Anda di halaman 1dari 62

FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH

GURU PRASEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN DATO’ MAS’UD
NAMA JAWATAN 32 ) : PN.HJH.SARIFAH BT. IBRAHIM : GURU PENOLONG ( PPPLD DGA

NAMA AGENSI : SK.DATO’ MAS’UD ALAMAT : 34300 BAGAN SERAI, PERAK. NO. TELEFON : 0 ! "2#$0#3 NO. FA% : 0 ! "2#0&00 E ! MAIL : '()*+,-*'.)/00)(123*4.1)..-5

FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH

#.0 MAKLUMAT PEGAWAI G.2. P2*'1(,6*7

NAMA NO.KAD PENGENALAN TARIKH LAHIR NO. FAIL PERIBADI TARIKH LANTIKAN TARIKH SAH JAWATAN OPS:EN JAWATAN HAKIKI GRED JAWATAN BAHAGIAN ; UNIT TARIKH MEMEGANG JAWATAN TARIKH PENEMPATAN

:

PN.HJH.SARIFAH BT.IBRAHIM : "00"2 ! 0$ 8 230

: : :

2 .0".#9"0 $ 0$# 0#.0#.#994 : 0#.0#.#99"

: :

PSR ( PRASEKOLAH ) GURU PRASEKOLAH : PPPLD DGA 32

: :

SEKOLAH RENDAH 0#.0#.200 : #&.#0.2002

FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH

#.0 RUKUN NEGARA
BAHAWASAN:A NEGARA KITA MALA:SIA M14).(.4< =3+*8=3+* 714)*( -14=*0*3 0120*).*4 5*4< 61>37 12*+ )3(*6*4<*4 '16.2.7 -*'5*2*(*+45* ? -1-1637*2* '*+. =*2* 73).0 )1-,(2*+3( ? -14=30+* '*+. -*'5*2*(*+ 5*4< *)36 )3-*4* (1-*(-.2*4 N1<*2* *(*4 )*0*+ )343(-*+3 >12'*-* '1=*2* *)36 )*4 '*('*-* ? -14@*-34 '*+. =*2* 5*4< 63>12*6 +127*)*0 +2*)3'3 ! +2*)3'3 (1>.)*5**4 5*4< (*5* )*4 >12>*<*3 =,2*( ? -1->34* '*+. -*'5*2*(*+ 5*4< 02,<21'3A 5*4< *(*4 -14<<.4*(*4 '*34' )*4 +1(4,6,<3 -,)14 .

MAKA KAMI , 2*(5*+ M*6*5'3* , >123(2*2 *(*4 M14.-0.(*4 '16.2.7 +14*<* )*4 .'*7* (*-3 .4+.( -14=*0*3 =3+* ! =3+* +12'1>.+ >12)*'*2(*4 0234'30 ! 0234'30 >123(.+ : 8

K1012=*5**4 K10*)* T.7*4 K1'1+3**4 K10*)* R*@* D*4 N1<*2* K16.7.2*4 P1261->*<**4 K1)*.6*+*4 U4)*4< ! U4)*4< K1',0*4*4 D*4 K1'.'36**4

rohani. rohani.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “ Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara nenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. !ekerja dengan penuh tanggungjawab !erusaha mengikis sikap dan mementigkan diri sendiri !erkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan . 3. masyarakat dan Negara”. berakhlak mulia.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH 2. masyarakat dan Negara”. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketrampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikn sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.0 TERAS PENDIDIKAN     !era"am meningkatkan mutu perkhidmatan. 4. berketrampilan.0 MATLAMAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN “ Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. saha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yag berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

 Melahirkan insane yang beriman.0 OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. berilmu. masyarakat dan Negara. berakhlak mulia.  Memberi peluang $ peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia. 6.0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Mewujudkan #istem Pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan yang mempunyai daya saing ketahanan tinggi bagi memenuhi aspirasi kehendak individu. 7.  Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan Negara. berketrampilan dan sejahtera.0 NILAI TERAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA • • • • !erakhlak mulia %manah &ajin 'kram .FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH   !ekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara !erpegang teguh kepada ajaran agama 5.

2.>*0* )*4 037*( 5*4< >12. >12+.*'(*4 7*+3.*4 -.7 +3<* >.23) -14)*0*+ 014<*@*2*4 )*4 01->16*@*2*4 -14<3(.* 7*23 '1610*' )3>123.* (12@* -. '1610*' 010123('**4.2*4<45* ). • M1-*'+3(*4 '1+3*0 '+*A )*4 <.+ .*4 )*230*)* 3>. GURU C STAF • M1-*'+3(*4 014<*<37*4 B*(+.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH • !erilmu • !er(ikir $. -14<*@*2 5*4< '13->*4< -14<3(. )*4 '+*A '.*6 B*(+. IBU BAPA C PELAWAT • M1-0*'+3(*4 3>. • M1-*'+3(*4 <.0 MURID PIAGAM PELANGGAN • M1-*'+3(*4 (1>*@3(*4 )*4 (1'16*-*+*4 -.+*-*(*4.>*0* . . 014@*<* *(*4 -14)*0*+ 0127*+3*4 )*4 +34)*(*4 '1<12*.2.4.0'514. • M1-*'+3(*4 '1-.23) )3. 5*4< )3+1+*0(*4. =10*+ )*4 -1-. • M1-*'+3(*4 '1<*6* *).*4< 6*+37*4 .4+.+1-0.<*' )3>123 '1=*2* *)36 )*4 '13->*4<. • M1-*'+3(*4 *<37*4 +.23) *(*4 )3'1-*( )14<*4 +163+3 )*6*.@*4<(*-*'* ).2*4< ! (. -14)*0*+ 016.* (*63 '1+*7.<*' -14123-* <*@3 )*6*.6*-. • M1-*'+3(*4 (*) (1-*@.2.4<*4 5*4< >*2.2.8<.( -1434<(*+(*4 (1-*732*4 '1(.'*4 )14<*4 (*-3 )36*5*4 )14<*4 -1'2*.+ @*).(.23) )3>123(*4 +3<* -34<<. • M1-*'+3(*4 -.

-14<3(.43(*'3 )3 '1(.PPD '1>16. memupuk sikap menguasai kemahiran asas positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.JPN.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH STAKEHOLDER • M1-*'+3(*4 6*0.4+. K1-14+123*4 >12>*6*' )*6*. B*7*'* M16*5.2*+ )14<*4 PPD.4*(*4 >*7*'* 014<7*4+*2 B*7*'* D34* )*4 B*7*'* T*-36.4'10 )323 5*4< 0.-. 9. 012B*+*(*4 )*4 (.0 Matlamat Pendidi an P!a"e #la$ Pendidikan Prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua dan perkembangan.'3+3A .6*7 5*4< -14<<.7 " 7*23.( -1-012(1->*4<(*4 >12>*7*'* .4*(*4 >12(.0 O&'e ti( Pendidi an P!a"e #la$  M1-0..4*(*4 B*7*'* D34* )*4 B*7*'* T*-36 )14<*4 >1+.6 .4+.2*+8-145.2.45*3 '3A*+ 0123>*)3.*+*.+3(. (1-*732*4 )14<*4 >*3( )*4 . • M*-*'+3(*4 '1<*6* .( -14@*)3 B*2<*41<*2* 5*4< 0*+23.4+.  M14<<.JPN *+*.2*4 )37*4+*2 (1 K1-14+123*4. %0.+ -*'* 5*4< )3+1+*0(*4.  M14<<.-.43(*'3.+1-0.( >12(.'*4 '.

45*3 )*5* (21*+3F3+3 )*4 1'+1+3(* .4*(*4 B*7*'* I4<<123' )*6*.(173).)*6*.*.34+12*('3 '17*23*4 '16*2*' )14<*4 (1). M1-0. Komponen tersebut adalah seperti berikut:  B*7*'* )*4 K.0 Kand)n*an K)!i )l)m P!a"e #la$ Perkembangan murid akan dapat dicapai melalui enam komponen pembelajaran yang dilaksanakan secara bersepadu.      M1-0. M1-0.  P12(1->*4<*4 K.(173).7*43*4 )*4 M.  K12.)*5*.)*4 B*23'*4 >.'3*6.45*3 (1-*732*4 (. M14<*-*6(*4 436*38436*3 3'6*.2*6.243 )*6*.1-.( -14<7*2<*3 (134)*7*4 *6*. (1-*732*4 >12A3(32 )*4 (1-*732*4 -145161'*3(*4 -*'*6*7.43(*'3.( -.'3.'3 .0*4 '17*23*4.  M1-0.  P12(1->*4<*4 S.-.<43+3A.23) >12*<*-* 3'6*-.<43+3A.45*3 (1-*732*4 1-. %%.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH  M14<<.'3 )*4 (1-*732*4 '.4+. M14<*-*6(*4 436*38436*3 -.45*3 (1=12)*'*4 )*4 (1-*732*4 A3E3(*6 '12+* -1-02*(+3(*4 *-*6*4 (1'37*+*4 )*4 (1'16*-*+*4 5*4< >*3(.(*445* '1>*<*3 >*7*'* (1).).0*4 '17*23*4 .4+.

-. B1'*2. G.1 12. 12.2.23(. G. G.6.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH  P12(1->*4<*4 F3E3(*6.2.1.1.+: 12. P*43+3* D*6*M1->*4+.6 Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan Kurikulum Kokurikulum Murid Prasarana Kewangan Pemban u Pengurusan Murid .4< K*4*4.0 Senarai Tugas Guru Prasekolah B12+*4<<.4<@*B*> K10*)* G.6.4< K*4*4 HEM.1. P14.2. M12*4=*4<.6.4 12. M16*('*4* D*4 M14<*->36 T34)*(*4 S. M14516*2*'.4< K*4*4 K.6*4 K1 A+*' P12(*2*8 P12(*2* B123(.1.'. P14.(.2. P14.2 12.5 12.3 12.I PENGURUSAN PRASEKOLAH 12.1.  K21*+3F3+3 )*4 E'+3+3(*. G.6.2.1.

6*7 PN.1. HALIMAH BINTI IDI .6.2.! Pengurusan "ubungan Komuni i 12. HAS:IM AJEK P14.0 'ar a (rganisasi Sekolah Kebangsaan Tamba$ G.2.6.4< K*4*4 P14+*)>32*4 EN.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH 12. SABO BIN UNDAI P14.4< K*4*4 HEM EN. B1'*2 EN. 13.2.RAMLEE BIN HJ BASUNI P14.4< K*4*4 KK EN DENIS NUR AMIN ABDULLAH G. P2*'1(.1 Melaksanakan ugas# ugas lain $ang diarah dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pela%aran& Timbalan Pengarah Pela%aran& Ke ua Sek or Pengurusan Sekolah.2 BIDANG UMUM 12.6.

T*)>32 PN. NORDIN 14.P1@*>*+ EN.R14)*7 EN. A.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH P1->*4+.0 Senarai Tugas& Kuasa dan "ubungan dengan )egawai lain *ni . A. KHAIRIL NIGAM B.awa an + + Prasekolah Guru Parsekolah Tugas Pega a! A"asa# $a#g A%a Hu&u#ga# Tugas ' Ta#ggu#g(a a& Kuasa $a#g D!&er! Tugas Pega a! La!# $a#g A%a Hu&u#ga# . GAMAH P1->*4+.GASSMINGURIA BINTI HAMARAN P1->*4+.ELMA PPM N#" PN.

P657T*57: Pekeliling 3kh isas $ang 1 .7 Terima )anggilan mes$uara .1 234 P5(S6S K65. Menanda angani dokumen# dokumen $ang berkai an. Pengurusan Prasarana 5. Pengurusan Kewangan /. Guru Pe#olo#g Ka#a# Meman au )elaksanaan )rogram dan ak i-i i )engurusan )rasekolah di )eringka sekolah Guru Pe#olo#g Ka#a# Kokur!kulu) Mengurus& meran.1 PENGURUSAN KURIKULUM MEN$EDIAKAN RAN+ANGAN TAHUNAN Muka sura ini 1. Mengambil indak iku erhada) sura # sura $ang dimini kan. Pega a! %! PPD Melaksanakan ak i-i i *ni Prasekolah Pe)&a#"u Pe#gurusa# Mur!% *rusan kelas dan murid Pe)&a#"u Ta%&!r *rusan kewangan 15. Melaksanakan ak i-i i Prasekolah di )eringka sekolah dan daerah *urula"!h U"a)a %ar! Daerah La!# Memban u melaksanakan ak i-i i )rasekolah di )eringka sekolah dan daerah Pega a! PKG Memban u melaksanakan ak i-i i )rasekolah di )eringka sekolah dan daerah. <35*. Pengurusan Kurikulum Prasekolah 2. Pengurusan Pemban u Pengurusan Murid !. Pengurusan Kokurikulum 3. 1.ang dan men$elaras )elaksanaan )rogram dan aki-i i )engurusan )rasekolah di )eringka sekolah. Guru Dar! Sekolah $a#g Sa)a. Pengurusan Murid 4. Peningka an Pro0esionalisme Melaksanakan se ia) )rogram a au ak i-i i $ang berkai an.*K PP< Guru 2esar • *:<7:G#*:<7:G . Pengurusan Kewangan 6.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Guru Besar Meluluskan semua )rogram dan ak i-i i )engurusan )rasekolah di )eringka sekolah.0 Proses Ker%a Guru Prasekolah Proses * ama 1ungsi * ama 1 1.ang dan men$elaras )elaksanaan )rogram dan ak i-i i )engurusan )rasekolah di )eringka sekolah. Guru Pa#!"!a Meran.bengkel dari PP< • • P6G7873 97:G M64*4*SK7: .

ang .FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH 2 "adir mes$uara .ang ak i-i i dan eknik )enga%aran dan )embela%aran berdasarkan "P dan ema • • P6G7873 97:G M64*4*SK7: .7 Men$ediakan ran.adangan ak i-i i berdasarkan "Pdan Tema =Ke$ in>& . <35*. 2engkel Mengadakan )erbin.angan un uk memilih dan men$usun ema Memilih dan men$usun "P berdasarkan buku KPK dan "uraian KPK Men$ediakan senarai semak ma rik un uk se ia) kom)onen Meran.*K Guru 2esar Guru Penolong kanan • *:<7:G#*:<7:G . P657T*57: Pekeliling 3kh isas $ang sedang berkua kuasa 1 2 .e ak& bukukan dan em)a kan di rak ru%ukan guru 3 4 • Guru Penolong Kanan sedang berkua kuasa 5 6 ! / "an ar 1 salinan ke PP< dan G2 Proses * ama 1ungsi * ama 1 1.angan )ela%aran harian berdasarkan %adual wak u Meran.2 PENGURUSAN KURIKULUM MEN$EDIAKAN RAN+ANGAN HARIAN Muka sura ini 1.1 234 P5(S6S K65.

P657T*57: Pekeliling 3kh isas $ang .7 Men%alankan se induksi • P6G7873 97:G M64*4*SK7: . <35*.*K Guru 2esar • *:<7:G#*:<7:G .angan )ela%aran harian ke)ada G2 un uk semakan dan )engesahan 6 Proses * ama 1ungsi * ama 1 1.- PENGURUSAN KURIKULUM PELAKSANAAN PENGA*ARAN DAN PEMBELA*ARAN PRASEKOLAH Muka sura ini 1.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH 3 Membina 22M $ang sesuai 4 5 Men$ediakan lembaran ker%a 'e ak dan 0ailkan ran.angan )ela%aran harian "an ar ran.1 234 1 P5(S6S K65.

ang Memberi la ihan berdasarkan kemahiran $ang dia%ar Menilai keberkesanan sesi )enga%aran dan )embela%aran erhada) murid Membua )emulihan& )engukuhan dan )enga$aan Membua re0leksi 3 • Guru Penolong Kanan sedang berkua kuasa 4 5 6 .FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH 2 Melaksanakan langkah#langkah )enga%aran dan )embela%aran $ang elah diran.

.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Proses * ama 1ungsi * ama 1 1.7 P6G7873 97:G M64*4*SK7: .1 234 P5(S6S K65. PENGURUSAN KURIKULUM MEMBUAT PENILAIAN MURID Muka sura ini 1.*K *:<7:G#*:<7:G . ingkahlaku murid • Guru 2esar Guru Penolong Kanan Menen ukan %enis rekod 2 • 3 • Pekeliling 3kh isas $ang sedang berkua kuasa 4 Membua .a a an dan melengka)kan rekod Kemaskini rekod Sim)an di dalam 0ail )eribadi murid 5 6 . P657T*57: 1 Mengenal)as i murid $ang hendak dinilai Memerha i )elakuan . <35*.

P: Pegawai PP< Guru 2esar Guru Penolong Kanan • Pekeliling 3kh isas $ang sedang berkua kuasa 2 3 4 'e ak dan )amerkan di )a)an ken$a aan kelas "an ar salinan ke)ada G2 dan PP< Melaksanakan ak i-i i $ang diran.ang Membua la)oran ak i-i i $ang elah dilaksanakan "an ar la)oran ke PP< • • 5 6 ! / . <35*.1 PENGURUSAN KOKURIKULUM MERAN+ANG TAK/IM TAHUNAN Muka sura ini 1.7 P6G7873 97:G M64*4*SK7: .1 234 P5(S6S K65.*K *:<7:G#*:<7:G . P657T*57: 1 Terima akwim sekolah& daerah dan negeri Membina akwim ahunan )rasekolah selaras dengan akwim sekolah& daerah dan negeri Memurnikan akwim $ang dibina • • Pegawai .FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Proses * ama 1ungsi * ama 2 2.

G2. "adir mes$uara )ene a)an s$ara dan )era uran )er andingan di )eringka PP< 2ua )erlan ik %awa ankuasa )elaksana Sediakan murid murid mengiku a.7 P6G7873 97:G M64*4*SK7: .2 PENGURUSAN KOKURIKULUM PENGURUSAN SUKAN DAN MOTI0ASI MURID Muka sura ini 1.*K *:<7:G#*:<7:G . P657T*57: 1 Terima arahan dari PP<.ara $ang di)er andingkan 4aksanakan ak i-i i $ang diran.P: Pegawai PP< Guru 2esar Guru Penolong Kanan • Pekeliling 3kh isas $ang sedang berkua kuasa 3 4 5 6 .ang 7dakan Mes$uara )enambahbaikan 2 • • • • Pegawai . <35*.GPK Kokurikulum.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Proses * ama 1ungsi * ama 2 2.1 234 P5(S6S K65.

FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Proses * ama 1ungsi * ama 2 2. P657T*57: 1 Menubuhkan %awa ankuasa lawa an 2 Meran.ang em)a dan arikh lawa an Menda)a kan makluma er)erin.i en ang em)a $ang hendak dilawa i Memohon kebenaran membua lawa an dari PP< Memberi aklima ke)ada ibu ba)a dan mengedarkan sura kebenaran ibu ba)a .*K *:<7:G#*:<7:G .P: Pegawai PP< Guru 2esar Guru Penolong Kanan • Pekeliling 3kh isas $ang sedang berkua kuasa 4 5 6 ! / ? . <35*.7 P6G7873 97:G M64*4*SK7: .- PENGURUSAN KOKURIKULUM MERAN+ANG DAN MELAKSANA AKTI0ITI REKREASI Muka sura ini 1.1 234 P5(S6S K65. )en%aga Menghan ar sura makluman ke em)a lawa an Menguruskan )engangku an Membua lawa an Men$ediakan la)oran dokumen asi 3 • • • • Pegawai .

1 . .awa ankuasa Pemilihan Merekod borang )ermohonan $ang dikembalikan Mem)roses borang )ermohonan sele)as ama arikh u u) )ermohonan Men$erahkan borang )ermohonan ke)ada %awa ankuasa )emilihan Menghadiri mes$uara %awa ankuasa )emilihan Menghan ar sura %awa)an ke)ada ibu ba)a "an ar la)oran ke)ada PP< • Pekeliling 3kh isas $ang sedang berkua kuasa 3 4 • • • 5 6 ! / ? Proses * ama 1ungsi * ama .1 234 P5(S6S K65.. <35*.1 PENGURUSAN MURID PERMOHONAN KEMASUKAN MURID KE KELAS PRASEKOLAH Muka sura ini 1.*K *:<7:G#*:<7:G .7 P6G7873 97:G M64*4*SK7: .FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Proses * ama 1ungsi * ama -. P657T*57: 1 Menerima sura arahan dari)ada PP< 2 Mengiklankan )engambilan murid Mem)erban$akkan dan mengedar borang )ermohonan • Pegawai PP< Guru 2esar Guru Penolong Kanan .1 PENGURUSAN PRASARANA ME/U*UDKAN SUASANA KELAS $ANG KONDUSI1 Muka sura ini 1.

2 PENGURUSAN PRASARANA ME/U*UDKAN PERSEKITARAN PEMBELA*ARAN LUAR BILIK DAR*AH $ANG SELAMAT Muka sura ini 1.7 Men$enaraikan )usa )embela%aran $ang )embela%aran $ang )erlu diwu%udkan Men$ediakan )elan lan ai kelas )rasekolah Membua susun a ur )erabo dan )erala an di se ia) )usa Melabelkan )usa #)usa )embela%aran Men$ediakan risalah en ang )erala an dan 0ungsi se ia) )usa )embela%aran Memas ikan keselama an& kebersihan dan ke.*K *:<7:G#*:<7:G .eriaan se ia) )usa )embela%aran P6G7873 97:G M64*4*SK7: .FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH 234 P5(S6S K65.1 .. . P657T*57: 1 2 • • • Guru 2esar Guru Penolong Kanan 3 Pekeliling 3kh isas $ang sedang berkua kuasa 4 5 6 Proses * ama 1ungsi * ama . <35*.

FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH

234

P5(S6S K65,7

P6G7873 97:G M64*4*SK7: ; <35*,*K

*:<7:G#*:<7:G ; P657T*57:

1

Men$enaraikan lokasi un uk P@P di luar kelas )rasekolah Mene a)kan lokasi se ia) kawasan P@P $ang diran.ang Memas ikan semua )erala an di kawasan luar kelas ber0ungsi dan selama digunakan Mela)orkan kerosakan ke)ada )ihak )en adbir Melabelkan semua )erala an

2

• • • Guru 2esar Guru Penolong Kanan

3

Pekeliling 3kh isas $ang sedang berkua kuasa

4

5

Proses * ama 1ungsi * ama

2 2.1

PENGURUSAN KE/ANGAN MEMBUAT ANGGARAN PERBELAN*AAN Muka sura ini 1,1

FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH

234

P5(S6S K65,7

P6G7873 97:G M64*4*SK7: ; <35*,*K

*:<7:G#*:<7:G ; P657T*57:

1

Men$enaraikan semua barang ke)erluan

2

Membua no a min a • Guru 2esar Guru Penolong Kanan

3

2erbin.ang dengan G2

Pekeliling 3kh isas $ang sedang berkua kuasa

4

Mengisi borang )esanan Terima barang dan rekod dalam buku s ok

5

Proses * ama 1ungsi * ama

2 2.2

PENGURUSAN KE/ANGAN PEN$ELENGGARAAN KELAS PRASEKOLAH Muka sura ini 1,1

FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH

234

P5(S6S K65,7 Memeriksaan )erala an di luar dan dalam kelas )rasekolah dari semasa ke semasa Men$enaraikan )erala an $ang rosak •

P6G7873 97:G M64*4*SK7: ; <35*,*K

*:<7:G#*:<7:G ; P657T*57:

1

2

• Guru 2esar Guru Penolong Kanan

3

Sediakan la)oran kerosakan

Pekeliling 3kh isas $ang sedang berkua kuasa

4

"an ar la)oran ke)ada )ihak )en adbir Sim)an di dalam 0ail sebagai rekod

5

Proses * ama 1ungsi * ama

3 3.1

PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID 4 PPM 5 PEMBIMBING PPM Muka sura ini 1,1

7 P6G7873 97:G M64*4*SK7: .2 PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID 4 PPM 5 MERAN+ANG MENU Muka sura ini 1.*K *:<7:G#*:<7:G . P657T*57: 1 Menerima senarai ugas PPM dari)ada G2 Memberi )enerangan en ang ugas dan anggung%awab ke)ada PPM Membimbing PPM un uk melaksanakan ugasn$a Memas ikan PPM melaksanakan ugasn$a dan men$emak la)oran ugasan harian PPM Mengesahkan ugas $ang elah dilakukan oleh PPM 2 • • • Guru 2esar Guru Penolong Kanan 3 Pekeliling 3kh isas $ang sedang berkua kuasa 4 5 Proses * ama 1ungsi * ama 3 3.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH 234 P5(S6S K65.1 . <35*.

*K *:<7:G#*:<7:G . <35*.1 .1 PENGURUSAN HUBUNGAN KOMUNITI MENGURUSKAN HARI TERBUKA Muka sura ini 1.7 P6G7873 97:G M64*4*SK7: . P657T*57: 1 Men$enaraikan .adangan menu harian bersama PPM 2 Men$usun %adual menu • Guru 2esar Guru Penolong Kanan Men$ediakan rese)i menu $ang di)ilih sebagai ru%ukan PPM Serah rese)i $ang lengka) )ada PPM Pamerkan menu di em)a $ang sesuai • 3 • Pekeliling 3kh isas $ang sedang berkua kuasa 4 5 Proses * ama 1ungsi * ama 6 6.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH 234 P5(S6S K65.

P657T*57: 1 Meran.ang dengan ibu ba)a en ang )erkembangan murid Men$erahkan buku rekod )ro0il murid ke)ada ibu ba)a un uk di anda angani Sim)an buku rekod )ro0il $ang dikembalikan oleh ibu ba)a 2 • • • Guru 2esar Guru Penolong Kanan 3 Pekeliling 3kh isas $ang sedang berkua kuasa 4 5 16.1 PENGURUSAN KURIKULUM MEN$EDIAKAN RAN+ANGAN PELA*ARAN TAHUNAN Mula Muka sura ini 1.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH 234 P5(S6S K65. <35*.0 'ar a 7liran Ker%a Guru Prasekolah Proses * ama 1ungsi * ama 1 1.1 .7 P6G7873 97:G M64*4*SK7: .*K *:<7:G#*:<7:G .ang "ari erbuka Prasekolah mengiku akwim sekolah Memberi arahan ke)ada PPM un uk men$ediakan sura makluman ke)ada ibu ba)a 2erbin.

angan un uk memilih dan men$usun ema Memilih dan men$usun "P berdasarkan buku KPK dan "uraian KPK Sediakan senarai semak ma rik un uk se ia) kom)onen Tidak sesuai A Sesuai A 2ua Pembe ulan 9a Meran.G2 "adir Mes$uara Mengadakan )erbin.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Terima )anggilan mes$uara .ang .adangan ak i-i i berdasarkan "P dan Tema =Ke$ in>& .e ak dan bukukan "an ar 1 salinan ke)ada G2 Tama sesuai A Proses * ama 1ungsi * ama 1 1. bengkel dari PP< .1 .2 PENGURUSAN KURIKULUM MEN$EDIAKAN RAN+ANGAN PELA*ARAN HARIAN Muka sura ini 1.

angan )ela%aran harian berdasarkan %adual wak u Men$ediakan ak i-i i dan eknik )enga%aran dan )embela%aran berdasarkan "P dan Tema Membina 22M $ang sesuai Sediakan lembaran ker%a 'e ak dan 0ailkan ran.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Mula Men$ediakan ran.angan )ela%aran harian "an arkan ke)ada G2 un uk semakan dan )engesahan Tama Proses * ama 1ungsi * ama 1 1.- PENGURUSAN KURIKULUM PELAKSANAAN PENGA*ARAN DAN PEMBELA*ARAN PRASEKOLAH Muka sura ini 1.1 Mula .

PENGURUSAN KURIKULUM MEMBUAT PENILAIAN MURID Muka sura ini 1..FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Men%alankan se induksi Melaksanakan langkah#langkah )enga%aran dan )embela%aran $ang elah diran.ang Memberi la ihan berdasarkan kemahiran $ang dia%ar Menilai keberkesanan )enga%aran dan )embela%aran erhada) murid Membua )emulihan& )engukuran dan )enga$aan Membua re0leksi Tama sesuai A Proses * ama 1ungsi * ama 1 1.1 .

a a an dan melengka)kan rekod Kemaskini rekod Sim)an di dalam 0ail )eribadi murid Tama sesuai A Proses * ama 1ungsi * ama 2 2.1 PENGURUSAN KOKURIKULUM MERAN+ANG TAK/IM TAHUNAN Muka sura ini 1. ingkahlaku murid Menen ukan %enis rekod Membua .1 Mula .FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Mula Mengenal)as i murid $ang hendak dinilai Memerha ikan )elakuan.

FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Menerima akwim sekolah& daerah dan negeri Membina akwim ahunan )rasekolah selaras dengan akwim sekolah& daerah dan negeri Memurnikan akwin $ang dibina 'e ak dan )amerkan di )a)an ken$a aan kelas "an ar salinan ke)ada G2 dan PP< Melaksanakan ak i-i i $ang diran.2 PENGURUSAN KOKURIKULUM MERAN+ANG SUKAN DAN MOTI0ASI MURID Muka sura ini 1.ang Membua la)oran ak i-i i $ang elah dilaksanakan "an ar la)oran ke PP< Tama sesuai A Proses * ama 1ungsi * ama 2 2.1 .

- PENGURUSAN KOKURIKULUM MERAN+ANG DAN MELAKSANA AKTI0ITI REKREASI Muka sura ini 1.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Mula Menerima arahan dari)ada G2.1 Mula .ara $ang di)er andingkan 4aksanakan ak i-i i $ang diran.ang 7dakan mes$uara )enambahbaikan Tama sesuai A Proses * ama 1ungsi * ama 2 2. GPK Kokurikulum "adir mes$uara )ene a)an s$ara dan )era uran )er andingan di )eringka PP< 2ua )elan ikan %awa ankuasa )elaksana Sediakan murid mengiku a.

)en%aga Menghan ar sura makluman ke em)a lawa an Menguruskan )engangku an Membua lawa an Men$ediakan la)oran dan dokumen asi Tama sesuai A Proses * ama 1ungsi * ama -.1 PENGURUSAN MURID PERMOHONAN MASUK MURID KE KELAS PRASEKOLAH Muka sura ini 1.ang em)a dan arikh $ang sesuai Menda)a kan makluma er)erin.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Menubuh %awa ankuasa lawa an Meran.i en ang em)a $ang hendak dilawa i Memohon kebenaran membua lawa an dari)ada PP< Memberi aklima ke)ada ibu ba)a dan mengedarkan sura kebenaran ibu ba)a .1 Mula .

1 .sekolah Mengiklan )engambilan murid Mem)erban$akkan dan mengedarkan borang )ermohonan Merekod borang )ermohonan $ang dikembalikan Mem)roses borang )ermohonan sele)as arikh u u) )ermohonan Men$erahkan borang )ermohonan $ang lengka) ke)ada %awa ankuasa )emilihan Menghan ar sura %awa)an ke)ada ibu ba)a "an ar la)oran ke)ada PP< Tama sesuai A Proses * ama 1ungsi * ama .FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Menerima sura arahan dari PP<.1 PENGURUSAN PRASARANA ME/U*UDKAN SUASANA KELAS $ANG KONDUSI1 Muka sura ini 1. ..

eriaan se ia) )usa )embela%aran Tama sesuai A Proses * ama 1ungsi * ama .FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Mula Men$enaraikan )usa )embela%aran $ang )erlu diwu%udkan Men$ediakan )elan lan ai kelas )rasekolah Membua susun a ur )erabo dan )erala an di se ia) )usa P@P Melabelkan )usa P@P Men$ediakan risalah en ang )erala an dan 0ungsi se ia) )usa )embela%aran Memas ikan keselama an& kebersihan dan ke..1 Mula . .2 PENGURUSAN PRASARANA ME/U*UDKAN PERSEKITARAN PEMBELA*ARAN LUAR BILIK DAR*AH $ANG SELAMAT Muka sura ini 1.

FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Men$enaraikan lokasi un uk P@P di luar kelas )rasekolah Mene a)kan lokasi se ia) kawasan P@P $ang diran.1 PENGURUSAN KE/ANGAN MEMBUAT ANGGARAN PERBELAN*AAN Muka sura ini 1.1 Mula .ang Memas ikan semua )erala an di kawasan luar kelas ber0ungsi dan selama digunakan Mela)or kerosakan ke)ada )ihak )en adbir Melabelkan semua )erala an Tama sesuai A Proses * ama 1ungsi * ama 2 2.

angan dengan G2 Tidak se u%u Se u%u A 2ua Pembe ulan 9a Mengisi borang )esanan Terima borang dan merekod dalam buku s ok Tama sesuai A Proses * ama 1ungsi * ama 2 2.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Men$enaraikan semua barang ke)erluan Membua no a min a Mengadakan )erbin.2 PENGURUSAN KE/ANGAN PEN$ELENGGARAAN KELAS PRASEKOLAH Muka sura ini 1.1 .

FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Mula Memeriksa )erala an di luar dan dalam kelas )rasekolah dari semasa ke semasa Men$enaraikan )erala an $ang rosak Membua la)oran kerosakan dan menghan ar ke)ada )ihak )en adbir Mela)or kerosakan ke)ada )ihak )en adbir Tama sesuai A Proses * ama 1ungsi * ama 3 3.1 PENGURUSAN PEMBNATU PENGURUSAN MURID 4 PPM 5 PEMBIMBING PPM Muka sura ini 1.1 Mula .

1 .angan 9a Terima borang dan merekod dalam buku s ok Mengesahkan ugas $ang elah dilakukan oleh PPM Tama sesuai A Proses * ama 1ungsi * ama 3 3.2 PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID 4 PPM 5 MERAN+ANG MENU Muka sura ini 1.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Menerima senarai ugas PPM dari)ada G2 Menerangkan ugas dan anggung%awab $ang mes i dilaksanakan oleh PPM Membimbing PPM un uk melaksanakan ugasn$a Memas ikan PPM melaksanakan ugasn$a dengan sem)urna Men$emak la)oran ugasan harian PPM Tidak sem)urna Sem)urna A 2ua Perbin.

adangan menu harian bersama PPM Men$usun %adual menu Men$ediakan rese)i menu $ang di)ilih sebagai ru%ukan PPM Serah rese)i $ang lengka) ke)ada PPM Pamerkan di em)a $ang sesuai Tama sesuai A Proses * ama 1ungsi * ama 6 6.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Mula Men$enaraikan .1 PENGURUSAN HUBUNGAN KOMUNITI MENGURUSKAN HARI TERBUKA Muka sura ini 1.1 Mula .

angan dengan ibu ba)a en ang )erkembangan murid Men$erahkan buku rekod )ro0il murid ke)ada ibu ba)a un uk di anda angani Sim)an buku rekod )ro0il $ang dikembalikan oleh ibu ba)a Tama sesuai A 1!.0 Senarai Semak Guru Prasekolah .ang "ari Terbuka Prasekolah mengiku akwim sekolah Memberi arahan ke)ada PPM un uk men$ediakan sura makluman ke)ada ibu ba)a Mengadakan sesi )erbin.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Meran.

bengkel dari PP< "adir Mes$uara Mengadakan )erbin.1 B!l 1 2 3 4 5 6 ! / Ak"!7!"! Terima )anggilan mes$uara .adangan ak i-i i berdasarkan "P dan Tema =Ke$ in>& .2 PENGURUSAN KURIKULUM MEN$EDIAKAN RAN+ANGAN HARIAN Muka sura ini 1.e ak dan bukukan "an ar 1 salinan ke PP< dan G2 T!#%aka# +a"a"a# Proses * ama 1ungsi * ama 1 1.1 PENGURUSAN KURIKULUM MEN$EDIAKAN RAN+ANGAN TAHUNAN Muka sura ini 1.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Proses * ama 1ungsi * ama 1 1.angan un uk memilih dan men$usun ema Memilih dan men$usun "P berdasarkan berdasarkan buku KPK dan "uraian KPK Men$ediakan senarai semak ma rik un uk se ia) kom)onen Men$ediakan .1 .

angan )ela%aran harian ke)ada G2 un uk semakan dan )engesahan T!#%aka# +a"a"a# Proses * ama 1ungsi * ama 1 1.ang ak i-i i dan eknik )enga%aran dan )embela%aran berdasarkan "P dan ema Membina 22M $ang sesuai Men$ediakan lembaran ker%a 'e ak dan 0ailkan ran.- PENGURUSAN KURIKULUM PELAKSANA PENG*ARAN DAN PEMBELA*ARAN PRASEKOLAH Muka sura ini 1.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH B!l 1 2 3 4 5 6 Ak"!7!"! Men$ediakan ran.1 .angan )ela%aran harian berdasarkan %adual wak u Meran.angan )ela%aran harian "an ar ran.

PENGURUSAN KURIKULUM MEMBUAT PENILAIAN MURID Muka sura ini 1.1 .FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH B!l 1 2 3 4 5 6 Ak"!7!"! Men%alankan se induksi Melaksanakan langkah#langkah )eng%aran dan )embela%aran $ang elah diran.ang Memberi la ihan berdasarkan kemahiran $ang dia%ar Menilai keberkesanan sesi )enga%aran dan )embela%aran erhada) murid Membua )emulihan& )engukuhan dan )enga$aan Membua re0leksi T!#%aka# +a"a"a# Proses * ama 1ungsi * ama 1 1..

1 .FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH B!l 1 2 3 4 5 6 Ak"!7!"! Mengenal)as i murid $ang hendak dinilai Memerha i )elakuan .a a an dan melengka)kan rekod Kemaskini rekod Sim)an di dalam 0ail )eribadi murid T!#%aka# +a"a"a# Proses * ama 1ungsi * ama 2 2. ingkahlaku murid Menen ukan %enis rekod Membua .1 PENGURUSAN KOKURIKULUM MERAN+ANG TAK/IM TAHUNAN Muka sura ini 1.

ang Membua la)oran ak i-i i $ang elah dilaksanakan "an ar la)oran ke PP< T!#%aka# +a"a"a# Proses * ama 1ungsi * ama 2 2.2 PENGURUSAN KOKURIKULUM PENGURUSAN SUKAN DAN MOTI0ASI MURID Muka sura ini 1.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH B!l 1 2 3 4 5 6 ! / Ak"!7!"! Terima akwim sekolah& daerah dan negeri Membina akwim ahunan )rasekolah selaras dengna akwim sekolah& daerah dan negeri Memurnikan akwim $ang dibina 'e ak dan )amerkan di )a)an ken$a aan kelas "an ar salinan ke)ada G2 dan PP< Melaksanakan ak i-i i $ang diran.1 .

GPK Kokurikulum "adir mes$uara )ene a)an s$ara dan )era uran )er andingan di )eringka PP< 2ua )elan ikan %awa ankuasa )elaksana Sediakan murid mengiku a.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH B!l 1 2 3 4 5 6 Ak"!7!"! Terima arahan dari PP< .ang 7dakan mes$uara )enambaikan T!#%aka# +a"a"a# Proses * ama 1ungsi * ama 2 2. G2 .ara $ang di)er andingkan 4aksanakan ak i-i i $ang diran.1 .- PENGURUSAN KURIKULUM MERAN+ANG DAN MELAKSANA AKTI0ITI REKREASI Muka sura ini 1.

1 .ang em)a dan arikh lawa an T!#%aka# +a"a"a# <a)a kan makluma er)erin.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH B!l 1 2 3 4 5 6 ! / ? 10 Ak"!7!"! Tubuhkan %awa ankuasa lawa an Meran.1 PENGURUSAN MURID PERMOHONAN KEMASUKAN MURID KE KELAS PRASEKOLAH Muka sura ini 1.i en ang em)a $ang hendak dilawa i Memohon kebenaran membua lawa an dari PP< Memberi aklima ke)ada ibu ba)a Mengedarkan sura kebenaran ibu ba)a . )en%aga Menghan ar sura makluman ke em)a lawa an Menguruskan )engangku an Membua lawa an Men$ediakan la)oran dan dokumen asi Proses * ama 1ungsi * ama -.

1 PENGURUSAN PRASARANA ME/U*UDKAN SUASANA KELAS $ANG KONDUSI1 Muka sura ini 1.. .1 .FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH B!l 1 2 3 4 5 6 ! / ? Ak"!7!"! Terima sura arahan dari)ada PP< Mengiklankan )engambilan murid Mem)erban$akkan dan mengedarkan borang )ermohonan Merekod borang )ermohonan $ang dikembalikan Mem)roses borang )ermohonan sele)as ama u u) )ermohonan Men$erahkan borang )ermohonan ke)ada %awa ankuasa )emilihan Menghadiri mes$uara %awa ankuasa )emilihan Menghan ar sura %awa)an ke)ada ibu ba)a "an ar la)oran ke)ada PP< arikh T!#%aka# +a"a"a# Proses * ama 1ungsi * ama .

eriaan se ia) )usa )embela%aran T!#%aka# +a"a"a# Proses * ama 1ungsi * ama ..1 .FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH B!l 1 2 3 4 5 6 Ak"!7!"! Men$enaraikan )usa )enga%aran dan )embela%aran $ang )erlu diwu%udkan Men$ediakan )elan lan ai kelas )rasekolah Membua susun a ur )erabo dan )erala an di se ia) )usa Melabelkan )usa #)usa )embela%aran Men$ediakan risalah en ang )erala an dan 0ungsi se ia) )usa )embela%aran Memas ikan keselama an& kebersihan dan ke. .2 PENGURUSAN PRASARANA ME/U*UDKAN PERSEKITARAN PEMBELA*ARAN LUAR BILIK DAR*AH $ANG SELAMAT Muka sura ini 1.

1 B!l Ak"!7!"! T!#%aka# .ang Memas ikan semua )erala an di kawasan luar kelas ber0ungsi dan selama digunakan Mela)orkan kerosakan ke)ada )ihak )en adbir Melabelkan semua )erala an T!#%aka# +a"a"a# Proses * ama 1ungsi * ama 2 2.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH B!l 1 2 3 4 5 Ak"!7!"! Men$enaraikan lokasi un uk P@P di luar kelas )rasekolah Mene a)kan lokasi se ia) kawasan P@P $ang diran.1 PENGURUSAN KE/ANGAN MEMBUAT ANGGARAN PERBELAN*AAN Muka sura ini +a"a"a# 1.

ang dengan G2 Mengisi borang )esanan Terima barang dan rekod dalam buku s ok Proses * ama 1ungsi * ama 3 3.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH 1 2 3 4 5 Men$enaraikan semua barang ke)erluan Membua no a min a 2erbin.1 B!l Ak"!7!"! .1 PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID 4 PPM 5 PEMBIMBING PPM Muka sura ini T!#%aka# +a"a"a# 1.

FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH 1 2 3 4 5 6 Menerima senarai ugas PPM dari)ada G2 Memberi )enerangan en ang ugas dan anggung%awab ke)ada PPM Membimbing PPM un uk melaksanakan ugasn$a Meman au )elaksanaan ugasan PPM Men$emak la)oran ugasan harian PPM Mengesahkan ugas $ang elah dilakukan oleh PPM Proses * ama 1ungsi * ama 3 3.1 B!l Ak"!7!"! .2 PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID 4 PPM 5 MERAN+ANG MENU Muka sura ini T!#%aka# +a"a"a# 1.

1 PENGURUSAN HUBUNGAN KOMUNITI MENGURUSKAN HARI TERBUKA Muka sura ini +a"a"a# 1.1 B!l Ak"!7!"! T!#%aka# .FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH 1 2 3 4 5 Men$enaraikan .adangan menu harian bersama PPM Men$usun %adual menu Men$ediakan rese)i menu $ang di)ilih sebagai ru%ukan PPM Serah rese)i $ang lengka) )ada PPM Pamerkan menu di em)a $ang sesuai Proses * ama 1ungsi * ama 6 6.

ang "ari Terbuka Prasekolah mengiku akwim sekolah Memberi arahan ke)ada PPM un uk men$ediakan sura makluman ke)ada ibu ba)a 2erbin.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH 1 2 3 4 5 Meran.0 Pera uran#Pera uran Pen adbiran 1ail Me%a .ang dengan ibu ba)a en ang )erkembangan murid Men$erahkan buku rekod )ro0il murid ke)ada ibu ba)a un uk di anda angani Sim)an buku rekod )ro0il $ang dikembalikan oleh ibu ba)a 1/.

4 Menggunakan 2uku Panduan membua ker as konse) a au .ara rasmi dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pela%aran dan KPM.5 Menggunakan )ene a)an )olisi dan dasar $ang dikeluarkan se. 13. 13.2 Menggunakan Panduan Mengurus Program dan 7k i-i i $ang dikeluarkan oleh KPM a au agensi#agensi $ang di)er anggung%awabkan oleh KPM. 1?. 13.3 Menggunakan )rosedur kuali i )roses berasaskan Sis em )engurusan Kuali i MS 3S( ?001+2000 $ang diwu%udkan oleh .FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH 13.aba an Pela%aran Selangor.adangan dan Panduan Pen$ediaan 4a)oran $ang dikeluarkan oleh .0 Senarai *ndang#*ndang Pekeliling F*36 M1@* SURAT PEKELILING IKHTISAS .1 Mema uhi 7k a& Sura Pekeliling dan Sura Siaran KPM.aba an Pela%aran Selangor. 13.

+0. 10 / 1998 .0 Sena!ai B#!an*.B#!an* Yan* -i*)na F*36 M1@* BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1 . / 0 1 )2 )) )* )+ ). - .FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH AKTA PENDIDIKAN 1996 YANG BERKAITAN ) * SURAT PEKELILING DARI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ( BAHAGIAN SEKOLAH ) + SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.

* U43+ P2*'1(.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH 2 3 ! 6 " 8 9 10 11 12 13 1 1! 16 1" 18 19 20 21 +%. (&/+01' (.-#$ . S&/+01' (0+)#) .) %1.0 N#!ma Ke!'a K1+.6*7 Ia merupakan jangka masa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. B#$ %&'#( K&)*+ M+(+ D#+.$+0 U'#/ Y+'2 B3$&0 D#*+$+'4+' D+$+.

.0 Sena!ai Ja.atan )a"a Yan* -ian**#tai F*36 M1@* Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH 1 2 3 4 5 6 7 & % 1! 11 12 13 14 15 Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Prasekolah Membua Penilaian Murid Merancang Tak"im Tahunan Pengurusan #ukan dan Mo i$asi Murid Merancang dan melaksanakan ak i$i i rekreasi Permohonan 'emasukan Murid ke 'elas Prasekolah Me"ujudkan suasana kelas yang kondusi( Me"ujudkan )erseki aran )embelajaran luar bilik darjah yang selama Membua anggaran )erbelanjaan Penyelenggaraan kelas )rasekolah Pembimbing Pemban u Pengurusan Murid Merancang Menu Menguruskan Hari Terbuka 7 15 32 1! 2 5 4 2 5 3 3 2 5 2 3 100 17 36 77 24 5 12 % 5 12 7 7 5 12 5 7 2 0 ++.

S1(.6*7 J.6*+37 U+*-* K.*'* G..*'* J143' K1*4<<.6.0 Sena!ai T)*a" 0a!ian F*36 M1@* Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan.*'* M*@63' P1-.23) J*B*+*4(.8K.2.*'* P1-3637*4 M.P2*'1(.*A*(*+*4 " P2*'1(. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.*'* K.8<.*2*+ S1+*7.S1(.*'* P1B*23' 4 J*B*+*4(. Disiapkan setiap hari.23(.'*7* S1+3*..+**4 AJK S1+3*.6*7 2 J*B*+*4(. SARI6AH BT..+ 5 H%H.6*7 $ D*12*7 K123*4 9 #0 $ A763 AJK +/.FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH Nama Pegawai : 'awatan B36 : SA !"A# $%.4 2 3 & N*-* J*B*+*4(.6.23(.2. P2*'1(. !$ A#!& () ) P AS*K+.'*7* AJK B14)*7*23 J.2.A# K1(12*0*4 M1'5.6. IBRAHIM .*'* K. N+.*'* H*6 E7B*6 M.6*+37 U+*-* # J*B*+*4(.6*7 D*12*7 J*B*+*4(.23(.23) 3 J*B*+*4(.2.6*7 & K1>*4<'**4 J*B*+*4(.

FAIL MEJA GURU PRASEKOLAH %+7+/+' 5 T+)#40 5 GURU PRASEKOLAH B#$ T12+( H+)#+' 8+/+/+' *a a an + #enarai ini ada di a as meja saya .