Anda di halaman 1dari 4

1. Bab 3 : Tamadun Awal Di Asia Tenggara(1) Bukti Kewujudan Tamadun Awal Di Asia Tenggara i) Penternakan 1. Lembu, kambing dan a am.a) !atatan !"ina1. Kang Tai dan !"u #ing $ di"antar sebagai utusan !"ina j) Pemasaran ke %unan 1. Lebi"an "asil di&asarkan ke&ada &enduduk bandar ang'. (aja %unan Bernama Kaundin a $ di&anggil )*uen Tien tidak terlibat dalam &ertanian. dalam sebutan !"ina3. +ejara"wan ,.!*edes $ %unan meru&akan kerajaan tertua k) +istem Pengairan di Asia Tenggara 1. Dibina dari sumber air se&erti Tasik T*nle +a&.-. .enurut ,.!*edes lagi $ Kerajaan Kedua tertua di Asia '. .embawa ke&ada &erkembangan &ertanian di Kerajaan Tenggara iala" !"am&a / Lin #i. %unan dan Angk*r.b) Langgam (3) Kerajaan Agraria1. 0um&aan seni ar1a berunsur )indu2Budd"a ang di&engaru"i *le" langgam seni ar1a Amara3ati dari 4ndia 1. Kerajaan %unan membuktikan kewujudan %unan sejak abad ketiga masi"i. a) Awaln a 1. Awaln a Kerajaan agraria teta&i berkembang menjadi1) 5aman L*gam Kerajaan maritim.1. )ubungan Perdagangan $ Penemuan arti6ak gendang gangsa ang di"asilkan di Batu Buruk,Terengganu dan b) +ebab2+ebab +ungai Klang,+elang*r. 1. Kedudukan &elabu"an 7128* ang terlindung dari&ada tiu&an angin m*nsun..d) Dengan (*m '. Terda&at kemuda"an bekalan makanan2minuman.1. )ubungan Perdagangan $ Penemuan arti6ak manik (*m di Kuala +elinsing,Perak dan K*ta Tinggi 0*"*r. '. Kerajaan Angk*r a) Peranan Tasik T*nle +a&(') !iri21iri Kerajaan Agraria i) +umber Aira) Pertanian 1. +umber air utama untuk bekalan air minuman dan1. Kegiatan ek*n*mi berasaskan &ertanian dan &enternakan. mengairi sawa".b) L*kasi ii) Tana" (ata1. Kawasan +ubur $ lemba"2lemba" sungai 1. Tana" rata di kawasan sekeliling tasik sesuai untuk !*nt*" : D3ara3ati di +g..enam &enanaman &adi sawa".1) Padi +awa" iii) 4klim1.Tanaman 9tama iala" Padi +awa" kerana ada bekalan air 1. Panas dan lembab se&anjang ta"un $ sesuai untuk &adi ang ban ak. sawa".d) Padi )uma i3) Tana" +ubur1. Ditanam di kawasan tana" tinggi ang kurang menda&at 1. Pada musim kemarau, kawasan di sekitar tasik menjadi air dengan membina teres. menda&an lanar ang subur.e) Tanaman +am&ingan 3) Pr*tein1. Pisang jagung : +a uran 1. .embekalkan sumber &r*tein se&erti ikan.6) (em&a" 3i) +istem Air1. Pelbagai jenis rem&a" di"asilkan 1. Terusan dibina untuk mengalirkan air ke sawa". !*nt*" : Lada "itam : !engki" 3ii) .enam&ungg) )asil )utan 1. Bekalan beras ang di"asilkan da&at menam&ung1. ,ading, damar, sarang burung dan ka u ga"aru. ke&erluan &enduduk kam&ung.") .enangka& 4kan1. Di sawa" dan sungai 1 '. (3) Kerajaan .aritim b) Tentera 1. Tentera laut +ri3ija a ang diangg*tai *le" 7rang Laut1. !iri2!iri mengawal &erdagangan di +elat .elaka dan menjaga keselamatan kerajaan.a) Punggut "asil "utan1. Pada awaln a mereka menangka& ikan dan memungut 1) Barang Dagangan "asil "utan. 1. Ban ak barang tem&atan dan antarabangsa dibekalkan *le" kawasan taklukann a.b) Pengeluar L*gam1. .engeluarkan l*gam se&erti biji" tima" dan emas. d) Ka&al Besar 1. .enurut 1atatan 42Tsing, Pelabu"an +ri3ija a turut1) Pelabu"an Pembekal dikenali kerana mem&un ai keb*le"an untuk membina1. .embekalkan "asil tem&atan se&erti emas dan makanan ka&al ang besar. ke&ada &edagang.d) Pelabu"an Kerajaan (-) Kerajaan Agraria dan .aritim1. Pelabu"an &embekal berkembang menjadi kerajaan !*nt*" : !"am&a, Keda" Tua, +ri3ija a. (i) Perbe;aan a) Kegiatan 9tamae) Pelabu"an 8ntre&*t 1. Kerajaan agraria mengutamakan &ertanian.1. Keda" Tua dan +ri3ija a berkembang menjadi &elabu"an '. Kerajaan .aritim mengutamakan &erdagangan. entre&*t iaitu bekalkan "asil tem&atan ke&ada &edagang antarabangsa dan beli barang &edagang antarabangsa dan b) Kedudukan

9&a1ara &ertabalan diadakan mengikut adat resam )indu *le" g*l*ngan Bra"min untuk membe.(i) Keda" Tua (ii) Persamaana) +trategik1.utlak Burma dan +iam.*l*ngan &endeta / Bra"min datang ke Asia Tenggara 3. Tenaga buru" ang ma"ir s&t tukang ka u ang terbaik &entadbiran s&t tentera dan "ubungan luar. .akan raja dengan(<) Pengaru" Agama )indu2Budd"a g*l*ngan ang di&erinta".(i) !ara2!ara Pen ebaran ") 7rde K*sm*s 1.1. Ka&al utk jarak jau" : &era"u utk jarak dekat. Kedudukan strategik di +elat . Kenderaan s&t gaja" sebagai &engangkutan raja dari d) Kuasa . Daera" ditadbir *le" g*l*ngan datu ang dilantik *le" raja iaitu &ar3anda (keturunan raja) : b"u&atid) Kebuda aan (*rang ka a). 1) Kegiatan +am&ingan 1. Di bawa" anak raja terda&at sena&ati.endirikan k*m&leks k*ta ang melambangkan alam1. !t" : . ' • 3. (ak at takut untuk mender"aka ke&ada raja kerana kerajaan maritim. Per1a a ba"awa raja adala" ba angan tu"an di bumi.aritim 2 Te&i laut6) Penduduk1. 4ndia dan !"ina. . Ba"an makanan dari&ada kerajaan +ailendra di 0awaa) +trategik Tenga". 1.g) Ba"asa '. (aja mem&un ai kuasa mutlak dalam segala "al-.*l*ngan &edagang / =ais a membawa agama )indu raja &utra. Ba"asa . d) Tekn*l*gi'.udang d) )ubungan Luard) Barang Dagangan 1.kum&ulan anak rajab) =ais a iaitu u3araja. Kerajaan Agraria 2 Lemba"2lemba" sungai utama '. r*tan dan 6) Der"aka rem&a" ke&ada &edagang antarabangsa melalui 1.enangka& ikan : . Agraria 2 .*numen (1andi) datang ke Asia Tenggara untuk . Barang dagangan s&t rem&a" untuk di&erdagangkan e) 9ndang2 9ndang ke&ada &edagang luar dari 4ndia dan !"ina. '.1.aritim1. Dalam Pentadbiran &usat terda&at .a) Ks atria '. .1. Ka a dengan "asil "utan se&erti r*tan dan sumber galian "ubungan keagamaan dgn 4ndia. -.e) Perdagangan1.edarkan ke&ada &enduduk tem&atan. i) Pentadbiran +ri3ija a 1. )asil "utan s&t ka u balak untuk membina ka&al +ri3ija a sebagai tem&at &ersingga"an ka&al dari dari&ada kerajaan Pegu di Burma. Di&engaru"i *le" agam )indu2Budd"a dari 4ndia.aritim &erlukan Agraria 1. .<. Perdagangan dua "ala wujud a&abila &edagang 4ndia (i) . )indu semasa membentuk tana" jaja"an di Asia Tenggara. Pen ebaran agama )indu juga berlaku a&abila as&ek2 as&ek kebuda aan 4ndia disesuaikan dengan buda a tem&atan untuk diamalkan. 7rang laut.elaka menjadikan '. (>) Kesan2Kesan agama )indu2 Budd"a dalam kesenian dan Kesusasteraan. Asia Tenggara.ela u menjadi Lingua 6ran1a di Asia Tenggara. 1.&rati u3araja. g) Pertabalan 1. '.elaka melindungi Keda" Tua a) Agama dari&ada angin m*nsun barat da a. Barangan mewa" s&t kain dari 4ndia dan tembikar dari !"ina di&er*le" dari&ada kerajaan maritim. . semasa datang berdagang di Asia Tenggara. 1. se&erti tima" dan mem&er*le" barang dagangan dari luar se&erti Te" dan +utera. Kerajaan . Di&erinta" *le" raja ang berkuasa mutlak.embuat ka&al1.b) .em&un ai "ubungan dgn negara luar k"ususn a1. 1) Dewa2raja1) Kemuda"an 1.enjadi &anduan ke&ada ka&al untuk keluar masuk 1.raja kumara dan1. (iii) +aling Bergantung(ii) +ri3ija a a) . .engum&ul "asil "utan s&t sarang burung.aritim 2 . dibawa dari kerajaan agraria. (aja berkuasa ter"ada& seluru" alam semesta. +emua &erinta" raja menjadi undang2undang ang wajib dilaksanakan. +e*rang dari&ada 3 *rang anak raja b*le" menjadi raja1) Bra"min ke1uali raja &utra kerana anak gundik.embina sistem &engairan s&t terusan : bara . Pedagang luar. Pasaran untuk barang keluaran s&t beras.'.*l*ngan tentera / ks atria ang men ebarkan agama semesta. 3. Pelbagai kemuda"an disediakan.1. Kedudukann a di +elat . 7rang tem&atan.unung 0erai b) (aja1. . %akt*r2%akt*r Keja aan 1.b) Agraria &erlukan . . &er1a a raja adala" ba angan tu"an di bumi. 1. ketua &entadbiran dan mengajar agama )indu di kalangan &enduduk &usat. terutama &ada waktu malam melalui n alaan a&i.

!andi di Lemba" Bujang(ii) Pengaru" Ba"asa +anskrita) Keturunan (aja1.enjadi ruma" ibadat bagi agama )indu dan Budd"a.(*m "entikan &enjualan emas a) 4badat ke&ada 4ndia kerana kekurangan bekalan.em&eringati 1.eningkatkan &en1a&aian intelek mas arakat kerana batu2batu bersurat mem&un ai maklumat tentang undang2undang dan &emerinta"an raja. 3 • -. .a"ab"arata diadun unsur tem&atan menjadi )ika at Pandawa Lima dan (ama ana menjadi )ika at +eri (ama >.1) Bidang 4ntelek1.6) 4lmu dan K*munikasi1. manusa2manusia : d*r"aka2der"aka.g) Kesusasteraan1.eningkatkan &en1a&aian intelek mas arakat kerana batu2batu bersurat mem&un ai maklumat tentang undang2undang dan &emerinta"an raja. .engalami &eruba"an dalam ba"asa mela u s&t dukk"a2 duka. Angk*r ?at'.a" (aja 1. . Tem&at men im&an &atung dewa bagi sesebua" kerajaan awal. 1.engalami &eruba"an dalam ba"asa mela u s&t dukk"a2 duka. Angk*r ?at'. !andi B*r*budur3.d) Kema"iran1.g) !*nt*"1. (aja diangga& sebagai ba angan tu"an di bumi ang turut memiliki kuasa sakti. 6) . 6) .") )ika at1.eng"alang (*" 0a"at1. Patung @andiswara dan Drawa&ala ber&eranan menjaga 1andi dari&ada dimasuki r*" ja"at.embuktikan mas arakat tem&atan mem&un ai kema"iran ang tinggi mema"at tulisan &ada batu bersurate) Dalam Ba"asa .ela u1. Patung @andiswara dan Drawa&ala ber&eranan menjaga 1andi dari&ada dimasuki r*" ja"at.eng"alang (*" 0a"at1. . Batu bersurat Kutei menjelaskan tentang keturunan raja.elaran raja mula digunakan sele&as kedatangan &engaru" d) Patung 9tama agama )indu2Budd"a. Berkembang menjadi ba"asa ilmu dan k*munikasi kerajaan awal di Asia Tenggara.b) Amaran (aja1. !andi di Lemba" Bujang(ii) Pengaru" Ba"asa +anskrita) Keturunan (aja1. Berkembang menjadi ba"asa ilmu dan k*munikasi kerajaan awal di Asia Tenggara. . 1. Kesusasteraan 4ndia s&t (ama ana dan .ela u1. Batu bersurat Kutei menjelaskan tentang keturunan raja. Batu bersurat Kutei menjelaskan tentang keturunan raja.(ii) Kesan2Kesan Dalam Pentadbiran b) . 1) Abu 0ena. 6) . !andi B*r*budur3.enjadi lambang keagungan sese*rang raja berdasarkan ke"ebatan seni bina '.a"araja =es&ian. 4nskri&si di Palembang berkaitan dengan amaran raja ke&ada rak at su&a a tidak mender"aka. Kesusasteraan 4ndia s&t (ama ana dan .") )ika at1. . (aja mem&un ai kedudukan ang tertinggi dalam e) Lambang Keagungan &emerinta"an.1) Bidang 4ntelek1.g) !*nt*"1. . 4nskri&si di Palembang berkaitan dengan amaran raja ke&ada rak at su&a a tidak mender"aka. 1. Tem&at men im&an abu jena.a"ab"arata men umbang ke&ada unsur mit*s kesusasteraan klasik AT.da&atkan bekalan emas a&abila .1.d) Kema"iran1.b) Amaran (aja1.embuktikan mas arakat tem&atan mem&un ai kema"iran ang tinggi mema"at tulisan &ada batu bersurate) Dalam Ba"asa . Patung @andiswara dan Drawa&ala ber&eranan menjaga 1andi dari&ada dimasuki r*" ja"at.a"ab"arata men umbang ke&ada unsur mit*s kesusasteraan klasik AT.6) 4lmu dan K*munikasi1.1) Kedudukan (aja1. . . 4nskri&si di Palembang berkaitan dengan amaran raja ke&ada rak at su&a a tidak mender"aka. 9ntuk mem&eringati *rang ternama s&t raja dan &eristiwaa) Dewa2(aja &enting.g) Kesusasteraan1. !andi B*r*budur3. .elaran1.a" raja dan keluargan a.g) !*nt*"1.1) Bidang 4ntelek1.eng"alang (*" 0a"at1.a"ab"arata diadun unsur tem&atan menjadi )ika at Pandawa Lima dan (ama ana menjadi )ika at +eri (ama <.b) Amaran (aja1. Angk*r ?at'.b) . . manusa2manusia : d*r"aka2der"aka. !*nt*" : Angk*r ?at *le" raja +ur a3arman 44. !andi di Lemba" Bujang(ii) Pengaru" Ba"asa +anskrita) Keturunan (aja1. • • .

g) Kesusasteraan1.embuktikan mas arakat tem&atan mem&un ai kema"iran ang tinggi mema"at tulisan &ada batu bersurate) Dalam Ba"asa . Kesusasteraan 4ndia s&t (ama ana dan . manusa2manusia : d*r"aka2der"aka.a"ab"arata men umbang ke&ada unsur mit*s kesusasteraan klasik AT. Patung @andiswara dan Drawa&ala ber&eranan menjaga 1andi dari&ada dimasuki r*" ja"at. Berkembang menjadi ba"asa ilmu dan k*munikasi kerajaan awal di Asia Tenggara.") )ika at1.a"ab"arata diadun unsur tem&atan menjadi )ika at Pandawa Lima dan (ama ana menjadi )ika at +eri (ama • A. Kesusasteraan 4ndia s&t (ama ana dan . !andi B*r*budur3.. Batu bersurat Kutei menjelaskan tentang keturunan raja. . 4nskri&si di Palembang berkaitan dengan amaran raja ke&ada rak at su&a a tidak mender"aka.d) Kema"iran1.eng"alang (*" 0a"at1. Berkembang menjadi ba"asa ilmu dan k*munikasi kerajaan awal di Asia Tenggara. .d) Kema"iran1.a"ab"arata men umbang ke&ada unsur mit*s kesusasteraan klasik AT.g) !*nt*"1.b) Amaran (aja1.g) Kesusasteraan1.eningkatkan &en1a&aian intelek mas arakat kerana batu2batu bersurat mem&un ai maklumat tentang undang2undang dan &emerinta"an raja. . .eningkatkan &en1a&aian intelek mas arakat kerana batu2batu bersurat mem&un ai maklumat tentang undang2undang dan &emerinta"an raja.a"ab"arata diadun unsur tem&atan menjadi )ika at Pandawa Lima dan (ama ana menjadi )ika at +eri (ama - .embuktikan mas arakat tem&atan mem&un ai kema"iran ang tinggi mema"at tulisan &ada batu bersurate) Dalam Ba"asa .ela u1. 6) . .6) 4lmu dan K*munikasi1. manusa2manusia : d*r"aka2der"aka.engalami &eruba"an dalam ba"asa mela u s&t dukk"a2 duka. !andi di Lemba" Bujang(ii) Pengaru" Ba"asa +anskrita) Keturunan (aja1. Angk*r ?at'.6) 4lmu dan K*munikasi1.engalami &eruba"an dalam ba"asa mela u s&t dukk"a2 duka. .ela u1.1) Bidang 4ntelek1.") )ika at1. .