Anda di halaman 1dari 6

KERTAS CADANGAN PROGRAM KECEMERLANGAN 1 MALAYSIA PMR DAN SPM SIRI 1 TAHUN 2011 1.

0 PENDAHULUAN Kejayaan yang cemerlang tidak akan datang bergolek sebaliknya semua pelajar hendaklah berusaha secara konsisten dan berterusan untuk memastikan kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan. Jadi, pelajar perlu mengaplikasikan kemahiran belajar yang betul dan mempunyai motivasi serta keazaman yang tinggi untuk berjaya dalam peperiksaan PMR dan SPM. Program Kecemerlangan Malaysia PMR !an SPM Siri ini diadakan adalah bertujuan untuk memantapkan lagi kemahiran teknik menja"ab soalan peperiksaan sebagai persediaan untuk menghadapi cabaran terbesar dalam kehidupan mereka sebagai pelajar iaitu peperiksaan PMR dan SPM. 2.0 #. #.# #.& 3.0 &. &.# &.& &.' 4.0 • • 5.0 MATLAMAT Melahirkan individu yang bersikap positi$ dalam menghadapi cabaran hidup terutama dalam mengharungi peperiksaan. Melahirkan pelajar yang benar%benar bersedia sebelum menghadapi peperiksaan. Mempersiapkan diri dan meningkatkan keyakinan diri pelajar agar dapat menja"ab soalan peperiksaan dengan cemerlang. OBJEKTIF Memberikan pendedahan tentang teknik menja"ab soalan yang betul dan tepat. Memupuk pelajar agar mengamalkan situasi pembelajaran yang berteraskan peperiksaan. Memberi motivasi dan yakin diri untuk memantapkan lagi persediaan minda mereka menjelang "aktu peperiksaan. Membentuk jati diri yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. SASARAN & ' orang pelajar tingkatan & #&( orang pelajar tingkatan ) TARIKH, HARI DAN MASA ' Mac #* +,snin- %..&* pagi hingga '.** petang +SPM) Mac #* +Selasa- %..&* pagi hingga .&* tengahari +Pelajar PMR/SPM( Mac #* +Rabu- %..&* pagi hingga .&* tengahari +Pelajar PMR/SPMTEMPAT !e"an Mutahir+SPM- dan !e"an 0lok 1+PMR-, SMK 2un Mutahir, Melaka PENGANJUR Panitia%Panitia Mata Pelajaran dan 3nit 0imbingan dan Kaunseling SUMBER PENDAPATAN DAN ANGGARAN PERBELANJAAN !uit Kecemerlangan Kerajaan 4egeri Melaka +5ayasan Melaka-. (Sila rujuk lampiran A) INPUT

6.0 .0 !.0

".0

.......(2 M$34$. M3S28..0 JA#ATANKUASA Semua Pentadbir Sekolah..Melaka ..... Ketua Panitia Mata Pelajaran.......... 7<=K8P=5 0.. P$%&'(&(% J(%)*( P(%...8Setiausaha. Program Kecemerlangan Malaysia PMR dan SPM #* . +:8J...1eramah dan 0engkel 10.........48982..0 PENUTUP Semoga program yang dirancang ini dapat dijalankan dengan lancar dan seterusnya dapat membantu semua pelajar untuk mempertingkatkan prestasi akademik dan lulus dengan cemerlang dalam PMR dan SPM #* .........Melaka ...0/0 13........ +73R..4 5343SPengetua......1 12........... SMK 2un Mutahir 0atu 0erendam...... SMK 2un Mutahir 0atu 0erendam.2 P$%&'(&(% J(%)*( P$%+$* %Perubahan tingkahlaku serta sikap terhadap pengajaran dan pembelajaran.(%) %Keputusan peperiksaan bagi setiap mata pelajaran se"aktu ujian dan Peperiksaan..0 JADUAL TENTATIF PROGRAM (Sila rujuk lampiran C) PENILAIAN PROGRAM 12.....0 12. !isediakan oleh..... 02 :J. Kerjasama daripada semua pihak untuk menjayakan program ini amatlah diperlukan dan seterusnya tema program ini iaitu 1K$ A. 6uru%6uru Mata Pelajaran.. ...'(%) D(% T$.(%) P$%&'(&(% K/... (Sila rujuk lampiran BI dan BII) 11........ !isahkan oleh..... 6uru 1emerlang dan 6uru 0imbingan dan Kaunseling. %Keputusan Peperiksaan PMR dan SPM 12...3 B-....7&'(%) 20108 dapat direalisasikan.5&%)*(5*(% P$%6(4(&(% A*(+$3&* Y(%) C$3$..

'.** )*.06- ANGGARAN PERBELANJAAN SPM 1.**-PCG RM .** RM )*.** RM )*.LAMPIRAN A PENYATA KE#ANGAN PROGRAM KECEMERLANGAN 1 MALAYSIA PMR DAN SPM SIRI 1 2011 ANGGARAN PENDAPATAN 1.**+P.'. 1!.** D # :ariC RM& **.**+P.Makan minum guru ?#* guru @RM(. 12.** RM3 4.**+P. 1". !. Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Ma ema ik Sains Ge#gra$i Sejarah Pendidikan Islam Bahasa Cina RM RM RM RM RM RM RM RM )*.** RM )*. 12.**C 2.06RM #**.** RM )*.** RM )*.#*.** RM )*.**C iv.00 1. PIBG J/3'(2 ANGGARAN PERBELANJAAN PMR RM&./ ?#* guru @RM). 3.** +P. 13. 3.06RM3 4. M(*(%9M&%/3 AJK G/.** RM )*.** )*. #'.8lat tulis perbengkelan ? # kumpulan @ ' helai A 'B helai @ *.** RM )*.** RM )*. '.06RM &**.00 JUMLAH PERBELANJAAN .Pen marker ?# dozen @RM ).**-PCG &*.**+P.** )*.** RM )*. &.** Ceramah Motivasi SPM Ceramah Motivasi PMR A'(5(%9K$.** RM )*.** RM )*. %.** )*.0ahan modul edaran pelajar ? #*@RM'.**C iii. !. 2.** RM )*.** )*.** RM'B*.06RM #**. 1%.** RM )*.** RM )*. RM.**-PIBG.** RM )*..** RM )*.Makan minum pelajar? #* @ RM(.** RM )*.'. 1'.** RM )*.** RM )*.**C v.** RM #**. 11. 1&.** )*. Bahasa Inggeris /er as 1 Bahasa Inggeris /er as 2 Ma ema ik M#den Sejarah Pendidikan Islam Pendidikan M#ral 0i1ik /imia Bi#l#gi Ma ema ik 4am5ahan Prinsip Perakaunan )k#n#mi Asas Pendidikan Seni 6isual Perdagangan /esusas eraan Melayu Sains Sukan Bahasa Cina Sains RM BM. ".** )*. ". RM #*./%):B$%)*$'.)*C ii.** +5uran Peserta- RM BM. &.5(0 M(2. 13. 2. %. P>R0>46K>=84 M<!3= K<MS8S BA(ASA M)*A+. i.

adhilah binti Mohamad +!e"an 0lok 1E >n. Manja 0t Md. Jamil 0in 4aseh >n. Khoo 8h Seng 6uru%guru mata pelajaran yang terlibat Pembayaran Penceramah / 1enderamataE Ketua Panitia Mata Pelajaran !okumentasi . .:aji 7olkaply bin 5unus +Pengetua SMK2MuE :jh Kamariah 0t :j <thman +6PK SMK2MuE >n. 4aib Pengerusi # 4aib Pengerusi & 4aib Pengerusi ' 4aib Pengerusi ) Setiausaha 4aib S3 4aib S3 # 0endahari 0uku Program Jemputan Penceramah Penda$taran Pengerusi Majlis Persiapan !e"an E 2n. :amzah 0in Md 5uso$ >n. 4azrul . 8bd. Siti Mariam 0t :ussin +6uru 0/KE 1ik Joyce 2an Pei 5ong E Ketua Panitia Mata Pelajaran E Ketua Panitia Mata Pelajaran E Ketua Panitia Mata Pelajaran E >n. Khairuddin bin 8hmad +!e"an Mutahir>n. 8bd. 7urina"ati 0t :j Musta$$a 1ik 8bby =im Sze 1hia E >n.azly bin 1he !in E >n.z"an bin Rejab +!e"an 0lok 1>n. Musta$$a +6uru 0/KE >n. Mohd !a"ud 0in 8hmad E Pn. Khairuddin bin 8hmad +6uru 0/KE 1ik 8bby =im Sze 1hia +6uru 0/KE Pn. 8nuar bin =asim E Penga"as P8 Sistem E Pn.otogra$i P. Mohammad bin Jaamat >n. Ra"iyah binti 8hmad +!e"an MutahirE Pn. Kadir bin . 6ha$ar bin 5ahya +6PK :>M SMK2MuE >n. 6hani 0in . 7urina"ati 0t :j. . 1hong 4yong Soon +K>n. Muhammad Radhi bin Masah +6PK KoKurikulumE 3staz :aji Sajat 0in 8hmad +6PK Pendidikan KhasE Pn. Kamaruddin bin Musa >n.8 Sistem =aptop / =1! Ka"alan !isiplin . !oli +6PK PetangE Pn.LAMPIRAN B JA#ATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN 1 MALAYSIA PMR DAN SPM SIRI 1 2011 Pengerusi 4aib Pengerusi .dris Pn.smail >n. Siti Mariam 0t :ussin E >n.

Memastikan kerusi di susun di tempat yang sepatutnya. . Kadir bin . 8bd. >n. Mohammad bin Jaamat >n. Kamaruddin bin Musa >n. Memastikan pelajar%pelajar senyap semasa program dijalankan dan membantu pelajar jika pelajar tersebut menghadapi sebarang masalah. Memastikan semua pelajar yang hadir menda$tar pada hari penda$taran.LAMPIRAN B II JA#ATANKUASA KERJA PROGRAM KECEMERLANGAN 1 MALAYSIA PMR DAN SPM SIRI 1 TAHUN 2011 B&' N(3( . 1hong 4yong Soon +K>n. Mengambil gambar semasa program dijalankan. F.azly bin 1he !in +!e"an Mutahir>n. Menghubungi penceramah undangan secepat mungkin dan bersedia dengan bahan%bahan untuk disampaikan kepada pelajar jika penceramah tidak dapat hadir Memastikan peralatan P8 sistem ber$ungsi dengan baik. *..&%6&(% T/)(0(% Merancang rupa bentuk dan kandungan buku program. 5uso$ >n. Musta$$a 1ik 8bby =im Sze 1hia Pn. Khoo 8h Seng 6uru%guru mata pelajaran yang terlibat semasa program dijalankan !isiplin dan Kebajikan Pelajar . 7urina"ati 0t :j. Memastikan de"an dalam keadaan bersih. Memastikan kerusi di susun di tempat yang sepatutnya. '. >n. 8bd. 6hani bin .otogra$i !okumentasi =aptop / =1! P$. Jamil 0in 4aseh >n. ). >n. 4azrul . Mohd !a"ud 0in 8hmad Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran Persiapan !e"an Mutahir Persiapan !e"an 0lok 1 Jemputan Penceramah (. Ra"iyah binti 8hmad +!e"an MutahirPn. 1ik Joyce 2an Pei 5ong #. 8nuar =asim +!e"an 0lok 1>n. Menyiapkan borang penda$taran. B.adhilah binti Mohamad +!e"an 0lok 1- P8 Sistem . . :amzah bin Md. Ketua Panitia Mata Pelajaran J(<(5(%*/(0( 0uku Program Penda$taran &. Muhammad .dris Pn.zuan 0in Rejab+K>n. 3ntuk menghasilkan laporan bergambar selepas program dijalankan. Mencetak buku program. Memastikan peralatan laptop dan lcd disediakan dan dipasang sebelum ceramah bermula serta disimpan semula di makmal selepas program dijalankan. Siti Mariam 0t :ussin Pn. Memastikan de"an dalam keadaan bersih.smail >n. Khairuddin bin 8hmad +K>n.

(..slam PMR G 0ahasa 1ina PMR Penda$taran Kemahiran :idup PMR 0ahasa .**% #.**% .**% *.))am B.**am *.&*pm #.**pm Penda$taran Sejarah PMR Penda$taran Sains PMR N-5( >B$%)*$' M(5( 4$'(.. .&*am Penda$taran 0ahasa Melayu Kertas # Rehat 0engkel Komsas 0M SPM +KelasRehatGSolat 0engkel Komsas 0M SPM +KelasPenda$taran 1eramah Motivasi Matematik Moden SPM Rehat 0ahasa 1ina SPM Penda$taran 0ahasa .(% '(&% (*(% +&.&*am F.0$*-'(2(% 12.**%F.&*am ..&*%'.&*pm .**am .))am B.&*%.**pm '.&*am F. .&*%..nggeris PMR .&*am *.&*% . ) Mac #* +SelasaB.LAMPIRAN C JADUAL TENTATIF PROGRAM KECEMERLANGAN 1 MALAYSIA PMR DAN SPM SIRI 1 2011 BIL TARIKH MASA AKTI=ITI PELAJAR SPM :DE#AN MUTAHIR.5(*'/* *$4(+( 4&%+((%. AKTI=ITI PELAJAR PMR :DE#AN BLOK C.nggeris SPM PerdaganganGPrinsip 8kaun Rehat Matematik 2ambahan SPM Penda$taran Sejarah SPM Penda$taran Sains SPM Penda$taran 6eogra$i PMR Rehat 0ahasa Melayu PMR Penda$taran 1eramah Motivasi Matematik PMR Rehat Pend.))am .&*%.**% *.&*% .&*% .**% . Mac #* +KhamisB Mac #* +Jumaat. .))am B.sninB.. ..**pm &...('(%*(% 4(+( <(*5/ 4$.**am .**am ).&*% .&*% ...&*%.00?1.30 4$5(%) >T$. ' Mac #* +.**pm .**% *.&*% #.&*%. ( Mac #* +Rabu.**%F..))am #.