Anda di halaman 1dari 85

LOGO SEKOLAH

FAIL MEJA
JAWATAN DAN GRED :

NAMA SEKOLA
Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan
NAMA AGENSI ALAMAT NO.TELEFON NO.FAKS EMEL : : : : :

ISI KANDUNGAN
!IL TAJ"K Kulit Isi Kandungan Maklumat P ga!ai Lata# $ lakang S k%la& (isi dan Misi S k%la& )As#ama O+, kti- S k%la& ) As#ama /a#ta O#ganisasi S k%la& /a#ta O#ganisasi As#ama /a#ta O#ganisasi E23% As#ama P #in3ian S na#ai Tugas S na#ai Tugas6 Kuasa dan 7u+ungan P ga!ai P#%s s K #,a Utama6 /a#ta Ali#an 8 S na#ai S mak 10.1 P 10." P 10.' P 10.* P 10.. P 10.0 P 10.1 P 10.4 P 10.5 P 10.10 P 10.11 P 10.1" P K 10.1' P 10.1* P P 11.0 1".0 1'.0 1*.0 1..0 nda-ta#an Dan K masukan Mu#id ngu#usan $ilik9$ilik K&as ngu#usan Sist m Maklumat As#ama :SMA; ngu#usan As t Dan In< nt%#i ngu#usan K !angan As#ama ngu#usan $uku Tunai As#ama ngu#usan P m+ lian ngu#usan P m+a=a#an ngu#usan P lu>usan As t ngu#usan ?u#an As#ama ngu#usan K%nt#ak $ kalan $ #masak ngu#usan K%nt#ak P m+ #si&an ) Ka!alan s lamatan gu#usan K si&atan ngu#usan P n= l ngga#aan $angunan ) #alatan M"KA S"RAT

1.0 ".0 '.0 *.0 ..0 0.0 1.0 4.0 5.0 10.0

N%#ma K #,a S na#ai Undang9undang ) P #atu#an P k liling P #+ nda&a#aan dan P #k&idmatan S na#ai $%#ang ?ang Digunakan S na#ai Tugas 7a#ian

KANDUGAN FAIL ME@A

Objektif Jabatan/Pejabat Senarai Tugas Harian Objektif Bahagian/Unit

("r a Kerja

Carta Organisasi Jabatan/Pejabat

Senarai B"rang&B"rang 'ang %igunakan

Carta Organisasi Ke#u#ukan Pega$ai

Senarai Ja$atankuasa 'ang %iangg"tai

FAIL MEJA

Senarai Tugas/Kuasa %an Hubungan

Senarai Un#ang& Un#ang/Peraturan

Peraturan&Peraturan Penta#biran

Senarai Se ak/Che!klist Carta Aliran Kerja

Pr"ses Kerja

1.0 MAKLUMAT PEGAAAI PEN#ELIA ASRAMA

NAMA

JAWATAN

AKIKI

GRED JAWATAN

!A AGIAN $ "NIT

TARIK LANTIKAN KE JAWATAN SEKARANG

".0 LATAB $ELAKANG SEKOLA7 .

'.O (ISI DAN MISI SEKOLA7 :ASBAMA. (ISI SEKOLA7 MISI SEKOLA7 .

0 O$@EKTIF SEKOLA7 .*.

..0 /a#ta O#ganisasi S k%la& .

0 /a#ta O#ganisasi As#ama .0.

0 /a#ta O#ganisasi E23% As#ama PENGETUA / GURU BESAR PK HEM KETUA WARDEN KETUA PENYELIA PENYELIA WARDEN PEMBANTU PENGURUSAN MURID EXCO PEMBANGUNAN AKADEMIK EXCO PEMBANGUNAN SAHSIAH EXCO PEMBANGUNAN KOKURIKULUM EXCO PEMBANGUNAN TEKNOLOGI EXCO PEMBANGUNAN PATRIOTISME MURID ASRAMA .1.

M n= diakan $%#ang K masukan k as#ama :Lam>i#an 1.6 /a#ta O#ganisasi E23% . k >ada k tua d%#m untuk ditandatangani. M ngu#uskan > n m>atan mu#id di d%#m9d%#m =ang t la& dit ta>kan. M n= diakan s na#ai in< nt%#i :KEA9PA 1.a!atankuasa > mili&an mu#id masuk as#ama.adi a&li m s=ua#at +agi m n ntukan k#it #ia k masukan mu#id k as#ama. M n #ima s na#ai > n m>atan mu#id +a#u da#i>ada P ng tua)PK 7EM.4. '& PENG"R"SAN !ILIK(!ILIK K AS • • • • M n ntukan > #untukan +ilik =ang di> #lukan. M n ntukan +ilangan d%#m dan > #alatan =ang di> #lukan m ngikut . M n #ima +%#ang k masukan as#ama =ang t la& dil ngka>kan untuk >#%s s > mili&an dan sim>anan # k%d. M mastikan > #a+%t dan > #alatan m n3uku>i.0 PEBIN/IAN SENABAI TUGAS PEN?ELIA ASBAMA %& PENDAFTARAN DAN KEMAS"KAN M"RID • • • • • • • • • • M n. :lam>i#an "6 lam>i#an '. M n= diakan s na#ai nama mu#id =ang dit #ima dan dit%lak.. M ng&anta# $%#ang K masukan As#ama k >ada mu#id +a#u dan m m+ #i +%#ang ta!a#an s mula k >ada mu#id lama. M ngangg%tai . M m+ #i s na#ai in< nt%#i :KEA9PA 1.umla& mu#id =ang dit ta>kan..

a :lam>i#an *. M la+ l + kalan m ngikut n%m+%# si#i =ang t la& dit ta>kan %l & P ga!ai As t s masa m n m>atkan > #alatan di as#ama. M n= diakan k #tas k #. M n= diakan 3adangan angga#an + lan. .ukan. M nda>atkan Su#at P nu#unan Kuasa m ngu#us k !angan as#ama da#i P ng tua)Gu#u $ sa#. )& PENG"R"SAN SISTEM MAKL"MAT ASRAMA *SMA+ • • • • M ng maskini -ail9-ail maklumat mu#id untuk #u.adi A@K P ngu#usan As t Ali& K #a. M mastikan ta&a> k + #si&an +ilik9+ilik =ang dit ntukan. M ng maskini data mu#id da#i masa k s masa. M n= diakan $%#ang KEA. M n #ima + kalan da#i>ada P ga!ai As t + #sama d ngan Si. .aan :@KPAK. . M masukkan data mu#id.. 3adangan akti<iti)>#%g#am as#ama.il Akuan P n #imaan :SAP.a m ngu#us :LP$T6 $antuan Makanan As#ama6?u#an Makan6 ALMA dan P l+agai.& PENG"R"SAN ASET DAN IN-ENTORI • • • • M n.PA 1 m ngikut l%kasi =ang dit ta>kan di as#ama dalam dua salinan. M ng&anta# data k >ada @U >ada ta#ik& =ang dit ta>kan + #sama d ngan Lam>i#an P ng sa&an =ang t la& disa&kan %l & P ng tua)Gu#u $ sa#.& PENG"R"SAN KEWANGAN ASRAMA • • • • M ngangg%tai .• • $ilik dan s na#ai tugas s #ta > lan k +aka#an...a!atankuasa > ngu#usan k !angan s k%la&)as#ama.

M n=im>an $uku Tunai di dalam alma#i + #kun3i. M ng&anta# > #m%&%nan > m+ lian :N%ta Minta. M m+uat P n= suaian $ank dan Patsk%m. /& PENG"R"SAN !"K" T"NAI • • • • • • • • M nda>atkan $uku Tunai As#ama6 $uku / k6 $uku B sit P .a+at6 $uku Su+sidia#i dan Da-ta# $il + #dasa#kan u#usniaga =ang di+uat. M n ntukan ka da& > m+ lian..:> m+ lian t #us atau s 3a#a s +ut&a#ga. M nda>atkan s +ut&a#ga da#i + + #a>a s=a#ikat untuk > #+andingan &a#ga dan kualiti +a#ang. 0& PENG"R"SAN PEM!ELIAN • • • • • M mastikan ta&a> st%k.• • • M nda>atkan k lulusan di dalam m s=ua#at A@K k !angan. M n= diakan $%#ang P sanan dan s #a&kan k >ada > m+ kal.a+at6 $uku Su+sidia#i dan Da-ta# $il. . M m+uat im+angan di ak&i# s tia> +ulan. M ngu#us > m+ lian dan + kalan k > #luan as#ama. M n= diakan N%ta Minta dan m nda>atkan k lulusan P ng tua. untuk k lulusan P ng tua)Gu#u $ sa#. M # k%d $uku Tunai6 $uku / k6 $uku B sit P . M ng&anta# untuk s makan dan tandatangan @u#uaudit Dalaman. M # k%dkan +aki ta&unan t #da&ulu dalam $uku Tunai. M nda>atkan > #akuan > ng sa&an da#i>ada P ng tua)Gu#u $ sa#.

• • M n #ima dan m n= mak +a#ang =ang dit #ima s #ta m nandatangani >ada in<%is. M ngisi $%#ang K !.PA 1.PA911 dan m nda>at > ng sa&an dua %#ang !akil l m+aga > m #iksa as t s k%la&. . M n= #a&kan 3 k k >ada > m+ kal dan m nda>atkan # sit > m+a=a#an. M nda>atkan $%#ang K !. M # k%d +il k dalam $uku Da-ta# $il. M nda>atkan > ng sa&an dan tandatangan P ng tua)Gu#u $ sa#. M n= #a&kan +a#ang9+a#ang =ang di+ li k >ada P ga!ai As t untuk di# k%d k dalam $uku St%k )7a#ta M%dal )In< nt%#i.PA 1. M # k%d dalam $uku Tunai.PA 11 dan K !. M n= diakan +au3 # dan 3 k +a=a#an. 1& PENG"R"SAN PEM!A#ARAN • • • • • • • M n #ima +il da#i > m+ kal dan m mastikan $%#ang P sanan Asal dis #takan + #sama +il. k Unit Am @PNM) $a&agian S$P)$a&agian T knik +agi m nda>atkan k lulusan > lu>usan. M ng&anta# $%#ang K !. 2& PENG"R"SAN PEL"P"SAN ASET • • • • M mastikan s mua +a#ang9+a#ang untuk > lu>usan m m>un=ai kad da-ta# in< nt%#i dan &a#ta m%dal. M ng&anta# untuk s makan %l & P ng tua)Gu#u $ sa#. da#i>ada P ga!ai As t.

M nda>atkan $uku B sit m ngikut k > #luan dan m nda-ta# dalam $uku Da-ta# B sit. nis kuti>an dalam m s=ua#at . M m%&%n untuk k lulusan da#i Unit P nda-ta#an S k%la& @PNM untuk ta&un &ada>an. M n= #a&kan kuti>an =u#an k >ada P m+antu Tad+i# K !angan dan m nda>atkan # sit > .PA911. M m+ #i la>%#an k >ada P ng tua.a!atankuasa k !angan as#ama. M ngisi Si. M ng&anta# &asil .• • • • • M lu>uskan +a#ang m ngikut la>%#an dan 3adangan =ang dis=%#kan >ada +%#ang K !. dan m nda>atkan > ng sa&an > ng tua.ualan k >ada P #+ nda&a#aan N ga#a.il P lu>usan +a#ang :K !. M n #ima kuti>an =u#an dan m ng lua#kan # sit mu#id. M ng&anta# su#at > #ingatan k >ada i+u +a>a mu#id =ang tidak m n. .a+at. laskan =u#an. %3& PENG"R"SAN #"RAN ASRAMA • • • • • • • • • M n ntukan . M n #ima su#at k lulusan)kuasa m nguti> =u#an. M ng maskini st%k dan m m+uat 3atatan s > #ti =ang dis=%#kan. %%& PENG"R"SAN KONTRAK !EKALAN MAKANAN !ERMASAK • M nda>atkan Su#at S tu.PA915. M n=im>an $uku B sit Mu#id dan m ng maskini # k%d. M nda>atkan # sit da#i P #+ nda&a#aan.u T #ima da#i>ada @PNM.

*4 . )en*e#iakan Surat Pengesahan Pele+asan %e+"sit Cagaran S*arikat setelah k"ntrakt"r e baiki ker"sakan +eralatan #a+ur #an juga enjelaskan bil&bil *ang tertunggak . k KPM)@PNM tiga +ulan s kali.ian.• • • • • • • • • • • • • • • M mastikan s mua d%kum n + #kaitan s + lum k%nt#ak + #mula. M m>am #kan s na#ai +a&an k #ing :Lam>i#an G.ian.. M n= diakan s na#ai > #alatan da>u# untuk dis #a&kan k >ada k%nt#akt%# =ang +a#u dilantik. M n= mak > #alatan =ang dik m+alikan %l & K%nt#akt%# k >ada S k%la&.am da#i !aktu sa. >ada st%# +a&an k #ing. M ng&anta# la>%#an +ulanan k @PNM :F%#mat "./0 a+abila k"ntrak ta at1 .am s + lum sa. M m #iksa s> si-ikasi +a&an m nta& +asa& da#i s gi kuantiti dan kualiti s tia> &a#i.-"r at . M ngangg%tai m s=ua#at >i&ak s k%la& + #sama d ngan k%nt#akt%#. M n= diakan $%#ang P sanan :F%#mat 4. M m #iksa +a&an9+a&an k #ing di+ kalkan m ngikut s na#ai lam>i#an G dan m n3uku>i untuk tiga &a#i + kalan. P#%s s > n= diaan makanan + #mula. dan La>%#an K ndi#i D !an Makan. M n= diakan La>%#an 7a#ian :F%#mat 1. M mastikan > m+ #si&an dilakukan s l >as dua ... M nilai mutu masakan.:lam>i#an .. M ng&anta# la>%#an :F%#mat '.

an. M mastikan k #. M nda>atkan s na#ai dan sk%> k #. M mastikan > k #.ian k%nt#ak da#i>ada @PNM.a9> k #. • M ngi#ingi mu#id k klinik s masa k tiadaan !a#d n.u T #ima da#i>ada S=a#ikat. • M n= diakan +%#ang #a!atan.a s + lum k%nt#ak + #mula.%'& PENG"R"SAN KONTRAK PEM!ERSI AN $ KAWALAN KESELAMATAN • • • • • • • • M nda>atkan Su#at S tu.adual =ang dit ta>kan. .aga ) > ntad+i# s ki#an=a mu#id dimasukkan k !ad. • M n. M n= diakan s na#ai maklumat > k #. • M maklumkan k >ada > n.a di. %)& PENG"R"SAN KESI ATAN • M n #ima la>%#an.a.a m matu&i > #atu#an dan undang9undang S=a#ikat. M ngangg%tai m s=ua#at >i&ak s k%la& + #sama d ngan k%nt#akt%#. • M ngu#uskan k masukkan mu#id k +ilik sakit s ki#an=a m nda>at 3uti sakit.a9k #.alankan m ngikut . • M m+a!a >ulang mu#id da#i !ad k as#ama s masa k tiadaan !a#d n. M nda>atkan > #.alankan > m #iksaan dan #a!atan a!al. M n= diakan la>%#an ># stasi S=a#ikat.

M la>%#kan k #%sakkan k >ada P ng tua)Gu#u $ sa# . nis9. M maklumkan k >ada P ng tua)Gu#u $ sa# s t la& k #.ika k #%sakan + sa# la>%#an akan di&anta# k PPD ) @PNM ) $a&agian S$P dan T knik.a > n= l ngga#aan dilaksanakan. M m+uat > m #iksaan susulan +agi m ng ta&ui . nis k #%sakkan.a9k #. nis k #%sakkan.%.& PENG"R"SAN PEN#ELENGGARAAN !ANG"NAN DAN PERALATAN • • • • • M n= diakan +%#ang ) +uku la>%#an k #%sakkan. M n #ima aduan k #%sakkan da#i>ada k tua d%#m as#ama.a sia> d ngan s m>u#na • • . M mastikan k #. M n= na#aikan .

M n #ima +%#ang K masukan k as#ama =ang t la& l ngka> untuk >#%s s > mili&an dan sim>anan # k%d. 1. K4a5a 8ang Diberi M n ntukan +ilik9 +ilik d%#m T4ga5 Pega6ai Lain #ang Ada 4b4ngan P m+antu Am B nda& Aa#d n P m+antu Am B nda& .0 SENABAI TUGAS DAN KUASA PEN?ELIA ASBAMA SEBTA 7U$UNGAN DENGAN PEGAAAI LAIN T4ga5 Pega6ai Ata5an #ang Ada 4b4ngan P ng tua PK 7EM PK 7EM K tua Aa#d n T4ga5 dan Tangg4ng7a6ab 1.' M n #ima s na#ai > n m>atan mu#id +a#u da#i>ada P ng tua)PK 7EM.1 M n= dia s na#ai nama mu#id =ang dit #ima dan dit%lak. 1. 1.0 M ngangg%tai . PENDAFTARAN DAN KEMAS"KAN M"RID 1.* M ng&anta# +%#ang k masukan as#ama k >ada mu#id +a#u dan m m+ #i +%#ang ta!a#an s mula k >ada mu#id lama.1 M n. 1.5..a!atankuasa > mili&an mu#id masuk as#ama 1.adi a&li m s=ua#at +agi m n ntukan k#it #ia k masukan mu#id k as#ama 1." M n= diakan $%#ang K masukan k as#ama :Lam>i#an 1.

k >ada k tua d%#m untuk ditandatangani.' M ng maskini data mu#id da#i masa k s masa. PENGETUA GPK 7EM GPK KOKO GPK PENTAD$IBAN )& PENG"R"SAN SISTEM MAKL"MAT ASRAMA *SMA+ '. M m+ #i s na#ai In< nt%#i :K ! PA 1. '.' M n= diakan S na#ai In< nt%#i :KEA PA1. '& PENG"R"SAN !ILIK(!ILIK K AS ".5. M n ntukan +ilik9 +ilik P k #. 1.* M ng&anta# data k >ada @U >ada ta#ik& =ang dit ta>kan + #sama d ngan Lam>i#an P ng sa&an =ang t la& disa&kan %l & P ng tua)Gu#u+ sa#. M ngu#us > n m>atan mu#id di d%#m9d%#m =ang t la& dit ta>kan." M masukkan data mu#id '.1 M #u.1.1 M n ntukan > #untukan +ilik =ang di> #lukan ".uk -ail9-ail maklumat mu#id.umla& mu#id =ang dit ta>kan." M mastikan > #a+%t dan > #alatan m n3uku>i ". 6 3a#ta %#ganisasi6 E23% +ilik 6 s na#ai tugas dan >lan k +aka#an ". 1.4 M n ntukan +ilangan d%#m dan > #alatan =ang di> #lukan m ngikut .a s!asta > m+ #si&an SU P > #iksaan SU Sukan Gu#u Disi>lin Aa#d n .10. '.* M mastikan ta&a> k + #si&an +ilik9+ilik =ang dit ntukan.

adi A@K P ngu#usan As t Ali& K #a.. M n ntukan > #an3angan ) akti<iiti =ang di> #lukan K tua Aa#d n K tua P m+antu Tad+i# .1 .& PENG"R"SAN KEWANGAN ASRAMA .' M la+ l + kalan m ngikut n%m+%# si#i =ang t la& dit ta>kan %l & P ga!ai As t s masa m n m>atkan > #alatan as#ama. M n= diakan k #tas k #.. 1.PA 1 m ngikut l%kasi =ang dit ta>kan di as#ama dalam dua salinan.' .. M nda>atkan Su#at P nu#unan Kuasa m ngu#us k !angan as#ama da#i P ng tua)Gu#u $ sa#..a m ngu#us :LP$T6 $antuan Makanan As#ama6?u#an Makan6 ALMA dan P l+agai.. P ng tua PK 7EM ." M ngangg%tai .1 M n.a :lam>i#an *.aan :@KPAK. *.il Akuan P n #imaan :SAP." M n #ima + kalan da#i>ada P ga!ai As t + #sama Si. M n= diakan 3adangan angga#an + lan.a!atankuasa > ngu#usan k !angan s k%la&)as#ama.& PENG"R"SAN ASET DAN IN-ENTORI *. *.. 3adangan akti<iti)>#%g#am as#ama.* M n= diakan $%#ang KEA. M n= mak $uku Tunai ".* . *.

M n ntukan > #+ lan. untuk k lulusan P ng tua)Gu#u $ sa#." 0..1 M nda>atkan $uku Tunai As#ama6 $uku / k6 $uku B sit P .a+at6 $uku Su+sidia#i dan Da-ta# $il + #dasa#kan u#usniaga =ang di+uat. M # k%dkan +aki ta&unan t #da&ulu dalam $uku Tunai. 0. 1.aan m ngikut > #untukan ".' 1.GPK 7EM '.. M m+uat im+angan di ak&i# s tia> +ulan... M m+uat P n= suaian $ank dan Patsk%m. M n=im>an # k%d k !angan d ngan +aik. M ng&anta# > #m%&%nan > m+ lian :N%ta Minta.0 .0 .a+at6 $uku Su+sidia#i dan Da-ta# $il. 0. M ngu#us > m+ lian dan + kalan k > #luan as#ama. M # k%d $uku Tunai6 $uku / k6 $uku B sit P .* 0..M n=im>an $uku Tunai dit m>at =ang + #kun3i Audit Dalaman :P m #iksa Ki#a9 ki#a.P ng tua ". . M nda>atkan > ng sa&an dan tandatangan 0.4 M nda>atkan k lulusan di dalam m s=ua#at A@K k !angan..1 .GPK P ntad+i#an /& PENG"R"SAN !"K" T"NAI 0..

M n #ima +il da#i > m+ kal dan m mastikan . 1& PENG"R"SAN PEM!A#ARAN 4. 1. M n= diakan $%#ang P sanan dan s #a&kan k >ada > m+ kal. M nda>atkan s +ut&a#ga da#i + + #a>a s=a#ikat untuk > #+andingan &a#ga dan kualiti +a#ang. M n= #a&kan +a#ang9+a#ang =ang di+ li k >ada P ga!ai As t untuk di# k%d k dalam $uku St%k )7a#ta M%dal )In< nt%#i.*.1 0. 1. 0& PENG"R"SAN PEM!ELIAN 1.4 da#i>ada P ng tua)Gu#u $ sa#. M n #ima dan m n= mak +a#ang =ang dit #ima s #ta m nandatangani >ada in<%is. 1.".1.. M n ntukan ka da& > m+ lian.0. 1. M mastikan ta&a> st%k..:> m+ lian t #us atau s 3a#a s +ut&a#ga. M n= diakan N%ta Minta dan m nda>atkan k lulusan P ng tua. M n=im>an $uku Tunai di dalam alma#i + #kun3i.0. 1. 1.'.1..1.

5. M n= diakan +au3 # dan 3 k +a=a#an.PA 1... 4.". M # k%d +il k dalam $uku Da-ta# $il. 4.' M ngisi $%#ang K !." M nda>atkan $%#ang K !. da#i>ada P ga!ai As t.PA911 dan m nda>at > ng sa&an dua %#ang !akil l m+aga > m #iksa .1. 4.*. 4. M n= #a&kan 3 k k >ada > m+ kal dan m nda>atkan # sit > m+a=a#an. 5. 4.'.0. M ng&anta# untuk s makan %l & P ng tua)Gu#u $ sa#. 2& PENG"R"SAN PEL"P"SAN ASET 5.$%#ang P sanan Asal dis #takan + #sama +il. M # k%d dalam $uku Tunai.1 M mastikan s mua +a#ang9+a#ang untuk > lu>usan m m>un=ai kad da-ta# in< nt%#i dan &a#ta m%dal. 4. M nda>atkan > ng sa&an dan tandatangan P ng tua)Gu#u $ sa#.

. 5. M lu>uskan +a#ang m ngikut la>%#an dan 3adangan =ang dis=%#kan >ada +%#ang K !. 5.il P lu>usan +a#ang :K !.1 M ng&anta# &asil .5 M ng maskini st%k dan m m+uat 3atatan s > #ti =ang dis=%#kan. Unit Am @PNM)$a&agian S$P)$a&agian knik +agi m nda>atkan k lulusan lu>usan.0 M ngisi Si. %3& PENG"R"SAN #"RAN ASRAMA 10. 5.PA915.as t s k%la&. 5. 5.1 M n ntukan ." M m%&%n untuk k lulusan da#i Unit P nda-ta#an S k%la& @PNM untuk ta&un .a!atankuasa k !angan as#ama.ualan k >ada P #+ nda&a#aan N ga#a. 10.PA 1. 5.* M k T > ng&anta# $%#ang K !.4 M nda>atkan # sit da#i P #+ nda&a#aan. dan m nda>atkan > ng sa&an > ng tua. nis kuti>an dalam m s=ua#at .PA 11 dan K !.PA911.

laskan =u#an.1 M m+ #i la>%#an k >ada P ng tua.0 M n= #a&kan kuti>an =u#an k >ada P m+antu Tad+i# K !angan dan m nda>atkan # sit > .u T #ima da#i>ada @PNM. 10.5 M n=im>an $uku B sit Mu#id dan m ng maskini # k%d.&ada>an. . 10.1 M nda>atkan Su#at S tu. %%& PENG"R"SAN KONTRAK !EKALAN MAKANAN !ERMASAK 11. 10.. 10.4 M ng&anta# su#at > #ingatan k >ada i+u +a>a mu#id =ang tidak m n. M n #ima kuti>an =u#an dan m ng lua#kan # sit mu#id. 10.a+at. 10. 10.* M nda>atkan $uku B sit m ngikut k > #luan dan m nda-ta# dalam $uku Da-ta# B sit.' M n #ima su#at k lulusan)kuasa m nguti> =u#an.

ian.. 11.* M ngangg%tai m s=ua#at >i&ak s k%la& + #sama d ngan k%nt#akt%#.' M n= diakan s na#ai > #alatan da>u# untuk dis #a&kan k >ada k%nt#akt%# =ang +a#u dilantik.11 M n= diakan La>%#an 7a#ian :F%#mat 1.11.0 M m #iksa +a&an9+a&an k #ing di+ kalkan m ngikut s na#ai lam>i#an G dan m n3uku>i untuk tiga &a#i + kalan. 11. 11. 11. 11. dan .1 M n= diakan $%#ang P sanan :F%#mat 4. 11.." M mastikan s mua d%kum n + #kaitan s + lum k%nt#ak + #mula.10 M nilai mutu masakan. M m>am #kan s na#ai +a&an k #ing :Lam>i#an G. 11.4 M m #iksa s> si-ikasi +a&an m nta& +asa& da#i s gi kuantiti dan kualiti s tia> &a#i. 11. >ada st%# +a&an k #ing.am s + lum sa.5 P#%s s > n= diaan makanan + #mula.:lam>i#an .*4 . 11...

k KPM)@PNM tiga +ulan s kali.u T #ima da#i>ada S=a#ikat.ian. 1".1* M ng&anta# la>%#an :F%#mat '. %'& PENG"R"SAN PEM!ERSI AN $ KAWALAN KESELAMATAN 1"." M ngangg%tai m s=ua#at >i&ak s k%la& + #sama d ngan k%nt#akt%#.La>%#an K ndi#i D !an Makan.am da#i !aktu sa.. 11.a s + lum . 1".1 M nda>atkan Su#at S tu.1" M mastikan > m+ #si&an dilakukan s l >as dua .1' M ng&anta# la>%#an +ulanan k @PNM :F%#mat ".' M nda>atkan s na#ai dan sk%> k #. 11. 11.

* M ngi#ingi mu#id k klinik s masa .adual =ang dit ta>kan.ian k%nt#ak da#i>ada @PNM.a m matu&i > #atu#an dan undang9undang S=a#ikat.an.alankan > m #iksaan dan #a!atan a!al.a di. 1". %)& PENG"R"SAN KESI ATAN 1'. 1'. 1'.1 M mastikan > k #. 1". 1".* M n= diakan s na#ai maklumat > k #. 1".." M n.k%nt#ak + #mula.a9> k #.a9k #.1 M n #ima la>%#an. 1".' M n= diakan +%#ang #a!atan.4 M n= diakan la>%#an ># stasi S=a#ikat.0 M mastikan k #. M nda>atkan > #.a. 1'.alankan m ngikut .

. 1'.. M maklumkan k >ada > n.1 M ngu#uskan k masukkan mu#id k +ilik sakit s ki#an=a m nda>at 3uti Sakit. PENG"R"SAN PEN#ELENGGARAAN !ANG"NAN$PERALATAN M n= diakan +%#ang ) +uku la>%#an k #%sakkan. %. 1*. 1'." M m+uat > m #iksaan susulan +agi m ng ta&ui .0 M m+a!a >ulang mu#id da#i !ad k as#ama s masa k tiadaan !a#d n.k tiadaan !a#d n. 1'.aga ) > ntad+i# s ki#an=a mu#id dimasukkan k !ad.1 M n #ima aduan k #%sakkan da#i>ada k tua d%#m as#ama. nis k #%sakkan. 1*.

nis k #%sakkan.' M n= na#aikan . 1*. 1*..* M la>%#kan k #%sakkan k >ada P ng tua)Gu#u $ sa# .ika k #%sakan + sa# la>%#an akan di&anta# k PPD ) @PNM ) $a&agian S$P dan T knik.1*.a > n= l ngga#aan dilaksanakan.a sia> d ngan s m>u#na.0 M maklumkan k >ada P ng tua)Gu#u $ sa# s t la& k #. M mastikan k #.a9k #. . 1*. nis9.

adi a&li m s=ua#at +agi m n ntukan k#it #ia k masukan mu#id k as#ama. 10. M ngangg%tai .a Utama Pr95e5 Ker7a Pega6ai #ang !ertangg4ng7a6 ab K tua Aa#d n Sek58en "ndang( "ndang $ Perat4ran 1. .a!atankuasa > mili&an mu#id masuk as#ama 1.umla& mu#id =ang dit ta>kan. P n= lia As#ama Aa#d n K tua Aa#d n K tua Aa#d n P n= lia as#ama P n= lia As#ama K tua !a#d n Aa#d n Aa#d n KEA9PA 1 . M m+ #i s na#ai in< nt%#i :KEA9PA 1. M ng&anta# $%#ang K masukan As#ama k >ada mu#id +a#u dan m m+ #i +%#ang ta!a#an s mula k >ada mu#id lama. M n #ima +%#ang k masukan as#ama =ang t la& dil ngka>kan untuk >#%s s > mili&an dan sim>anan # k%d. M n= diakan +%#ang k masukan k as#ama :Lam>i#an 1. *. '. M n. 5. 0.0 P#%s s K #.. M n ntukan +ilangan d%#m dan > #alatan m ngikut . 10. ".10. M n #ima s na#ai > n m>atan mu#id +a#u da#i>ada P ng tua ) PK 7EM..M ngu#uskan > n m>atan mu#id di d%#m9d%#m =ang t la& dit ta>kan. M m>#%s s $%#ang P #m%&%nan 4. k >ada k tua d%#m untuk ditandatangani.

a# m n #ima > #alatan dan m nandatangani +%#ang in< nt%#i P ng&uni di+a!a k +ilik %l & > nga!as as#ama ) !a#d n) > n= lia as#ama TA)A T .a# M ng da#kan s na#ai in< nt%#i k >ada mu#id as#ama P la.a=a L ngka> C M ngum>ul d%kum n > #i+adi mu#id as#ama =ang tinggal di as#ama M n ntukan +ilik > ngina>an > la.a %3&% Akti:iti Penda.taran Dan Kema54kan M4rid )ULA M ngadakan m s=ua#at > ngu#usan as#ama k masukan mu#id M n= diakan +%#ang ta!a#an k masukan mu#id M ngagi&kan +%#ang > #m%&%nan tidak M ngisi s mua +%#ang ?a M m+ #i su#at ta!a#an k >ada mu#id =ang + #.0 /a#ta Ali#an K #.10.

0 S na#ai S mak %3&% !il 1. 10. M ngu#uskan > n m>atan mu#id di d%#m9d%#m =ang t la& dit ta>kan. 0. M ng&anta# $%#ang K masukan As#ama k >ada mu#id +a#u dan m m+ #i +%#ang ta!a#an s mula k >ada mu#id lama. 4.a!atankuasa > mili&an mu#id masuk as#ama M ngangg%tai . M ngangg%tai . k >ada k tua d%#m untuk ditandatangani.. '. . 1. .umla& mu#id =ang dit ta>kan. Akti:iti Penda.. M n= diakan +%#ang k masukan k as#ama :Lam>i#an 1.10. *. 5. ".a!atankuasa > mili&an mu#id masuk as#ama M m>#%s s $%#ang P #m%&%nan M n ntukan +ilangan d%#m dan > #alatan m ngikut . M m+ #i s na#ai in< nt%#i :KEA9PA 1.taran Dan Kema54kan M4rid Tanda *< + =atatan Tindakan M n. M n #ima s na#ai > n m>atan mu#id +a#u da#i>ada P ng tua ) PK 7EM.adi a&li m s=ua#at +agi m n ntukan k#it #ia k masukan mu#id k as#ama.

M mastikan ta&a> k + #si&an +ilik9+ilik =ang dit ntukan.6 /a#ta O#ganisasi E23% $ilik dan s na#ai tugas s #ta > lan k +aka#an.0 P#%s s K #. K tua Aad n)Aa#d n Aa#d n Aa#d n . M n= diakan s na#ai in< nt%#i :KEA9PA 1. M n ntukan > #untukan +ilik =ang di> #lukan.a Utama %3&' Akti:iti Peng4r45an !ilik(!ilik K>a5 Pega6ai #ang !ertangg4ng7a6a b P n= lia As#ama Sek58en "ndang( "ndang$Perat4ran Pr95e5 Ker7a 1. *. '.10. ". M mastikan > #a+%t dan > #alatan m n3uku>i.

a %3&' Akti:iti Peng4r45an !ilik(!ilik K>a5 )ULA M ng nal>asti +ilik =ang di> #lukan )elengka+kan +erab"t #an alat kelengka+an )engu +ul #an en*i +an rek"# +elajar )en*elia kebersihan2 ke!eriaan #an susunan +eralatan serta +erab"t bilik khas )e bersihkan2 en*usun #an en!eriakan se ula Puas Hati3 )en*elia bilik #ari asa ke se asa )ULA .10.0 /a#ta Ali#an K #.

10.0 S na#ai S mak
%3&'
!il 1.

Akti:iti

Peng4r45an !ilik(!ilik K>a5
Tanda *< +

Tindakan M m+ #i s na#ai in< nt%#i :KEA9PA 1; k >ada k tua d%#m untuk ditandatangani. M mastikan > #a+%t dan > #alatan m n3uku>i. M mastikan ta&a> k + #si&an +ilik9+ilik =ang dit ntukan M n= diakan s na#ai in< nt%#i :KEA9PA1;6 3a#ta %#ganisasi 23% +ilik6 s na#ai tugas dan > lan k +aka#an

=atatan

". '. *.

10.0 P#%s s K #,a Utama
%3&) Akti:iti Peng4r45an Si5tem Makl4mat A5rama *SMA+
Pega6ai #ang Mel4l45kan $ Dir474k P n= lia As#ama P n= lia As#ama P n= lia as#ama Sek58en "ndang( "ndang $ Perat4ran

Pr95e5 ker7a 1. M #u,uk -ail9-ail maklumat mu#id ". M masukkan data mu#id '. M ng maskini data mu#id da#i masa k s masa. *. M ng&anta# data k >ada @U >ada ta#ik& =ang dit ta>kan + #sama d ngan Lam>i#an P ng sa&an =ang t la& disa&kan %l & P ng tua ) Gu#u $ sa#

@U SMA

10.0 /a#ta Ali#an K #,a
%3&) Akti:iti Peng4r45an Si5tem Makl4mat A5rama *SMA+

)ULA

M n= diakan maklumat indi<idu mu#id dan m ngasingkan m ngikut tingkatan M nda>atkan maklumat da#i sum+ # lain

M masukkan data

M ng maskini data

M ng&anta# data k >ada @U >ada ta#ik& =ang dit ta>kan :@an6 @ulai 8 Okt%+ #;

TA)AT

10.0 S na#ai S mak
%3&) Akti:iti Peng4r45an Si5tem Makl4mat A5rama *SMA+

!il 1. ". '. *.

Tindakan M n= diakan maklumat indi<idu M masukkan data > la,a# M ng maskini data > la,a# M ng&anta# data k >ada @U

Tanda *< +

=atatan

M n #ima + kalan da#i>ada P ga!ai As t + #sama d ngan Si. M n= diakan $%#ang KEA.0 P#%s s K #. M n. Peng4r45an A5et Dan In:ent9ri Pega6ai #ang Mel4l45kan$Dir474k P ng tua Sek58en "ndang( "ndang $ Perat4ran P n= lia As#ama P ga!ai As t P nga!ai As t ) P n= lia As#ama .. '.adi A@K P ngu#usan As t Ali& K #a. Akti:iti Pr95e5 Ker7a 1. M la+ l + kalan m ngikut n%m+%# si#i =ang t la& dit ta>kan %l & P ga!ai As t s masa m n m>atkan > #alatan di as#ama =ang t la& dit ta>kan.il Akuan P n #imaan :SAP..PA 1 m ngikut l%kasi =ang dit ta>kan di as#ama dalam dua salinan.aan :@KPAK.10.a Utama %3&. ". *.

a %3&.si#i =ang dit ta>kan M mastikan P n= lia As#ama t #li+at didalam A@K PAK TA)A T . Akti:iti Peng4r45an A5et Dan In:ent9ri )ULA M mastikan P n= lia As#ama t #li+at didalam A@K PAK M mastikan > ga!ai as t masi& dalam t m>%& sa& laku M n #ima + kalan da#i>ada P ga!ai As t M la+ lkan > #alatan m ngikut n%.10.0 /a#ta Ali#an K #.

.PA 1 m ngikut l%kasi =ang dit ta>kan di as#ama dalam dua salinan. M n #ima + kalan da#i>ada P ga!ai As t + #sama d ngan Si. ".adi A@K P ngu#usan As t Ali& K #a. *. Akti:iti Peng4r45an A5et Dan In:ent9ri Tanda *< + =atatan Tindakan M n.. '. . M n= diakan $%#ang KEA. !il 1.10.0 S na#ai S mak %3&.aan :@KPAK. M la+ l + kalan m ngikut n%m+%# si#i =ang t la& dit ta>kan %l & P ga!ai As t s masa m n m>atkan > #alatan di as#ama.il Akuan P n #imaan :SAP.

M n= diakan 3adangan angga#an + lan. ".10. M n= diakan k #tas k #.a m ngu#us :LP$T6 $antuan Makanan As#ama :$MA. M ng&anta# > #m%&%nan > m+ lian :N%ta Minta. untuk k lulusan P ng tua ) Gu#u $ sa#.a!atankuasa > ngu#usan k !angan s k%la& ) as#ama. *. .a Utama %3&.6 ?u#an Makan6 ALMA6 dan P l+agai. Akti:iti Peng4r45an Ke6angan A5rama Pega6ai #ang Mel4l45kan $ Dir474k P ng tua Sek58en "ndang( "ndang $ Perat4ran Pr95e5 ker7a 1.0 P#%s s K #. P n= lia as#ama ) Aa#d n Aa#d n P ng tua P ng tua P n= lia As#ama P n= lia As#ama 4. 1.. 3adangan akti<iti ) >#%g#am as#ama. M n=im>an # k%d k !angan d ngan +aik. . M ngu#us > m+ lian dan + kalan k > #luan as#ama.a :Lam>i#an *. M P k P nda>atkan Su#at nu#unan Kuasa m ngu#us !angan as#ama da#i ng tua ) Gu#u $ sa#. M ngangg%tai . M nda>at k lulusan didalam m s=ua#at A@K k !angan. 0. P ng tua '.

a %3&. Akti:iti Peng4r45an Ke6angan A5rama )ULA )engangg"tai ja$atankuasa +engurusan sek"lah )en#a+atkan surat +enurunan kuasa )en*e#iakan !a#angan anggaran belanja engurus LPBT2B)A2'uran )akan24L)A #an Pelbagai1 )en*e#iakan kertas kerja !a#angan akti5iti / +r"gra 1 Ti#ak )en#a+at kelulusan 3 'a )enghantar +er "h"nan +e belian .0 /a#ta Ali#an K #.n"ta kelulusan ke+a#a Pengetua1 inta0 untuk )engurus +e belian #an bekalan )en*i +an rek"# TA)A T .10.

untuk k lulusan P ng tua)Gu#u $ sa# M ngu#us > m+ lian dan + kalan k > #luan as#ama M n=im>an # k%d k !angan d ngan +aik ". !il 1. . '. Akti:iti Peng4r45an Ke6angan A5rama Tanda *< + =atatan Tindakan M ngangg%tai .. 0. 3adangan akti<iti)>#%g#am as#ama M nda>atkan k lulusan di dalam m s=ua#at A@K K !angan M ng&anta# > #m%&%nan > m+ lian :N%ta Minta. 1. . 4.a!atankuasa > ngu#usan k !angan s k%la&)as#ama M nda>atkan Su#at Kuasa m ngu#us k !angan as#ama da#i P ng tua)Gu#u $ sa# M n= diakan 3adangan angga#an + lan. *.10.a LP$T6 $antuan Makanan6?u#an Makan6AALMA dan P l+agai M n= diakan k #tas k #.a :Lam>i#an *.0 S na#ai S mak %3&.

Peng4r45an !4k4 T4nai P ga!ai ?ang $ #tanggung. M # k%d t #imaan dan +a=a#an m ngikut la. M nda>atkan $uku Tunai As#ama6 $uku / k6 $uku B sit > .a+at6 $uku Su+sidia#i dan Da-ta# $il. M m+uat P n= suaian $ank Dan Patsk%m. '.a 1.0 P#%s s K #. M ng&anta# untuk s makan dan tandatangan @u#uaudit Dalaman..10. 0. :akta undang9undang. *. M m+uat im+angan di ak&i# s tia> +ulan.u# =ang dit ta>kan. 1. 5. M nda>atkan > #akuan > ng sa&an da#i>ada P ng tua ) Gu#u $ sa#. M # k%d $uku Tunai As#ama6 $uku / k6 $uku B sit P . ". .a Utama %3&/ Akti:iti P#%s s K #.a!a+ P ng tua) Gu#u $ sa# S ks= n Undang Undang ) P #atu#an P m+antu tad+i# ) P n= lia As#ama P m+antu tad+i# ) P n= lia As#ama P m+antu tad+i# ) P n= lia As#ama P m+antu tad+i# ) P n= lia As#ama P m+antu tad+i# ) P n= lia As#ama P m+antu tad+i# ) P n= lia As#ama P ng tua ) Gu#u $ sa# P n= lia As#ama . 4. M # k%dkan +aki ta&unan t #da&ulu dalam $uku Tunai.a+at6 $uku Su+sidia#i dan Da-ta# $il + #dasa#kan u#usniaga =ang di+uat. M n=im>an $uku Tunai didalam alma#i + #kun3i.

10.a %3&/ Akti:iti Peng4r45an !4k4 T4nai )ULA %a+atkan Buku Tunai2 %aftar Bil 6 Buku Subsi#iari Catatkan baki tahunan ruangan +eneri aan )erek"#kan Buku Tunai2 Buku Cek2 Buku 7esit Pejabat2Buku Subsi#iari #an %aftar Bil )e buat i bangan +a#a akhir bulan )e buat Pen*esuaian Bank #an Patsk" )e buat +e betulan )en#a+atkan +engesahan Pengetua / Guru Besar )en*i +an Buku Tunai TA)AT .0 /a#ta Ali#an K #.

1.10. ". 5. 10. '.. *. 0. . Akti:iti Peng4r45an !4k4 T4nai Tanda *< + =atatan Tindakan Da>atkan $uku Tunai As#ama Tulis)3atatan +aki a!al ta&un >ada s tia> > #untukan Ada t #imaanC /atat t #imaan k dalam $uku Tunai Ada +a=a#anC /atatkan +a=a#an k dalam +uku tunai Tutu> u#usniaga s tia> +ulan T #ima P n=ata $ank S diakan P n=ata P n= suaian $ank Dan Patsk%m Tandatangan di $uku Tunai %l & P n= lia ) P m+antu Tad+i# S #a& k >ada @u#u Audit Dalaman Untuk dis mak s mula S #a& >ada P ng tua)Gu#u $ sa# untuk > ng sa&an dan tandatangan. 4.0 S na#ai S mak %3&/ !il 1. .

1. Su#at > k liling k !angan +il.. M n= diakan $%#ang P sanan dan s #a&kan k >ada > m+ kal.aan :Am 1.a Utama %3&0 Akti:iti Peng4r45an Pembelian Pega6ai 8ang mel4l45kan $ Dir474k P n= lia As#ama P n= lia As#ama Per4nt4kan "ndang( 4ndang Perat4ran Tata3a#a P ngu#usan K !angan. ".:> m+ lian t #us atau s 3a#a s +ut&a#ga. 0 ta&un "000 KP. '.1':'". M n #ima dan m n= mak +a#ang =ang dit #ima dan >astikan ditandatangani >ada In<%is.0 P#%s s K #. P n= lia As#ama P ng tua ) GPK 1 $uku P sanan K #a. M n= #a&kan +a#ang9 +a#ang =ang di+ li k >ada P ga!ai As t untuk di# k%d di $uku St%k ) 7a#ta M%dal ) In< nt%#i. M n= diakan N%ta Minta dan m nda>atkan k lulusan P ng tua.. Pr95e5 Ker7a 1. *.1')11)F)/) @LD. M n ntukan ka da& > m+ lian. 0. . ' salinan P ng tua .. 1. M mastikan ta&a> st%k.10. M nda>atkan s +ut&a#ga da#i + + #a>a s=a#ikat untuk > #+andingan &a#ga dan kualiti +a#ang.

10. M n #ima6 m n= mak dan m nandatangani in<%is M n= #a&kan +a#ang9+a#ang k >ada P ga!ai As t TA)A T .a %3&0 Akti:iti Peng4r45an Pembelian )ULA S mak Ta&a> St%k M n ntukan ka da& > m+ lian M nda>atkan s +ut&a#ga da#i + + #a>a s=a#ikat M m+uat > m+ tulan Tidak l ngka> l ngka>D M n= diakan N%ta Minta dan da>atkan k lulusan P ng tua)Gu#u $ sa#.0 /a#ta Ali#an K #.

10. M nda>atkan s +ut &a#ga da#i + + #a>a s=a#ikat untuk > #+andingan &a#ga dan kualiti +a#ang M n= diakan N%ta Minta dan m nda>atkan k lulusan P ng tua)Gu#u $ sa# M n= diakan $%#ang P sanan dan s #a&kan k >ada > m+ kal M n #ima dan m n= mak +a#ang =ang dit #ima s #ta m nandatangan >ada in<%is. M n= #a&kan +a#ang9+a#ang =ang di+ li k >ada P ga!ai As t untuk di # k%d k dalam $uku St%k)7a#ta M%dal dan In< nt%#i * 0 1 4 .0 S na#ai S mak %3&0 !il 1 " ' Akti:iti Peng4r45an Pembelian Tindakan Tandakan *$+ =atatan M mastikan ta&a> st%k M n ntukan ka da& > m+ lian :> m+ lian t #us E s 3a#a s +ut &a#ga.

M ng&anta# untuk s makan %l & P ng tua ) Gu#u $ sa#. 1. M n #ima +il da#i > m+ kal dan m mastikan $%#ang P sanan Asal dis #takan + #sama +il. . M # k%d dalam $uku Tunai.a Utama %3&1 Akti:iti Peng4r45an Pemba8aran Pega6ai 8ang mel4l45kan $ dir474k Per4nt4kan "ndang("ndang Perat4ran Pr95e5 Ker7a 1. M # k%d +il k dalam +uku Da-ta# +il. 4. ".10.0 P#%s s K #. *. 0.. M n= #a&kan 3 k k >ada > m+ kal dan m nda>atkan # sit > m+a=a#an.umla& >ada $%#ang P sanan dan m mastikan +a#ang dalam k adaan +aik. '. M n= mak .umla& >ada +il su>a=a + #samaan d ngan . M n= diakan +au3 # dan 3 k +a=a#an. M nda>atkan > ng sa&an dan tandatangan P ng tua ) Gu#u $ sa#. P ng tua ) GPK1 .

0 /a#ta Ali#an K #.a %3&1 Akti:iti Peng4r45an Pemba8aran )ULA Menerima bil dari pembekal Merekod bil kedalam Buku Daftar Bil Se#iakan Bau!er #an Cek Ba*aran Merekod ke dalam Buku Tunai )e buat +e betulan Ti#ak lulus Semakan oleh Pengetua/Guru Besar.10. Lulus Dapatkan pengesahan dan tandatangan Pengetua/Guru Besar TA)A T .

0 1 4 .0 S na#ai S mak %3&1 !il 1 Akti:iti Peng4r45an Pemba8aran Tandakan *$+ =atatan Tindakan M n #ima +il da#i > m+ kal dan m mastikan $%#ang P sanan Asal dis #takan + #sama +il M n= mak .umla& >ada $%#ang P sanan dan m mastikan +a#ang =ang dit #ima dalam k adaan +aik M # k%d +il k dalam $uku Da-ta# $il M n= diakan $au3 # dan / k $a=a#an M # k%d dalam $uku Tunai M ng&anta# untuk s makan %l & P ng tua)Gu#u $ sa# M nda>atkan > ng sa&an tandatangan P ng tua)Gu#u $ sa# M n= #a&kan 3 k k >ada > m+ kal dan m nda>atkan # sit > m+a=a#an " ' * .10.umla& >ada +il su>a=a + #samaan d ngan .

"01. k Unit Am @PNM) $a&agian S$P ) $a&agian T knik +agi m nda>atkan k lulusan > lu>usan.. M ng maskini st%k dan m m+uat 3atatan s > #ti =ang dis=%#kan. M lu>uskan +a#ang m ngikut la>%#an dan 3adangan =ang dis=%#kan >ada +%#ang K !.il P lu>usan +a#ang :K !. ". P ng tua P n= lia As#ama K !.PA9 11. P n= lia As#ama K !. *. P n= lia As#ama P k liling Tata3a#a P ngu#usan As t :.0 P#%s s K #. M ngisi $%#ang K !. 1.PA91.PA91. 5.PA911 dan K !.PA915. dan m nda>atkan > ng sa&an P ng tua ) Gu#u $ sa#.10. M nda>atkan +%#ang K !. 0. P n= lia As#ama 4.PA911 P ng tua K !.PA915 P n= lia As#ama . M nda>atkan # sit da#i P #+ nda&a#aan. . da#i>ada P ga!ai As t. M ngisi Si. M mastikan s mua +a#ang9 +a#ang untuk > lu>usan m m>un=ai kad da-ta# in< nt%#i dan &a#ta m%dal. M ng&anta# &asil .Pa911 dan m nda>at > ng sa&an dua %#ang !akil l m+aga > m #iksa as t s k%la&. '.ualan k >ada P #+ nda&a#aan N ga#a.PA91.a Utama %3&2 Akti:iti Peng4r45an Pel4?45an A5et Pega6ai #ang Mel4l45kan $ Dir474k P n= lia As#ama Sek58en "ndang( "ndang $ Perat4ran Pr95e5 ker7a 1. M ng&anta# $%#ang K !.

10.P! "# Mengisi borang Ke $P! "% yang disahkan oleh dua orang akil pemeriksa asset. Menghantar Ke $P! "# dan "% Melupuskan Ke $P! "% barang mengikut &adangan Mengisi Ke $P! "' dan mendapat pengesahan Pengetua/ Guru Besar Menghantar hasil (ualan kepada Perbendaharaan )egara Mendapatkan resit dari Perbendaharaan Mengemaskini stok dan membuat &atatan. TA)AT .a %3&2 Akti:iti Peng4r45an Pel4?45an A5et )ULA Pastikan barang pelupusan mempunyai kad daftar inventori dan harta modal Mengisi borang Ke .0 /a#ta Ali#an K #.

M ng maskini st%k dan m m+uat 3atatan s > #ti =ang di s=%#kan. M nda>atkan # sit da#i>ada P #+ nda&a#aan N ga#a. M ng&anta# +%#ang K !9PA 11 dan K !9PA 1. k Unit Am @PNM) $a&agian S$P) $a&agian T knik +agi m nda>atkan k lulusan > lu>usan. 0 1.ualan k >ada P #+ nda&a#aan N ga#a. . 5.0 S na#ai S mak %3&2 $il 1 Akti:iti Peng4r45an Pel4?45an A5et Tindakan Tandakan :). /atatan M mastikan s mua +a#ang9+a#ang untuk > lu>usan m m>un=ai kad da-ta# in< nt%#i dan &a#ta m%dal M nda>atkan +%#ang K !9PA 1. 4. M ng&anta# &asil .il > lu>usan +a#ang :K !9 PA 15. " ' * . da#i>ada > ga!ai as t M ngisi +%#ang K !9PA 11 dan m nda>at > ng sa&an dua %#ang !akil l m+aga > m #iksa as t s k%la&. dan m nda>atkan > ng sa&an P ng tua.10. M ngisi si. M lu>uskan +a#ang m ngikut la>%#an dan 3adangan =ang dis=%#kan >ada +%#ang K !9PA 11.

Sek58en "ndang( "ndang $ Perat4ran P n= lia As#ama P m+antu Tad+i# P n= lia As#ama P n= lia As#ama P n= lia As#ama . M n=im>an $uku B sit Mu#id dan m ng maskini # k%d. M n ntukan . M ng&anta# su#at > #ingatan k >ada i+u +a>a > la. nis kuti>an dalam m s=ua#at . M m+ #i la>%#an k >ada P ng tua.10. *. laskan =u#an. M n #ima kuti>an =u#an dan m ng lua#kan # sit mu#id. 5. ".M nda>atkan $uku B sit m ngikut k > #luan dan m nda-ta# dalam $uku Da-ta# B sit. M m%&%n untuk k lulusan da#i Unit P nda-ta#an S k%la& @PNM untuk ta&un &ada>an..0 P#%s s K #.a Utama %3&% 3 Akti:iti Peng4r45an #4ran A5rama Pega6ai #ang Mel4l45kan $ Dir474k P m+antu Tad+i# Unit P nda-ta# s k%la& P ng tua P m+antu tad+i# Pr95e5 ker7a 1.a+at.a!atankuasa k !angan as#ama. '.a# =ang tidak m n. M n #ima su#at k lulusan ) kuasa m nguti> =u#an. 0. . M n= #a&kan kuti>an =u#an k >ada P m+antu Tad+i# K !angan dan m nda>atkan # sit > . 4. 1.

0 /a#ta Ali#an K #.10. M n #ima su#at kuasa m nguti> =u#an M nda>atkan k > #luan $uku B sit dan M nda-ta# ikut M n #ima kuti>an =u#an dan k lua#kan # sit mu#id Menyerahkan kutipan yuran kepada Pembantu Tadbir Memberi laporan kepada Pengetua/Guru Besar M ng&anta# su#at > #ingatan k >ada i+u +a>a Tidak Semakan tunggakan yuran murid ?a Menyimpan Buku *esit Murid dan Mengemaskini rekod TA)AT .a %3&% 3 Akti:iti Peng4r45an #4ran A5rama )ULA Menentukan (enis kutipan.

M n=im>an $uku B sit Mu#id dan M ng maskini B k%d. 5. laskan =u#an. nis kuti>an =u#an dalam m s=ua#at .0 S na#ai S mak %3&% 3 !il 1 Akti:iti Peng4r45an #4ran A5rama Tindakan M n ntukan . M n= #a&kan kuti>an =u#an k >ada P m+antu Tad+i# K !angan dan m nda>atkan B sit P ..a+at. .10. M n #ima kuti>an =u#an dan m ng lua#kan # sit mu#id. M n #ima su#at k lulusan kuasa m nguti> =u#an. 0 1.a!atan kuasa k !angan as#ama M m%&%n untuk k lulusan da#i Unit P ndata#an S k%la& @PNM untuk ta&un &ada>an. M m+ #i la>%#an k >ada P ng tua M ng&anta# su#at > #ingatan k >ada i+u +a>a mu#id =ang tidak m n. 4. M nda>atkan $uku B sit dan m nda-ta# m ngikut k > #luan. Tandakan *$+ =atatan " ' * .

a Utama %3&% % Akti:iti Peng4r45an K9ntrak !ekalan !erma5ak .10.0 P#%s s K #.

0. 4. M nda>atkan Su#at S tu. 1*. 1'. *. a>a+ila k%nt#ak tamat. 10. M ngangg%tai m s=ua#at >i&ak s k%la& + #sama d ngan k%nt#akt%#.M mastikan > m+ #si&an dilakukan s l >as dua .am s + lum sa. >ada st%# +a&an k #ing. laskan +il9+il =ang t #tunggak :F%#mat "0. M m>am #kan s na#ai +a&an k #ing :Lam>i#an G. '.M n= diakan Su#at P ng sa&an P l >asan D >%sit /aga#an S=a#ikat s t la& k%nt#akt%# m m+aiki k #%sakan > #alatan da>u# dan .uga m n.u T #ima da#i>ada @PNM. M n= diakan s na#ai > #alatan da>u# untuk dis #a&kan k >ada k%nt#akt%# =ang +a#u dilantik. 1.M ng&anta# la>%#an +ulanan k @PNM :F%#mat ". M n= diakan $%#ang P sanan :F%#mat 4. M m #iksa s> si-ikasi +a&an m nta& +asa& da#i s gi kuantiti dan kualiti s tia> &a#i. M m #iksa +a&an9+a&an k #ing di+ kalkan m ngikut s na#ai Lam>i#an G dan m n3uku>i untuk tiga &a#i + kalan.M ng&anta# la>%#an :F%#mat'. 1. .am da#i !aktu sa.M n= diakan La>%#an 7a#ian :F%#mat 1.Pr95e5 ker7a 1. P#%s s > n= diaan makanan + #mula.. dan La>%#an K ndi#i D !an Makan. 5.ian. M mastikan s mua d%kum n + #kaitan s + lum k%nt#ak + #mula... 10.ian P n= lia As#ama P n= lia As#ama Tukang Masak P n= lia As#ama P n= lia As#ama Tukang Masak P n= lia As#ama P n= lia As#ama P n= lia As#ama P n= lia As#ama .:Lam>i#an . 1".M n= mak > #alatan =ang dik m+alikan %l & K%nt#akt%# k >ada S k%la&. ". 11.. Pega6ai #ang Mel4l45kan $ Dir474k P n= lia As#ama P n= lia As#ama Sek58en "ndang( "ndang $ Perat4ran P n= lia As#ama P n= lia As#ama P n= lia As#ama *4 ..M nilai mutu masakan.. k KPM ) @PNM tiga +ulan s kali.

10.u t #ima M mastikan s mua d%kum n + #kaitan M n= diakan s na#ai > #alatan da>u# untuk dis #a& k >ada k%nt#akt%# .a %3&% % Akti:iti Peng4r45an K9ntrak !ekalan !erma5ak )ULA M nda>atkan su#at s tu.0 /a#ta Ali#an K #.

0 S na#ai S mak %3&% % Akti:iti Peng4r45an K9ntrak !ekalan !erma5ak )ULA M n= diakan la>%#an &a#ian dan la>%#an k ndi#i .M ngangg%tai m s=ua#at d ngan k%nt#akt%# Pam #kan s na#ai +a#ang Periksa bahan kering S diakan +%#ang > sanan -%#mat 4 M m #iksa s> si-ikasi +a&an m nta& Bahan mentah ditolak / minta ganti Tidak P n= diaan makanan Ya M nilai mutu masakan TA)AT 10.

u T #ima da#i>ada @PNM Tanda *< + =atatan .0 P#%s s K #.M mastikan > m+ #si&an dilakukan s l >as " .am da#i !aktu sa.ian M ng&anta# la>%#an +ulanan k @PNM M ng&anta# la>%#an -%#mat ' k KPM)@PNM M n= mak > #alatan =ang dik m+alikan M n= diakan Su#at P ng sa&an P l >asan D >%sit /aga#an S=a#ikat TA)AT 10.a Utama %3&% ' !il 1. Akti:iti Peng4r45an K9ntrak Pember5i>an $ Ka6alan Ke5elamatan Tindakan M nda>atkan Su#at S tu.

am da#i !aktu sa. 1". 1'.. M n= diakan +%#ang > sanan :F%#mat 4. M m #iksa s> si-ikasi +a&an m nta& +asa& da#i s gi kuantiti dan kualiti s tia> &a#i.am s + lum sa. M ng&anta# la>%#an +ulanan :F%#mat ".ian K%nt#ak)$uku P sanan)$uku La>%#an 7a#ian) $uku La>%#an $ulanan)$uku La>%#an P# stasi K%nt#akt%# dan $uku Da-ta# D nda '. M n= diakan s na#ai > #alatan da>u# untuk dis #a&kan k >ada k%nt#akt%# =ang +a#u dilantik :lam>i#an . M m #iksa +a&an9+a&an k #ing =ang di+ kalkan m ngikut s na#ai lam>i#an G dan m n3uku>i untuk tiga &a#i + kalan. M m>am #kan s na#ai +a&an k #ing :lam>i#an G. P#%s s > n= diaan makanan + #mula. k @PNM. 10 11.. *4.ian. 0. M nilai mutu masakan M n= diakan la>%#an &a#ian :F%#mat 1.". dan la>%#an k ndi#i d !an makan. .ian. 4.an. *. M mastikan > m+ #si&an dilakukan s l >as dua .. M ngangg%tai m s=ua#at >i&ak s k%la& + #sama d ngan k%nt#akt%#. P #. . 1. M mastikan s mua d%kum n + #kaitan s + lum k%nt#ak + #mula. 5. >ada st%# +a&an k #ing.

10. 1.. 10. a>a+ila k%nt#ak tamat. laskan +il9 +il =ang t #tunggak :F%#mat "0.0 P#%s s K #.a Utama %3&% ' Akti:iti Peng4r45an K9ntrak Pember5i>an $ Ka6alan Ke5elamatan . M n= mak > #alatan =ang dik m+alikan %l & k%nt#akt%# k >ada s k%la&. M n= diakan Su#at P ng sa&an P l >asan D >%sit /aga#an S=a#ikat s t la& k%nt#akt%# m m+aiki k #%sakan > #alatan da>u# dan . M ng&anta# la>%#an -%#mat ' k KPM)@PNM tiga +ulan s kali.uga m n.1*.

alankanm ngikut . 1. '. M ngangg%tai m s=ua#at >i&ak s k%la& + #sama d ngan k%nt#akt%#. ". M nda>atkan Su#at S tu.an. .a9> k #. 4. M nda>atkan > #.0 /a#ta Ali#an K #. Pega6ai #ang Mel4l45kan $ Dir474k P n= lia As#ama) Aa#d n P n= lia As#ama P n= lia As#ama P n= lia As#ama P n= lia As#ama P n= lia As#ama Sek58en "ndang( "ndang $ Perat4ran P n= lia As#ama P n= lia As#ama 10. M n= diakan la>%#an ># stasi s=a#ikat.a9k #.a m matu&i > #atu#an dan undang9 undang s=a#ikat. M mastikan k #.ian k%nt#ak da#i>ada @PNM. *.u T #ima.. 0. M nda>atkan s na#ai dan sk%> k #.a .a di.a. M mastikan > k #.adual =ang dit ta>kan.a s + lum k%nt#ak + #mula. M n= diakan s na#ai maklumat > k #.Pr95e5 ker7a 1.

0 S na#ai S mak .%3&% ' Akti:iti Peng4r45an K9ntrak Pember5i>an $ Ka6alan Ke5elamatan )ULA Mendapatkan surat setu(u terima Menganggotai mesyuarat pihak sekolah dan (uga kontraktor Mendapatkan senarai dan skop ker(a Menyediakan senarai maklumat peker(a Mendapatkan per(an(ian kontrak Memastikan ker(a$ker(a di(alankan mengikut (adual Memastikan peker(a mematuhi peraturan dan undang$ undang syarikat Menyediakan laporan prestasi syarikat TA)AT 10.

a. Tanda *< + =atatan '.a s + lum k%nt#ak + #mula n= diakan s na#ai maklumat k #.ian k%nt#ak da#i>ada @PNM.an.a Utama %3&% ) Akti:iti Peng4r45an Ke5i>atan .%3&% ' !il 1.0 P#%s s K #. M mastikan k #. Akti:iti Peng4r45an K9ntrak Pember5i>an $ Ka6alan Ke5elamatan Tindakan M nda>atkan su#at s tu. *.a9k #.a m matu&i dan undang9undang s=a#ikat M n= diakan la>%#an ># stasi s=a#ikat.alankan m ngikut .adual =ang dit ta>kan. . 0.a9> k #.u t #ima da#i>ada s=a#ikat. M nda>atkan > #.. 4.a di. 10. ". 1. M mastikan > k #. M ngangg%tai m s=ua#at >i&ak s k%la& + #sama d ngan k%nt#akt%# M k . M > nda>atkan s na#ai dan sk%> #.

. M m+a!a >ulang mu#id da#i !ad k as#ama s masa k tiadaan !a#d n. '.a . M n.Pr95e5 ker7a 1. *. ". M n #ima la>%#an. 0. Pega6ai #ang Mel4l45kan $ Dir474k K tua P nga!as As#ama Aa#d n)P n= lia As#ama Aa#d n)P n= lia As#ama P n= lia As#ama)Aa#d n D%kt%# Sek58en "ndang( "ndang $ Perat4ran K tua Aa#d n)Aa#d n Aa#d n)P n= lia As#ama 10.aga ) > ntad+i# s ki#an=a dimasukkan k !ad. M n= diakan +%#ang #a!atan.alankan > m #iksaan dan #a!atan a!al. 1. . M maklumkan k >ada > n.0 /a#ta Ali#an K #. M ngu#uskan k masukkan k +ilik sakit s ki#an=a m nda>at 3uti sakit. M ngi#ingi mu#id k klinik s masa k tiadaan !a#d n.

%3&% ) Akti:iti Peng4r45an Ke5i>atan )ULA P la. Tidak Lulus Ba!atan Bingan Serius ? Ya Isi +%#ang #a!atan k klinik M ng&anta# > la.aga)> ntad+i# P m+ da&an)Ba!atan susulan Ya /uti # &at sakit Tidak Tandatangan kebenaran +e be#ahan 7anta# > #alatan ) >akaian > la. T #ima la>%#an.a# m m+uat la>%#an.a# T #ima la!atan ) Fia#a& K lua# $a# Masuk wad? 7adi# k s k%la& $ilik sakit ) #uma& TA)AT .a# k &%s>ital ) klinik T #ima #a!atan di &%s>ital ) klinik Tidak Lengkap Ya Maklumkan k >ada i+u +a>a)> n.

. 1. M m+a!a >ulang mu#id da#i !ad k as#ama s masa k tiadaan !ad n. . M n. M ngu#uskan k masukan mu#id k $ilik Sakit s ki#an=a m nda>at 3uti sakit Tanda *< + =atatan 0.alankan > m #iksaan dan #a!atan a!al.. M n= diakan +%#ang #a!atan. *.0 S na#ai S mak %3&% ) !il 1. M maklumkan k >ada > n. Akti:iti Peng4r45an Ke5i>atan Tindakan M n #ima la>%#an. ".10. M ngi#ingi mu#id k klinik s masa k tiadaan !ad n. '.aga) P ntad+i# S k%la& s ki#an=a mu#id dimasukkan k !ad.

nis k #%sakan .10. M m+uat > m #iksaan susulan +agi m ng ta&ui . M n #ima aduan k #%sakan da#i>ada k tua d%#m as#ama. M la>%#kan k #%sakkan k >ada P ng tua ) Gu#u $ sa#.0 P#%s s K #.a > n= l ngga#aan. @ika k #%sakan + sa# la>%#an akan di&anta# k PPD ) @PNM ) $a&agian S$P dan T knik.a Utama %3&% . M n= na#aikan . ". M mastikan k #.a9k #.a > n= l ngga#aan dilaksanakan. M n= diakan +%#ang ) +uku la>%#an k #%sakan.. M ng&anta# la>%#an > n= l ngga#aan.a sia> d ngan s m>u#na. M laksanakan k #. 4. M maklumkan k >ada P ng tua ) Gu#u $ sa# s t la& k #. 5. nis9. . 0. nis k #%sakan. 1. '. *. Akti:iti Peng4r45an Pen8elenggaraan !ang4nan $ Peralatan Pega6ai #ang Mel4l45kan $ Dir474k Sek58en "ndang( "ndang $ Perat4ran Pr95e5 ker7a 1.

0 /a#ta Ali#an K #.a > n= l ngga#aan dilaksanakan M la>%#kan k >ada P ng tua s t la& k #.a %3&% .a sia> Tidak 7anta# la>%#an s l >as > n= l ngga#aan TA)AT . Akti:iti Peng4r45an Pen8elenggaraan !ang4nan $ Peralatan )ULA M n= diakan +uku la>%#an M n #ima aduan k #%sakan Periksa se ula Membuat pemeriksaan susulan untuk mengetahui punca kerosakan ?a M la>%#kan k #%sakan M mastikan k #.10.

10. nis k #%sakan. M n #ima aduan k #%sakan da#i>ada k tua d%#m M m+uat > m #iksaan susulan +agi m ng ta&ui . M maklumkan k >ada P ng tua)Gu#u $ sa# s t la& k #. . M mastikan k #. nis9. Akti:iti Peng4r45an Pen8elenggaraan !ang4nan $ Peralatan Tindakan M n= diakan +%#ang ) $uku La>%#an K #%sakan. ".ika k #%sakan + sa# la>%#an akan di&anta# k PPD)@PNM)$a&agian S$P dan T knik. M n= na#aikan . '.a sia> d ngan s m>u#na. . nis k #%sakan.a > n= l ngga#aan dilaksanakan. 1. *. Tanda *< + =atatan !il 1. M la>%#kan k #%sakan k >ada P ng tua)Gu#u $ sa# .0 S na#ai S mak %3&%.. 0.a9k #.

.

a!a+ t l -%n + #&u+ung tugas =ang > #lu ) s dang diu#uskan M n= diakan > l+agai la>%#an + #&u+ung > ngu#usan as#ama M m>#%s s > l+agai > #m%&%nan da#i >i&ak PPD dan s k%la& + #&u+ung > ngu#usan as#ama M m>#%s s > sanan k #a.a+at J4mla> *minit+ 1. 1"0 *0 14 10 1 .aan k >ada > m+ kal M n= diakan +au3a# +a=a#an M ng&adi#i m s=ua#at di > #ingkat PPD ) @PNM) KPM P ngu#usan P .11. 1. 1. .*0 *.0 '00 * . '0 J4mla> 1 " ' M m+a3a dan m n liti su#at ) m m% =ang masuk M ngam+il tindakakn k atas su#at ) m m% =ang masuk M m+uat >anggilan ) m n.0 NOBMA KEB@A !il Jeni5 Ker7a Ma5a #ang Diambil *minit+ ' 10 10 J4mla> "nit 8ang b9le> di7alankan dalam 5emingg4 ". .0 1"0 "00 ')%. 00 '0 ' 10 140 '00 0 1 4 5 '0 *.

ian k%nt#ak & ndakla& distam>ing dalam masa satu +ulan da#i ta#ik& k%nt#ak mula + #kuatkuasa . ".an.0 S na#ai Undang 9 Undang 8 P #atu#an 1. .ut #ima ditandatangani.ian k%nt#ak s s +ua& as#ama itu tamat. D%kum n > #.ian k%nt#ak dan @aminan $ank & ndakla& dis m>u#nakan dalam masa satu +ulan da#i ta#ik& su#at s tu.1". D%kum n > #.. Sala& s %#ang @a!atankuasa P m+uka T nd # & ndakla& t #di#i da#i kakitangan t ta> kum>ulan A. *. '. S mua d%kum n +a #kaitan d ngan t nd # + kalan makanan adala& SULIT.an. M lan3a#kan t nd # + kalan makanan + #masak k s s +ua& as#ama s k%la& & ndakla& dilaksanakan nam +ulan da#i ta#ik& s + lum s suatu > #. 0.an. @ualan d%kum n t nd # + kalan makanan + #masak k as#ama s k%la& & ndakla& di +uat s ku#ang9ku#angn=a dalam "1 &a#i da#i ta#ik& iklan dik lua#kan.

5.umla& BM 1. .aan Mala=sia +agi nilai k%nt#ak =ang + #..uta k +a!a& dan+agi nilai k%nt#ak =ang m l +i&i BM 1. P nga#a& P la.a ini m sti + #da-ta# d ngan PKK.a9k #.a#an Mala=sia. 1'. 4..uta & ndakla& ditandatangani %l & K tua S tiausa&a K m nt #ian P la. K%s s l ngga#a dan +aik >uli& as#ama =ang m l +i&i BM 106000 & ndakla& di+uat s 3a#a s +ut&a#ga dan k%nt#akt%# =ang m laksanakan k #.1.a#an m nandatangani +agi >i&ak k #a.0 P k liling G P #+ nda&a#aan dan P #k&idmatan . P m+ lian > #a+%t dan alat ganti & ndakla& di+uat k >ada s=a#ikat9s=a#ikat =ang t la& dilantik %l & P #+ nda&a#aan iaitu k%nt#ak + #>usat k 3uali it m9it m =ang di lua# s na#ai. .

14. ". 11. 11.6Taun:K%l #a. *. Dan K #a3unan Makanan S4rat Pekeliling Ke6angan !il&. 1*. '. 1". 1. 10. Panduan P laksanaan K%nt#ak $ kalan Makanan $ #masak Di S k%la&9s k%la& . Tata3a#a Lantikan Aa#d n As#ama S4rat Pekeliling Perk>idmatan Kementerian Pendidikan !il&)$%220 Kada# $a#u Elaun K tua Aa#d n As#ama dan Aa#d n As#ama Su#at $a&agian Sum+ # Manusia KPM :P lantikan Aa#d n Dikalangan Gu#u Sanda#an T #lati&. Di Mala=sia S4rat Pekeliling !a>agian Pembang4nan Dan !ekalan Kementerian Pendidikan !il&'$%22.")155" S4rat Pekeliling Ik>ti5a5 !il&.$%211 P n=akit9> n=akit D mam K >ialu:Ti-%id.a# Sia#an $a&agian K !angan :P laksanaan P#%g#am P #s k%la&an Ta&un "010.$%22..!il 1. S4rat Pekeliling Ke6angan !il&/$'33/ Ga#is Panduan P nggunaan Aang L +i&an Da#i>ada P m+ #iaan $antuan Makanan As#ama Sia#an $a&agian K !angan :P laksanaan P#%g#am P #s k%la&an Ta&un "010. K #a3unan Makanan Di S k%la&9s k%la& S4rat Pekeliling Ket4a Pengara> Ke5i>atan Mala85ia !l&%3$'332 Pand mik :71N1.$'332 $a=a#an9+a=a#an Tam+a&an P #s k%la&an Sia#an $a&agian K !angan :P laksanaan $antuan Makanan As#ama KPM "010. S4rat Pekeliling Ik>ti5a5 !il&1$%22/ P n=ala& Gunaan In&alan S4rat Pekeliling Ik>ti5a5 !il&. S4rat Pekeliling Ik>ti5a5 !il&%%$'332 Pindaan ?u#an Makan As#ama S4rat Pekeliling Ik>ti5a5 !il&0$'331 P #s diaan M ng&ada>i S si P nggal P #s k%la&an S4rat Pekeliling Pentadbiran !ant4an Pen4> Pindaan K >ada Su#at P k liling P ntad+i#an $PSG $il. 1. "005 Di Mala=sia S4rat Pekeliling Ket4a Pengara> Ke5i>atan Mala85ia !il&%%$'3%3 P laksanaan Akti<iti P n3 ga&an Dan P nga!alan Pand mik In-lu nFa A :71N1.6P n=akit Kuning:7 >atitis A. 0. 15.. 4. "0. 1'. . 10. S4rat Pekeliling Ke6angan dan Aka4n !il&'$%200 Lantikan Aad n As#ama S4rat Pekeliling Ke6angan dan Aka4n !il&%$%21' Elaun Aad n S4rat Pekeliling Ke6angan !il&/$%22. Perkara S4rat Pekeliling Ke6angan !il&/$'33' P m+ #ian $antuan Makanan P la. 5.

0 S na#ai $%#ang G $%#ang ?ang Digunakan .1*.

@adual P m+ukaan T nd # 10.a F%#mat * 5.1.aan ". $%#ang SPK 0)5. $uku P sanan K #a.. $%#ang P# stasi K%nt#akt%# F%#mat " 0. Inst#um n P nilaian Pia!ai Kualiti As#ama 7a#ian :PKA7. $%#ang Ta!a#an T nd # M m+ kalkan Makanan $ #masak K As#ama S k%la& .. $%#ang Maklumat P k #. . '". $%#ang P m #iksaan $a&an K #ing F%#mat 5 4. $%#ang P# stasi K%nt#akt%# F%#mat ' 1.)01 *. dan K !. $%#ang S +ut&a#ga '. Pin.

1..0 S na#ai Tugas 7a#ian Nama P ga!ai : @a!atan 8 G# d Ta#ik& $il : $uti#9+uti# Tugas /atatan : PEN?ELIA ASBAMA .