Anda di halaman 1dari 37

1. NAMA PROGRAM : PECUTAN AWAL 2.

PENGENALAN PROGRAM : Persedian awal untuk menghadapai UPSR adalah satu elemen penting yang perlu di garap di dalam diri setiap pelajar. Sikap menanti dan menunggu hingga saat akhir untuk bersedia, adalah satu sikap yang perlu dielakan oleh setiap pelajar. Daripada pemerhatian saya sebagai guru pembimbing di sekolah ini, didapati masih terdapat pelajar yang belum bersedia untuk menghadapi UPSR pada September nanti. Menyedari hakikat ini, Pecutan Awal dirasakan perlu direalisasikan untuk membantu murid-murid tahun 6 meningkatkan moti asi diri, luaran dan dalaman , mental dan !i"ikal menjelang UPSR. 3. RASIONAL : Pengurusan masa yang baik , bertanggung jawab pada diri sendiri serta berdisiplin adalah antara elemen -elemen penting yang patut ada oleh setiap pelajar. Memiliki sikap arseti! diri , berkeyakinan tinggi adalah antara #iri yang akan membantu pelajar untuk membuat keputusan. $usteru itu, program ini merupakan satu langkah penting ke arah meningkatkan kesedaran dan keyakinan diri dengan melengkapkan pelajar dengan kemahiran diri untuk menghadapi UPSR nanti. Semoga program ini akan dapat menjana kesedaran pelajar untuk sentiasa positi! , bersedia dan berkeyakinan tinggi untuk menghadapi UPSR , sekaligus akan membantu meningkatkan prestasi UPSR pada tahun ini. 4. OB E!TI" : Selepas program , diharapkan pelajar akan dapat % • • Membina keyakinan murid untuk lebih bersedia menghadapi UPSR. Menjana pengalaman, pengetahuan dan kemahiran untuk mengendalikan akti iti-akti iti seharian yang seimbang bagi men#apai ke#emerlangan diri dari aspek jasmani dan rohani . • Menguruskan masa dengan lebih baik dan sistematik.

#.

MATLAMAT :

Meningkatkan keputusan UPSR dari segi kuantiti dan kualiti. $. SASARAN PESERTA : 6.& %. Pelajar tahun 6 tahun '(&) - &'* orang.

STRATEGI PELA!SANAAN : +.& +.' +.) +.* +.2 +.6 ,ama Program .arikh /ari Masa .empat -njuran % % % % % % Pe#utan -wal UPSR 2 Mac 2&13 Sabtu 0.)( 1 *.)( ptg Ruang 3egar Sekolah 4uru .ahun 6 serta Unit 5imbingan dan 6aunseling Sk 6apit

'.

AWATAN!UASA PROGRAM Pena()*at : 7n. 5erendam -nak Sana 4uru 5esar Pen+e,u() : 7n. Reginald 8ggan Salo P6 Pentadbiran Na)- Pen+e,u() Pn. Mary ,abau P6 /7M Pn. Seniah 9thman P6 6okurikulum Set)au(a*a : Pen.ela,a( : AWATAN!UASA !ER A Penyelaras -kti iti Dokumentasi Siaraya 5uku Program : Peralatan Makan : Minum % % % % % %

/.

CA0ANGAN PERBELAN AAN : -nggaran perbelanjaan adalah untuk menanggung kos makan minum dan

peralatan % 5il Peserta

-

&'* orang

;.&

An++a,an Pe,-elan1aan : ;.&.& Ma2an 3)nu3 : 6udapan &'* < RM &. 2( = RM &06.(( = RM )&(.(( Makan tengah hari ;.&.' ;.&.) Pe,alatan % RM 2(.(( &'* < RM '.2(

u3la* !e(elu,u*an Pe,-elan1aan : RM

1&. TENTATIF KEM MOTIVASI CALON UPSR ( PECUTAN AWAL ) 2013
HARI PERTAMA ( 1.03.2013 – JUMAAT ) Masa 7.30 pg 8.30 pg 12.00 tgh Aktiviti Pendaftaran Peserta Perasmian Kem Motivasi Ceramah Bersama Waris Makan Tengah ari Personalia AJK Pendaftaran Penceramah AJK Makanan! "isip#in AJK

2013 – AHAD ! Masa -. SENARAI NAMA PESERTA : BIL 1.30 ptg 3.00 m#m 10.00 pg 11. NAMA PESERTA TA4UN ANTINA .00 pg 10.00 ptg -.30 tgh 2.30 pg 8.00 ptg 2.03.iadah Mandi Makan Ma#am $o#at Ta.00 pg 1.00 m#m Aktiviti Persiapan "iri $enaman Pagi $arapan Pagi Ceramah Teknik Kemahiran Belajar Min%m Pagi Slot LDK: Kemahiran Belajar Makan Tengah ari $o#at Slot LDK: Menuju Ke Puncak Everest Min%m Petang .iadah Mandi Makan Ma#am $o#at Ta. 4. #.30 pg 7030 pg 1.00 pg 12.2013 – SAB U! Masa -.30 pg 11.00 pg 12.00 ptg +.00 tgh Aktiviti Persiapan "iri $enaman Pagi $arapan Pagi Slot LDK: Azam Aku Ma3#is Pen%t%pan )ers%rai Personalia AJK Aktiviti AJK Makanan! "isip#in AJK *"K AJK Pen%t%pan !e"leksi Keseluruhan 11.03.00 ptg -. 3.00 pg 7.00 m#m 11. $.2.angan /ideo Mim%m Ma#am Tid%r Personalia AJK Aktiviti AJK Makanan! "isip#in Penceramah AJK Makanan! "isip#in AJK *"K AJK Makanan! "isip#in AJK Kerohanian AJK *"K AJK Makanan! "isip#in AJK Aktiviti AJK Makanan! "isip#in AJK Kerohanian AJK *"K AJK Makanan! "isip#in AJK "isip#in HARI KE I"A ( 3. 2.30 ptg 8.00 m#m 11.00 m#m 10.angan /ideo Min%m Ma#am Tid%r Kerohanian Ket%a Program AJK *"K AJK Aktiviti AJK Makanan! "isip#in AJK Kerohanian AJK *"K AJK Makanan! "isip#in AJK "isip#in HARI KEDUA ( 2.00 ptg -.00 ptg -.30 ptg +.00 m#m $o#at Tak#imat Kem Motivasi $%ara $iapa &t%''' &ce()reaking . %.30 ptg 8.

21. 2%. 34. 31. 3'. 1#. #1. 2&. . 4$. 3#. 41. 43. 1/. 14. 4%. #'. $$. 1%. #&. $#. 3&. 3%. #%. 1&. 1'. ##. $2. 4#. #/. 23. 1$.'. $3. 12. 44. 4'. 2$. 2/. /. 42. #3. 22. $1. 3/. 13. 24. 3$. #4. $&. #$. 11. 4/. 4&. #2. $4. 2'. 2#. 32. )).

%%. '2. %2. 113. //. %'. 114. 11$. 11'. 1&/. 12&. 11%. /#. 1&#. 12#. 121. 11/. '/. /2. %/. $/. /1. %4. '$. /&. %3. '&. 122. $'.$%. 1&3. 11#. 124. %$. 11&. '%. '4. %1. 1&'. ''. /%. /4. /3. %&. 112. . 1&$. '3. /'. '#. 1&1. 1&4. 111. 1&&. 123. /$. '1. 1&%. 1&2. %#.

12%. 12'.12$. . &)*. 12/. &)). &)(. &)&. &)'.

TAJUK : MENANGGANI STRESS MENJELANG UPSR 2. Merealisaikan program ini' diharapkan akan dapat mem!antu meningkatkan peratus kelulusan UPSR pada tahun ini. 3. PENGENALAN PROGRAM : Menanggani Stress Menjelang UPSR adalah satu program yang dirancang khusus untuk menjana keyakinan murid tahun 6 / 2008 yang akan menghadapi UPSR pada tahun ini. Peserta program adalah terdiri daripada #0 orang murid $ 2 orang daripada %& !uah sekolah rendah ' % !uah S() $ * + dan & !uah S() $ . RASIONAL PROGRAM : . !jekti" program adalah untuk mem!ina dan meningkatkan keyakinan emosi dan mental murid supaya le!ih !ersedia menghadapi UPSR pada !ulan Septem!er nanti.1. +.

4. &0 orang #0 orang pelajar tahun 6 3 2 orang $ 6elaki 7 Perempuan + setiap sekolah /aerah 8() / Urusetia (umlah Peserta .-er!agai perasaan dan persolan sentiasa !ermain di kotak "ikiran pelajar yang akan menghadapiUPSR. /e!aran semakin kuat terasa apa!ila mereka tidak mempunyai persedian yang cukup. S.& 6.saat yang amat menakutkan. Mem!erikan pengalaman' pengetahuan dan kemahiran untuk mengendalikan akti4iti. . (ustru' untuk meredakan tekanan atau stress murid.erap !ercadang untuk merealisaikan program ini' menjurus ke arah untuk mem!antu mereka menanggani tekanan secara sihat Program Menanggani Stress Menjelang UPSR ' diharapkan akan dapat persedian mental dan "i2ikal dapat mem!antu memecah ke!untuan pelajar' supaya dimantapkan secara minima.arikh 3 3 M:9891189.&.&.& 6. 80 orang 6.R:SS M:9(:6891 UPSR 2< ' %0 7 %& (ulai 2008 . + . Persoalannya ' mengapakah se!ilangan pelajar akan merasa demikian 0 Menanti menjelangnya saat.saat peperiksaan !agaikan mem!ilang hari kematian.akti4iti seharian yang seim!ang !agi mencapai kecemerlangan diri dari aspek jasmani' emosi dan intelek.2 %& !uah sekolah rendah % !uah S() $ * + & !uah S() $ . • -erdaya saing untuk menjana keyakinan diri dengan le!ih cemerlang. SASARAN PESERTA : 5. 5.% 5.&.2 9ama Program . Padang . OBJEKTIF : Selepas program ' diharapkan pelajar akan dapat 3 • • Mem!ina keyakinan murid untuk le!ih !ersedia menghadapi UPSR.murid ini' Majlis 1uru Pem!im!ing Sekolah Rendah' dengan kerjasama PP/ menjelang UPSR.& Pendang 6. STRATEGI PELAKSANAAN : 6.2 6. -agi mereka umpama menantikan saat.

6. JAWATANKUASA PROGRAM Pena !"a# : Pega?ai Pelajaran /aerah Padang . 8!d.n. Pen'e(a%a : Pn. 8sri !in 8!u -akar Pen.erap 7 Pendang Majlis 1uru -im!ingan /aerah Pendang. @aako! .6 =ari . Mohd.empoh .erap / Pendang Unit =:M Pen'e(a%a : :n. -endang Man ' Sik )edah. 2 7.5 6. 82i2 !in =j. Peja!at Pelajaran /aerah Padang . =j.erap Pen$e%& ! : . Ro2aini !t.empat 8njuran 3 3 3 3 Selasa' Ra!u 7 )hamis % hari 2 malam. 6ateh Penolong Pega?ai Pelajaran /aerah Padang .> 6.% 6.

.&.Se#!a& a"a 3 Pn. 8sri !in 8!u -akar :n. #0 orang &0 orang +3 0%an$ An$$a%an Pe%6e(an7aan : 8.00 8. Mansur !in 8hmad Pn. =assan Ben)a"a%! : Pn. .&.a(a. RM 2>00.2 Makan / Minum Urusetia / Dasilitator 3 &0 orang C RM >5 .5 -il Peserta / Murid Urusetia J&. Ro2aini !t. Rahman :n. . 8hmad Pn. Mohd./0" : 21231 J&(a! 233+ 4 3 "a%! 2 . 3 +.% Peralatan $ Dail 7 alat tulis + . =assan Pn. Aaharah !t. .& Makan Minum Peserta 3 &>5 orang C RM %0. Shamsiah !t.A-ANGAN PERBELANJAAN : 8nggaran per!elanjaan adalah untuk menanggung kos !erdasarkan 3 Te. 8!d. 9or 82am !t. (amilah !t. RM >50. Aaharah !t.00 8.00 .& .drus A*LI JAWATANKUASA KERJA )em )omandan Penyelaras 8kti4iti /okumentasi / Siaraya Makan / Minum Penginapan )a?alan / )eselamatan 3 3 3 3 3 3 :n.&. 8hmad Pn. @aako! Pengangkutan / Pengurus Peserta 3Pn. Baheda !t. .00 . 9or 82am !t.drus.(a" 8. 8hmad 8seri !in 8!dul Pn.

ndi4idu yang !erjaya dalam kehidupan adalah mereka yang digerakan oleh dorongan dan moti4asi yang kuat di dalam diri.00 8.00 RM &00.idak kira samaada moti4asi dalaman atau luaran.&.2 PERBELANJAAN KESELURU*AN : RM 3313. .> -anner . . )e!anyakan daripada mereka sentiasa !erhadapan dengan sikap negati" ' menghadapi seperti tidak !erkeyakinan untuk .33 4.#0 C RM 2. TAJUK : 2. 1. Setiap murid !erpotensi untuk mendapat kecemerlangan dalam setiap mata pelajaran' tetapi hakikatnya tidak semua murid mempunyai moti4asi dalaman yang kuat untuk menggerakkan jati diri mereka. RM &>0. PENGENALAN PROGRAM : .00 8.

e. SASARAN PESERTA : 6. Mudah. &>5 orang.e%(an$ dirasakan perlu direalisasikan untuk mem!antu murid. Memiliki sikap arseti" diri ' !erkeyakinan tinggi antara ciri yang akan mem!antu pelajar untuk mem!uat keputusan. • -erdaya saing untuk meningkatkan diri .6!na Sa" !a" . elemen penting yang patut ada oleh setiap pelajar.& 6.masalah' sentiasa pasi" dan merasa rendah diri apa!ila !ersama rakan se!aya.murid tahun 6 ' yang akan menghadapi UPSR pada tahun ini.2 6. Menyedari hakikat ini' P%0$%a. (esteru itu' program ini merupakan satu langkah penting ke arah meningkatkan kesedaran dan keyakinan diri dengan melengkapkan semua pelajar dengan kemahiran diri untuk menghadapi UPSR nanti. &0 orang . 3.% Pelajar tahun 6 / 2008 8() / Urusetia Dasilitator . % orang .akti4iti seharian yang seim!ang !agi mencapai kecemerlangan diri dari aspek jasmani' rohani emosi dan intelek. . 4. Me. OBJEKTIF : Selepas program ' diharapkan pelajar akan dapat 3 • • Mem!ina keyakinan murid untuk le!ih !ersedia menghadapi UPSR. 5.-agi mem!ina semangat supaya !elajar !ersungguh. adalah antara &. RASIOANAL : Pengurusan masa yang !aik ' !ertanggung ja?a! pada diri sendiri serta !erdisiplin elemen . 6. MATLAMAT : Meningkatkan keputusan UPSR dari segi kuantiti dan kualiti.sungguh' dengan penuh keyakinan dan !ersedia untuk menghadapi ca!aran pada era glo!alisasi yang semakin menca!ar.mudahan program ini dapat menjana kesedaran para pelajar untuk sentiasa positi" ' !ersedia dan !erkeyakinan tinggi untuk menghadapi UPSR ' sekaligus akan mem!antu meningkatkan prestasi sekolah pada tahun ini. Mem!erikan pengalaman' pengetahuan dan kemahiran untuk mengendalikan akti4iti.

6 9ama Program .& #. STRATEGI PELAKSANAAN : #.smail $ 1uru -esar + Pen$e%& ! : .arikh =ari . =j.empat 8njuran 3 3 3 3 3 3 M:9(898 S8=S.empoh .8= *:M:R6891 26 ' 2# 7 28 (U9 2008 )hamis ' (umaat 7 Sa!tu % hari 2 malam.2 #. JAWATANKUASA PROGRAM Pena !"a# : . 8hmad Duad !in .!u -apa 7 1uru .ahun 6 Unit -im!ingan dan )aunseling Persatuan .5 #. Pendang 6ake Resort' Pendang. &58 orang 7. 2. 8() . +.n.% #.(umlah Peserta .> #.

Ramli !in 8!dullah Pn. Aaharah !t. Pen'e(a%a : Pn.a(a. Mahmad (uhari !in =ussin :n. Suhaimi !in Md.smail :n.smail :n. Aunaidah !t. Mohd. Mohd. . =assan :n. 5 -il Peserta / Pelajar Urusetia . Shakirah !t. . Ramli !in 8!dullah P) )o)urikulum Pen'e(a%a : :n. =ajjah Shahhiran !t. . 82mi !in mar <. Aakari Ben)a"a%! : Pn.Pn. =assan Se#!a& a"a 3 Pn. @a2id !in (aa"ar P) Pentad!iran :n. =a"i2 !in =amad Pn. .A-ANGAN PERBELANJAAN : 8nggaran per!elanjaan adalah untuk menanggung kos !erdasarkan 3 Te. (amaliah !t. Saad A*LI JAWATANKUASA KERJA Penyelaras 8kti4iti Dasilitator /okumentasi / Siaraya Siaraya Makan / Minum Penginapan )a?alan Pengangkutan 3 3 3 3 3 3 3 3 % :n. Mohd. -akar $P) =:M + Na!6 Pen$e%& ! 3 :n. 82mi !in mar Pen./0" : 26 8 2+ JUN 233+ 4 3 "a%! 2 . Aa!idi !in 8?ang :n.sa :n. &>5 orang &0 orang . Ri2al !in . Aaharah !t.

00 .R89 : .ulis 3 RM &. RM >00 . RM 8#00.2 PERBELANJAAN KESELURU*AN : RM 119 367.50 RM 50. RM 2&#.6 <.2 Penginapan urusetia 3 2 /eluCe Room <. 13.# Makan / Minum Urusetia 3 RM >0 .53 >. RM %00.& .00 C 2 !iji !as $ pergi !alik + -ayaran Dasilitator 3 RM &00 C % orang $ 2 jam + Peralatan 8lat .00 <.5 <.&.00 .&.> <.00 . % orang 15+ 0%an$ An$$a%an Pe%6e(an7aan : <.&.&. .00 <. TENTATIF PROGRAM S.50 C &>5 -anner 3 .&.&.68 RU(U) 68MP. .00 C &0 orang Pengangkutan 3 RM >00.(a" <. RM 800.00 . RM 600.00 .% <.Dasilitator J&.&.& Penginapan ' Makan Minum Peserta 3 &>5 orang C RM 60.

PENGENALAN PROGRAM : . 1.ndi4idu yang !erjaya dalam kehidupan adalah mereka yang digerakan oleh dorongan dan moti4asi yang kuat di dalam diri. -ersemangat ' !erkeyakinan tinggi dan persedian yang mantap ' akan mem!antu pelajar sentiasa !ersikap positi" .tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ?aris serta Persatuan . . Pihak sekolah mengucapkan setinggi. TAJUK : MENJANA SA*SIA* .11.nsyaallah. Setiap murid !erpotensi .EMERLANG 2.!u -apa dan 1uru ' di atas sokongan untuk memantapkan program yang telah dirancang dan disusun oleh pihak sekolah. *emerlang adalah satu perancangan program mencapai impian itu. . . Perancangan yang mantap serta pelaksanaan program yang konsisten akan Menjana Sahsiah moti4asi yang dapat mem!antu untuk mem!antu meningkatkan peratus kelulusan UPSR pada tahun ini.pelajar ini akan di!eri pendedahan teknik menja?a! soalan yang !etul se!elum mereka melangkah ke de?an peperiksaan.anpa sokongan daripada pihak ini' !ukan mudah untuk merealisasikan program seperti ini .idak kira samaada moti4asi dalaman atau luaran. (ustru itu' adalah menjadi hasrat dan matlamat pihak sekolah ' supaya pelajar. PENUTUP : /alam usaha untuk meningkatkan kejayaan dan kecemerlangan UPSR ' mengoptimumkan persedian diri pelajar amatlah penting untuk menuju matlamat terse!ut.

Me. • -erdaya saing untuk meningkatkan diri . Mem!erikan pengalaman' pengetahuan dan kemahiran untuk mengendalikan akti4iti.mudahan program ini dapat menjana kesedaran para pelajar untuk sentiasa positi" ' !ersedia dan !erkeyakinan tinggi untuk menghadapi UPSR ' sekaligus akan mem!antu meningkatkan prestasi sekolah pada tahun ini. 4. (esteru itu' program ini merupakan satu langkah penting ke arah meningkatkan kesedaran dan keyakinan diri dengan melengkapkan semua pelajar dengan kemahiran diri untuk menghadapi UPSR nanti.e%(an$ dirasakan perlu direalisasikan untuk mem!antu murid. elemen penting yang patut ada oleh setiap pelajar.sungguh' dengan penuh keyakinan dan !ersedia untuk menghadapi ca!aran pada era glo!alisasi yang semakin menca!ar. 3.6!na Sa" !a" . RASIOANAL : Pengurusan masa yang !aik ' !ertanggung ja?a! pada diri sendiri serta !erdisiplin elemen . .murid tahun 6 ' yang akan menghadapi UPSR pada tahun ini. Mudah. Menyedari hakikat ini' P%0$%a. adalah antara &.untuk mendapat kecemerlangan dalam setiap mata pelajaran' tetapi hakikatnya tidak semua murid mempunyai moti4asi dalaman yang kuat untuk menggerakkan jati diri mereka.akti4iti seharian yang seim!ang !agi mencapai kecemerlangan diri dari aspek jasmani' rohani emosi dan intelek.e. Memiliki sikap arseti" diri ' !erkeyakinan tinggi antara ciri yang akan mem!antu pelajar untuk mem!uat keputusan.-agi mem!ina semangat supaya !elajar !ersungguh. )e!anyakan dari mereka sentiasa !erhadapan dengan sikap negati" dalam diri mereka sendiri' seperti tidak !erkeyakinan untuk menghadapi masalah' sentiasa pasi" dan merasa rendah diri apa!ila !ersama rakan se!aya. OBJEKTIF : Selepas program ' diharapkan pelajar akan dapat 3 • • Mem!ina keyakinan murid untuk le!ih !ersedia menghadapi UPSR.

.arikh =ari .& 6.5 #. &>5 orang.empat 8njuran 3 3 3 3 3 3 M:9(898 S8=S.% #. &58 orang 7.8= *:M:R6891 && . 8() . &2 (ulai 2008 (umaat 7 Sa!tu 2 hari & malam. 2.2 6.& #.iang.% Pelajar tahun 6 / 2008 8() / Urusetia Dasilitator (umlah Peserta .> #.6 9ama Program . Pusat )okurikulum S) Sungai .empoh . % orang . 6.ahun 6 Unit -im!ingan dan )aunseling Persatuan .2 #.5. . SASARAN PESERTA : 6. MATLAMAT : Meningkatkan keputusan UPSR dari segi kuantiti dan kualiti. STRATEGI PELAKSANAAN : #.!u -apa 7 1uru . &0 orang .

=assan Se#!a& a"a 3 Pn. Aa!idi !in 8?ang % . Saad A*LI JAWATANKUASA KERJA Penyelaras 8kti4iti Dasilitator /okumentasi / Siaraya Siaraya Makan / Minum Penginapan )a?alan 3 3 3 3 3 3 3 :n. Aaharah !t.smail :n. . 8hmad Duad !in . Suhaimi !in Md. Ramli !in 8!dullah Pn. =ajjah Shahhiran !t. . Aunaidah !t. (amaliah !t. Mohd. Mohd.smail :n. Pen'e(a%a : Pn.+. Mahmad (uhari !in =ussin :n. JAWATANKUASA PROGRAM Pena !"a# : .sa :n. @a2id !in (aa"ar P) Pentad!iran :n. =j. 82mi !in mar Pen. Ri2al !in . -akar $P) =:M + Na!6 Pen$e%& ! 3 :n. Ramli !in 8!dullah P) )o)urikulum Pen'e(a%a : :n.smail $ 1uru -esar + Pen$e%& ! : Pn. =a"i2 !in =amad Pn.n. Aakari Ben)a"a%! : Pn. =assan :n. Mohd. Aaharah !t. Shakirah !t.

. )e!anyakan daripada mereka sentiasa !erhadapan dengan sikap negati" ' menghadapi seperti tidak !erkeyakinan untuk .2 PERBELANJAAN KESELURU*AN : RM 3463.& Makan Minum Peserta 3 &>5 orang C RM 20.ndi4idu yang !erjaya dalam kehidupan adalah mereka yang digerakan oleh dorongan dan moti4asi yang kuat di dalam diri. .&. PENGENALAN PROGRAM : .33 1. &>5 orang &0 orang % orang 15+ 0%an$ An$$a%an Pe%6e(an7aan : <.% -ayaran Dasilitator 3 RM &00 C % orang $ 2 jam + .<.00 <. .&. RM %00.00 <. RM 2<00.5 -il Peserta / Pelajar Urusetia Dasilitator J&.00 .00 ./0" : 11 : 12 J&(a! 233+ 4 2 "a%! 1 .a(a.(a" <. Setiap murid !erpotensi untuk mendapat kecemerlangan dalam setiap mata pelajaran' tetapi hakikatnya tidak semua murid mempunyai moti4asi dalaman yang kuat untuk menggerakkan jati diri mereka. .A-ANGAN PERBELANJAAN : 8nggaran per!elanjaan adalah untuk menanggung kos !erdasarkan 3 Te.00 <.2 Makan / Minum Urusetia / Dasilitator 3 &% orang C 20.&.& .idak kira samaada moti4asi dalaman atau luaran. TAJUK : 2. RM 260 . .

MATLAMAT : Meningkatkan keputusan UPSR dari segi kuantiti dan kualiti.e.mudahan program ini dapat menjana kesedaran para pelajar untuk sentiasa positi" ' !ersedia dan !erkeyakinan tinggi untuk menghadapi UPSR ' sekaligus akan mem!antu meningkatkan prestasi sekolah pada tahun ini. Me.sungguh' dengan penuh keyakinan dan !ersedia untuk menghadapi ca!aran pada era glo!alisasi yang semakin menca!ar.-agi mem!ina semangat supaya !elajar !ersungguh. RASIOANAL : Pengurusan masa yang !aik ' !ertanggung ja?a! pada diri sendiri serta !erdisiplin elemen . • -erdaya saing untuk meningkatkan diri .6!na Sa" !a" . &0 orang . 5.e%(an$ dirasakan perlu direalisasikan untuk mem!antu murid. Mem!erikan pengalaman' pengetahuan dan kemahiran untuk mengendalikan akti4iti. 4. elemen penting yang patut ada oleh setiap pelajar.akti4iti seharian yang seim!ang !agi mencapai kecemerlangan diri dari aspek jasmani' rohani emosi dan intelek. (esteru itu' program ini merupakan satu langkah penting ke arah meningkatkan kesedaran dan keyakinan diri dengan melengkapkan semua pelajar dengan kemahiran diri untuk menghadapi UPSR nanti. &>5 orang. SASARAN PESERTA : 6. . adalah antara &. 3. OBJEKTIF : Selepas program ' diharapkan pelajar akan dapat 3 • • Mem!ina keyakinan murid untuk le!ih !ersedia menghadapi UPSR. % orang . Mudah. 6.% Pelajar tahun 6 / 2008 8() / Urusetia Dasilitator . Menyedari hakikat ini' P%0$%a.& 6.masalah' sentiasa pasi" dan merasa rendah diri apa!ila !ersama rakan se!aya. Memiliki sikap arseti" diri ' !erkeyakinan tinggi antara ciri yang akan mem!antu pelajar untuk mem!uat keputusan.murid tahun 6 ' yang akan menghadapi UPSR pada tahun ini.2 6.

(umlah Peserta . =j. 2. @a2id !in (aa"ar .empoh .5 #. Pendang 6ake Resort' Pendang.2 #.ahun 6 Unit -im!ingan dan )aunseling Persatuan .n.8= *:M:R6891 26 ' 2# 7 28 (U9 2008 )hamis ' (umaat 7 Sa!tu % hari 2 malam.& #. =ajjah Shahhiran !t. 8hmad Duad !in .> #. &58 orang 7.% #. +.arikh =ari . Mohd. -akar $P) =:M + Na!6 Pen$e%& ! 3 :n.6 9ama Program . 8() .smail $ 1uru -esar + Pen$e%& ! : Pn. JAWATANKUASA PROGRAM Pena !"a# : . STRATEGI PELAKSANAAN : #.!u -apa 7 1uru .empat 8njuran 3 3 3 3 3 3 M:9(898 S8=S.

Pen'e(a%a : Pn. Ri2al !in . Aa!idi !in 8?ang :n. Aakari Ben)a"a%! : Pn. =a"i2 !in =amad Pn. Aunaidah !t. 82mi !in mar <. Aaharah !t.smail :n.(a" <. Mahmad (uhari !in =ussin :n. =assan :n. Ramli !in 8!dullah Pn. .A-ANGAN PERBELANJAAN : 8nggaran per!elanjaan adalah untuk menanggung kos !erdasarkan 3 Te. =assan Se#!a& a"a 3 Pn. &>5 orang &0 orang % orang 15+ 0%an$ An$$a%an Pe%6e(an7aan : . Aaharah !t.smail :n. 5 -il Peserta / Pelajar Urusetia Dasilitator J&. .& . Ramli !in 8!dullah P) )o)urikulum Pen'e(a%a : :n. . .P) Pentad!iran :n. Suhaimi !in Md. Mohd. Shakirah !t./0" : 26 8 2+ JUN 233+ 4 3 "a%! 2 . (amaliah !t. Mohd. Saad A*LI JAWATANKUASA KERJA Penyelaras 8kti4iti Dasilitator /okumentasi / Siaraya Siaraya Makan / Minum Penginapan )a?alan Pengangkutan 3 3 3 3 3 3 3 3 % :n. 82mi !in mar Pen.sa :n. . .a(a.

13.5 <.> <. .53 >. RM 8#00.ulis 3 RM &.pelajar ini akan di!eri pendedahan teknik menja?a! soalan yang !etul se!elum mereka melangkah ke de?an peperiksaan. RM >00 .&.& Penginapan ' Makan Minum Peserta 3 &>5 orang C RM 60.&. (ustru itu' adalah menjadi hasrat dan matlamat pihak sekolah ' supaya pelajar.50 RM 50.00 .% <.00 .6 <.00 PERBELANJAAN KESELURU*AN : RM 119 367.&.&.&.&.00 C &0 orang Pengangkutan 3 RM >00. RM 2&#. PENUTUP : /alam usaha untuk meningkatkan kejayaan dan kecemerlangan UPSR ' mengoptimumkan persedian diri pelajar amatlah penting untuk menuju matlamat terse!ut. RM 800.00 . .00 <. -ersemangat ' !erkeyakinan tinggi dan persedian yang mantap ' akan mem!antu pelajar sentiasa !ersikap positi" . RM %00.<.R89 : 11. RM 600.&.00 C 2 !iji !as $ pergi !alik + -ayaran Dasilitator 3 RM &00 C % orang $ 2 jam + Peralatan 8lat .2 Penginapan urusetia 3 2 /eluCe Room <.50 C &>5 -anner 3 .00 .# <.2 Makan / Minum Urusetia 3 RM >0 . TENTATIF PROGRAM S.68 RU(U) 68MP.00 .

.Perancangan yang mantap serta pelaksanaan program yang konsisten akan Menjana Sahsiah moti4asi yang dapat mem!antu untuk mem!antu meningkatkan peratus kelulusan UPSR pada tahun ini.!u -apa dan 1uru ' di atas sokongan untuk memantapkan program yang telah dirancang dan disusun oleh pihak sekolah.sungguh' dengan penuh keyakinan dan !ersedia untuk menghadapi ca!aran pada era glo!alisasi yang semakin menca!ar. *emerlang adalah satu perancangan program mencapai impian itu.nsyaallah. RASIOANAL : .-agi mem!ina semangat supaya !elajar !ersungguh.murid tahun 6 ' yang akan menghadapi UPSR pada tahun ini. .idak kira samaada moti4asi dalaman atau luaran. Menyedari hakikat ini' P%0$%a.6!na Sa" !a" .EMERLANG 2. TAJUK : MENJANA SA*SIA* .ndi4idu yang !erjaya dalam kehidupan adalah mereka yang digerakan oleh dorongan dan moti4asi yang kuat di dalam diri. )e!anyakan dari mereka sentiasa !erhadapan dengan sikap negati" dalam diri mereka sendiri' seperti tidak !erkeyakinan untuk menghadapi masalah' sentiasa pasi" dan merasa rendah diri apa!ila !ersama rakan se!aya. PENGENALAN PROGRAM : . 1. Setiap murid !erpotensi untuk mendapat kecemerlangan dalam setiap mata pelajaran' tetapi hakikatnya tidak semua murid mempunyai moti4asi dalaman yang kuat untuk menggerakkan jati diri mereka. . 3. Me.tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ?aris serta Persatuan . Pihak sekolah mengucapkan setinggi.e.anpa sokongan daripada pihak ini' !ukan mudah untuk merealisasikan program seperti ini .e%(an$ dirasakan perlu direalisasikan untuk mem!antu murid.

Pengurusan masa yang !aik ' !ertanggung ja?a! pada diri sendiri serta !erdisiplin elemen .akti4iti seharian yang seim!ang !agi mencapai kecemerlangan diri dari aspek jasmani' rohani emosi dan intelek.arikh =ari .& 6. . STRATEGI PELAKSANAAN : #. • -erdaya saing untuk meningkatkan diri . . &58 orang 7.2 #.mudahan program ini dapat menjana kesedaran para pelajar untuk sentiasa positi" ' !ersedia dan !erkeyakinan tinggi untuk menghadapi UPSR ' sekaligus akan mem!antu meningkatkan prestasi sekolah pada tahun ini. 5. 4. SASARAN PESERTA : 6. Mudah.& #. 6. OBJEKTIF : Selepas program ' diharapkan pelajar akan dapat 3 • • Mem!ina keyakinan murid untuk le!ih !ersedia menghadapi UPSR.empoh 3 3 3 3 M:9(898 S8=S. &2 (ulai 2008 (umaat 7 Sa!tu 2 hari & malam. MATLAMAT : Meningkatkan keputusan UPSR dari segi kuantiti dan kualiti.> 9ama Program . adalah antara elemen penting yang patut ada oleh setiap pelajar.% Pelajar tahun 6 / 2008 8() / Urusetia Dasilitator (umlah Peserta .2 6.% #. Memiliki sikap arseti" diri ' !erkeyakinan tinggi antara ciri yang akan mem!antu pelajar untuk mem!uat keputusan. &>5 orang. Mem!erikan pengalaman' pengetahuan dan kemahiran untuk mengendalikan akti4iti. &0 orang .8= *:M:R6891 && . (esteru itu' program ini merupakan satu langkah penting ke arah meningkatkan kesedaran dan keyakinan diri dengan melengkapkan semua pelajar dengan kemahiran diri untuk menghadapi UPSR nanti. % orang .

Aaharah !t. =ajjah Shahhiran !t.!u -apa 7 1uru . =j. 8() . +.5 #. Aakari . Pen'e(a%a : Pn. 2.6 .#.empat 8njuran 3 3 Pusat )okurikulum S) Sungai . 8hmad Duad !in .smail $ 1uru -esar + Pen$e%& ! : Pn.n. (amaliah !t. Ramli !in 8!dullah P) )o)urikulum Pen'e(a%a : :n. 82mi !in mar Pen. -akar $P) =:M + Na!6 Pen$e%& ! 3 :n. Mohd.ahun 6 Unit -im!ingan dan )aunseling Persatuan . @a2id !in (aa"ar P) Pentad!iran :n. JAWATANKUASA PROGRAM Pena !"a# : . =assan Se#!a& a"a 3 Pn.iang.

/0" : 11 : 12 J&(a! 233+ 4 2 "a%! 1 . RM 260 .sa :n.00 .&. Mohd.% Peralatan/ 8lat .00 <. =assan <.50 .& . .a(a.Ben)a"a%! : Pn. =a"i2 !in =amad Pn. .&.(a" <. .2 PERBELANJAAN KESELURU*AN : RM 3377. Aunaidah !t. Aaharah !t.50 .5 -il Peserta / Pelajar Urusetia J&.& Makan Minum Peserta 3 &>5 orang C RM 20. .ulis &>5 orang C RM &.2 Makan / Minum Urusetia / Dasilitator 3 &% orang C 20.53 .00 <.&.00 <. &>5 orang &% orang 15+ 0%an$ An$$a%an Pe%6e(an7aan : <. Suhaimi !in Md. RM 2&#.A-ANGAN PERBELANJAAN : 8nggaran per!elanjaan adalah untuk menanggung kos !erdasarkan 3 Te. RM 2<00. Saad A*LI JAWATANKUASA KERJA Penyelaras 8kti4iti Dasilitator 3 3 :n.

R89 : 11. . PENUTUP : /alam usaha untuk meningkatkan kejayaan dan kecemerlangan UPSR ' mengoptimumkan persedian diri pelajar amatlah penting untuk menuju matlamat terse!ut.68 RU(U) 68MP. TENTATIF PROGRAM S. 13.4. >.

nsyaallah.ndi4idu yang !erjaya dalam kehidupan adalah mereka yang digerakan oleh dorongan dan moti4asi yang kuat di dalam diri. *emerlang adalah satu perancangan program mencapai impian itu. .-ersemangat ' !erkeyakinan tinggi dan persedian yang mantap ' akan mem!antu pelajar sentiasa !ersikap positi" .tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ?aris serta Persatuan .EMERLANG 2.idak kira samaada moti4asi dalaman atau luaran. Perancangan yang mantap serta pelaksanaan program yang konsisten akan Menjana Sahsiah moti4asi yang dapat mem!antu untuk mem!antu meningkatkan peratus kelulusan UPSR pada tahun ini.pelajar ini akan di!eri pendedahan teknik menja?a! soalan yang !etul se!elum mereka melangkah ke de?an peperiksaan. TAJUK : MENJANA SA*SIA* . Pihak sekolah mengucapkan setinggi. Setiap murid !erpotensi untuk mendapat kecemerlangan dalam setiap mata pelajaran' tetapi hakikatnya tidak semua murid mempunyai moti4asi dalaman yang kuat untuk menggerakkan jati diri mereka. (ustru itu' adalah menjadi hasrat dan matlamat pihak sekolah ' supaya pelajar. PENGENALAN PROGRAM : .anpa sokongan daripada pihak ini' !ukan mudah untuk merealisasikan program seperti ini . . 5 1.!u -apa dan 1uru ' di atas sokongan untuk memantapkan program yang telah dirancang dan disusun oleh pihak sekolah. )e!anyakan dari mereka sentiasa !erhadapan dengan sikap negati" dalam diri mereka sendiri' seperti tidak . .

Mudah.e. Mem!erikan pengalaman' pengetahuan dan kemahiran untuk mengendalikan akti4iti.mudahan program ini dapat menjana kesedaran para pelajar untuk sentiasa positi" ' !ersedia dan !erkeyakinan tinggi untuk menghadapi UPSR ' sekaligus akan mem!antu meningkatkan prestasi sekolah pada tahun ini. &>5 orang.e%(an$ dirasakan perlu direalisasikan untuk mem!antu murid.2 Pelajar tahun 6 / 2008 8() / Urusetia . elemen penting yang patut ada oleh setiap pelajar. 6. Me.sungguh' dengan penuh keyakinan dan !ersedia untuk menghadapi ca!aran pada era glo!alisasi yang semakin menca!ar.murid tahun 6 ' yang akan menghadapi UPSR pada tahun ini. RASIOANAL : Pengurusan masa yang !aik ' !ertanggung ja?a! pada diri sendiri serta !erdisiplin elemen . • -erdaya saing untuk meningkatkan diri . OBJEKTIF : Selepas program ' diharapkan pelajar akan dapat 3 • • Mem!ina keyakinan murid untuk le!ih !ersedia menghadapi UPSR. SASARAN PESERTA : 6.6!na Sa" !a" . Menyedari hakikat ini' P%0$%a.!erkeyakinan untuk menghadapi masalah' sentiasa pasi" dan merasa rendah diri apa!ila !ersama rakan se!aya. . (esteru itu' program ini merupakan satu langkah penting ke arah meningkatkan kesedaran dan keyakinan diri dengan melengkapkan semua pelajar dengan kemahiran diri untuk menghadapi UPSR nanti. &0 orang . 3. 4. Memiliki sikap arseti" diri ' !erkeyakinan tinggi antara ciri yang akan mem!antu pelajar untuk mem!uat keputusan. MATLAMAT : Meningkatkan keputusan UPSR dari segi kuantiti dan kualiti.& 6. 5.-agi mem!ina semangat supaya !elajar !ersungguh. adalah antara &.akti4iti seharian yang seim!ang !agi mencapai kecemerlangan diri dari aspek jasmani' rohani emosi dan intelek.

JAWATANKUASA PROGRAM Pena !"a# : .empoh . % orang .6 9ama Program .2 #.!u -apa 7 1uru .8= *:M:R6891 26 ' 2# 7 28 (U9 2008 )hamis ' (umaat 7 Sa!tu % hari 2 malam.% #. STRATEGI PELAKSANAAN : #. +.6. 8() . -akar $P) =:M + .arikh =ari .empat 8njuran 3 3 3 3 3 3 M:9(898 S8=S.& #.ahun 6 Unit -im!ingan dan )aunseling Persatuan .% Dasilitator (umlah Peserta .smail $ 1uru -esar + Pen$e%& ! : Pn.> #. =j. &58 orang 7.5 #. Pendang 6ake Resort' Pendang. =ajjah Shahhiran !t. 8hmad Duad !in . 2.n.

smail :n. 5 -il Peserta / Pelajar Urusetia Dasilitator J&. Mohd. Aakari Ben)a"a%! : Pn. Suhaimi !in Md. Pen'e(a%a : Pn. Aa!idi !in 8?ang :n. =assan :n. 82mi !in mar Pen.Na!6 Pen$e%& ! 3 :n. Ramli !in 8!dullah Pn. Aaharah !t. . Mohd. @a2id !in (aa"ar P) Pentad!iran :n. =a"i2 !in =amad Pn. . Ri2al !in .sa :n. =assan Se#!a& a"a 3 Pn.a(a. Aaharah !t. 82mi !in mar <. . Aunaidah !t. (amaliah !t./0" : 26 8 2+ JUN 233+ 4 3 "a%! 2 . . Mohd. Mahmad (uhari !in =ussin :n.A-ANGAN PERBELANJAAN : 8nggaran per!elanjaan adalah untuk menanggung kos !erdasarkan 3 Te. &>5 orang &0 orang % orang 15+ 0%an$ . Shakirah !t. . .smail :n. Ramli !in 8!dullah P) )o)urikulum Pen'e(a%a : :n.(a" . Saad A*LI JAWATANKUASA KERJA Penyelaras 8kti4iti Dasilitator /okumentasi / Siaraya Siaraya Makan / Minum Penginapan )a?alan Pengangkutan 3 3 3 3 3 3 3 3 % :n.

00 C &0 orang Pengangkutan 3 RM >00. 13. RM %00.% <.R89 : 11.2 Penginapan urusetia 3 2 /eluCe Room <.& An$$a%an Pe%6e(an7aan : <.00 <.# Makan / Minum Urusetia 3 RM >0 .& Penginapan ' Makan Minum Peserta 3 &>5 orang C RM 60. TENTATIF PROGRAM S.00 . RM >00 .50 C &>5 -anner 3 .68 RU(U) 68MP. RM 800.50 RM 50.&.&. .53 >.00 .&.5 <.&.ulis 3 RM &.00 <.> <.&.<.&. RM 600.00 .2 PERBELANJAAN KESELURU*AN : RM 119 367.00 C 2 !iji !as $ pergi !alik + -ayaran Dasilitator 3 RM &00 C % orang $ 2 jam + Peralatan 8lat .00 .6 <. RM 8#00.&.00 . PENUTUP : . RM 2&#.

*emerlang adalah satu perancangan program mencapai impian itu. Pihak sekolah mengucapkan setinggi.tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ?aris serta Persatuan .!u -apa dan 1uru ' di atas sokongan untuk memantapkan program yang telah dirancang dan disusun oleh pihak sekolah. . (ustru itu' adalah menjadi hasrat dan matlamat pihak sekolah ' supaya pelajar. -ersemangat ' !erkeyakinan tinggi dan persedian yang mantap ' akan mem!antu pelajar sentiasa !ersikap positi" . 5 .pelajar ini akan di!eri pendedahan teknik menja?a! soalan yang !etul se!elum mereka melangkah ke de?an peperiksaan. .anpa sokongan daripada pihak ini' !ukan mudah untuk merealisasikan program seperti ini .nsyaallah. Perancangan yang mantap serta pelaksanaan program yang konsisten akan Menjana Sahsiah moti4asi yang dapat mem!antu untuk mem!antu meningkatkan peratus kelulusan UPSR pada tahun ini./alam usaha untuk meningkatkan kejayaan dan kecemerlangan UPSR ' mengoptimumkan persedian diri pelajar amatlah penting untuk menuju matlamat terse!ut.

5 .