Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 Minggu 1 2-4 Jan 2013 Bidang/Unit/Tajuk Pembelaja an "# Reka Bentuk dan

Tekn$l$gi "#" Ke!elamatan dan % gani!a!i Bengkel a) Peraturan keselamatan b) Organisasi bengkel "# Reka Bentuk dan Tekn$l$gi "#& K eati'iti dan Reka Ci(ta b) &ajian reka bentuk an ke'ungsian pr! uk iv( Membuka an memasang kit m! el c) Penyelesaian Masalah i( Pencetusan an penjanaan i ea kreati' melalui pr!jek eksperimental ii( menterjemah i ea kepa a bentuk 3) iii( Membina an mempersembahkan pr!jek eksperimental iv( Membina an mempersembahkan pr!jek e) Pen !kumentasian Ha!il Pembelaja an 2-" # Jan $ 1# %eb 2013 Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti Mempraktikkan cara menyimpan alatan an bahan engan selamat Menye iakan struktur !rganisasi tempat kerja Mengenal pasti alatan tangan Membuka an mengenal pasti k!mp!nen Menyatakan 'ungsi k!mp!nen Memasang kit m! el semula Menerangkan ke'ungsian sistem pergerakan kit m! el Membuka an memasang kit m! el untuk menerangkan ke'ungsian pr! uk yang lebih mencabar( Mengkaji reka bentuk kit m! el Mengenal pasti masalah Menjana i ea kreati' bagi menyelesaikan masalah Membuat catatan an lakaran Memilih lakaran akhir pr!jek eksperimental Merancang pembinaan pr!jek Membina pr!jek eksperimental Membuat persembahan hasil binaan secara lisan Menyatakan keperluan pen !kumentasian alam buku i ea Mengumpul an merek! maklumat Membuat buku i ea Menentukan pr!jek berpan ukan ka kerja( Membaca lukisan pr!jek( Mengenal pasti alatan tangan Menentukan jenis bahan an kuantiti Mengukur- menan a an mem!t!ng bahan pr!jek Memasang k!mp!nen pr!jek Membuat kemasan

* - 13 2+ %eb $ + ,pril 2013

"# Reka Bentuk dan Tekn$l$gi "#) Reka bentuk dan Peng*a!ilan P $jek b) Mereka bentuk an menghasilkan pr!jek beraasaskan l!gam an bahan kitar semula

.atatan/ 23 $ 31 Mac 2013 - .012 P3455,6 1 14 - 1# " ,pr $ 3 Mei 2013 "# Reka Bentuk dan Tekn$l$gi "#+ Elekt ik dan Elekt $nik b) Penghasilan pr!jek elektr!nik Mengenalpasti nama- 'ungsi- an simb!l k!mp!nen elektr!nik Membaca an memahami litar skematik Membuat penyambungan litar Membaca an menterjemah litar pr!jek Memilih alatan- bahan an k!mp!nen Mengukur- mem!t!ng an menjalur 7ayar Memasang k!mp!nen mengikut litar pr!jek Menguji litar pr!jek an membuat pembaikan

", - . "/ Mei &/") "2 ") . "3 Mei &/") 20 20 $ 24 Mei 2013 &5 Mei . 2 1un &/") &"

U0ANGKA1I U1IAN

U1IAN 4%RMATI4 KEMAHIRAN HIDUP / U1IAN DA0AMAN 5EK%0AH "# Reka Bentuk dan Tekn$l$gi "#5 Baik (uli* dan Pen6elengga aan b) Penyenggaraan bahagian bangunan CUTI PERTENGAHAN TAHUN MEMBUAT PEMBETU0AN U1IAN 4%RMATI4 KEMAHIRAN HIDUP Mengenal pasti bahagian bangunan yang perlu isenggara( Memilih bahan pembersih( Membersihkan an meminyak bahagian bergerak pa a pintu an tingkap(

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 "/ . "+ 1un &/")

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5

Minggu 22 - 23 1# $ 2" Jun 2013

Bidang/Unit/Tajuk Pembelaja an "# Reka Bentuk dan Tekn$l$gi "#- 1a*itan a) Membaiki pakaian

Ha!il Pembelaja an Mengenal pasti alatan an bahan Jahitan Menyatakan kegunaan alatan jahitan Menyatakan kegunaan jahitan asas Mengenal pasti mata jahitan asas Menyatakan kegunaan kancing Mengenal pasti jenis kancing Mengenal pasti mata jahitan untuk menjahit kancing Menjahit butang- cangkuk an palang yang tertanggal pa a pakaian Menyatakan maksu kelim Mengenal pasti bahagian pakaian yang meretas pa a kelim Memilih mata jahitan untuk membaiki kelim yang meretas Menjahit kelim yang meretas pa a pakaian Menyatakan maksu kelepet Mengenal pasti bahagian kelepet yang meretas pa a pakaian Memilih mata jahitan untuk membaiki kelepet yang meretas pa a pakaian Menjahit kelepet yang meretas pa a pakaian Mengenal an melabel bahagian luar ikan Menyenarai spesies ikan hiasan tr!pika Menyatakan sebab an tujuan memelihara ikan hiasan( Menyenaraikan beberapa ciri istime7a pa a ikan hiasan Memilih ikan hiasan untuk ipelihara Mengenal an memilih tumbuhan akuatik atau tiruan Menanam tumbuhan akuatik alam akuarium Memilih akuarium8bekas an akses!ri Menye ia an menghias akauarium Memasukkan ikan hiasan ke alam akuarium8bekas Mengenal an memilih jenis makanan ikan hiasan Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai mengikut spesis ikan Menyatakan kekerapan an memberi makanan ikan hiasan Mengenal pasti kan ungan mutu air Melakukan kerja pembersihan bekas- menukar air an mencuci penapis Mengenal pasti simpt!n penyakit biasa pa a ikan hiasan Mencegah an mera7at penyakit ikan hiasan Menjaga tumbuhan akuatik alam akuarium Memberi bekalan karb!n i!ksi a kepa a tumbuhan akuatik alam akuarium

24 - 31 1 Jul - 30 ,ug 2013

"# Reka Bentuk dan Tekn$l$gi "#, Ikan Hia!an a) Pengenalan b) Penye iaan bekas c) Pengurusan

.atatan/ # $ 1" ,ug 2013 $ .012 P3455,6 2 32 - 33 2 $ 13 9ep 2013 &# Pe niagaan dan Keu!a*a7anan &#& Me an8ang Dan men6ediakan jualan a) Membuat rancangan jualan b) Menye iakan barang jualan Mengenal pasti cara menghasilkan barang yang akan ijual Menentukan barang jualan Merancang cara menjual Membuat rancangan jualan Menye iakan ja ual kerja Menghasilkan barang yang hen ak ijual Mengubah suai barang yang hen ak ijual Mengenal pasti maklumat yang perlu a a pa a p!ster Mengenal pasti ciri p!ster yang baik Menghasilkan p!ster untuk mempr!m!si barang

34 - 3+ 1: $ 2# 9ep 2013 3: - 3# 30 9ep $ 11 Okt

&# Pe niagaan dan Keu!a*a7anan &#) Mem( $m$!i 1ualan a) Pr!m!si melalui p!ster &# Pe niagaan dan Keu!a*a7anan &#+ Mengu u! 1ualan b) Men apatkan pesanan

Menyenaraikan cara untuk men apatkan pesanan

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 2013 Memilih cara yang sesuai untuk men apatkan pesanan Men apatkan pesanan

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5

Minggu ), "+ . ", %kt &/") )2 &" . &5 %kt &/") 40 - 41 2" Okt $ " 4!v 2013

Bidang/Unit/Tajuk Pembelaja an U0ANGKA1I PK5R

Ha!il Pembelaja an

PENI0AIAN KENDA0IAN 5EK%0AH RENDAH 9PK5R: &# Pe niagaan dan Keu!a*a7anan &#- Mengu u! Pe belanjaan Di i a) Merek! pen apatan an perbelanjaan b) Merancang perbelanjaan

Mengenal pasti sumber pen apatan Menye iakan rek! pen apatan an perbelanjaan Menentukan cara berbelanja Membuat bujet iri Menentukan cara menabung

+& "" . "5 N$' &/") "- N$' . " 1an &/"+

MEMBUAT PEMBETU0AN U1IAN PK5R

CUTI AKHIR TAHUN &/")