare .255 Z 0. 5 15 < 1) 21 1. 0hi:sSuare 5. Diteri!a A"ti2itas sosial Bai" 0u"up Kura # 1) 5 .0. Z 0.0.21..

Ke'a!ata @ro#ol. M .0.u$u #a pe #etahua de #a si"ap i$u a"septor KB !e #e ai alat "o trasepsi dala! rahi! %spiral& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara. Diteri!a Ta$el . 5 11 ? 1< 5 1.5 Total 25 ). 22 2. Ke'a!ata @ro#ol.u$u #a pe #etahua de #a perila"u i$u a"septor KB !e #e ai alat "o trasepsi dala! rahi! %spiral& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara..9? d4 / .o ditola" Kesi!pula / Ada hu$u #a ya # $er!a" a se'ara statisti" a tara pe #etahua i$u de #a si"ap i$u !e #e ai Alat Ko trasepsi Dala! 7ahi! %AKD78spiral&. 1) 0hi:sSuare . Ja"arta Barat >aria$el Si"ap Total Bai" 0u"up Kura # Pe #etahua Bai" 0u"up Kura # ? 1.0. Batas "e!a" aa %M& / .C U(i 0hi:sSuare %[2& / 10. ). .119 Z 0.< . Ja"arta Barat >aria$el Perila"u Total Bai" 0u"up Kura # Pe #etahua Bai" 0u"up ..5 .) 10.. p =0.o / Tida" ada per$edaa $er!a" a se'ara statisti" a tara pe #etahua i$u de #a si"ap i$u !e #e ai alat "o trasepsi dala! rahi! %spiral&. Ta$el .).. . .

?.o / Tida" ada per$edaa $er!a" a se'ara statisti" a tara pe #etahua i$u de #a perila"u i$u !e #e ai Alat Ko trasepsi Dala! 7ahi! %spiral&. .C U(i 0hi:sSuare %[2& / 9. 2.o ditola" Kesi!pula / Ada hu$u #a ya # $er!a" a se'ara statisti" a tara pe #etahua i$u de #a perila"u i$u !e #e ai Alat Ko trasepsi Dala! 7ahi! %AKD78spiral&.Kura # 5 12 ?. Ke'a!ata @ro#ol.o ditola" .) Total 2. p O 0.C U(i 0hi:sSuare %[2& / 10. d4 / ...1? d4 / .0. Ja"arta Barat >aria$el Perila"u Total Bai" 0u"up Kura # Si"ap Bai" 0u"up Kura # 11 ? < 10 < 1.o / Tida" ada per$edaa $er!a" a se'ara statisti" a tara si"ap i$u de #a perila"u i$u !e #e ai Alat Ko trasepsi Dala! 7ahi! %spiral& Batas "e!a" aa %M& / . Batas "e!a" aa %M& / . . ).u$u #a si"ap de #a perila"u i$u a"septor KB !e #e ai alat "o trasepsi dala! rahi! %spiral& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara. 12 1? 1) 10 2.0. M . . p = 0.9 .5 Total 2. )2 . )2 . Ta$el ..< 10. . M .< 10. ? 21 21 25 ).

al i i tida" sesuai de #a data SDKI 1999 ya # !e yata"a $ah*a pre2ale si pe!a"aia alat "o trasepsi ter$a ya" terdapat pada *a ita $e"er(a se$esar ..C da perila"u "ura # se$esar . a"ti2itas sosial. ..2 Se$ara i$u a"septor KB $erdasar"a pe #etahua . Per$edaa i i dise$a$"a pada "elo!po" a"septor KB $erusia 20:)0 tahu !e!pu yai pe dapata ya # "ura # sehi ##a !e 'e#ah "eha!ila de #a !e ##u a"a alat "o trasepsi. Ke'a!ata @ro#ol..2 C dari total "elo!po" a"septor. Selai itu.asil i i tida" sesuai de #a data SDKI 2002: 200) di!a a se$ara usia i$u a"septor KB se$a#ia $esar terdapat pada "elo!po" usia .<C *a ita "a*i ya # !e ##u a"a 'ara "o trasepsi !oder adalah *a ita ya # $erpe didi"a !e e #ah. Se$ara alat "o trasepsi spiral ya # di#u a"a i$u a"septor KB !e urut hasil pe elitia "a!i adalah 1?. Ja"arta Barat. Ja"arta Barat. se$a#ia $esar i$u a"septor KB tida" $e"er(a yaitu se$esar 50. Se$ara usia i$u a"septor KB ya # !e u (u""a $ah*a se$a#ia $esar i$u a"septor KB $erusia 20 1 )0 tahu se$esar .C dari a"septor KB ya # !e ##u a"a KB spiral. . . Pada se$ara pe dapata "eluar#a se$a#ia $esar i$u a"septor KB se$esar 5). .) Se$ara i$u a"septor KB $erdasar"a usia i$u.).Kesi!pula / Ada hu$u #a ya # $er!a" a se'ara statisti" a tara si"ap i$u de #a perila"u i$u !e #e ai Alat Ko trasepsi Dala! 7ahi! %AKD78spiral&. pe"er(aa i$u.2. Ja"arta Barat. Pe #etahua i$u "ura # dise$a$"a "are a ti #"at pe didi"a i$u re dah sehi ##a si"ap da perila"u i$u "ura # ada ta ##apa !e #e ai pe!a"aia alat "o trasepsi spiral Ta$el . pe didi"a i$u. I$u a"septor KB tida" $e"er(a le$ih !e!ilih !e ##u a"a alat "o trasepsi "are a 'e deru # !e!i"ir"a "ese(ahteraa "eluar#a de #a !e 'e#ah "eha!ila $ila (u!lah a a" 'u"up.5?C. si"ap da perila"u i$u a"septor KB !e #e ai alat "o trasepsi dala! rahi! %spiral& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara.. si"ap "ura # se$esar .C..ASAN Ta$el . Ke'a!ata @ro#ol.51C dari seluruh "elo!po" a"septor KB. Pada se$ara pe didi"a .)C. *a"tu pe elitia ya # $er$eda... tahu se$esar 9. Se$ara i$u a"septor KB !e #e ai alat "o trasepsi spiral !e u (u""a $ah*a "elo!po" i$u a"septor KB di 7+ 0) $erpe #etahua "ura # se$esar .))C . pe dapata "eluar#a..<?C i$u a"septor KB $erpe didi"a seda #... Ke'a!ata @ro#ol.<C. alat "o trasepsi spiral "ura # di!i ati "are a ta"ut a"a e4e" sa!pi # ya ya # seri # !e ye$a$"a perdaraha le$ih $a ya" da rasa yeri pada perut.. Ta$el .. BAB > PE6BA. da lo"asi pe elitia ya # $er$eda.0:. da pera sua!i di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara.))C. Pada se$ara pe"er(aa .. Per$edaa i i dise$a$"a "are a (u!lah sa!pel ya # $er$eda.0. I$u a"septor KB le$ih !e!ilih pil "are a !erasa le$ih a!a dala! pe ##u aa ya da le$ih 4le"si$el. (u!lah a a".al i i $er$eda de #a hasil sur2ei BKKBN 200? ya # !e yata"a $ah*a terdapat .9.1 Se$ara alat "o trasepsi ya # di#u a"a i$u a"septor KB di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara.al i i sesuai de #a data SDKI 2002:200) ya # !e yata"a $ah*a ..

al i i tida" sesuai de #a data BKKBN tahu 2001 ya # !e yata"a i$u ya # !e #i"uti a"ti2itas sosial se$a ya" . Ke'a!ata @ro#ol. ..al i i $erarti $ah*a pe #etahua seseora # dapat di ilai dari ti #"at pe didi"a ya "are a se!a"i ti ##i pe didi"a i$u !a"a 'ara u tu" !e dapat i 4or!asi ya # le$ih $a ya" te ta # alat "o trasepsi spiral.al i i sesuai de #a data SDKI 2002:200) di!a a *a ita ya # !e!ili"i (u!lah a a" le$ih dari dua se$a ya" . Pada hu$u #a a tara 2aria$el pe didi"a i$u de #a pe #etahua !elalui u(i 0hi: SSuare didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara pe didi"a i$u de #a pe #etahua !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral. . Ja"arta Barat. . Se$a#ia $esar i$u a"septor KB !e!pu yai a"ti2itas sosial 'u"up !e #etahui pe #ala!a !e #e ai pe ##uaa alat "o trasepsi dari i$u a"septor KB lai ya sehi ##a 'e deru # !e!perti!$a #"a pe ##u aa alat "o trasepsi. .asil i i tida" sesuai de #a data SDKI 2002:200) ya # !e u (u""a $ah*a pe #etahua !e #e ai alat "o trasepsi !e i #"at se(ala de #a $erta!$ah ya usia.al i i $erarti $ah*a i$u ya # $e"er(a !e!pu yai pe #etahua ya # le$ih $ai" "are a i$u ya # $e"er(a !e!ili"i per#aula da i 4or!asi ya # le$ih $ai".5C.al i i !u #"i se!a"i tua usia i$u $elu! te tu !e!pu yai pe #etahua ti ##i.<.C. a"ti2itas sosial. (u!lah a a". . . Pe dapata "eluar#a $erada di$a*ah #aris "e!is"i a "are a se$a#ia $esar i$u a"septor KB tida" $e"er(a da i$u a"septor KB le$i !e!ilih !e ##u a"a alat "o trasepsi u tu" !e i #"at"a "ese(ahteraa "eluar#a . pe"er(aa i$u. Pada se$ara a"ti2itas sosial.C *a ita . Pada hu$u #a a tara 2aria$el pe"er(aa i$u de #a pe #etahua !elalui u(i 0hi:SSuare didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara pe"er(aa i$u de #a pe #etahua !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral. . da pera sua!i de #a pe #etahua i$u a"septor KB !e #e ai alat "o trasepsi dala! rahi! %spiral& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara..asil i i sesuai de #a data SDKI 1999 ya # !e yata"a .2. Pada se$ara pera sua!i dala! !e!ilih da !e #a!$il "eputusa !e #e ai alat "o trasepsi ya # di#u a"a .al i i tida" sesuai de #a data SDKI 2002:200) di!a a se$a#ia $esar a"septor KB $erada pada #olo #a !e e #ah atas de #a perse tase ?.9.<?C.C 'e deru # !e ##u a"a alat "o trasepsi. Pada se$ara (u!lah a a" se$a#ia $esar i$u a"septor KB !e!ili"i a a" le$ih dari dua ora # de #a perse tase ?0. se$a#ia $esar i$u a"septor KB !e yata"a ada ya pera sua!i dala! !e!ilih da !e #a!$il "eputusa !e #e ai alat "o trasepsi ya # di#u a"a se$esar 55. Ta$el . .. .. . pe dapata "eluar#a. pe didi"a i$u..C 'e deru # !e ##u a"a alat "o trasepsi..u$u #a a tara usia i$u.1..u$u #a a tara 2aria$el usia i$u de #a pe #etahua !elalui u(i 0hi:SSuare tida" didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara usia i$u de #a pe #etahua !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral.asil i i sesuai de #a data SDKI 2002:200) ya # !e yata"a *a ita ya # !e dis"usi"a te ta # KB da alat "o trasepsi de #a sua!i ya se$esar . .asil i i sesuai de #a data SDKI 2002:200) ya # !e u (u""a $ah*a ti #"at pe didi"a i$u !e!pe #aruhi pe #etahua i$u !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral. se$a#ia $esar i$u a"septor KB ya # !e!ili"i a"ti2itas sosial ya # 'u"up %!e #i"uti satu a"ti2itas sosial& se$esar .. .C.!e!pu yai pe dapata "eluar#a di $a*ah #aris "e!is"i a .

.al i i $erarti usia i$u tida" !e!pe #aruhi si"ap i$u terhadap "o trasepsi spiral "are a !u #"i se!a"i tua usia i$u !e!pu yai $a ya" pe #ala!a tapi (i"a i$u tida" !e!ili"i "esadara ya # $ai" tetap sa(a si"ap ya "ura #. Pada hu$u #a a tara 2aria$el pe didi"a i$u de #a si"ap !elalui u(i 0hi:SSuare tida" didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara pe didi"a i$u de #a si"ap !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral. dipe #aruhi oleh pe dapata "eluar#a. Pada hu$u #a a tara 2aria$el (u!lah a a" de #a pe #etahua !elalui u(i 0hi:SSuare didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara (u!lah a a" de #a pe #etahua !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral. pe"er(aa i$u. .al i i $erarti pera sua!i !e!pe #aruhi pe #etahua i$u terhadap "o trasepsi spiral "are a sua!i turut $erpera dala! !e!$eri"a i 4or!asi seperti !e #a(a" $er"o sultasi de #a do"ter8 te a#a !edis atapu !e!$eli"a !a(alah "esehata . . Ja"arta Barat.al i i $erarti pe dapata "eluar#a !e!pe #aruhi pe #etahua "are a se!a"i $esar pe dapata "eluar#a se!a"i !udah u tu" !e dapat"a i 4or!asi de #a !e!$eli !a(alah atau "o sultasi de #a do"ter. Pada hu$u #a a tara 2aria$el pe"er(aa de #a si"ap !elalui u(i 0hi:SSuare tida" didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara pe"er(aa de #a si"ap !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral.$e"er(a !e ##u a"a alat "o trasepsi. Ta$el .asil i i sesuai de #a data SDKI 2002:200) ya # !e u (u""a $ah*a pe #etahua te ta # suatu 'ara KB !oder ..al i i $erarti $e"er(a atau tida" $e"er(a ya i$u tida" . I$u ya # $erpe didi"a !e!peroleh i 4or!asi le$ih le #"ap !e #e ai "eu tu #a da "eru#ia te ta # alat "o trasepsi spiral sehi ##a le$ih !e!perti!$a #"a pe ##u aa alat "o trasepsi spiral. . (u!lah a a". .al i i $erarti a"ti2itas sosial i$u tida" !e!pe #aruhi ti #"at pe #etahua "are a !u #"i saat !e #i"uti a"ti2itas sosial "ura # !e dapat"a i 4or!asi !e #e ai spiral.al i i dise$a$"a "are a se!a"i $a ya" (u!lah a a" !a"a i$u:i$u a"septor KB 'e deru # !e!i"ir"a "ese(ahteraa "eluar#a ya sehi ##a le$ih $erusaha !e 'ari pe #etahua te ta # alat "o trasepsi spiral.u$u #a a tara 2aria$el usia i$u de #a si"ap !elalui u(i 0hi:SSuare tida" didapat"a hu$u #a ya # $er!a" a a tara usia i$u de #a si"ap terhadap Alat Ko trasepsi Spiral. a"ti2itas sosial. ter!asu" alat "o trasepsi spiral. Pada hu$u #a a tara 2aria$el pera sua!i de #a pe #etahua !elalui u(i 0hi:SSuare didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara pera sua!i de #a pe #etahua !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral. . .. da pera sua!i de #a si"ap i$u a"septor KB !e #e ai alat "o trasepsi dala! rahi! %spiral& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara. . pe didi"a i$u. . pe dapata "eluar#a.al i i $erarti se!a"i ti ##i ti #"at pe didi"a i$u $elu! te tu si"ap i$u $ai". Pada hu$u #a a tara 2aria$el a"ti2itas sosial i$u de #a pe #etahua !elalui u(i 0hi: SSuare tida" didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara a"ti2itas sosial i$u de #a pe #etahua !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral. . Ke'a!ata @ro#ol. Pada hu$u #a a tara 2aria$el pe dapata "eluar#a de #a pe #etahua !elalui u(i 0hi: SSuare didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara pe dapata "eluar#a de #a pe #etahua !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral.u$u #a a tara usia i$u.

..:)9 tahu %1?. C..5C&.? . usia ).al i i $erarti se!a"i ti ##i ti #"at pe didi"a i$u $elu! te tu perila"u ya $ai" terhadap "o trasepsi spiral "are a pe ##u aa alat "o trasepsi sesuai de #a "e$utuha . . tahu %12.5C& da usia . a"ti2itas sosial. da pera sua!i de #a perila"u i$u a"septor KB !e #e ai alat "o trasepsi dala! rahi! %spiral& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara. Ke'a!ata @ro#ol..:. usia 20:)0 tahu %10.1C&. (u!lah a a".al i i $erarti perila"u i$u terhadap "o trasepsi spiral dipe #aruhi oleh usia i$u "are a se(ala de #a !e i #"at ya usia i$u le$ih !e!ilih alat "o trasepsi ya # pra"tis da dapat di#u a"a dala! (a #"a *a"tu ya # la!a.u$u #a a tara 2aria$el usia i$u de #a perila"u !elalui u(i 0hi:SSuare didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara usia i$u de #a perila"u !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral. Dari data terse$ut dapat dilihat $ah*a usia ya # le$ih tua 'e deru # !e!ilih spiral di$a di #"a usia ya # le$ih !uda. Pada hu$u #a a tara 2aria$el pera sua!i de #a si"ap !elalui u(i 0hi:SSuare tida" didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara pera sua!i de #a si"ap !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral. Ta$el . .al i i $erarti si"ap i$u dipe #aruhi oleh a"ti2itas sosial ya # dii"uti i$u "are a saat !e #i"uti a"ti2itas sosial i$u a"septor KB !e #etahui pe #ala!a te ta # pe ##u aa alat "o trasepsi dari i$u a"septor KB lai ya. pe didi"a i$u.9 tahu %1?C&. tahu %19C& da usia .. pe"er(aa i$u..!e!pe #aruhi si"ap i$u terhadap "o trasepsi spiral "are a i$u ya # $e"er(a !u #"i terlalu si$u" de #a pe"er(aa ya da i$u tida" $e"er(a le$ih $a ya" !e #ha$is"a *a"tu diru!ah. se$a#ia $esar di#u a"a pada "elo!po" usia 1.al i i $erarti si"ap i$u terhadap "o trasepsi spiral tida" dapat dilihat dari (u!lah a a" ya. . Pada hu$u #a a tara 2aria$el pe dapata "eluar#a de #a si"ap !elalui u(i 0hi:SSuare tida" didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara pe dapata "eluar#a de #a si"ap !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral.0:. .al i i $erarti si"ap i$u a"septor KB terhadap "o trasepsi spiral tida" dapat dilihat dari pe dapata "eluar#a ya "are a pe ##u aa alat "o trasepsi ter#a tu # "ei #i a pasa #a usia su$ur. Ja"arta Barat .asil i i sesuai data SDKI 2002:200) ya # !e u (u""a dari "eseluruha a"septor spiral di I do esia ya # $er(u!lah . pe dapata "eluar#a.u$u #a a tara usia i$u.al i i $erarti si"ap i$u terhadap "o trasepsi spiral tida" dipe #aruhi pera sua!i "are a i$u a"septor KB le$ih !a diri dala! !e!utus"a pe!iliha alat "o trasepsi.:19 tahu %1. Pada hu$u #a a tara 2aria$el (u!lah a a" de #a si"ap !elalui u(i 0hi:SSuare tida" didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara (u!lah a a" de #a si"ap !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral. .C&. . usia )0:). .. Pada hu$u #a a tara 2aria$el pe didi"a i$u de #a perila"u !elalui u(i 0hi:SSuare tida" didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara pe didi"a i$u de #a perila"u !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral. Pada hu$u #a a tara 2aria$el a"ti2itas sosial de #a si"ap !elalui u(i 0hi:SSuare didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara a"ti2itas sosial de #a si"ap !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral. di!a a se!a"i $a ya" a a" $elu! te tu pe #ala!a ya # diperoleh se!a"i $erta!$ah da *alaupu pe #ala!a ya $a ya" tapi (i"a i$u tida" !e!ili"i "esadara ya # $ai" tetap sa(a si"ap ya "ura #.

5CW da #olo #a !e e #ah atas se$esar .. Dari data terse$ut dapat dilihat $ah*a alat "o trasepsi spiral le$ih $a ya" di#u a"a oleh i$u de #a pe didi"a ti ##i. a a" atau le$ih. pada #olo #a ter$a*ah se$esar ).1C.asil i i tida" sesuai de #a data SDKI 2002:200) ya # !e yata"a $ah*a se$a#ia $esar a"septor KB spiral le$ih seri # di#u a"a oleh *a ita dari #olo #a teratas.<C&. pada #olo #a !e e #ah "e$a*ah se$esar .asil i i sesuai de #a pe elitia BKKBN 2001 ya # !e u (u""a $ah*a "ea"ti4a istri dala! per"u!pula atau or#a isasi KB tida" !e (a!i dapat !e #erti da !ela"sa a"a pro#ra! KB.. pada #olo #a !e e #ah se$esar . Pada hu$u #a a tara 2aria$el a"ti2itas sosial de #a perila"u !elalui u(i 0hi:SSuare tida" didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara a"ti2itas sosial de #a perila"u !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral.al i i $erarti $ah*a $e"er(a atau tida" $e"er(a ya i$u tida" !e!pe #aruhi perila"u terhadap "o trasepsi spiral "are a i$u a"septor KB !u #"i dipe #aruhi oleh i$u a"septor KB lai ya dala! pe!iliha alat "o trasepsi.. ?5C pada *a ita de #a 1:2 a a". .al i i $erarti $ah*a ti #"at pe dapata "eluar#a tida" !e!pe #aruhi perila"u terhadap "o trasepsi spiral "are a pe!iliha alat "o trasepsi ter#a tu # dari "ei #i a pasa #a usia su$ur.1C& da ta!at S3TP %1?.1C. Pada hu$u #a a tara 2aria$el pe dapata "eluar#a de #a perila"u !elalui u(i 0hi: SSuare tida" didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara pe dapata "eluar#a de #a perila"u !e #e ai alat "o trasepsi spiral. Dari hasil terse$ut "o trasepsi spiral le$ih $a ya" di#u a"a oleh *a ita de #a (u!lah a a" $a ya".9C pada *a ita de #a .al i i $erarti $ah*a pera sua!i tida" !e!pe #aruhi perila"u i$u a"septor KB terhadap "o trasepsi spiral "are a sua!i le$ih !e yerah"a "eputusa dala! !e!ilih alat "o trasepsi "epada istri ya. . tida" ta!at S3TP %. .asil i i tida" sesuai de #a data SDKI 2002:200) ya # !e yata"a $ah*a *a ita de #a (u!lah a a" le$ih dari dua se$a ya" ?<C. )<C pada *a ita ya # !e!ili"i ):.5C.2C..1C&. .al i i $erarti $ah*a $a ya" ya a a" tida" !e!pe #aruhi perila"u i$u u tu" !e!ilih "o trasepsi spiral "are a i$u ta"ut !e ##u a"a "o trasepsi spiral.asil i i tida" sesuai de #a data SDKI 2002:200) ya # !e yata"a $ah*a *a ita ya # !e dis"usi"a te ta # KB da alat "o trasepsi de #a sua!i ya se$esar .. Pada hu$u #a a tara 2aria$el pe"er(aa de #a perila"u !elalui u(i 0hi:SSuare tida" didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara pe"er(aa de #a perila"u !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral. Pada hu$u #a a tara 2aria$el (u!lah a a" de #a perila"u !elalui u(i 0hi:SSuare tida" didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara (u!lah a a" de #a perila"u !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral. .?C&.asil i i tida" sesuai de #a data SDKI 2002:200) ya # !e u (u""a $ah*a se$a#ia $esar a"septor spiral tida" se"olah da tida" ta!at SD %10. . . Se$esar 5C pada *a ita ya # tida" !e!ili"i a a".. se$esar 1). . . Pada hu$u #a a tara 2aria$el pera sua!i de #a perila"u !elalui u(i 0hi:SSuare tida" didapat"a ada ya hu$u #a ya # $er!a" a a tara pera sua!i de #a perila"u !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral.al i i $erarti $ah*a a"ti2itas sosial i$u aseptor KB tida" !e!pe #aruhi perila"u ya u tu" !e!ilih alat "o trasepsi spiral "are a se!a"i $a ya" !e #i"uti a"ti2itas sosial i$u $elu! te tu dii"uti de #a perila"u i$u. ta!at SD %. Pe!a"aia "o trasepsi !e i #"at pesat se(ala de #a (u!lah a a" ya # !asih hidup.5C. a a" da turu !e (adi . .

Ja"arta Barat Pada 2aria$el pe #etahua de #a perila"u !elalui u(i 0hi:sSuare didapat"a hu$u #a ya # $er!a" a a tara pe #etahua de #a perila"u i$u a"septor KB !e #e ai "o trasepsi spiral.< .))C. te tu !e!ili"i si"ap ya # $ai" terhadap "o trasepsi spiral sehi ##a a"a !e ##u a"a "o trasepsi spiral. . 2.. Ta$el .5 . Ke'a!ata @ro#ol. . si"ap "ura # se$esar .9 . . Ke'a!ata @ro#ol.u$u #a pe #etahua de #a perila"u i$u a"septor KB !e #e ai alat "o trasepsi dala! rahi! %spiral& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara..<?C..C da perila"u "ura # se$esar .51C dari seluruh total a"septor KB.1. didapat"a se$a#ia $esar i$u a"septor KB ya # $erpe #etahua "ura # se$esar .Ta$el .u$u #a si"ap de #a perila"u i$u a"septor KB !e #e ai alat "o trasepsi dala! rahi! %spiral& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara. Ta$el . dapat dia!$il "esi!pula $ah*a / 1..al i i $erarti seseora # ya # !e!ili"i pe #etahua ya # $ai". si"ap da perila"u.al i i $erarti pe #etahua i$u a"septor KB !e!pe #aruhi perila"u ya dala! !e!ilih "o trasepsi spiral se$a#ai alat "o trasepsi "are a i$u de #a pe #etahua ti ##i te tu !e!pu yai perila"u ya # $er$eda de #a ya # pe didi"a ya re dah "are a i$u ya # $erpe #etahua ti ##i le$ih !e!ilih 'ara pe ##uaa alat "o trasepsi ya # le$ih e4isie da pra"tis.u$u #a pe #etahua de #a si"ap i$u a"septor KB !e #e ai alat "o trasepsi dala! rahi! %spiral& di 7+ 0) Keluraha Ta (u # Dure Utara.. Kesi!pula Dari seluruh data ya # telah diperoleh da hasil perhitu #a ya # telah dila"u"a .5?C.0... Dari se$ara i$u a"septor KB !e urut 2aria$el pe #etahua .al i i $erarti si"ap i$u a"septor KB !e!pe #aruhi perila"u ya dala! !e!ilih "o trasepsi spiral se$a#ai alat "o trasepsi ya BAB >I KESI6PU3AN DAN SA7AN ?...9. Ja"arta Barat Pada 2aria$el si"ap de #a perila"u !elalui u(i 0hi:sSuare didapat"a hu$u #a ya # $er!a" a a tara si"ap de #a perila"u i$u a"septor KB !e #e ai "o trasepsi spiral. V Se$a#ia $esar i$u a"septor KB !e!ili"i ti #"at pe didi"a seda # yaitu se$esar .2. Ja"arta Barat Pada 2aria$el pe #etahua de #a si"ap !elalui u(i 0hi:sSuare didapat"a hu$u #a ya # $er!a" a a tara pe #etahua de #a si"ap i$u a"septor KB !e #e ai "o trasepsi spiral. . Ke'a!ata @ro#ol. Dari se$ara i$u a"septor KB !e urut 2aria$el terte tu dapat terlihat $ah*a / V Se$a#ia $esar i$u a"septor KB $erusia 20:)0 tahu yaitu se$esar .

. <.#o. http/88***. Ada hu$u #a ya # $er!a" a a tara pe didi"a i$u.C.V Se$a#ia $esar i$u a"septor KB tida" $e"er(a yaitu se$esar 50. Suara Pe!$aharua http/88***.. !a(alah.id.id8suple!e 8'eta"\detail.http/88***. da lai :lai Berdasar"a data di atas. (u!lah a a". 6aret 200. V Se$a#ia $esar i$u a"septor KB !e!pu yai pe dapata "eluar#a di$a*ah #aris "e!is"i a yaitu se$esar 5). ). Ada hu$u #a ya # $er!a" a a tara a"ti2itas sosial de #a si"ap i$u:i$u a"septor KB !e #e ai Alat Ko trasepsi spiral.. V Se$a#ia $esar i$u a"septor KB 'u"up %!e #i"uti satu "e#iata di !asyara"at& yaitu se$esar ..))C. V Se$a#ia $esar i$u a"septor KB !e!ili"i Z 2 a a" yaitu se$esar ?0.<C. Dia"ses ta ##al 1.id . Suara Pe!$aharua .#o. Dia"ses ta ##al 1. Ada hu$u #a ya # $er!a" a a tara pe #etahua i$u de #a si"ap i$u:i$u a"septor KB !e #e ai Alat Ko trasepsi spiral. pe"er(aa i$u. A#ustus 200<. Sara Berdasar"a hasil pe elitia da "esi!pula di atas. Dia"ses ta ##al 1.or#8ar'hi2es8ppi80):200.. Ada hu$u #a ya # $er!a" a a tara pe #etahua i$u de #a perila"u i$u:i$u a"septor KB !e #e ai Alat Ko trasepsi spiral.'o.2. Ko trasepsi oral KB pali # e4e"ti4. Ada hu$u #a ya # $er!a" a a tara usia i$u de #a perila"u i$u:i$u a"septor KB !e #e ai Alat Ko trasepsi spiral. .. . DADTA7 PUSTAKA 1. A#ustus 200<. A 'a!a Pertu!$uha Pe dudu". ada hu$u #a a tara pe #etahua de #a si"ap !a"a disara "a "epada *a ita PUS a#ar !e a!$ah pe #etahua da *a*asa te ta # alat "o trasepsi spiral !elalui surat "a$ar. pe dapata "eluar#a. V Se$a#ia $esar i$u a"septor KB !e yata"a ada ya pera sua!i dala! !e!ilih da !e #a!$il "eputusa !e #e ai alat "o trasepsi ya # di#u a"a yaitu se$esar 55. !e ##iat"a "e#iata KIE a tara lai de #a 'ara pe yuluha #u a !e i #"at"a pe #etahua i$u a"septor KB te ta # KB spiral.$""$ . A#ustus 200<. ?. http /8***.$""$ ..2.ht!l24. ). da pera sua!i de #a pe #etahua i$u:i$u a"septor KB !e #e ai Alat Ko trasepsi Spiral.<?C. !e #i"uti pe yuluha .1. Dia"ses ta ##al 1.9. . Kepe dudu"a da Pe!$a #u a .. 6aret 200. 5.4reelists.replu$i"a. Pe yuluha $a#i sua!i te ta # alat "o trasepsi ya # a"a dipa"ai oleh istri ya pe ti # dila"u"a "are a $erdasar"a pe elitia pera sua!i !e!pe #aruhi pe #etahua istri ya dala! !e e tu"a alat "o trasepsi ya # di#u a"a . . . ?. disara "a a#ar piha":piha" ter"ait teruta!a P3KB. KB\Kesehata 7eprodu"si. A#ustus 200<. 2.aspM!id2Z.C. Ada hu$u #a ya # $er!a" a a tara si"ap i$u de #a perila"u i$u:i$u a"septor KB !e #e ai Alat Ko trasepsi spiral.8!s#0005. Pelaya a KB 6e uru .

. hal/ p2:).. http/88***26.#o. Dia"ses ta ##al 1.81. 3E6BA7 KUESI-NE7 PENE3ITIAN PEN@ETA. 1... Il!u "e$ida a .. <. Ja"artaW 9ayasa Bi a Pusta"a Sar*o o Pra*irohar(o.id8i deK. 9. (uta:) (uta 8 Z. Pe dapata "eluar#a / a. 6a'ro...7.'o!8200<80. Pe didi"a tera"hir / .3olo # D.?. April 200<. 6o'htar.'o! 10 6aret 200<. 10. Dia"ses ta ##al 1. Il!u Ka du #a . Upaya Pe i #"ata Pe ##u aa AKD7. 12.): . 200. 5.Dia"ses ta ##al 1.9:)05..UAN. . SIKAP DAN PE7I3AKU IBU:IBU AKSEPT-7 KB 6EN@ENAI A3AT K-NT7ASEPSI DA3A6 7A. ?. Ir*ati T.1.. (uta 8 1. Sur2ei De!o#ra4i da Kesehata I do esia 2002:200).UBUN@AN DI 7+ 02 KE3U7A. JAKA7TA BA7AT PE7I-DE A@USTUS 200< Diisi -leh Pe*a*a 'ara No!or Kuisio er / Te!pat 8 ta ##al Pe #isia / Pe*a*a 'ara / DS 8 DI 8 9I 8 >A Ja*a$a pada "uesio er i i a"a "a!i rahasia"a .. 1). Usia %sesuai KTP& / . BKKBN.?5:51.Si opsis -$stetri Jilid II. (uta 8 1. Ja"arta/ E@0. Ja"arta. Ja"arta 1991W hal .:. Keluar#a Bere 'a a... Pe!$a #u a Kepe dudu"a da Keluar#a Ke'il Ber"ualitas serta Pe!uda da -lahra#a. 7e4ere si Kesehata .AN TANJUN@ DU7EN UTA7A. BKKBN.. Sai4uddi A. hal .199< hal 2. Departe!e Kesehata 7I. hal 91. hal/6K 52:5.. Ala!at / ). . Ardiya . Sua!i / 7p=1. (uta:) (uta 8 Z. hal 1:2.u$u #a a tara Ti #"at pe #etahua te ta # KB da 6etode Ko trasepsi di Keluraha Su!$er Sari. Alat Ko trasepsi dala! 7ahi!. Ku di. Ed. 0eta"a "e:. Dala!/ Pedo!a Ker(a Pus"es!as..B.:21.1:<<. Is a*ati. Isteri / 7p=1.Narta to +.ph. . Bu"u Pa dua Pra"tis Pelaya a Ko trasepsi. Ju!lah a a" ya # hidup / 5.):. 1999.8alat:"o trasepsi:dala!:rahi!825.*ordpress. A#ustus 200<.$appe as. 11. Ja"arta/ 9BPSP.. -70. Na!a I$u / 2. +i " (osastro. 1.200. 200). KE0A6ATAN @7-@-3. Sai4udi . !oho a da !e (a*a$ de #a se(u(ur ya DATA U6U6 7ESP-NDEN 1.I6 %SPI7A3& SE7TA DAKT-7:DAKT-7 9AN@ BE7. DepKes. Ja"arta/ 9BPSP.http/88***.1. Ja"arta/ BPS..Jilid II. (uta 8$ula . http/88'reaso4t. A#ustus. (uta 8$ula $. A#ustus 200<. Pe"er(aa i$u / ?. 7a'hi!hadhi T. U i2ersity o4 Je!$er. et al.B.1999.

'. (uta 8$ula <. Pil $. Usaha u tu" !ere 'a a"a (u!lah a a". . (uta:) (uta 8 Z. Susu" e. Usaha u tu" !e #atur (ara" "eha!ila . < tahu $. 6e #atur (ara" "eha!ila d. Alat "o trasepsi ya # dipasa # oleh $ida . d. Tida" tahu ?. 6e u da "eha!ila '. 6e (ara #"a "eha!ila $. Alat "o trasepsi ya # di!asu""a "e dala! rahi! ter$uat dari $aha plasti" da te!$a#a ya # dipasa # oleh do"ter atau $ida terlatih. Apa"ah ya # i$u "etahui te ta # KB M%(a*a$a $oleh le$ih dari satu& a. 2. Se$ut"a (e is1(e is alat "o trasepsi ya # i$u "etahui] %Ja*a$a $oleh le$ih dari satu & a. 7ahi! $. $. Apa"ah ya # i$u "etahui te ta # alat "o trasepsi spiral M a. e. Ju!lah a ##ota "eluar#a ya # dita ##u # / L0-7ET 9AN@ TIDAK PE73U DATA K.. Ko do! . d. A ##ota "eluar#a ya # lai / 7p=1. Di $a#ia tu$uh !a a"ah spiral dapat dipasa # M a. e.USUS PEN@ETA. Alat "o trasepsi ya # di!asu""a "e dala! rahi!.. tahu '..UAN 1. Apa"ah ya # i$u "etahui te ta # "e#u aa KBM %(a*a$a $oleh le$ih dari satu& a. '. Alat "o trasepsi ya # $er$e tu" spiral. (uta 8 1. Usaha u tu" !e 'e#ah ter(adi ya "eha!ila . 6ere 'a a"a (u!lah a a" e. Usaha u tu" !e i #"at"a "ese(ahteraa "eluar#a.. Su ti" '. $. Alat "e!alua . ) tahu d. Tida" tahu . Pere 'a aa "eha!ila sehi ##a "eha!ila ha ya ter(adi pada *a"tu ya # dii #i "a . Pe!asa #a spiral dapat di#u a"a u tu" (a #"a *a"tu $erapa la!a M %(a*a$a $oleh le$ih dari satu& a. Spiral d. 6e!$atasi (u!lah a a" ). '.

9a $. Apa"ah i$u setu(u $ah*a KB spiral adalah alat "o trasepsi ya # a!a da e4e"ti4M a. Setu(u $. Setelah !elahir"a d. Tida" <.'. Saat haid ha!pir selesai $. Do"ter terlatih $. Ti!$ul e4e" sa!pi # ya # !e ##a ##u d. Apa"ah i$u setu(u $ah*a KB spiral le$ih pra"tis daripada alat "o trasepsi pil dala! hal pe ##u aa M a. Kei #i a i$u $. Bida terlatih '. Setelah "e#u#ura e. . 6asa pa"ai telah ha$is e. I$u i #i ha!il '. Darah haid ti ##al sedi"it '. Siapa"ah ya # diper$oleh"a u tu" !e!asa # da !e 'a$ut "e!$ali alat "o trasepsi spiral M % (a*a$a $oleh le$ih dari satu & a. Apa"ah i$u tahu e4e" sa!pi # KB spiralM %(a*a$a $oleh le$ih dari satu& a.aid le$ih la!a da $a ya" '. Setu(u $. Tida" setu(u 2. Keputiha $. Tida" setu(u . Du"u 10. Apa"ah i$u setu(u $ah*a alat "o trasepsi spiral dapat !e 'e#ah "eha!ila M a. Tida" tahu SIKAP 1. Saat "apa alat "o trasepsi spiral $oleh dipasa # M %(a*a$a $oleh le$ih dari satu& a. Setu(u $. Tida" tahu 9. Tida" setu(u ). Bo"o # d. Tida" tahu 11. Saat haid le$ih yeri d. Tida" tahu 5. Pe 'a$uta alat "o trasepsi spiral dapat dila"u"a $ila / % (a*a$a $oleh le$ih dari satu & a. Apa"ah spiral !e ##a ##u "ela 'ara ASI M a.

Tida" . Sudah $erapa la!a i$u !e ##u a"a alat "o trasepsi terse$ut M a. Apa"ah i$u per ah !e #a (ur"a "epada i$u:i$u ya # lai u tu" !e ##u a"a alat "o trasepsi M a. 9a $. =. Pus"es!as $.. Spiral d.. Setu(u $. Susu" e. Z10 tahu $. Ji"a 9a. Apa"ah i$u per ah !e #i"uti pe yuluha te ta # KB da pe ##u aa alat "o trasepsi M a. 9a $. Ko do! 2. Do"ter . Tida" setu(u PE7I3AKU 1. Di!a a i$u !e dapat"a pelaya a KB da alat "o trasepsi terse$ut M a. Apa"ah sua!i turut $erpera dala! !e #a!$il "eputusa !e #e ai alat "o trasepsi .. Tida" AKTI>ITAS S-SIA3 1. Bida e. Pil $. tahu ).:10 tahu '. Posya du d. . Su ti" '. 7u!ah sa"it '. Ke#iata sosial apa sa(a ya # i$u i"uti dala! ? $ula tera"hirM %(a*a$a $oleh le$ih dari satu& PKK Posya du Pe yuluha Ke#iata a#a!a Arisa PE7AN SUA6I 1. alat "o trasepsi apa ya # i$u #u a"a / a.. Apa"ah i$u setu(u u tu" !e ##u a"a alat "o trasepsi spiral disaat !e yusui M a.

ya # i$u #u a"a saat i iM a.. Ny. Ny. Ny. D 100. Ny. Ny. Ny. Ny. Ny.. K 5?. 7 1?. Ny. D 22. 3 95. 0 2<. Ny. Ny. Ny. S 50.. 7 5. Ny. K ?. Ny.. + . S ?. Ny. K )<.0.. D )). S 2. Ny. T <0.. I <). . Ny. Ny. I . Ny. ). Ny.). 3 . A . 0 .9. Tida" DADTA7 NA6A IBU AKSEPT-7 KB 1. Ny. Ny. 9 5). D . Ny.. Ny. 9 1. I ?<. Ny. Ny. Ny.. Ny. D 5.. Ny. Ny. 3 )9. A 10. Ny. Ny. Ny.. Ny.. Ny. 3 29. N <. A 19. 7 ?2.0. 9 )2. N 51. Ny. A . @ 1<. 7 ?0. . Ny. Ny. 3 1. Ny.<. + <2. Ny. N ?1. D . Ny. Ny. 6 9. 6 <... 6 ?). S <. D <1. E 15. S . Ny. Ny. Ny. Ny. Ny. Ny. Ny. 6 )5. E . N 25. Ny. Ny. Ny. Ny. Ny. Ny.2. Ny. 7 ). Ny. Ny. E . 9a $. Ny. 3 2.. N <?. 10. Ny. D )0. . @ 99. Ny. Ny. Ny. Ny. N 59.. Ny. N ??. ?5. A <5. S ). I 10). . Ny. 0 2).. Ny. Ny. T . 20. . I 55. Ny. Ny. Ny. T 11. Ny. N 101. 0 <<.. Ny. Ny. Ny. Ny. T . S ?. ..7 5.9.. Ny. S 1).. E )?.. A )1. Ny. Ny. Ny. 6 12. B 10.1. Ny. S 102. 2?. Ny. Ny. Ny. Ny. T 9<.?. Ny. + ?9. Ny. Ny. K 21. S 5<.5. Ny. 7 2. A 52.

. D . ) 1 1 2 ) 2 2 2 1 1 2? 2 2 1 ) 1 2 2 1 2 2 25 ) 2 ) 2 ) 1 2 2 2 1 2< 1 ) ) 2 2 2 2 2 ) 1 29 ) 2 ) 2 ) 2 2 2 ) 1 )0 ) 2 2 1 ) 2 2 1 2 1 )1 2 ) ) ) 2 2 2 2 2 2 )2 1 ) ) 2 2 1 1 2 1 1 )) ) ) 2 2 2 2 2 2 ) 1 ). Ny. Ny. 0 .2. K 9?. .<. Ny.. Ny. Ny.. 2 ) 2 2 2 2 1 2 ) 1 2. D 92.).5.2112211121 . 1 ) ) ) 1 2 2 2 2 1 )? ) 1 1 2 ) 1 2 2 ) 2 . ) ) 2 ) 2 2 2 1 2 1 ). + . U 91. D . Ny. Ny. E 90.. ) ) 2 2 ) 1 2 2 ) 1 1. Ny.)222212212 ?2)1)122221 5122)122121 <)222)221)1 92222112122 10 ) ) 2 2 ) 2 1 2 2 2 11 ) ) 1 2 ) 2 2 2 1 1 12 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1) ) 2 ) ) 2 2 2 2 2 1 1. Ny. Ny. 1 1 1 ) 2 2 2 2 2 1 1? ) 2 ) 2 ) 2 1 2 2 1 15 1 ) ) 2 2 2 2 1 2 2 1< ) 1 ) 2 ) 2 2 2 1 1 19 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 20 ) ) ) 2 1 2 1 2 ) 1 21 ) 2 1 1 1 2 2 2 1 2 22 1 1 ) 1 1 1 2 1 2 1 2) 2 ) ) ) 1 1 2 1 2 1 2. 6 9.?. Ny. Ny. U No Pe #t Si"ap Peril" Usia i$u Pe dd" i$u p"r( i$u Pe dpt (!3a " a"t2sos pr sua!i 1221)111111 211111222)2 )))2)122121 . Ny.. Ny.1. D <9. E 9. 7 9). Ny.. Ny... N . A .

.0 2 2 1 ) 1 2 2 2 2 1 .)5 2 ) ) ) 2 2 2 2 1 1 )< 2 1 ) 2 1 2 1 1 2 1 )9 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 ..? ) 1 2 2 2 2 2 1 2 1 . 2 ) 1 ) 2 2 2 1 2 1 5? 2 ) 2 2 ) 2 1 2 2 2 55 2 ) 2 1 ) 2 2 2 1 1 5< ) ) ) 2 2 2 2 1 ) 1 59 ) 1 ) 2 2 1 2 2 2 1 <0 1 2 ) 2 2 1 2 2 2 2 <1 ) ) 2 2 ) 2 2 1 1 1 <2 2 1 2 2 2 2 1 2 ) 1 .? 1 2 ) 2 2 2 2 2 1 1 .9 ) 1 2 2 2 2 2 1 2 1 . ) ) ) 2 ) 2 2 2 ) 1 ?? 2 1 ) 2 ) 1 1 2 2 1 ?5 ) 1 2 2 ) 2 1 1 1 1 ?< 1 ) 2 2 2 1 2 2 ) 1 ?9 2 ) ) 2 ) 1 2 2 1 1 50 ) 2 2 ) 2 2 2 1 2 1 51 1 2 ) ) 2 2 2 2 2 2 52 ) ) 1 2 ) 2 2 2 1 1 5) ) 1 ) 1 ) 2 1 2 2 1 5..2 1 1 1 ) 1 2 2 1 2 1 .< 2 2 ) 1 1 1 1 2 1 1 .2 ) 2 ) ) 2 1 1 2 1 1 . 1 2 ) 1 ) 2 2 2 ) 1 5.) 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 .9 ) ) ) 1 ) 2 2 1 ) 2 ?0 1 ) ) 1 2 1 1 1 ) 1 ?1 ) 2 1 ) 2 2 2 2 1 1 ?2 ) ) ) 2 ) 2 2 2 2 1 ?) 2 ) 1 1 2 1 2 2 1 1 ?.< 2 1 2 2 ) 2 2 1 2 1 . 2 1 2 ) ) 2 2 2 2 2 . 2 ) 1 1 2 1 2 2 ) 1 ..) ) 2 ) ) 1 2 1 1 ) 1 .5 ) ) ) 1 2 1 2 1 2 1 . ) 2 ) 2 ) 2 2 1 1 2 ?. ) 1 ) 2 1 2 2 2 1 1 . 1 2 ) 2 2 2 2 2 ) 1 .0 ) 2 ) 2 ) 1 2 2 ) 1 .5 2 ) ) 2 2 2 1 2 2 2 .1 ) ) 2 2 ) 2 2 1 2 2 .1 1 ) ) 1 1 2 2 1 1 2 .

9C pe #eth '"p 0ou t 1. EKpe'ted 0ou t <. 100.<) ) 2 ) 2 ) 1 2 2 2 2 <.5 EKpe'ted 0ou t 12.0C .. 2 1 1 ) ) 2 2 2 1 1 <.5C 15.0C pe #eth L si"ap 0rossta$ulatio si"ap Total si"ap $ai" si"ap '"p si"ap"r# si"ap $ai" pe #eth pe #th $ai" 0ou t ? 11 5 2.0C 0 .0 9.5C 10. 2 2 ) ) ) 2 2 2 1 2 9? 1 ) 2 2 2 2 2 2 2 1 95 2 ) 2 2 2 1 1 1 ) 1 9< ) 2 2 1 2 2 2 2 1 1 99 1 ) 1 ) ) 2 2 2 2 2 100 2 2 ) ) 2 1 1 1 ) 1 101 ) 2 1 2 2 1 2 2 1 1 102 2 ) ) 1 2 2 2 1 2 1 10) 2 1 2 2 2 1 1 2 ) 2 10.9 )..5.)C )2.5 11..0C 10.. ) 2 ) ) ) 2 2 1 2 1 9. ) ) 1 1 2 2 2 1 1 1 10.C ?. ? 1.2 <.2 .1C 21.. 1 2 2 ) ) 2 2 1 2 1 <? ) ) ) 2 ) 2 2 1 1 1 <5 2 2 ) ) 2 1 1 1 ) 1 << 1 2 1 2 ) 2 1 2 ) 2 <9 ) ) ) 2 2 2 1 2 ) 1 90 2 1 2 2 ) 2 2 2 1 2 91 ) ) ) 2 ) 2 2 1 1 1 92 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 9) ) ) 2 2 ) 2 2 2 ) 1 9..) 1). ). EKpe'ted 0ou t ?..0 C o4 Total 1).C pe #th "r# 0ou t 5 1< 22 .0 C o4 Total .5C 1).5C 22.5 19..< 2.1 1. 1 2 ) 2 ) 2 1 1 1 1 SPSS 0ase Pro'essi # Su!!ary 0ases >alid 6issi # Total N Per'e t N Per'e t N Per'e t pe #eth L si"ap 10. 100.<C .)C .0 C o4 Total ?..

. . %2:sided& Pearso 0hi:SSuare 9. 1) 2.0C 100.0 .0 10. EKpe'ted 0ou t 2. N o4 >alid 0ases 10... The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is ?.) 10.?. EKpe'ted 0ou t .<.)C .0 10..51 1 .1 10. a 0 'ells %.C 22.0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha . .2C 2). 1.<C )0..5 5.5C ).. Si#. )2 . ...<C .0)5 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio 1. ).C 11.2 1.0 C o4 Total 2.. .0 3i"elihood 7atio 10. si"ap L perila"u 0rossta$ulatio perila"u Total peril"u$ai" perila"u'"p perila"u"r# peril"u$ai" si"ap si"ap $ai" 0ou t 11 10 ? 25 .5C 1.5 EKpe'ted 0ou t 11..0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p.15..209 ..0..0 )..0 C o4 Total . a 0 'ells %. .0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha .5..0 C o4 Total ?..Total 0ou t 25 )..<.< 10.).0 )2. The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is .. Si#.0 C o4 Total 11.9?%a& .) 11. .. %2:sided& Pearso 0hi:SSuare 10..1...<C 12... EKpe'ted 0ou t <.5C )).5C 100..02< 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio 2.) 21...51.51 1 ...C p #th "r# 0ou t ? 1? 2.0 C o4 Total 2).C )2..C .0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p.9C p #eth '"p 0ou t 12 12 10 )..0 .0 2.. ..109 N o4 >alid 0ases 10. pe #eth L perila"u 0rossta$ulatio perila"u Total peril"u$ai" perila"u'"p perila"u"r# peril"u$ai" pe #th p #th $ai" 0ou t 5 . . EKpe'ted 0ou t 25.C 9.0)) 3i"elihood 7atio 10.22.<C Total 0ou t 2.%a& .

0 C o4 Total ..0C 20:)0th 0ou t 10 1..).5 .0 ). .5C 100.....2 12..?1? .C ?.0C )). %2:sided& Pearso 0hi:SSuare <...0 10.0 .C 1).)C si"ap"r# 0ou t < 1. 3i"elihood 7atio <. <..? EKpe'ted 0ou t 12.5C si"ap '"p 0ou t ? < 21 ).0)1 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio . ).)C 20..1 12.??< 1 . 2<.5C 2?.1 19.C .0 10.0 C o4 Total 5..9 1 ..0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p.?C 1).5)? ..0).C 9. usiai$u L pe #eth 0rossta$ulatio pe #eth Total pe #th $ai" pe #eth '"p pe #th "r# pe #th $ai" usiai$u Z)0th 0ou t ? 5 < 21 EKpe'ted 0ou t ..EKpe'ted 0ou t ?.5C 5.< 1<.0?< 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio .0 C o4 Total 22.. .?C 12..5..1?%a& .< 9.) 10.5C 5. )2 .<.).5C Total 0ou t 2.5C 2...5.0 C o4 Total 10..029 N o4 >alid 0ases 10.) EKpe'ted 0ou t 10. EKpe'ted 0ou t 2.?C 20. 21..0C .)C )0.1.5 1?..< ?..?. ...<C )0.C . .1 .?C 20. ..0 C o4 Total 9.C . The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is ?. 21 . Si#. EKpe'ted 0ou t <.0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p.0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha .<C 100. .05.1.) 25.. EKpe'ted 0ou t 2.0 . Si#.2 1).0 C o4 Total 5.0 )2.0C Total 0ou t 2.5 10.0 C o4 Total 2).C ..)....0 C o4 Total . )2 . 9. %2:sided& Pearso 0hi:SSuare 10.5C ?. 3i"elihood 7atio 10.)C 1?:19th 0ou t < 1) 5 2< EKpe'ted 0ou t ?.0 ).< 10.. a 0 'ells %.1 2.)?%a& .9C )2.

..<C <..1 5.. ).0 C o4 Total 1.. ..5.0 )). Si#. .0 ... EKpe'ted 0ou t 2.1C )1...5C 19. .5.0 20.5 10..<0.0 C o4 Total ?.0 1). a 1 'ells %11.0 C o4 Total 11.<C 100. 1.N o4 >alid 0ases 10. pe didi"a i$u L pe #eth 0rossta$ulatio pe #eth Total pe #th $ai" pe #eth '"p pe #th "r# pe #th $ai" pe dd" i$u ti ##i 0ou t 5 5 ? 20 EKpe'ted 0ou t .0 10.C . EKpe'ted 0ou t 1?.2.1C 1.9C )2..0C 0hi:SSuare Tests ..)C 1).)C .. %2:sided& Pearso 0hi:SSuare 11.9C re dah 0ou t .0 ).) 1.0 C o4 Total 22.1 1)...0 EKpe'ted 0ou t 9.C 50.C tida"$e"r 0ou t 22 19 )) 5.0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p.?C 2..00) N o4 >alid 0ases 10.0 C o4 Total 22.0C seda # 0ou t 12 1< 1.1C Total 0ou t 2.0 15. pe"er(aa i$u L pe #eth 0rossta$ulatio pe #eth Total pe #th $ai" pe #eth '"p pe #th "r# pe #th $ai" pe"r( i$u $e"er(a 0ou t 2 1.5 10. ... The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is .5C ?.0 C o4 Total 21..1C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha .C 15..C . a 1 'ells %11.1C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha .510 1 ..? ?. 9 2? .C Total 0ou t 2....<C )<..9 . . ).0 ...0C 1<. 9.9 2..)C 29. The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is .1 .9C )2.0 C o4 Total ...0 10.022 3i"elihood 7atio 11.0 ). .9 )1.5.021 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio <.1 10.5C . )1 EKpe'ted 0ou t 5.2.<C 100...9C 1.0....%a& ..? 20.. EKpe'ted 0ou t 10. EKpe'ted 0ou t 2.

.0 .1 12.? ?.<C 100. 21 .. (u!laha a" L pe #eth 0rossta$ulatio pe #eth Total pe #th $ai" pe #eth '"p pe #th "r# pe #th $ai" (!lha a" =2 0ou t 1) 1? 12 . 1 ...0 C o4 Total 22. EKpe'ted 0ou t 1.0C )9..)C ?1.0 10.C )9.. 3i"elihood 7atio <.. 1).C ...0C Z2 0ou t 11 1< ). a 0 'ells %.. Si#. a 0 'ells %...0.012 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio ?. %2:sided& Pearso 0hi:SSuare <.C 15.5C 2?.1C )).011 N o4 >alid 0ases 10. ..?C 12.0.0 ).0 C o4 Total 12..5 2<... .09. ).? 20..0C 5)..2C 11. 55..5 10.9 ).1?2 N o4 >alid 0ases 10.5.C 1... EKpe'ted 0ou t 2..2 2 .C ..5C di$a*ah#aris 0ou t 1... ?.? 2.0C Total 0ou t 2.9 1 . The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is 5..0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha .0 ..11%a& 2 . %2:sided& Pearso 0hi:SSuare <.0C . Si#...1 EKpe'ted 0ou t 9. ). ...9C )2.0 C o4 Total 10.)C Total 0ou t 2. 2<..5 10.9C )2.0 C o4 Total <.9. EKpe'ted 0ou t 2.<9) 2 .1 55 "e!is"i a EKpe'ted 0ou t 15.>alue d4 Asy!p.C ..5.01) 3i"elihood 7atio 9.0 C o4 Total 1.??1%a& 2 .0 10.1.00< 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio 1. 9.01.0 C o4 Total 22.0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha . The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is ?.) 1<.5. pe dapata "eluar#a L pe #eth 0rossta$ulatio pe #eth Total pe #th $ai" pe #eth '"p pe #th "r# pe #th $ai" pe dapta Diatas#Aris "e!is"i a 0ou t 9 1) ? 2< EKpe'ted 0ou t ?.0 ).<C 100.0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p.)C 20.

0 . The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is ?.15.0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha .C 22.0C 29. 2?.0 C o4 Total .... .1)0 N o4 >alid 0ases 10. pera sua!i L pe #eth 0rossta$ulatio pe #eth Total pe #th $ai" pe #eth '"p pe #th "r# pe #th $ai" pr sua!i $erpr 0ou t 20 )1 )0 <1 EKpe'ted 0ou t 1<. ). a 0 'ells %.0 C o4 Total 19..0 C o4 Total 5.?C )1..C .5 1. 1 . The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is 9..<29%a& 2 .<C 100.. Si#. EKpe'ted 0ou t 10.? 20....) <1.2C <.1C tid"$erpr 0ou t . .< 10.C 'u"up 0ou t 11 10 2.) 1. %2:sided& Pearso 0hi:SSuare ?. ) 15 2....0 .5 2..0 ).C 2<..2 )?. 25 EKpe'ted 0ou t ?.0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p.9 2 .)C 2.9C ..9C )2.C 9.. a"ti2itassosial L pe #eth 0rossta$ulatio pe #eth Total pe #th $ai" pe #eth '"p pe #th "r# pe #th $ai" a"t2tsssial $ai" 0ou t < 1? 9 )) EKpe'ted 0ou t 5. a 0 'ells %.?C 1..0 10..2 <. .0)1 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio ?..< )). < 1.102 3i"elihood 7atio 5..5 10.09? 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio 2.012 N o4 >alid 0ases 10.?C 55.)5.0)) 3i"elihood 7atio ?.2<.9.2..0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha .5)5%a& . 10.<<9 .. Si#.9C "ura # 0ou t .0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p.5. EKpe'ted 0ou t . ..5C Total 0ou t 2.1 .5 12.?C 1). 5.29) 1 . %2:sided& Pearso 0hi:SSuare 5.<C 5.0 C o4 Total 22.. EKpe'ted 0ou t 2.0 C o4 Total 10.1 25.

0 C o4 Total 2. Si#.0 10.9.115 1 .. .?C .? 21..)C 2. 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio 1.0. a 0 'ells %.0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha . pe didi"a i$u L si"ap 0rossta$ulatio si"ap Total si"ap $ai" si"ap '"p si"ap"r# si"ap $ai" pe didi"a i$u ti ##i 0ou t 5 9 .0 10. EKpe'ted 0ou t 25. %2:sided& Pearso 0hi:SSuare 9.. 2? . .)..0 C o4 Total 22.1..0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha .C 2?. The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is ..011 3i"elihood 7atio 9.?..)C 9.. a 0 'ells %..9C Total 0ou t 2. ).5C 20....0 C o4 Total 5. %2:sided& Pearso 0hi:SSuare ?.9C )2.5 22.) 10.5 3i"elihood 7atio ?.9C 1?.)C ..2 9.<C 1).) 11.. .C . Si#.009 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio .. 1<.5 10..??1 .5C ?.591%a& . . N o4 >alid 0ases 10.0 C o4 Total 1.2C 22. 5.0 .)C 1?:19th 0ou t .0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p..)C 1.. The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is . 20 ... usiai$u L si"ap 0rossta$ulatio si"ap Total si"ap $ai" si"ap '"p si"ap"r# si"ap $ai" usiai$u Z)0th 0ou t < ? 5 21 EKpe'ted 0ou t . 10 2< EKpe'ted 0ou t 5. 1.). 1.291 N o4 >alid 0ases 10.0.? EKpe'ted 0ou t 1. 2<.....0 . EKpe'ted 0ou t 2.10.0C 20:)0th 0ou t 1.0 ).0 C o4 Total ).0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p.<C .1.02.)%a& 2 .C o4 Total )...0C 100.5. 1 .1 2 .1.5C )).<C 100.0 ).0 <....9 .5C Total 0ou t 25 ).<C 2.

0 EKpe'ted 0ou t 10.? 1.1C Total 0ou t 25 ).5C <.1. pe"er(aa i$u L si"ap 0rossta$ulatio si"ap Total si"ap $ai" si"ap '"p si"ap"r# si"ap $ai" pe"er( i$u $"r( 0ou t 11 < 12 )1 EKpe'ted 0ou t <. .C 29.0C 100.)5< 2 .) 5.2C )<.)) .0 10..0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p. 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio .C Total 0ou t 25 )...1..) 1?... .0 1<.0 2..2 20.0 C o4 Total 10.5C 29.0 ). Si#.1?9%a& .).0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p.0 C o4 Total 2.. %2:sided& Pearso 0hi:SSuare .0 .0..).5 )1..C 21.. 15 .0 C o4 Total 10.)C . EKpe'ted 0ou t 25.5 <..250 3i"elihood 7atio .0 C o4 Total <.C td"$"r( 0ou t 1? 25 )1 5.C 50.2)5 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio 1..2C 2.5 )0.5C )).0 10... a 0 'ells %.)0.29? 3i"elihood 7atio 2.)C ...955 1 .C 11..5)2 1 ..)C 1?... a 0 'ells %.) 10. .C 5...0C 100.95.) 10.0 C o4 Total 1.1 ?.0 10.1<< N o4 >alid 0ases 10.).. .0 C o4 Total ?.%a& 2 .)2) N o4 >alid 0ases 10.9C re dah 0ou t 9 1..1.0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha .) 12.5C )). EKpe'ted 0ou t 11. %2:sided& Pearso 0hi:SSuare 2.<C 19.?C 11..0 ).0 C o4 Total 2.EKpe'ted 0ou t . EKpe'ted 0ou t 25.. .. The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is . The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is 5.0C seda # 0ou t 11 12 22 .2.) 1). EKpe'ted 0ou t 19.0C .0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha ...?C ).. .?C 1). ..0 . Si#.

0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha .0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p. 2<.0 ).12..0C 100.0 C o4 Total 12.0 .5C )). (u!laha a" L si"ap 0rossta$ulatio si"ap Total si"ap $ai" si"ap '"p si"ap"r# si"ap $ai" (u!laha a" =2 0ou t 1. 2 .0 C o4 Total 2.0 C o4 Total 10.5C di$*h"e!is"i a 0ou t 1? 2? )..0 10.)C 5)..19.0 C o4 Total 1).0?2 2 ..2 ?..2 9.?C 2?.5C )). %2:sided& Pearso 0hi:SSuare ... .0C 100. 55.0 )..pe dapata "eluar#a L si"ap 0rossta$ulatio si"ap Total si"ap $ai" si"ap '"p si"ap"r# si"ap $ai" pdp "lr# diatas"e!s" a 0ou t 11 9 < 2< EKpe'ted 0ou t 5.0 .5 1?.?C ?1.5 )1.< .< 2. Si#. The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is 10... 1) .C <.1<0%a& 2 .)C .0 C o4 Total 1.25.2)? 1 .)C Total 0ou t 25 ).0C Total 0ou t 25 ).. 1).20.1)1 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio )..9 1 .5 N o4 >alid 0ases 10.. EKpe'ted 0ou t 1?.0 C o4 Total 2.0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p.) 2?.) 10.0 10.) 10..0C Z2 0ou t 1) 21 )0 ?...).0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha ... 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio ).1..)C . 1. .1 EKpe'ted 0ou t 10.?C 5.0C 2<.)C 12. 3i"elihood 7atio ).0.)C 1). a 0 'ells %.<C )). 55 EKpe'ted 0ou t 19.C )9.. EKpe'ted 0ou t 25. a 0 'ells %. 21.. 3i"elihood 7atio .19. .2C 2..9.) 11.1.). The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is 5.C 20. %2:sided& Pearso 0hi:SSuare ). Si#...1.255%a& 2 .052 N o4 >alid 0ases 10. EKpe'ted 0ou t 25.

)C .0 C o4 Total ..<C 1?.1C td"$erpr 0ou t 2 < 1..90)%a& ..2 <1...02< 3i"elihood 7atio 11..)C 22. .2 <.. EKpe'ted 0ou t 25. pera sua!i L si"ap 0rossta$ulatio si"ap Total si"ap $ai" si"ap '"p si"ap"r# si"ap $ai" Pr sua!i $erpr 0ou t 2.C 'u"up 0ou t 9 19 15 . EKpe'ted 0ou t ?.0 1<.0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p.0%a& 2 .1 . The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is ?..0 10.9.1.5C 25.).015 N o4 >alid 0ases 10.1<9 .0C 100.0 C o4 Total 1.) 10...1C 1?.0 ...0 10.< 25..0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha .? 1.0 C o4 Total 2).C 11.< 2.0 C o4 Total 2.9C Total 0ou t 25 ). EKpe'ted 0ou t 25.9C 5.?C )1.1..2C .2. %2:sided& Pearso 0hi:SSuare .) 10.0 .0 1).. 25 29 <1 EKpe'ted 0ou t 20. .0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p. a 0 'ells %.1 25.. Si#. . %2:sided& Pearso 0hi:SSuare 10.0 ).0 C o4 Total 11.). .0 )..0 C o4 Total 2..)C .2C 2..a"ti2itassosial L si"ap 0rossta$ulatio si"ap Total si"ap $ai" si"ap '"p si"ap"r# si"ap $ai" a"t2ssosial $ai" 0ou t 12 12 9 )) EKpe'ted 0ou t <.C <.5C )).02.0 11.0 )). 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio . .?C 1<.<C 2.0.5C Total 0ou t 25 ).. 2. )).9C "ura # 0ou t ? .5)9 1 . Si#.5C ).. 11.0 9.0C 100.?C 1)..0 C o4 Total <.5C )).9 9..?C 55. EKpe'ted 0ou t 11.9.. 15 25 EKpe'ted 0ou t ?.

5 <.01? N o4 >alid 0ases 10.. usiai$u L perila"u 0rossta$ulatio perila"u Total peril"u$ai" perila"u'"p perila"u"r# peril"u$ai" usiai$u Z)0th 0ou t 9 .? .< ?.3i"elihood 7atio ?.< 10.0 ?.15. 12. 19 .2. 20 .0 10. Si#.<...9C re dah 0ou t ? 1.5C 20.0C 2?.0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha .1C )<. The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is .0.2 3i"elihood 7atio 9..C 2?.1 20. pe didi"a i$u L perila"u 0rossta$ulatio perila"u Total peril"u$ai" perila"u'"p perila"u"r# peril"u$ai" pdd" ti ##i 0ou t < ) 9 20 EKpe'ted 0ou t ..5C .0.0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p.00.5 20. 12.2 1<..5 1).0 C o4 Total . 5 21 EKpe'ted 0ou t . .) .?C .5C 12.)C 19..2< N o4 >alid 0ases 10.? .0 C o4 Total 2).0 C o4 Total <.? 21..)C 1<.C 1).?C 2.0C .)..?C . )2 . EKpe'ted 0ou t 10.0 C o4 Total 10.95? .?.5C Total 0ou t 2..0..0).0C seda # 0ou t 11 1.0 .)C 1?:19th 0ou t 9 ? 1) 2< EKpe'ted 0ou t ?. 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio ..0 )2.? EKpe'ted 0ou t 1).1C . a 0 'ells %...0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha .0 C o4 Total <.0 C o4 Total 5.922%a& ..5<5 1 .1 9.0 C o4 Total ?.C ..<C )0.. EKpe'ted 0ou t 2.5C 20..< 2<. %2:sided& Pearso 0hi:SSuare 9..0 EKpe'ted 0ou t 9.?29 1 .9C <.<C ?.1 2.0C 20:)0th 0ou t 5 21 2< .5)1 2 .5C 100.5C 1. . The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is ?.1 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio . a 0 'ells %. 9.) 15.?C 19.......

20.%a& ..? )).5<. 12.0 C o4 Total 9.... The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is ...5C di$a*ah"!s" 0ou t 1.. EKpe'ted 0ou t 2.C 5. 1..192 3i"elihood 7atio ).5C 100.C .0 .< 10.<C )0. 9.).2 )1.12.0 10.<C )0.0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p.9 1 .1.0 C o4 Total 2).. N o4 >alid 0ases 10. 2. The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is 5.< 10.0 10.0 )2.)C 50.0 )2. EKpe'ted 0ou t 15.205 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio 2. 2) )9 55 .. )2 .)0.. .21? 3i"elihood 7atio . %2:sided& Pearso 0hi:SSuare . .) 2 . %2:sided& Pearso 0hi:SSuare )..C <. Si#..<1 1 .. )? 5..0 C o4 Total 10. a 0 'ells %..< 2<.9C ).?C <. 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio 1.?C 2?.0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha ..0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p. pe dapata "eluar#a L perila"u 0rossta$ulatio perila"u Total peril"u$ai" perila"u'"p perila"u"r# peril"u$ai" Pdpt "lr# diatas"!s" 0ou t 10 9 9 2< EKpe'ted 0ou t ?.C Total 0ou t 2. EKpe'ted 0ou t 2.<.209 N o4 >alid 0ases 10.925 . )2 ..%a& 2 .5?. pe"er(aa i$u L perila"u 0rossta$ulatio perila"u Total peril"u$ai" perila"u'"p perila"u"r# peril"u$ai" pe"r( i$u $"r( 0ou t 11 < 12 )1 EKpe'ted 0ou t 5. Si#..< 5.C 29. a 1 'ells %11.?C 11.0 C o4 Total 2).1C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha ...C .)<.<.5 <.C td"$r( 0ou t 1.Total 0ou t 2....)C 22.5C 100..0 C o4 Total 1).? 22...0 .

9C )5.)C Total 0ou t 2.5<0 2 ..0 C o4 Total 1).C . EKpe'ted 0ou t 2..0C Z2 0ou t 11 20 )) ?.EKpe'ted 0ou t 1<..5 .592 1 .C 19.0 10.. )2 ..< N o4 >alid 0ases 10.0C )1.< 10..1 EKpe'ted 0ou t 9. %2:sided& Pearso 0hi:SSuare .0 C o4 Total 1.)C 21.221 2 .1. The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is ?. )2 ... EKpe'ted 0ou t 2.0 C o4 Total 2).< 12.. a 0 'ells %. 12 1..1 1.1.0 )2.1C 5)..0 .9 10..121 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio )...)C )9.) ?. a"ti2itassosial L perila"u 0rossta$ulatio perila"u Total peril"u$ai" perila"u'"p perila"u"r# peril"u$ai" a"t2sosl $ai" 0ou t 1) 5 1) )) EKpe'ted 0ou t 5.<C )0.<. (u!laha a" L perila"u 0rossta$ulatio perila"u Total peril"u$ai" perila"u'"p perila"u"r# peril"u$ai" (!la a" =2 0ou t 1.) 2)..0..1.< 10.<C )0.)C 11.900 1 . 1<.0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p.C 1. .C .?%a& 2 .0C Total 0ou t 2.0 . 29.0 )2.5C 100.<..5?. EKpe'ted 0ou t 1.0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha ..0 C o4 Total 2).11< 3i"elihood 7atio .0 10..1 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio ).. Si#...? 3i"elihood 7atio ).0 C o4 Total 10.5C 100.<.?5.. Si#. ).2 55...0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha .. The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is 9.2 19.0 . %2:sided& Pearso 0hi:SSuare ). a 0 'ells %.0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p.255%a& 2 .C ?1.1 N o4 >alid 0ases 10.0.1 )).

3i"elihood 7atio ?..0 C o4 Total 1.0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha .5 5.< 10.12. <1 EKpe'ted 0ou t 19.529 1 .0 )2.9C Total 0ou t 2. EKpe'ted 0ou t 2.<.. EKpe'ted 0ou t 10.) 11.125 3i"elihood 7atio .099 N o4 >alid 0ases 10. The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is .<C )0.5C 100. .0<9 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio 2.5C 12.0 3i ear:$y:3i ear Asso'iatio 2. )2 .0 )2.52? 1 . %2:sided& Pearso 0hi:SSuare .C 22...1C td"$pr 0ou t 2 9 1) 2.0 <1.. pera sua!i L perila"u 0rossta$ulatio perila"u Total peril"u$ai" perila"u'"p perila"u"r# peril"u$ai" pr sua!i $pr 0ou t 2) 2) )..C .0 C o4 Total 2)..0 10. .119%a& 2 .C )1.0 C o4 Total .....5 1)....0 C o4 Total ?..0 . a 0 'ells %..C o4 Total 12...51.2 12.. < 1.5 20.<.0 2.099 N o4 >alid 0ases 10.0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p. Si#.5C 1?..0C 0hi:SSuare Tests >alue d4 Asy!p.?C 12.< 10. EKpe'ted 0ou t . The !i i!u! eKpe'ted 'ou t is ?..0 10.C .0C .2C 20.)C 55. %2:sided& Pearso 0hi:SSuare 5.%a& .1.?C 1).0 C o4 Total 2).5C 100..0 C o4 Total 21.2.<C )0..9C )).. 25 EKpe'ted 0ou t ?.9 2 .9C 21. )2 .0C& ha2e eKpe'ted 'ou t less tha .) 25.5 )5. <.21.9C <. a 0 'ells %.<C 5.).<.0 .? . • 'li'" li "27 . EKpe'ted 0ou t 2.) 2.)C 2...C ?..9C "ura # 0ou t .5C Total 0ou t 2.C 'u"up 0ou t 5 15 21 ... Si#.922 .

Semua Member Special dapat mere ue!t "ile #an$ ada di %eb!ite ini& NB/ Ada "e!u #"i a $e$erapa s"ripsi $elu! ada 4ile ya. "are a di"iri! oleh !e!$er $iasa da !asih !e u ##u "o 4ir!asi dari !e!$er ya # $ersa #"uta . "li" 7e#ister28 u tu" !e (adi 4ree !e!$er di I dos"ripsi. KER-A U)*UK . 'ARI '()*E)* +EB : 4 Telusuri 5 PELUA).KA* AK/IR0 BARU LULUS KULIA/1 KLIK DISI)I 29 BU*U/ BEASIS+A S*UD20 BEASIS+A PE)ELI*IA)0 I). silah"a "li" !e u 'o ta't31 Silah"a $a'a syarat da "ete tua ya Main Menu • • • • • • .RES/ .( BEASIS+A *ERBARU1 KLIK DISI)I 30 Ji"a tertari" u tu" !e!asa # i"la di *e$site i i.RADUA*E0 MA/ASIS+A *I).o!e32 Pro4il33 0o ta't34 Do ate35 Ter!s a d 0o ditio s36 7eport A$use37 Data Menu • • • S"ripsi38 Tu#as Kuliah39 Arti"el40 U!er lo$in User a!e/ L Pass*ord/ L Log in 6 7 • 8 0reate e* a''ou t41 . a da harus !e (adi spe'ial !e!$er.• )50) 'li'"s U tu" dapat !ereSuest 4ile le #"ap ya # dila!pir"a pada setiap (udul.

<00 re#istered users there are 'urre tly 10 users a d 186 guests o li e.• 7eSuest e* pass*ord42 Stati!tic! U!er -ut o4 15. Onl n! "#!$# • • • • • • • • • • hydra iu! is(ay 1<5<9 up" e2aliata sahla i !oha!adhasyi! yoyo 5? rudilu"!a sa!erK Po!tin$ Rule! 6e!$er i dos"ripsi tida" $oleh !e #iri! 8 !e #upload s"ripsi !ili" ora # lai ta pa iNi . Laporkan pada kami3 -ika kar#a anda dipublika!ikan4dikirim tanpa i5in di !ini%3& )e% Member • • • • • is(ay hydra iu! 1<5<9 e2aliata 0itra<1 )e% Up$rade Member • • • • • liatliat adi\'ute to!!y adita!a dheKa !i\!ie 0he'" user status44 Po!tin$ dan update terbaru .

.'o! lau 'hed at No2e!$er 2005:2009. +e$site56 hosti # $y IdeBa#us. I4 you do ot a#ree to ter!s a d 'o ditio s 4ro! I dos"ripsi.047 1) Kiat 6eraih Ber"ah Dala! Usaha48 !a"alah:!a"alah $ida # sosial 49 A alisa Kelaya"a Proye" Perpi daha lo"asi Pa$ri" PT..ASIS+A P7-@7A6 KKN:PP3 BE7DASA7KAN PE7SEPSI @U7U DI S6KN 2 DEP-K S3E6AN 52 PE3AKSANAAN DUN@SI PEN@A+ASAN PADA DP7D KABUPATEN KAI6ANA53 Pe #aruh I dustri Terhadap Per"e!$a #a Desa di Ba du #54 6ore..• • • • • • • • • • apli"asi84u #si i' ti!er .45 pro#ra! !e u "a ti 46 PE7AN0AN@AN P7-@7A6 SISTE6 ANT7IAN PE3AN@@AN 6EN@@UNAKAN >ISUA3 BASI0 ?.. please do ot use this ser2i'e or you *ill 4a'e 'o seSue 'es Desi# $y Ka'ti2e57 : . Su!$er Si ar 6e tari50 !odul pe!$ela(ara !i"ro"o troler51 E>A3UASI KETE70APAIAN STANDA7 K-6PETENSI 6A.55 Iklan enter email address 9 10 58 0opyri#ht P i dos"ripsi.#a!$ar ra #"aia da $e tu" #elo!$a #. 'ara "er(a ya. selai !o osta$le da asta$le.