Anda di halaman 1dari 25

PENGENALAN KEPADA SAINS

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN 2. PERATURAN BILIK SAINS 2.1 Mengamalkan peraturan !l!k "a!n" 1.1 Mema#am! kema#!ran pr%"e" "a!n". 2.1.1 Mematu#! peraturan !l!k "a!n" STANDARD PRESTASI

DIINTERGRASIKAN DALAM P$P

1. KEMAHIRAN SAINTIFIK 1.1.1 Memer#at! D!!ntegra"!kan $alam P$P

1 $an 2

1.1.2 Mengela"

1.1.& Mengukur $an menggunakan n%m %r

1.1.' Mem uat !n(eren"

PENGENALAN KEPADA SAINS


MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

KANDUNGAN 1.1.) Meramal 1 $an 2 1.1 Mema#am! kema#!ran pr%"e" "a!n". Ru1uk DSKP 1.1.* Berk%mun!ka"! 1.1.+ Menggunakan per#u ungan ruang $an ma"a 1.1., Menta("!r $ata

1.1.- Men$e(!n!"! "e.ara %pera"!

1.1.1/ Menga0al pem %le#u a#

PENGENALAN KEPADA SAINS


MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

KANDUNGAN 1.1.11 Mem uat #!p%te"!" Ru1uk DSKP

1.2 Memahami kemahiran manipu a!i"

1.1.12 Mengek"per!men 1.2.1 Mengguna $an mengen$al!kan peralatan $an a#an "a!n" $engan etul 1.2.2 Mengen$al!kan "pe"!men $engan etul $an .ermat 1.2.& Melakar "pe"!men2 peralatan $an a#an "a!n" $engan tepat 1.2.' Mem er"!#kan peralatan "a!n" $engan .ara 3ang etul 1.2.) Men3!mpan peralatan $an a#an "a!n" $engan etul $an "elamat."!

Ru1uk DSKP

SAINS HA#AT
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

'

1. PR$SES HIDUP MANUSIA &.1 &.1.1 Men3atakan manu"!a Mengapl!ka"!kan erna(a" menggunakan #!$ung2 pengeta#uan trakea $an peparu melalu! tentang pemer#at!an meneru"! pel aga! pr%"e" me$!a perna(a"an manu"!a &.1.2 Melakar laluan u$ara "ema"a menar!k $an meng#em u" na(a" &.1.& Memer!#alkan pergerakan $a$a $engan meletakkan tangan $! $a$a "ema"a menar!k $an meng#em u" na(a" &.1.' Meng!tlak a#a0a ka$ar perna(a"an ergantung kepa$a 1en!" akt!4!t! 3ang $!lakukan melalu! pemer#at!an pa$a pergerakan $a$a &.1.) Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an

TP1 Men3atakan a#ag!an 3ang terl! at "ema"a erna(a" !a!tu #!$ung2 trakea $an peparu. TP2 Memer!#alkan pr%"e" perna(a"an $ar! a"pek laluan u$ara $an pergerakan $a$a. TP& Men1alankan pelaga! akt!4!t! untuk menun1ukkan per e5aan ka$ar perna(a"an TP' Mem uat ke"!mpulan a#a0a alt!4!t! 3ang le !# la"ak men3e a kan ka$ar perna(a"an men1a$! le !# .epat. TP) Me0a1arkan kepent!ngan melakukan akt!4!t! ke.erga"an $alam ke#!$upan "e#ar!an untuk men1aga ke"!#atan TP* Berk%mun!ka"! "e.ara kreat!( $an !n%4at!( tentang 1en!"6 1en!" akt!4!t! ke.erga"an 3ang "e"ua! $ar! a"pek a1nt!na2umur $an ta#ap ke"!#atan

&.2 Mengeta#u! tentang perkumu#an $an pen3a#t!n1aan manu"!a.

&.2.1 Men3atakan mak"u$ perkumu#an melalu! pemer#at!an meneru"! pel aga! me$!a

TP1 Men3atakan .%nt%# perkumu#an $an pen3a#t!n1aan TP2 Memer!#alkan mak"u$ perkumu#an $an pen3a#t!n1aan

MINGGU )

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN &.2.2 Mengenal pa"t! %rgan $an #a"!l perkumu#an !a!tu7g!n1al meng#a"!lkan a!r ken.!ng2 kul!t meng#a"!lkan pelu#2 peparu meng#a"!lkan kar %n$!%k"!$a $an 0ap a!r &.2.& Men3atakan mak"u$ pen3a#t!n1aan $an #a"!l n3a#t!n1a melalu! pemer#at!an meneru"! pel aga! me$!a &.2.' Men3atakan keperluan manu"!a men1alan! perkumu#an $an pen3a#t!n1aan &.2.) Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an

STANDARD PRESTASI TP& Mem !na pen3u"unan gra(!k %rgan $engan #a"!l perkumu#an TP' Menaakul kepent!ngan manu"!a men1alan! perkumu#an $an pen3a#t!n1aan TP) Me0a1arkan amalan ke tan$a" meng!kut keperluan $an pengam !lan makanan 3ang "e!m ang untuk "!"tem peng#a$aman TP* Meng#a"!lkan per"em a#an gra(!k tentang ke"an perkumu#an $an pen3a#t!n1aan 3ang t!$ak teratur $an memper"em a#6 kann3a kepa$a kela" TP1 Men3atakan manu"!a ergerak ala" apa !la mener!ma Rang"angan TP2 Mem er! .%nt%# gerak ala" manu"!a ter#a$ap rang"angan. TP& Men1ela" $engan .%nt%# %rgan $er!a 3ang ergerak ala" ter#a$ap rang"angan TP' Mem uat ke"!mpulan tentang kepent!ngan gerak ala"

&.& Mema#am! manu"!a ergerak ala" ter#a$ap rang"angan

&.&.1 Men3atakan manu"!a ergerak ala" apa !la %rgan $er!a mener!ma rang"angan $engan men1alankan akt!4!t! &.&.2 Mem er! .%nt%# gerak ala" manu"!a ter#a$ap rang"angan $alam ke#!$upan #ar!an &.&.& Mem uat !n(eren" tentang kepent!ngan gerak ala" manu"!a

ter#a$ap rang"angan. &.&.' Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an

manu"!a ter#a$ap rang"angan TP) Me0a1arkan kepent!ngan men1aga %rgan $er!a TP* Men1ana !$ea tentang ta !at 3ang perlu $!elakkan 3ang %le# men3e a kan ker%"akan pa$a %rgan $er!a

SAINS HA#AT
MINGGU + STANDARD KANDUNGAN &.' Mema#am! pe0ar!"an manu"!a STANDARD PEMBELAJARAN &.'.1 Men3atakan anak me0ar!"! .!r! ! u apa "epert! 0arna kul!t2 kea$aan ram ut2 $an rupa $engan men1alankan akt!4!t! &.'.2 Memer!#alkan .!r! pa$a anak %le# $!0ar!"! $ar!pa$a keturunan &.'.& Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an STANDARD PRESTASI TP1 Men3atakan a#a0a "et!ap anak me0ar!"! .!r! $ar!pa$a I u apa TP2 Men3e ut .!r! !n$!4!$u 3ang $!0ar!"! $ar!pa$a ! u apa TP& Men1ela" $engan .%nt%# .!r! 3ang ter$apat pa$a anak 3ang $!0ar!"! $ar!pa$a ! u atau apa TP' Memer!#alkan .!r! pa$a anak %le# 1uga $!0ar!"! $ar!pa$a Keturunan TP) Men"3ukur! .!r! 3ang $!0ar!"! a$ala# anugera# Tu#an TP* Mem !na "ala"!la# keluarga er$a"arkan .!r! 3ang $!0ar!"! TP1 Men3atakan ta !at manu"!a $ar!pa$a pengeta#uan "e$!a a$a TP2

+ $an ,

&.) Mema#am! ta !at 3ang %le# mengganggu pr%"e" #!$up

&.).1 Men3atakan ta !at 3ang mengganggu pr%"e" #!$up "epert! 7

manu"!a

makan makanan 3ang t!$ak "e!m ang. mer%k%k.meng#!$u gam. men3ala#gunakan $a$a#. m!num m!numan eralk%#%l

&.).2 Menerangkan ke"an ta !at 3ang mengganggu pr%"e" #!$up "epert!7 memu$aratkan ke"!#atan. mengganggu tum e"aran. melam atkan gerak ala" ter#a$ap rang"angan &.).& Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an STANDARD KANDUNGAN &.* Men3a3ang! $!r! "en$!r! $engan amalan u$a3a #!$up "!#at

Mengenal pa"t! ta !at 3ang %le# mengganggu pr%"e" #!$up manu"!a TP& Men1ela" $engan .%nt%# ke"an ta !at 3ang %le# mengganggu kepa$a pr%"e" #!$up. TP' Men1ana !$ea kepent!ngan mengamalkan u$a3a #!$up "!#at TP) Me0a1arkan t!n$akan 3ang $!am !l untuk mengelakkan ta !at 3ang %le# mengganggu pr%"e" #!$up TP* Mem uat per"em a#an gra(!k "e.ara kreat!( $an !n%4at!( $alam u"a#a men.ega# ta !at 3ang t!$ak "!#at

MINGGU + $an ,

STANDARD PEMBELAJARAN &.*.1 Memprakt!kkan u$a3a #!$up "!#at $alam ke#!$upan "e#ar!an

STANDARD PRESTASI DIINTERGRASIKAN DALAM P$P

2. PR$SES HIDUP HAI%AN '.1 Mengeta#u! %rgan perna(a"an '.1.1.Mengenal pa"t! %rgan #a!0an perna(a"an ag! #a!0an melalu! pemer#at!an #a!0an "e enar atau pel aga! me$!a !a!tu7 paru6paru .%nt%# ku.!ng2

TP1 Men3atakan %rgan perna(a"an #a!0an TP2 Mem er! .%nt%# #a!0an $engan %rgan perna(a"ann3a TP&

urung2 ua3a2 katak2 pau" !n"ang .%nt%# !kan2 eru$u2 ketam2 u$ang kul!t lem ap .%nt%# katak2 .a.!ng "p!rakel .%nt%# l!pa"2 elalang2 rama6rama2 elun.a"

'.1.2 Men3atakan ter$apat #a!0an 3ang mempun3a! le !# $ar! "atu %rgan perna(a"an "epert! katak '.1.& Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an

Mengela"kan #a!0an meng!kut %rgan perna(a"an TP' Meng!tlak ter$apat #a!0an 3ang mempun3a! le !# $ar!pa$a "atu %rgan perna(a"an TP) Menaakul #a!0an 3ang mempun3a! le !# $ar!pa$a "atu %rgan perna(a"an TP* Mem uat per"em a#an gra(!k "e.ara kreat!( $an !n%4at!( tentang %rgan perna(a"an #a!0an

SAINS HA#AT
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN &. PR$SES HIDUP TUMBUHAN ).1 Mengeta#u! ).1.1 Mengenal pa"t! a#ag!an a#ag!an tum u#an 3ang ergerak ala" tum u#an ter#a$ap rang"angan $engan 3ang men1alankan pen3!a"atan !a!tu7 ergerak akar ergerak ala" ala" ter#a$ap ter#a$ap a!r akar ergerak ala" rang"angan ter#a$ap gra4!t!. pu.uk2 $aun $an unga ergerak ala" ter#a$ap STANDARD PRESTASI TP1 Men3atakan a#ag!an tum u#an 3ang ergerak ala" ter#a$ap rang"angan TP2 Memer!#alkan 1en!" rang"angan 3ang men3e a kan gerak ala" tum u#an TP& Men1ela" $engan .%nt%# gerak ala" a#ag!an tum u#an

1/ $an 11

.a#a3a $aun ergerak ala" ter#a$ap "entu#an

).1.2 Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an

ter#a$ap rang"angan TP' Mem uat #!p%te"!" a#a0a tum u#an ergerak ala" ter#a$ap rang"angan TP) Mem uat ke"!mpulan tentang gerak ala" a#ag!an tum u#an ter#a$ap rang"angan TP* Mereka entuk per"em a#an "e.ara kreat!( $an !n%4at!( erka!tan pen3!a"atan tentang gerak ala" a#ag!an tum u#an ter#a$ap rang"angan melalu! pel aga! kae$a#. TP1 Meng!ngat "emula keperluan a"a" tum u#an TP2 Men3atakan (%t%"!nte"!" !ala# pr%"e" tum u#an mem uat makanan "en$!r!. TP& Menggunakan maklumat $ar!pa$a pel aga! me$!a untuk men3atakan keperluan tum u#an untuk men1alankan pr%"e" (%t%"!nte"!" $an #a"!l pr%"e" (%t%"!nte"!".

12

).2 Menganal!"!" pengeta#uan tentang pr%"e" (%t%"!nte"!"

).2.1.Men3atakan tum u#an mem uat makanan "en$!r! $engan men1alankan pr%"e" (%t%"!nte"!" melalu! pemer#at!an meneru"! pel aga! me$!a ).2.2 Men3atakan pr%"e" (%t%"!nte"!" memerlukan kar %n $!%k"!$a2 a!r2 .a#a3a mata#ar! $an kl%r%(!l melalu! pemer#at!an meneru"! pel aga! me$!a ).2.& Men3atakan pr%"e" (%t%"!nte"!" meng#a"!lkan kan1! $an %k"!gen

MINGGU

STANDARD

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

KANDUNGAN 1& ).2 Menganal!"!" pengeta#uan tentang pr%"e" (%t%"!nte"!" ).2.' Mem uat !n(eren" tentang kepent!ngan (%t%"!nte"!" ter#a$ap #!$upan la!n ).2.) Menaakul mengapa tum u#an t!$ak perlu ergerak "epert! #a!0an ).2.* Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an TP' Menaakul mengapa tum u#an t!$ak perlu ergerak "epert! #a!0an untuk mem uat makanan. TP) Me0a1arkan tentang kepent!ngan (%t%"!nte"!" ter#a$ap #!$upan la!n TP* Mer!ngka"kan pr%"e" (%t%"!nte"!" melalu! lakaran ra1a# "e.ara kreat!( $an !n%4at!(

SAINS FI(IKAL
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN '. PENGUKURAN *.1 Mema#am! *.1.1 Men3atakan pan1ang !ala# ukuran pan1ang ukuran 1arak antara $ua t!t!k *.1.2 Mengukur pan1ang $engan menggunakan alat 3ang t!$ak p!a0a! "epert!7 1engkal2 #a"ta2 $epa $an tapak kak!2 STANDARD PRESTASI TP1 Men3atakan mak"u$ pan1ang TP2 Mengukur pan1ang $engan menggunakan alat 3ang "eragam. TP& Mengukur pan1ang $engan menggunakan alat 3ang "e"ua! $an

1' $an 1)

kl!p kerta"2 pen"el2 kapur tul!"2 pen3e$ut m!numan2 enang2 tal! $an anak man.!" *.1.& Men3atakan pan1ang %le# $!ukur $engan menggunakan alat p!a0a! "epert! pem ar!"2 p!ta pengukur $an enang "erta pem ar!" $engan men1alankan akt!4!t! *.1.' Men3atakan un!t p!a0a! ukuran pan1ang $alam "!"tem metr!k !a!tu m!ll!meter 8mm92 "ent!meter 8.m92 meter 8m9 atau k!l%meter 8km9 *.1.) Mengukur pan1ang $engan menggunakan alat $an un!t p!a0a! 3ang "e"ua! $engan kae$a# 3ang etul. *.1.* Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an

un!t p!a0a!. TP' Meng!tlak pengeta#uan tentang pengukuran pan1ang menggunakan alat 3ang "e"ua!2 un!t p!a0a! $an kae$a# pengukuran 3ang etul. TP) Mem uat ke"!mpulan kepent!ngan penggunaan alat p!a0a! $an t!$ak p!a0a! $alam ke#!$upan #ar!an. TP* Merumu" kepent!ngan pengeta#uan tentang pengukuran p!a0a! $alam ke#!$upan #ar!an

SAINS FI(IKAL
MINGGU 1* $an 1+

STANDARD KANDUNGAN *.2 Mengapl!ka"!kan pengeta#uan tentang lua"

STANDARD PEMBELAJARAN *.2.1 Men3atakan lua" !ala# e"arn3a "e"uatu permukaan *.2.2 Mengukur lua" permukaan "atu

STANDARD PRESTASI TP1 Men3atakan mak"u$ lua" TP2

% 1ek menggunakan alat pengukur p!a0a! "epert! kerta" petak erukuran 1.m : 1.m *.2.& Men3atakan un!t p!a0a! ag! lua" $alam "!"tem metr!k !a!tu m!l!meter per"eg! 8mm292 "ent!meter per"eg! 8.m292 meter per"eg! 8m29 $an k!l%meter per"eg! 8km29 *.2.' Meng!ra lua" permukaan "eg!empat tepat $an "eg!empat "ama menggunakan rumu"7 Lua" ; pan1ang : le ar *.2.) Menganggarkan lua" permukaan entuk t!$ak "ekata $engan menggunakan kerta" petak 1.m : 1 .m *.2.* Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an

Mengukur lua" permukaan $engan menggunakan alat 3ang "e"ua!. TP& Meng!ra lua" menggunakan rumu" $an un!t p!a0a! 3ang etul. TP' Meng!tlak pengeta#uan tentang lua" untuk mem uat anggaran lua" "uatu permukaan menggunakan alat2 un!t p!a0a! $an kae$a# 3ang etul. TP) Meng!tlak pengeta#uan tentang lua" untuk melak"anakan atau men3ele"a!kan "uatu "!tua"! atau ma"ala# #ar!an TP* Merumu"kan kepent!ngan pengeta#uan tentang lua" $alam ke#!$upan "e#ar!an.

SAINS FI(IKAL
MINGGU 1, $an STANDARD KANDUNGAN *.& STANDARD PEMBELAJARAN *.&.1 Men3atakan !"! pa$u !ala# TP1 STANDARD PRESTASI

1-

Mengapl!ka"!kan pengeta#uan tentang !"!pa$u % 1ek

e"arn3a "e"uatu ruang *.&.2 Mengukur !"! pa$u "atu k%tak l%#%ng $engan menggunakan alat pengukur p!a0a! "epert! ku u" erukuran 1.m : 1.m : 1.m *.&.& Men3atakan a#a0a un!t !"! pa$u $alam "!"tem metr!k !ala# m!l!meter pa$u 8mm&92 "ent!meter pa$u 8.m&9 $an meter pa$u 8m&9 *.&.' Meng!ra !"! pa$u ku u" $an ku %!$ menggunakan rumu" 7 I"!pa$u ; pan1ang : le ar : t!ngg! *.&.) Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an

Men3atakan mak"u$ !"! pa$u TP2 Mengukur !"! pa$u pepe1al $an .e.a!r menggunakan alat 3ang "e"ua!. Meng!ra !"! pa$u pepe1al menggunakan alat 3ang "e"ua! $an un!t p!a0a! 3ang etul.

SAINS FI(IKAL
MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

2/

*.' Mema#am! ukuran !"! pa$u .e.a!r

*.'.1 Men3ukat !"! pa$u .e.a!r $alam "atu eka" menggunakan alat pen3ukat !"! pa$u t!$ak p!a0a! "epert! "u$u2 gela"2 .a0an2 mangkuk2 1ag $an %t%l *.'.2 Men3ukat !"! pa$u .e.a!r menggunakan alat pen3ukat !"! pa$u p!a0a! "epert! "!l!n$er pen3ukat2 !kar2 kelalang $an eka" er"enggat *.'.& Men3atakan un!t p!a0a! !"! pa$u .e.a!r $alam "!"tem metr!k !ala# m!l!l!ter8ml9 atau "ent!meter pa$u8.m&92 l!ter8l9 $an meter pa$u8m&9 *.'.' Men3ukat !"! pa$u .e.a!r $engan menggunakan alat $an un!t p!a0a! 3ang "e"ua! $engan kae$a# 3ang etul *.'.) Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an

TP& Men3ukat !"! pa$u .e.a!r menggunakan alat 3ang "e"ua! $an un!t p!a0a! 3ang etul

SAINS FI(IKAL
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

KANDUNGAN 21 *.) Mengapl!ka"!kan pengeta#uan tentang !"! pa$u pepe1al *.).1 Meng!ra !"! pa$u pepe1al er entuk "ekata "epert! ku u" menggunakan kae$a# "e"aran a!r $an menggunakan rumu" *.).2 Meng!ra !"! pa$u pepe1al er entuk t!$ak "ekata menggunakan kae$a# "e"aran a!r *.).& Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an 22 *.* Mema#am! ukuran 1!"!m *.*.1 Men3atakan 1!"!m !ala# kuant!t! 1!r!m $alam "e"uatu % 1ek *.*.2 Mengenal pa"t! alat pengukur 1!"!m "epert! nera.a tua" atau nera.a t!ga alur *.*.& Men3atakan un!t p!a0a! 1!"!m $alam "!"tem metr!k !ala# m!l!gram 8mg92 gram8g9 $an k!l%gram8kg9 *.*.' Mengukur 1!"!m % 1ek $engan menggunakan alat $an un!t p!a0a! 3ang "e"ua! $engan kae$a# 3ang etul *.*.) Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an TP' Menggunakan pengeta#uan tentang kae$a# 3ang etul untuk men3ukat !"! pa$u $engan er"!"temat!k. TP) Merumu"kan kepent!ngan tentang !"! pa$u $an penggunaan6 n3a $alam ke#!$upan "e#ar!an. TP* Men1ana !$ea kepent!ngan penggunaan !"! pa$u ag! meneru"kan ke#!$upan le"tar!. TP1 Men3atakan mak"u$ 1!"!m TP2 Mengukur $engan menggunakan alat 3ang "e"ua! TP& Mengukur $engan menggunakan alat 3ang "e"ua! $an un!t p!a0a! 3ang etul. TP' Meng!tlak pengeta#uan tentang pengukuran 1!"!m menggunakan alat 3ang "e"ua!2 un!t p!a0a! $an kae$a# 3ang etul. TP) Mereka .!pta alat t!m ang untuk mengukur 1!"!m % 1ek TP* Menaakul #a"!l reka .!ptan3a $ar! "eg! kreat!(2 !n%4at!(2 $an k%n"epn3a.

SAINS FI(IKAL
MINGGU 2& $an 2' STANDARD KANDUNGAN *.+ MASA

atau l!"an

STANDARD PEMBELAJARAN *.+.1 Men3atakan ma"a !ala# temp%# antara $ua ket!ka *.+.2 Men3atakan ma"a %le# $!ukur era"a"kan per!"t!0a 3ang erulang "e.ara "eragam "epert! t!t!"an a!r2 a3unan an$ul $an $en3utan na$! *.+.& Mengenal pa"t! alat pengukur ma"a "epert! 1am mata#ar!2 1am pa"!r2 1am a!r2 n3alaan l!l!n2 1am ran$!k $an 1am $!g!tal *.+.' Men3atakan un!t p!a0a! ma"a !ala# "aat 8"92 m!n!t 8m!n92 1am 8192 #ar!2 ulan $an ta#un *.+.) Mengukur ma"a $engan menggunakan alat $an un!t p!a0a! 3ang "e"ua! $engan kae$a# 3ang etul *.+.* Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an

STANDARD PRESTASI TP1 Men3atakan mak"u$ ma"a TP2 Mengenal pa"t! alat 3ang "e"ua! untuk mengukur ma"a TP& Mengukur ma"a $engan menggunakan alat 3ang "e"ua! $an un!t p!a0a! 3ang etul.

SAINS FI(IKAL
MINGGU 2) STANDARD KANDUNGAN *., Mereka .!pta alat mengukur ma"a STANDARD PEMBELAJARAN *.,.1 Men.!pta alat untuk mengukur ma"a *.,.2 Memer!#alkan .!ptaan 3ang $!#a"!lkan melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an STANDARD PRESTASI TP' Meng!tlak pengeta#uan tentang pengukuran ma"a menggunakan alat 3ang "e"ua! $an un!t p!a0a! 3ang etul $an kae$a# er"!"temat!k. TP) Mereka .!pta alat untuk mengukur ma"a TP* Menaakul #a"!l reka .!ptan3a $ar! "eg! kreat!(2 !n%4at!(2 $an k%n"epn3a TP' Meng!tlak pengeta#uan tentang pengukuran ma"a menggunakan alat 3ang "e"ua! $an un!t p!a0a! 3ang etul $an kae$a# er"!"temat!k. TP) Mereka .!pta alat untuk mengukur ma"a TP* Menaakul #a"!l reka .!ptan3a $ar! "eg! kreat!(2 !n%4at!(2 $an k%n"epn3a

2*

*.- Menganal!"!" pengeta#uan tentang pengukuran menggunakan un!t2 alat $an kae$a# 3ang etul.

*.-.1 Mem an$!ng $an mem e5akan ukuran 3ang $! uat menggunakan alat p!a0a! $an t!$ak p!a0a! $engan men1alankan akt!4!t! *.-.2 Menaakul kepent!ngan mengukur menggunakan alat pengukur $engan kae$a# 3ang etul

SAINS BAHAN
MINGGU

STANDARD KANDUNGAN +. SI<AT BA=AN +.1 Mema#am! "um er a"a" ag! a#an untuk meng#a"!lkan "e"uatu % 1ek

STANDARD PEMBELAJARAN +.1.1 Mengenal pa"t! "um er a"a" ag! a#an 3ang $!gunakan untuk mem uat % 1ek Sum)er a*a* Tum u#an Bahan Ka3u Kapa" Geta# =a!0an Kul!t Bulu Sutera Batuan L%gam Tan!# Petr%leum Pla"t!k +,n!,h $)-ek Me1a Ba1u Ta3ar Beg tangan Ba1u "e1uk Selen$ang Paku >erm!n ka.a Bal$!

STANDARD PRESTASI TP1 Men3atakan "um er a"a" TP2 Memer!#alkan "um er a"a" a#an ag! "atu % 1ek TP& Mengela"kan % 1ek er$a"arkan a#an. Mengela"kan % 1ek er$a"arkan "um er a"a" TP' Men.erak!nkan a#an6 a#an 3ang $!gunakan untuk mem uat "e"uatu % 1ek ag! menentukan "um er a"a"n3a TP) Menaakul mengapa "e"atu a#an !tu $!p!l!# untuk mem uat "e"uatu % 1ek TP* Mereka .!pta alat 3ang mengga ungkan pel aga! "um er a"a"

2+

Ka!n "!ntet!k Pa3ung

+.1.2 Mengela"kan % 1ek "um er a"a"n3a.

er$a"arkan

+.1.& Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an

SAINS BAHAN
MINGGU 2, $an 2STANDARD KANDUNGAN +.2 Mema#am! "!(at6"!(at a#an STANDARD PEMBELAJARAN +.2.1 Mengenal pa"t! a#an $ar! "eg! ke %le#an men3erap a!r "ama a$a men3erap atau kal!" a!r $engan men1alankan akt!4!t! +.2.2 Mengenal pa"t! a#an $ar! "eg! ke %le#an terapung $! ata" permukaan a!r $engan men1alankan akt!4!t! +.2.& Mengenal pa"t! "!(at a#an $ar! "eg! keken3alan $engan men1alankan akt!4!t! +.2.' Mengenal pa"t! "!(at a#an $ar! "eg! ke %le#an mengal!rkan aru" elektr!k !a!tu k%n$ukt%r atau pene at elektr!k $engan men1alankan akt!4!t! +.2.) Mengenal pa"t! "!(at a#an $ar! "eg! ke %le#an mengal!rkan #a a !a!tu k%n$ukt%r atau pene at #a a $engan men1alankan akt!4!t! STANDARD PRESTASI TP1 Men3atakan a#an $an "um er a"a" TP2 Memer!#alkan 1en!" a#an $an "um er a"a" ag! "uatu % 1ek TP& Mengela"kan % 1ek $an men3atakan .!r! 3ang $!gunakan ag! pengela"an TP' Meng!tlak "!(at a#an $engan men1alankan pen3!a"atan "e.ara "a!nt!(!k. TP) Men.erak!n k%mp%nen ag! "uatu % 1ek $an mem uat !n(eren" tentang penggunaan a#an

+.2.* Mengenal pa"t! "!(at a#an $ar! "eg! ke %le#an penem u"an .a#a3a !a!tu legap2 lut .a#a3a $an lut "!nar $engan men1alankan akt!4!t! +.2.+ Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an

SAINS BAHAN
MINGGU &/ STANDARD KANDUNGAN +.& Mereka .!pta % 1ek er$a"arkan pengeta#uan tentang "!(at a#an STANDARD PEMBELAJARAN +.&.1 Men.!pta % 1ek $engan menggunakan pengeta#uan tentang "!(at a#an +.&.2 Menaakul pem!l!#an 1en!" a#an 3ang $!gunakan $alam mereka .!pta % 1ek STANDARD PRESTASI TP* Mereka.!pta atau mem uat !n%4a"! "uatu % 1ek ? m%$el "erta menaakul pem!l!#an 1en!" a#an 3ang $!gunakan

&1 $an &2

.. PENGARATAN BAHAN ,.1.1 Mengenal pa"t! % 1ek erkarat $an ,.1 Men"!nte"!" t!$ak erkarat $engan mem uat pengeta#uan pemer#at!an ter#a$ap % 1ek $! tentang per"ek!taran pengaratan a#an ,.1.2 Meng!tlak % 1ek erkarat $!per uat $ar!pa$a e"!

TP1 Men3atakan .%nt%# % 1ek erkarat $an t!$ak erkarat TP2 Mengela"kan % 1ek erkarat $an t!$ak erkarat TP& Meng!tlak % 1ek erkarat $!per uat $ar!pa$a e"! TP'

,.1.& Mengek"per!men ag! menentukan (akt%r 3ang men3e a kan pengaratan ,.1.' Men3atakan .ara men.ega# pengaratan "epert! menge.at2 men3alut2 men3a$ur $an men3apu m!n3ak atau gr!" ,.1.) Menaakul kepent!ngan men.ega# pengaratan. ,.1.* Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an

Mem uat ke"!mpulan (akt%r 3ang men3e a kan pengaratan melalu! ek"per!men. TP) Me0a1arkan kepent!ngan men.ega# pengaratan TP* Men1alankan pr%1ek men.ega# pengaratan pa$a % 1ek6% 1ek $! per"ek!taran.

BUMI DAN SAINS ANGKASA


MINGGU

STANDARD KANDUNGAN /. SISTEM SURIA

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

&&

-.1 Menganal!"!" pengeta#uan tentang S!"tem Sur!a

-.1.1 Memer!#alkan a#l! $alam S!"tem Sur!a !a!tu Mata#ar!2 planet2 "atel!t "emula 1a$!2 a"ter%!$2 mete%r2 k%met melalu! pemer#at!an meneru"! pel aga! me$!a -.1.2 Mem uat urutan planet $alam S!"tem Sur!a $engan men1alankan akt!4!t! -.1.& Men3atakan a#a0a planet erputar pa$a pak"!n3a $an pa$a ma"a 3ang "ama ere$ar mengel!l!ng! Mata#ar! meng!kut %r !tn3a melalu! pemer#at!an meneru"! pel aga! me$!a

TP1 Men3atakan a#l! $alam S!"tem Sur!a TP2 Memer!#alkan a#l! $alam S!"tem Sur!a TP& Men3u"un meng!kut urutan planet $alam S!"tem Sur!a TP' Meng!tlak a#a0a planet erputar pa$a pak"!n3a $an pa$a ma"a 3ang "ama ere$ar mengel!l!ng! Mata#ar!. TP) Merumu"kan planet $alam "!"tem "ur!a erputar

-.1.' Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an

pa$a pak"!n3a $an ere$ar mengel!l!ng! mata#ar! meng!kut %r !t ma"!ng6ma"!ng $engan "!mula"!. TP* Mem !na m%$el S!"tem Sur!a $alam entuk mau1u$ ? TMK "e.ara kreat!( $an !n%4at!(. TP1 Men3atakan anggaran "a!5 atau 1arak relat!( Bum!2 Mata#ar! $an Bulan $engan etul. TP2 Menerangkan anggaran "a!5 $an 1arak relat!( antara Bum!2 Bulan $an Mata#ar!.

&'

-.2 Mengeta#u! "a!5 relat!( antara Bum!2 Bulan $an Mata#ar!

-.2.1 Menganggar "a!5 relat!( Bum! er an$!ng $engan Mata#ar!

-.2.2 Menganggar "a!5 relat!( Bulan er an$!ng $engan Mata#ar! STANDARD KANDUNGAN

MINGGU &)

STANDARD PEMBELAJARAN -.2.& Menganggar "a!5 relat!( Bulan er an$!ng $engan Bum! -.2.' Menganggar 1arak relat!4e Bum! ke Mata#ar! er an$!ng 1arak um! ke ulan

STANDARD PRESTASI TP& Menganggar "a!5 $an 1arak relat!( Bum!2 Bulan $an Mata#ar! $engan "!mula"!. TP' Mem uat an$a!an kea$aan $! Bum! 1!ka 1arak le !# $ekat atau 1au# $ar!pa$a Mata#ar!. TP) Merumu"kan $an mem er! "e a kea$aan $! Bum! 1!ka 1arak le !# $ekat atau 1au# $ar!pa$a Mata#ar!. TP* Mem uat gam aran mental ke"an kepa$a $!r!

"en$!r! $an .ara mengata"! 1!ka erlaku peru a#an 1arak $! antara Bum! $an Mata#ar!

TEKN$L$GI DAN KEHIDUPAN LESTARI


MINGGU

&*

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN 10. TEKN$L$GI 1/.1.1 Mengenal pa"t! akt!4!t! 3ang mampu 1/.1 $!lakukan $an t!$ak mampu $!lakukan %le# Menganal!"!" %tak2 $er!a $an angg%ta a$an $engan pengeta#uan men1alankan akt!4!t! tentang kepent!ngan 1/.1.2 Meng!tlak manu"!a mempun3a! #a$ tekn%l%g! keupa3aan $alam melakukan akt!4!t! $alam ke#!$upan #ar!an 1/.1.& Men1ela"kan melalu! .%nt%# alat manu"!a 3ang $!gunakan untuk mengata"! #a$ keupa3aan manu"!a melalu! pemer#at!an meneru"! pel aga! me$!a 1/.1.' Men3atakan tekn%l%g! merupakan "ala# "atu apl!ka"! pengeta#uan "a!n" untuk mengata"! #a$ keupa3aan manu"!a.

STANDARD PRESTASI TP1 Men3atakan .%nt%# akt!4!t! 3ang mampu $an t!$ak mampu $!lakukan %le# manu"!a. TP2 Meng#u ung ka!tkan .%nt%# akt!4!t! $engan keupa3aan %tak2 $er!a $an angg%ta a$an manu"!a TP& Meng!tlak manu"!a mempun3a! #a$ keupa3aan $alam melakukan "e"uatu akt!4!t!. TP' Men3ele"a!kan ma"ala# $engan men.a$angkan alat 3ang "e"ua! untuk mengata"! #a$ keupa3aan manu"!a. TP)

1/.1.) Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an

Me0a1arkan pem!l!#an alat 3ang $!gunakan untuk mengata"! #a$ keupa3aan manu"!a. TP* Men.!pta !n%4a"! "e.ara kreat!( "uatu alat untuk mengata"! #a$ keupa3aan manu"!a $an memer!#alkan #a"!l .!ptaan. TP1 Men3atakan tekn%l%g! 3ang $!gunakan $alam pel aga! !$ang. TP2 Men.er!takan meng!kut urutan perkem angan tekn%l%g! $alam pel aga! !$ang. TP& Men1ela" $engan .%nt%# kepent!ngan tekn%l%g! $alam pel aga! !$ang.

&+

1/.2 Mema#am! perkem angan tekn%l%g!

1/.2.1 Memer!#alkan perkem angan tekn%l%g! $alam !$ang 7 Pertan!an Pengangkutan Pem !naan K%mun!ka"! Peru atan

TEKN$L$GI DAN KEHIDUPAN 1/.2.2 Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an LESTARI
MINGGU &, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1/.&.1 Men1ana !$ea ke a!kan $an ke urukan tekn%l%g! melalu! pemer#at!an meneru"! pel aga! me$!a 1/.&.2 Memer!#alkan keperluan pen.!ptaan tekn%l%g! aru $alam meneru"kan ke"e1a#teraan ke#!$upan manu"!a "e1agat 1/.&.& Menaakul kepent!ngan menggunakan a#an "e.ara er#ema# $alam peng#a"!lan tekn%l%g! 1/.& Menganal!"!" pengeta#uan tentang "um angan tekn%l%g! kepa$a manu"!a

STANDARD PRESTASI TP' Men1ana !$ea ke a!kan $an ke urukan tekn%l%g!. TP) Me0a1arkan keperluan pen.!ptaan tekn%l%g! aru $engan menggunakan a#an "e.ara er#ema#. TP* Mereka entuk tekn%l%g! ma"a $epan $alam pel aga! !$ang "e.ara kreat!( $an !n%4at!(.

1/.&.' Men1ela"kan pemer#at!an melalu! lakaran2 TMK2 penul!"an atau l!"an