Anda di halaman 1dari 370

Science Module

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 2-6, Blok E 13 Kom leks Kerajaan Par!el E Pusat Pentad"iran Persekutuan 626#$ P%&'A(A)A

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan modul ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa juga cara sama ada elektronik, fotostat, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran ala!sia "ras # $ %, Blok & '(, Kompleks Kerajaan Parcel &, Pusat Pentadbiran Persekutuan, %#%)* P+T,"-"." Hakcipta Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran ala!sia /etakan Pertama #))0

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

-1-

Science Module

*+'E,+'-

A-./0+' 1atin "sariah Binti eor 2haharudin

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

-2-

Science Module

1irector 3f Teacher &ducation 1i4ision inistr! 3f &ducation, ala!sia 12A/'MA3 Tn.Hj. okhtar Bin at 1ris 1istrict &ducation 3fficer Perak Tengah, Perak 1++'-/3A&+' &n.,omai 5oor Bin ,abbu Teacher &ducation 1i4ision inistr! 3f &ducation, ala!sia M+-%4E PA3E44/0&05 '. Tn.Hj."hmad 1amanhuri Bin 5ordin 1eput! 1istrict &ducation 3fficer 6"cademic7 Perak Tengah, Perak Tn.2!ed "zelan Bin 2!ed "bu Hassan "ssistant 1istrict &ducation 3fficer 6 athematics and 2cience7 Perak Tengah, Perak &n. ohd ,amdzan Bin ukhtar "ssistant 1istrict &ducation 3fficer 6 8anguages7 Perak Tengah, Perak &n.9audi Bin 8ebai at "ssistant 1istrict &ducation 3fficer 6 :ocational and Technolog!7 Perak Tengah, Perak /ik 9arena Bi Binti ohamed 2adi<ue 2 K Tengku "ris Bendahara Kluang, -ohor

#.

(.

*.

;.

*A1/4/&A&+'5 /ik 9arena Bi Binti ohamed 2adi<ue 2 K Tengku "ris Bendahara Kluang, -ohor

M+-%4E ,'/&&E'05
Modul Sinar Daerah Perak Tengah -3-

Science Module

'. &n. Hashim Bin Talib 2K.Bota Kiri, Bota Perak Tengah, Perak

Guru /emerlang 2ains -urulatih +tama 2ains KB2, B 2BT 5egeri Perak Ketua Pentaksir KaCasan P&K" 2ains 1aerah Ketua Guru 2umber 2ains 1aerah Perak Tengah Ketua -urulatih Team Gemilang PP1 Perak Tengah Ketua Panitia 2ains 1aerah Perak Tengah Ketua Penggubal 2oalan 2ains GB Perak Tengah -urulatih Team Gemilang PP1 Perak Tengah Pentaksir KaCasan P&K" 2ains Perak Tengah Guru 2umber dan "-K Panitia 2ains Perak Tengah Panel Penggubal 2oalan GB Perak Tengah -urulatih Team Gemilang PP1 Perak Tengah Guru 2umber dan "-K Panitia 2ains Perak Tengah Ketua Pasukan -uruaudit 1alam >23 Perak Tengah

#. &n. ohamad 2huhaimi Bin "lias 2K.2eri Ka!a, Bota Perak Tengah, Perak (. &n. "zli Bin ohd 5asir 2K.Teluk Bakong, 8ambor Kanan Perak Tengah, Perak *. &n.5urs!ahri =aizal Bin "hmad 2K.=elcra 5asaruddin, Bota Perak Tengah, Perak ;. Pn.9arina Binti "boo Bakkar 2K.Kota 2etia,2eberang Perak Perak Tengah, Perak %. Pn.>smarohanaliza Binti >smail 2K.1ato?2agor, Kg.Gajah, Perak Tengah, Perak @. Pn.,osniah Binti 9ainol "bidin 2K./kt.8ada #, Kg.Gajah, Perak Tengah, Perak A. Pn.5ur =arehan bt "hmad =uad 2K.Balun Bidai, Kg.Gajah, Perak Tengah, Perak okhtar

-urulatih Team Gemilang PP1 Perak Tengah Guru 2umber dan "-K Panitia 2ains Perak Tengah Pentaksir KaCasan P&K" 2ains Perak Tengah -urulatih Team Gemilang PP1 Perak Tengah Guru 2umber dan "-K Panitia 2ains Perak Tengah Panel Penggubal 2oalan GB Perak Tengah -urulatih Team Gemilang PP1 Perak Tengah Guru 2umber dan "-K Panitia 2ains Perak Tengah Panel Penggubal 2oalan GB Perak Tengah -urulatih Team Gemilang PP1 Perak Tengah Pentaksir KaCasan P&K" 2ains Perak Tengah Guru 2umber dan "-K Panitia 2ains Perak Tengah Panel Penggubal 2oalan GB Perak Tengah -urulatih Team Gemilang PP1 Perak Tengah Guru 2umber dan "-K Panitia 2ains Perak Tengah Panel Penggubal 2oalan GB Perak Tengah

E-/&+'05 '. /ik 9arena Bi Binti ohamed 2adi<ue 2 K Tengku "ris Bendahara
Modul Sinar Daerah Perak Tengah -4-

Science Module

Kluang, -ohor #. /ik 2iti "smah Binti >smail 2 K ersing ersing, -ohor (. Hj. 5oordin Bin Buang 2 K Benut Benut, Pontian, -ohor *. Pn. Thong Kum 8in 2 K "!er TaCar "!er TaCar, Perak ;. Pn .au 2ook =un 2K6P7 ethodist >poh, Perak

&AB4E +* 1+3&E3& (A-%A4 /0/ KA3-%3GA3


Modul Sinar Daerah Perak Tengah

-5-

Science Module

/&EM 6 PE'KA'A >ntroduction B Pengenalan 2inar odule Time Table B -adual Pelaksanaan odul 2inar 2uggested Time "llocation B Peruntukan asa .ang 1icadangkan
0E1&/+3 A

&Dplanation B Penerangan ind ap and ind PoCer B Peta inda dan Kuasa >n4estigating 8i4ing Things .ear * Euestions 2oalan en!iasat "lam Kehidupan Tahun * ind ap and ind PoCer B Peta inda dan Kuasa >n4estigating =orce and &nerg! Euestion 2oalan en!iasat 1a!a dan Tenaga ind ap and ind PoCer B Peta inda dan Kuasa >n4estigating aterials Euestions 2oalan en!iasat "lam Bahan ind ap and ind PoCer B Peta inda dan Kuasa >n4estigating The &arth and The +ni4erse Euestions 2oalan en!iasat Bumi dan "lam 2emesta ind ap and ind PoCer B Peta inda dan Kuasa >n4estigating Technolog! Euestions 2oalan en!iasat 1unia Teknologi "chie4ement Graph "ssessment >nstrument
0E1&/+3 B

inda inda

PAGE0 6 M%KA 0%'A&& @ $ ') '' '#$ '( 1 #)0 $ #'% '; $ '% '@ $ #' ## $ #;

inda #% $ #0 inda () $ (* inda (; $ (A '@# $ '@* '@; $ '@0 2#7 #)0 $ #'% #'@ $ #@% #@@ #@A$ #0) #0'

&Dplanation B Penerangan aster Ke! &nrichment 6 K&7 B Pengka!aan Kata Kunci 2et ' $ 2et ') K& >nstrument K& "nsCer ,eferences

Pengenalan
Pendahuluan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

-6-

Science Module

Modul ini di"ina "ertujuan mem"antu murid galus meningkatkan en!a aian untuk 4%4%0 dalam %P0'8 /a di"ina "erdasarkan kaedah ansur maju dan "er andu untuk mem"im"ing !alon ke arah men!a ai markah lulus sekurang-kurang $# 6 1## atau Gred 18 Pun!a atau masalah ke"anyakan murid galus ini ialah 5 18 28 38 $8 &idak memahami kehendak soalan 0ains "erdasarkan 2uraian 0ukatan Pelajaran 6 Buku &eks &idak mengungguli tajuk-tajuk dalam 0ains &idak da at mem"e9akan ja:a an engganggu atau distraktor dalam Bahagian A &idak da at mem"ina ja:a an lengka mengikut ;ormat ada Bahagian B

Modul ini dihara da at mengatasi masalah yang telah dikenal asti dan akhirnya dihara kan da at meningkatkan kuantiti dan eratus lulus %P0' -aerah Perak &engah

3ama Program
Modul 0/3A' 0ains -aerah Perak &engah

&entati; Pelaksanaan
Mei hingga +gos

1iri Modul
18 28 38 $8 Mem unyai rajah, gra;ik dan "ahan ransangan "er:arna Bersi;at d:i "ahasa dan mesra engguna Ada tasi dari Modul 0elia Bantu Bahan latihan engukuhan se!ara ansur maju

Bentuk Modul
Kandungan Bahagian A5 18 Peta Minda < Merangkumi ringkasan tajuk atau huraian tajuk "erdasarkan huraian sukatan elajaran 6 "uku teks 28 Kuasa Minda < Mengandungi kaedah 6 akti=iti yang "oleh mem"antu murid mengingati ;akta dan mengukuhkan emahaman 38 0et 0oalan mengikut "a" tahun $ hingga 6 yang mem unyai ja:a an 1,2 dan 3 distraktor Kandungan Bahagian B5 18 1# soalan >dalam d:i"ahasa? "er andu ;ormat merangkumi soalan Pem"olehu"ah, &ujuan , 2i otesis62u"ungan6Kesim ulan dan 'amalan 28 $# soalan >dalam d:i"ahasa? untuk latihan engukuhan

KAE-A2 PE4AK0A3AA3
BA2AG/A3 A

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

-7-

Science Module

18 G%'%
Per"anyakan set Modul untuk semua murid galus tahun 6 Beri enerangan dan ulangkaji tajuk "erdasarkan eta minda dan akti=iti kuasa minda untuk ME3G%K%2KA3 PE3GE&A2%A3 -A3 PEMA2AMA3 4angkah mem"uat latihan a8 Buat latihan Bahagian A -istraktor 1 mengikut to ik dan tahun "8 Bin!angkan soalan dan ja:a an < kaitkan dengan eta minda !8 /sikan en!a aian murid dalam instrumen enilaian8 d8 Buat latihan -istraktor 2 dan seterusnya -istraktor 38 e8 Beri enerangan tentang ja:a an-ja:a an yang menjadi engganggu 6 distraktor dan jelaskan ja:a an "etul "erdasarkan ke;ahaman yang telah di"erikan se"elum ini8

28 M%'/ Mendengar dan memahami penerangan guru tentang peta minda dan aktiviti kuasa minda untuk mengukuhkan pengetahuan 4angkah mem"uat latihan a8 Buat latihan Bahagian A -istraktor 1 mengikut to ik dan tahun "8 Bin!angkan soalan dan ja:a an dengan guru !8 Gunakan eta minda dan akti=iti kuasa minda untuk rujukan !8 /sikan en!a aian di erolehi dalam instrumen enilaian8 d8 Buat latihan -istraktor 2 dan seterusnya -istraktor 38 e8 -ihara murid da at mem"e9akan ja:a an engganggu 6 distraktor dan memahami tentang soalan yang diajukan8 -i akhir "ahagian ini dihara kan murid da at 5 18 28 38 Memahami tajuk-tajuk enting setia "a" mengikut tahun Mengingati ;akta dan isi engetahuan sains se!ara menyeluruh Mem"e9akan ja:a an engganggu 6 distraktor agar da at mengeluarkan satu ja:a an yang aling &EPA& "erdasarkan emahaman sains yang di elajari

KAE-A2 PE4AK0A3AA3
BA2AG/A3 B
Modul Sinar Daerah Perak Tengah

-8-

Science Module

18 G%'%
Per"anyakan set Modul untuk semua murid galus tahun 6 Beri enerangan !ara dan langkah untuk menja:a" soalan Bahagian B iaitu mengenal asti terle"ih dahulu em"olehu"ah dimani ulasi >M. 5 Mani ulated .aria"le? dan em"olehu"ah "ergerak"alas >'. 5 'es onding .aria"le?8 4angkah mem"uat latihan5 a8 Murid mem"uat latihan Bahagian B 0et Bantu iaitu 1# soalan yang telah dikenal asti em"olehu"ah dimani ulasi dan em"olehu"ah "ergerak "alas serta ;ormat teknik menja:a" "8 Bim"ing murid untuk menggunakan ;ormat sedemikian dalam latihan "erikutnya iaitu 3# soalan "erikutnya8 !8 Bin!angkan ja:a an dan kukuhkan teknik menja:a" murid khusus "agi jenis soalan &ujuan, 2i otesis62u"ungan6Kesim ulan, Pem"olehu"ahPem"olehu"ah, Pola dan 'amalan8

28 M%'/ Mengingati format ayat dan teknik menjawab soalan &ujuan, 2i otesis62u"ungan6 Kesim ulan, Pem"olehu"ah-Pem"olehu"ah, Pola dan 'amalan 4angkah mem"uat latihan5 a8 Murid mem"uat latihan Bahagian B 0et Bantu iaitu 1# soalan yang telah dikenal asti em"olehu"ah dimani ulasi dan em"olehu"ah "ergerak "alas serta ;ormat teknik menja:a" "8 Murid dikehendaki menggunakan ;ormat sedemikian dalam latihan 3# soalan "erikutnya8 !8 Bin!angkan ja:a an dan ;ahamkan kaedah untuk mengenal asti em"olehu"ah dan ke erluannya dalam menja:a" soalan -i akhir "ahagian ini dihara kan murid da at 5 18 Memahami dan menggunakan ;ormat untuk menja:a" soalan Bahagian B dengan "erkesan 28 Mem erolehi ja:a an "etul "agi soalan-soalan jenis em"olehu"ah untuk menam ung keseluruhan markah Bahagian A

01/E31E M+-%4E &/ME &AB4E


Modul Sinar Daerah Perak Tengah

-9-

Science Module

0E1&/+3 A
M+3&2 1 2 3 $ @ 6 A 7 ,EEK 1 ,EEK 2 ,EEK 3 ,EEK $

0E1&/+3 B
M+3&2 1 2 3 $ ,EEK 1 ,EEK 2 ,EEK 3 ,EEK $

0%GGE0&E- &/ME A44+1A&/+3


Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 10 -

Science Module

0E1&/+3 A5 0et&ar Module


Module !ontents
1 0e!tion A 1-@

Minutes 6 2ours

,eek

0e!tion B

% $ #(

0%GGE0&E- &/ME A44+1A&/+3 0E1&/+3 B5 Master Key Module


Module !ontents
1 EB lanations o; Master Key Enri!hment 2uggested "nsCering Techni<ues @# -rilling Cuestions o; all themes 2et ' 6 ; Euestions 7 Discussing Answers 2et # 6 ; Euestions 7 Discussing Answers 2et ( 6 ; Euestions 7 Discussing Answers 2et * 6 ; Euestions 7 Discussing Answers 2et ; 6 ; Euestions 7 Discussing Answers

Minutes 6 2ours
% Hours

,eek
1-3

() inutes ' Hour () inutes ' Hour () inutes ' Hour () inutes ' Hour () inutes ' Hour * - '(

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 11 -

Science Module

1. Mind Map and Mind Power Peta Minda dan Kuasa Minda 2. Distractor Penganggu
Bahagian ini mengandungi 5 18 28 38 $8 0et Peta Minda dan Akti=iti Kuasa Minda "agi setia "a" mengikut tahun 2# 0oalan -istraktor 1 0etia "a" dan tahun 2# 0oalan -istraktor 2 0etia "a" dan tahun 2# 0oalan -istraktor 3 0etia "a" dan tahun

&ugasan Guru Beri enerangan dan ulangkaji tajuk "erdasarkan eta minda dan akti=iti kuasa minda untuk ME3G%K%2KA3 PE3GE&A2%A3 -A3 PEMA2AMA3 4angkah mem"uat latihan5
a8 Buat latihan Bahagian A -istraktor 1 mengikut to ik dan tahun "8 Bin!angkan soalan dan ja:a an < kaitkan dengan eta minda !8 /sikan en!a aian murid dalam instrumen enilaian8 d8 Buat latihan -istraktor 2 dan seterusnya -istraktor 38 e8 Beri enerangan tentang ja:a an-ja:a an yang menjadi engganggu 6 distraktor dan jelaskan ja:a an "etul "erdasarkan ke;ahaman yang telah di"erikan se"elum ini8

&ugasan Murid Mendengar dan memahami penerangan guru tentang peta minda dan aktiviti kuasa minda untuk mengukuhkan pengetahuan 4angkah mem"uat latihan
a8 Buat latihan Bahagian A -istraktor 1 mengikut to ik dan tahun "8 Bin!angkan soalan dan ja:a an dengan guru !8 Gunakan eta minda dan akti=iti kuasa minda untuk rujukan !8 /sikan en!a aian di erolehi dalam instrumen enilaian8 d8 Buat latihan -istraktor 2 dan seterusnya -istraktor 38 e8 -ihara murid da at mem"e9akan ja:a an engganggu 6 distraktor dan memahami tentang soalan yang diajukan8 ;8 4engka kan gra; en!a aian setia distraktor dengan me:arnakan "ilangan soalan yang "etul dalam gra; en!a aian

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 12 -

Science Module

ME !"#$#% #&#M 'E("D)P#


!ear *

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 13 -

Science Module

181 %nderstanding that humans ha=e "asi! needs Memahami bahawa manusia mempunyai keperluan asas Gi4e energ! B Beri tenaga GroC B Membesar 2ta! health! B Sihat =ood B Makanan "ir B Udara To breathe B Bernafas

Basic 5eeds of Human Keperluan Asas Manusia

Fater B Air 1rinks B Minuman GroC B Membesar 2ta! health! B Sihat

2helter B Tempat perlindungan To protect from Untuk melindungi daripada - danger B bahaya - eDtreme Ceather B cuaca melampau -sun G rain B matahari dan hujan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 14 -

Science Module

182 %nderstanding that animals ha=e "asi! needs Memahami bahawa manusia mempunyai keperluan asas Gi4e energ! B Beri tenaga GroC B Bertumbuh ! Membesar 2ta! health! B Sihat =ood B Makanan "ir B Udara To breathe B Bernafas

Basic 5eeds of "nimals Keperluan Asas Haiwan

T!pes B "enis H - holes B lubang - ca4e B gua - nest B sarang - beehi4e B sarang lebah 2helter B Tempat erlindungan

Fater B Air 1rinks B Minuman GroC B Bertumbuh ! Membesar 2ta! health! B Sihat

To protect from Untuk melindungi daripada - danger B bahaya - eDtreme Ceather B cuaca melampau - sun G rain B matahari dan hujan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 15 -

Science Module

183 %nderstanding that lants ha=e "asi! needs Memahami bahawa tumbuhan mempunyai keperluan asas Plants Ha4e Basic 5eeds Tumbuhan Mempunyai Keperluan Asas

"ir B Udara

Fater B Air

2unlight B #ahaya matahari

Fith Cater B Ada air H - groC health! B tumbuh dengan sihat - groC Cell B tumbuh dengan baik - not Cilted B tidak layu

Fithout Cater B Tanpa airH - Cilted B layu - turn !elloC B menjadi kuning - die B mati

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 16 -

Science Module

281 Analysing li;e ro!esses in humans Analisa proses hidup manusia 5oseB outh Hidung)Mulut Find-pipe Trakea 8ungs aru(paru >nhale $ take in air Tarik nafas ' ambil udara &Dhale $ gi4e out air Hembus nafas( keluarkan udara Breathing ernafasan ,ate of breath Kadar pernafasan 5umber of chest mo4ement in a period of time Bilangan pergerakan dada dalam sesuatu masa

3rgans &rgan

Purpose B Tujuan H - a4oid danger elak bahaya - a4oid getting hurt elak dapat luka - a4oid getting injured elak dapat cedera - to sur4i4e untuk terus hidup ,espond To 2timuli Bergerak balas Terhadap %ansangan 3rgans &rgan
&!es $ 2ight Mata ( Melihat 5ose $ 2mell Hidung ( Menghidu Tongue $ Taste *idah ( Merasa &ars $ 2ound Telinga ( Mendengar bunyi 2kin $ Touch Kulit ( Sentuhan

8ife Processes of Humans r$ses Hidup Dilalui Manusia

,eproduce Membiak

&Dcrete Berkumuh

" process to produce their !oung or offspring r$ses untuk menghasilkan anak

Kidne! 6 urine I mineral salt 7 +injal , air kencing - garam mineral . 8ungs 6 /arbon dioDide I Cater 4apour 7 aru(paru , Karb$n di$ksida - wap air . Kidne! 6 urine I mineral salt 7 +injal , air kencing - garam mineral . 2kin 6 2Ceat I mineral salt 7 Kulit , peluh - garam mineral .

1efecate Bernyahtinja =aeces /ajis

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 17 -

Science Module

282 Being a:are that !ertain "eha=iour !an distur" li;e ro!esses Menyedari bahawa sesetengah perlakuan mengganggu proses hidup Beha4iour That /an 1isturb 8ife Processes erlakuan yang b$leh mengganggu pr$ses hidup 2moking B Mer$k$k

&ffects B Kesan - 8ung cancer Kanser paru(paru - /oughing Batuk

1rinking "lcohol B Minum Alk$h$l

Taking 1rug B Mengambil Dadah

HoC to a4oid B Bagaimana untuk hindari 3ccupied time Cith beneficial acti4ities Memenuhi masa dengan akti0iti berfaedah Participate in a campaign Ambil bahagian dalam kempen "d4ise from their peers /asihat daripada rakan sebaya

&ffects B Kesan - 1ela! respond to stimuli *ambatkan ransangan terhadap ransangan - 8ose abilit! to Calk in straight line Hilang keupayaan berjalan dengan lurus - /an cause accidents Menyebabkan kemalangan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 18 -

Science Module

283 Analysing the li;e ro!esses in animals Analisa proses hidup haiwan "nimals 8ife ProcessesB r$ses Hidup Haiwan

&Dcrete B erkumuhan

Breathing B Bernafas

,eproduce B Membiak

1efecate B Bernyahtinja 3rgans B &rgan To get rid of Caste product from their bodies Untuk menyingkirkan bahan buangan dari badan

8a! &ggs B Bertelur butterfl! rama(rama

Gi4e Birth B *ahirkan anak cat kucing tiger harimau

bird burung

bat kelawar Chale paus

8ungsB Paru-paru - monke! m$nyet - bird burung - Chale paus

GillsB1nsang 8ungsbook - fish - crab ikan ketam - praCn udang

oist skinBKulit lembap - frog katak - earthCorm cacing tanah

Trachea 2tructreBSistem Trakea - insects serangga

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 19 -

Science Module

28$ %nderstanding the li;e ro!esses in lants Memahami proses hidup tumbuhan
4arious Ca!s plants reproduce throughJseeds, spores, suckers, stem cutting, lea4es, underground stem. berbagai cara tumbuhan membiak melalui43bji benih2 sp$ra2 anak p$k$k2keratan batang2 daun2 batang bawah tanah

plants respond to stimuli. water2 sunlight2 t$uch2 gra0ity3 tumbuhan bergerak balas terhadap ransangan air2cahaya matahari2sentuhan2gra0iti

the part of plant that responds to Cater bahagian p$k$k yang bertindak balas terhadap ransangan

r$$ts akar the part of plant that responds to gra4it!. bahagian p$k$k yang bertindak balas terhadap gra0iti roots akar

plants reproduce. tumbuhan membiak 2eeds $ balsam, corn, durian Biji benih(keembung2 jagung2durian 2pores $ fern, mushroom Sp$ra(paku(pakis2cendawan 2uckers $ banana, pineapple Anak p$k$k(pisang2nenas 2tem cutting $ hibiscus, rose, tapioca Keratan batang( bunga raya2mawar2ubi kayu 8ea4es $ br!oph!llum, begonia Daun(setawar2beg$nia 2tem $ potato, onion, ginger Batang( Ch! plants need to reproduce kentang2bawang2halia

8ife processes plants undergo r$ses hidup tumbuhan

the part of plant that responds to sunlight. bahagian p$k$k yang bertindak balas terhadap cahaya matahari shoot pucuk

ermul aaan eksperi men


the part of plant that responds to touch. bahagian p$k$k yang bertindak balas terhadap sentuhan

to ensure the sur4i4al of the species. mengapa tumbuhan perlu membiak untuk memastikan kemandirian spesisnya

Akhir ekspe rimen

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 20 -

Science Module

381 %nderstanding that animals ha=e s e!i;i! !hara!teristi!s and "eha=iour to rote!t themsel=es ;rom danger Memahami bahawa haiwan mempunyai ciri dan perlakuan khas untuk melindungi diri mereka daripada bahaya

2pecific characteristics and beha4iour Sifat(sifat dan tingkah laku khas 2pecial characteristics #iri(ciri khas

2pecial beha4iour Tingkah(laku khas

2harp claCs 6 tiger, cat 7 Kuku tajam , harimau2 kucing . Thick and hard skin 6 rhinoceros 7 Kulit tebal dan keras , badak sumbu . Hard shell 6 tortoise, snails 7 #engkerang keras , kura(kura2 siput . Hard scales 6 pangolin, crocodiles 7 Sisik keras , tenggiling2buaya . 2pines 6 porcupine 7 Berduri , landak . Horns 6 buffalo, seladang 7 Tanduk , kerbau2 seladang .

Pretend to be dead 6 beetle, 7 Berpura(pura mati , kumbang . /amouflage 6 cameleon 7 Menyamar , sumpah(sumpah . 2pra! black ink 6 s<uid 7 Mengeluarkan dakwat hitam , s$t$ng . Poisonous sting or fang 6 centipede, snake 7 Sengat atau taring berbisa , kala jengking2 ular .

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 21 -

Science Module

3826383 %nderstanding that animals ha=e s e!i;i! !hara!teristi!s and "eha=iour to rote!t themsel=es ;rom eBtreme :eather Memahami bahawa haiwan mempunyai sifat-sifat dan tingkah laku khas untuk melindungi diri daripada cuaca melampau

2pecific characteristics and beha4ior Sifat(sifat dan tingkah laku khas

Hot Ceather #uaca panas Frinkled 2kin 6&lephant ,hippopotamuses and buffaloes7 Kulit berkedut ,+ajah3 badak sumbu2 kerbau. FalloCing 6&lephant, hippopotamuses and buffaloes7 Berkubang ,+ajah2 badak sumbu2 kerbau. Humps 6&lephant, hippopotamuses and buffaloes7 Berkubang ,+ajah2 badak sumbu2 kerbau.

/old Ceather /uaca sejuk Thick =ur 6Polar bears7 Berbulu tebal ,Beruang kutub. =at 8a!ers +nder The 2kins 6Penguins, seals, and Chales7 *apisan lemak di bawah kulit , enguin2 anjng laut2 ikan paus. 2mall &ars 62eals and Falruses7 Telinga kecil ,Anjing laut2 singa laut. Hibernate 6Polar bears7 Berhibenasi ,Beruang kutub.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 22 -

Science Module

%nderstanding that lants ha=e s e!i;i! !hara!teristi!s to rote!t themsel=es ;rom enemies Memahami "aha:a tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri mereka daripada musuh &he s e!i;i! !hara!teristi!s 0i;at-si;at khas

Produces lateD Keluarkan getah

Ha4e thorns Berduri

Poisonous Beracun Ha4e fine hairs Berbulu halus /lose leaflets Chen touch 1aun tertutup bila disentuh

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 23 -

Science Module

%nderstanding that lants ha=e s e!i;i! !hara!teristi!s to rote!t themsel=es ; rom dry region and strong :ind Memahami bahawa tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi diri mereka daripada kawasan kering dan angin kuat

2pecific characteristics of plants to protect themsel4es Sifat(sifat khas tumbuhan untuk melindungi diri

dr! region kawasan kering

strong Cind angin kuat

&g H cactus kaktus

&gH /oconut tree, bamboo tree, . p$k$k buluh p$k$k kelapa2

8ong roots to absorb Cater "kar panjang untuk serap air 2ucculent stem can store Cater Batang menyimpan air Thorn can can pre4ent the eDcessi4e loss of Cater Duri yang mencegah kehilangan banyak air

Ha4e stems that bend easil! Batang yang mudah bengk$k b. Ha4e buttress roots Akar banir c. Ha4e separated lea4es Daun berbilah(bilah d. 5eedle- shaped lea4es Daun berbentuk jarum

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 24 -

Science Module

The Basic Needs of Human and Animals Keperluan Asas Manusia dan Haiwan

One evening, when Cik Ti crawled out from its shelter to search for food, the da started to rain heavil ! Cik Ti immediatel crawled "ack to the shelter, a hole near a woody house! Cik Ti was tired! #he also felt hungr ! #he tried to find some food "ut there was no food left in the hole! $ Oh no% I will die without food. #aid Cik Ti frustrated! Cil Ti moved into the kitchen in that wood house! $ Arghh%% & am hungr '! Cik Ti screamed! $(ow, cheese%! )mmm%! *elicious!+ After she had her food, she was thirst ! #he saw a cup of water on the ta"le! Cik Ti drank the water! Tap' Tap' Tap' (ithout her knowing, Mamat was read to trap her into a plastic "ag! He tighten the "ag tightl ! Help' Help' I cant breath where is the air.+ #houted Cik Ti %!! Her voice slow down time " time! ,astl Cik Ti dead without air%!!

#uatu petang ketika Cik Ti merangkak di luar rumahn a untuk mencari makanan, ti"a-ti"a hu.an turun dengan le"atn a! Cik Ti "ergerak pantas kem"ali semula ke kediamannya, sebuah lubang di tepi sebuah rumah kayu. Cik Ti penat! *ia mula rasa lapar! Cik Ti cu"a mencari makanan tetapi dia tidak menemuin a di lu"ang itu! $ Matilah aku kalau tak ada makanan. rungut Cik Ti ! Cik Ti terus ke dapur rumah itu! $Arghh%!! laparn a!+ Ti"a-ti"a Cik Ti men.erit, $wow, ke.u%!! emmm% sedapn a!+ #elepas makan Cik Ti terasa dahaga! *ia ternampak secawan air di atas me.a terse"ut! Cik Ti minum air terse"ut dengan gelo.ohn a! Tap' Tap' Tap' Tanpa disedarin a Mamat telah "ersedia untuk menangkap Cik Ti! Cik Ti terperangkap! Mamat memasukkan Cik Ti ke dalam se"uah "eg plastic dan mengikat "eg itu dengan kuatn a! $ Tolong' Tolong' ku tak boleh bernafas.. mana udara ni!+ /erit Cik Ti%!! #uaran a semakin perlahan!!!!!! akhirn a Cik Ti mati tanpa udara!!!!!

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 25 -

Science Module

What Plants Need to Stay Healthy?


Thank you for giving me enough water. I can use it to make my food. Terima kasih kerana memberikan saya air yang cukup. Saya akan gunakannya untk membuat makanan.

Oh, it is my pleasure. Hope you grow healthy soon. Oh , itu sudah tanggungjawab saya. Harap awak akan hidup subur kelak.

Thank you for placing me to the direct sunlight. ow I get enough light. I can use it to make my food. Terima kasih kerana meletakkan saya di bawah cahaya matahari. !ini saya telah mendapat cahaya yang mencukupi. Saya boleh gunakkanya untuk membuat makanan.

Oh, it is my pleasure. Hope you can grow healthy soon . Oh , itu sudah tanggungjawab saya. Harap awak akan hidup subur kelak.

Thank you for giving me enough fertili"er. ow I can get enough mineral. I can use it to make my food. Terima kasih kerana memberikan saya cukup baja. !ini saya telah mendapat baja yang mencukupi. Saya boleh gunakkanya untuk membuat makanan.

Oh, it is my pleasure. Hope you can grow healthy soon . Oh , itu sudah tanggungjawab saya. Harap awak akan hidup subur kelak.

#mmm$ I feel fresh. I can breath smoothly. Thank you. ow I can get enough air. I can use it to make my food. #mmm....saya rasa segar. Terima kasih. !ini saya telah mendapat udara yang mencukupi. Saya boleh gunakkanya untuk membuat makanan.
Modul Sinar Daerah Perak Tengah

Oh, it is my pleasure. Hope you can grow healthy soon . Oh , itu sudah tanggungjawab saya. Harap awak akan hidup subur kelak.

%nit &'(esson ) *asic needs of +lants


- 26 -

Science Module

!"C#!TI$% &#$C!'' &#$'!' &!#()M)* % o. Bil &. Organs ,iagram Gambarajah Organ !idney ' Buah Pinggang !idney %reter %rine . water vapour Air Kencing + wap air -aste +roducts Bahan Buangan

/.

(ungs' Paru-Paru

0arbon ,io1ide . water 2apour Karbon dioksida + wap air

).

Skin'Kulit Sweat . -ater 2apour . 3ineral salt Peluh + wap air + garam mineral

%nit /'(esson 4 5nimals e1crete

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 27 -

Science Module

Plants 'es ond &o 0timuli &um"uhan "ergerak"alas terhada ransangan >Pussy 1at 0ong? 3h =resh ,oots, 3h =resh ,oots Chat are !ou see K > Cant to go doCn to meet m! gra4it!.

3h =resh ,oots, 3h =resh ,oots Ch! are !ou hereK >?m going doCn to the soil to absorb Cater. 3h green shoot, 3h green 2hoot Chat make !ou brightK > can go up to search for sunlight.
The shoot respond to sunlight 0ucuk "ergerak"alas terhadap caha a matahari!!

The roots respond to water. Akar bergerakbala !erhada" air#

%nit /'(esson &6 +lants 7espond To Stimuli

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 28 -

Science Module

The Breathing #tructure of Animals

8ill Insang

Trachea Structure Struktur rakea Trachea Structure Struktur rakea (ung +aru;paru

ose !idung

-indpipe Salur rakea (ung Paru-paru 3oist Skin Kulit "embab

5ir +assage Peredaran #dara ose -ind +ipe (ungs !idung rakea Paru-paru

(ung Paru-paru

%nit /'(esson 9 and : Human and 5nimals e1cretion

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 29 -

Science Module

nimal +efense ,rom e-treme weather

,allo:ing /n Mud ,hinoceroses

&hi!k *at /n &ails < Kangaroo ,ats

.ong !ars / *esert 1o2 #est / *esert Animals

Thick .ayers $f ,at / 0enguins Thick ,urs 0 0olar *ump 0 Camels

'mall !ars / Cold 3egion Animals

!angaroo 7at +enguin

0amel

How I Survived <

%nit )'(esoon / (iving in #1treme ,anger

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 30 -

Science Module

5n 5nimal -hich (ive in a +ond


3y Story
I am a ===================== who lives in the pond. The pond that I live in is full

of====================

and =======================. Some days it is hard to stay

using my wa1 and poisonous skin. alive> I protect myself from other animals by ========================.

I also have to have four basic things in order to live. They are =============

============, ================, and ====================. I also

catching my preys with my long tongue. stay alive by ==================================. eat.

It?s easy for me to catch and

5nother animal that lives in the pond with me is the ===============. He likes to eat gliding @uietly =================. Sometimes he hides from other animals by ======; ===================.

*ut sometimes he is seen by the =================== and is eaten> He has to be very @uick to stay alive. I like living in the pond. %nit )'(esson ) survival
Modul Sinar Daerah Perak Tengah - 31 -

Science Module

NA !"A# $%&%NS% 'N P#AN S PERLINDUNGAN SECARA SEMULAJADI OLEH TUMBUHAN

> ha4e sharp thorns. 1on?t come near me. Saya ada duri yang tajam3"angan dekati saya3

& am sensitive! & will fold m leaflets! 0lease don4t touch me #a a sensitive!#a a akan menguncupkan daun-daun sa a apa"ila disentuh!

& have late2! & will stick on ou! #a a ada getah! #a a akan melekat pada awak!

M fine hairs will cause itchiness! *on4t come near me! & will make ou itch ! Bulu halus pada sa a "oleh men e"a"kan kegatalan! /angan dekati sa a! #a a akan menggatalkan awak!

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

%nit )'(esson 9 atural ,efense Of +lants


- 32 -

Science Module

A$AP '(N ( NA !"% PENYESUAIAN DIRI TERHADAP ALAM SEMULAJADI


Cactus, how do ou get water in this dr region5 Kaktus, "agaimana awak mendapat air di kawasan kering seperti ini5

3y thick stem can store more water for me. Batang tebal sa$a membolehkan men$impan lebih ban$ak air untuk sa$a%

I have long roots. So I can go deep in the soil to get water. Sa$a ada akar $ang panjang% &adi sa$a boleh pergi jauh ke dalam tanah untuk mendapatkan air

I have needle shaped leaves. So I lost less water. Sa$a mempun$ai daun berbentuk jarum% &adi sa$a kurang hilang air%

Coconut tree, how do ou survive from strong wind5 0okok kelapa, "agaimana awak "ertahan daripada angin kencang5

Oh, I have strong buttress roots. It is easy for me to defend from strong wind. Oh' sa$a ada akar banir $ang kuat% Ia memudahkan sa$a untuk menahan angin $ang kuat%

3y leaves are divided so that they do not break easily. The trunk help them sway with the wind. (aun-daun sa$a adalah berbilah-bilah jadi mereka tidak terpecah dengan mudah% Batang pokok sa$a membantu mereka bergo$ang bersama angin% %nit )'(esson 9 atural ,efense Of +lants

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 33 -

Science Module

" +E$%",#%" , &"+" , %(" ,$ !E#*


Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 4

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 34 -

Science Module

'.

1iagram shoCs the 4arious kinds of food needed b! humans. %ajah menunjukkan beberapa jenis makanan yang diperlukan $leh manusia3

=ood is needed forJ akanan diperlukan untuk .. " B mo4ing from place to place. untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat groCing and sta!ing health!. untuk membesar dan kekal sihat

#.

Fhich of the folloCing is not a basic need of a humanK Manakah antara berikut bukan keperluan asas manusia5 " B

(.

Fhat Cill happen to humans if the! do not ha4e Cater for a feC da!sK Apa akan jadi sekiranya manusia tidak minum air selama beberapa hari5 " B the! Cill die. mereka akan mati the! Cill become Ceak mereka akan menjadi lemah .

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 35 -

Science Module

*.

Fhich of the folloCing seeds Cill groC after a CeekK Antara berikut yang manakah akan hidup selepas seminggu " B

1r! cotton Cool Kapas kering

Fet cotton Cool kapas basah

;.

1iagram shoCs a plant. ,ajah menunjukkan sejenis tumbuhan3

Fhich characteristic does it has to help it to li4e in the desertK Manakah antara ciri(ciri yang dipunyai $leh p$k$k ini untuk tinggal di gurun5 " has long roots mempunyai akar yang panjang has thorn! stem mempunyai batang yang berduri

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 36 -

Science Module

%.

1iagram shoCs the main organs that are in4ol4ed in breathing. %ajah meunjukkan $rgan utama yang terlibat semas bernafas3

Fhich organ absorbs oD!gen during breathingK &rgan manakah yang menyedut $ksigen semasa bernafas5 " B @. P 2

1iagram shoCs the response of a human to a stimulus. %ajah menunjukkan manusia bertindak balas terhadap ransangan3

Fhat conclusion can be formedK Apakah kesimpulan yang b$leh di buat5 " B Humans respond to heat. Manusia bertindak balas dengan haba. Humans respond to Cater. Manusia bertindak balas dengan air

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 37 -

Science Module

A.

Fhich of the folloCing are bad habits of humansK Manakah antara berikut adalah tabiat buruk manusia5 > >> >>> " ,eading Membaca 2moking Mer$k$k Taking drugs Mengambil dadah > and >> onl! B >> and >>> onl!

0.

Fhich of the folloCing posters shoCs the effect of smokingK Manakah p$ster yang menunjukkan kesan mer$k$k5 " B

').

1iagram shoCs tCo animals. %ajah menunjukkan dua ek$r haiwan3

Fhat is the organ of eDcretion of these animalsK Apakah $rgan perkumuhan bagi dua haiwan ini5 " 8ungs aru(paru B 2kin Kulit

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 38 -

Science Module

''.
A

1iagram shoCs a caterpillar. %ajah menunjukkan seek$r ulat beluncas * 5

Fhich of the labelled parts is the breathing structure of the caterpillarK Bahagian yang berlabel manakah stuktur pernafasan bagi ulat beluncas.

'#.

1iagram shoCs tCo animals. %ajah menunjukkan dua ek$r haiwan3

Fhich of the folloCing animals reproduces in the same Ca! as the animals abo4eK Manakah antara haiwan berikut membiak dengan cara yang sama seperti haiwan di atas5 " B 8ion Singa /rocodile Buaya

'(.

1iagram shoCs the life c!cle of a frog.


- 39 -

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

Science Module

%ajah menunjukkan kitaran hidup bagi katak3

Fhich of the folloCing is LK Manakah yang mewakili 65 " B

'*.

Fhich of the folloCing plants ha4e the same method of reproduction as the hibiscus plantK Manakah antara tumbuhan di bawah sama cara pembiakannya dengan p$k$k bunga raya5 > >> >>> " /roton Pokok puding Tapioca plant $k$k ubi kayu Banana plant $k$k pisang > and >> onl! B > and >>> onl!

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 40 -

Science Module

';.

Fhich of the folloCing plants reproduces b! sporesK Manakah antara tumbuhan berikut yang membiak melalui sp$ra5 " B

'%.

1iagram shoCs a banana plant. %ajah menunjukkan p$k$k pisang

Fhat is the name of the part labelled LK Apakah nama bahagian yang di label 65 " +nderground stem Batang bawah tanah B 2ucker Anak p$k$k

'@.

Fhich of the folloCing is not the Ca! of plants protect themsel4es from enemiesK Manakah antara berikut bukan cara tumbuhan melindungi dirinya daripada musuh5 " To produce stick! lateD Mengeluarkan getah berlekit B To drop lea4es Menggugurkan daun

'A.

" pupil <uickl! CithdreC his hand Chen he accidentall! touched a hot iron. Fhat life process is shoCn b! the pupilK Se$rang murid menarik tangannya dengan pantas apabila terkena seterika panas3Apakah pr$ses yang terlibat5 " respond to stimuli B defecation bertindak balas pada ransangan nyahtinja The pictures beloC shoCs tCo animals. +ambar di bawah menunjukkan dua jenis haiwan3

'0.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 41 -

Science Module

"

Fhich of the abo4e animals reproduce b! la!ing eggsK Haiwan manakah yang membiak dengan cara bertelur5

#).

The diagram beloC shoCs a t!pe of animal. %ajah di bawah menunjukkan seek$r haiwan3

This animal protects itself from enemies b! J Haiwan tersebut melindungi dirinya dari musuh melalui4 " B pretending to be dead berpura(pura mati ha4ing a poisonous sting mempunyai sengat beracun

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 42 -

Science Module

" +E$%",#%" , &"+" , %(" ,$ !E#*


Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 4

Questions 1 20
MA'K0

2#
'. 1iagram shoCs the 4arious kinds of food needed b! humans. %ajah menunjukkan beberapa jenis makanan yang diperlukan $leh manusia3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 43 -

Science Module

=ood is needed forJ Makanan diperlukan untuk 33 " B. /. mo4ing from place to place. untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat performing acti4ities. untuk melakukan akti0iti groCing and sta!ing health!. untuk membesar dan kekal sihat

#.

Fhich of the folloCing is not a basic need of a humanK Manakah antara berikut bukan keperluan asas manusia5 " /

(.

Fhat Cill happen to humans if the! do not ha4e Cater for a feC da!sK Apa akan jadi sekiranya manusia tidak minum air selama beberpa hari5 " B / the! Cill die. mereka akan mati the! Cill become Ceak. mereka akan menjadi lemah the! Cill sta! ali4e. mereka masih hidup

*.

Fhich of the folloCing seeds Cill groC after a CeekK Antara berikut yang manakah akan hidup selepas semingguK

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 44 -

Science Module

"
c$c$nut $il dr! cotton minyak Cool kelapa kapas kering

Cet cotton Cool kapas basah

;.

1iagram shoCs a plant. %ajah menunjukkan sejenis tumbuhan3

Fhich characteristic does it has to help it to li4e in the desertK Manakah antara ciri(ciri yang dipunyai $leh p$k$k ini untuk tinggal di gurun3 " B / has long roots mempunyai akar yang panjang has no lea4es tidak mempunyai daun has fine hairs mempunyai rerambut halus

% 1iagram in breathing. %ajah semas bernafas3

shoCs the main organs that are in4ol4ed meunjukkan $rgan utama yang terlibat

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 45 -

Science Module

Fhich organ absorbs oD!gen during breathingK &rgan manakah yang menyedut $ksigen semasa bernafas5 " @. P B , / 2

1iagram shoCs the response of a human to a stimulus. %ajah menunjukkan manusia bertindak balas semasa

Fhat conclusion can be formedK Apkah kesimpulan yang b$leh di buat5 " B / Humans respond to Cater. Manusia bertindak balas dengan air Humans respond to heat. Manusia bertindak balas dengan haba. Humans respond to sound. Manusia bertindak balas dengan bunyi.

A.

Fhich of the folloCing are bad habits of humansK Manakah antara berikut adalah

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 46 -

Science Module

> >>> " B /

,eading Membaca Taking drugs Mengambil dadah > and >> onl! > and >: onl! >> and >>> onl!

>> >:

2moking Mer$k$k 1rinking Minum air

0.

Fhich of the folloCing posters shoCs the effect of smokingK Manakah p$ster yang menunjukkan kesan mer$k$k5 " B /

'). 1iagram shoCs tCo animals. %ajah menunjukkan dua ek$r haiwan3

Fhat is the organ of eDcretion of these animalsK Apakah $rgan perkumuhan bagi dua haiwan ini5 " ''. 8ungs aru(paru B 2kin Kulit / Gills 1nsang

1iagram shoCs a caterpillar. %ajah menunjukkan seek$r ulat beluncas

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 47 -

Science Module

Fhich of the labelled parts is the breathing structure of the caterpillarK Bahagian yang berlabel manakah stuktur pernafasan bagi ulat beluncas. '# 1iagram shoCs tCo animals. %ajah menunjukkan dua ek$r haiwan3

Fhich of the folloCing animals reproduces in the same Ca! as the animals abo4eK Manakah antara haiwan berikut membiak dengan cara yang sama seperti haiwan di atas5 " 8ion Singa B /rocodile Buaya / Bee *ebah

'(.

1iagram shoCs the life c!cle of a frog. %ajah menunjukkan kitaran hidup

bagi katak3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 48 -

Science Module

Fhich of the folloCing is LK Manakah yang mewakili 65 " B /

'*.

Fhich of the folloCing plants ha4e the same method of reproduction as the hibiscus plantK Manakah antara tumbuhan di bawah sama cara pembiakannya dengan p$k$k bunga raya5 > /roton $k$k pudding > and >> onl! >> Tapioca plant $k$k ubi kayu B > and >>> onl! >>> Banana plant $k$k pisang / >> and >>> onl!

"

';.

Fhich of the folloCing plants reproduces b! sporesK Manakah antara tumbuhan berikut yang membiak melalui sp$ra5

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 49 -

Science Module

"

/.

'%.

1iagram shoCs a banana plant. %ajah menunjukkan p$k$k pisang

Fhat is the name of the part labelled LK Apakah nama bahagian yang di label 65 " Parent plant $k$k induk B 2ucker Anak p$k$k / 2hoot ucuk

'@.

Fhich of the folloCing is not the Ca! plants protect themsel4es from enemiesK Manakah antara berikut bukan cara tumbuhan melindungi dirinya daripada musuh5 " B / To produce stick! lateD Mengeluarkan getah berlekit To produce bad smell Mengeluarkan bau yang busuk To produce poison Mengeluarkan racun

'A.

" pupil <uickl! CithdreC his hand Chen he accidentall! touched a hot iron. Fhat life process is shoCn b! the pupilK

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 50 -

Science Module

Se$rang murid menarik tangannya dengan pantas apabila terkena seterika panas3Apakah pr$ses yang terlibat5 " B / respond to stimuli bertindak balas pada ransangan eDcretion perkumuhan breathing pernafasan

'0.

The pictures beloC shoCs four animals. +ambar di bawah menunjukkan empat jenis haiwan3 P E ,

Fhich of the abo4e animals reproduce b! la!ing eggsK Haiwan manakah yang membiak dengan cara bertelur5 " #). P and E B E and , / P, E and ,

The diagram beloC shoCs a t!pe of animal. %ajah di bawah menunjukkan seek$r haiwan3

The animal protects itself from enemies b! J Haiwan tersebut melindungi dirinya dari musuh melalui4 " B rolling up its bod! melingkar badannya pretending to be dead berpura(pura mati / ha4ing a poisonous sting mempunyai sengat beracun

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 51 -

Science Module

" +E$%",#%" , &"+" , %(" ,$ !E#* Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 4

Questions 1 20
MA'K0

2#
'. 1iagram shoCs the 4arious kinds of food needed b! humans. %ajah menunjukkan beberapa jenis makanan yang diperlukan $leh manusia3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 52 -

Science Module

=ood is needed forJ Makanan diperlukan untuk 33 " B / 1 mo4ing from place to place. untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat groCing and sta!ing health!. untuk membesar dan kekal sihat performing acti4ities. untuk melakukan akti0iti making strong bones. menguatkan tulang

#.

Fhich of the folloCing is not a basic need of a humanK Manakah antara berikut bukan keperluan asas manusia5 " /

(.

Fhat Cill happen to humans if the! do not ha4e Cater for a feC da!sK Apa akan jadi sekiranya manusia tidak minum air selama beberapa hariK " the! Cill die.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 53 -

Science Module

mereka akan mati B / 1 the! Cill be strong. mereka akan menjadi kuat the! Cill sta! ali4e. mereka masih hidup the! Cill become Ceak. mereka akan menjadi lemah

*.

Fhich of the folloCing seeds Cill groC after a CeekK Antara berikut yang manakah akan hidup selepas semingguK " /

1r! cotton Cool Kapas kering

2eed Biji benih

1
/oconut oil Minyak kelapa Fet cotton Cool Kapas basah

;.

1iagram shoCs a plant. %ajah menunjukkan sejenis tumbuhan3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 54 -

Science Module

Fhich characteristic does it has to help it to li4e in the desertK Manakah antara ciri(ciri yang dipunyai $leh p$k$k ini untuk tinggal di gurun3 " B / 1 has fine hairs mempunyai rerambut halus has no lea4es tidak mempunyai daun has long roots mempunyai akar yang panjang has thorn! stem mempunyai batang yang berduri.

%.

1iagram shoCs the main organs that are in4ol4ed in breathing. %ajah meunjukkan $rgan utama yang terlibat semas bernafas3

Fhich organ absorbs oD!gen during breathingK &rgan manakah yang menyedut $ksigen semasa bernafas5 " @. P / E 2

B , 1 1iagram shoCs the response of a human to a stimulus. %ajah menunjukkan manusia bertindak balas semasa

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 55 -

Science Module

Fhat conclusion can be formedK Apkah kesimpulan yang b$leh di buat5 " B / 1 Humans respond to Cater. Manusia bertindak balas dengan air Humans respond to heat. Manusia bertindak balas dengan haba. Humans respond to sound. Manusia bertindak balas dengan bunyi. Humans respond to smell. Manusia bertindak balas dengan bau3

A.

Fhich of the folloCing are bad habits of humansK Manakah antara berikut adalah > >>> " B ,eading Membaca Taking drugs Minum air > and >> onl! > and >: onl! >> >: / 1 2moking Mer$k$k 1rinking Mengambil dadah >> and >>> onl! >> and >: onl!

0.

Fhich of the folloCing posters shoCs the effect of smokingK Manakah p$ster yang menunjukkan kesan mer$k$k5

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 56 -

Science Module

"

').

1iagram shoCs tCo animals. %ajah menunjukkan dua ek$r haiwan3

Fhat is the organ of eDcretion of these animalsK Apakah $rgan perkumuhan bagi dua haiwan ini5 " B 8ungs aru(paru 2kin Kulit / 1 Gills 1nsang Trachea Trakea

''.

1iagram shoCs a caterpillar. %ajah menunjukkan seek$r ulat beluncas

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 57 -

Science Module

Fhich of the labelled parts is the breathing structure of the caterpillarK Bahagian yang berlabel manakah stuktur pernafasan bagi ulat beluncas. '#. 1iagram shoCs tCo animals. %ajah menunjukkan dua ek$r haiwan3

Fhich of the folloCing animals reproduces in the same Ca! as the animals abo4eK Manakah antara haiwan berikut membiak dengan cara yang sama seperti haiwan di atas5 " B 8ion Singa /rocodile Buaya / 1 Bee *ebah &agle Helang

'(.

1iagram shoCs the life c!cle of a frog. %ajah menunjukkan kitaran hidup bagi katak3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 58 -

Science Module

Fhich of the folloCing is LK Manakah yang mewakili 65 " /

'*.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 59 -

Science Module

Fhich of the folloCing plants ha4e the same method of reproduction as the hibiscus plantK Manakah antara tumbuhan di bawah sama cara pembiakannya dengan p$k$k bunga raya5 > " B /roton $k$k > and >> onl! > and >>> onl! >> Tapioca plant $k$k ubi kayu / 1 >>> Banana plant $k$k pisang

>> and >>> onl! >, >> and >>>

';.

Fhich of the folloCing plants reproduces b! sporesK Manakah antara tumbuhan berikut yang membiak melalui sp$ra5 " /

'%.

1iagram shoCs a banana plant.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 60 -

Science Module

%ajah menunjukkan p$k$k pisang

Fhat is the name of the part labelled LK Apakah nama bahagian yang di label 65 " / +nderground stem Batang bawah tanah Parent plant $k$k induk B 1 2ucker Anak p$k$k 2hoot ucuk

'@

Fhich of the folloCing is not the Ca! plants protect themsel4es from enemiesK Manakah antara berikut bukan cara tumbuhan melindungi dirinya daripada musuh5 " B / 1 To produce stick! lateD Mengeluarkan getah berlekit To produce bad smell Mengeluarkan bau yang busuk To produce poison Mengeluarkan racun To drop lea4es Menggugurkan daun3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 61 -

Science Module

'A.

" pupil <uickl! CithdreC his hand Chen he accidentall! touched a hot iron. Fhat life process is shoCn b! the pupilK Se$rang murid menarik tangannya dengan pantas apabila terkena seterika panas3Apakah pr$ses yang terlibat5 " / eDcretion perkumuhan breathing pernafasan B 1 defecation nyahtinja respond to stimuli bertindak balas pada ransangan

'0.

The pictures beloC shoCs four animals. +ambar di bawah menunjukkan empat jenis haiwan3

Fhich of the abo4e animals reproduce b! la!ing eggsK Haiwan manakah yang membiak dengan cara bertelur5 " B P and E E and , / 1 P, E and 2 E, , and 2

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 62 -

Science Module

#).

The diagram beloC shoCs a t!pe of animal. %ajah di bawah menunjukkan seek$r haiwan3

The animal protects itself from enemies b! J Haiwan tersebut melindungi dirinya dari musuh melalui4 " B rolling up its bod! melingkar badannya producing bad smells mengeluarkan bau yang busuk / 1 pretending to be dead berpura(pura mati ha4ing a poisonous sting mempunyai sengat beracun

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 63 -

Science Module

ME !"#$#% #&#M 'E("D)P#


!ear .

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 64 -

Science Module

181 %nderstanding that mi!roorganism is a li=ing things Memahami mikroorganisma adalah benda hidup icroorganism Mikr$$rganisma

Bacteria Bakteria

=ungi Kulat /haracteristics #iri3#iri

Protozua r$t$7$a

:irus 8irus

Breathe Bernafas o4e Bergerak /ause the dough rise Menyebabkan adunan tepung menaik3 /annot see Cith naked e!es Tidak b$leh dilihat dengan mata kasar

GroC Membesar

Tiny Halus

,otten orangesB limau busuk ould! rice B /asi berkulat

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 65 -

Science Module

182 %nderstanding that some mi!roorganism are harm;ul and some are use;ul Memahami beberapa mikroorganisma yang berbahaya dan berguna 2ome 3rganisms "re Harmful "nd 2ome "re +seful Beberapa mik$$rganisma yang berbahaya dan berguna

+seful B berguna

Harmful B Berbahaya

Pre4ention #ara mencegah

- aking foodB buat makanan 6bread)tapai)tempe)y$gurt7 , r$ti2tapai2tempe2 y$gurt . /an cause B$leh - aking fertilizerB baja menyebabkan - aking medcineB ubat

1isease enyakit

2tomach upset Sakit perut /ough batuk

Fashing hand Membasuh tangan 1rink boiled Cater Minum air yang dimasak /o4ering mouth G nose Chen coughing G sneezing Menutup mulut dan hidung apabila batuk dan bersin

>llness Sakit

=ood Poisoning Keracunan makanan

Tooth deca! +igi mereput =ood 2tale Makanan basi Tooth 1eca! +igi mereput /onjuncti4it! Sakit mata

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 66 -

Science Module

%nderstanding that di;;erent animals ha=e their o:n :ays to ensure the sur=i=al o; their s e!ies Memahami bahawa haiwan berlainan mempunyai cara sendiri untuk memastikan kemandirian spesisnya &Damples animals that take care of their eggs and !oung. #$nt$h haiwan yang menjaga telur dan anak3 bird, spider, fish,snake2 burung2labah(labah2ikan2ular turtle, kangroo, elephant penyu2kanggar$2gajah H3F "5> "82 T"K& /",& 3= TH&>, &GG2 "51 .3+5G. Bagaimana haiwan menjaga telur dan anak mereka 3
Bird - &ggs Cith shell co4ering Burung ' Telur disaluti $leh cangkerang =rog - &ggs are thick, slim! and ha4ing bad smell Katak ' Telur tebal2berlendir dan berbau busuk 2pider - kept in a bag underneath its bod! *abah(labah 'simpan dalam beg di bawah badan 9ish ( keep their y$ung in their m$uths 1kan ( Memasukkan anaknya ke dalam mulut 2nake, Tiger - attack in order to protect their eggs Ular2harimau ' menyerang untuk menyelamatkan telur Turtle - hide their eggs enyu ' Menyembunyikan telurnya Kangaroo - carr! their !oung in their pouches Kanggar$$ ' Membawa anaknya di dalam kantung &lephant - sta! in herds +ajah ( Tinggal dalam kumpulan

2ur4i4al of "nimal 2pecies Kemandirian 2pesies HaiCan

Fh! animals take care of their eggs and !oung. Mengapa haiwan melindungi telur dan anaknya >mportance Kepentinga n

T$ ensure the sur0i0al $f their species Memastikan kemandirian spesisnya3

Sh$rtage $f f$$d res$urce Sumber makanan berkurangan

Animals and plants species may face e:tincti$n3 Spesis haiwan dan tumbuhan akan mengalami kepupusan3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 67 -

Science Module

%nderstanding that di;;erent lants ha=e their o:n :ays to ensure the sur=i=al o; their s e!ies Memahami bahawa tumbuhan berlainan mempunyai cara sendiri untuk memastikan kemandirian spesisnya 2pecial "gents of &Dample characteristi dispersal s c Agen #$nt$h #iri(ciri encaran istimewa

Fater Air

8ight B ,ingan "ir 2pace in the fruits %uang udara di dalam buah 5ot Cater absorbent Air tidak b$leh diserap

/oconut B kelapa Fater 8il! B Kiambang

Find Angin

2ur4i4al of Plant 2pecies Kemandirian spesies tumbuhan

8ight B %ingan 2mall in size B sai7 kecil Finged B berkepak 1r! Chen ripe Kering apabila masak &Dplodes Chen mature Meletup apabila matang Brightl! coloured

2horea "ngsana 8alang

&Dplosi4e mechanism Mekanisme letupan

,ubber fruit B buah getah Balsam fruit B keemb$ng 8ad!?s fingerB kacang bendi

"nimal haiwan

;arna yang terang &dible B B$leh dimakan Ha4e smells B berbau Ha4e hook bercangkuk

,ambutan angoB mangga 8o4e grass B kemuncup imosa B Duri Semalu

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 68 -

Science Module

381 %nderstanding ;ood !hains Memahami rantai makanan


"nimals and the food the! eat Haiwan dan makanannya "ll li4ing things need food to sur4i4e.Green plant can make their oCn food. HoCe4er animals cannot make their oCn make their oCn food. Semua benda hidup perlu makanan untuk hidup3 Tumbuhan hijau b$leh membuat makanan sendiri3 Producer engeluar /lassif! animals engkelasan haiwan Herbi4ore H "nimals that eat plants onl!. e.g.H coC, goat, deer Herbi4or Haiwan makan tumbuhan sahaja #th< lembu2kambing2rusa /arni4oreH "nimals that eat other animals. e.g.H tiger, lion Karni0$r Haiwan yang makan haiwan lain #th < harimau2singa 3mni4oreH "nimals that eat plants and other animals &mni0$r Haiwan makan tumbuhan dan haiwan lain3 =ood /hain %antai Makanan /onsumer engguna

/onstruct food chain Membina rantai makanan The food relationship among li4ing things can be shoCn b! a food chain. Hubungan antara makanan dan benda hidup ditunjukkan melalui rantai makanan To construct food chain >t must start Cith plant as a producer. Untuk membina rantai makanan ia bermula daripada tumbuhan sebagai pengeluar3 >n a food chain the arroC means Meaten b!? Dalam rantai makanan anak panah bermaksud dimakan $leh

"nimals that eat plant or other animals are called consumers. Haiwan yang makan tumbuhan dipanggil pengguna3

Green plant obtain energ! from the sun to make food. Green Plant as a producer Tumbuhan hijau Memerlukan tenaga daripada Matahari untuk membuat makanan3 Tumbuhan adalah pengeluar

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 69 -

Science Module

382 0ynthesi9ing ;ood !hains to !onstru!t ;ood :e"8 Sintesis siratan makanan untuk membentuk rantai makanan Fhat Cill happento a certain species of animals if the! eat onl! one t!pe of foodK Apa akan berlaku sebahagian spesis haiwan makan hanya satu jenis makanan sahaja5

The! Cill face difficult! to sur4i4e if the source of food runs out Mereka akan mengalami kesukaran jika sumber makanan kehabisan3

=ood Ceb of different habitats Siratan makanan daripada berlainan habitat3

Fhat Cill happen >f there is a change in population of a certain species in a food Ceb Apa akan berlaku jika terdapat perubahan spesies dalam rantai makanan

2!nthesizing food chains to construct food Ceb. Sintesis siratan makanan untuk membentuk rantai makanan

padd! plant tanaman padi caterpillar ulat beluncas

mice tikus birds burung grasshoppers belalang

snakes ular

eagles helang

" change in the population of a certain species Cill effect the population of other species erubahan p$pulasi beberapa haiwan memberi kesan kepada p$pulasi haiwan lain3 =ood Ceb Siratan makanan

frogs katak Padd! field Sawah padi

caterpillar ulat beluncas

bird burung

spinach bayam

grasshopper belalang

frog katak

snake ular

snail siput Garden Taman

eagle helang

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 70 -

Science Module

>/,33,G"5>2 2 M1K%&&%+A/1SMA 3ne da!, Chile reading a book, "li comes across one Cord. The Cord is NmicroorganismsO. He doesn?t understand Chat it is and he ask his mother immediatel!. ,Suatu hari2 semasa Ali sedang membaca buku2 dia terbaca satu perkataan3
erkataan itu ialah =mikr$$rganisma>3 Dia tidak faham dan terus bertanya kepada ibunya3.

"li other

other, Chat is a microorganismK 61bu2 apa itu mikr$ $rganisma5.

H Mi!roorganism is tiny li=ing things that can onl! be seen through a mi!ros!o e. There are ;our ty es of microorganisms. 6Mikr$ $rganisma adalah benda hidup yang sangat halus dan hanya b$leh
dilihat melalui mikr$sk$p3 Terdapat empat jenis mikr$ $rganisma3.

"li other "li other "li other

H Fhat are thoseK 6Apa itu5. H Ba!teria, Proto9oa, *ungi and .irus. 6Bakteria2 r$t$7$a2 9ungus dan 8irus3. H Fhat picture is that, motherK 6+ambar apa tu2 ibu5. H >t is Ba!teria. >t eBists in di;;erent sha es, si9es and !olours. 61tu ialah Bakteria3 1a wujud dalam berlainan bentu2 sai7 dan warna3. H That picture isJJ 6+ambar itu44. H >t is Proto9oa. ost of it are ;ound mainly in onds, lakes and ri=ers8 ,1tu ialah r$t$7$a3 Kebanyakkan daripadanya dijumpai di k$lam2 tasik dan
sungai3.

"li other

H That must be *ungi. ,ight, motherK 61tu pasti fungus3 Betul tak2 ibu5. H .es, it is. > knoC !ou ha4e seen it man! time on mouldy "read, rotten ;ood, trees and ;orest ;loors8 6?a3 1bu tahu kamu selalu lihatnya di atas r$ti yang berkulat2 buah yang reput2
p$k$k(p$k$k dan lantai hutan3.

"li

H "nd this picture, motherK 6Dan gambar itu2 ibu5.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 71 -

Science Module

other "li other

H >t is a =irus. :irus is the tiniest mi!roorganism. 61tu ialah 8irus3 8irus ialah mikr$ $rganisma yang paling halus3. H FoC, that?s interesting. Tell me more, mother. 6;$w2 menariknya3 #eritalah lagi ibu3. H 3ka!. )east is an eBam le o; mi!roorganisms. 2ince Mi!roorganism is a li4ing things, it !an "reathe, gro: and mo=e8 6&kay3 ?is ialah satu c$nt$h mikr$ $rganisma3 Memandangkan mikr$ $rganisma
adalah benda hidup2 ia b$leh bernafas2 membesar dan bergerak3.

"li

H Thank !ou, mother.


6Terima kasih2 ibu3.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 72 -

Science Module

Making tempe
Mem"uat tempe

Making tapai
Mem"uat tapai

K)BA&KAN

6#)16,

Making cheese
Mem"uat ke.u

Making ogurt
Mem"uat ogurt

Menghasilkan anti"iotic

0roduce anti"iotic

1orm fertili7er
Mem"uat "a.a

TH& +2&=+8 "51 TH& H", =+8 3= >/,33,G"5>2 2 K@BA1KA/ DA/ K@BU%UKA/ M1K%&&%+A/1SMA

Tooth deca

Kerosakan gigi

#elsema

1lu

Keracunan makanan

1ood poisoning

HA3M16, Mumps
Beguk Ke"urukan

Measles
Cacar

Con.unctivitis
#akit mata

Chicken po2
Campak

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 73 -

Science Module

"5> "8 2+,:>:"8 K@MA/D1%1A/ HA1;A/

Bird Burung =rog Katak Penguin enguin

Fe take care of our eggs Kami menjaga telur kami 2ea horse Kuda laut

2nake Ular

/ockroach *ipas

/rocodile Buaya

1olphin 1kan lumba Bat Kelawar

&lephant +ajah Kangaroo Kangar$$

/oC *embu Tiger Harimau Fe take care of our !oungs Kami menjaga anak kami

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 74 -

"G&5T
A+@/

&L" P8& P8"5T 2+,:>:"8 #&/T&H K@MA/D1%1A/ TUMBUHA/ 8otus


Teratai

/H","/T&,>2T>/2
#1%1(#1%1
Science Module

/oconut Kelapa

Fe dispersed b! Cater because Ce are light, co4ered Cith CaD! skin, Caterproof, has air spaces and has spong! receptacles.
Kami dipencarkan melalui air kerana kami ringan2 diselaputi dengan kulit yang berlilin2 kalis air dan mempunyai r$ngga yang berspan3

Pong-pong $ng(p$ng

F"T&,
A1%

2horea
Meranti

8allang
*allang

Fe dispersed b! Cind because Ce are small, light, dr!, ha4e Cing-like structure, ha4e hairs and fine hairs. Therefore it is easil! carried b! Cind.
Kami dipercarkan melalui angina kerena kami kecil2 ringan2 kering2 mempunyai struktur seperti sayap2 ada bulu yang halus3 Sebeb itu kami senang dibawa pergi $leh angin3

"ngsana
Angsana

F>51
A/+1/

/otton Kapas

angga
Mang$

Fe dispersed b! animal because Ce ha4e brightl! colour, flesh!, edible and ha4e smells. 3ur seed is also hard.
Kami dipencarkan $leh haiwan kerana kami mempunyai warna yang terang2 berisi2 b$leh dimakan dan - 75 mempunyai bau3 Biji benih kami juga keras3

Fatermelon "5> "8


Modul Sinar Daerah Perak Tengah HA1;A/

Tembikai

Science Module

=331 /H">5 "51 =331 F&B %A/TA1 MAKA/A/ DA/ "A%1/+A/ MAKA/A/

deer
rusa

herbi4ores
herbi0$r

rabbits
arnab

carni4ores
karni0$r

"nimals such as deer and ra""its get their energ! b! eating plants. The! are called her"i=ores, Chich means Pplant eaters.P There are man! more herbi4ores on our planet than !arni=ores, Chich are animals that eat meat.
Haiwan seperti rusa dan arnab mendapat tenaga dengan memakan tumbuh(tumbuhan3 Mereka dikenali sebagai herbivor2 yang bermaksud Amakan tumbuhan3B Terdapat banyak herbi0$r daripada karnivor iaitu haiwan yang makan daging di planet kita

predators
pemangsa

hunt
memburu

pre!
mangsa

top
atas

lions
singa

Predators such as Col4es and lions are at the to of the food chain. Predators are animals that hunt other animals. The animals that the! hunt are called rey. 2ome animals are both predator and pre!.
Pemangsa seperti serigala dan singa adalah di bahagian atas rantai makanan3 emangsa adalah haiwan yang memburu haiwan lain3 Haiwan yang diburu dikenali sebagai mangsa3 Sesetengah haiwan adalah kedua(duanyaC pemangsa dan mangsa3

connected
berhubung

energ!
tenaga

Ceb
jaringan

more
lebih

ost animals belong to more than one food chain, Chich means man! food chains are !onne!ted together. an! food chains together form a food :e". The food Ceb shoCs hoC the sunPs energy mo4es from plants to animals to animals.
Kebanyakan haiwan mempunyai lebih daripada satu rantai makanan2 iaitu banyak rantai makanan dihubung bersama3 %antai makanan berhubung bersama membentuk aringan makanan3 "aringan makanan menunjukkan bagaimana matahari memindahkan tenaganya kepada tumbuhan dan seterusnya daripada tumbuhan kepada haiwan3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 76 -

Science Module

" +E$%",#%" , &"+" , %(" ,$ !E#.


Menyiasat Alam Kehidupan Tahun !

Questions 1 20
MA'K0

2#

'.

icroorganisms are... Mikr$$rganisma adalah J " B small li4ing things that can be seen Cith the naked e!e. benda hidup yang kecil b$leh dilihat dengan mata kasar3 4er! tin! li4ing things that cannot be seen Cith the naked e!e. benda hidup yang sangat halus tidak b$leh dilihat dengan mata kasar3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 77 -

Science Module

#.

Fhich of the folloCing is a microorganismK Antara berikut yang manakah mikr$$rganisma5 " B

(.

"is!ah makes dough b! miDing the folloCing ingredients. Aishah membuat adunan dengan mencampurkan dengan bahan berikut =lour, Carm Cater, dried !east, sugar Tepung2 air suam2 yis kering 2 gula "fter #) minutes, the dough rises. This is becauseJ Selepas DE minit 2 adunan menaik3 1ni disebabkan 44 " B the !east dies. yis itu mati3 the !east groCs. yis itu membesar

*.

The picture beloC shoCs the condition of a slice of mould! bread after a number of da!s. +ambar di bawah menunjukkan keadaan sekeping r$ti yang berkulat selepas beberapa hari3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 78 -

Science Module

"fter ' da! Selepas F hari

"fter ; da!s Selepas G hari

"fter 0 da!s Selepas H hari

"fter '# da!s Selepas FD hari

Fhat conclusion can be draCn from the obser4ation of the condition of the breadK Apakah kesimpulan yang b$leh diper$lehi daripada pemerhatian keadaan r$ti5 " The mould groCs. Kulat membesar B The mould mo4es. Kulat bergerak3

;.

The diagram beloC shoCs an obser4ation of a microorganism under a microscope. +ambarajah menunjukkan satu pemerhatian terhadap micr$$rganism di bawah mikr$sk$p3

The abo4e obser4ation shoCs thatJ emerhatian di atas menunjukkan 44 " the microorganism breathes. mikr$$rganisa bernafas the microorganism mo4es. mikr$$rganisma bergerak3

%.

The picture beloC shoCs a rotten orange. L is a t!pe of microorganism that groCs on the orange. +ambar di bawah menunjukkan $ren yang telah busuk3 6 ialah sejenis mikr$$rganisma yang tumbuh di atas $ren3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 79 -

Science Module

Fhat is microorganism LK Apakah mikr$$rganisma 6 5 " @. > >> >>> " A. :irus 8irus icroorganisms are used in makingJ tapai. tapai tempeh. tempeh natural fertilizers. baja asli > and >> onl! B >, >> and >>> B Bacterium Bakteria

The picture beloC shoCs that rice Chich has been left in a plate for a feC da!s has turned bad. +ambar menunjukkan sepinggan nasi yang telah dibiarkan beberapa hari bertukar menjadi basi3 rice nasi 1a! ' Hari F The rice has turned bad becauseJ /asi menjadi basi kerana 44433 " B it Cas not properl! cooked. ia tidak cukup masak it has been spoiled on b! microorganisms. ia telah dir$sakkan $leh mikr$$rganisma 1a! ; Hari G

0.

Fhich of the folloCing animals takes care of its eggsK Haiwan manakah diantara berikut yang menjaga telurnya5 " B

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 80 -

Science Module

').

The picture beloC shoCs a frog la!ing eggs in Cater. +ambar berikut menunjukkan seek$r katak bertelur di dalam air3

"fter la!ing eggs, Chat Cill the frog doK Selepas bertelur2 apakah yang akan dilakukan $leh katak5 " B >Cill build a nest. 1a akan membuat sarang >t Cill lea4e the eggs. 1a akan meninggalkan telurnya3

''.

The picture beloC shoCs the seed of a plant. +ambar di bawah menunjukkan satu biji benih tumbuhan3

Fhich of the folloCing seeds is dispersed in the same Ca! as the seed shoCn abo4eK Manakah diantara biji benih di bawah mempunyai cara penyebaran yang sama seperti gambarajah di atas3 " B

'#.

The diagram beloC shoCs a food chain. +ambarajah di bawah menunjukkan satu rantai makanan3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 81 -

Science Module

Fhich of the folloCing animals can L beK Manakah diantara haiwan berikut adalah 65 > >> >>> " B '(. " grasshopper Belalang " bird Burung " caterpillar Ulat Beluncas > and >> onl! > and >>> onl!

Fhich of the folloCing food chains is not correctK Manakah diantara rantai makanan di bawah adalah salah5 " Grass Horse Tiger %umput Kuda Harimau =loCers Butterfl! 2nake &agle Bunga %ama(rama Ular Helang

'*.

The diagram beloC shoCs a food chain in a habitat. +ambarajah menunjukkan satu rantai makanan di dalam satu habitat3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 82 -

Science Module

Fhat Cill happen if all the deer are hunted and killed b! humansK Apakah yang akan berlaku jika rusa diburu dan dibunuh $leh manusia5 " B The number of plants Cill decrease Bilangan tumbuhan akan berkurang The number of tigers Cill decrease Bilangan harimau akan berkurang

';.

The diagram beloC shoCs a food Ceb. +ambarajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan3

The carni4ores in the food Ceb areJ Haiwan Karni0$r di dalam siratan makanan ini adalah33333 " B the tiger and the rabbit. Harimau dan Arnab the eagle and the tiger. Helang dan Harimau

'%

The diagram beloC shoCs a food Ceb in a pond. +ambarajah menunjukkan satu siratan makanan di dalam sebuah k$lam3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 83 -

Science Module

HoC man! food chains can be found in the food CebK Berapakah rantai makanan yang terdapat di dalam siratan makanan ini5 " '@ # B (

The diagram beloC shoCs a food Ceb. +ambarajah menunjukkan satu siratan makanan3 Plant Tumbuhan 1eer %usa ousedeer Kancil

Tiger Harimau

P!thon Ular Sawa

Fhich of the folloCing food chains is not in the food CebK Manakah diantara rantai makanan berikut tidak terdapat di dalam siratan makanan di atas5 " Plant 1eer Tiger Tumbuhan %usa Harimau Plant ousedeer 1eer Tumbuhan Kancil %usa

'A.

Fhich of the folloCing about a food chain is correctK Manakah antara berikut benar tentang rantai makanan5 " B The process of producing food r$ses menghasilkan makanan The food relationship betCeen li4ing things Hubungan makanan antara hidupan3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 84 -

Science Module

" grasshopper eats lea4es. Belalang makan daun3 " chicken eats grasshoppers. Ayam makan belalang "n eagle eats chickens. Helang makan ayam% '0 Based on the abo4e information, the correct food chain isJ Berdasarkan maklumat di atas2 rantai makanan yang betul ialah43 " grasshopper lea4es eagle chicken belalang daun helang ayam lea4es grasshopper chicken eagle daun Belalang Ayam Helang

#).

P, E, , and 2 in the diagram beloC are animals found in a food Ceb. 2 I2 % dan S adalah haiwan yang terdapat di dalam rantai makanan3

Plant Tumbuhan

S
Fhich animal is a carni4oreK Manakah haiwan karni0$r5 " P B E

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 85 -

Science Module

" +E$%",#%" , &"+" , %(" ,$ !E#.


Menyiasat Alam Kehidupan Tahun !

Questions 1 20
MA'K0

2#
'. icroorganisms are... Mikr$$rganisma adalah J " B li4ing things that li4e in Cater. benda hidup itu hidup di dalam air3 small li4ing things that can be seen Cith the naked e!e. benda hidup yang kecil b$leh dilihat dengan mata kasar3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 86 -

Science Module

4er! tin! li4ing things that cannot be seen Cith the naked e!e. benda hidup yang sangat halus tidak b$leh dilihat dengan mata kasar3

#.

Fhich of the folloCing is a microorganismK Antara berikut yang manakah mikr$$rganisma5 " B /

(.

"is!ah makes dough b! miDing the folloCing ingredients. Aishah membuat adunan dengan mencampurkan dengan bahan berikut =lour, Carm Cater, dried !east, sugar Tepung2 air suam2 yis kering 2 gula "fter #) minutes, the dough rises. This is becauseJ Selepas DE minit 2 adunan menaik3 1ni disebabkan 44 " B / the !east groCs. yis itu membesar the !east mo4es. yis situ bergerak the !east breathes. yis situ bernafas3

*.

The picture beloC shoCs the condition of a slice of mould! bread after a number of da!s. +ambarajah di bawah menunjukkan keadaan sekeping r$ti yang berkulat selepas beberapa hari3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 87 -

Science Module

"fter ' da! Selepas F hari

"fter ; da!s Selepas G hari

"fter 0 da!s Selepas H hari

"fter '# da!s Selepas FD hari

Fhat conclusion can be draCn from the obser4ation of the condition of the breadK Apakah kesimpulan yang b$leh diper$lehi daripada pemerhatian keadaan r$ti5 " B The mould breathes. Kulat bernafas The mould mo4es. Kulat bergerak3 / The mould groCs. Kulat membesar

;.

The diagram beloC shoCs an obser4ation of a microorganism under a microscope. %ajah menunjukkan satu pemerhatian terhadap micr$$rganism di bawah mikr$sk$p3

The abo4e obser4ation shoCs thatJ emerhatian di atas menunjukkan 44 " B the microorganism eats. mikr$$rganisma makan the microorganism mo4es. mikr$$rganisma bergerak3 / the microorganism eDcretes. mikr$$rganisma berkumuh

%.

The picture beloC shoCs a rotten orange. L is a t!pe of microorganism that groCs on the orange. +ambarajah di bawah menunjukkan sebiji limau yang telah busuk3 6 ialah sejenis mikr$$rganisma yang tumbuh di atas buah limau itu33

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 88 -

Science Module

Fhat is microorganism LK Apakah mikr$$rganisma 6 5 " ite B Kutu @. > >> >>> " B

:irus 8irus

=ungus Kulat

icroorganisms are used in makingJ Mikr$$rganisma digunakan untuk membuat 433 tapai tapai tempeh. tempeh natural fertilizers. baja asli > and >> onl! > and >>> / >, >> and >>>

A.

The picture beloC shoCs that rice Chich has been left in a plate for a feC da!s has turned bad. +ambar menunjukkan sepinggan nasi yang telah dibiarkan beberapa hari bertukar menjadi basi3 rice nasi

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 89 -

Science Module

1a! ' Hari F The rice has turned bad becauseJ /asi menjadi basi kerana 44433 " B / it Cas not properl! cooked. ia tidak cukup masak

1a! ; Hari G

it has been spoiled on b! microorganisms. ia telah dir$sakkan $leh mikr$$rganisma it has been eaten b! ants and flies. ia telah dimakan $leh semut dan lalat3

0.

Fhich of the folloCing animals takes care of its eggsK Manakah antara haiwan berikut menjaga telurnya5 " B /

').

The picture beloC shoCs a frog la!ing eggs in Cater. +ambar menunjukkan seek$r katak bertelur di dalam air3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 90 -

Science Module

"fter la!ing eggs, Chat Cill the frog doK Selepas bertelur2 apakah yang akan dilakukan $leh katak itu5 " B >t Cill build a nest. 1a akan membuat sarang3 >t Cill hatch the eggs. 1a akan mengeramkan telurnya3 / >t Cill lea4e the eggs. 1a akan meninggalkan telurnya3

''.

The picture beloC shoCs the seed of a plant. +ambar di bawah menunjukkan satu biji benih tumbuhan3

Fhich of the folloCing seeds is dispersed in the same Ca! as the seed shoCn abo4eK Manakah diantara biji benih di bawah mempunyai cara penyebaran yang sama seperti gambarajah di atas3 " B /

'#.

The diagram beloC shoCs a food chain. +ambarajah di bawah menunjukkan satu rantai makanan3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 91 -

Science Module

Fhich of the folloCing animals can L beK Manakah diantara haiwan berikut adalah 65 > >> >>> " B " grasshopper Belalang " bird Burung " caterpillar Ulat Beluncas > and >> onl! > and >>> onl! / >> and >>> onl!

'(.

Fhich of the folloCing food chains is not correctK Manakah diantara rantai makanan di bawah adalah salah5 " Grass Horse Tiger %umput Kuda Harimau 8ea4es Form =ish Bea4er Daun #acaing 1kan Memerang =loCers Butterfl! 2nake &agle Bunga %ama(rama Ular Helang

'*.

The diagram beloC shoCs a food chain in a habitat. +ambarajah menunjukkan satu rantai makanan di dalam satu habitat.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 92 -

Science Module

Fhat Cill happen if all the deer are hunted and killed b! humansK Apakah yang akan berlaku jika rusa diburu dan dibunuh $leh manusia5 " B / The number of plants Cill decrease Bilangan tumbuhan akan berkurang The number of tigers Cill decrease Bilangan harimau akan berkurang The number of plants Cill not change Bilangan tumbuhan tidak berubah

';.

The diagram beloC shoCs a food Ceb. +ambarajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan3

The carni4ores in the food Ceb areJ Haiwan Karni0$r di dalam siratan makanan ini adalah33333 " B the tiger and the rabbit. harimau dan arnab the eagle and the tiger. helang dan harimau / the eagle and the deer. helang dan rusa3

'%.

The diagram beloC shoCs a food Ceb in a pond. +ambarajah menunjukkan satu siratan makanan di dalam sebuah k$lam3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 93 -

Science Module

HoC man! food chains can be found in the food CebK Berapakah rantai makanan yang terdapat di dalam siratan makanan ini5 " '@ ( B # / *

The diagram beloC shoCs a food Ceb. +ambarajah menunjukkan satu siratan makanan3 Plant Tumbuhan 1eer %usa ousedeer Kancil

Tiger Harimau

P!thon Ular Sawa

Fhich of the folloCing food chains is not in the food CebK Manakah diantara rantai makanan berikut tidak terdapat di dalam siratan makanan di atas5 " Plant 1eer Tiger Tumbuhan %usa Harimau Plant ousedeer 1eer Tumbuhan Kancil %usa Plant ousedeer Tiger Tumbuhan %usa Harimau

'A.

Fhich of the folloCing about a food chain is correctK Manakah antara berikut benar tentang rantai makanan5 " B The process of producing food r$ses menghasilkan makanan The food relationship betCeen li4ing things Hubungan makanan antara hidupan3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 94 -

Science Module

The use of food in animals Makanan yang digunakan $leh haiwan

" grasshopper eats lea4es. Belalang makan daun3 " chicken eats grasshoppers. Ayam makan belalang "n eagle eats chickens. Helang makan ayam3 '0. Based on the abo4e information, the correct food chain isJ Berdasarkan maklumat di atas2 rantai makanan yang betul ialah43 " grasshopper lea4es eagle chicken Belalang daun helang ayam lea4es grasshopper chicken eagle Daun Belalang Ayam Helang lea4es chicken grasshopper eagle Daun Ayam Belalang Helang

#).

P, E, , and 2 in the diagram beloC are animals found in a food Ceb. 2 I2 % dan S adalah haiwan yang terdapat di dalam rantai makanan3

P
Modul Sinar Daerah Perak Tengah

Plant Tumbuhan

,
- 95 -

Science Module

2 Fhich animal is a carni4oreK Haiwan manakah adalah karni0$r5 " P B , / 2

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 96 -

Science Module

" +E$%",#%" , &"+" , %(" ,$ !E#.


Menyiasat Alam Kehidupan Tahun !

Questions 1 20
MA'K0

2#

'.

icroorganisms are... Mikr$$rganisma adalah J " li4ing things that ha4e Cings.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 97 -

Science Module

benda hidup yang mempunyai kepak B / 1 li4ing things that li4e in Cater. benda hidup itu hidup di dalam air3 small li4ing things that can be seen Cith the naked e!e. benda hidup yang kecil b$leh dilihat dengan mata kasar3 4er! tin! li4ing things that cannot be seen Cith the naked e!e. benda hidup yang sangat halus tidak b$leh dilihat dengan mata kasar3

#.

Fhich of the folloCing is a microorganismK Antara berikut yang manakah mikr$$rganisma5 " /

1.

;.

The diagram beloC shoCs an obser4ation of a microorganism under a microscope. +ambarajah menunjukkan satu pemerhatian terhadap micr$$rganism di bawah Mikr$sk$p3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 98 -

Science Module

The abo4e obser4ation shoCs thatJ emerhatian di atas menunjukkan 44 " B the microorganism eats. mikr$$rganisma makan the microorganism mo4es. mikr$$rganisma bergerak3 / 1 the microorganism eDcretes. mikr$$rganisma berkumuh the microorganism breathes. mikr$$rganisma bernafas

. %.

The picture beloC shoCs a rotten orange. L is a t!pe of microorganism that groCs on the orange. +ambar di bawah menunjukkan $ren yang telah busuk3 6 ialah sejenis mikr$$rganisma yang tumbuh di atas $ren3

Fhat is microorganism LK Apakah mikr$$rganisma 6 5 " ite Kutu B :irus 8irus

/ 1

=ungus Kulat Bacteria Bakteria

icroorganisms are used in makingJ Mikr$$rganisma digunakan untuk membuat > tapai

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 99 -

Science Module

tapai. >> . >>> " B natural fertilizers. baja asli > and >> onl! > and >>> onl! / 1 >> and >>> >, >> and >>> tempeh tempeh

A.

The picture beloC shoCs that rice Chich has been left in a plate for a feC da!s has turned bad. +ambar menunjukkan sepinggan nasi yang telah dibiarkan beberapa hari bertukar menjadi basi3 rice nasi 1a! ' Hari F The rice has turned bad becauseJ /asi menjadi basi kerana 44433 " B / 1 it Cas not properl! cooked. 1a tidak cukup masak it has been spoiled on b! microorganisms. 1a telah dir$sakkan $leh mikr$$rganisma it has been eaten b! ants and flies. 1a telah dimakan $leh semut dan lalat3 >t has been place in closed container 1a telah diletakkan ke dalam bekad tertutup 1a! ; Hari G

0.

Fhich of the folloCing animals takes care of its eggsK Manakah antara haiwan berikut menjaga telurnya5

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 100 -

Science Module

"

').

The picture beloC shoCs a frog la!ing eggs in Cater. +ambar menunjukkan seek$r katak sedang bertelur di dalam air3

"fter la!ing eggs, Chat Cill the frog doK Selepas betelur2 apakah yang akan dilakukan $leh katak itu5 " B / 1 >t Cill build a nest. 1a akan membuat sarang >t Cill hatch the eggs. 1a akah mengeramkan telurnya >t Cill lea4e the eggs. 1a akan meninggalkan telurnya >t Cill take care of its eggs. 1a akan menjaga telurnya3

''.

The picture beloC shoCs the seed of a plant. +ambar di bawah menunjukkan satu biji benih tumbuhan3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 101 -

Science Module

Fhich of the folloCing seeds is dispersed in the same Ca! as the seed shoCn abo4eK Manakah diantara biji benih di bawah mempunyai cara penyebaran yang sama seperti gambarajah di atas3 " /.

'#.

The diagram beloC shoCs a food chain. +amabarajah di bawah menunjukkan satu rantai makanan.

Fhich of the folloCing animals can L beK Manakah di antara haiwan berikut adalah 65 > >> >>> " '(. " grasshopper Belalang " bird Burung " caterpillar Ulat Beluncas > and >> onl! / >> and >>> onl!

B > and >>> onl! 1 l ll dan lll Fhich of the folloCing food chains is not correctK Manakah diantara rantai makanan di bawah adalah salah5 " Grass Horse Tiger

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 102 -

Science Module

%umput Kuda Harimau B 8ea4es Form =ish Bea4er Daun #acaing 1kan Memerang =loCers Butterfl! 2nake &agle Bunga %ama(rama Ular Helang 2pinach Grasshopper =rog 2nake Bayam Belalang Katak Ular

'*.

The diagram beloC shoCs a food chain in a habitat. +ambarajah menunjukkan satu rantai makanan di dalam satu habitat3

Fhat Cill happen if all the deer are hunted and killed b! humansK Apakah yang akan berlaku jika rusa diburu dan dibunuh $leh manusia5 " B / 1 The number of plants Cill decrease Bilangan tumbuhan akan berkurang The number of tigers Cill decrease Bilangan harimau akan berkurang The number of plants Cill not change Bilangan tumbuhan tidak berubah The number of tiger increase Bilangan harimau bertambah

';.

The diagram beloC shoCs a food Ceb. +ambarajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 103 -

Science Module

The carni4ores in the food Ceb areJ Haiwan Karni0$r di dalam siratan makanan ini adalah33333 " B the tiger and the rabbit. Harimau dan Arnab the eagle and the rabbit. Helang dan Arnab / 1 the eagle and the deer. Helang dan %usa3 the eagle and the tiger. Helang dan Harimau

'%.

The diagram beloC shoCs a food Ceb in a pond. +ambarajah menunjukkan satu siratan makanan di dalam sebuah k$lam3

HoC man! food chains can be found in the food CebK Berapakah rantai makanan yang terdapat di dalam siratan makanan ini5 " B ( # / 1 * ;

'@.

The diagram beloC shoCs a food Ceb. +ambarajah menunjukkan satu siratan makanan3 Plant Tumbuhan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 104 -

Science Module

1eer %usa

ousedeer Kancil

Tiger Harimau

P!thon Ular Sawa

Fhich of the folloCing food chains is not in the food CebK Manakah diantara rantai makanan berikut tidak terdapat di dalam siratan makanan di atas5 " Plant 1eer Tiger Tumbuhan %usa Harimau Plant ousedeer 1eer Tumbuhan Kancil %usa Plant ousedeer Tiger Tumbuhan %usa Harimau Plant 1eer P!thon Tumbuhan %usa Ular Sawa Fhich of the folloCing about a food chain is correctK Manakah antara berikut benar tentang rantai makanan5 " B / 1 The process of producing food r$ses menghasilkan makanan The food relationship betCeen li4ing things Hubungan makanan antara hidupan3 The use of food in animals Makanan yang digunakan $leh haiwan The breakdoCn of food in cells enguraian makanan di dalam sel

'A.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

" grasshopper eats lea4es. Belalang makan daun3 " chicken eats grasshoppers. Ayam makan belalang "n eagle eats chickens. Helang makan ayam3

- 105 -

Science Module

'0.

Based on the abo4e information, the correct food chain isJ Berdasarkan maklumat di atas2 rantai makanan yang betul ialah43 " grasshopper lea4es eagle chicken Belalang daun helang ayam lea4es grasshopper chicken eagle Daun Belalang Ayam Helang lea4es chicken grasshopper eagle Daun Ayam Belalang Helang eagle chicken grasshopper lea4es Helang Ayam Belalang Tumbuhan

#).

P, E, , and 2 in the diagram beloC are animals found in a food Ceb. 2 I2 % dan S adalah haiwan yang terdapat di dalam rantai makanan3

Plant Tumbuhan

2 Fhich animal is a carni4oreK Haiwan manakah adalah karni0$r5 " B P E / 1 2 ,

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 106 -

Science Module

ME !"#$#% #&#M 'E("D)P#


!ear /

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 107 -

Science Module

181 %nderstanding that some animals li=e in grou and others li=e in solitary Memahami bahawa sesetengah haiwan hidup berkumpulan dan selebihnya bersendirian

>nteraction among li4ing things 1nteraksi antara benda hidup Group animals and solitar! animals Haiwan berkumpulan dan haiwan bersendirian

2olitar! Bersendirian

Group Berkumpulan

Tigers, bears Harimau2 beruang T$ a0$id c$mpetiti$n f$r f$$d and space Untuk hindari persaingan mendapatkan makanan dan ruang

=or safet! and food Untuk keselamatan dan makanan

"nts, lions Semut2 singa

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 108 -

Science Module

182 %nderstanding that !om etition is a ;orm o; intera!tion among li=ing things Memahami bahawa persaingan membentuk interaksi antara benda hidup >5T&,"/T>35 " 35G 8>:>5G TH>5G2 1nteraksi antara benda hidup /ompetition ersaingan

"mong animals Antara haiwan /ompete for Bersaing untuk

"mong plants Antara tumbuhan /ompete for Bersaing untuk

=ood Makanan

Fater Air

ate asangan 2pace B territor! %uang ) kawasan T!pe "enis

Fater Air 2unlight #ahaya matahri

2pace %uang ineral Mineral

2helter Tempat perlindungan

>ntraspecies 1ntraspesis /ompetition betCeen the same species ersaingan di antara spesis yang sama

>nterspecies 1nterpesis /ompetition betCeen the different species ersaingan di antara spesis yang berbe7a

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 109 -

Science Module

%nderstanding the res on"ility o; human "eings in rote!ting endangered s e!ies Memahami tanggung awab manusia untuk melindungi spesis yang terancam >nteraction among li4ing things 1nteraksi antara benda hidup Protecting endangered species Melindungi spesis yang terancam

Fa!s to pre4ent #ara untuk mencegah /ampaign Kempen &ducating the public Mendidik $rang awam &nforcing laC Kuat kuasa undang( undang

&Dtinct animals Haiwan pupus 1inosours, dodos Din$sur2 d$d$

&ndangered animals and plants Haiwan dan tumbuhan yang terancam 3rang utan, tiger, ,aflesia, pitcher plant &rang utan2 harimau2 bunga pakma2p$k$k periuk kera

=actors 9akt$r

>llegal or eDcessi4e logging embalakan haram atau berleluasa Hunting emburuan 1e4elopment embangunan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 110 -

Science Module

18$ Kno:ing the im a!t o; human a!ti=ities on en=ironment Memaham kesan daripada aktiviti manusia ke atas alam sekitar >nteraction among li4ing things 1nteraksi antara benda hidup >mpact of human acti4ities Kesan daripada akti0iti manusia

"cti4ities Akti0iti >llegal and eDcessi4e logging embalakan haram dan berleluasa >llegal and eDcessi4e hunting emburuan haram dan berleluasa >mproper management of de4elopment Kelemahan pengurusan pembangunan

1estructions of the en4ironment Kemusnahan alam sekitar &rosion Hakisan 8andslides %untuhan =lash floods Banjir kilat Fater pollution encemaran air "ir pollution encemaran udara

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 111 -

Science Module

" +E$%",#%" , &"+" , %(" ,$ !E#/


Menyiasat Alam Kehidupan Tahun "

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 112 -

Science Module

'.

Fhich of the folloCing is a solitar! animalK ?ang mana berikut adalah haiwan yang hidup bersendirian5 " B

#.

The folloCing is a list of se4eral animals. Berikut adalah senarai beberapa haiwan P - "nts Semut E- Baboons Babun ,- Tigers Harimau 2- 8ions Singa Fhich animals li4e in groupsK ?ang mana haiwan hidup berkumpulan5 " B P, E and 2 P, E and ,

(.

Fhich of the folloCing is done b! animals that are solitar!K .ang mana berikut dibuat oleh haiCan !ang hidup bersendirianK " B Hunt for food together Memburu untuk makanan bersama3 ark their oCn territories Menanda kawasan mereka

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 113 -

Science Module

*.

1iagram # shoCs male fighting fish in tCo containers. %ajah D menunjukan ikan laga jantan dalam dua bekas3

1iagram # %ajah D Fhat Cill happen if the tCo fighting fish are placed in the same containerK Apa akan berlaku jika dua ikan laga diletakkan di dalam bekas yang sama5 " B The fighting fish fight each other 1kan laga bergaduh anatara satu sama lain3 The fighting fish li4e together 1kan laga itu hidup bersama(sama3

;.

1iagram ( shoCs tCo species of animals. ,ajah ( menunjukkan dua spesies haiCan.

1iagram ( Fhich of the folloCing about the abo4e animals is trueK .ang mana berikut mengenai haiCan-haiCan ini benar K " B The! li4e in groups. Mereka hidup dalam kumpulan3 The! compete for food. Mereka bersainguntuk mendapatkan makanan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 114 -

Science Module

%.

BeloC are information about the relationship betCeen se4eral animals. Di bawah adalah penerangan mengenai hubungan antara beberapa haiwan3 Grasshopper eat padd! lea4es. Belalang makan daun padi3 /hickens eat padd!. Ayam makan padi3 Grasshoppers eaten b! frog and chicken. Belalang dimakan $leh katak dan ayam3 /hicken and frog eaten b! eagle. Ayam dan katak dimakan $leh helang3 Based on the information abo4e, Chich animals compete for foodK Berdasarkan kenyataan di atas 2 haiwan manakah bersaing untuk mendapatkan makanan5 > /hicken and eagle Ayam dan helang >> =rog and chicken Katak dan ayam >>> &agle and grasshopper Helang dan belalang " B >> onl! > and >> onl!

@.

Fhich of the folloCing animals is alread! eDtinctK ?ang mana berikut haiwan yang telah pupus5 " B

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 115 -

Science Module

A.

1iagram % shoCs the situation in an area Chere logging has taken place.. %ajah J menunjukkan keadaan di sebuah kawasan pembalakan3

1iagram % Fhich of the folloCing are the effects of the acti4it! if it is not controlledK .ang mana berikut kesan daripada akti4iti ini jika ia tidak dikaCalK > >> >>> " B 0. &Dtinction of animals Kepupusan haiwan 2oil erosion Hakisan tanah "ir pollution encemaran air > and >> onl! > and >>> onl!

Fhich of the folloCing plants is an endangered epeciesK ?ang mana berikut tumbuhan yang terancam5 "

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 116 -

Science Module

1#8

Fhich of the folloCing are reasons for animals to li4e in solitar!K ?ang mana berikut adalah alasan untuk haiwan hidup bersendirian5 > >> >>> >: A To a4oid from being attacked Untuk mengelakkan daripada diserang To a4oid sharing of food Untuk mengelakkan perk$ngsian makanan To a4oid competition for space Untuk mengelakkan persaingan ruang. To a4oid being detected b! its enemies. Untuk mengelakkan serangan daripada musuh3 > and >> onl! B >> and >>> onl!

''.

"nimals that are solitar! onl! come together for ... Haiwan yang hidup bersendirian hanya akan bersama untuk433 " B ating. asangan /ollecting food. Mengumpulkan makanan

'#.

Fhich of the folloCing are not proper Ca!s to get rid of Caste materials K ?ang mana berikut bukan cara yang betul untuk membuang sisa bahan buangan5 > >> >>> >: " B ,euse +una semula ,ec!cling Kitar semula &pen burning embakaran terbuka 1umping of toDic Castes into ri4ers Membuang sisa t$ksid ke dalam sungai3 > and >> onl! >>> and >: onl!

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 117 -

Science Module

'(.

Fhich of the folloCing acti4ities can pre4ent the destruction of natural habitat ?ang mana berikut akti0iti yang b$leh mengelakkan kemusnahan habitat semulajadi3 > >> >>> >: " B ThroC rubbish into ri4ers. Membuang sampah ke dalam sungai3 3nl! old trees are cut doCn Mem$t$ng hanya p$k$k yang sudah tua3 Build more building and roads. Menambah pembinaan dan jalan3 &nforcing laCs to pre4ent illegal logging Menguatkuasa undang(undang untuk mengelakkan pembalakan haram. > and >> onl! >> and >: onl!

'*.

Fhat is meant b! eDtinction K "pa maknan!a kepupusanK " B " species Chich li4es in groups. Spesies yang hidup dalam kumpulan3 " species Chich can no longer be found on &arth. Spesies yang tidak akan dijumpai di dunia

1@

Fhich animals shoCn beloC are alread! eDtinctK ?ang mana haiwan berikut telah pupus5 A B 9ebra Kuda belang 1inosaur Dinas$r

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 118 -

Science Module

16.

/ompetition that occurs among these animals is most probabl! because ofJ ersaingan yang wujud diantara hidupan di atas kemungkinan berlaku akibat " B 8imited source of food Sumber makanan terhad The need to reproduce Keperluan untuk membiak

'@.

2ome chilies seedlings are put into a black boD Cith a hole in its left side. "fter a feC da!s the seedlings compete to get JJ. Beberapa batang anak p$k$k lada diletakkan ke dalam sebuah k$tak hitam yang di tebuk lubang di penjuru kirinya3 Selepas beberapa hari 2 anak(anak p$k$k lada ini bersaing hebat untuk mendapatkan 333 " B Fater Air 2unlight #ahaya Matahari

'A.

Diagram shows an endangered aquatic animals. Which of the statements are the cause of the situation? %ajah menunjukkan hidupan air yang sedang diancam kepupusan3 Antara berikut2 yang manakah menyebabkan keadaan ini 5 >. >>. >>>. >:. A B 1eseases Fabak pen!akit >llegal hunting Pemburuan haram Fater Pollution Pencemaran air laut 8ost in competition TeCas dalam persaingan > and >> onl! >> and >>> onl!

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 119 -

Science Module

'0. 2pecies Spesis Folf Serigala &lephant +ajah 8ion Singa ,efflesia Bunga akma /ause of &Dtinction unca Kepupusan /ompetition ersaingan Tusk +ading =ur Kulit Habitat Habitat

The information abo4e shoCs the cause of eDtinction among some species. Fhich species are eDtinct because of humans acti4itiesK Maklumat dalam "adual menunjukkan punca(punca kepupusan beberapa spesies hidupan3 Hidupan manakah yang semakin pupus akibat akti0iti manusia 5 " B 8ion and &lephant Singa dan gajah 8ion, &lephant and ,eflessia Singa2 gajah dan bunga pakma

#).

The Cord conser4ation means.... 1stilah pemuliharaan sesuai merujuk kepada " B To limit the logging acti4it! Menghadkan akti0iti pembalakan To protect the species of plants from eDtinction Melindungi spesies tumbuhan daripada ancaman

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 120 -

Science Module

" +E$%",#%" , &"+" , %(" ,$ !E#/


Menyiasat Alam Kehidupan Tahun "

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 121 -

Science Module

'.

Fhich of the folloCing is a solitar! animalK ?ang mana berikut adalah haiwan yang hidup bersendirian5 " B /

#.

The folloCing is a list of se4eral animals. Berikut adalah senarai beberapa haiwan3 P -"nts Semut E-Baboons Babun ,-Tigers Harimau 2-8ions Singa Fhich animals li4e in groupsK ?ang mana haiwan hidup berkumpulan5 " B P and E P, E and , / P, E and 2

(.

Fhich of the folloCing is done b! animals that are solitar!K .ang mana berikut dibuat oleh haiCan !ang hidup bersendirianK " B / ark their oCn territories Menanda kawasan mereka 2hare their food Cith other animals Berk$ngsi makan dengan haiwan lain Hunt for food together Memburu untuk makanan bersama3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 122 -

Science Module

*.

1iagram # shoCs male fighting fish in tCo containers. %ajah D menunjukan ikan laga jantan dalam dua bekas3

1iagram # Fhat Cill happen if the tCo fighting fish are placed in the same containerK Apa akan berlaku jika dua ikan laga diletakkan di dalam bekas yang sama5 " B / The fighting fish fight each other 1kan laga bergaduh anatara satu sama lain3 The fighting fish li4e together 1kan laga itu hidup bersama(sama3 The fighting fish die 1kan laga mati3

;.

1iagram ( shoCs tCo species of animals. %ajah K menunjukkan dua spesies haiwan3

1iagram ( Fhich of the folloCing about the abo4e animals is trueK ?ang mana berikut mengenai haiwan(haiwan ini benar 5 " B / The! hunt for food together. Mereka bersama memburu untuk mendapatkan makanan3 The! compete for food. Mereka bersaing untuk mendapatkan makanan The! li4e in groups. Mereka hidup dalam kumpulan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 123 -

Science Module

BeloC are information about the relationship betCeen se4eral animals. Di bawah adalah penerangan mengenai hubungan antara beberapa haiwan3 Grasshopper eat padd! lea4es. Belalang makan daun padi3 /hickens eat padd!. Ayam makan padi3 Grasshoppers eaten b! frog and chicken. Belalang dimakan $leh katak dan ayam3 /hicken and frog eaten b! eagle. Ayam dan katak dimakan $leh helang3 Based on the information abo4e, Chich animals compete for foodK Berdasarkan kenyataan di atas 2 haiwan manakah bersaing untuk mendapatkan makanan5 > >> >>> " B /hicken and eagle "!am dan helang =rog and chicken Katak dan ayam &agle and grasshopper Helang dan belalang >> onl! > and >> onl! / > and >>> onl!

@.

Fhich of the folloCing animals is alread! eDtinctK ?ang mana berikut haiwan yang telah pupus5 " /

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 124 -

Science Module

1iagram % shoCs the situation in an area Chere logging has taken place.. %ajah J menunjukkan keadaan di sebuah kawasan pembalakan3

1iagram % Fhich of the folloCing are the effects of the acti4it! if it is not controlledK ?ang mana berikut kesan daripada akti0iti jika tidak dikawal5 > >> >>> " B 0. &Dtinction of animals Kepupusan haiwan 2oil erosion Hakisan tanah "ir pollution encemaran air > and >> onl! > and >>> onl! / >> and >>> onl!

Fhich of the folloCing plants is an endangered speciesK ?ang mana berikut tumbuhan yang terancam5 " /

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 125 -

Science Module

').

Fhich of the folloCing are reasons for animals to li4e in solitar!K ?ang mana berikut adalah alasan untuk haiwan hidup bersendirian5 > >> >>> >: A B 1 To a4oid from being attacked Untuk mengelakkan daripada diserang To a4oid from sharing of food Untuk mengelakkan perk$ngsian makanan To a4oid from competition for space Untuk mengelakkan persaingan ruang. To a4oid from being detected b! its enemies. Untuk mengelakkan serangan daripada musuh3 >> and >>> onl! > and >> onl! >> and >: onl!

''.

"nimals that are solitar! onl! come together for ... HaiCan !ang hidup bersendirian han!a datang bersama untukJ.. " B / Protection from danger. erlindungan daripada bahaya ating. asangan /ollecting food. Mengumpulkan makanan

'#.

Fhich of the folloCing are not proper Ca!s to get rid of Caste materials K ?ang mana berikut bukan cara yang betul untuk membuang sisa bahan buangan5 > >> >>> >: " ,euse +una semula ,ec!cling Kitar semula &pen burning embakaran terbuka 1umping of toDic Castes into ri4ers Membuang sisa t$ksid ke dalam sungai3 > and >> onl! / >>> and >: onl!

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 126 -

Science Module

'(.

B > and >: onl! Fhich of the folloCing acti4ities can pre4ent the destruction of natural habitat ?ang mana berikut akti0iti yang b$leh mengelakkan kemusnahan habitat semulajadi3 > >> >>> >: " B / ThroC rubbish into ri4ers. Membuang sampah ke dalam sungai3 3nl! old trees are cut doCn Mem$t$ng hanya p$k$k yang sudah tua3 Build more building and roads. Menambah pembinaan dan jalan3 &nforcing laCs to pre4ent illegal logging Menguatkuasa undang(undang untuk mengelakkan pembalakan haram. > and >> onl! >> and >: onl! >>> and >: onl!

'*.

Fhat is meant b! eDtinction K Apa maknanya kepupusan5 " B / " species Chich is becoming rare. Spesies yang akan sukar dijumpai3 " species Chich can no longer be found on &arth. Spesies yang tidak akan dijumpai di dunia3 " species Chich is 4er! dangerous to human beings. Spesies yang sangat berbahaya kepada manusia3

';.

Fhich animals shoCn beloC are alread! eDtinctK ?ang mana haiwan berikut telah pupus5 " B / 1inosaur Dinas$r &agle Helang Giraffe Lirafah

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 127 -

Science Module

16.

/ompetition that occurs among these animals is most probabl! because ofJ ersaingan yang wujud diantara hidupan di atas kemungkinan berlaku akibat " 8imited space to li4e %uang hidup terhad B The need to reproduce Keperluan untuk membiak / 8imited food sources Sumber makanan yang sedikit

'@.

2ome chilies seedlings are put into a black boD Cith a hole in its left side. "fter a feC da!s the seedlings compete to get JJ. Beberapa batang anak p$k$k lada diletakkan ke dalam sebuah k$tak hitam yang di tebuk lubang di penjuru kirinya3 Selepas beberapa hari 2 anak(anak p$k$k lada ini bersaing hebat untuk mendapatkan 333 " B Fater Air 2unlight #ahaya Matahari / "ir Udara

'A.

Diagram shows an endangered aquatic animals. Which of the statements are the cause of the situation? %ajah menunjukkan hidupan air yang sedang diancam kepupusan3 Antara berikut2 yang manakah menyebabkan keadaan ini 5 >. >>. >>>. :. 1eseases Fabak pen!akit >llegal hunting emburuan haram Fater Pollution encemaran air laut 8ost in competition Tewas dalam persaingan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 128 -

Science Module

" >> and >>> onl! B > and >> onl! '0. 2pecies Spesis Folf Serigala &lephant +ajah 8ion Singa ,efflesia Bunga akma

/ >>, >>> and >: onl!

/ause of &Dtinction unca Kepupusan /ompetition ersaingan Tusk +ading =ur Kulit Habitat Habitat

The information abo4e shoCs the cause of eDtinction among some species. Fhich species are eDtinct because of humans acti4itiesK Maklumat dalam "adual menunjukkan punca(punca kepupusan beberapa spesies hidupan3 Hidupan manakah yang semakin pupus akibat akti0iti manusia 5 " B / Folf and &lephant Serigala dan gajah 8ion, Folf and &lephant Singa2 serigala dan gajah 8ion, &lephant and ,eflessia Singa2 gajah dan bunga pakma

#).

The Cord conser4ation means.... 1stilah pemuliharaan sesuai merujuk kepada " B / limiting the logging acti4it! menghadkan akti0iti pembalakan protecting the species of plants from eDtinction melindungi spesies tumbuhan daripada ancaman replanting the area after logging the log. menanam semula kawasan hutan yang telah ditebang p$k$knya

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 129 -

Science Module

" +E$%",#%" , &"+" , %(" ,$ !E#/


Menyiasat Alam Kehidupan Tahun "

Questions 1 20
MA'K0

2#
Modul Sinar Daerah Perak Tengah - 130 -

Science Module

1.

Fhich of the folloCing is a solitar! animalK ?ang mana berikut adalah haiwan yang hidup bersendirian5 !

"

#.

The folloCing is a list of se4eral animals. Berikut adalah senarai beberapa haiwan P E , 2 "nts Semut Baboons Babun Tigers Harimau 8ions Singa

Fhich animals li4e in groupsK ?ang mana haiwan hidup berkumpulan5 " B P and E P, E and , / D P, , and 2 #$ Q and %

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 131 -

Science Module

(.

Fhich of the folloCing is done b! animals that are solitar!K ?ang mana berikut dibuat $leh haiwan yang hidup bersendirian5 " B / 1 Hunt for food together Memburu untuk makanan bersama3 ark their oCn territories Menanda kawasan mereka 2hare their food Cith other animals Berk$ngsi makan dengan haiwan lain3 /ooperate Cith other animals for protection Berkerjasama dengan haiwan lain untul perlindungan3

*.

1iagram # shoCs male fighting fish in tCo containers. %ajah D menunjukan ikan laga jantan dalam dua bekas3

1iagram # Fhat Cill happen if the tCo fighting fish are placed in the same containerK Apa akan berlaku jika dua ikan laga diletakkan di dalam bekas yang sama5 " B / 1 The fighting fish fight each other >kan laga bergaduh anatara satu sama lain. The fighting fish li4e together 1kan laga itu hidup bersama(sama3 The fighting fish die 1kan laga mati3 The fighting fish leap out from the container 1kan laga mel$mpat keluar dari bekas

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 132 -

Science Module

&.

1iagram ( shoCs tCo species of animals. %ajah K menunjukkan dua spesies haiwan3

Diagram ' Fhich of the folloCing about the abo4e animals is trueK ?ang mana berikut mengenai haiwan(haiwan ini benar 5 " B / 1 The! li4e in groups. Mereka hidup dalam kumpulan3 The! compete for food. Mereka bersainguntuk mendapatkan makanan The! hunt for food together. Mereka bersama memburu untuk mendapatkan makanan3 The! fight their enemies together. Mereka bersama bergaduh terhadap musuh mereka3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 133 -

Science Module

%.

BeloC are information about the relationship betCeen se4eral animals. Di bawah adalah penerangan mengenai hubungan antara beberapa haiwan3 Grasshopper eat padd! lea4es. Belalang makan daun padi3 /hickens eat padd!. Ayam makan padi3 Grasshoppers eaten b! frog and chicken. Belalang dimakan $leh katak dan ayam3 /hicken and frog eaten b! eagle. Ayam dan katak dimakan $leh helang3 Based on the information abo4e, Chich animals compete for foodK Berdasarkan kenyataan di atas 2 haiwan manakah bersaing untuk mendapatkan makanan5 > >> >>> " B /hicken and eagle "!am dan helang =rog and chicken Katak dan a!am &agle and grasshopper Helang dan belalang >> onl! > and >> onl! / 1 > and >>> onl! >, >>, and >>> onl!

@.

Fhich of the folloCing animals is alread! eDtinctK ?ang mana berikut haiwan yang telah pupus5

"

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 134 -

Science Module

A.

1iagram % shoCs the situation in an area Chere logging has taken place.. %ajah J menunjukkan keadaan di sebuah kawasan pembalakan3

1iagram % Fhich of the folloCing are the effects of the acti4it! if it is not controlledK ?ang mana berikut kesan daripada akti0iti jika tidak dikawal5 > >> >>> " B 0. &Dtinction of animals Kepupusan haiwan 2oil erosion Hakisan tanah "ir pollution encemaran air > and >> onl! > and >>> onl! / 1 >> and >>> onl! >, >> and >>>

Fhich of the folloCing plants is an endangered epeciesK ?ang mana berikut tumbuhan yang terancam5 " /

"

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 135 -

Science Module

').

Fhich of the folloCing are reasons for animals to li4e in solitar!K ?ang mana berikut adalah alasan untuk haiwan hidup bersendirian5 > >> >>> >: A B To a4oid being attacked Untuk mengelakkan daripada diserang To a4oid sharing of food Untuk mengelakkan perk$ngsian makanan To a4oid competition for space Untuk mengelakkan persaingan ruang. To a4oid being detected b! its enemies. Untuk mengelakkan serangan daripada musuh3 > and >> onl! >> and >>> onl! 1 >> and >: onl! >, >> and >>> onl!

''.

"nimals that are solitar! onl! come together for ... Haiwan yang hidup bersendirian hanya datang bersama untuk433 " B / 1 ating. asangan /ollecting food. Mengumpulkan makanan Protection from danger. Berlindung daripada bahaya =eeding their !oung. Menjaga anaknya

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 136 -

Science Module

'#.

Fhich of the folloCing are not proper Ca!s to get rid of Caste materials K ?ang mana berikut bukan cara yang betul untuk membuang sisa bahan buangan5 > >> >>> >: A B 1 ,euse +una semula ,ec!cling Kitar semula &pen burning embakaran terbuka 1umping of toDic Castes into ri4ers Membuang sisa t$ksid ke dalam sungai3 > and >> onl! > and >: onl! >> and >>> onl! >>> and >: onl!

'(.

Fhich of the folloCing acti4ities can pre4ent the destruction of natural habitat ?ang mana berikut akti0iti yang b$leh mengelakkan kemusnahan habitat semulajadi3 > >> >>> >: A B 1 ThroC rubbish into ri4ers. Membuang sampah ke dalam sungai3 3nl! old trees are cut doCn Mem$t$ng hanya p$k$k yang sudah tua3 Build more building and roads. Menambah pembinaan dan jalan3 &nforcing laCs to pre4ent illegal logging Menguatkuasa undang(undang untuk mengelakkan pembalakan haram. > and >> onl! > and >>>> onl! >> and >: onl! >>> and >: onl!

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 137 -

Science Module

'*.

Fhat is meant b! eDtinction K Apa maknanya kepupusan5 A B 1 " species Chich li4es in groups. Spesies yang hidup dalam kumpulan3 " species Chich is becoming rare. Spesies yang akan sukar dijumpai3 " species Chich can no longer be found on &arth. Spesies yang tidak akan dijumpai di dunia " species Chich is 4er! dangerous to human beings. Spesies yang sangat berbahaya kepada manusia3

';.

Fhich animals shoCn beloC are alread! eDtinctK ?ang mana haiwan berikut telah pupus5 A B 9ebra Kuda belang &agle Helang 1 Giraffe Lirafah 1inosaur Dinas$r

16.

/ompetition that occurs among these animals is most probabl! because ofJ ersaingan yang wujud diantara hidupan di atas kemungkinan berlaku akibat " 8imited space to li4e %uang hidup terhad B The need to reproduce Keperluan untuk membiak / 8imited food sources Sumber makanan yang sedikit 1 The need to beat each other Saling ingin menguasai antara satu sama lain

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 138 -

Science Module

'@.

2ome chilies seedlings are put into a black boD Cith a hole in its left side. "fter a feC da!s the seedlings compete to get JJ. Beberapa batang anak p$k$k lada diletakkan ke dalam sebuah k$tak hitam yang di tebuk lubang di penjuru kirinya3 Selepas beberapa hari 2 anak(anak p$k$k lada ini bersaing hebat untuk mendapatkan 333 " B Fater Air 2unlight /aha!a / 1 "ir Udara 2pace ,uang

'A.

Diagram shows an endangered aquatic animals. Which of the statements are the cause of the situation? %ajah menunjukkan hidupan air yang sedang diancam kepupusan3 Antara berikut2 yang manakah menyebabkan keadaan ini 5 >. >>. >>>. :>. 1eseases Fabak pen!akit >llegal hunting Pemburuan haram Fater Pollution Pencemaran air laut 8ost in competition TeCas dalam persaingan > and >> onl! >> and >>> onl! >>, >>> and >: onl! >, >>, >>> and >:

A B 1 -

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 139 -

Science Module

'0. 2pecies Spesis Folf Serigala &lephant +ajah 8ion Singa ,efflesia Bunga akma /ause of &Dtinction unca Kepupusan /ompetition ersaingan Tusk +ading =ur Kulit Habitat Habitat

The information abo4e shoCs the cause of eDtinction among some species. Fhich species are eDtinct because of humans acti4itiesK Maklumat dalam "adual menunjukkan punca(punca kepupusan beberapa spesies hidupan3 Hidupan manakah yang semakin pupus akibat akti0iti manusia 5 " B / 1 8ion and &lephant Singa dan gajah Folf and &lephant Serigala dan gajah 8ion, Folf and &lephant Singa2 serigala dan gajah 8ion, &lephant and ,eflessia Singa2 gajah dan bunga pakma

#).

The Cord conser4ation means.... 1stilah pemuliharaan sesuai merujuk kepada " To limit the logging acti4it! Menghadkan akti0iti pembalakan B To protect the species of plants from eDtinction Melindungi spesies tumbuhan daripada ancaman / To replant the area after logging the log. Menanam semula kawasankawasan hutan yang telah ditebang p$k$knya 1 To build up the permanent forest reser4e and recreation areas. Mewujudkan hutan(hutan simpan dan kawasan rekreasi

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 140 -

Science Module

ME !"#$#% D#!# D# %E #,#


!ear *
Modul Sinar Daerah Perak Tengah - 141 -

Science Module

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 142 -

Science Module

181 %nderstanding the measurement o; length Memahami ukuran pan ang '.( 2olid epejal '.* 8i<uid #ecair

1.2

rea 'ua

1.' *olume ( i"adu

1.1 +ength Pan)ang

easurement Ukuran

1.& )ass &era!

1.( %tandard units $ni! eraga%

1.6 Time Ma a

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 143 -

Science Module

181 %nderstanding the measurement o; length Memahami ukuran pan ang easuring tape ita pengukur Terminolog! 1stilah The distance betCeen tCo pointsB place B position "arak di antara dua titik)tempat)kedudukan 2tring Tali "rm span Depa

Fa!s to measure #ara menyukat

/ubit Hasta ,uler embaris

8ength anjang /orrect techni<ue Teknik yang betul The e!e must be directl! abo4e the end of object Mata mesti tepat pada bahagian bawah hujung benda +nit Unit mm mm cm sm m m km km

2tandard Tools Alat seragam

easuring tape ita pengukur

,uler embaris

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 144 -

Science Module

182 %nderstanding ho: to !al!ulate area Memahami cara mengira luas '.# "rea *uas Terminolog! 1stilah

2tandard unit Unit piawai

"rea is the amount of space taken up b! the surface of an object. *uas ialah jumlah ruang yang dipenuhi pada permukaan sesuatu $bjek

2<uare millimetre 6mm#7 Milimeter persegi ,mmM. 2<uare centimetre 6cm#7 Sentimeter persegi ,smM. 2<uare metre 6m#7 eter persegi ,mM. 2<uare kilometre 6km#7 Kil$meter persegi ,kmM. 1ifferent Ca!s to measure area Berbe7a cara untuk menyukat luas

b! placing uniform

objects such as tiles, books and stamps on the surface of the objects dengan meletakkan $bjek seperti jubin2 buku dan setem pada permukaan $bjek

+sing formula +una rumus #cm *cm

+sing s<uare card Cith a sides of ' centimetre Menggunakan kad segi empat dengan tepinya F sentimeter (cm

"rea Q length L Cidth *uas N panjang 6 lebar Q *cm L # cm Q Acm#

'cm (cm 'cm

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 145 -

Science Module

1826183 %nderstanding ho: measure the =olume o; solid and liDuid Memahami cara mengira isipadu pepe al dan cecair The amount of space that something takes up "umlah ruang yang dipenuhi $leh sesuatu easuring c!linder Silinder penyukat

8ength D Cidth D height anjang : lebar : tinggi

Terminolog! 1stilah

Tools Alat

=ormula %umus :olume 1sipadu '.* 8i<uid #ecair

'.( 2olid epejal

2tandard +nits Unit seragam

2tandard +nits Unit piawai /orrect techni<ue Teknik yang betul ml, l ml2 l a7 taking the reading at the loCest part of the meniscus. mengambil bacaan pada bahagian paling rendah pada meniskus b7 e!es must be at the same le4el as the loCest part of the meniscus mata mesti sama pada aras paling rendah pada meniskus

mmR, cmR, mR mmO2 smO2 mO

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 146 -

Science Module

18@ %nderstanding ho: measure mass Memahami cara menyukat berat

Terminolog! 1stilah "mount of matter in an object "umlah benda dalam $bjek ass Berat &lectronic balance /eraca elektr$nik

/orrect techni<ue Teknik yang betul

Tools Alat

Bathroom scale enimbang berat badan 8e4er balance /eraca tuas

2tandard unit Unit piawai

Beam balance /eraca palang Kitchen scale enimbang dapur

g mg

g g

kg kg

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 147 -

Science Module

186 %nderstanding ho: to measure time Memahami cara mengukur masa 2tandard unit Unit piawai 2econd , minute , hour Saat2 minit2 jam

Terminolog! 1stilah 1uration betCeen tCo e4ent Temp$h antara dua ketika

Time Masa

Fa! to measure #ara untuk mengukur

Tool Alatan

Process that repeats uniforml! can be used to measure time r$ses yang berulang secara sekata b$leh digunakan untuk menyukat masa

1igital clock, Catch, Crist Catch "am digital2 jam2 jam tangan

3ld clock "am lama

&4ents can be used measuring time Kejadian b$leh digunakan untuk menyukat masa sCinging pendulum ayunan bandul pulse rate candle denyutan nadi Cater dripping titisan air changing da! and night perubahan siang dan malam

2undial , sand clock , candle clock "am bayang2 jam pasir2 jam lilin

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 148 -

Science Module

18A 'ealising im ortan!e o; using standard units Menyedari kepentingan menggunakan unit yang piawai

The >mportance of 2tandard +nits Kepentingan unit yang piawai

for accurac! and consistenc! untuk tepat dan k$nsisten

eas! to communicate and understanding mudah untuk memahami dan berk$munikasi

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 149 -

Science Module

)%AS!"%)%N S(N*

-hen I want to measure the length Then I use my hand )1 -hen I want to measure the length Then I use my hand 5ll are in my body parts The arm span, cubit, foot and span 5re the Cparts that use )1 5ll are in my body parts

Bila nak mengukur panjang sa$a guna tangan )* Bila nak mengukur panjang sa$a guna tangan Semuan$a anggota badan (epa' hasta'kaki dan jengkal Anggota $ang +digunakan )* Semua anggota badan

-hen I want to measure the length Then I use the tape )1 -hen I want to measure the length Then I use the tape 5ll are the unit use The milimetre, centimetre, metre, and kilometre are Cthe unit use )1 5ll are in standard unit

Bila nak mengukur panjang Sa$a guna pita )* Bila nak mengukur panjang Sa$a guna pita )* Inilah unitn$a ,ilimeter' sentimeter' meter' dan kilometer #nit $ang +digunakan )* Semua unit piawai

-hen I want to measure the mass Then I use the tools )1 The milligram and gram and the kilogram )1 5ll are the unit use The beam and lever balance, kitchen and the bathroom scale )1 5ll are to measure mass

Bila nak mengukur jisim Sa$a guna alat )* ,iligram dan gram dan kilogram )* Inilah unitn$a he beam and le-er balance' kitchen and the bathroom scale )* Semua .tuk mengukur berat %nit 9'(esson & 3easuring (ength'3ass ,efense - 150 Of +lants

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

Science Module

H% S ("+ (& ')% CERITA TENTANG MASA

8alileo 8alilei was the first person to use events that repeat uniformly to measure time such as the pendulum clock. Drom then onwards, the wall clock and modern clock were invented. Galileo Galilei merupakan orang pertama menggunakan peristiwa $ang berulang secara seragam untuk mengukur masa seperti jam bandul% (aripada situ' jam dinding dan jam moden telah dicipta%

Sand 0lock

Sundial 0lock Ancient ,locks

0andle 0lock

-all clock Stop -atch )odern ,lock -atch

%nit 9'(esson 4 3easuring Time

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 151 -

Science Module

" +E$%",#%" , 01-2E 3 E E-,! !E#- *


Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun 4

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 152 -

Science Module

" +E$%",#%" , 01-2E 3 E E-,! !E#- *


Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun 4

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 153 -

Science Module

" +E$%",#%" , 01-2E 3 E E-,! !E#- *


Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun 4

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 154 -

Science Module

ME !"#$#% D#!# D# %E #,#


!ear .

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 155 -

Science Module

181 %nderstanding the uses o; energy Menyedari kegunaan tenaga


>5:&2T>G"T>5G =3,/& "51 &5&,G. Menyiasat Daya dan Tenaga b! li4ing things to carr! to mo4e, boil, melt, out life processes. or bounce non-li4ing things &D H mo4ing, breathing, menggerakkan 2didih2cair atau Fh! energ! groCing melantun benda bukan hidup is neededK bergerak2bernafas Mengapa tenaga membesar diperlukan E3E'G) T@/A+A 2un Matahari &he %ses o; Energy Kegunaan Tenaga main source of energ! sumber utama tenaga - produces light and heat menghasilkan cahaya dan haba Fater air The 2ources of &nerg! Sumber(sumber Tenaga =ood makanan Batteries Bateri =uell Bahan api Find Angin

mo4ing or falling Cater produce energ! Air yang bergerak Menghasilkan tenaga

food contains stored energ! mengadungi tenaga tersimpan

1e4ice that generated electrical energ!from chemical energ! Alat yang menghasilkan tenaga elektrik daripada tenaga kimia

Cood, coal, petroleum, natural gas Kayu2 petr$l2gas asli

o4ing air Udara bergerak +sed to pump Cater Mengepam air2

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 156 -

Science Module

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 157 -

Science Module

182 %nderstanding that energy !an "e trans;ormed ;rom one ;orm to another Memahami bahawa tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain 8ight energ! Tenaga #ahaya &lectrical energ! Tenaga @lektrik Kinetic energ! Tenaga Kinetik

Heat energ! Tenaga Haba =orm of energ! Bentuk Tenaga 2ound energ! Tenaga bunyi

/hemical energ! Tenaga Kimia

Potential energ! Tenaga Keupayaan

&nerg! can be transformed from one form to another Tenaga b$leh berubah dari satu bentuk kepada bentuk lain3

&nerg! can be transformed Tenaga b$leh diubahkan

&Dample of appliance that make use of energ! transformation. #$nt$h alatan yang menggunakan perubahan tenaga

a7 lighting a candleB/yalaan lilin /hemical energ! heat energ! I light energ! Tenaga kimia Tenaga haba - Tenaga #ahaya b7 Kicking a ball B enendang b$la #hemical energ! kinetic energ! heat energ! Tenaga kimia Tenaga Kinetik Tenaga haba a7 &lectric iron B Seterika elektrik &lectrical energ! heat energ! Tenaga elektrik Tenaga haba b7 ,adio &lectrical energ! sound energ! Tenaga elektrik Tenaga bunyi c. Tele4ision &lectrical energ! sound energ! I light energ! Tenaga elektrik Tenaga bunyi - tenaga cahaya

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 158 -

Science Module

183 %nderstanding rene:a"le anad rene:a"le energy Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui &nerg! that cannot be replaced Tenaga yang tidak b$leh diganti ,esources -natural gas,petroleum,coal Sumber ' gas asli2 petr$leum2 arang3 &nerg! that be replenished Chen it is used up Tenaga yang b$leh diganti ,esources $ solar, Cind ,biomass fuel,Cater Sumber( Matahari2 angin2minyak2air2 bi$mass

5on-reneCable energ! Tenaga yang tidak b$leh diperbaharui

,eneCable energ! Tenaga yang b$leh diperbaharui

,eneCable and 5on-reneCable &nerg! Tenaga yang b$leh diperbaharui dan Tidak b$leh diperbaharui +se energ! Cisel! +unakan tenaga dengan bijak 2ome energ! resources cannot be replenished Chen used up. Sesetengah sumber tenaga tidak b$leh diganti bila habis HoC to sa4e energ! Bagaimana menjimatkan tenaga

"4oid Castage Mengelakkan pemba7iran

,educe pollution Mengurangkan pencemaran.

Turn off the tele4ision Chen no one Catching it. Tutup T8 jika tidak men$nt$n3

2Citch off the lights if not in use. Tutup lampu jika tidak mengunakannya3

To sa4e cost Menjimatkan k$s

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 159 -

Science Module

281 Kno:ing the sour!es o; ele!tri!ity Mengetahui sumber elektrik

2ources Sumber

1r! cell 2el Kering

"ccumulator Sel Basah

1!namo Dinam$

2olar cell Tenaga S$lar

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 160 -

Science Module

282 %nderstanding a series !ir!uit and a arallel !ir!uit Memahami litar bersiri dan litar selari

T!pe of circuit "enis litar

Parallel circuit litar selari

2eries circuit litar bersiri

2!mbol and component Simb$l dan k$mp$nen

5ame /ama 1ifferences erbe7aan The bulb in the parallel circuit is brighter then the bulb in the series circuit Ment$l dalam litar selari lebih terang daripada ment$l dalam litar bersiri 1r! cell Sel Kering /onnecting Cire ;ayar penyambung 2Citch B Suis Bulb B Ment$l

2!mbol Simb$l

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 161 -

Science Module

%nderstanding the sa;ety re!autions to "e taken :hen handling ele!tri!l a lian!es Memahami langkah pencegahan yang perlu diambil semasa menggunakan peralatan elektrik 1anger of mishandling electrical appliances Bahaya kecuaian mengendali peralatan elektrik

Precautions *angkah keselamatan

=ire Api 2afet! precautions to be taken Chen using appliances *angkah(langkah keselamatan ketika mengunakan peralatan

Burn Bakar

&lectric shock Kejutan elektrik

&lectrocution %enjatan elektrik

1o not touch electrical appliances Cith Cet hand "angan sentuh alatan elektrik dengan tangan basah 1o not repair electrical appliances on !our oCn "angan baiki alatan elektrik jika tidak tahu3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 162 -

Science Module

381 %nderstanding that light tra=els in a straight line Memahami bahawa cahaya bergerak dalam satu garis lurus

*ight #ahaya

Tra4els in straight line #ahaya bergerak dalam satu garis lurus

HoC shadoC is formed Bagaimana bayang(bayang terbentuk Fhen light is completel! or partiall! blocked b! an opa<ue object Bila cahaya disekat sepenuhnya atau separuh $leh $bjek legap 3pa<ue object &bjek legap

pr$0e bukti

search light from helicopter cahaya dari helik$pter pencari

the beam of light from motorc!cle alur cahaya dari m$t$sikal

8ight #ahaya 2hadoC form &bjek terbentuk

the beam of light from lighthouse alur cahaya dari rumah api

the ra! of 2un,passing through a hole in the roof alur cahaya Matahari melalui lubang atap rumah

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 163 -

Science Module

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 164 -

Science Module

382 %nderstanding that light !an "e re;le!ted Memahami cahaya boleh dipantulkan

8ight /aha!a

+ses of reflection Kegunaan pantulan

/an be reflected B$leh dipantulkan

Periscope

Kaleidoscope 2ide mirror of a car #ermin sisi kereta

HoC K Bagaimana5

The light that falls $n $bjects Ab$unces $ffB the $bjects and c$mes t$ y$ur eyes #ahaya yang jatuh ke atas $bjek melantunkannya ke dalam mata mirrorB cermin

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 165 -

Science Module

$81 %nderstanding that tem erature in an indi!ator o; degree o; hotness Memahami bahawa suhu adalah penun uk dar ah kepanasan Heat haba Gain Ditambah 8oss Hilang The effects of heat on matter Kesan haba ke atas bahan Farmer panas /ooler Sejuk

HoC to measure temperature using the correct techni<ue Bagaimana untuk mengukur suhu menggunakan cara yang betul

atter eDpands Chen heated Bahan mengembang bila dipanaskan

atter contract Chen cooled Bahan mengecut bila sejuk

Thermometer termometer

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 166 -

Science Module

23+,/&2 3= &5&,G.
U/#A( U/#A T@/A+A

2+5
Matahari

F>51
Angin

1,. /&88
Sel kering

=+&82
Bahan baker

=331
Makanan

=3, 2 3= &5&,G.
B@/TUK(B@/TUK T@/A+A

/hemical energ!
Tenaga kimia

light energ!
tenaga cahaya

heat energ!
tenaga haba

&lectrical energ!
Tenaga elektrik

light energ!
tenaga cahaya

&lectrical energ!
Tenaga elektrik

heat energ!
tenaga haba

&lectrical energ!
Tenaga elektrik

sound energ!
tenaga bunyi

&lectrical energ!
Tenaga elektrik
Modul Sinar Daerah Perak Tengah

kinetic energ!
tenaga kinetic

- 167 -

Science Module

&8&/T,>/>T. @*@KT%1K

23+,/&2 3= &8&/T,>/>T.
U/#A( U/#A @*@KT%1K

1,.

/&88

"//+ +8"T3,

1.5" 3
Dynam$

238", /&88

H.1,3&8&/T,>/
Hidr$elekrik

Sel kering

Sel s$lar

P","88&8 />,/+>T
*1TA% S@*A%1

2&,>&2 />,/+>T
*1TA% S@S1%1

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 168 -

Science Module

8>GHT #AHA?A
6 2ong H This old man7

8ight oh light 8ight tra4els 4ight tra=els in a straight line 4ight tra=els in a straight line Therefore it can form shadoC

/aha!a oh caha!a /aha!a boleh gerak 1ahaya "ergerak lurus 1ahaya "ergerak lurus >a membentuk ba!ang

8ight oh light 8ight reflects 4ight !an "e re;le!ted 4ight !an "e re;le!ted /an see image in mirror

/aha!a oh caha!a /aha!a boleh pantul 1ahaya "oleh di antulkan 1ahaya "oleh di antulkan Boleh lihat dicermin

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 169 -

Science Module

" +E$%",#%" , 01-2E 3 E E-,! !E#- .


Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun !

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 170 -

Science Module

" +E$%",#%" , 01-2E 3 E E-,! !E#- .


Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun !

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 171 -

Science Module

" +E$%",#%" , 01-2E 3 E E-,! !E#- .


Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun !

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 172 -

Science Module

ME !"#$#% D#!# D# %E #,#


!ear /

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 173 -

Science Module

181 %nderstanding that ush and ull are ;or!es Memahami bahawa tolak dan tarik adalah daya >5:&2T>G"T>5G =3,/& "51 &5&,G. &5.>"2"T 1"." 1"5 T&5"G" =3,/& DA?A /oncept K$nsep " push or a pull T$lak atau tarik /annot be seen but the effects can be felt Tidak b$leh dilihat tetapi b$leh dirasa

182 %nderstanding the e;;e!t o; a ;or!e Memahami kesan daya &ffects Kesan

/an mo4e a stationar! object B$leh gerakkan $bjek yang pegun

/hanges the shapes of an object Mengubah bentuk $bjek

/hanges the motion of an object Mengubah pergerakan $bjek

"n object become s<ueezed, stretched, bent, tCisted or s<uashed &bjek menjadi kemek2 regang2 bengk$k2berpintal atau penyek

2tops a mo4ing object Memberhentikan $bjek yang bergerak /hanges the direction of a mo4ing object Mengubah arah pergerakan $bjek yang bergerak akes an object mo4e faster or sloCer Menggerakkan $bjek lebih cepat atau perlahan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 174 -

Science Module

183 Analysing ;ri!tion Analisa geseran

=,>/T>35 +@S@%A/

&ffects of friction Kesan geseran

=actors that affect friction 9akt$r yang menyebabkan geseran /ondition of the surface Keadaan permukaan Feight of the object Berat $bjek

Fa!s to reduce friction #ara kurangkan geseran

Produces heat Hasilkan haba 3pposes motion Berlawanan gerakan /auses Cear and tear Menyebabkan haus dan k$yak 2loCs doCn and stops a mo4ing object Memperlahankan dan memberhentikan $bjek yang bergerak

+se rollers or marbles +una penggelek atau guli 2moothen surfaces ermukaan licin +se oil, CaD, grease, talcum poCder, air cushion +una minyak2 pelicin2 gris2 bedak wangi2 pak udara

1isad4antages Kekurangan "d4antages Kelebihan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 175 -

Science Module

281 %nderstanding s eed Memahami la u o4ement ergerakkan

2peed *aju

/alculation of speed engiraan laju

HoC fast an object mo4es Berapa laju $bjek bergerak

=ormula H %umus 2eed Q 1istance Time *aju Q "arak Masa

" faster object tra4els a longer distance in a gi4en time &bjek yang lebih laju melalui jarak yang lebih panjang mengikut masa yang diberi

" faster object takes a shorter time to tra4el a gi4en distance &bjek yang laju mengambil masa yang singkat untuk melalui jarak yang diberi

+nits H S kmBh km)j S mBs m)s S cmBs sm)s

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 176 -

Science Module

" +E$%",#%" , 01-2E 3 E E-,! !E#- /


Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun "

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 177 -

Science Module

" +E$%",#%" , 01-2E 3 E E-,! !E#- /


Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun "

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 178 -

Science Module

" +E$%",#%" , 01-2E 3 E E-,! !E#- /


Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun "

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 179 -

Science Module

ME !"#$#% #&#M 4#(#


!ear *

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 180 -

Science Module

181 &he ro erties o; materials Sifat bahan metal l$gam carbon karb$n glass kaca plastics plastik Cood kayu

/onduct electricit! Mengalirkan elektrik Mengalirkan arus elektrik

8ight to pass through #ahaya b$leh melaluinya #ahaya melaluinya Properties of materials Sifat bahan

>nsulator enebat enebat

=loat on Cater Terapung atas air

2ink in Cater Tenggelam dalam air

/an be stretch B$leh diregangkan

/onduct heat Mengalirkan haba

w$$d kayu

stone batu

rubber ring gelang getah

metal l$gam

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 181 -

Science Module

182 A lying kno:ledge ro erties o; materials in e=eryday li;e Aplikasi pengetahuan sifat bahan dalam kehidupan seharian "ppl!ing knoCledge properties of materials in e4er!da! life Aplikasi pengetahuan sifat bahan dalam kehidupan seharian

2uggest Ca!s to keep things hot #adangan untuk menyimpan benda panas

2uggest Ca!s to keep things cold #adangan untuk menyimpan benda sejuk

/o4ered Cith insulators Balut dengan bahan penebat

hot thing benda panas

cold thing benda sejuk

to pre4ent heat loss untuk menghalang kehilangan haba

pre4ent from absorbing heat halang daripada serap haba

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 182 -

Science Module

183 0ynthesising the kno:ledge a"out uses o; materials "ased on their ro erties Sintesis pengetahuan mengenai penggunaan bahan berdasarkan kandungan

+ses of materials based on their properties enggunaan bahan berdasarkan kandungan

8ist of object and materials that the! are made of Senarai $bjek dan bahan yang dibuat daripada

,eason Ch! particular materials are used to make an object Keterangan mengapa bahan tertentu digunakan untuk membuat $bjek

object $bjek spoon sudu tissue tisu glasses gelas

materials bahan metal l$gam Cood kayu glass kaca

properties sifat hard keras soft lembut transparent lutsinar cheap murah eas! to get senang didapati strength kuat good <ualit! kualiti baik

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 183 -

Science Module

18$ Kno:ing the im ortan!e o; reuse, redu!e and re!y!le Memahami kepentingan guna semula$ pengurangan dan kitar semula bahan

The importance of reuse, reduce and rec!cle of materials Kepentingan guna semula2 pengurangan dan kitar semula bahan Kepentingan guna semula2 pengurangan dan kitar semula bahan Cood kayu cotton kapas metal l$gam plastics plastik s!nthetic cloth kain sintetik an-made materials Bahan buatan Bahan buatan

5atural materials Bahan semulajadi Bahan semulajadi

rubber getah

glass kaca

2tate that man-made materials comes from natural materials /yatakan bahan buatan berasal dari bahan semulajadi

reducing mengurangkan

reusing guna semula

rec!cling kitar semula

public transport pengangkutan awam

plastic bag beg plastik

bottle b$t$l

plastics plastik

glass kaca

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 184 -

Science Module

18@ %nderstanding that some materials !an rust Memahami sesetengah bahan boleh perkarat

,usting can be pre4ented engaratan b$leh dicegah

1ifferent Ca!s to pre4ent objects from rusting #ara berbe7a untuk menghalang $bjek daripada berkarat

The necessar! to pre4ent rusting Keperluan mencegah pengaratan

/oating Cith non rusting materials Menyadurkan dengan bahan tidak berkarat Tpaint cat Toil minyak Tgrease gris

T&4erlasting 8i4e Tahan lebih lama T2a4e natural material Selamatkan bahan asal T2a4e cost "imat k$s T8ooking good Mencantikkan

T/onclusionU ,usting can be a4oided b! pre4enting iron contact Cith air and Cater. P KesimpulanC engaratan b$leh dihindarkan dengan menghalang ia bertindak balas dengan air dan udara

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 185 -

Science Module

186 %nderstanding the rusting !an "e re=ented Memahami pengaratan boleh dicegah ,usting can be pre4ented engaratan b$leh dicegah %usty $bjects &bjek berkarat 3bject made of iron and steel &bjek yang diperbuat daripada besi dan keluli T5ail aku T2poon Sudu TKnife isau T5eedle "arum

5on rust! objects &bjek tidak berkarat 3bject made of glass, plastic, Cood, cla! and silk 3bjek !ang diperbuat daripada kaca,plastik, ka!u, tanah liat dan sutera

TGlass Kaca TBottle B$t$l T/up #awan TPencil ensil

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 186 -

Science Module

)A %"'A#S A"(!N$ +(!

)A %"'A#S

-OO,

0OTTO

8(5SS 3#T5( 7%**#7 +(5STI0

- he Properties (f )aterials;0onducts electricity ;0onducts heat ;0onductor ;5llow light to pass through them ;Insulator ,embenar kan caha$a menembusi n$a -Penebat ;0an be stretched ;Insulator ;Insulator

;Dloats on water ;Insulator erapung di atas air -Penebat

;0an absorbs water ;Insulator -Boleh men$era p air -Penebat

-,engalirkan elektrik -,engalirkan haba -Konduktor

-Boleh diregang -Penebat

-Penebat

%nit E'(esson &,/, and ) 3aterials


Modul Sinar Daerah Perak Tengah - 187 -

Science Module

$pa1ue, Translucent and Tranparent .egap, .utsinar dan .utcahaya


Wood Door ,opaqueI can?t see you. Sa$a tak nampak awak%

I can see you but not clear. Sa$a nampak awak tapi kurang jelas%

.lass Door ,Translucent-

I can see you clearly. Saya nampak awak dengan jelas.

!lear glass Door ,Transparent-

%nit E'(esson 9 Dantastic materials


Modul Sinar Daerah Perak Tengah - 188 -

Science Module

NA !"A# AN$ )AN )A$% .AHAN S%)!#A/A$' $AN .!A AN )AN!S'A


3#T5( (O853 8(5SS !505

7%**#7 8#T5H

SI(! S%T#75 (#5TH#7 !%(IT -OO, !5F%

5T%75( 35,# 35T#7I5(S

0OTTO !5+5S 0(5F T5 5H (I5T D%7 *%(%

BA!A/ S0,#"A&A(I

75FO 75FO

35 ;35,# 35T#7I5(S BA!A/ B#A A/ ,A/#SIA

SF TH#T0 0(OTH !5I SI T#TI!

+(5STI0 +(5STI!

F(O I(O

%nit E'(esson: atural and 3an made

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 189 -

Science Module

" +E$%",#%" , M#%E-"#& !E#- *


Menyiasat Alam %ahan Tahun 4

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 190 -

Science Module

" +E$%",#%" , M#%E-"#& !E#- *


Menyiasat Alam %ahan Tahun 4

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 191 -

Science Module

" +E$%",#%" , M#%E-"#& !E#- *


Menyiasat Alam %ahan Tahun 4

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 192 -

Science Module

ME !"#$#% #&#M 4#(#


!ear .

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 193 -

Science Module

181 Matter eBist in the ;orm o; solid, liDuid or gas %ahan wu ud dalam bentuk pepe al$cecair atau gas Fater Air 2olid epejal 2tone batu 8i<uid #ecair ilk Susu

Food Kayu

"ir Udara gas 2team wap

&Damples #$nt$h

atter Bahan Properties of solid Sifat(sifat pepejal Properties of li<uid Sifat 'sifat cecair has mass mempunyai berat fiDed shape bentuk tetap Properties of gas Sifat(sifat gas has mass Mempunyai berat

fiDed 4olume isipadu tetap has mass mempunyai berat

fiDed 4olume isipadu tetap

canPt fiDed shape Tidak mempunyai bentuk tetap

/anPt fiDed 4olume 1sipadu tidak tetap

no permanent shape bentuk tidak tetap

can compressed b$leh dimampatkan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 194 -

Science Module

182 %nderstanding that matter !an !hange ;rom one state to another Memahami bahawa benda boleh berubah bentuk dari satu ke bentuk yang lain

solid $ li<uid epejal ( cecair

elting eleburan

Boiling endidihan li<uid $ gas #ecair ( gas /H"5G>5G 2T"T&2 3= F"T&, erubahan Bentuk Air &4aporation enyejatan

gas $ li<uid gas ( cecair

/ondensation K$ndensasi

li<uid $ gas cecair ( gas

=reezing embekuan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 195 -

Science Module

183 %nderstanding the :ater !y!le Memahami kitaran air The Cater c!cle. Kitaran air =ormation of clouds and rain. embentukan awan dan hujan /ondensation K$ndensasi &4aporation enyejatan /irculation of Cater in the en4ironment. Kitaran air dalam persekitaran

>mportance of Cater Kepentingan air3

/hanges in the states of matter in the Cater c!cle erubahan bentuk bahan dalam kitaran air

Gas V li<uid 6/ondensation7 +as #ecair , K$ndensasi . 1roplets of Cater Cill become bigger and hea4ier V rain Titisan air menjadi besar dan berat hujan

8i<uid to gas 6e4aporation7 #ecair kepada gas , enyejatan .

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 196 -

Science Module

18$ A re!iating the im ortan!e o; :ater resour!es Menghargai kepentingan sumber air To pre4ent li4ing a<uatic from being destro!ed and undergoing eDtinction Untuk mengelakkan hidupan air musnah dan mengalami kepupusan To a4oid infected diseases Mengelakkan penyakit berjangkit ,easons to keep our Cater resources clean. Sebab untuk mengekalkan sumber air yang bersih

To regulate the formation of clouds and rain Untuk mengekalkan pembentukan awan dan hujan

To ensure the cleanliness of Cater suppl! Memastikan air yang bersih dibekalkan

>mportance of Cater resources. Kepentingan sumber air

Fa!s to keep our Cater resources clean #ara mengekalkan sumber air bersih Keep the ri4ers clean "adikan sungai besih /leanliness campaign Kempen kebersihan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 197 -

Science Module

281 %nderstanding the ro erties o; a!idi!, alkaline and neutral su"stan!es Memahami sifat asid$ alkali dan bahan neutral The properties of acid, alkaline and neutral substances. #iri(ciri asid 2 alkali dan bahan nutral

>dentif! acidic, alkaline and neutral substances using litmus paper. Mengenal pasti keasidan2alkali dan nutral bahan menggunakan kertas litmus

>dentif! the taste of acidic and alkaline food. Mengenal pasti rasa makanan yang berasid dan berakali

/hanges in colour of litmus papers Menukarkan warna kertas litmus

/onclude the properties of acidic, alkaline and neutral substances. Kesimpulan ciri(ciri bahan asid2 alkali dan neutral 3

Bitter ahit

2our masam

blue to red biru ke merah

red to blue merah ke biru

Properties of alkali #iri(ciri alkali Taste bitter G change red litmus paper to blue %asa pahit dan menukarkan Kertas litmus merah kepada biru

Properties of neutral substances #iri(ciri bahan neutral 3ther tastes $ no changes in litmus paper Tidak menukarkan warna kertas litmus

Properties of acid #iri(ciri asid

"cid asid

"lkaline alkali

no change tidak berubah

neutral neutral

Taste sour G change blue litmus paper red %asa masam dan menukarkan kertas litmus merah

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 198 -

Science Module

2T"T& 3= "TT&, K@ADAA/ BAHA/ Solid


"li is eating an ice cream. "fter a Chile, the ice cream melt. Melting process changes solid to liDuid. Ali sedang makan ais krim3 Selepas beberapa ketika2 ais krim itu menjadi cair3 r$ses pencairan menukarkan pepe al kepada cecair3

(i@uid
"bu feels like to drink cold Cater. He need some ice cubes. He put Cater in the freezer. *ree9ing turn solid to solid. Abu ingin minum air sejuk3 Dia perlukan ais batu3 Dia masukkan air ke dalam peti sejuk3 r$ses pembekuan menukarkan cecair kepada pepe al3 "h 2eng forget to drink his ice lemon tea because his mother as him to go to the shop. Fhen he Cent back, he saC man! Cater droplets on the glass. 1ondensation turn gas to liDuid. Ah Seng terlupa untuk minum airnya kerana ibunya menyuruhnya ke kedai3 Setelah pulan2 dia dapati banyak titisan air di luar gelas3 Kondensasi menukarkan gas kepada cecair3 +pin?s mother Cants to boil some Cater. 2he knoCs that the Cater is boiling because it produces steam or Cater 4apour. Boiling changes liDuid to gas8 1bu Upin ingin menjerang air3 Dia tahu bahawa air itu sudah mendidih kerana terhasilnya wap air atau stim3 Pendidihan menukarkan cecair kepada gas3 >pin?s mother hangs clothe on the cloth line. "fter a Chile, the cloth dries. This is because e4aporation process occurs. &4aporation turn li<uid to gas. 1bu Upin menjemur kain di ampaian3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 199 -

Science Module

/ am a dro let o; :ater. Saya setitis air

3uchW Fhere > am. FoCW >t is big. 3pssW mmJ cold and fresh. Fhere am >K 3h, > see, this is a seaJm! neC place. > came from ri4er. &uchQ Di mana saya3 ;$wQ Besarnya3 &pssQ Mmm4sejuk dan segar3 Di mana saya5 &h2 saya tahu2 saya di laut4tempat baru untuk saya3 Saya datang dari sungai3

"rghhW Hot, 4er! hotJ3h noW >?m mo4ing up. Fhat happenKKK >t is 4er! hot. The sun makes me 4er! hot. >t e4aporate me to the sk!. E=a oration change me as a :ater =a our. ArghhQ anasnya2 sangat panas4 TidakQ Saya sedang bergerak ke atas3 Apa dah jadi nih555 Sangat panas3 Matahari membuatkan saya panas3 1a menyejat saya ke langit3 enyejatan menukarkan saya menjadi wap air3

3h noW >?m shi4ering. >t cold noC. The !ondensation process turn me into Cater droplet. FoCW There are man! droplets like me. He!W 8ets join together. 8ets form cloud. "hhJit is better noC. &h n$Q Saya sedang menggigil3 1a sejuk sekarang3 r$ses k$ndensasi menukar saya menjadi titisan air3 ;$wQ Banyaknya tiisan air macam saya3 HeyQ "$m bergabung3 "$m bentuk awan3 Ahh4leganya dah jadi awan3

3pssW >?m hea4! noC. 8et me out. "hhW >?m out noC as rain. 3uchW > fall doCn into the ri4er again. ! home sCeet home. .eaW &pssQ Saya semakin berat sekarang3 Saya nak keluar3 AhhQ Saya dah keluar sebagai hujan sekarang3 &uchQ Saya jatuh kembali kedalam sungai3 %umah saya yang dirindui3 ?eaQ

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 200 -

Science Module

=ill in the missing letters. *engkapkan perkataan dengan huruf yang betul3

0 = = d = =s = = i o =

0====

#=a===a===n

7=v==

S == =

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 201 -

Science Module

" +E$%",#%" , M#%E-"#& !E#- .


Menyiasat Alam %ahan Tahun !

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 202 -

Science Module

" +E$%",#%" , M#%E-"#& !E#- .


Menyiasat Alam %ahan Tahun !

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 203 -

Science Module

" +E$%",#%" , M#%E-"#& !E#- .


Menyiasat Alam %ahan Tahun !

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 204 -

Science Module

ME !"#$#% #&#M 4#(#


!ear /

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 205 -

Science Module

181 %nderstanding ;ood s oilage Memahami kerosakan makanan =331 P,&2&,:"T>35 engawetan makanan =ood spoilage Ker$sakan makanan /haracteristics of spoilt food #iri(ciri makanan yang r$sak +npleasant smell Bau tidak menyenangkan +npleasant taste %asa tidak menyenangkan /hanged colour Berubah warna /hanged teDture Berubah jalinan ould! Berkulat The conditions for microorganisms to groC Keadaan untuk mikr$$rganisma membesar "ir Udara Fater Air 5utrients Lat makanan 2uitable temperature Suhu yang sesuai 2uitable acidit! Keadaan asid yang sesuai

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 206 -

Science Module

182 0ynthesising the !on!e t o; ;ood reser=ation Sintesis konsep pengawetan makanan
1r!ing engeringan Boiling emanasan /ooling endinginan Pickling enjerukan =reezing enyejukbekuan =ood Preser4ation engawetan makanan Pasteurising empausteran 2moking engasapan FaDing elilinan BottlingB/anning emb$t$lan)pengeti nan 2alting engasinan :egetables, fruits Sayur2 buah =ruits, 4egetables Buah2 sayur /hicken, meat, praCns, cuttlefish Ayam2 daging2 udang2 s$t$ng ilk, juices, ice cream Susu2 jus2 ais krim eat, fish Daging2 ikan :egetables, fruits Sayur2 buah eat, fish, fruits, 4egetables Daging2 ikan2 buah2 sayur =ish, praCns, cuttlefish, fruits 1kan2 udang2 s$t$ng2 buah

=ish, meat, eggs, 4egetables, fruits 1kan2 daging2 telur2 sayur2 buah 5uts, crackers, poCder milk Kacang2 biskut2 susu tepung

:acuum packing embukusan 0akum

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 207 -

Science Module

183 'ealising the im ortan!e o; reser=ing ;ood Menyedari kepentingan pengawetan makanan =ood Preser4ation engawetan makanan

The importance of preser4ing food Kepentingan pengawetan makanan

To make last longer Tahan lebih lama

To reduce Castage food Mengurangkan makanan terbuang

To make food easil! to store Makanan lebih mudah disimpan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 208 -

Science Module

281 %nderstanding the e;;e!ts o; im ro er dis osal o; :aste on the en=ironment Memahami kesan kesalahan mengurus pembuangan bahan buangan kepada persekitaran

Faste anagement egurusan bahan buangan

T!pes of Caste "enis bahan buangan 2ources of Caste Sumber bahan buangan

Plastics, glass, chemical Caste, organic Caste, metal lastik2 kaca2 sisa kimia2 sisa $rganik2 l$gam Homes, factories, agriculture, motor 4ehicles %umah2 kilang2 pertanian2 kenderaan berm$t$r 1ispose of Caste in the right place Buang bahan buangan di tempat yang betul Treat Caste before disposing it into the drain %awat bahan buangan sebelum ia mengalir keluar Bur! Caste that can deca! in soil Bakar bahan buangan yang b$leh reput dalam tanah ,euse of rec!cle Caste +una semula bahan kitar semula

Proper Betul

Fa!s of disposing Caste #ara buang bahan buangan

>mproper Tidak betul

8ittering Tidak teratur 3pen burning embakaran terbuka ,elease of Caste into the ri4ers Melepaskan bahan buangan ke dalam sungai ,elease of smoke into the air Melepaskan asap ke udara

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 209 -

Science Module

281 %nderstanding the e;;e!ts o; im ro er dis osal o; :aste on the en=ironment Memahami kesan kesalahan mengurus pembuangan bahan buangan kepada persekitaran /an kill fish and Cater plants 1amages our lungs, initiates our e!es B$leh membunuh ikan dan tumbuhan Mer$sakkan paru(paru3tidak el$k laut dipandang "ir pollution encemaran udara Fater pollution encemaran air Harmful effects of improper disposal of Caste Kesan buruk daripada pembuangan bahan buangan yang tidak betul 2ickness G diseases Kesakitan R penyakit Th!poid, dengue fe4er demam denggi

=lash floods Banjir kilat 1amage propert! Mer$sakkan harta

"cid rain Hujan asid /an kill plants and erode building B$leh membunuh tumbuhan dan menghakis bangunan

281 %nderstanding the e;;e!ts o; im ro er dis osal o; :aste on the en=ironment Memahami kesan kesalahan mengurus pembuangan bahan buangan kepada persekitaran Faste that can deca! Bahan buangan yang b$leh reput

=ood, paper, Cood Makanan2 surat khabar2 kayu

"d4antage H To make the soil fertiile Kelebihan < Untuk menyburkan tanah

Faste that does not deca! Bahan buangan yang tidak b$leh reput

Plastics, glass, metal lastik2 gelas2 l$gam

1isad4antage H Gi4es out poisonous gases Kelemahan < Mengeluarkan gas beracun

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 210 -

Science Module

" +E$%",#%" , M#%E-"#& !E#- /


Menyiasat Alam %ahan Tahun "

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 211 -

Science Module

" +E$%",#%" , M#%E-"#& !E#- /


Menyiasat Alam %ahan Tahun "

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 212 -

Science Module

" +E$%",#%" , M#%E-"#& !E#- /


Menyiasat Alam %ahan Tahun "

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 213 -

Science Module

ME !"#$#% 4)M" 3 #&#M $EME$%#

!ear *

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 214 -

Science Module

181 %nderstanding the 0olar 0ystem Memahami Sistem Solar 5ine Planets Sembilan planet 5atural satellites Satelit semulajadi eteors Mete$r /omets K$met "steroids Aster$id Mercur! $ M! Utarid .enus $ .er! Luhrah Earth $ EDcellent Bumi Mars $ Mother Marikh (upiter $ (ust Musytari 0aturn $ 0er4ed Luhal %ranus$ %s Uranus 3eptune $ 3ine /eptun Pluto $ Pudding lut$

8ist of constituents Senarai pembentukan The solar s!stem Sistem S$lar

8ist of planets Senarai planet Planets mo4e around the 2un Planet beredar mengelilingi matahari

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 215 -

Science Module

182 %nderstanding the relati=e si9e and distan!e "et:een the Earth, the Moon and the 0un Memahami perbandingan sai& dan arak antara %umi$ %ulan dan Matahari

the 2un Matahari '

the &arth Bumi '))

the &arth Bumi '

the oon Bulan *

2ize of the 2un relati4e to the size of the &arth. Sai7 Matahari relatif sai7 Bumi

The relati4e size and distance betCeen the &arth, the oon and the 2un Sai7 dan jarak relatif di antara Bumi2 Bulan dan Matahari

2ize of the &arth relati4e to the size of the oon. Sai7 Bumi relatif sai7 Bulan

The relati4e distance from the &arth to the 2un compared to the relati4e distance from the &arth to the oon. "arak relatif dari Bumi ke Matahari berbanding jarak relati0e dari Bumi ke Bulan the &arth Bumi the 2un Matahari (A# ;)) km H *))

the oon Bulan

';) ))) ))) km '

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 216 -

Science Module

183 A re!iating the er;e!t la!ement o; the lanet Earth in the 0olar 0ystem Menghargai kedudukan yang sempurna planet %umi dalam Sistem Solar
Mu!h nearer 5 'ebih dekat The temperature on the &arth Could rise. Suhu di bumi akan meningkat Fater on &arth Could e4aporate. Air di bumi akan tersejat 5o Cater and the temperature Could be 4er! hot. Tiada air2 suhu akan jadi lebih panas3 Mu!h ;arther 5 'ebih auh The temperature on the &arth Could drop. Suhu di bumi akan menurun Fater Could freeze into ice. Air akan membeku menjadi ais3 "ll li4ing things Could die. Semua benda hidup aka mati3

The nearer a planet to the 2un is, the hotter is the surface of the planet. lanet yang dekat dengan matahari mempunyai permukaan yang paling panas The farther a planet from the 2un is, the colder is the surface of the planet. lanet yang paling jauh dari matahari mempunyai perrmukaan yang paling sejuk3 1o not ha4e enough air and Cater. Tidak mempunyai air dan udara yang mencukupi

&arth in the 2olar 2!stem Bumi dalam Sistem S$lar

Fh! certain planets are not conduci4e for li4ing things. Mengapa sesetengah planet tidak sesuai untuk benda hidup

The &arth is the onl! planet in the 2olar 2!stem that has li4ing things. Hanya planet Bumi dalam Sistem S$lar yang mempunyai benda hidup

&ffect Kesan

&arth is the third planet from the 2un, it recei4es enough light and heat from the 2un. Bumi adalah planet ketuga dari matahari2 ia menerima cahaya dan haba secukupnya >t is not too hot or too cold. 1a tidak terlalu sejuk atau panas3 The atmosphere of the &arth contains air and there is Cater on &arth. Atm$sfera bumi mengandungi udara dan air di bumi

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 217 -

Science Module

(!" S(#A" S+S %) S'S %) S(#A" 0' A


3F 2#7F #5SF 3#THO, G%ST STO+ %SI 8 I # +(5 #T

3#70%7F 2# %S #57TH 357S G%+IT#7 S5T%7 %75 %S #+T% # +(%TO

)5!5 1IT53I % )%(%T /5,I S# 8#T !75T N5! P%T%S

The nine planets from the sun. 2 &lanet daripada Matahari.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 218 -

Science Module

" +E$%",#%" , %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#- *


Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun 4

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 219 -

Science Module

" +E$%",#%" , %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#- *


Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun 4

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 220 -

Science Module

" +E$%",#%" , %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#- *


Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun 4

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 221 -

Science Module

ME !"#$#% 4)M" 3 #&#M $EME$%#

!ear .

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 222 -

Science Module

%nderstanding the !onstellation Memahami buru

Planting Musim menanam

Har4esting Musim menuai

1esert adang pasir

2ea 8aut

>ndicates 2easons Menunjukkan musim >mportance of /onstellation Kepentingan buruj 2hoC 1irections Menunjukkan arah

Fhat constellation is Apa itu buruj

" group of stars that form a certain pattern in the sk! +ugusan bintang(bintang di langit yang membentuk c$rak tertentu

/onstellation Buruj 2corpion Kala jengking -une - "ugust 2corpion Sk$rpi$ 2outh Selatan

2outhern /ross ari

2outh Selatan

>dentif! /onstellation Kenal pasti buruj

"pril $ -une Big dipper Biduk Fater dipper +ayung

3rion Belantik

Kite or /ross *ayang(layang atau alang

Hunter emburu

5orth Utara

5orth Utara

1ecember - -anuar!

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 223 -

Science Module

281 %nderstanding the mo=ement o; the Earth, the Moon and the 0un Memahami pergerakan %umi$ %ulan dan Matahari The earth rotates on its aDis from Cest to east Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur oon rotates and at the same time mo4es around the &arth Bulan berputar dan pada masa yang sama beredar mengeliligi Mathari

&arth rotates on it aDis Bumi berputar pada paksinya

oon rotates on it aDis Bulan berputar pada paksinya

&arth rotates and at the same time mo4es around the sun Bumi berputar dan pada masa yang sama bergerak mengelilingi matahari

The mo4ements of the &arth, the oon and the 2un ergerakan Bumi2Bulan dan Matahari

The changes in length and position of the shadoC throughout the da! erubahan panjang dan kedudukan bayang(bayang sepanjang hari

The oon and the &arth mo4e round the 2un at the same time Bulan dan Bumi bergerak mengeliligi Matahari pada masa yang sama

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 224 -

Science Module

281 %nderstanding the o!!urren!e o day and night Memahami ke adian siang dan malam the 2un Matahari

/ight(time ;aktu malam the &arth Bumi

>t is da! time for the part of the &arth facing the 2un. ada waktu siang sebahagian Bumi menghadap Matahari

Daytime ;aktu siang "t night part of &arth do not face 2un. ada waktu malam sebahagian Bumi tidak menghadap matahari

The occurrence of da! and night Kejadian siang dan malam A:is aksi

1a! and night occur due to the rotation of the &arth on its aDis. Kejadian siang dan malam berlaku kerana putaran Bumi pada paksinya3 ;est Barat

@ast Timur

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 225 -

Science Module

283 %nderstanding the hases o; tne Moon Memahami fasa bulan Phases 3f The oon 9asa(fasa Bulan The oon 1oes 5ot &mit 8ight Bulan tidak mengeluarkan cahaya

1escribe the phases of the moon Menerangkan fasa(fasa bulan

The oon appear bright Chen it reflect sunlight Bulan jadi terang akibat pantulan cahaya matahari3

'-5eC moon, F( Anak Bulan

(- 5eC half moon, K2 Bulan separa baru

;- =ull moon G3 ' Bulan penuh

@- 3ld half moon Bulan separa lama

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 226 -

Science Module

" +E$%",#%" , %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#- .


Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun !

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 227 -

Science Module

" +E$%",#%" , %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#- .


Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun !

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 228 -

Science Module

" +E$%",#%" , %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#- .


Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun !

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 229 -

Science Module

ME !"#$#% 4)M" 3 #&#M $EME$%#

!ear /

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 230 -

Science Module

181 %nderstanding the e!li se o; the moon Memahami gerhana bulan %nderstanding the e!li se o; the sun Memahami gerhana matahari E!li se (erhana

&clipse of The oon +erhana bulan

&clipse of The 2un +erhana matahari

The &arth is betCeen the 2un and the oon and the three of them lie in a straight line. Bumi berada di antara Matahari dan Bulan dan ketiga(tiganya berada dalam satu garis yang lurus

The oon is betCeen the 2un and the &arth and the three of them lie in a straight line. Bulan berada di antara Matahari dan Bumi dan ketiga(tiganya berada dalam satu garis yang lurus

The &arth blocks sunlight from reaching the oon Bumi menghalang cahaya Matahari daripada sampai ke Bulan

The oon looks reddish, dark gra! or broCn Bulan kelihatan kemerahan2 kelabu atau perang

2unlight is blocked b! the oon #ahaya Matahari dihalang $leh bulan

The oon shadoC falls on the &arth surface Bayang( bayang Bulan jatuh ke atas permukaan Bumi

1a!light becomes dark during the total eclipse Hari siang menjadi gelap menjelang gerhana penuh

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 231 -

Science Module

" +E$%",#%" , %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#- /


Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun "

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 232 -

Science Module

" +E$%",#%" , %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#- /


Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun "

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 233 -

Science Module

" +E$%",#%" , %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#- /


Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun "

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 234 -

Science Module

ME !"#$#% D) "# %E' 1&1,"

!ear *

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 235 -

Science Module

181 %nderstanding the im ortan!e o; te!hnology in e=eryday li;e Memahami kepentingan teknologi dalam kehidupan seharian

>mportance of technolog! in e4er!da! life Kepentingan tekn$l$gi dalam kehidupan seharian

8imitation of human abilit! Had keupayaan manusia

&Damples of human limitations are #$nt$h had keupayaan manusia +nable to see fine objects Tidak b$leh melihat $bjek yang kecil +nable to speak loud Tidak b$leh bercakap dengan kuat

icroscope Mikr$sk$p - The usage of lens to see fine features of objects and microbes enggunaan kanta untuk melihat benda dan mikr$b yang halus icrophone Mikr$f$n -To increase the 4oice 4olume Untuk meninggikan suara Telephone Telef$n -To communicate from long distance Untuk berk$munikasi dari jarak yang jauh Bic!cle, motorc!cle, airplanes Basikal2m$t$sikal 2 kapal terbang /an tra4el long distance in a shorter time B$leh pergi ke tempat jauh dalam masa yang singkat Telescope, binocular Telesk$p2 bin$kular To see far aCa! objects Untuk melihat $bjek yang jauh

+nable to Calk for long distance Tidak b$leh berjalan jauh +nable to see far aCa! objects Tidak b$leh melihat $bjek yang jauh

1e4ices to o4ercome human limitation Alat mengatsai had keupayaan manusia

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 236 -

Science Module

182 %nderstanding the de=elo ment o; te!hnology Memahami pembangunan teknologi "griculture ertanian e.g.H hoe plough *ubang bajak
/onstruction embinaan

Technolog! Tekn$l$gi

tractor trakt$r

combine har4ester mesin penuai

1e4elopment 3f Technolog! embangunan tekn$l$gi &Damples #$nt$h Transportation engangkutan 8andHB Darat "nimal bic!cle Haiwan basikal "irH)Udara Hot air balloon Bel$n panas FaterHBAir /anoe raft Kenu rakit car kereta

/a4e +ua

hut Cooden house p$nd$k rumah kayu

apartment rumah pangsa

train kereta api

airship glider aeroplane kapal udara glider kapal terbang sampan sampan ferr! feri ship kapal /ommunication K$munikasi 1raCing *ukisan carrier pigeon pembawa utusan telephone telef$n

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 237 -

Science Module

183 0ynthesising ho: te!hnology !an "e used to sol=e ro"lem Sintesis bagaimana teknologi boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah
Problems the! encounter in their dail! life Masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari /annot mo4e and lift hea4! thing Tidak b$leh beregerak dan angkat benda berat /annot mo4e farther Tidak b$leh bergerak jauh

>deas to sol4e the problems identified 1dea untuk menyelesaikan masalah dikenal pasti

Brain storming Mencari idea 2ketch the model *akar m$del

Technolog! sol4e problems Tekn$l$gi menyelesaikan masalah

1e4ice to sol4e the problem identified. Alat untuk menyelesaikan masalah dikenalpasti

Fheel barroC Kereta s$r$ng 8e4er Tuas

1emonstrate that de4ice in4ented can be used to sol4e the problem identified Dem$ntrasi bahawa alat yang dicipta b$leh digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dikenal pasti

Fheel barroC $ can mo4e hea4! thing easil! Kereta s$r$ng(b$leh mengangkat benda berat dengan senang Pulle! $ can lift e4er!thing Takal ' b$leh mengangkat apa sahaja

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 238 -

Science Module

18$ Analysing that te!hnology !an "ene;it mankind i; used misely Analisa bahawa teknologi memberi manfaat ika digunakan secara bi aksana

"d4antages of Technolog! Kelebihan tekn$l$gi

1isad4antages of Technolog! Kelemahan tekn$l$gi

/ommunication K$munikasi &nable human to learn more about things happening around the Corld Memb$lehkan manusia mengetahui benda yang berlaku di seluruh dunia Transportation engangkutan &nable human to tra4el far aCa! places in shorter time Memb$lehkan manusia pergi ke tempat jauh dalam masa yang singkat "griculture ertanian achines make it easier to plants and har4est their crops Mesin memudahkan untuk menanam dan menuai /onstruction embinaan ,oads, highCa!s, bridges and building is easier and faster to build Memudahkan pembinaan jalan2 lebuh raya2jambatan dan bangunan

&n4ironmental pollution from increase in Caste materials encemaran alam daripada penambahan sisa buangan &n4ironmental destruction result from eDcessi4e usage of natural resources Kemusnahan alam kesan daripada penggunaan sumber semulajadi yang berleluasa 2ocial problem Masalah s$sial Bad effects on health result from en4ironmental pollution and eDcessi4e use of chemicals Kesan buruk kepada kesihatan kesa daripada pencemaran sekitar dan penggunaan bahan kimia secara berleluasa

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 239 -

Science Module

/0) 1 +2)2T T231% 1D W 4% T3 3*56!3)5 *+T(DA*$PA,AA- MA-$S(A DA- .A/A M+-TASA(-,A

I can?t hear you. Sa$a tak dengar awak

I can?t walk, anymore. Sa$a tak boleh berjalan lagi%

-e can?t fly. Kami tak boleh terbang%

0an we save the dataH Boleh tak kita simpan data ini1

HO- TO O2#70O3# TH# +7O*(#3H

0se the phone 0se the car 0se the aeroplane 0se the computer

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 240 -

Science Module

" +E$%",#%" , %E2( 1&1,! !E#*


Menyiasat #unia Teknologi Tahun 4

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 241 -

Science Module

" +E$%",#%" , %E2( 1&1,! !E#*


Menyiasat #unia Teknologi Tahun 4

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 242 -

Science Module

" +E$%",#%" , %E2( 1&1,! !E#*


Menyiasat #unia Teknologi Tahun 4

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 243 -

Science Module

ME !"#$#% D) "# %E' 1&1,"

!ear .

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 244 -

Science Module

181 Kno:ing the sha es o; o"je!ts in stru!tures8 Mengetahui bentuk ob ek di dalam struktur

The shape of objects Bentuk(bentuk benda

>dentif! shape in structure Mengenal pasti bentuk di dalam struktur

/!linder Silinder /ube Kiub /uboid Kub$id /!linder 2ilinder

2phere sfera

2phere Sfera

P!ramid iramid

/one K$n

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 245 -

Science Module

182 %nderstanding the strength and sta"ility o; a stru!ture8 Memahami kekuatan dan kestabilan struktur)

2hapes of objects that are stable Bentuk benda yang stabil 2trength and 2tabilit! Kekuatan dan Kestabilan

/ube, cone, c!linder Kiub3k$n2silinder The factors that affect stabilit! of objects 9akt$r(fakt$r yang memberi kesan kestabilan $bjek Height , base area Ketinggian 2 luas tapak

The factors that affect the strength of a structure 9akt$r(fakt$r yang memberi kesan sesuatu struktur T!pes of materials used 2teel, iron, Cood -enis bahan !ang digunakan Keluli, besi, ka!u

Bigger base area more stable Semakin luas tapak bertambah kestabilan 2maller base area less stable Semakin kecil luas tapak kurang kestabilan

8oCer object more stable 2emakin rendah objek bertambah kestabilan Higher object less stable Tinggi $bjek kurang kestabilan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 246 -

Science Module

" +E$%",#%" , %E2( 1&1,! !E#.


Menyiasat #unia Teknologi Tahun !

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 247 -

Science Module

" +E$%",#%" , %E2( 1&1,! !E#.


Menyiasat #unia Teknologi Tahun !

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 248 -

Science Module

" +E$%",#%" , %E2( 1&1,! !E#.


Menyiasat #unia Teknologi Tahun !

Questions 1 20

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 249 -

Science Module

ME !"#$#% D) "# %E' 1&1,"

!ear /

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 250 -

Science Module

181 %nderstanding sim le ma!hines Memahami mesin ringkas "/H>5&2 Mesin To cut or separate objects Untuk mem$t$ng atau mengasing $bjek To fiD tCo objects together Untuk mengetatkan dua benda bersama To mo4e objects easil! Untuk menggerakkan $bjek dengan mudah To carr! or to lift objects to higher place Untuk membawa atau mengangkat $bjek ke tempat tinggi To lift hea4! objects easier Untuk mengangkat $bjek dengan mudah To carr! or mo4e hea4! objects easil! Untuk membawa atau menggerak benda berat dengan mudah To carr! or mo4e hea4! objects easil! Untuk membawa atau menggerak benda berat dengan mudah

Fedge Baji 2creC 2kru Gear +ear 2imple machines Mesin ringkas Pulle! Takal

>nclined plane Satah c$nd$ng 8e4er Tuas

Fheel and aDle %$da dan gandar

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 251 -

Science Module

182 Analysing a !om leB ma!hines Analisa mesin yang kompleks /ompleD achine Mesin k$mpleks ade up of more than one simple machine Terdiri lebih dari satu mesin ringkas e.g FheelbarroC, bic!cle, a pair of scissors, fishing rod Kereta s$r$ng3 basikal2 gunting2 r$d pancing

183 A re!iating the in=ention o; ma!hines that make li;e easier Menghargai mesin yang dicipta membuatkan hidup men adi senang To carr!, mo4e or lift hea4! things more easil! Untuk membawa atau mengangkat benda dengan mudah /rane, lift Kren2 lif

achine make life easier Mesin membuat kehidupan lebih mudah

To tra4el from one place to another Untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain

"eroplane, bus Kapal terbang2 bas

To make Cork faster Untuk membuat kerja lebih cepat

Tractor Trektar

To make communication Cith people faster and easier Untuk berk$munikasi dengan manusia lebih cepat dan mudah

/omputer, satelite K$mputer2 satelit

To treat diseases Untuk mengesan penyakit

1ial!sis machine Mesin dialisis

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 252 -

Science Module

" +E$%",#%" , %E2( 1&1,! !E#/


Menyiasat #unia Teknologi Tahun "

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 253 -

Science Module

" +E$%",#%" , %E2( 1&1,! !E#/


Menyiasat #unia Teknologi Tahun "

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 254 -

Science Module

" +E$%",#%" , %E2( 1&1,! !E#/


Menyiasat #unia Teknologi Tahun "

Questions 1 20
MA'K0

2#

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 255 -

Science Module

Distractor
Pupils are re<uired to coloured their performance in the form of bar graph for e4er! 1istractor eDercise done #ME 5 6666666666666666666666666666666666666 2&#$$ 5 666666666666666666666666666666666666

" +E$%",#%" , &"+" , %(" ,$ !E#- *


Menyiasat Alam Kehidupan Tahun 4
Modul Sinar Daerah Perak Tengah - 256 -

Science Module

27 1; 1: 19 1/ 1. 1* 18 12 11 17 ; : 9 / . * 8 2 1 7

Pen!a aian

-1

-2

-3

" +E$%",#%" , &"+" , %(" ,$ !E#- .


Menyiasat Alam Kehidupan Tahun !
2# 1E 17 1A 16 1@ 1$ 13 12 11 1# E 7 A 6 @ $ 3 2 1 #

Pen!a aian

-1

-2

-3

" +E$%",#%" , &"+" , %(" ,$ !E#- /


Menyiasat Alam Kehidupan Tahun "
2# 1E 17 1A 16 1@ 1$ 13 12 11 1# E 7 A 6 @ $ 3 2 1 #

Pen!a aian

-1

-2

-3

" +E$%",#%" , 01-2E # D E E-,! !E#- *


Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun 4

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 257 -

Science Module

27 1; 1: 19 1/ 1. 1* 18 12 1 1 17 ; : 9 / . * 8 2 1 7

Pen!a aian

-1

-2

-3

" +E$%",#%" , 01-2E # D E E-,! !E#- .


Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun !
2# 1E 17 1A 16 1@ 1$ 13 12 11 1# E 7 A 6 @ $ 3 2 1 #

Pen!a aian

-1

-2

-3

" +E$%",#%" , 01-2E # D E E-,! !E#- /


Menyiasat #aya dan Tenaga Tahun "
27 1 ; 1 : 19 1 / 1. 1 * 1 8 1 2 11 1 7 ; : 9 / . * 8 2 1 7

Pen!a aian

-1

-2

-3

" +E$%",#%" , M#%E-"#& !E#- *


Menyiasat Alam %ahan Tahun 4

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 258 -

Science Module

27 1; 1: 19 1/ 1. 1* 18 12 11 17 ; : 9 / . * 8 2 1 7

Pen!a aian

-1

-2

-3

" +E$%",#%" , M#%E-"#& !E#- .


Menyiasat Alam %ahan Tahun !
27 1; 1: 19 1/ 1. 1* 18 12 11 17 ; : 9 / . * 8 2 1 7

Pen!a aian

-1

-2

-3

" +E$%",#%" , M#%E-"#& !E#- /


Menyiasat Alam %ahan Tahun "
27 1; 1: 19 1/ 1. 1* 18 12 11 17 ; : 9 / . * 8 2 1 7

Pen!a aian

-1

-2

-3

" +E$%",#%" , %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#- *


Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun 4

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 259 -

Science Module

27 1; 1: 19 1/ 1. 1* 18 12 11 17 ; : 9 / . * 8 2 1 7

Pen!a aian

-1

-2

-3

" +E$%",#%" , %(E E#-%( 3 %(E ) "+E-$E !E#- .


Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun !
27 1; 1: 19 1/ 1. 1* 18 12 11 17 ; : 9 / . * 8 2 1 7

Pen!a aian

-1

-2

-3

" +E$%",#%" , %(E E#-%( # D %(E ) "+E-$E !E#- /


Menyiasat %umi dan Alam Semesta Tahun "
27 1; 1: 19 1/ 1. 1* 18 12 11 17 ; : 9 / . * 8 2 1 7

Pen!a aian

-1

-2

-3

" +E$%",#%" , %E2( 1&1,! !E#- *


Menyiasat #unia Teknologi Tahun 4

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 260 -

Science Module

27 1; 1: 19 1/ 1. 1* 18 12 11 17 ; : 9 / . * 8 2 1 7

Pen!a aian

-1

-2

-3

" +E$%",#%" , %E2( 1&1,! !E#- .


Menyiasat #unia Teknologi Tahun !
27 1; 1: 19 1/ 1. 1* 18 12 11 17 ; : 9 / . * 8 2 1 7

Pen!a aian

-1

-2

-3

" +E$%",#%" , %E2( 1&1,! !E#- /


Menyiasat #unia Teknologi Tahun "
2# 1E 17 1A 16 1@ 1$ 13 12 11 1# E 7 A 6 @ $ 3 2 1 #

Pen!a aian

-1

-2

-3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 261 -

Science Module

#.'#.

1on!lusion that is "ased on irregular trend8 &Damples 5umber of chilli

&

"mount of fertilizer B g

Euestions

H '. Frite doCn a conclusion for the in4estigation abo4e. #. Fhat can !ou learn from the in4estigationK

"nsCering format H '. The 6,: B Cto7 is the highest Chen the 6 : B Ctc7 is from J to J "nsCer H '. The number of chilli is the highest Chen the amount of fertilizer is from * to % gram. 38 &E123/1A4 0&A3-A'(.'. Euestion on Techni<ues #.', #.( to #.A,#.'' and #.'# can be easil! ansCered if the pupils are able to identif! the manipulated 4ariables 6 : B Ctc7 and the responding 4ariables 6,: B Cto7 from the <uestions. (.#. 5eDt the teacher should emphasize the folloCing steps Chen guiding pupils in ansCering 2ection B. (.#.' (.#.# +nderline all the ke! Cords. >dentif! and note doCn the parameter of the 6 : B Ctc7 and 6,: B Cto7

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 262 -

Science Module

D"$%-#2%1Distraktor

Teachers must collect data and 7e8 in the Distra7tor mar7s in the ssessment 2nstrument. Teachers can gi9e pupils to7ens as a moti9ation for those who achie9ed e:cellent grade or result.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 263 -

Science Module

INVESTIGATING LIVING THINGS


Class : ______________ Menyiasat Alam Kehidupan

NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #*

DISTRACT R !

DISTRACT R "

DISTRAKT R #

T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 264 -

Science Module

INVESTIGATING LIVING THINGS


Class : ______________
NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #*

Menyiasat Alam Kehidupan

DISTRACT R !

DISTRACT R "

DISTRAKT R #

T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 265 -

Science Module

INVESTIGATING LIVING THINGS


Class : ______________
NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #*

Menyiasat Alam Kehidupan

DISTRACT R !

DISTRACT R "

DISTRAKT R #

T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 266 -

Science Module

INVESTIGATING + RCE AND ENERG,


Menyiasat Alam Daya dan Tena-a Class : ______________
NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #* DISTRACT R ! DISTRACT R " DISTRAKT R # T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 267 -

Science Module

INVESTIGATING + RCE AND ENERG,


Menyiasat Alam Daya dan Tena-a Class : ______________
NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #* DISTRACT R ! DISTRACT R " DISTRAKT R # T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 268 -

Science Module

INVESTIGATING + RCE AND ENERG,


Menyiasat Alam Daya dan Tena-a Class : ______________
NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #* DISTRACT R ! DISTRACT R " DISTRAKT R # T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 269 -

Science Module

INVESTIGATING MATERIALS
Class : ______________
NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #*

Menyiasat Alam .ahan

DISTRACT R !

DISTRACT R "

DISTRAKT R #

T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 270 -

Science Module

INVESTIGATING MATERIALS
Class : ______________
NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #*

Menyiasat Alam .ahan

DISTRACT R !

DISTRACT R "

DISTRAKT R #

T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 271 -

Science Module

INVESTIGATING MATERIALS
Class : ______________
NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #*

Menyiasat Alam .ahan

DISTRACT R !

DISTRACT R "

DISTRAKT R #

T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 272 -

Science Module

Menyiasat .umi dan Alam Semesta Class : ______________


NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #* DISTRACT R ! DISTRACT R "

INVESTIGATING THE EARTH AND THE /NIVERSE

DISTRAKT R #

T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 273 -

Science Module

Menyiasat .umi dan Alam Semesta Class : ______________


NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #* DISTRACT R ! DISTRACT R "

INVESTIGATING THE EARTH AND THE /NIVERSE

DISTRAKT R #

T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 274 -

Science Module

Menyiasat .umi dan Alam Semesta Class : ______________


NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #* DISTRACT R ! DISTRACT R "

INVESTIGATING THE EARTH AND THE /NIVERSE

DISTRAKT R #

T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 275 -

Science Module

INVESTIGATING TECHN L G,
Class : ______________ Menyiasat Dunia Te0n1l1-i

NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #*

DISTRACT R !

DISTRACT R "

DISTRAKT R #

T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 276 -

Science Module

INVESTIGATING TECHN L G,
Class : ______________ Menyiasat Dunia Te0n1l1-i

NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #*

DISTRACT R !

DISTRACT R "

DISTRAKT R #

T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 277 -

Science Module

INVESTIGATING TECHN L G,
Class : ______________ Menyiasat Dunia Te0n1l1-i

NAME
! " # $ % & ' ( ) !* !! !" !# !$ !% !& !' !( !) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( ") #*

DISTRACT R !

DISTRACT R "

DISTRAKT R #

T TAL MARKS

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 278 -

Science Module

1. 2.

17 $et $oalan 4antu 8. $et $oalan &atih %ubi

Panduan Guru
Per"anyakan set Modul untuk semua murid galus tahun 6 Beri enerangan !ara dan langkah untuk menja:a" soalan Bahagian B iaitu mengenal asti terle"ih dahulu em"olehu"ah dimani ulasi >M. 5 Mani ulated .aria"le? dan em"olehu"ah "ergerak"alas >'. 5 'es onding .aria"le?8 4angkah mem"uat latihan5 a8 Murid mem"uat latihan Bahagian B 0et Bantu iaitu 1# soalan yang telah dikenal asti em"olehu"ah dimani ulasi dan em"olehu"ah "ergerak "alas serta ;ormat teknik menja:a"8 "8 Bim"ing murid untuk menggunakan ;ormat sedemikian dalam latihan "erikutnya iaitu 3# soalan "erikutnya8 !8 Bin!angkan ja:a an dan kukuhkan teknik menja:a" murid khusus "agi jenis soalan &ujuan, 2i otesis62u"ungan6Kesim ulan, Pem"olehu"ahPem"olehu"ah, Pola dan 'amalan8

Panduan Murid
Mengingati format ayat dan teknik menjawab 2i otesis62u"ungan6 Kesim ulan, Pem"olehu"ah-Pem"olehu"ah, Pola dan 'amalan 4angkah mem"uat latihan5 a8 Murid mem"uat latihan Bahagian B 0et Bantu iaitu 1# soalan yang telah dikenal asti em"olehu"ah dimani ulasi dan em"olehu"ah "ergerak "alas serta ;ormat teknik menja:a"8 "8 Murid dikehendaki menggunakan ;ormat sedemikian dalam latihan 3# soalan "erikutnya8 !8 Bin!angkan ja:a an dan ;ahamkan kaedah untuk mengenal asti em"olehu"ah dan ke erluannya dalam menja:a" soalan8 soalan &ujuan,

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 279 -

Science Module

%E' "' 4#(#,"#

0%GGE0&E- A30,E'/3G &E123/C%E08


Modul Sinar Daerah Perak Tengah - 280 -

Science Module

18

/30&'%1&/+30 '.' '.# Teachers should eDplain the suggested techni<ues on hoC to ansCer <uestions to the pupils. &nsure that pupils can identif! the aster Ke!s Chich are the manipulated 4ariables or Chat to change 6 : B Ctc7 and the responding 4ariables or Chat to obser4e 6,: B Cto7. /larif! about the fiDed 4ariables or Chat to keep the same 6,:7 too. '.( '.* '.; '.% Pupils should be eDposed to the method of identif!ing parameters and patterns of 6 : B Ctc7 and 6,: B Cto7 &nable pupils to Crite 6 : B Ctc7 and 6,: B Cto7 in the master ke! diagram found in the <uestions. Teachers can use the time frame suggested in the module table. 1iscuss the ansCers and correct the mistakes. The result can be filled in the assessment form.

28

/3&'+-%1&/+3 >n ansCering science <uestions, pupils are normall! confused and not clear about the 2cience Process 2kills terminolog!. To make it easier, Ce teachers, should come to an agreement Chere the usage of the correct methods and techni<ues are essential. The folloCing suggestions could be helpful for se4eral 2cience Process 2kills.

#.'

Mani ulate =aria"le >M.? 6 ,hat to !hange >:t!? 5 Things Chich are being changed during the eDperiment. Euestion "nsCering format "nsCer H '. Based on the in4estigation, state Chat to change. H '. 6Parameter7 I objects B materials B situations H '. "mount of sunlight.

#.#

'es ond =aria"le >'.? 6 ,hat to o"ser=e >:to? 5 Things Chich are being obser4ed, measured or recorded during and after the eDperiment Euestion "nsCering format "nsCers H '. 2tate Chat to obser4e in this eDperiment. H '. 6Parameter7 I objects B materials B situations. H '. Height of the plants.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 281 -

Science Module

#. 2ize of the rabbits. #.( 1onstant 6 *iB =aria"le >*.? 6 ,hat to kee the same >:ts? 5 Things Chich are being kept the same before, during and after the eDperiment. Euestion "nsCering format "nsCers Cater. #.* 2y othesis 6 'elationshi 2uggested statements that eDplain the relationship betCeen the 6 : B Ctc7 and 6,: B Cto7 Chich are not being 4erified b! an eDperiment . Euestions "nsCering format H '. Fhat is the h!pothesis of this eDperimentK #. 2tate one h!pothesis based on this in4estigationK H '. "s B >f B Fhen the 6 : B Ctc7 increased B decreased, the 6,: B Cto7 increased B decreased. #. The more B less the 6 : B Ctc7, the moreB less the6,: B Cto7. "nsCers H '. "s B >f B Fhen the amount of sunlight increases, the height of the plant increases. #. The more amount of food, the bigger the rabbit. #.; Aim5 Purpose of the in4estigation or things to find out. Euestions "nsCering format H '. Fhat is the aim B purpose of the in4estigation abo4eK #. Fhat can !ou find out from this in4estigation H '. To in4estigate B find out the relationship betCeen the 6 :B Ctc7 and 6,: B Cto7. #. To in4estigate B find out the effect of 6 : B Ctc7 on 6,: B Cto7. "nsCers H '. To in4estigate B find out the relationship betCeen the amount of sunlight and height of the plants. #. To in4estigate B find out the effect of the amount of sunlight and the height of the plants. #.% Predi!t5 H '. 2tate Chat is kept the same in this eDperiment. H '. 6Parameter7 I objects B materials B situations. H '. T!pe of the plant. B Place of eDperiment. B "mount of

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 282 -

Science Module

The abilit! to forecast about Chat Cill happen based on the gi4en data or prior knoCledge. Euestions H '. Predict the length of the string if a ; kg load is used. #. Fhat Cill happen to the plant if it is co4ered Cith a black plasticK "nsCers H '. The length of springJ #. The plant Cill die. (. Pdepends $n the result $f the in0estigati$n $r fr$m the data gi0en3 #.@ &rend Euestions "nsCering format "nsCer #.A 1on!lusion Euestions "nsCering format H '. Frite doCn a conclusion for the in4estigation abo4e. #. Fhat can !ou learn from the in4estigationK the 6,: B Cto7 increased B decreased. #. The more B less the 6 : B Ctc7, the more B less the 6,: B Ctc7 "nsCers H '. "s B >f B Fhen the amount of sunlight increases, the height of the plant increases. #. The more the amount of food, the bigger the rabbit. (. Pdepends $n the result $f the in0estigati$n $r fr$m the data gi0en3 H '. "s B >f B Fhen the 6 : B Ctc7 increased B decreased, H '. 2tate the trend B pattern of the height of the plant. H '. >ncreasing B 1ecreasing B 2ame H '. Pdepends $n the result $f the in0estigati$n $r fr$m the data gi0en3

1on!lusion that is "ased on irregular trend8


Modul Sinar Daerah Perak Tengah - 283 -

Science Module

&Damples 5umber of chilli

&

"mount of fertilizer B g

Euestions

H '. Frite doCn a conclusion for the in4estigation abo4e. #. Fhat can !ou learn from the in4estigationK

"nsCering format H #. The 6,: B Cto7 is the highest Chen the 6 : B Ctc7 is from J to J "nsCer H '. The number of chilli is the highest Chen the amount of fertilizer is from * to % gram.

H /ondition of place B "mount of sunlight! Keadaan tempat ) "umlah cahaya matahari

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 284 -

Science Module

,: '.

H /ondition of plants B GroCth of plants B Healthiness of plants Keadaan tumbuhan ) Tumbesaran tumbuhan ) Kesuburan tumbuhan The folloCing information shoCs three plants of the same t!pe that are placed in different location. The in4estigation takes about tCo Ceeks. Maklumat berikut menunjukkan tiga tumbuhan yang sama jenis dan diletakkan di tempat yang berbe7a3 enyiasatan dijalankan selama dua minggu3 Plant Tumbuhan " Plant K Tumbuhan K Plant 8 Tumbuhan * H < H < H < in a dark place. di tempat gelap in a shad! place. di tempat teduh in a bright place. di tempat terang

The results are recorded in the table beloC. Keputusan direk$dkan seperti dalam jadual di bawah3 Plant Tumbuhan K 8 1ondition o; la!e Keadaan tempat 1ark +elap 2had! Teduh Bright Terang 1ondition o; lants Keadaan tumbuhan 1ead Mati Filted *ayu Health! Segar

Table ' 6a7. 2tate the aim of the in4estigation. /yatakan tujuan penyiasatan ini3 To in4estigate the relatrionship betCeen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX and XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Untuk menyiasat hubungan SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS antara

dan SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 6b7. >n this in4estigation state, Dalam penyiasatan ini nyatakan2 6i7. Chat is changed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimanipulasikan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 285 -

Science Module

6ii7. : ,: #.

Chat is obser4ed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bergerak balas

H T!pe of plant "enis tumbuhan ) p$k$k H /ondition of the plant Keadaan tumbuhan ) p$k$k 1iagram ' shoCs tCo plants, and 5 Chich are put in one place. Both plants are not gi4en Cater for a Ceek. %ajah F menunjukkan dua tumbuhan2 M dan / yang diletakkan di satu tempat3Kedua( duanya tidak disiram air selama seminggu3

Plant Tumbuhan M 1iagram ' 6a7.

Plant 5 Tumbuhan /

>n this eDperiment, state the things thatU Dalam eksperimen ini2 nyatakan pemb$lehubah berikut < i. ii. iii. is changed dimanipulasikan is obser4ed bergerak balas is kept the same dimalarkan H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

: ,: (.

H Time B 1a! 6>ncreases7 Masa ) Hari ,Bertambah. H 5umber of pupils ha4ing 6increases7 Bilangan murid menghidap selsema ,Bertambah. >n a stud! about the number of pupils Cho ha4e flu, a group of pupils gathered

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 286 -

Science Module

information in the table beloC. Dalam satu kajian tentang bilangan murid yang menghidap selsema2 sekumpulan murid mengumpul maklumat seperti di bawah3 -ay *ari onda! 1snin Tuesda! Selasa Fednesda! %abu Thursda! flu Khamis =rida! "umaat 6a7. 3um"er o; u ils ha=ing ;lu %ilangan murid menghidap selsema # * %

')
Table #

2tate the pattern of the change in the number of pupils Cho ha4e flu. /yatakan p$la perubahan bilangan murid yang menghidap selsema3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7

Predict the number of pupils ha4ing flu on Thursda!. %amalkan bilangan murid menghidap selsema pada hari Khamis3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 6c7. >n this in4estigation, state Chat is Dalam penyiasatan ini2 nyatakan apakah i. ii. changed dimanipulasikan obser4ed bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6d7.

Fhat conclusion can be made from the stud! abo4eK Apakah kesimpulan yang b$leh dibuat daripada kajian di atas5 Fhen the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases, the XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXincreases B decreases Apabila SSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang2 maka SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 287 -

Science Module

: ,: *.

H Time B .ear 6>ncreases7 Masa ) Tahun ,Bertambah. H 5umber of patients 6decreases7 Bilangan pesakit ,Berkurang. >n a stud! about chicken poD, a group of pupils gathered information in the bar chart beloC. Dalam satu kajian tentang demam campak2 sekumpulan murid mengumpul maklumat seperti dalam carta bar di bawah3
5umber of patients Bilangan pesakit

')) $ 0) $ A) $ @) $ %) $ ;) $ *) $ () $ #) $ ') $
#))( #))* #)); #))% 1iagram # #))@ .ear Tahun

6a7.

5ame the thing that is /amakan benda yang i. changed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimanipulasikan ii. obser4ed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bergerak balas

6b7.

Based on the information gathered, Crite one statement relating the tCo things in 6a7. Berdasarkan maklumat yang didapati2 tulis satu kenyataan berhubung dua perkara dalam ,a.3 >f the XXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases, the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases. "ika SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang2 maka SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 288 -

Science Module

6c7.

Based on the bar chart, state the pattern of the change in the number of patients. Berdasarkan carta bar3 /yatakan c$rak perubahan bilangan pesakit3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

: ,: ;.

H Time B .ear 6>ncreases7 Masa ) Tahun ,Bertambah. H 5umber of tiger 61ecreases7 Bilangan harimau ,Berkurang. The folloCing table shoCs the number of tigers found in a jungle. "adual di bawah menunjukkan bilangan harimau yang dijumpai dalam sebuah hutan3 )ear Tahun 3um"er o; tiger %ilangan harimau #))) #%
Table (

#))# ##

#))* 'A

#))% '*

#))A

6a7.

Fhat is the aim of this in4estigationK Apakah tujuan penyiasatan ini5 To in4estigate the relationship betCeen the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX and the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Untuk menyiasat hubungan antara SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS dan SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S

6b7.

Based on the in4estigation, state the folloCing that isH Berdasarkan penyiasatan ini2 nyatakan maklumat berikut< i. changed 6 manipulated 4ariable7H dimanipulasikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX measured 6responding 4ariable7H bergerak balas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ii.

6c7.

Predict the number of tigers in #))AK %amalkan bilangan harimau pada tahun DEET5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6"awapan dalam bentuk

angka. 6d7. Fhat can !ou conclude from the in4estigationK Apakah kesimpulan yang b$leh dibuat daripada penyiasatan ini5

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 289 -

Science Module

Fhen the XXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases, the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases. Apabila SSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang2 maka SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang3

: ,: %.

H The amount of Cater sprinkled on the bread 6>ncreases7 +umlah air yang diren is ke atas roti H The number of mould spots on the bread 6>ncreases7 %ilangan tompok kulat di atas roti ,%ertambah" group of pupils carried out an in4estigation on three pieces of bread of the same size. The! sprinkled different amount of Cater on the bread as shoCn in 1iagram (. Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan ke atas tiga keping r$ti yang sama sai73 Mereka merenjis ke atas r$ti dengan jumlah air yang berbe7a seperti yang ditunjukkan dalam %ajah K di bawah3

Bread K %$ti K
2prinkled Cith one teaspoon of Cater Direnjis dengan satu sudu air

Bread 8 %$ti *
2prinkled Cith three teaspoon of Cater Direnjis dengan tiga sudu air 1iagram (

Bread %$ti M
2prinkled Cith siD teaspoon of Cater Direnjis dengan enam sudu air

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 290 -

Science Module

The condition of the bread after three da!s is shoCn in Table *. Kedaan r$ti selepas tiga hari ditunjukkan dalam "adual U3 Bread .oti 3um"er o; mould s ots %ilangan tompokan kulat
Table *

K (

8 % ';

6a7.

>n this in4estigation, Dalam penyiasatan ini2 i. Chat is changed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimanipulasikan ii. Chat is obser4ed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bergerak balas

6b7.

Fhat can !ou conclude from the in4estigation K Apakah kesimpulan daripada penyiasatan ini 5 Fhen the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases, the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases. Apabila SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang2 maka

: ,:
@.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang3 H 5umber of oCls 6>ncreases7 %ilangan burung hantu ,%ertambah-

H 5umber of rats 61ecreases7


%ilangan tikus ,%erkurang"imili!ana carried out an in4estigation to find out the relationship betCeen sources of food and the number of consumers. The in4estigation in4ol4ed rats and oCls in a padd! field. The in4estigation took * Ceeks. Amiliyana menjalankan penyiasatan untuk mencari hubungan di antara sumber makanan dan bilangan pengguna3 enyiasatan ini melibatkan tikus dan burung hantu di kawasan sawah padi3 enyiasatan ini mengambil masa selama U minggu3

1iagram * The obser4ations Cere recorded in the folloCing table. enyiasatan direk$dkan dalam jadual di bawah3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 291 -

Science Module

,eek Minggu 3um"er o; o:l %ilangan burung hantu 3um"er o; rat %ilangan tikus 6a7

' ; (;
Table ;

# @ #A

( 0 ##

* '' '@

2tate tCo things that are obser4ed in the in4estigation. /yatakan dua perkara yang diperhatikan dalam penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7

2tate the pattern of the change in the number of rat.. /yatakan c$rak perubahan pada bilangan tikus3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

2tate the relationship betCeen the things that !ou ha4e mentioned in 6a7. /yatakan hubungan di antara dua perkara yang telah kamu nyatakan di ,a.3 >f the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases, the XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases. "ika SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang2 maka SSSSSSSSS

6d7

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang3 Predict the number of rat in Ceek ; %amalkan bilangan tikus pada minggu kelima3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

: ,:
A.

H 5umber of marbles 6>ncreases7


%ilangan guli ,%ertambah-

H :olume of Cater 6>ncreases7


/sipadu air ,%ertambah,afi< carried out an in4estigation to find out the 4olume of ; marbles. He poured () cmR of Cater into a measuring c!linder. He used marbles of the same size and dropped the marbles, one at a time, into the c!linder as shoCn in diagram *. The 4olume of Cater Cas recorded each time he dropped the marbles as shoCn in table %. %afiV menjalankan penyiasatan untuk mencari isipadu G biji guli3 Dia menuang KE smO air ke dalam silinder penyukat3 Dia menggunakan guli yang sama sai7 dan memasukkan guli sebiji demi sebiji ke dalam silinder yang ditunjukkan dalam rajah U3 1sipadu air dicatatkan setiap kali dia memasukkan guli seperti ditunjukkan dalam jadual J3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 292 -

Science Module

6# @# $# 3# 2# 1#

6# @# $# 3# 2# 1#

marble guli

1iagram ; The number of marble Bilangan guli :olume of Cater 6 cmR 7 1sipadu air , smO . 6a7. ) ()
Table %

' (*

# (A

( *#

* *%

; ;)

Fhat is kept the same in this in4estigationK Apakah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

5ame the thing that is measured. /amakan perkara yang diukur3,bergerak balas . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fhat is the aim of the in4estigationK Apakah tujuan penyiasatan ini5 To in4estigate the relationship betCeen the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX and XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Untuk menyiasat hubungan antara SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS dan SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

6c7.

: ,:
0.

H 8ength of string 6>ncreases7


Pan ang tali ,%ertambah-

H 5umber of sCings in () seconds 61ecreases7


%ilangan ayunan dalam 01 saat ,%erkurang5orHanisah from * 2aCi carried out an in4estigation on the sCinging of a pendulum of different length as shoCn in diagram # beloC. /$rhanisah dari Kelas U Sawi menjalankan penyiasatan ke atas ayunan bandul dengan perbe7aan panjang tali seperti ditunjukkan rajah D di bawah3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 293 -

Science Module

string tali pendulum bob bandul

1iagram %

Table @ shoCs the result. "adual W menunjukkan keputusan3 4ength o; string Pan ang tali #) cm #; cm () cm 6a7. 2tate the folloCing H /yatakan < i. =iDed :ariable dimalarkan ii. 6b7. 3um"er o; s:ings in 3# se!onds +umlah ayunan dalam 01 saat #A #( 'A
Table @

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

,esponding :ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bergerak balas

Predict the number of sCings in () seconds if the length of string is (; cm . %amalkan jumlah ayunan dalam KE saat jika panjang talinya KG sm3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2tate the h!pothesis in this in4estigation. /yatakan hip$tesis dalam penyiasatan ini3 >f the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases, the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX increases B decreases. "ika SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang2 maka SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS bertambah ) berkurang3

6c7.

: ,:

H :olume of Cater 6>ncreases7


/sipadu air ,%ertambah-

ass of toCel 6>ncreases7 %erat tuala ,%ertambah-

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 294 -

Science Module

').

5ajihah carries out an in4estigation using three toCels of the same t!pe and size. 2he pours three different 4olumes of Cater onto each toCel as shoCn in diagram % beloC. /ajihah menjalankan satu penyiasatan menggunakan tiga tuala yang sama jenis dan sai73Dia menuang isipadu air yang berbe7a ke atas setiap tuala seperti yang ditunjukkan dalam rajah J di bawah3

1iagram @

The result of the mass of the toCels after absorbing Cater are as recorded in Table A . Keputusan menunjukkan berat tuala selepas menyerap air direk$dkan dalam jadual T3 &o:el Tuala Mass >g? %erat 6a7 i. ii. 6b7 L ';)
Table A

. #))

9 #;)

2tate the folloCing H anipulated 4ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dimanipulasikan ,esponding 4ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bergerak balas

Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 To in4estigate the relationship betCeen the XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX and XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Untuk menyiasat hubungan antara SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS dan SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

6c7

2tate the trend of change in the mass of the toCels. /yatakan p$la perubahan berat tuala3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 295 -

Science Module

: ,:
''.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


"n eDperiment Cas carried out b! Hafizuddin b! placing ;) sen coins on a pan attached to a spring as shoCn in diagram @. The length of the spring Cas measured. @ksperimen dijalankan $leh Hafi7udin dengan meletakkan syiling GE sen di atas dulang yang dihubungkan $leh spring seperti ditunjukkan dalam rajah W3 anjang spring disukat3
spring spring ;) sen coin syiling GE sen

1iagram A

Table 0 shoCs the results of the eDperiment. "adual H menunjukkan keputusannya3 5umber of ;) sen coins 8ength of spring 6cm7 Bilangan syiling GE sen anjang spring , sm . ) A # ') * L % '*
Table 0

6a7.

2tate the folloCing H /yatakan < i. anipulated 4ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dimanipulasikan ii. ,esponding 4ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bergerak balas

6b7.

Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

Predict the lenth of spring Chen four ;) sen coins is put on the pan. ,amalkan panjang spring bila empat s!iling ;) sen diletakkan ke dalam dulang. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6d7.

2tate the trend of change in the length of the spring. /yatakan p$la perubahan pemanjangan spring3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 296 -

Science Module

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

: ,:
'#.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


"n in4estigation Cas carried out b! &izul on the temperatures of hot Cater in tCo beakers. 3ne of the beakers Cas Crapped Cith toCel. He poured ()) ml hot Cater into each beaker. The temperatures of the hot Cater in the beakers Cas measured e4er! # minutes for a period of A minutes. enyiasatan dijalankan $leh @i7ul ke atas suhu air panas di dalam dua bikar3Satu daripada bikar dibalut dengan tuala3Dia menuang KEE ml air panas ke dalam setiap bikar3Suhu air panas di dalam kedua(dua bekas disukat setiap D minit untuk jangka Thermomete masa T minit3
r Term$meter

ToCel Tuala

1iagram 0

Table ') shoCs the results of the in4estigation. "adual FE menunjukkan keputusan penyiasatan3 &ime >minutes ? Masa ,minit&em erature o; :ater in "eaker F > G 1 ? Suhu air dalam bikar 2 , 3 4 &em erature o; :ater in "eaker ) > G 1 ? Suhu air dalam bikar 5 , 3 4 Table ')

) 0* 0*

# A) 0)

* @; A%

% %% A#

A ;* @A

6a7

2tate the folloCing H /yatakan i. =iDed 4ariable Dimalarkan ii. iii. anipulated 4ariable Dimanipulasikan ,esponding 4ariable Bergerak balas

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

2tate the h!pothesis for this in4estigation. /yatakan hip$tesis untuk penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 297 -

Science Module

: ,:
'(.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
"n in4estigation Cas carried out b! Puan Hida!ah to find out the abilit! of material to absorb Cater. Three t!pes of materials Cere placed in tra!s ", B and / respecti4el! as shoCn in diagram beloC. "fter # minutes , the materials Cere remo4ed from the tra!s. The remaining Cater in each tra! Cas poured into a measuring c!linder. Satu penyiasatan dijalankan $leh uan Hidayah mencari keupayaan bahan untuk menyerap air3Tiga jenis bahan diletakkan dalam dulang masing(masing A2B dan # seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah3Selepas D minit2bahan itu dikeluarkan daripada dulang3Baki air dalam setiap dulang dituang ke dalam silinder penyukat3
,iaper Kain lampin 7ag Kain buruk +aper Kertas

1iagram ')

6a7.

2tate the folloCing H /yatakan i. ii. iii. anipulated 4ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dimanipulasikan ,esponding 4ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bergerak balsas =iDed 4ariables Dimalarkan H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 298 -

Science Module

,:
'*.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ohd =aiz from * aCar conducted an in4estigation using the apparatus set up as shoCn in diagram ') . Three objects are placed into the hot Cater at the same time. M$hd 9ai7 dari U Mawar menjalankan penyiasatan menggunakan peralatan yang disediakan seperti ditunjukkan dalam rajah FE3Tiga $bjek diletakkan ke dalam air panas pada waktu yang sama3
r$d kaca sudu plastik

pembaris l$gam

air panas

air panas 1iagram ''

air panas

He touches the objects from time to time and record the findings as beloC. Dia menyentuh $bjek dari masa ke semasa dan mencatat penemuannya seperti di bawah3 &y e o; o"je!ts +enis ob ek 1ondu!ti=ity o; heat Mengalirkan haba etal ruler embaris l$gam =astest to become hot aling cepat panas Glass rod %$d kaca =aster to become hot #epat panas Table '' 6a7. 2tate the folloCing H /yatakan i. ii. 6b7. =iDed 4ariable Dimalarkan H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Plastic spoon Sudu plastik 2loCest to become hot *ambat panas

anipulated 4ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dimanipulasikan

Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 299 -

Science Module

: ,:
';.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


Table '' shoCs the positions of four planets and the time taken to orbit the sun. "adual FF menunjukkan kedudukan empat planet dan masa yang diambil untuk mengelilingi matahari3 Planet Planet &arth Bumi ars Marikh -upiter Musytari 5eptune /eptun Position ;rom the sun Kedudukan dari matahari Third Ketiga =ourth Keempat =ifth Kelima &ighth Kelapan Table '# &ime taken to or"it the sun Masa diambil untuk mengelilingi matahari (%; Y da!s KJGX hari %A@ da!s JTW hari '# !ears FD tahun '%; !ears FJG tahun

6a7.

Fhat is kept the same in this in4estigation. Apakah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

Fhat is the trend of change in time taken for the planets to orbit the sun K Apakah p$la perubahan masa diambil bagi planet(planet mengelilingi matahari 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7

2tate the relationship betCeen the distance of a planet from the sun and the time taken to orbit the sun. /yatakan hubungan di antara jarak planet dari matahari dan masa yang diambil untuk mengelilingi matahari3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 300 -

Science Module

: ,:
'%.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


The folloCing Table '# shoCs data gathered b! a group of pupils from 2K Kota 2etia. "adual FD menunjukkan data yang didapati $leh sekumpulan murid daripada SK K$ta Setia3 &ime taken to make one !om lete or"it around the 0un >year? Masa diambil untuk membuat satu pusingan mengelilingi Matahari,tahun' '# () A* '%;

Planet Planet

-istan!e ;rom the 0un >million km? +arak dari Matahari , uta km';) @A) '*() #A@) *;))
Table '#

, 2 T + : 6a7.

Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

Fhat is the trend for the time taken to make one complete orbit around the 2un K Apakah p$la masa diambil untuk membuat satu pusingan mengelilingi Matahari 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

2tate the relationship betCeen the distance from the 2un and the time taken to make one complete orbit around the 2un. /yatakan hubungan di antara jarak dari Matahari dengan masa diambil untuk membuat satu pusingan mengelilingi Matahari3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6d7

Planet P takes % !ears to make one complete orbit around the 2un.Predict the position of planet P. lanet mengambil masa J tahun untuk membuat satu pusingan mengelilingi Matahari3%amalkan kedudukan planet 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 301 -

Science Module

: ,:
'@.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


1iagram '' shoCs the positions of three planets from the 2un. %ajah FF menunjukkan kedudukan tiga planet dari Matahari3

2un Matahari

1iagram '#

Table '( shoCs the period for one complete orbit of the planets around the 2un. "adual FK menunjukkan temp$h masa planet untuk mengelilingi Matahari3 Planet Planet L . 9 ,a-. Period ;or one !om lete or"it >years? Tempoh masa melengkapkan satu pusingan,tahun# '# A*
Table '(

Fhat is the aim of the in4estigation K /yatakan tujuan penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

Fhat is the relationship betCeen the position of the planet and the period for one complete orbit of the planet round the 2unK Apakah hubungan di antara kedudukan planet dengan temp$h masa planet untuk melengkapkan satu pusingan5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

Planet 2 takes @% !ears to make one complete orbit around the 2un. Predict the position of planet 2. lanet S mengambil masa WJ tahun untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari3 %amalkan kedudukan lanet S3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 302 -

Science Module

: ,:
'A.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


Table '* shoCs the a4erage surface temperature of each planet in the 2olar 2!stem. "adual FU menunjukkan purata suhu permukaan setiap planet di dalam Sistem S$lar3 Planet Planet ercur! Utarid :enus Luhrah &arth Bumi ars Marikh -upiter Musytari 2aturn Luhal +ranus Uranus 5eptune /eptun Pluto lut$ A=erage sur;a!e tem erature o; lanet > G 1 ? Purata suhu permukaan planet , 64 **) *() ## -#( -';) -'A) -#') -#'' -#()
Table '*

6a7.

Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

Fhat is the trend of the a4erage surface temperature of planets from ercur! to Pluto K Apakah p$la purata suhu permukaan planet daripada Marikh ke lut$5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

2tate the h!pothesis of this in4estigation. /yatakan hip$tesis dari penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 303 -

Science Module

: ,:
'0.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


1iagram '( beloC shoCs the orbit of planets around the 2un in the 2olar 2!stem. %ajah FK di bawah menunjukkan $rbit planet mengelilingi Matahari dalam Sistem S$lar3

-upiter Musytari 2un Matahari

+ranus Uranus 5eptune /eptun

Pluto lut$

ars Marikh

2aturn Luhal

1iagram '(

6a7.

Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

Fhich planet has the largest orbit K lanet yang manakah mempunyai $rbit yang paling besar5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

2tate a relationship betCeen the distance of planet from the sun and the size of orbit of planet. /yatakan hubungan di atara jarak planet dari matahari dan saii7 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 304 -

Science Module

: ,:
#).

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


" group of pupils from 2K Bota Kanan carried out an in4estigation to lift a load of %))g using different pulle! s!stems as shoCn in 1iagram '*. Sekumpulan murid daripada SK B$ta Kanan menjalankan penyiasatan untuk mengangkat beban JEEg menggunakan sistem takal seperti rajah FU3
Daya KEE/ Daya FGE/

Beban JEEg

Beban JEEg

1iagram '*

6a7.

2tate the folloCing H /yatakan i. ii. iii. =iDed :ariable Dimalarkan anipulated :ariable Dimanipulasikan ,esponding :ariable Bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

Fhat is the aim of this in4estigation K /yatakan tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

Fhat is the conclusion for this in4estigation K /yatakan kesimpulan daripada penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 305 -

Science Module

: ,:
#'.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


2hafi< carried out an in4estigation Cith gears of four different diameters. &ach gear is fiDed one at a time onto the position of gear .. The iron chain is then spun around as shoCn in 1iagram ';. The number of rotations made b! gear . Chen gear L completes one full rotation is recorded in Table ';. ShafiV menjalan satu penyiasatan dengan menggunakan gear yang berbe7a diameter3Setiap gear dipasang pada satu masa pada kedudukan gear ?3 Kemudian rantai besi dipusing sekililing seperti dalam rajah FG3 Bilangan kali pusingan yang dibuat $leh +ear ? apabila +ear 6 membuat satu pusingan lengkap adalah direk$dkan dalam jadual FG3

6a7.

1iagram '; -iameter o; gear ) >!m? # * % A #iameter gear 5 ,sm3um"er o; rotations made "y ) '# ') A ; %ilangan pusingan dibuat oleh 5 Table '; 2tate the folloCing H /yatakan i. anipulated :ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dimanipulasikan ii. ,esponding :ariable Bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

Fhat is the trend for the number of rotations made b! gear . for a complete rotation of gear L as the diameter gear . increase K Apakah p$la bilangan pusingan dibuat $leh gear ? untuk melengkapkan pusingan gear 6 jika diameter gear ? bertambah 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6d7.

Fhat is the conclusion from this in4estigation K Apakah kesimpulan berdasarkan penyiasatan ini 5

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 306 -

Science Module

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

: ,:
##.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


Hashim is carr!ing out an in4estigation. 1iagram '% shoCs Hashim is tr!ing to mo4e a load b! using a le4er. He finds that it is difficult to mo4e the load. Hashim menjalankan satu penyiasatan3%ajah FJ menunjukkan Hashim cuba menggerakkan beban dengan menggunakan tuas3Dia mendapati amat susah untuk menggerakkan beban itu3

load beban =ulcrum 1iagram '%

Then Hashim mo4es the fulcrum closer to the load as shoCn in 1iagram '@. He finds that it is easier to mo4e the load. Kemudian Hashim meggerakkan fulcrum rapat kea rah beban seperti dalam rajah FW3 Dia mendapati lebih mudah untuk menggerakkan beban itu3

load beban =ulcrum 1iagram '@

6a7.

2tate the folloCing H /yatakan i. anipulated :ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dimanipulasikan ii. ,esponding :ariable H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bergerak balas Fhat is the purpose of the in4estigationK /yatakan tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

6c7.

ake a h!pothesis for the in4estigation abo4e. Buat satu hip$tesis untuk penyiasatan di atas3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6d7.

Fhat is the conclusion from this in4estigationK Apakah kesimpulan dari penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 307 -

Science Module

: ,:
#(.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


irza "zhar is carr!ing out an in4estigation. He is tr!ing to lift the different mass of load b! stacking the books one at a time on the other end of the plank. The number of books needed to lift the bag is recorded in the graph beloC. Mir7a A7har menjalankan penyiasatan3Dia cuba mengangkat berat beban yang berbe7a dengan mel$ngg$kkan buku pada satu masa pada hujung kayu3Bilangan buku yang diperlukan untuk mengangkat beg direk$dkan seperti dalam graf di bawah3 plank

papan beban

load
)6cm

:6cm

5umber of book

#; #) '; ') ; ) ' # (

ass of bag6kg7
Berat beg ,kg.

1iagram 'A 6a7. Fhat is the fiDed 4ariable in this in4estigationK Apakah pemb$lehubah dimalarkan dalam penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7. Fhat is the conclusion from this in4estigation K Apakah kesimpulan daripada penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 308 -

Science Module

: ,:
#*.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


The diagram beloC shoCs an apparatus and materials that can be used in an in4estigation. The time for the Cheel barroC to go up the plank to carr! the different amount of sand is recorded. %ajah di bawah menunjukkan peralatan dan bahan yang digunakan dalam penyiasatan3Masa untuk kereta s$r$ng naik ke atas papan membawa jumlah pasir yang berbe7a direk$dkan3 2top Catch
sand pasir

Plank apan

"am randik

pail

Cheel barroC kereta s$r$ng

1iagram '0 Amount o; sand +umlah pasir &ime ;or :heel "arro: to go u >minutes? Masa untuk kereta sorong naik ke atas , minit Table '% 6a7. 2tate the folloCing H /yatakan i. ii. 6b7. anipulated :ariable Dimanipulasikan ,esponding :ariable Bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ' pail 1 baldi ' # pails D baldi # ( pails K baldi (

Fhat is the purpose of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

Fhat is the relationship betCeen the manipulated 4ariable and the responding 4ariable from this in4estigation K Apakah hubungan di antara pemb$lehubah dimanipulasikan dengan pemb$lehubah bergerak balas daripada penyiasatan ini 5

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 309 -

Science Module

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

: ,:
#;.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


The diagram shoCs the apparatus used in an in4estigation. %ajah menunjukkan peralatan yang digunakan dalam satu penyiasatan3

8ight source Sumber cahaya

/ube Kiub 1iagram #)

2creen Skrin

6'7 6#7 6(7 6*7

>nstructionsH Arahan Turn on the light source Hidupkan sumber cahaya easure the height of the shadoC formed on the screen Sukat ketinggian bayang(bayang yang terbentuk3 ,ecord the obser4ation /atatkan pen!iasatan ,epeat the acti4it! b! placing the cube nearer to the screen Ulangi akti0iti dengan mendekatkan lagi kiub ke arah skrin

,esult B Keputusan -istan!e o; !u"e ;rom the s!reen >!m? +arak kiub dari skrin , sm 2eight o; the shado: ;ormed >!m? Ketinggian bayang-bayang yang terbentuk ,smTable '@ 6a7.

*) '@

(; ';

() '(

#; ''

#) 0

Fhat is the aim of the in4estigation abo4eK Apakah tujuan penyiasatan di atas5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7. 2tate the pattern of change in the height of the shadoC formed. /yatakan p$la perubahan ketinggian bayang(bayang yang terbentuk3

=====================================================================
6c7. Frite doCn tCo 4ariables from the in4estigation abo4e. Tulis dua pemb$lehubah daripada penyiasatan di atas3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6d7. ake a h!pothesis for the in4estigation abo4e. /yatakan hip$tesis untuk penyiasatan di atas3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 310 -

Science Module

: ,:
#%.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


=adilah and 2hahril carried out an in4estigation using the apparatus as shoCn beloC. 9adilah dan Shahril menjalankan penyiasatan menggunakan peralatan seprti di bawah3 Cire wayar

candle lilin

iron ball b$la besi


1iagram #'

2hahril heated the Cire b! using a candle. The length of the Cire increased e4er! # minutes and the results Cere recorded in the table beloC. Shahril memanaskan wayar menggunakan lilin3 anjang wayar bertambah setiap D minit dan keputusan dicatatkan dalam jadual di bawah3 Period o; heating >minute? Tempoh pemanasan ,minit) # * % A
Table 'A

4ength o; the :ire >!m? Pan ang wayar ,smA.) A.; 0.) 0.; ').)

6a7.

Fhat is the aim of the in4estigation abo4eK Apakah tujuan penyiasatan di atas5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

2tate the thing that is /yatakan i. changed dimanipulasikan ii. obser4ed bergerak balas

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

2tate the relationship betCeen the period of heating and the length of Cire.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 311 -

Science Module

/yatakan hubungan di antara temp$h masa pemanasan dan panjang wayar3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

: ,:
#@.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


1iagram #' shoCs three circuits that are prepared b! "smah in an in4estigation. %ajah DF menunjukkan tiga litar disediakan $leh Asmah dalam satu penyiasatan3

2
1iagram #'

The table beloC shoCs the results of this eDperiment after the sCitches are turned on. "adual di bawah menunjukkan keputusan eksperimen ini apabila suis dihidupkan3 1ir!uit 'itar , 2 T 6a7 &he num"er o; dry !ells %ilangan sel kering ' # (
Table '0

Brightness o; the "ul" Kecerahan mentol 1im B Malap Bright B Terang Brightest B aling terang

Fhat does "smah Cant to find out from the eDperimentK Apakah tujuan Asmah menjalankan eksperimen5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7

Based on the eDperiment, state the folloCing. Berdasarkan eksperimen2 nyatakan i. Chat is changed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimanipulasikan ii. Chat is obser4ed bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7

2tate the relationship betCeen Chat to change and Chat to obser4e. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX &he "rightness o; a "ul" de ends on the num"er o; "ul"s8 Kecerahan mentol bergantung kepada bilangan mentol)

6d7.

Frite a h!pothesis based on the statement abo4e. Tuliskan hip$tesis berdasarkan pernyataan di atas3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 312 -

Science Module

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

: ,:
#A.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


" group of pupils carried out an acti4it! using model cars. The bar chart beloC shoCs the information the! ha4e obtained. Sekumpulan murid menjalankan akti0iti menggunakan m$del kereta3 #arta bar di bawah menunjukkan maklumat yang didapati3
2peed of model carBmBs Kelajuan m$del kereta)m)s

)6 /E /6 &E &6 E &


6a7
5umber of dr! cell Bilangan sel kering

)
1iagram ##

Fhat is the aim of the fair testK Apakah tujuan ujikaji ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

>n this fair test, Dalam ujikaji ini2 i. ii. Chat is changedK dimanipulasikan5 Chat is obser4edK bergerak balas5 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7

Fhat is the relationship betCeen the number of dr! cells and the speed of carsK Apakah hubungan di antara bilangan sel kering and kelajuan kereta5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 313 -

Science Module

: ,:
#0.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


1iagram #( shoCs an in4estigation that Cas carried out b! "mir. He records the number of complete sCings in () seconds for a pendulum Cith different lengths. %ajah DK menunjukkan penyiasatan yang dijalankan $leh Amir3 Dia catat bilangan ayunan lengkap dalam KE saat $leh bandul dengan panjang yang berbe7a3

string tali

pendulumban dul 1iagram #(

Table 'A shoCs the result recorded b! "mir. "adual FT menunjukkan keputusan yang dicatat $leh Amir3 4ength o; endulum >!m? Pan ang bandul ,sm3um"er o; !om lete s:ings +umlah ayunan lengkap
Table #)

') *)

#) (%

() (#

*) #A

;) #*

6a7.

2tate the aim for the abo4e in4estigation. /yatakan tujuan penyiasatan di atas3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

2tate the folloCing based on the abo4e in4estigation. /yatakan perkara berikut berdasarkan penyiasatan di atas3 i. ii. Fhat is changed Dimanipulasikan H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fhat is measured H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bergerakbalas

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 314 -

Science Module

: ,:
().

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


The bar chart beloC shoCs the result of a fair test Chen the toCel is being dried inside the room Cith different temperatures. #arta bawah di bawah menunjukkan keputusan uji kaji bila tuala dikeringkan di dalam bilik dengan suhu yang berlainan3
Time taken f$r t$wel t$ dry 6minute7 Masa diambil untuk tuala kering,minit.

%) $ ;) $ *) $ () $ #) $ ') $
#@ #0 (' (( 1iagram #* %$$m temperature 6Z/7 Suhu bilik,Y#.

6a7.

2tate the change of pattern in the time taken for the toCel to dr!. /yatakan perubahan p$la masa yang diambil untuk tuala mengering3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

Fhat is the aim of this fair test K Apakah tujuan uji kaji ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

2tate the relationship betCeen Chat !ou changed and measured abo4e. /yatakan hubunan di antara pemb$leubah dimanipulasi dan bergerak balas3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 315 -

Science Module

: ,:
('.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
The diagram shoCs a set of apparatus that Cas used in an in4estigation. %ajah menunjukkan peralatan yang digunakan untuk satu penyiasatan3

.
1iagram #;

,amli pours ';)ml of Cater into each container and places the containers at the school field. The time needed to e4aporate ';)ml Cater for each container is shoCn in the Table beloC. %amli memasukkan FGEml air ke dalam setiap bekas dan melatakkan bekas di padang sek$lah3Masa diperlukan untuk FGE ml air tersejat pada setiap bekas seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah3 1ontainer %ekas L . 9
Table #'

&ime o; e=a oration >day? Masa penye atan ,hari# % (

6a7.

2tate the aim of the in4estigation abo4e. /yatakan tujuan penyiasan di atas3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

2tate tCo things that Cere obser4ed. /yatakan dua perkara yang perlu dikenal pasti3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

Fhat is the relationship betCeen the things that Cere mentioned in 6b7K Apakah hubungan di antara dua perkara yang kamu nyatakan di ,b.5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6d7.

ake a h!pothesis for the in4estigation abo4e.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 316 -

Science Module

Buat satu hip$tesis untuk penyiasatan di atas3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

: ,:
(#.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


.ear ; Bestari carried out an in4estigation on the melting of ice. "n ice cube Cas placed into four beakers Chich contained ')) ml of Cater Cith different temperatures. The table beloC shoCs the result of the in4estigation. Tahun G Bestari menjalankan penyiasatan ke atas peleburan ais3Setiap kiub ais diletakkan ke dalam setiap bikar yang mengandungi FEE ml air dengan suhu yang berbe7a3"adual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan3 &em erature o; :ater >H1? Suhu air ,64() *) ;) %)
Table ##

Period o; melting >se!ond? Masa untuk melebur ,saatA) @) %) ;)

6a7.

2tate the pattern of change in the period of melting. /yatakan p$la perubahan masa untuk melebur3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

2tate Chat is /yatakan i. changed dimanipulasikan ii. measured bergerak balas

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

Frite one h!pothesis based on the in4estigation abo4e. Tuliskan satu hip$tesis berdasarkan penyiasatan di atas3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 317 -

Science Module

: ,:
((.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


>n an in4estigation, a beaker of Cater is heated. The amount of Cater that is collected in the measuring c!linder is recorded in Table #' beloC. Dalam penyiasatan ini2 air di dalam bikar dipanaskan3"umlah air yang dikumpul di dalam silinder penyukat direk$dkan seperti dalam "adual DF di bawah3

2teel plate kepingan keluli beaker bikar Cater air measuring c!linder silinder penyukat 1iagram #% &ime taken to heat the :ater >minutes? Masa diambil untuk panaskan air ,minit') #) () *) &he amount o; :ater in the measuring !ylinder >ml? +umlah air dalam silinder penyukat ,ml* A '# '% Table #(

6a7.

Fhat do !ou Cant to find out from this in4estigation K Apakah yang ingin anda siasat daripada penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

Fhat is the trend in the amount of Cater in the measuring c!linder K Apakah c$rak pada jumlah air disukat dalam silider penyukat5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

Based on this in4estigation, state the folloCing. Berdasarkan penyiasatan ini2 nyatakan i. Chat is changed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimanipulasikan

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 318 -

Science Module

iii.

Chat is measured H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bergerak balas

: ,:
(*.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


Table #( shoCs the obser4ations made in an in4estigation. "adual DK menunjukkan pemerhatian dalam satu penyiasatan3 A.() am Fest 0.() am Fest ').() am Fest #.() pm &ast (.() pm &ast *.() pm &ast

&ime o; day Masa dalam sehari Position o; the shado: Kedudukan bayang-bayang

Table #*

6a7.

Fhat is the aim of this in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

2tate the 4ariablesH /yatakan pemb$lehubah i. ii. Fhat to change Dimanipulasikan Fhat to obser4e Bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 319 -

Science Module

: ,:
(;.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1iagram #A shoCs the results of an in4estigation. The dates gi4en are from the 8unar /alendar. %ajah menunjukkan keputusan penyiasatan3Data yang diberi daripada Kalender *unar3

' F da! hari

st

hari ke K

(rd da!

hari ke W

@th da!

hari ke FE

')th da!

hari ke FF

';th da!

1iagram #A

6a7.

Fhat is the aim of the in4estigationK Apakah tujuan penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

Fhat is the trend of change in the size of the oon as it appears in the sk! from the (rd da! to the ';th da!K Apakah p$la perubahan pada sai7 bulan yang kelihatan di langit dari hari ke K hingga hari ke FG 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 320 -

Science Module

: ,:
(%.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


The length of shadoC is measured from 0.() am to #.() pm. The Table beloC shoCs the results of the in4estigation. anjang bayang(bayang diukur dari H3KE am hingga D3KE pm3"adual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan3 &ime Masa 4ength o; shado: >!m? Pan ang bayangbayang,sm0.() am ').() am ''.() am '#.() noon '.() pm #.() pm

%)

()

')

')

()

Table #;

6a7.

Fhat is the aim of the in4estigationK Apakah tujuan penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

Fhat is the trend of change in the length of the shadoC from 0.() am to #.() pmK Apakah p$la perubahan panjang baying(bayang daripada pukul H3KE pagi hingga D3KE petang5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

2uggest one h!pothesis based on the trend stated in 6b7. #adangkan satu hip$tesis berdasarkan p$la yang dinyatakan di ,b.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 321 -

Science Module

: ,:
(@.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


The bar chart shoCs the information that Cas gathered b! a group of pupils in an in4estigation. #arta bar dibawah menunjukkan maklumat yang dikumpul $leh sekumpulan murid dalam satu penyiasatan3
2ize of the Sai7 bulan oon

*th

')th

';th #)th #%th 1ate according to the lunar calendar Tarikh berdasarkan Kalendar *unar 1iagram #0

6a7.

Fhat is the purpose of the in4estigationK Apakah tujuan penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

Fhat is the pattern of change in the size of the Apakah p$la perubahan sai7 bulan5

oonK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7. 2tate the thing that is H /yatakan i. changed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimanipulasi

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 322 -

Science Module

ii.

obser4ed H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bergerak balas

: ,:
(A.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Husaini records the length of the shadoC of a pole from 0.)) am to (.)) pm. The bar chart in 1iagram () shoCs the result. Husaini merek$d panjang bayang(bayang sebatng tiang dari pukul H3EE pagi hingga K3EE petang3 #arta bar di bawah menunjukkan keputusannya3
8ength of the shadoC anjang bayang(bayang

0.)) am

').)) ''.)) am am

'#.)) noon

'.)) pm

#.)) pm

(.)) pm

Time Masa

1iagram ()

6a7.

Fhat is the pattern of change in the length of the shadoC from 0.)) a.m. to (.)) pm K Apakah p$la perubahan pada panjang bayang(bayang dari pukul H3EE pagi ke K3EE petang3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

2tate the thing that is /yatakan i. ii. changed dimanipulasikan measured bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 323 -

Science Module

: ,:
(0.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


1iagram (' shoCs the combination of se4eral shapes to form tCo models. %ajah KF menunjukkan k$mbinasi beberapa bentuk untuk membentuk dua m$del3

,
1iagram ('

6a7.

2tate a relationship betCeen the base area and the stabilit! of the model. /yatakan hubungan di antara luas tapak dengan kestabilan m$del3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

2tate a relationship betCeen the height of building and the stabilit! of a building. /yatakan hubungan di antara tinggi dan kestabilan sesuatu bangunan3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 324 -

Science Module

: ,:
*).

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


Three similar objects, ", B and /, are placed on three desks as shoCn in the diagram beloC. Tiga $bjek yang serupa A2 B dan #2 diletakkan di atas meja seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah3

"

B
1iagram (#

odel B toppled o4er first, and then folloCed b! model " and /. M$del B jatuh dahulu2 dan kemudian diikuti m$del A dan # 6a7. 2tate the aim of this in4estigation. /yatakan tujuan penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6b7. Frite a relationship based on the aim of !our in4estigation as stated in 6a7. /yatakan hubungan berdasarkan tujuan penyiasatan ini yang dinyatakan di ,a.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6c7. 2tateJ /yatakan i. ii. 6d7. Fhat is changed Dimanipulasikan Fhat is obser4ed Bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fhat is the conclusion of this in4estigationK


- 325 -

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

Science Module

Apakah kesimpulan dari penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

: ,:
*'.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


The picture beloC shoCs an in4estigation that is carried out b! a group of .ear ; pupils. The blocks are added one b! one until the glass rod snap. The eDperiment is repeated b! increasing the number of glass rods. +ambar di bawah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan $leh sekumpulan murid Tahun G3Bl$k ditambah satu demi satu sehingga r$d kaca itu pecah3@ksperimen ini diulang dengan menambahkan bilangan r$d kaca3
Glass rod bristle %$d kaca Cooden block bl$k kayu block b$ngkah dish
piring

1iagram ((

The Table beloC shoCs the results of this eDperiment. "adual menunjukkan keputusan eksperimen3 3um"er o; glass rods %ilangan rod kaca 3um"er o; "lo!ks %ilangan bongkah 6a7. ' # # *
Table #%

( %

* A

; ')

Fhat is the pattern of change in the number of blocksK Apakah p$la perubahan pada bilangan bl$k5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

Fhat do the pupils Cant to find out from this in4estigationK Apakah yang hendak dibuktikan dalam penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

Fhat is kept the same in this in4estigationK Apakah pemb$lehubah yang dimalarkan5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 326 -

Science Module

6d7.

ake a h!pothesis for this in4estigation. Buatkan satu hip$tesis untuk penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

: ,:
*#.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7 H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 XXXXXXXXXXXXXXXX 7


" group of pupils carried out an in4estigation on the stabilit! of a structure to support the mass of loads. The table beloC shoCs the result of the in4estigation. Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan ke atas kestabilan struktur untuk menampung berat3"adual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan3 Base area o; the stru!ture >!mI? 'uas tapak struktur ,sm7A '# '% #)
Table #@

Mass o; load that !an "e su orted >g? %erat beban yang boleh ditampung,g#) () *) ;)

6a7.

Fhat is the aim of this in4estigationK Apakah tujuan penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

2tate the thing that is /yatakan i. ii. changed dimanipulasikan obser4ed bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

ake a h!pothesis for this in4estigation. Buat satu hip$tesis untuk penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6d7

Predict the mass of load that can be supported if the base area is #* sm7) %amalkan berat beban yang b$leh ditanggung sekiranya luas tapak adalah #* sm7) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 327 -

Science Module

: ,:
*(.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1iagram (* shoCs an in4estigation that is carried out b! "malina. =our c!linders of different height are placed on a table. %ajah KU menunjukkan penyiasatan yang dijalankan $leh Amalina3@mpat silinder yang berbe7a ketinggian diletakkan di atas meja3 0 . & %

1iagram (*

The table is sloCl! lifted up at one side and Table #% shoCs the time taken for the c!linders to fall doCn. Meja itu diangkat perlahan(lahan pada satu belah dan "adual DJ menunjukkan masa diambil untuk silider itu jatuh3 1ylinder Silinder &ime taken ;or the !ylinder to ;all do:n >s? Masa diambil untuk silider atuh ,sTable #A

2 (

T @

+ ')

: ;

6a7.

Fhat is the aim of this acti4it!K Apakah tujuan akti0iti ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2tate the thing that is /yatakan pemb$lehubah i. ii. changed dimanipulasikan measured bergerak balas H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 328 -

Science Module

: ,:
**.

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1iagram (; shoCs some seCing needles made from iron. TCo seCing needles are Crapped in CaD paper and labeled as + and another tCo are Crapped in tissue paper and labeled as :. Both samples are left aside for tCo months. %ajah KG menunjukkan jarum jahit dibuat daripada besi3Dua jarum jahit dibalut dalam kertas minyak dan ditanda sebagai U dan dua lagi dibalut dengan kertas tisu dan ditanda sebagai 83Kedua(duanya ditinggalkan di luar selama dua bulan3

"arum Kertas minyak

"arum

1iagram (;

Kertas tisu

Table #0 beloC shoCs the result. "adual DH menunjukkan keputusannya3 Material used to :ra the needles %ahan digunakan untuk membalut arum FaD paper Kertas minyak Tissue paper Kertas tisu
Table #0

1ondition o; needles a;ter t:o month Keadaan arum selepas dua bulan 5ot rust! Tidak berkarat ,ust! Berkarat

6a7.

Fhat is the fiDed 4ariable in this in4estigationK Apakah pemb$lehubah dimalarkan dalam penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6b7.

Fhat is the aim of the in4estigation K Apakah tujuan penyiasatan ini5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

2tate one h!pothesis from this in4estigation. /yatakan hip$tesis daripada penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 329 -

Science Module

: ,:

H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

la!er of oil
*apisan minyak

air paip

tap Cater seeds


biji benih

Beaker P 1iagram (; *;.

Beaker E

The diagram abo4e shoCs an in4estigation on the germination of seeds in tCo beakers. 3bser4ation is made after fi4e da!s. %ajah di atas menunjukkan penyiasatan ke atas percambahan biji benih dalam dua bekas3 emerhatian dibuat selepas lima hari3 Predict the condition of the seedlings in both beakers after fi4e da!s. %amalkan keadaan kedua(dua biji benih selepas lima hari 6i7 2eedlings in beaker P. Biji benih dalam bikar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6ii7 2eedlings in beaker E. Biji benih dalam bikar I3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6a7.

6b7.

2tate the thing that is changed in the abo4e in4estigation. /yatakan apa yang diubah dalam penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6c7.

Fhat conclusion can be made from this in4estigation. Apakah kesimpulan yang b$leh dibuat daripada penyiasatan ini3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 330 -

Science Module

'.

M. 5 /ondition of place B "mount of sunlight. Keadaan tempat 8 +umlah cahaya matahari '. 5 GroCth of plants B Healthiness of plants. Tumbesaran tumbuhan 8 Kesuburan pokok

. 6a7

To in4estigate the relationship betCeen 6the7 condition of place B amount of sunlight and 6the7 condition of plants. BgroCth of 6the7 plants. B healthiness of plants. 9ntuk menyiasat hubungan di antara keadaan tempat 8 umlah cahaya matahari dan keadaan pokok 8 tumbesaran pokok 8 kesuburan pokok i. ii. /ondition of place B "mount of sunlight. Keadaan tempat 8 +umlah cahaya matahari /ondition of plants B GroCth of plants B Healthiness of plants. Keadaan pokok 8 Tumbesaran pokok 8 Kesuburan pokok

6b7

#.

M. 5 T!pe of plant. +enis tumbuhan8pokok '. 5 /ondition of the plant. Keadaan tumbuhan8pokok

6a7

i ii. iii.

T!pe of plant. +enis pokok /ondition of the plant. Keadaan tumbuhan8pokok "mount of Cater B Place of in4estigation. +umlah air 8 Tempat penyiasatan

(.

M. 5 TimeB1a! Masa 8 *ari '. : The number of pupils ha4ing flu %ilangan murid yang di angkiti selsema

6a7 6b7 6c7

>ncreases %ertambah A i. Time B 1a!

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 331 -

Science Module

Masa 8 *ari ii. 6d7 The number of pupils ha4ing flu %ilangan murid yang di angkiti selsema

Fhen the time increases, the number of pupils that ha4e flu also increases B The disease caused b! microorganisms can spread from one person to another. Apabila masa bertambah$bilangan murid yang di angkiti selsema uga bertambah 8 Penyakit yang disebabkan oleh microorganism boleh disebarkan daripada seseorang kepada orang lain) M. 5 .ear B time Tahun 8 masa '. 5 5umber of patients %ilangan pesakit i. ii. .ear B time Tahun 8 Masa 5umber of patients %ilangan pesakit

*.

6a7

6b7 6c7

>f the time increases, the number of patients decreases . +ika masa bertambah$ bilangan pesakit berkurang3 1ecreases %erkurang '. 5 Time B.ear Masa ) Tahun M. 5 5umber of tigers %ilangan harimau To in4estigate the relationship betCeen the !ear and the number of tiger found. 9ntuk menyiasat hubungan antara tahun dan bilangan harimau di umpai) i. ii. Time B .ear Masa 8 Tahun 5umber of tigers %ilangan harimau

;.

6a7 6b7

6c7 6d7

') Fhen the !ear increases, the number of tiger found decreases Apabila tahun menaik$ maka bilangan harimau berkurang)

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 332 -

Science Module

%.

M. H The amount of Cater sprinkled on the bread +umlah air yang diren is ke atas roti '. H The number of mould spots on the bread %ilangan tompok kulat di atas roti i. ii. The amount of Cater sprinkled on the bread +umlah air yang diren is ke atas roti The number of mould spots on the bread %ilangan tompok kulat di atas roti)

6a7

6b7

"s the amount of Cater sprinkled on the bread increases, the number of mould spots on the bread +ika umlah air yang diren is di atas roti bertambah$bilangan tompok kulat di atas roti bertambah Fhen the amount of Cater sprinkled on the bread increases, the number of mould spots on the bread increases. Apabila umlah air yang diren is di atas roti bertambah $ maka bilangan tompok kulat di atas roti bertambah M. H 5umber of oCls %ilangan burung hantu '. H 5umber of rats %ilangan tikus 5umber of oCl, number of rat. %ilangan burung hantu $ bilangan tikus) 1ecreases %erkurang >f the number of oCl increases, the number of rat decreases +ika bilangan burung hantu bertambah$ maka bilangan tikus berkurang) '(

6c7

@.

6a7 6b7 6c7 6d7

A.

M. H 5umber of marbles %ilangan guli '. H :olume of Cater /sipadu air 2ize of marble, t!pe of marble Sai& guli $ enis guli ) :olume of Cater /sipadu air

6a7 6b7

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 333 -

Science Module

6c7

To in4estigate the relationship betCeen the number of marble and 4olume of Cater. 9ntuk menyiasat hubungan antara bilangan guli dan isipadu air) M. H '. H 8ength of string Pan ang tali 5umber of sCing in () seconds %ilangan ayunan dalam 01 saat 2ize of pendulum bob, t!pe of pendulum bob, t!pe of string Sai& ladung $ enis ladung $ enis tali 5umber of sCings in () seconds %ilangan ayunan dalam 01 saat3

0.

6a7

i. ii.

6b7 6c7 ').

'( sCings ;0 ayunan >f the length of string increases, the number of sCing in () seconds decreases. +ika pan ang tali bertambah$ maka bilangan ayunan dalam 01 saat berkurang) M. H :olume of Cater /sipadu air '. H ass of toCel %erat tuala 3 i. :olumes of Cater /sipadu air ii. ass of toCel %erat tuala

6a7

6b7 6c7

To in4estigate the relationship betCeen the 4olume of Cater and mass of toCel. 9ntuk menyiasat hubungan antara isipadu air dan berat tuala3 >ncreases %ertambah M. H 5umber of ;) sen coins %ilangan syiling !1 sen '. H 8ength of spring Pan ang spring i. ii. 5umber of ;) sen coins %ilangan syiling !1 sen 8ength of spring Pan ang spring

''.

6a7

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 334 -

Science Module

6b7

To in4estigate the relationship betCeen the number of ;) sen coins and length of spring. 9ntuk menyiasat hubungan antara bilangan syiling !1 sen dan pan ang spring) '# cm >ncreases %ertambah

6c7 6d7

'#.

M. H '. H

Presence of toCel around the beaker . Kehadiran tuala yang membaluti bikar3 Temperature of Cater in beaker Suhu air di dalam bikar T!pe of beaker, size of beaker, t!pe of thermometer, place of in4estigation. +enis bikar$ sai& bikar $ enis termometer$tempat penyiasatan) Presence of toCel around beaker surface Kehadiran tuala yang membaluti bikar3 Temperature of Cater in beaker Suhu air di dalam bikar

6a7

i.

ii. iii. 6b7

>f there is a presence of toCel around the beaker , the decrease of temperature of Cater in the beaker Cill take a longer +ika bikar dibaluti dengan tuala$suhu air di dalam bikar lambat berkurang)

'(.

M. H T!pe of materials +enis bahan '. H :olume of Cater in measuring c!linder /sipadu air dalam selinder penyukat) i. ii. iii. T!pe of materials place in tra!s +enis bahan yang diletakkan di dalam bekas3 :olume of Cater in measuring c!linder /sipadu air di dalam selinder penyukat3 2ize B Thickness of material Sai& 8 Ketebalan bahan

6a7

6b7

To in4estigate the relationship betCeen the t!pe of materials placed in the tra! and the 4olume of Cater in the measuring c!linder. 9ntuk menyiasat hubungan antara enis bahan yang diletakkan dan isipadu air di dalam selinder penyukat3 M. H T!pe of objects

'*.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 335 -

Science Module

+enis ob ek '. H /onducti4it! of heat Pengaliran haba 6a7 i. ii. 6b7 T!pe of glass, initial temperature of hot Cater +enis gelas $ suhu awal air panas3 T!pe of objects +enis ob ek

To in4estigate the relationship betCeen the t!pe of object and the conducti4it! of heat. 9ntuk menyiasat hubungan antara enis ob ek dan pengaliran haba) Plastic spoon Glass rod metal ruler Sudu plastic rod kaca pembaris besi M. H Position of planets from the sun Kedudukan planet dari Matahari '. H Time taken to orbit the 2un Masa yang diambil untuk mengelilingi Matahari Position of the sun Kedudukan Matahari >ncreases %ertambah >f the position of planet from the 2un increases, the time taken to orbit the 2un increases. "ika kedudukan planet dari Matahari bertambah2 maka masa yang diambil untuk mengelilingi Matahari bertambah3 M. H 1istance of planets from the 2un +arak planet dari Matahari3 '. H Time taken to make one complete orbit around the 2un Masa yang diambil untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari3 To in4estigate the relationship betCeen the distance of planets from the 2un and the time taken to make one complete orbit around the 2un. 9ntuk menyiasat hubungan antara arak planet dari Matahari dan masa yang diambil untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari) >ncreases %ertambah >f the distance of planets from the 2un increases, the time taken to make one complete orbit around the 2un increases.

6c7

';.

6a7 6b7 6c7

'%.

6a7

6b7 6c7

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 336 -

Science Module

+ika arak planet dari Matahari bertambah$ maka masa yang diambil untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari bertambah) 6d7 '@. BetCeen Planet , and 2. Antara Planet . dan S M. H Position of planets from the 2un Kedudukan planet dari Matahari '. H Period for one complete mo4ement of planet around the sun Tempoh satu pusingan lengkap planet mengelilingi Matahari3 To in4estigate the relationship betCeen the position of planets from the 2un and the period for one complete mo4ement of planet around the 2un. 9ntuk menyiasat hubungan antara kedudukan planet dari Matahari dan dan tempoh masa untuk satu pusingan lengkap planet mengelilingi Matahari) >f the position of planets from the 2un increases, the period for one complete mo4ement of planet around the 2un increases +ika kedudukan planet dari Matahari bertambah$ maka tempoh satu pusingan planet mengelilingi Matahari bertambah) BetCeen . and 9. #i antara 5 dan < M. H Position of planet from the 2un Kedudukan planet dari Matahari '. H "4erage surface temperature of planet Purata suhu permukaan planet To in4estigate the relationship betCeen the position of planets from the 2un and a4erage surface temperature of the planets. 9ntuk menyiasat hubungan antara kedudukan planet dari Matahari dan suhu permukaan planet) 6b7 1ecreases %erkurang >f the position of planet from the 2un increases, the a4erage surface temperature of planets decreases. +ika kedudukan planett dari Matahari$ maka purata suhu permukaan planet berkurang) M. 5 1istance of planets from the sun +arak planet dari Matahari '. 5 2ize of orbit of planets Sai& orbit planet To in4estigate the relationship betCeen the distance of planets from the sun

6a7

6b7

6c7

'A.

6a7 purata

6c7

'0.

6a7

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 337 -

Science Module

and the size orbit of planets. 9ntuk menyiasat hubungan antara arak planet dari Matahari dan sai& orbit planet) 6b7 6c7 Pluto >f the distance of planets from the 2un increases, the size of orbit of planets increases +ika arak planet dari Matahari bertambah$ maka sai& orbit planet bertambah) M. 5 5umber of pulle! %ilangan takal '. 5 =orce to lift load #aya untuk mengangkat beban i. ii. iii. 6b7 Feight of load %erat beban 5umber of pulle! %ilangan takal =orce needed to lift load #aya diperlukan untuk mengangkat beban

#).

6a7

To in4estigate the relationship betCeen the number of pulle!s and the force needed to lift the load. 9ntuk mengka i hubungan antara bilangan takal dan daya yang diperlukan untuk mengangkat beban3 Fhen the number of pulle! increases, the force needed to lift the load decreases. Apabila bilangan takal bertambah$ maka daya diperlukan mengangkat beban berkurang) M. 5 1iameter of gear . (aris pusat gear 5 '. 5 5umber of rotation made b! . %ilangan putaran yang dibuat oleh 5 i. ii. 1iameter of gear . (aris pusat gear 5 5umber of rotation made b! . %ilangan putaran yang dibuat oleh 5

6c7

#'.

6a7

6b7

To in4estigate the relationship betCeen the diameter of gear . and the number of rotations made b! .8 9ntuk menyiasat hubungan antara garis pusat gear 5 dan bilangan putaran yang dibuat oleh 5 1ecreases %erkurang

6c7

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 338 -

Science Module

6d7

>f the diameter of gear . increases, the number of rotation made b! . decreases. Apabila garis pusat gear 5 bertambah$ maka bilangan putaran yang dibuat oleh 5 berkurang) M. 5 Position of fulcrum from the load Kedudukan fulkrum dari beban '. 5 1ifficult! to mo4e the load Kesukaran untuk mengerakkan beban i. ii. Position of fulcrum from the load Kedudukan fulcrum dari beban 1ifficult! to remo4e the load Kesukaran untuk menggerakkan beban)

##.

6a7

6b7

To in4estigate the relationship betCeen the position of the fulcrum and the difficult! to mo4e the load. 9ntuk menyiasat hubungan antara kedudukan fulkrum dan kesukaran untuk menggerakkan beban) >f the position of the fulcrum from the load increases, the difficult! to mo4e the load increases. +ika kedudukan fulkrum dari beban bertambah$ maka kesukaran untuk menggerakkan beban bertambah) >f the position of the fulcrum from the load increases, the difficult! to mo4e the load increases. +ika kedudukan fulkrum dari beban bertambah$ maka kesukaran untuk menggerakkan beban bertambah) M. 5 '. 5 ass of bag %erat beg 5umber of book needed to lift the bag %ilangan buku yang diperlukan untuk mengangkat beg)

6c7

6d7

#(.

6a7 6b7

8ength of plank Pan ang papan To in4estigate the relationship betCeen the mass of bag and number of books needed to lift the bag. 9ntuk menyiasat hubungan di antara berat beg dan bilangan buku yang diperlukan untuk mengangkat beg) Fhen the mass of bag increases, the number of book needed to lift the bag increases Apabila berat beg bertambah$ maka bilangan buku yang diperlukan untuk mengangkat beg bertambah) M. 5 "mount of sand +umlah pasir

6c7

#*.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 339 -

Science Module

'. 5 Time for Cheel barroC to go up Masa untuk kereta sorong naik ke atas) 6a7 i. ii. 6b7 "mount of sand +umlah tanah Time for Cheel barroC to go up Masa untuk kereta sorong naik ke atas)

To in4estigate the relationship betCeen the amount of sand and the time for the Cheel barroC to go up. 9ntuk menyiasat hubungan antara umlah pasir dan masa untuk kereta sorong naik ke atas) >f the amount of sand increases, the time for Cheel barroC to go up increases. +ika umlah pasir bertambah$ maka masa untuk kereta sorong naik ke atas bertambah) M. 5 1istance of cube from the screen +arak kiub dari skrin '. 5 Height of the shadoC formed Ketinggian bayang-bayang yang terbentuk To in4estigate the relationship betCeen the distance of cube from the screen and the height of the shadoC formed. 9ntuk menyiasat hubungan antara arak kiub dari skrin dan ketinggian bayangbayang yang terbentuk3 1ecreases %erkurang i. ii. 1istance of cube from the screen +arak kiub dari skrin Height of the shadoC formed Ketinggian bayang-bayang yang terbentuk)

6c7

#;.

,a.

6b 7 6c7

6d7

>f the distance of cube from the screen decreases, the height of the shadoC formed decreases Apabila arak kiub dari skrin berkurang$ ketinggiaan bayang-bayang terbentuk berkurang) M. H Period of heating Tempoh pemanasan '. 5 8ength of the Cire Pan ang wayar To in4estigate the relationship betCeen the period of heating and the length of the Cire 9ntuk menyiasat hubungan antara tempoh pemanasan dengan pan ang wayar)

#%.

6a7

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 340 -

Science Module

6b7

i. ii.

Period of heating Tempoh pemanasan 8ength of the Cire Pan ang wayar

6c7

>f the period of heating increases, the length of the Cire increases. +ika tempoh pemanasan bertambah $maka pan ang wayar bertambah)

#@.

M. 5 The number of dr! cell %ilangan sel kering '. 5 Brightness of the bulb Kecerahan mentol To in4estigate the relationship betCeen the number of dr! cell used and the brightness of the bulb 9ntuk menyiasat hubungan di antara bilangan sel kering yang digunakan dan kecerahan mentol i. ii. The number of dr! cell %ilangan sel kering The brightness of the bulb Kecerahan mentol

6a7

6b7

6c7

"s the number of dr! cells used increases, the brightness of the bulb increases Semakin bilangan sel kering yang digunakan menaik semakin kecerahan mentol menaik >f the number of bulbs used increases, the brightness of the bulb decreases +ika bilangan sel kering bertambah$ maka kecerahan mentol berkurangan M. 5 5umber of dr! cell %ilangan sel kering '. 5 2peed of model car Kela uan kereta model To in4estigate the relationship betCeen the number of dr! cell and the speed of model car. 9ntuk menyiasat hubungan di antara bilangan sel kering dan kela uan kereta model

6d7 #A.

6a7

6b7

i. ii.

5umber of dr! cell %ilangan sel kering 2peed of model car Kela uan kereta model

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 341 -

Science Module

6c7

>f the number of dr! cell increases, the speed of model car increases +ika bilangan sel kering bertambah$ maka kela uan kereta model bertambah) M. J 8ength of pendulum 6increase7 Pan ang bandul ,menaik'. 5 5umber of complete sCings in () seconds 6decrease7 +umlah ayunan lengkap dalam 01 saat ,menurunTo in4estigate the relationship betCeen the length of the pendulum and the number of complete sCings made in () seconds 9ntuk menyiasat hubungan di antara pan ang bandul dan umlah ayunan lengkap dalam 01 saat i. ii. 8ength of pendulum Pan ang bandul 5umber of complete sCings in () seconds +umlah ayunan lengkap dalam 01 saat

#0.

6a7

6b7

().

M. 5 The room temperature Suhu bilik '. 5 Time taken for the toCel to dr! Masa diambil oleh tuala untuk kering -e!reases %erkurang To in4estigate the relationship betCeen the room temperature and the time taken for the toCel to dr! 9ntuk menyiasat hubungan di antara suhu bilik dan masa diambil oleh tuala untuk kering >f the room temperature increases, the time taken for the toCel to dr! decreases +ika suhu bilik bertambah$ maka masa diambil oleh tuala untuk kering berkurang M. 5 The surface area eDposed 'uas permukaanyang terdedah '. 5 The time of e4aporation Masa penye atan To in4estigate the relationship betCeen the surface area eDposed and the time of e4aporation 9ntuk menyiasat hubungan di antara luas permukaan yang terdeedahn dan masa penye atan

>a? 6b7

6c7

('.

6a7

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 342 -

Science Module

6b7 6c7

The surface area eDposed and time of e4aporation 'uas permukaan yang terdedah dan masa penye atan >f the surface area eDposed increases, the time of e4aporation decreases +ika luas permukaan yang terdedah bertambah$ maka masa penye atan berkurang) >f the surface area eDposed increases, the time of e4aporation decreases +ika luas permukaan yang terdedah bertambah$ maka masa penye atan berkurang) M. 5 Temperature of Cater Suhu air '. 5 Period of melting Masa untuk melebur 1ecreases Menurun i. ii. Temperature of Cater. Suhu air Period of melting Masa untuk melebur

6d7

(#.

6a7 6b7

6c7

>f the temperature of Cater increases, the period of melting decreases +ika suhu air bertambah$ maka masa untuk melebur berkurang M. 5 Time taken to heat the Cater Masa diambil untuk panaskan air '. 5 The amount of Cater in the measuring c!linder +umlah air di dalam silider penyukat To in4estigate the relationship betCeen the time taken to heat the Cater and the amount of Cater in the measuring c!linder 9ntuk menyiasat hubungan di antara masa diambil untuk panaskan air dan umlah air di dalam silinder penyukat increasing menaik i. ii. Time taken to heat the Cater Masa diambil untuk panaskan air The amount of Cater in the measuring c!linder +umlah air di dalam silinder penyukat

((.

6a7

6b7 6c7

(*.

M. 5 Time of da! Masa dalam satu hari

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 343 -

Science Module

'. 5 The position of the shadoC Kedudukan bayang-bayang 6a7 To in4estigate the relationship betCeen the time of da! and the position of the shadoC 9ntuk menyiasat hubungan di antara masa waktu siang dan kedudukan bayangbayang i. ii. Time of da! Masa dalam satu hari The position of the shadoC Kedudukan bayang-bayang

6b7

(;.

M. 5 The date in the 8unar /alendar *ari dalam Kalendar 'unar '. 5 The phase of the oon =asa-fasa %ulan To find the relationship betCeen the date in the 8unar /alendar and phase of the oon 9ntuk menyiasat hubungan di antara tarikh dalam Kalendar 'unar dan fasa-fasa %ulan >ncreases %ertambah M. 5 Time Masa '. 5 The length of the shadoC Pan ang bayang-bayang To in4estigate the relationship betCeen the period of time and the length of a shadoC 9ntuk menyiasat hubungan di antara tempoh masa dan pan ang bayang-bayang 1ecreases and increase %erkurang dan bertambah >n the morning the length of the shadoC decreases, in the afternoon the length of the shadoC increases Pada waktu pagi$ pan ang bayang-bayang menurun$ pada waktu petang pan ang bayang-bayang bertambah M. 5 1ate according to the 8unar /alendar Tarikh mengikut Kalendar 'unar '. 5 The size of the oon Sai& %ulan

6a7

6b7

(%.

6a7

6b7 6c7

(@.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 344 -

Science Module

6a7

To in4estigate the relationship betCeen the date according to the 8unar /alendar and the size of the oon 9ntuk menyiasat hubungan di antara hari mengikut Kalendar 'unar dan sai& %ulan >ncreases and decreases %ertambah dan berkurang i. ii. 1ate according to the 8unar /alendar Tarikh mengikut Kalendar 'unar 2ize of the oon Sai& %ulan

6b7 6c7

(A.

M. 5 Time Masa '. 5 The length of the shadoC Pan ang bayang-bayang 1ecreases and increases %ertambah dan berkurang i. ii. Time Masa 8ength of the shadoC Pan ang bayang-bayang

6a7 6c7

(0.

M. 5 The base area 'uas tapak '. 5 The stabilit! of the model Kestabilan model >f the base area increases, the stabilit! of the model increases. +ika luas tapak bertambah$maka kestabilan model bertambah >f the height of the building increases, the stabilit! of the building decreases +ika ketinggian bangunan bertamabah$ maka kestabilan bangunan berkurang) M. 5 The height of an object Ketinggian ob ek '. 5 Time taken for object to topple Masa untuk ob ek tumbang To in4estigate the relationship betCeen the height of an object and the time for object to topple 9ntuk menyiasat hubungan di antara ketinggian ob ek dan masa untuk ob ek tumbang) >f the height of the object increases, the time for object to topple decreases. +ika ketinggian ob ek bertambah$ maka masa untuk ob ek tumbang berkurang)

6a7 6b7

*).

6a7

6b7

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 345 -

Science Module

6c7

i. ii.

The height of an object Ketinggian ob ek Time taken for object to topple Masa untuk ob ek tumbang

6d7

Fhen the height of the object increases, the time for object to topple decreases. Apabila ketinggian ob ek bertambah$ maka masa untuk ob ek tumbang berkurang) M. 5 The number of glass rods %ilangan rod kaca '. 5 The number of blocks %ilangan bongkah >ncreasing %ertambah To in4estigate the relationship betCeen the number of glass rods used and the number of blocks needed to snap the glass rods 9ntuk menyiasat hubungan di antara bilangan rod kaca dan bilangan bongkah yang diperlukan untuk mematahkan rod kaca) The length B diameter of the glass rods Pan ang 8 diameter rod kaca >f the number of glass rods used increases, the number of blocks needed to snap the glass rods increases +ika bilangan rod kaca digunakan bertamba$ maka h bilangan blok diperlukan untuk mematahkan rod kaca bertambah) M. 5 Base area of the structure 'uas tapak struktur '. 5 The mass of the Ceight that can be supported %erat beban yang boleh ditampung To in4estigate the relationship betCeen the base area of the structure and the mass of the Ceight that can be supported 9ntuk menyiasat hubungan di antara luas tapak struktur dan berat beban yang boleh ditampung i. ii. Base area of the structure 'uas permukaan struktur The mass of load that can be supported %erat beban yang boleh ditampung

*'.

6a7 6b7

6c7 6d7

*#.

6a7

6b7

6c7

>f the base area of the structure increases, the mass of the Ceight that can be supported increases. (ika luas tapak struktur bertambah$ maka berat beban yang boleh ditampung bertambah
- 346 -

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

Science Module

6d7 @) g

*(.

M. 5 The height of c!linder Ketinggian silinder '. 5 The time taken for the c!linder to fall doCn Masa diambil untuk silinder atuh To in4estigate the relationship betCeen the height of c!linder and the time taken for the c!linder to fall doCn. 9ntuk menyiasat hubungan di antara ketinggian silinder dan masa yang diambil untuk silinder atuh) i. ii. The height of the c!linder Ketinggian silinder The time taken for the c!linder to fall doCn Masa diambil untuk silinder atuh

6a7

6b7

**.

M. 5

aterial used to Crap the needles %ahan yang digunakan untuk membalut arum '. 5 /ondition of needles after tCo months Keadaan arum selepas dua bulan T!pe of needle B length B size of the needle +enis arum 8 pan ang 8 si&e arum To in4estigate the relationship betCeen the t!pe of material used to Crap the needles and the condition of needles after tCo months. 9ntuk menyiasat hubungan di antara bahan yang digunakan untuk membalut arum dan keadaan arum selepas dua bulan) >f CaD paper is used to Crap the needles , the needles Cill not rust after # months +ika kertas minyak digunakan untuk membalut arum$ arum tidak akan berkarat selepas dua bulan) M. 5 Presence of air Kehadiran udara '. 5 Germination of seedlings B /ondition of seedlings Percambahan bi i benih 8 keadaan bi i benih i. ii. 6The7 seedlings Cill germinate. %i i benih akan bercambah) 6The7 seedlings Cill not germinate. %i i benih tidak bercambah)

6a7 6b7

6c7

*;.

6a7

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 347 -

Science Module

6b7. 6c7.

Presence of air. Kehadiran udara) 2eedlings need air to germinate. %i i benih memerlukan udara untuk bercambah)

'.

M. 5 /ondition of place B "mount of sunlight. Keadaan tempat 8 +umlah cahaya matahari '. 5 GroCth of plants B Healthiness of plants. Tumbesaran tumbuhan 8 Kesuburan pokok

. 6a7

To in4estigate the relationship betCeen 6the7 condition of place B amount of sunlight and 6the7 condition of plants. BgroCth of 6the7 plants. B healthiness of plants. 9ntuk menyiasat hubungan di antara keadaan tempat 8 umlah cahaya matahari dan keadaan pokok 8 tumbesaran pokok 8 kesuburan pokok i. ii. /ondition of place B "mount of sunlight. Keadaan tempat 8 +umlah cahaya matahari /ondition of plants B GroCth of plants B Healthiness of plants. Keadaan pokok 8 Tumbesaran pokok 8 Kesuburan pokok

6b7

#.

M. 5 T!pe of plant. +enis tumbuhan8pokok '. 5 /ondition of the plant. Keadaan tumbuhan8pokok

6a7

i ii. iii.

T!pe of plant. +enis pokok /ondition of the plant. Keadaan tumbuhan8pokok "mount of Cater B Place of in4estigation. +umlah air 8 Tempat penyiasatan

(.

M. 5 TimeB1a! Masa 8 *ari '. : The number of pupils ha4ing flu %ilangan murid yang di angkiti selsema

6a7

>ncreases %ertambah

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 348 -

Science Module

6b7 6c7

A i. ii. Time B 1a! Masa 8 *ari The number of pupils ha4ing flu %ilangan murid yang di angkiti selsema

6d7

Fhen the time increases, the number of pupils that ha4e flu also increases B The disease caused b! microorganisms can spread from one person to another. Apabila masa bertambah$bilangan murid yang di angkiti selsema uga bertambah 8 Penyakit yang disebabkan oleh microorganism boleh disebarkan daripada seseorang kepada orang lain) M. 5 .ear B time Tahun 8 masa '. 5 5umber of patients %ilangan pesakit i. ii. .ear B time Tahun 8 Masa 5umber of patients %ilangan pesakit

*.

6a7

6b7 6c7

>f the time increases, the number of patients decreases . +ika masa bertambah$ bilangan pesakit berkurang3 1ecreases %erkurang '. 5 Time B.ear Masa ) Tahun M. 5 5umber of tigers %ilangan harimau To in4estigate the relationship betCeen the !ear and the number of tiger found. 9ntuk menyiasat hubungan antara tahun dan bilangan harimau di umpai) i. ii. Time B .ear Masa 8 Tahun 5umber of tigers %ilangan harimau

;.

6a7 6b7

6c7 6d7

') Fhen the !ear increases, the number of tiger found decreases

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 349 -

Science Module

Apabila tahun menaik$ maka bilangan harimau berkurang) %. M. H The amount of Cater sprinkled on the bread +umlah air yang diren is ke atas roti '. H The number of mould spots on the bread %ilangan tompok kulat di atas roti i. ii. 6b7 The amount of Cater sprinkled on the bread +umlah air yang diren is ke atas roti The number of mould spots on the bread %ilangan tompok kulat di atas roti)

6a7

"s the amount of Cater sprinkled on the bread increases, the number of mould spots on the bread +ika umlah air yang diren is di atas roti bertambah$bilangan tompok kulat di atas roti bertambah Fhen the amount of Cater sprinkled on the bread increases, the number of mould spots on the bread increases. Apabila umlah air yang diren is di atas roti bertambah $ maka bilangan tompok kulat di atas roti bertambah M. H 5umber of oCls %ilangan burung hantu '. H 5umber of rats %ilangan tikus 5umber of oCl, number of rat. %ilangan burung hantu $ bilangan tikus) 1ecreases %erkurang >f the number of oCl increases, the number of rat decreases +ika bilangan burung hantu bertambah$ maka bilangan tikus berkurang) '(

6c7

@.

6a7 6b7 6c7 6d7

A.

M. H 5umber of marbles %ilangan guli '. H :olume of Cater /sipadu air 2ize of marble, t!pe of marble Sai& guli $ enis guli )

6a7

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 350 -

Science Module

6b7 6c7

:olume of Cater /sipadu air To in4estigate the relationship betCeen the number of marble and 4olume of Cater. 9ntuk menyiasat hubungan antara bilangan guli dan isipadu air) M. H '. H 8ength of string Pan ang tali 5umber of sCing in () seconds %ilangan ayunan dalam 01 saat 2ize of pendulum bob, t!pe of pendulum bob, t!pe of string Sai& ladung $ enis ladung $ enis tali 5umber of sCings in () seconds %ilangan ayunan dalam 01 saat3

0.

6a7

i. ii.

6b7 6c7 ').

'( sCings ;0 ayunan >f the length of string increases, the number of sCing in () seconds decreases. +ika pan ang tali bertambah$ maka bilangan ayunan dalam 01 saat berkurang) M. H :olume of Cater /sipadu air '. H ass of toCel %erat tuala 3 i. :olumes of Cater /sipadu air ii. ass of toCel %erat tuala

6a7

6b7 6c7

To in4estigate the relationship betCeen the 4olume of Cater and mass of toCel. 9ntuk menyiasat hubungan antara isipadu air dan berat tuala3 >ncreases %ertambah M. H 5umber of ;) sen coins %ilangan syiling !1 sen '. H 8ength of spring Pan ang spring i. 5umber of ;) sen coins %ilangan syiling !1 sen

''.

6a7

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 351 -

Science Module

ii. 6b7

8ength of spring Pan ang spring

To in4estigate the relationship betCeen the number of ;) sen coins and length of spring. 9ntuk menyiasat hubungan antara bilangan syiling !1 sen dan pan ang spring) '# cm >ncreases %ertambah

6c7 6d7

'#.

M. H '. H

Presence of toCel around the beaker . Kehadiran tuala yang membaluti bikar3 Temperature of Cater in beaker Suhu air di dalam bikar T!pe of beaker, size of beaker, t!pe of thermometer, place of in4estigation. +enis bikar$ sai& bikar $ enis termometer$tempat penyiasatan) Presence of toCel around beaker surface Kehadiran tuala yang membaluti bikar3 Temperature of Cater in beaker Suhu air di dalam bikar

6a7

i.

ii. iii. 6b7

>f there is a presence of toCel around the beaker , the decrease of temperature of Cater in the beaker Cill take a longer +ika bikar dibaluti dengan tuala$suhu air di dalam bikar lambat berkurang)

'(.

M. H T!pe of materials +enis bahan '. H :olume of Cater in measuring c!linder /sipadu air dalam selinder penyukat) i. ii. iii. T!pe of materials place in tra!s +enis bahan yang diletakkan di dalam bekas3 :olume of Cater in measuring c!linder /sipadu air di dalam selinder penyukat3 2ize B Thickness of material Sai& 8 Ketebalan bahan

6a7

6b7

To in4estigate the relationship betCeen the t!pe of materials placed in the tra! and the 4olume of Cater in the measuring c!linder. 9ntuk menyiasat hubungan antara enis bahan yang diletakkan dan isipadu air di dalam selinder penyukat3

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 352 -

Science Module

'*.

M. H T!pe of objects +enis ob ek '. H /onducti4it! of heat Pengaliran haba i. ii. T!pe of glass, initial temperature of hot Cater +enis gelas $ suhu awal air panas3 T!pe of objects +enis ob ek

6a7

6b7

To in4estigate the relationship betCeen the t!pe of object and the conducti4it! of heat. 9ntuk menyiasat hubungan antara enis ob ek dan pengaliran haba) Plastic spoon Glass rod metal ruler Sudu plastic rod kaca pembaris besi M. H Position of planets from the sun Kedudukan planet dari Matahari '. H Time taken to orbit the 2un Masa yang diambil untuk mengelilingi Matahari Position of the sun Kedudukan Matahari >ncreases %ertambah >f the position of planet from the 2un increases, the time taken to orbit the 2un increases. "ika kedudukan planet dari Matahari bertambah2 maka masa yang diambil untuk mengelilingi Matahari bertambah3 M. H 1istance of planets from the 2un +arak planet dari Matahari3 '. H Time taken to make one complete orbit around the 2un Masa yang diambil untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari3 To in4estigate the relationship betCeen the distance of planets from the 2un and the time taken to make one complete orbit around the 2un. 9ntuk menyiasat hubungan antara arak planet dari Matahari dan masa yang diambil untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari) >ncreases %ertambah

6c7

';.

6a7 6b7 6c7

'%.

6a7

6b7

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 353 -

Science Module

6c7

>f the distance of planets from the 2un increases, the time taken to make one complete orbit around the 2un increases. +ika arak planet dari Matahari bertambah$ maka masa yang diambil untuk membuat satu pusingan lengkap mengelilingi Matahari bertambah) BetCeen Planet , and 2. Antara Planet . dan S M. H Position of planets from the 2un Kedudukan planet dari Matahari '. H Period for one complete mo4ement of planet around the sun Tempoh satu pusingan lengkap planet mengelilingi Matahari3 To in4estigate the relationship betCeen the position of planets from the 2un and the period for one complete mo4ement of planet around the 2un. 9ntuk menyiasat hubungan antara kedudukan planet dari Matahari dan dan tempoh masa untuk satu pusingan lengkap planet mengelilingi Matahari) >f the position of planets from the 2un increases, the period for one complete mo4ement of planet around the 2un increases +ika kedudukan planet dari Matahari bertambah$ maka tempoh satu pusingan planet mengelilingi Matahari bertambah) BetCeen . and 9. #i antara 5 dan < M. H Position of planet from the 2un Kedudukan planet dari Matahari '. H "4erage surface temperature of planet Purata suhu permukaan planet To in4estigate the relationship betCeen the position of planets from the 2un and a4erage surface temperature of the planets. 9ntuk menyiasat hubungan antara kedudukan planet dari Matahari dan suhu permukaan planet)

6d7 '@.

6a7

6b7

6c7

'A.

6a7 purata 6b7

1ecreases %erkurang >f the position of planet from the 2un increases, the a4erage surface temperature of planets decreases. +ika kedudukan planett dari Matahari$ maka purata suhu permukaan planet berkurang) M. 5 1istance of planets from the sun +arak planet dari Matahari '. 5 2ize of orbit of planets Sai& orbit planet

6c7

'0.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 354 -

Science Module

6a7

To in4estigate the relationship betCeen the distance of planets from the sun and the size orbit of planets. 9ntuk menyiasat hubungan antara arak planet dari Matahari dan sai& orbit planet) Pluto >f the distance of planets from the 2un increases, the size of orbit of planets increases +ika arak planet dari Matahari bertambah$ maka sai& orbit planet bertambah) M. 5 5umber of pulle! %ilangan takal '. 5 =orce to lift load #aya untuk mengangkat beban i. ii. iii. Feight of load %erat beban 5umber of pulle! %ilangan takal =orce needed to lift load #aya diperlukan untuk mengangkat beban

6b7 6c7

#).

6a7

6b7

To in4estigate the relationship betCeen the number of pulle!s and the force needed to lift the load. 9ntuk mengka i hubungan antara bilangan takal dan daya yang diperlukan untuk mengangkat beban3 Fhen the number of pulle! increases, the force needed to lift the load decreases. Apabila bilangan takal bertambah$ maka daya diperlukan mengangkat beban berkurang) M. 5 1iameter of gear . (aris pusat gear 5 '. 5 5umber of rotation made b! . %ilangan putaran yang dibuat oleh 5 i. ii. 1iameter of gear . (aris pusat gear 5 5umber of rotation made b! . %ilangan putaran yang dibuat oleh 5

6c7

#'.

6a7

6b7

To in4estigate the relationship betCeen the diameter of gear . and the number of rotations made b! .8 9ntuk menyiasat hubungan antara garis pusat gear 5 dan bilangan putaran yang dibuat oleh 5

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 355 -

Science Module

6c7 6d7

1ecreases %erkurang >f the diameter of gear . increases, the number of rotation made b! . decreases. Apabila garis pusat gear 5 bertambah$ maka bilangan putaran yang dibuat oleh 5 berkurang) M. 5 Position of fulcrum from the load Kedudukan fulkrum dari beban '. 5 1ifficult! to mo4e the load Kesukaran untuk mengerakkan beban i. ii. Position of fulcrum from the load Kedudukan fulcrum dari beban 1ifficult! to remo4e the load Kesukaran untuk menggerakkan beban)

##.

6a7

6b7

To in4estigate the relationship betCeen the position of the fulcrum and the difficult! to mo4e the load. 9ntuk menyiasat hubungan antara kedudukan fulkrum dan kesukaran untuk menggerakkan beban) >f the position of the fulcrum from the load increases, the difficult! to mo4e the load increases. +ika kedudukan fulkrum dari beban bertambah$ maka kesukaran untuk menggerakkan beban bertambah) >f the position of the fulcrum from the load increases, the difficult! to mo4e the load increases. +ika kedudukan fulkrum dari beban bertambah$ maka kesukaran untuk menggerakkan beban bertambah) M. 5 '. 5 ass of bag %erat beg 5umber of book needed to lift the bag %ilangan buku yang diperlukan untuk mengangkat beg)

6c7

6d7

#(.

6a7 6b7

8ength of plank Pan ang papan To in4estigate the relationship betCeen the mass of bag and number of books needed to lift the bag. 9ntuk menyiasat hubungan di antara berat beg dan bilangan buku yang diperlukan untuk mengangkat beg) Fhen the mass of bag increases, the number of book needed to lift the bag increases Apabila berat beg bertambah$ maka bilangan buku yang diperlukan untuk mengangkat beg bertambah)

6c7

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 356 -

Science Module

#*.

M. 5 "mount of sand +umlah pasir '. 5 Time for Cheel barroC to go up Masa untuk kereta sorong naik ke atas)

6a7

i. ii.

"mount of sand +umlah tanah Time for Cheel barroC to go up Masa untuk kereta sorong naik ke atas)

6b7

To in4estigate the relationship betCeen the amount of sand and the time for the Cheel barroC to go up. 9ntuk menyiasat hubungan antara umlah pasir dan masa untuk kereta sorong naik ke atas) >f the amount of sand increases, the time for Cheel barroC to go up increases. +ika umlah pasir bertambah$ maka masa untuk kereta sorong naik ke atas bertambah) M. 5 1istance of cube from the screen +arak kiub dari skrin '. 5 Height of the shadoC formed Ketinggian bayang-bayang yang terbentuk To in4estigate the relationship betCeen the distance of cube from the screen and the height of the shadoC formed. 9ntuk menyiasat hubungan antara arak kiub dari skrin dan ketinggian bayangbayang yang terbentuk3 1ecreases %erkurang i. ii. 1istance of cube from the screen +arak kiub dari skrin Height of the shadoC formed Ketinggian bayang-bayang yang terbentuk)

6c7

#;.

,a.

6b 7 6c7

6d7

>f the distance of cube from the screen decreases, the height of the shadoC formed decreases Apabila arak kiub dari skrin berkurang$ ketinggiaan bayang-bayang terbentuk berkurang) M. H Period of heating Tempoh pemanasan '. 5 8ength of the Cire Pan ang wayar

#%.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 357 -

Science Module

6a7

To in4estigate the relationship betCeen the period of heating and the length of the Cire 9ntuk menyiasat hubungan antara tempoh pemanasan dengan pan ang wayar) i. ii. Period of heating Tempoh pemanasan 8ength of the Cire Pan ang wayar

6b7

6c7

>f the period of heating increases, the length of the Cire increases. +ika tempoh pemanasan bertambah $maka pan ang wayar bertambah)

#@.

M. 5 The number of dr! cell %ilangan sel kering '. 5 Brightness of the bulb Kecerahan mentol To in4estigate the relationship betCeen the number of dr! cell used and the brightness of the bulb 9ntuk menyiasat hubungan di antara bilangan sel kering yang digunakan dan kecerahan mentol i. ii. The number of dr! cell %ilangan sel kering The brightness of the bulb Kecerahan mentol

6a7

6b7

6c7

"s the number of dr! cells used increases, the brightness of the bulb increases Semakin bilangan sel kering yang digunakan menaik semakin kecerahan mentol menaik >f the number of bulbs used increases, the brightness of the bulb decreases +ika bilangan sel kering bertambah$ maka kecerahan mentol berkurangan M. 5 5umber of dr! cell %ilangan sel kering '. 5 2peed of model car Kela uan kereta model To in4estigate the relationship betCeen the number of dr! cell and the speed of model car. 9ntuk menyiasat hubungan di antara bilangan sel kering dan kela uan kereta model

6d7 #A.

6a7

6b7

i.

5umber of dr! cell %ilangan sel kering

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 358 -

Science Module

ii. 6c7

2peed of model car Kela uan kereta model

>f the number of dr! cell increases, the speed of model car increases +ika bilangan sel kering bertambah$ maka kela uan kereta model bertambah) M. J 8ength of pendulum 6increase7 Pan ang bandul ,menaik'. 5 5umber of complete sCings in () seconds 6decrease7 +umlah ayunan lengkap dalam 01 saat ,menurunTo in4estigate the relationship betCeen the length of the pendulum and the number of complete sCings made in () seconds 9ntuk menyiasat hubungan di antara pan ang bandul dan umlah ayunan lengkap dalam 01 saat i. ii. 8ength of pendulum Pan ang bandul 5umber of complete sCings in () seconds +umlah ayunan lengkap dalam 01 saat

#0.

6a7

6b7

().

M. 5 The room temperature Suhu bilik '. 5 Time taken for the toCel to dr! Masa diambil oleh tuala untuk kering -e!reases %erkurang To in4estigate the relationship betCeen the room temperature and the time taken for the toCel to dr! 9ntuk menyiasat hubungan di antara suhu bilik dan masa diambil oleh tuala untuk kering >f the room temperature increases, the time taken for the toCel to dr! decreases +ika suhu bilik bertambah$ maka masa diambil oleh tuala untuk kering berkurang M. 5 The surface area eDposed 'uas permukaanyang terdedah '. 5 The time of e4aporation Masa penye atan To in4estigate the relationship betCeen the surface area eDposed and the time of e4aporation

>a? 6b7

6c7

('.

6a7

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 359 -

Science Module

9ntuk menyiasat hubungan di antara luas permukaan yang terdeedahn dan masa penye atan 6b7 6c7 The surface area eDposed and time of e4aporation 'uas permukaan yang terdedah dan masa penye atan >f the surface area eDposed increases, the time of e4aporation decreases +ika luas permukaan yang terdedah bertambah$ maka masa penye atan berkurang) >f the surface area eDposed increases, the time of e4aporation decreases +ika luas permukaan yang terdedah bertambah$ maka masa penye atan berkurang) M. 5 Temperature of Cater Suhu air '. 5 Period of melting Masa untuk melebur 1ecreases Menurun i. ii. 6c7 Temperature of Cater. Suhu air Period of melting Masa untuk melebur

6d7

(#.

6a7 6b7

>f the temperature of Cater increases, the period of melting decreases +ika suhu air bertambah$ maka masa untuk melebur berkurang M. 5 Time taken to heat the Cater Masa diambil untuk panaskan air '. 5 The amount of Cater in the measuring c!linder +umlah air di dalam silider penyukat To in4estigate the relationship betCeen the time taken to heat the Cater and the amount of Cater in the measuring c!linder 9ntuk menyiasat hubungan di antara masa diambil untuk panaskan air dan umlah air di dalam silinder penyukat increasing menaik i. ii. Time taken to heat the Cater Masa diambil untuk panaskan air The amount of Cater in the measuring c!linder +umlah air di dalam silinder penyukat

((.

6a7

6b7 6c7

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 360 -

Science Module

(*.

M. 5 Time of da! Masa dalam satu hari '. 5 The position of the shadoC Kedudukan bayang-bayang To in4estigate the relationship betCeen the time of da! and the position of the shadoC 9ntuk menyiasat hubungan di antara masa waktu siang dan kedudukan bayangbayang i. ii. Time of da! Masa dalam satu hari The position of the shadoC Kedudukan bayang-bayang

6a7

6b7

(;.

M. 5 The date in the 8unar /alendar *ari dalam Kalendar 'unar '. 5 The phase of the oon =asa-fasa %ulan To find the relationship betCeen the date in the 8unar /alendar and phase of the oon 9ntuk menyiasat hubungan di antara tarikh dalam Kalendar 'unar dan fasa-fasa %ulan >ncreases %ertambah M. 5 Time Masa '. 5 The length of the shadoC Pan ang bayang-bayang To in4estigate the relationship betCeen the period of time and the length of a shadoC 9ntuk menyiasat hubungan di antara tempoh masa dan pan ang bayang-bayang 1ecreases and increase %erkurang dan bertambah >n the morning the length of the shadoC decreases, in the afternoon the length of the shadoC increases Pada waktu pagi$ pan ang bayang-bayang menurun$ pada waktu petang pan ang bayang-bayang bertambah M. 5 1ate according to the 8unar /alendar Tarikh mengikut Kalendar 'unar '. 5 The size of the oon

6a7

6b7

(%.

6a7

6b7 6c7

(@.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 361 -

Science Module

Sai& %ulan 6a7 To in4estigate the relationship betCeen the date according to the 8unar /alendar and the size of the oon 9ntuk menyiasat hubungan di antara hari mengikut Kalendar 'unar dan sai& %ulan >ncreases and decreases %ertambah dan berkurang i. ii. 1ate according to the 8unar /alendar Tarikh mengikut Kalendar 'unar 2ize of the oon Sai& %ulan

6b7 6c7

(A.

M. 5 Time Masa '. 5 The length of the shadoC Pan ang bayang-bayang 1ecreases and increases %ertambah dan berkurang i. ii. Time Masa 8ength of the shadoC Pan ang bayang-bayang

6a7 6c7

(0.

M. 5 The base area 'uas tapak '. 5 The stabilit! of the model Kestabilan model >f the base area increases, the stabilit! of the model increases. +ika luas tapak bertambah$maka kestabilan model bertambah >f the height of the building increases, the stabilit! of the building decreases +ika ketinggian bangunan bertamabah$ maka kestabilan bangunan berkurang) M. 5 The height of an object Ketinggian ob ek '. 5 Time taken for object to topple Masa untuk ob ek tumbang To in4estigate the relationship betCeen the height of an object and the time for object to topple 9ntuk menyiasat hubungan di antara ketinggian ob ek dan masa untuk ob ek tumbang)

6a7 6b7

*).

6a7

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 362 -

Science Module

6b7 6c7

>f the height of the object increases, the time for object to topple decreases. +ika ketinggian ob ek bertambah$ maka masa untuk ob ek tumbang berkurang) i. ii. The height of an object Ketinggian ob ek Time taken for object to topple Masa untuk ob ek tumbang

6d7

Fhen the height of the object increases, the time for object to topple decreases. Apabila ketinggian ob ek bertambah$ maka masa untuk ob ek tumbang berkurang) M. 5 The number of glass rods %ilangan rod kaca '. 5 The number of blocks %ilangan bongkah >ncreasing %ertambah To in4estigate the relationship betCeen the number of glass rods used and the number of blocks needed to snap the glass rods 9ntuk menyiasat hubungan di antara bilangan rod kaca dan bilangan bongkah yang diperlukan untuk mematahkan rod kaca) The length B diameter of the glass rods Pan ang 8 diameter rod kaca >f the number of glass rods used increases, the number of blocks needed to snap the glass rods increases +ika bilangan rod kaca digunakan bertamba$ maka h bilangan blok diperlukan untuk mematahkan rod kaca bertambah) M. 5 Base area of the structure 'uas tapak struktur '. 5 The mass of the Ceight that can be supported %erat beban yang boleh ditampung To in4estigate the relationship betCeen the base area of the structure and the mass of the Ceight that can be supported 9ntuk menyiasat hubungan di antara luas tapak struktur dan berat beban yang boleh ditampung i. ii. Base area of the structure 'uas permukaan struktur The mass of load that can be supported %erat beban yang boleh ditampung

*'.

6a7 6b7

6c7 6d7

*#.

6a7

6b7

6c7

>f the base area of the structure increases, the mass of the Ceight that can be supported increases.
- 363 -

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

Science Module

(ika luas tapak struktur bertambah$ maka berat beban yang boleh ditampung bertambah 6d7 @) g

*(.

M. 5 The height of c!linder Ketinggian silinder '. 5 The time taken for the c!linder to fall doCn Masa diambil untuk silinder atuh To in4estigate the relationship betCeen the height of c!linder and the time taken for the c!linder to fall doCn. 9ntuk menyiasat hubungan di antara ketinggian silinder dan masa yang diambil untuk silinder atuh) i. ii. The height of the c!linder Ketinggian silinder The time taken for the c!linder to fall doCn Masa diambil untuk silinder atuh

6a7

6b7

**.

M. 5

aterial used to Crap the needles %ahan yang digunakan untuk membalut arum '. 5 /ondition of needles after tCo months Keadaan arum selepas dua bulan T!pe of needle B length B size of the needle +enis arum 8 pan ang 8 si&e arum To in4estigate the relationship betCeen the t!pe of material used to Crap the needles and the condition of needles after tCo months. 9ntuk menyiasat hubungan di antara bahan yang digunakan untuk membalut arum dan keadaan arum selepas dua bulan) >f CaD paper is used to Crap the needles , the needles Cill not rust after # months +ika kertas minyak digunakan untuk membalut arum$ arum tidak akan berkarat selepas dua bulan) M. 5 Presence of air Kehadiran udara '. 5 Germination of seedlings B /ondition of seedlings Percambahan bi i benih 8 keadaan bi i benih i. ii. 6The7 seedlings Cill germinate. %i i benih akan bercambah) 6The7 seedlings Cill not germinate.

6a7 6b7

6c7

*;.

6a7

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 364 -

Science Module

%i i benih tidak bercambah) 6b7. 6c7. Presence of air. Kehadiran udara) 2eedlings need air to germinate. %i i benih memerlukan udara untuk bercambah)

Questions 1 &
MA'K0

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 365 -

2#

Science Module

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 366 -

Science Module

'E*E'E31E0
"lias "bdullah 6#));-#))@7, Eks ress %P0', 2asbadi 2dn. BhdH Petaling -a!a. =aujan H. "hmad 6#))@7, 3eBus 0ains, 2asbadi 2dn. BhdH Petaling -a!a. =aujan H. "hmad 6#))A7, 2ome:ork )ear $, 2asbadi 2dn. BhdH Petaling -a!a. =aujan H. "hmad 6#))A7, 2ome:ork )ear @, 2asbadi 2dn. BhdH Petaling -a!a. =aujan H. "hmad 6#))A7, 2ome:ork )ear 6, 2asbadi 2dn. BhdH Petaling -a!a. Toh Kim Kau 6#))A7, 0u!!ess, 3Dford =ajarH Kuala 8umpur. .eong Pak =oo 6#))A7, *o!us %P0' 0!ien!e, ega 2etia &mas 2BH Petaling -a!a.

/deal 0!ien!e )ear @, 8ongman 2dn. BhdH Kuala 8umpur, #))A. Pra!ti!e %P0' 0!ien!e, Permas PublicationH -ohor Bahru, #))A. Kon A Gem ur %P0', 2asbadi 2dn. BhdH Kuala 8umpur, #))%. Modul /nter=ensi, #))A.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 367 -

Science Module

Modul ,aja >,aji" (a:a"?, -abatan Pelajaran Perak, #))A. Kluster AL 1-, 2asbadi 2dn. BhdH Kuala 8umpur, #))A.

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 368 -

Science Module

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 369 -

Science Module

Modul Sinar Daerah Perak Tengah

- 370 -