Anda di halaman 1dari 17

PEMIKIRAN DARIPADA PERSPEKTIF ISLAM

pelajar akan dapat:  Menerangkan kemuliaan akal dalam konteks Islam.  Menjelaskan kepentingan berfikir menurut ajaran Islam.  Menghuraikan pemikiran daripada perspektif Islam  Menjelaskan konsep pemikiran yang diutarakan oleh Ibnu Khaldun dan Imam AlGhazali. .OBJEKTIF • Di akhir sesi.

Kebahagiaan dan kesengsaraan abadi manusia di hart akhirat ditentukan oleh penilaian dan kebijaksanaan akalnya. manusia berpeluang meningkatkan pencapaian dirinya sama ada untuk kehidupan dunia ataupun bekalan di hari akhirat. Hanya golongan yang berakal sahaja yang dipertanggungjawabkan untuk melakukan sesuatu ibadah. Akal dijadikan tempat bergantungnya hukum. Akal memandu manusia kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.KEMULIAAN AKAL • Akal fikiran merupakan anugerah Allah SVVT yang paling utama kepada manusia dan menjadi kriteria terpenting yang membezakan mereka daripada makhluk selainnya. sedangkan mereka yang tidak berakal dikecualikan. • • . Menerusi akal.

w.KEPENTINGAN BERFIKIR • Islam menjadikan berfikir sebagai satu kemestian ke atas semua manusia. • Berfikir dianggap sebagai bentuk ibadah yang tertinggi. • Pemikiran ini seterusnya membawa kepada keyakinan tentang kewujudan dan keagungan Allah s. .t. • Berfikir mengangkat martabat manusia.

Pemikiran Islam menekankan dua kaedah berfikir: — Nacillyyah kaedah berfikir yang bersumberkan wahyu • • Berhubung perihal keimanan yang mana dalilnya adalah jelas dan tidk boleh disangkal dengan logik akal — Aqliyyah kaedah berfikir yang berteraskan wahyu dengan akal sebagai pembantu • Akal sebagai alat memahami wahyu Allah yang disampaikan menerusi perantaraan al-Quran dan Hadis.PEMIKIRAN ISLAM • • • Pemikiran Islam ialah cara berfikir yang berteraskan wahyu dan sunnah iaitu berpandukan Al-Quran dan Hadis. .

sejarah dan sosiologi. • Antara pemikirannya dikemukakan dalam teori kemasyarakatan (sosiologi).PEMIKIRAN IBNU KHALDUN • Ibnu Khaldun (1332-1406) ialah cendekiawan Islam yang banyak menyumbang dalam pelbagai bidang sains kemanusiaan antaranya falsafah. sains politik. teori ekonomi dan falsafah pendidikan. • Antara karya penulisan beliau yang masyhur ialah Muqaddimah. . buku pendahuluan bagi Kitab Al-Ibrar yang mengulas teori ketamadunan yang kini menjadi nijukan ilmuwan Islam dan pengkaji Barat.

pendidikan adalah suatu proses. Ilmu pengetahuan boleh dikelaskan kepada dua jenis iaitu: tradisionai (Nagliyah) yang bersumber dari al-Quran dan Hadis sepertl ilmu tafsir. Ilmu-ilmu falsafahirasional (Agliyah) yang diperolehnya melalui kemampuan untuk berfikir. "Kita belajar menggunakan mata. Semua organ tubuh itu mendukung kita dalam proses pembelajaran demi mendapat ilmu pengetahuan. telinga.TEORI EPISTEMOLOGI IBNU KHALDUN • Menurut Ibnu Khaldun." ungkapnya. mulut. di mana manusia secara sedar menangkap. ilmu figah dan ilmu tasawuf. dan tangan. dan menghayati perlstiwa-peristiwa alam sepanjang zaman. • • • . menyerap. kaki. • • Ilmu pengetahuan diperoleh melalui organ-organ tubuh yang dibenkan oleh Tuhan.

Ilmu agliyah. • • . ilmu matematik dan ilmu-ilmu lain yang membantu mempelajari agama. yang terdiri dad tafsir.TEORI EPISTEMOLOGI IBNU KHALDUN • Tuntutan untuk mempelajari ilmu (mengikut kepentingan): • • • Ilmu agama (syariat). hadis dan figah. Dua kelompok ilmu yang pertama merupakan ilmu yang dipelajari kerana faedah dari ilmu itu sendiri. manakala ilmu alat merupakan ilmu yang diperlukan bagi mempelajari ilmu golongan pertama. yang terdiri dari ilmu bahasa Arab. Ilmu atat yang membantu mempelajari ilmu falsafah. iaitu ilmu logik. yang terdiri dad ilmu sains dan ilmu ketuhanan (metafizik) Ilmu alat yang membantu mempelajari ilmu agama (syariat).

 Menyiapkan seseorang dad muzik.TUJUAN PENDIDIKAN • Terdapat enam tujuan yang pendidikan. iaitu  Menyiapkan seseorang dari  Menyiapkan seseorang dari  Menyiapkan seseorang dad  Menyiapkan seseorang dari  Menyiapkan seseorang dad pemikiran seseorang dapat atau keteramptlan tertentu. khat. syair. seni bina .

. segi vokasional atau pekerjaan. di sini terrnasuk dan lain-lain. segi pemikiran.• hendak dicapai melalui  segi keagamaan  segi akhlak.  segi kemasyarakatan atau sosial. sebab dengan memegang berbagai pekerjaan  segi kesenian.

• menggunakan satu buku untuk satu tajuk pada satu masa. • setiap sesi pembelajaran boleh diselangi dengan masa rehat. • melaksanakan kaedah berdialog atau diskusi. pendidikan dilakukan secara bertahap dan melibatkan pengulangan. .PRINSIP PENYAMPAIAN ILMU • ilmu yang disampaikan sesuai dengan usia dan kemampuan akal pelajar.

• Menuntut ilmu adalah wajib bagi semua orang. • Tujuan pendidikan: mencapai keredaan Allah. . • Mendapat gelaran "Hujjatul Islam" • Antara karya beliau yang sangat berpengaruh ialah Tahafut al-Falasifah dan Ihya Ulumuddin.PEMIKIRAN: IMAM AL-GHAZALI • Nama lengkap: Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi. • Hasil pemikirannya dikemukakan dalam teori epistemologi dan motivasi.

TAHAP ILMU • • • Menurut AI-Ghazali tahap ilmu ditentukan berdasarkan kepada salah satu daripada tiga perkara: Melihat kepada usaha yang digunakan untuk menguasainya cth: Ilmu aoliyah dan ilmu bahasa • • • • • Melihat kepada manfaat-manfaat yang diperoleh cth: Ilmu pertanian dan ilmu pertukangan Melihat kepada tempat mempelajari ilmu tersebut. cth: Di universiti dan di sekolah Ilmu yang paling utama adalah ilmu agama. .

iaitu: • • • Ilmu-ilmu yang perlu dipelajari (al-mahmud) Terbahagi kepada 2: ilmu yang fardu 'ain untuk dipelajari: iaitu ilmu yang meliputi ilmu teologi sepedunya hingga is yakin tentang Allah. kemudian ilmu syariat hingga is faham akan apa yang harus ditinggalkan dan apa yang harus dilakukan. . terdapat 2 kategori ilmu. filsafat hanya dalam dasar untuk keperluan kedoktoran dan matematik.KATEGORI ILMU • Menurut Al-Ghazal. Seperti ilmu nujum untuk mengetahui letak kiblat. beliau masih memberi toleransi dengan mengatakan sepertunya saja demi kebaikan. ilmu nujum dan falsafah. Namun. • • • ilmu yang hanya fardu kifayah untuk dipelajari: selain daripada ilmu fardu ain. Ilmu-ilmu yang tidak perlu dipelajari (al-madmum) Ilmu yang dapat menyesatkan seperti ilmu sihir.

dan keburukan sifat • Memberl tumpuan sepenuhnya dalam pembelajaran • Menghormati ilmu dan guru • Mengelak daripada mendengar perselisihan yang terjadi di antara manusia • Mempelajari sesuatu ilmu sehingga menguasainya • Menetapkan tujuan pendidikan hanya kerana Allah .ETIKA BELAJAR • Membersihkan jiwa dari kejelikan akhlak.

ETIKA MENGAJAR • Mewujudkan hubungan positif di antara guru dengan pelajar • Meneladani Rasul • Sentiasa menasihati pelajar • Menyampaikan ilmu mengikut keupayaan pelajar .

dan antara kebenaran dan kebatilan Ketajaman akal juga membolehkan manusia memperoleh ilmu dan keterampilan serta membina peradaban yang tinggi. guru dan pelajar perlu mematuhi beberapa .RUMUSAN • • • • • • Akal manusia merupakan kekuatan atau potensi terbesar yang dianugerahkan oleh Allah S.W. Dalam pendidikan.T la membezakan antara manusia dan haiwan. . menuntut ilmu adalah wajib terutamanya ilmu agama. Menurut lbnu Khaldun dan Imam Al-Ghazali. Pemikiran daripada perspektif Islam mementingkan penggunaan akal tetapi bukan terhadap perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh syarak.Aka atau adab. Berfikir merupakan amalan yang sangat dituntut dalam Islam dan berupaya memandu manusia untuk mencapaj keredhaan Allah.