Anda di halaman 1dari 58

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PAHANG

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - JPN Pahang

MS: 1 7 November 2 12

MINGGU / TARIKH Minggu 1 2.1.13 4.1.13

TEMA / TAJUK TEMA 1 SEKOLAH Unit 1 Mari Bekerjasama

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar, mengecam dan men e!"# !"n $ !a%a&a, $a$#" a!'ad, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# dengan !e#"+. 2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan, *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 men engar! mema"ami an men#e$ut %rasa an a#at engan struktur $inaan a#at #ang $etu& an te'at

PENGISIAN KURIKULUM -.n#.%/ Sistem Ba"asa *-kata nama - %rasa an a#at -im$u"an a)a&an an ak"iran -a#at tungga& EMK* -kreati+iti an in,+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK

STANDARD PRESTASI -adangan B1.L1E1 /1.2.60 Men engar an men#e$ut %rasa a#at

2.2.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&

,.2 Men"+$& %"r"*, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.

3.2.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - JPN Pahang

MS: 2 7 November 2 12

0.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+. Minggu 2 5.1.13 11.1.13 Unit 2 Bantumem$antu Ama&an Murni 1., Mendengar, mema%am$ dan mem!er$ re&).n& #er%ada) &e&"a#" ara%an, &.a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+. 1.1 Ber#"#"r, !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. 2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan, *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.

1.2.1 Mema"ami an menggunakan kata ter$itan a)a&an $e2! me3!te2 an i4 engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.

1.3.1 Men engar! mema"ami! an mem$erikan res',ns #ang sesuai se(ara &isan atau gerak &aku ter"a a' ara"an $er asarkan a#at 'erinta" jenis a#at 'ermintaan an a#at 'erinta" jenis a#at suru"an engan $etu&. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er engan menggunakan 'e&$agai a#at a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a. 2.2.2 Mem$a(a an mema"ami %rasa #ang mengan ungi i%t,ng! +,ka& $ergan ing! igra% an k,ns,nan $erga$ung a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&

Sistem Ba"asa *- a#at 'erinta" -.i%t,ng! +,ka& $ergan ing - 6enj, ," $i&angan - 7rasa nama - 7rasa kerja - 7rasa a jekti% - kata nama am "i u' $ukan manusia K,sa kata EMK* -kreati+iti an in,+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - JPN Pahang

MS: 3 7 November 2 12

2.2.3 Mem$a(a an mema"ami a#at majmuk ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&. 2., Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar, &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.na&$ ang !e#"+. 2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. ,.2 Men"+$& %"r"*, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&. ,.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. 2.3.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai ',&a a#at engan &an(ar! se$utan an int,nasi #ang $etu& an je&as. 2.6.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k,sa kata umum an k,sa kata isti&a".

3.2.5 Menu&is %rasa an a#at tungga& se(ara mekanis a&am $entuk tu&isan $erangkai engan $etu& an kemas. 3.1.2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - JPN Pahang

MS: ! 7 November 2 12

1.1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r. 0.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.+.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.n#e(&. 0., Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.

4.1.1 Men#e$ut an mema"ami &irik &agu #ang mengan ungi mesej a&am n#an#ian #ang i'ersem$a"kan se(ara i ik "i$ur. 1.1.1 Mema"ami an menggunakan kata nama am "i u' #ang merujuk $ukan manusia an 'enj, ," $i&angan engan $etu&. 1.3.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. 1.3.2 Men engar! mema"ami an mem$erikan res',ns engan $etu& se(ara &isan ter"a a' s,a&an #ang mengan ungi kata tan#a Sistem Ba"asa *-kata tan#a -a#at seruan -a#at 'erinta" -kata nama k"as "i u' manusia As'ek seni $a"asa

Minggu 3 14.1.13 18.1.13

Unit 3 Mua%akat Mem$a)a Berkat

1., Mendengar, mema%am$ dan mem!er$ re&).n& #er%ada) &e&"a#" ara%an, &.a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+. 1.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.na&$ ang !e#"+.

1.1.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int,nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.

EMK* -kreati+iti an in,+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 - JPN Pahang

MS: " 7 November 2 12

nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur. 3.3.2. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan..3.nteks.3 Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s.JPN Pahang MS: # 7 November 2 12 .2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r.a&an $ertum'u engan $etu&.2.2. 1. 2. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2 Mema"ami an menggunakan kata nama k"as "i u' #ang merujuk $ukan manusia engan $etu& mengikut k. *ra&a dan a a# dengan !e#"+. 1. 0.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.4 Mem$ina an menu&is 'e&$agai jenis a#at $er asarkan $a"an gra%ik a&am satu 'erenggan engan $etu&.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan.1.+. 4.. .1 Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu&! int.n#e(&. 3.

2.. )er(a#aan.JPN Pahang 3.1.24 Menu&is a#at majmuk 3. 1. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.ns engan men#am'aikan 'esanan engan $etu&.13 TEMA 2 KESELAMATA3 Unit 4 9aga kese&amatan . RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas. B1 DT1 E1 3. MS: 7 7 November 2 12 .2.a&an an 'esanan 2.3 Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu& .. &.n& #er%ada) &e&"a#" ara%an.Minggu 4 21.2 Mem$a(a an mema"ami %rasa #ang mengan ungi i%t.24 Menu&is a#at tungga& B1 DT1 E2 3.igra% -k. Mendengar.ka& $ergan ing! igra% an k.1.3 Men engar! mema"ami an mem$erikan res'.2 Men"+$& %"r"*.1 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er.ns.2.1. Sistem Ba"asa *-kata kerja akti% tak transiti% .13 21.3.a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+.2..ns.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er... *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK B2 DL1 E1 31..nan $erga$ung a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu& 2.4 Men engar an mem$erikan res'.nan $erga$ung EMK* -kreati+iti an in.iri 1. &"(" (a#a.2. .2. mema%am$ dan mem!er$ re&).2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan.ng! +.ns ter"a a' ara"an! s...

nteks.ngsang -kata ganti nama As'ek Seni Ba"asa 2.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.3.n& #er%ada) &e&"a#" ara%an.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.13 Unit 1 6an uan Kese&amatan 1.2.a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+.0.+..JPN Pahang MS: $ 7 November 2 12 . 1. &. 2.13 1.1 Men engar! mema"ami! an mem$erikan res'.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g. Mendengar. Minggu 1 28.2.1.ns #ang sesuai se(ara &isan atau gerak &aku ter"a a' ara"an $er asarkan a#at 'erinta" jenis a#at 'ermintaan an a#at 'erinta" jenis a#at suru"an engan $etu&.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k.n#e(&. mema%am$ dan mem!er$ re&). EMK* -kreati+iti an in.1. Sistem Ba"asa a#at tan#a -kata tan#a -im$u"an ak"iran -a#at tungga& susunan $iasa -a#at tungga& susunan s. 1.

1 Men#e$ut an mema"ami &irik &agu #ang mengan ungi mesej a&am n#an#ian #ang i'ersem$a"kan se(ara i ik "i$ur. 4.3.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s.1 Menu&is im&ak 'erkataan $erim$u"an engan te'at. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int.1.10 Menu&is im&ak a#at #ang mengan ungi 'erkataan im$u"an .T2 E1 /3..1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r.nasi #ang $etu& an je&as.4.na&$ ang !e#"+.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s. MS: % 7 November 2 12 B1 ..1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar..3. .1 Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu&! int. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.2.a&an $ertum'u engan $etu&. .nasi #ang $etu& an je&as.JPN Pahang 3. 1. *ra&a dan a a# dengan !e#"+.3.ngsang engan &an(ar! se$utan an int. 3. 4.4. 2. 2. 4.2..

1 Ber#"#"r.2 Ber$ua& tentang sesuatu 'erkara menggunakan kata 'anggi&an #ang sesuai $agi ka&angan $ukan a"&i ke&uarga a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a.13 8.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 1. !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.3. 1.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#. 0. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$. Sistem Ba"asa *-kata 'anggi&an -kata kerja akti% transiti% EMK* -kreati+iti an in.3 Mema"ami an menggunakan kata ganti nama iri se$agai kata sa'aan engan $etu& mengikut k.4.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 1.2. 1.+.0. 1.1. 1.1.na&$ ang !e#"+.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.nteks.3.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.2. Minggu 6 4.13 Unit 6 Ber)as'a a Se&a&u 1.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.n#e(&..JPN Pahang MS: 1 7 November 2 12 .

2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int. 3.2. 2.ngsang engan &an(ar! se$utan an int... &"(" (a#a.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan !e#"+.1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#.4.1.3. )er(a#aan.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 2. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.nasi #ang $etu& an je&as.0 Mem!aca. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.na&$ ang !e#"+.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.1.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s. .JPN Pahang 3.. 2. . 2.2 Men"+$& %"r"*.2 Menu&is im&ak %rasa an a#at MS: 11 7 November 2 12 .

nteks.nteks.#ang mengan ungi 'erkataan $erim$u"an engan tan a $a(a an ejaan #ang te'at.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.4.1.2 Mema"ami an menggunakan kata nama k"as "i u' #ang merujuk $ukan manusia engan $etu& mengikut k.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r 0.1 Bertutur tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er engan Sistem Ba"asa *-a#at tungga& susunan $iasa MS: 12 7 November 2 12 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 1.JPN Pahang . 1.A3 1.nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.+.1 Ber#"#"r.nteks. 4.2.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (. 1. Minggu 5 TEMA 3 KES:HATA3 . !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang 1.1 Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu&! int.3 Mema"ami an menggunakan kata ganti nama iri se$agai kata sa'aan engan $etu& mengikut k. 1.1.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k.n#e(&.1.

2.3 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan a#at #ang mengan ungi %rasa #ang sesuai se(ara $ertatasusi&a.2.1.munikasi menggunakan kata 'anggi&an an kata ganti nama iri a&am 'e&$agai situasi Minggu 8 18.2. 1.6. -a#at tungga& susunan s.13 11.13 Unit 8 9aga Kesi"atan . 1.1.1.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int. 1.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK B.2. 1.ngsang -kata a jekti% As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in.2.iri 1.13 22..nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.11.na&$ ang !e#"+. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . DL1 E131.4.JPN Pahang MS: 13 7 November 2 12 .3 Ber$ua& tentang sesuatu 'erkara menggunakan kata ganti nama iri engan $etu& a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#. menggunakan 'e&$agai a#at a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a 1.6.13 KEBE2S:HA3 Unit 5 Si"atkan Tu$u" Kita &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. 3-"#$ Ta%"n Bar" -$na4 12.4 Berk.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.

2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s.1.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am MS: 1! 7 November 2 12 .3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.3. 2.0 Mem!aca. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.2.na&$ ang !e#"+. 2.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.ngsang engan &an(ar! se$utan an int.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).4.nasi #ang $etu& an je&as. mema%am$ dan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .n& dengan !e#"+.JPN Pahang 2. 2.4.. 2. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar. 2. 2.1 Mem$a(a an mema"ami mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an mu&time ia $agi mem$uat rama&an engan te'at.4.

1.g engan se$utan #ang $etu&! int.. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.. 3. 3. *ra&a dan a a# dengan !e#"+.2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.1.menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.3. . 3. 4.1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#.1 Mengujarkan ia&. .nan &ecara d$d$( %$!"r $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1 Men#e$ut an mema"ami &irik &agu #ang mengan ungi mesej a&am n#an#ian #ang i'ersem$a"kan se(ara i ik "i$ur.nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak.. .1 Menu&is im&ak 'erkataan $erim$u"an engan te'at. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.. B1 DT2 E1 3.4 Mem$ina an menu&is 'e&$agai jenis a#at $er asarkan $a"an gra%ik a&am satu 'erenggan engan $etu&.JPN Pahang MS: 1" 7 November 2 12 .4. 1.14 Menu&is im&ak a#at #ang mengan ungi 'erkataan $erim$u"an 4.nan se(ara i ik "i$ur.. 4..1.3.

na&$ ang !e#"+.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.1.13 1.2.0.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.1 Mema"ami an menggunakan 'e&$agai jenis kata a jekti% engan $etu& mengikut k.14 Men#atakan 'ermintaan a&am 'e&$agai situasi 2. Ba an Si"at Ba an <ergas 1. K. 1. DL1 E2 31.2 Mem!aca dan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK B.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 1.nteks.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.1.2 Mem$a(a an mema"ami MS: 1# 7 November 2 12 . 1.2.nteks.3.n#e(&. 1.4.sa kata EMK* -kreati+iti an in. 1. 21. Minggu . 2.4 Bertutur an men#atakan 'ermintaan engan menggunakan kata an a#at #ang sesuai tentang sesuatu 'erkara a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a. !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.1.13 Unit .+.2.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k.JPN Pahang 2.1 Ber#"#"r.

1. .ng! +. MS: 17 7 November 2 12 .6. 2. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .JPN Pahang 2. 3. 2.1. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.nan $erga$ung a&am 'erenggan engan se$utan #ang $etu& 2.nan $erga$ung a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&. *ra&a dan a a# dengan !e#"+.ns. 2. %rasa #ang mengan ungi i%t..ka& $ergan ing! igra% an k.ns.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.mema%am$ )er(a#aan. B.3.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s. DB1 E1 32..ng! +.2.3 Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&.ka& $ergan ing! igra% an k.0 Mem!aca.a&an $ertum'u engan $etu&.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.24 Mem$a(a an mema"ami %rasa #ang mengan ungi i%t.

+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK B1 DL1 E131..1.3 Mem$a(a an mema"ami Sistem Ba"asa *-kata "u$ung EMK* -kreati+iti an in.ni 1. 4. 3. 1.3.0.13 TEMA 4 6E26A.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.5.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.. 2.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 2. Minggu 1= 4.2 Menu&is im&ak %rasa an a#at #ang mengan ungi 'erkataan $erim$u"an engan tan a $a(a an ejaan #ang te'at.nasi #ang $etu& RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ..4.na&$ ang !e#"+.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r 0. 3..2.JPN Pahang MS: 1$ 7 November 2 12 .2 Mengujarkan i ea #ang te'at engan menggunakan $a"asa #ang in a" serta ga#a #ang sesuai untuk men#am'aikan mesej me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&.13 8.3.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.3. 1. .4.14 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.UA3 Unit 1= Hu$ungan Harm. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#.1 Mem!aca dan 1.

0.3.JPN Pahang .1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas.2.6 Mema"ami an menggunakan kata "u$ung ga$ungan engan $etu& mengikut k.n#e(&.2.2 Men"+$& %"r"*.13 11. 1.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at Sistem $a"asa -kata sen i nama K.n& dengan !e#"+.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int. Minggu 11 11.3. &"(" (a#a.sa kata umum B1 DL1 E2 31.1. . 4.na&$ ang !e#"+. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&. 1.nteks.nasi #ang $etu& MS: 1% 7 November 2 12 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .24 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang i$a(a engan te'at! se$utan #ang je&as an int.2 Mengujarkan i ea #ang te'at engan menggunakan $a"asa #ang in a" serta ga#a #ang sesuai untuk men#am'aikan mesej me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur. 3.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.&ak Ansur Ama&an Kita 1. 1.. )er(a#aan.1.13 Unit 11 Bert. 0.+.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.

Minggu 12 18.6.. 3.1. 2.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an 2.4. EMK* -kreati+iti an in. .6 ..1.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 2..n& dengan !e#"+.0 Mem!aca.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&). 2.1.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. 2. 3.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.3.sa kata umum an k. 3-"#$ Per#enga %an Pengga+ Per#ama4 2..2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.1.6.sa kata isti&a" As'ek Seni Ba"asa 2.sa kata isti&a".1 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er.JPN Pahang .13 K...3.1.1 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat #ang MS: 2 7 November 2 12 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k.. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan !e#"+.13 22.majmuk engan $etu&.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&. .

0.1 Mengujarkan ia&.5 Mema"ami an menggunakan kata sen i nama an kata seru engan $etu& mengikut k.1 Me+a*a7(an dan mema%am$ )"$&$ dengan $n#.nasi #ang $etu& an je&as menggunakan $a"as #ang in a" se(ara i ik "i$ur 1..1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.na&$ ang !e#"+ mengg"na(an !a%a&a ang $nda% &ecara d$d$( %$!"r. 4.ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n.nteks Unit 12 Ama&an Murni Hi u' Seja"tera 1.13 Minggu RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .13 1.3. Sistem Ba"asa *-im$u"an a)a&an te2! i -a#at majmuk -a#at tungga& As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in.6.nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.1 Me&a%a>kan an mema"ami 'antun em'at kerat engan se$utan an int.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.1.+. 1.nan &ecara d$d$( %$!"r 1. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(. 4.4. Minggu 13 1.4.+asiMS: 21 7 November 2 12 . 1.nan se(ara i ik "i$ur.n#e(&.g engan se$utan #ang $etu&! int.JPN Pahang $etu& menggunakan i ea utama an i ea sam'ingan engan $a"asa #ang santun.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.4.

13 1. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.5. B2 DB1 E132.n& dengan !e#"+.14 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at MS: 22 7 November 2 12 .2. 2.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.5. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .5.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan. 2.3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.4.1 Ber$in(ang an mengemukakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara menggunakan 'erkataan %rasa an a#at #ang sesuai ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.2.13 12.4.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&). 1.JPN Pahang 2.14 Ber$in(ang an men#atakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara #ang a'at mem'engaru"i k"a&a#ak se(ara $ertatasusi&a 1.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu& 2.14 8.2 Ber$in(ang an mengemukakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan 'erkataan! %rasa an a#at #ang $etu& ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.4. TMK -$e&ajar me&a&ui TMK B2 DL1 E1 31.

)er(a#aan.g se(ara s'.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.nan se(ara i ik "i$ur.6.. 2.0 Mem!aca.2.24 Mem$a(a an mema"ami $a"an $ukan sastera serta men#atakan i&mu 'engeta"uan engan $etu& 2. &"(" (a#a.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan.1 Mema"ami an menggunakan Kata Ter$itan MS: 23 7 November 2 12 0.nan &ecara d$d$( %$!"r 3. .JPN Pahang .1.1.3. 1.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas.2 Mengujarkan ia&.. 4.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&. 2. 1.2.2. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.2.2 Mema%am$ dan mengg"na(an RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . B1 DB1 E2 32. 2.ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"asa $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti+iti &ak.2 Men"+$& %"r"*.

JPN Pahang MS: 2! 7 November 2 12 .0 Mem!aca. 1.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. A)a&an $e2 ! me3! 6e3! te2 an i.sa kata umum K. engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.24 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat #ang tersurat engan te'at 2.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK B1 DB1 E2 32.4.2 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat tentang sesuatu 'erkara Sistem Ba"asa *-tan a $a(a -a#at tungga& susunan $iasa -a#at tungga& susunan s. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar. 1. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.. Minggu 11 11.1.24 Mem$a(a a#at tungga& susunan $iasa an susunan s.2.2.3...6.ngsang -kata gan a 'enu" K.3 Mema"ami an menggunakan kata majmuk rangkai kata $e$as engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.sa kata isti&a" B0 DL1 E1 31.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&. 2.4.13 1.nasi #ang $etu& 2.nasi #ang $etu& an je&as...)em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+.ngsang engan se$utan an int. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ..2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s. 2. As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in.13 TEMA 1 EKO3OM: K:TA Unit 13 6em$e&i Bijak 1.na&$ ang !e#"+.ngsang engan &an(ar! se$utan an int.

4.nasi #ang je&as an $a"asa $a an MS: 2" 7 November 2 12 1..2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er 3.6.sa kata isti&a".1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k.14 Mem$a(a an mema"ami $a"an kreati% serta men#atakan k. B1 DB1 E1 32.sa kata umum an k. 2.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&..sa kata isti&a" engan $etu& . 1.1.JPN Pahang . 4.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.3.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.1 Mengujarkan ia&.)e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.sa kata umum an k. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . .5.2 Mema"ami an meng"asi&kan &irik &agu #ang mengan ungi mesej se(ara terka)a& an men#am'aikan me&a&ui n#an#ian se(ara i ik "i$ur. 3.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er..2.g engan se$utan #ang $etu&! int.1. 2.

)er(a#aan. Sistem Ba"asa *.na&$ ang !e#"+. *ra&a dan a a# dengan !e#"+. 1.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 1.sa kata EMK* -kreati+iti an in.nasi #ang $etu& an je&as.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '. &"(" (a#a.1 Mem$a(a an mema"ami mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an MS: 2# 7 November 2 12 . 2.2.4.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int.13 Unit 14 Berjimat Ama&an Mu&ia 1.4.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#. 2.1. 0.na&$ ang !e#"+.%rasa an a#at -kata "u$ung ga$ungan K.nan &ecara d$d$( %$!"r #ang sesuai me&a&ui &ak.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.3. 2. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar. Minggu 16 22.4.2. $a$#" a!'ad.2 Mema"ami an menggunakan kata gan a 'enu" se$agai 'enan a nama "ai)an! makna kesamaan atau keseru'aan engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+.6Men engar ! mema"ami an men#e$ut %rasa an a#at engan struktur $inaan a#at #ang $etu& an te'at.nan se(ara i ik "i$ur.2 Mendengar.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .. 2.13 26.me+a+"$ +a(.JPN Pahang 1. 1. mengecam dan men e!"# !"n $ !a%a&a.

2.n& dengan !e#"+.#er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).1. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.2 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun 3.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&. .0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. mu&time ia $agi mem$uat rama&an engan te'at 2.5.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n.6.1. 2.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan Betu&..JPN Pahang 3.1.. 3. . RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .5. 3..5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.0 Mem!aca.2 Meng"asi&kan 'enu&isan MS: 27 7 November 2 12 .1 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er .2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.

4.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+.JPN Pahang .+.2.nan &ecara d$d$( %$!"r 4. 0.6 Mema"ami an menggunakan kata "u$ung ga$ungan engan $etu& mengikut k.13 1.3.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK MS: 2$ 7 November 2 12 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 1. 1. 3-"#$ Har$ Unit 11 Usa"a 9a#a 1. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.nan se(ara i ik "i$ur. 0.2 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat Sistem Ba"asa *-a#at 'en#ata As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in.0.. 1.13 3.1. Minggu 15 2.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang 1.1.kreati% $er$entuk imaginati+e an eskri'ti% se(ara $er'an u engan $etu&.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.1..g se(ara s'.1.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu& 1.2Mengujarkan ia&.ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"asa $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti+iti &ak.2 Mema"ami an menggunakan kata gan a 'enu" se$agai 'enan a nama "ai)an! makna kesamaan atau keseru'aan engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.n#e(&.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.na&$ ang !e#"+.nteks.6. 1.

2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan..3..a&an $ertum'u engan $etu&.. .2.4 Mem$a(a an memin a"kan mak&umat ari'a a $a"an gra%ik ke'a a $a"an $ukan gra%ik engan te'at 2..1 Meng"asi&kan 'enu&isan MS: 2% 7 November 2 12 .3 Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&.6.JPN Pahang 3. B2 DT1 E13. B0 DB1 E132. 2.5 Meng%a&$+(an RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 2.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s... Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.5.1. 2.Pe(er'a4 &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. *ra&a dan a a# dengan !e#"+... 2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan. 3.a&an $ertum'u .3 Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.0.0 Mem!aca.4 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s. tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan !e#"+. 2.

nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak.5.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.1 Mema"ami an menggunakan 'e&$agai jenis kata a jekti% engan $etu& mengikut k.3.JPN Pahang . 1. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(. 1.nteks..2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.n#e(&.1.2 Ber$in(ang an mengemukakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan 'erkataan! %rasa an a#at #ang $etu& ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.5.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.1Mengujarkan ia&.g engan se$utan #ang $etu&! int. 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.24 Ber$in(ang an men#atakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara #ang a'at mem'engaru"i k"a&a#ak se(ara $ertatasusi&a RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .sa kata EMK* -kreati+iti an in.3. B2 DL1 E2 31.. 4.nan &ecara d$d$( %$!"r 0.13 1=. 1. 0.nan se(ara i ik "i$ur! 1.)en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.1.13 TEMA 6 6E2TA3:A3 .1. Sistem Ba"asa -%rasa -im$u"an ak"iran -a#at majmuk -a#at tungga& K.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.+asiMS: 3 7 November 2 12 Minggu 18 6.+.A3 6E3TE23AKA3 Unit 16 Tanaman Hiasan 1.

JPN Pahang .+ Pa%ang4 TMK -$e&ajar me&a&ui TMK 2. 2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).0 Mem!aca. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#. 3-"#$ Har$ H.3..2Mem$a(a! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&. 2.3Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan ga%ik engan $etu&.sa kata umum an k. 2. 2.nasi #ang $etu& an je&as.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar. B1 DB1 E132.5.4.nasi #ang $etu& 2.na&$ ang !e#"+. 2.6. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . MS: 31 7 November 2 12 2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.1.1Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai engan menam$a" k. 2..n& dengan !e#"+.3Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.0.&a a#at engan se$utan #ang je&as an int.1.sa kata isti&a".1. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.14 Mem$a(a 'e&$agai '..

.sa kata Sistem Ba"asa *-kata majmuk -a#at tungga& K.JPN Pahang 3..1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k. Minggu 1.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.6.sa kata umum an k.3Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan a#at #ang mengan ugi %rasa#ang sesuai se(ara $ertatasusi&a. 4. 2.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n..nasi #ang $etu& an je&as se(ara i ik "i$ur.13 Unit 15 3e&a#an 1. 1..1Mema"ami an mem$ina a#at tungga& susunan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi 1. 1.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK MS: 32 7 November 2 12 .1.1. 0. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.2Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun.sa kata umum K.3. .6.1. 2. 3.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .sa kata isti&a" EMK* -kreati+iti an in. 12.na&$ ang !e#"+ mengg"na(an !a%a&a ang $nda% &ecara d$d$( %$!"r.13 15.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.1 Me+a*a7(an dan mema%am$ )"$&$ dengan $n#.4.2Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er.6.2Mem$ina 'antun em'at kerat se(ara $er'an u an me&a%a>kann#a engan se$utan an int.

1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a 1. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+. Minggu 2= 2=. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&. 1. 3. *ra&a dan a a# dengan !e#"+.3.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s.13 24.JPN Pahang MS: 33 7 November 2 12 .2. . )er(a#aan.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan. isti&a" 2. &"(" (a#a.2 Men"+$& %"r"*.6.1. .. 1. 3.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas.3 Mema"ami an menggunakan kata majmuk rangkai kata $e$as engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.2 Ber$i(ara untuk Sistem Ba"asa *-kata seru -tan a $a(a -%rasa kata -kata kerja akti% transiti% an tak transiti% Menaaku& RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.2.1..m$na# mem!aca.13 Unit 18 Hasi& Tani 1.6. 0.a&an $ertum'u engan $etu&.6..

1.1. . 20. 3-"#$ Per#enga %an Ta%"n4 2. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.5.3 Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&.4.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu& EMK* -kreati+iti an in.1.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&.0 Mem!aca. .1.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&. B2 DT1 E13. 2.0.2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er..n& dengan !e#"+.. 2. 2..JPN Pahang 3.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 2.5. 68.1.men#am'aikan mak&umat tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.2.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .14 Meng"asi&kan 'enu&isan kreati% se(ara $er'an u MS: 3! 7 November 2 12 . 3.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).

JPN Pahang .2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan.5.2.nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.!e#"+.1Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu& !int.13 14. 1. 2.13 TEMA 5 T2A. 1.3 Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan Sistem Ba"asa *K. 1.6. 2.1 Ber$in(ang an mengemukakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara menggunakan 'erkataan %rasa an a#at #ang sesuai ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k. #ang a'at mem'engaru"i k"a&a#ak engan $ertatasusi&a 0.sa kata umum K.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r 4.1.2.nteks Minggu 21 1=. Bu a#a Bangsa 1.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK MS: 3" 7 November 2 12 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .n#e(&.:S: K:TA Unit 1.sa kata isti&a" As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in. *ra&a dan a a# dar$)ada 1.+.1.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.5 Mema"ami an menggunakan kata sen i nama an kata seru engan $etu& mengikut k.6.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.nteks.

2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.. 1.6.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k.1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r.n& #er%ada) &e&"a#" ara%an. mema%am$ dan mem!er$ re&). uk Seni 1.a+an dan 3.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r Minggu 22 15. 2.6.. 4.JPN Pahang .13 Unit 2= 6r.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+. se$utan #ang $etu& 2.sa kata isti&a" .ns engan $etu& se(ara &isan ter"a a' s.2. &.1Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu& !int.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&.nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.5.a&an #ang mengan ungi kata tan#a Sistem Ba"asa *-kata im$u"an -kata majmuk -a#at tungga& susunan $iasa MS: 3# 7 November 2 12 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . Mendengar.2 Men engar! mema"ami an mem$erikan res'. 1. 4.2 Mema"ami an meng"asi&kan &irik &agu #ang mengan ungi mesej se(ara terka)a& an men#am'aikan me&a&ui n#an#ian se(ara i ik "i$ur 4.1.3.)e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.sa kata umum an k.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu& 2.ngsang -kata majmuk K. 1.nasi #ang $etu& an je&as.sa kata umum an k.13 28.5.21..1.na&$ ang !e#"+.3. 1.sa kata isti&a" -a#at tungga& susunan s.sa kata isti&a" Menaaku& As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in. 2.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.2 Ber$in(ang an mengemukakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan 'erkataan! %rasa an a#at #ang $etu& ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a. 2. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.6.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK Minggu 23 24. 2.ngsang engan &an(ar! se$utan an int.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.6.13 )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+. 2.6.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k.sa kata umum K.13 2. 2.0 Mem!aca.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s.1.JPN Pahang MS: 37 7 November 2 12 .6.

3. B2 DT2 E13.. 3.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan.24 Menge it an memurnikan "asi& 'enu&isan ari'a a as'ek im$u"an! kata majmuk an tan a $a(a #ang a'at mem'engaru"i k"a&a#ak se(ara $ertatasusi&a 1. .6.2 Meng"asi&kan 'enu&isan kreati% $er$entuk imaginati+e an eskri'ti% se(ara $er'an u engan $etu&.JPN Pahang MS: 3$ 7 November 2 12 .5.1 Menge it an memurnikan "asi& 'enu&isan ari'a a as'ek 'enggunaan kata! im$u"an! kata majmuk an tan a $a(a engan $etu&.nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak.1/.8.g engan se$utan #ang $etu& ! int.9.nan &ecara d$d$( %$!"r 4..2.nan se(ara i ik "i$ur.9... .5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+. .9 Menged$# dan mem"rn$(an %a&$+ )en"+$&an dengan !e#"+. 3.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n.1Mengujarkan ia&. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .3. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.6.2 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun...

3 Mema"ami an menggunakan kata majmuk rangkai kata $e$as engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.2.13 Unit 21 .3 Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.4. 2.JPN Pahang MS: 3% 7 November 2 12 . !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.13 1.1 Bertutur tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er engan menggunakan 'e&$agai a#at a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a Sistem Ba"asa *-kata nama k"as "i u' $ukan manusia -kata kerja transiti% an kata kerja tak transiti% -%rasa an a#at -a#at tungga& -a#at majmuk As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in.5.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+. 1. 1.13 1.6. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .5.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan. 2.engar&a" <erita 1.2.0.1 Ber#"#"r.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK Minggu 21 8.13 12.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.5.5. 1. Minggu 24 1.

3.. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.nan se(ara i ik "i$ur.3 Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&. 2.14 Mem$ina an menu&is 'e&$agai jenis a#at 1. 3. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan..g se(ara s'. . 2.3. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(. B.n& dengan !e#"+. 2..1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&). 4.ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"asa $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti+iti &ak.4 Mem$ina an menu&is 'e&$agai jenis a#at $er asarkan $a"an gra%ik a&am satu 'erenggan engan $etu&.2..nan &ecara d$d$( %$!"r RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .0 Mem!aca .1. DT1 E13.JPN Pahang MS: ! 7 November 2 12 ..2 Mengujarkan ia&. *ra&a dan a a# dengan !e#"+.4..

1.&a a#at EMK* -kreati+iti an in. 1.nteks. Minggu 26 11.nteks.3.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. 2.13 TEMA 8 3E?A2AKU TE2<:3TA Unit 22 Ke$anggan Kita 1.1.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. 0.n#e(&.na&$ ang !e#"+.0.2 Mema"ami an menggunakan kata nama k"as "i u' #ang merujuk $ukan manusia engan $etu& mengikut k.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 2.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int.. 1. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan 1.3. 1.5. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.5.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (. 1.2 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k.+.1... Sistem Ba"asa *-a#at tungga& -a#at majmuk K.1.sa kata :m&ak %rasa an a#at! 'erkataan $erim$u"an! tan a $a(a an ejaan -'.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang MS: !1 7 November 2 12 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.13 1.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.JPN Pahang .6.

0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan 1.dengan +ancar.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.13 26. 3-"#$ N"7"+ A+ Unit 23 Sejara" 3egara Kita 1. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.5.nasi #ang Sistem Ba"asa *-'.4.5.JPN Pahang .1 Ber#"#"r. 3.1. 1.4.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r Minggu 25 22. 4. .&a a#at engan &an(ar! se$utan an int. 1.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#.5.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.nasi #ang $etu& an je&as.2 Menu&is im&ak %rasa an a#at #ang mengan ungi 'erkataan $erim$u"an engan tan a $a(a an ejaan #ang te'at.1 Bertutur tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er engan menggunakan 'e&$agai a#at a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a 1.n& dengan !e#"+.2 mengujarkan i ea #ang te'at engan menggunakan $a"asa #ang in a" serta ga#a #ang sesuai untuk men#am'aikan mesej me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.&a a#at 73 @ 7A -a#at tungga& -a#at majmuk -im$u"an a)a&an 'e3! -ejaan an tan a $a(a -a#at tan#a tan'a kata tan#a -a#at 'en#ata -'erkataan an %rasa MS: !2 7 November 2 12 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ..13 22. 2. 2. mengan ungi 'e&$agai '. !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.na&$ ang !e#"+.1.2.4.

1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).5. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 2.na&$ ang !e#"+.. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK Minggu 28 2..8.:"ran4 #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#. 2. K. 2. 1.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.sa kata umum K.3.sa kata isti&a" EMK* -kreati+iti an in.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.1.JPN Pahang MS: !3 7 November 2 12 .2.na&$ ang !e#"+. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.4. 2. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.n& dengan !e#"+.13 2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan. $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 2.13 2.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '.nasi #ang $etu& an je&as.

4.. 1.nan &ecara d$d$( %$!"r 0. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.sa kata isti&a".3. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am MS: !! 7 November 2 12 . 1..g engan se$utan #ang $etu&! int.a&an $ertum'u engan $etu&.6.6.2. 0. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.sa kata umum an k.2.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s..1 Mema"ami an menggunakan Kata Ter$itanA)a&an $e2 ! me3! 6e3! te2 an i.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+. *ra&a dan a a# dengan !e#"+.3.nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak.. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .nan se(ara i ik "i$ur.JPN Pahang 3.1 Mengujarkan ia&. 1.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan..3. 2. . engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. 2..

Sistem Ba"asa *-a#at tungga& susunan $iasa -a#at majmuk -%rasa -a#at 'en#ata -a#at tan#a engan kata tan#a -a#at tan#a tan'a kata tan#a EMK* -kreati+iti an in.JPN Pahang MS: !" 7 November 2 12 . 1.1.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#..8.'e&$agai situasi Minggu 2.8.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).na&$ ang !e#"+. 2.13 2.6.9. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#. 1. 2.1.13 6. 2. mema%am$ dan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1.13 Unit 24 <intai&a" 3egara Kita 1. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.3 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan a#at #ang mengan ungi %rasa #ang sesuai se(ara $ertatasusi&a.3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '. 3-"#$ Per#enga %an Pengga+ (ed"a4 1.n& dengan !e#"+. 2.1. 6 19.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang Minggu 3= 1.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 5.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.13 23.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.8.na&$ ang !e#"+.nasi #ang $etu& an je&as.9.0 Mem!aca.. 2.4.8.3. 1.

Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.2 Mem$ina 'antun em'at kerat se(ara $er'an u an me&a%a>kann#a engan se$utan an int. 0. mengan ungi a#at engan $etu&.4.3.na&$ ang !e#"+ mengg"na(an !a%a&a ang $nda% &ecara d$d$( %$!"r.3.JPN Pahang MS: !# 7 November 2 12 ..2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n. 1..2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 3.menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. 1.6. 2.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. 4.6.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. .nasi #ang $etu& an je&as se(ara i ik "i$ur.1 Me+a*a7(an dan mema%am$ )"$&$ dengan $n#.2 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun. 2. 1.

Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.. &.U6 SE9AHTE2A Unit 21 Mesra A&am 1.3.1 Men engar! mema"ami! an mem$erikan res'.4.na&$ ang !e#"+. mema%am$ dan mem!er$ re&). 2.14 Mem$a(a! mema"ami an mem$uat rama&an ari'a a $a"an #ang MS: !7 7 November 2 12 Sistem Ba"asa *-a#at tungga& susunan $iasa -a#at tungga& susunan s.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.ngsang -a#at tungga& -a#at majmuk -a#at 'erinta" jenis a#at 'ermintaan -a#at 'erinta" jenis a#at suru"an Menaaku& EMK* -kreati+iti an in.8.3 Men engar! mema"ami an mem$erikan res'. 1.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s.nasi #ang $etu& an je&as.8.3.a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+.13 3=. 2. 1.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 2. 2.n& #er%ada) &e&"a#" ara%an.1 Mem$a(a an mema"ami mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an mu&time ia $agi mem$uat B2 DB1 E132.ns engan men#am'aikan 'esanan engan $etu&.ngsang engan &an(ar! se$utan an int.13 TEMA .ns #ang sesuai se(ara &isan atau gerak &aku ter"a a' ara"an $er asarkan a#at 'erinta" jenisa#at 'ermintaan an a#at 'erinta" jenis a#at suru"an engan $etu&.1..nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int. 1.3.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#. 1.JPN Pahang .na&$ ang !e#"+.'e&$agai situasi Minggu 31 26.1. ALAM <E2:A H:. Mendengar.

g se(ara s'.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&.1 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er.1.. .5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"an $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti+iti &ak.5. 4.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. 1.0 Mem!aca. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 0.nan se(ara i ik "i$ur. 2.JPN Pahang 1. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&..2 Mengujarkan ia&.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at MS: !$ 7 November 2 12 .3.0. 3. .nan &ecara d$d$( %$!"r rama&an engan te'at i$a(a se(ara $ertatasusi&a 2.3.)e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).n& dengan !e#"+.. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(...14 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er 3. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. B1 DT1 E1 3 .1.

2.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&..1.sa kata EMK* -kreati+iti an in.JPN Pahang MS: !% 7 November 2 12 .1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&). mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.na&$ ang !e#"+.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.6.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#..1.4.13 Unit 26 6en i ikan A&am Sekitar 1.0 Mem!aca.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.13 6. 1.n& dengan !e#"+. 2. 2.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK B2 DB1 E2 32.'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi Minggu 32 2.3 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan a#at #ang mengan ungi %rasa #ang sesuai se(ara $ertatasusi&a 2.4 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat serta mem$uat 'eni&aian se(ara $ertatasusi&a RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 1.3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&. 1. Sistem Ba"asa *-kata nama am "i u' $ukan manusia -a#at tan#a -a#at 'en#ata K.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int...1..

+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK MS: " 7 November 2 12 Minggu 33 ..1 Mema"ami an menggunakan kata nama am "i u' #ang merujuk $ukan manusia an 'enj.1 Mem$a(a an mema"ami Sistem Ba"asa *-a#at tungga& -a#at majmuk -im$u"an EMK* -kreati+iti an in.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.JPN Pahang .2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi 1. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.2 Men"+$& %"r"*.+. 2. 2...2. 0.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.n#e(&.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g. 1.5 Menu&is %rasa an a#at tungga& se(ara mekanis a&am $entuk tu&isan $erangkai engan $etu& an kemas..13 Minggu 34 Unit 25 9aga&a" A&am Kita 1. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$. 3.. 1..2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.3.1.1." $i&angan engan $etu& mengikut k.2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.13 13.nteks... )er(a#aan.. 3. .2.6.2 Mem!aca dan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . . &"(" (a#a. 0.

13 mema%am$ )er(a#aan. 12.2.3.JPN Pahang MS: "1 7 November 2 12 .16. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan. .2. 3. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .13 2=. )er(a#aan.1 Mem$a(a an mema"ami mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an mu&time ia $agi mem$uat rama&an engan te'at 2.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s.4.. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.4. 2...n& dengan !e#"+.1. 3.8.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&). *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.. . &"(" (a#a. 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu& 2.3 Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas.2 Men"+$& %"r"*..2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&. 3-"#$ %ar$ Ma+a &$a 4 2. *ra&a dan a a# dengan !e#"+..a&an $ertum'u engan $etu&..

. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.nan &ecara d$d$( %$!"r 3. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n. 1. 4. 0.nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.2 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun.2 Meng"asi&kan 'enu&isan kreati% $er$entuk imaginati+e an eskri'ti% se(ara $er'an u engan $etu&. 3.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.5..2 Mengujarkan ia&.g se(ara s'.3.1 Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu&! int.JPN Pahang MS: "2 7 November 2 12 .5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.nan se(ara i ik "i$ur.. 1.3.2..ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"asa $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti+iti &ak. 4..6. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$..2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r 1.

1 Mema"ami an menggunakan 'e&$agai jenis kata a jekti% engan $etu& mengikut k.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g. &"(" (a#a..1.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .Minggu 31 23.2. MS: "3 7 November 2 12 ..5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas.+. 2. 2.5. Sistem Ba"asa *-kata "u$ung ga$ungan EMK* -kreati+iti an in. 0. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. 1. )er(a#aan.1 Ber$in(ang an mengemukakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara menggunakan 'erkataan %rasa an a#at #ang sesuai ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.13 25..1. 3.nteks.0 Mem!aca.13 TEMA 1= SA:3S TEK3OLO?: . *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.3 Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&.A3 :3OAAS: Unit 28 Akti+iti Sains 1. .JPN Pahang 1..+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 2.1..1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&.2 Men"+$& %"r"*.

2.1=.2 Mendengar.nteks. &"(" (a#a.1=.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int.nan EMK* -kreati+iti an in. mengecam dan men e!"# !"n $ !a%a&a. )er(a#aan.na&$ ang !e#"+.&. 2.(.1.3.6 Mema"ami an menggunakan kata "u$ung ga$ungan engan $etu& mengikut k.1 Mem$a(a an mema"ami Sistem Ba"asa -a#at tungga& susunan $iasa an a#at majmuk -a#at 'en#ata -a#at tan#a engan kata tan#a -a#at tan#a tan'a kata tan#a -a#at seruan -a#at 'erinta" -'.nasi #ang $etu& an je&as.6.gi 1.sa kata umum K. *ra&a dan a a# dengan !e#"+.4.13 1.13 11.13 4...n#e(&.2.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .13 Unit 2.1=. $a$#" a!'ad. 1.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.JPN Pahang MS: "! 7 November 2 12 .&a a#at K. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar. Minggu 36 3=.1 Mem!aca dan 1.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. 2. 1. Sains an Tekn.6 men engar! mema"ami an men#e$ut %rasa an a#at engan struktur $inaan a#at #ang $etu& an te'at Minggu 35 5.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '..sa kata isti&a" As'ek Seni Ba"asa&ak. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#. 2.

a&an $ertum'u engan $etu&. 1. 3.14 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at menggunakan i ea utama an i ea sam'ingan . 3.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& MS: "" 7 November 2 12 B0 DT1 E1 3. .3.n& dengan !e#"+..JPN Pahang mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an mu&time ia $agi mem$uat rama&an engan te'at 2.6. 1. 2.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k..6.nan &ecara d$d$( %$!"r 0.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.g engan se$utan #ang $etu&! int.1 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat #ang $etu& menggunakan i ea utama an i ea sam'ingan engan $a"asa #ang santun.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s.1 Mengujarkan ia&.mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).. ..3. *ra&a dan a a# dengan !e#"+. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(. 4.sa kata isti&a"..nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak.sa kata umum an k..3.nan se(ara i ik "i$ur.

5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a. 21.1=. 3-"#$ Har$ Ra a Ha'$4 Unit 3= :n.1.1.2 Ber$in(ang an mengemukakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan 'erkataan! %rasa an a#at #ang $etu& ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.5.13 21.JPN Pahang MS: "# 7 November 2 12 . 1. 1.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi Minggu 38 14. 3-"#$ Ke)"#era RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 ..1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.)e+!aga$ &$#"a&$.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.1=. Sistem Ba"asa *-'.13 18.&a a#at -kata sen i nama EMK* -kreati+iti an in.13 10.1=..5. 1.1. a&am 'e&$agai situasi.13 21.1=.1. 1.na&$ ang !e#"+.3.1 Ber$in(ang an mengemukakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara menggunakan 'erkataan %rasa an a#at #ang sesuai ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a 1.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.+asi an 2eka <i'ta 1.1.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK Minggu 3.

3. 2.1.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.4.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.n& dengan !e#"+.13 1. 2.JPN Pahang MS: "7 7 November 2 12 . &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan.1=.na&$ ang !e#"+.6.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '.1.nasi #ang $etu& an je&as. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan !e#"+.11.. 2.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.0 Mem!aca. 2. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar. 2.13 2. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .an S"+#an Pa%ang4 2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).&a a#at engan &an(ar! se$utan an int.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&. Minggu 4= 28. 2. 2.

+.2 Meng"asi&kan 'enu&isan kreati% $er$entuk imaginati+e an eskri'ti% se(ara $er'an u engan $etu&...1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.JPN Pahang MS: "$ 7 November 2 12 .1. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .5 Mema"ami an menggunakan kata sen i nama an kata seru engan $etu& mengikut k.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.nteks. 0.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.5. 3. 1.n#e(&.