Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN 5/2013 (SEKOLAH KEBANGSAAN) SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT PANTAI

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5

Minggu 1 2-4 Jan 2013

Bidang/Unit/Tajuk Pembelaja an #$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$# Ke!elamatan dan & gani!a!i Bengkel a) Peraturan keselamatan

Ha!il Pembelaja an i) A a! # Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti Mempraktikkan cara menyimpan alatan an bahan engan selamat Menye iakan struktur !rganisasi tempat kerja i) ii) Mengenal pasti alatan tangan Membuka an mengenal pasti k!mp!nen Menyatakan +ungsi k!mp!nen Memasang kit m! el semula ii) iii)

Cadangan Akti"iti Pembelaja an Mengingat kembali peraturan keselamatan bengkel Mengemas bengkel Membahagi kumpulan an menye ia struktur !rganisasi bengkel

b) Organisasi bengkel

A a! #

"atatan# 2$1$12 %&abu) ' (ari pertama sek!lah

2 ) ' 11 Jan 2013

#$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$' K eati"iti dan Reka Ci(ta b) *ajian reka bentuk an ke+ungsian pr! uk iv, Membuka an memasang kit m! el

A a! #

Merujuk buku teks m$s 1 ' Mengenal pasti alatan tangan kit m! el. gan in plastik/ kunci allen/ sepana hujung terbuka an set pemutar skru kecil, iii) Membuka an memburaikan k!mp!nen kit m! el kereta iv) Mengenal pasti k!mp!nen an +ungsi k!mp!nen m! el kereta, v) Menja0ab s!alan alam lembaran kerja 1 %m$s 11 2P3) vi) Membuat pemasangan kit m! el kereta semula, i) ii) iii) Merujuk buku teks m$s ) 54 Memasang kit m! el kereta kabel Mengenal pasti sistem pergerakan kit m! el iv) Menguji kit m! el kereta kabel v) Membuka semula kit m! el, vi) Menja0ab s!alan alam lembaran kerja 2 %m$s 20 2P3) 2erbincang an memilih jenis m! el yang hen ak ibina, ii) Membina kit m! el iii) Mengenal pasti sistem pergerakan kit m! el yang telah ibina, iv) Menguji kit m! el yang ibina v) Membuat penerangan kit m! el yang ibina "atatan# 24$1$12 %*hamis) ' "uti Mauli ur &asul i)

3 14 ' 14 Jan 2013

#$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$' K eati"iti dan Reka Ci(ta b) *ajian reka bentuk an ke+ungsian pr! uk iv, Membuka an memasang kit m! el

A a! ' Menerangkan ke+ungsian sistem pergerakan kit m! el

4 21 ' 26 Jan 2013

#$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$' K eati"iti dan Reka Ci(ta b) *ajian reka bentuk an ke+ungsian pr! uk iv, Membuka an memasang kit m! el

A a! ) Membuka an memasang kit m! el untuk menerangkan ke+ungsian pr! uk yang lebih mencabar, Mengkaji reka bentuk kit m! el

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5

Minggu 6 24 Jan ' 1 7eb 2013

Bidang/Unit/Tajuk Pembelaja an #$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$' K eati"iti dan Reka Ci(ta c) Penyelesaian Masalah i, Pencetusan an penjanaan i ea kreati+ melalui pr!jek eksperimental

Ha!il Pembelaja an A a! # i) ii) iii) iv) v) vi)

Cadangan Akti"iti Pembelaja an Merujuk buku teks m$s 1 ' 11 Mengenal pasti masalah meja melen ut Merancang penyelesaian masalah Membuat lakaran a0al %m$s 21 2P3) Membuat persembahan ber asarkan hasil Memberi pen apat an pan angan hasil

Mengenal pasti masalah Menjana i ea kreati+ bagi menyelesaikan masalah Membuat catatan an lakaran

"atatan# 1$2$12 %Jumaat) ' (ari 0ilayah 4'4 7eb 2013 #$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$' K eati"iti dan Reka Ci(ta c) Penyelesaian Masalah ii, menterjemah i ea kepa a bentuk 38 iii, Membina an mempersembahkan pr!jek eksperimental ) 11 ' 16 7eb 2013 #$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$' K eati"iti dan Reka Ci(ta c) Penyelesaian Masalah iv, Membina an mempersembahkan pr!jek vii) Menghasilkan lakaran akhir viii) Merancang pembinaan pr!jek eksperimental i9) Membina pr!jek eksperimental

A a! # A a! #

Memilih lakaran akhir pr!jek eksperimental Merancang pembinaan pr!jek Membina pr!jek eksperimental

A a! #

Membuat persembahan hasil binaan secara lisan

9) Mempersembahkan pr!jek 9i) Menguji pr!jek merujuk b!rang penilaian %m$s 23 2P3) "atatan# 10 - 11$2$12 ' :ahun 2aru "ina

4 14 - 22 7eb 2013

#$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$' K eati"iti dan Reka Ci(ta e) Pen !kumentasian

A a! # Menyatakan keperluan pen !kumentasian alam buku i ea Mengumpul an merek! maklumat Membuat buku i ea

i) ii) iii) iv) v)

Menerangkan kan ungan buku i ea Membuat buku i ea Mengumpul an merek! maklumat pr!jek Mempersembahkan buku pr!jek Menja0ab s!alan alam lembaran kerja 3 %m$s 22 2P3)

1 26 7eb '1 Mac 2013

#$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$) Reka bentuk dan Peng*a!ilan P %jek b) Mereka bentuk an menghasilkan pr!jek beraasaskan l!gam an bahan kitar semula

A a! # Menentukan pr!jek berpan ukan ka kerja, Membaca lukisan pr!jek, Mengenal pasti alatan tangan

i) ii) iii)

Meneliti ka kerja pr!jek :empat Mem! Mengenal pasti alatan tangan. gunting l!gam/ gan in getah/ penggarit/ kikir rata an kikir parut, Menja0ab s!alan alam lembaran kerja 1 %m$s 44 2P3)

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5

Minggu 10 4'4 Mac 2013

Bidang/Unit/Tajuk Pembelaja an #$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$) Reka bentuk dan Peng*a!ilan P %jek b) Mereka bentuk an menghasilkan pr!jek beraasaskan l!gam an bahan kitar semula #$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$) Reka bentuk dan Peng*a!ilan P %jek b) Mereka bentuk an menghasilkan pr!jek beraasaskan l!gam an bahan kitar semula #$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$) Reka bentuk dan Peng*a!ilan P %jek b) Mereka bentuk an menghasilkan pr!jek berasaskan l!gam an bahan kitar semula

Ha!il Pembelaja an iii) A a! # Menentukan jenis bahan an kuantiti Mengukur/ menan a an mem!t!ng bahan pr!jek

Cadangan Akti"iti Pembelaja an Mengukur an menan a k!mp!nen pr!jek tempat mem! iv) Mem!t!ng pr!jek k!mp!nen pr!jek tempat mem!

11 11 ' 16 Mac 2013 12 14 ' 22 Mac 2013 ') + )# Ma, '-#) 13 1'6 ;pr 2013

iii) A a! # Mengukur/ menan a an mem!t!ng bahan pr!jek

Mengukur an menan a k!mp!nen pr!jek tempat mem! iv) Mem!t!ng pr!jek k!mp!nen pr!jek tempat mem! iv) Memasang k!mp!nen pr!jek tempat mem!

A a! # Memasang k!mp!nen pr!jek

CUTI PENGGA. # #$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$) Reka bentuk dan Peng*a!ilan P %jek b) Mereka bentuk an menghasilkan pr!jek berasaskan l!gam an bahan kitar semula #$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$/ Elekt ik dan Elekt %nik b) Penghasilan pr!jek elektr!nik v) A a! # Membuat kemasan Membuat kemasan pr!jek tempat mem!

14 4 ' 12 ;pr 2013

i) A a! # Mengenalpasti nama/ +ungsi/ an simb!l k!mp!nen elektr!nik ii)

Mengenal pasti k!mp!nen elektr!nik. 8i! pemancar cahaya %<=8)/ perintang tetap/ perintang b!leh laras/ bu>>er, Menja0ab s!alan alam lembaran kerja 1 %m$s 6) 2P3) an lembaran kerja 3 %m$s -0 2P3)

16 16 ' 11 ;pr 2013

#$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$/ Elekt ik dan Elekt %nik b) ,Penghasilan pr!jek elektr!nik

iii) A a! # Membaca an memahami litar elektr!nik Membuat penyambungan litar A a! ' Menguji litar pr!jek an membuat pembaikan

Membaca an memahami lukisan skematik an lukisan bergambar iv) Membuat penyambungan litar elektr!nik berpan ukan langkah kerja v) Membuat pengujian litar vi) Menja0ab s!alan alam lembaran kerja 2 %m$s 64 2P3) an lembaran kerja 4 %m$s -1 2P3

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5

Minggu 122 ' 2;pr 2013

Bidang/Unit/Tajuk Pembelaja an #$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$/ Elekt ik dan Elekt %nik b) ,Penghasilan pr!jek elektr!nik

Ha!il Pembelaja an A a! ' i) Membaca an menterjemah litar pr!jek Memilih alatan/ bahan an k!mp!nen Mengukur/ mem!t!ng an menjalur 0ayar Memasang k!mp!nen mengikut litar pr!jek ii)

Cadangan Akti"iti Pembelaja an Membaca an memahami langkah kerja Membuat aktiviti mengikut keupayaan sen iri

1) 21 ;pr ' 3 Mei 2013

#$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$/ Elekt ik dan Elekt %nik b) ,Penghasilan pr!jek elektr!nik

A a! ' Menguji litar pr!jek an membuat pembaikan

iii) iv) v) vi)

Menguji pr!jek yang telah siap Membuat kemasan pr!jek Membuat pengujian bahan pengalir an penebat Membentangkan hasil kumpulan engan membuat ja ual %m$s 4- 2:)

"atatan# 1$6$13 %rabu) ' (ari Pekerja #0 1 + #Mei '-#) #4 #) + #5 Mei '-#) 20 20 ' 24 Mei 2013 #$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$5 Baik (uli* dan Pen7elengga aan b) Penyenggaraan bahagian bangunan

U.ANG KA2I U2IAN 3&RMATI3

U2IAN 3&RMATI3 KEMAHIRAN HIDUP / U2IAN DA.AMAN 6EK&.AH

A a! # Mengenal pasti bahagian bangunan yang perlu isenggara, Memilih bahan pembersih, Membersihkan an meminyak bahagian bergerak pa a pintu an tingkap,

i) Merujuk buku teks m$s 44 ii) Membuat penyenggaraan siling an selak iii) Menja0ab s!alan alam lembaran kerja 1 %m$s -) 2P3) "atatan# 24$6$2013 %Jumaat) ' (ari ?esak

'5 Mei + 4 2un '-#) 21 10 ' 14 Jun 2013

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MEMBUAT PEMBETU.AN U2IAN 3&RMATI3 KEMAHIRAN HIDUP

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5

Minggu 22 1) ' 21 Jun 2013

Bidang/Unit/Tajuk Pembelaja an #$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$1 2a*itan a) Membaiki pakaian

Ha!il Pembelaja an A a! # Mengenal pasti alatan an bahan Jahitan Menyatakan kegunaan alatan jahitan Menyatakan kegunaan jahitan asas Mengenal pasti mata jahitan asas Menyatakan kegunaan kancing Mengenal pasti jenis kancing Mengenal pasti mata jahitan untuk menjahit kancing Menjahit butang/ cangkuk an palang yang tertanggal pa a pakaian i) ii) iii) iv) v)

Cadangan Akti"iti Pembelaja an Merujuk buku teks m$s 64 Menjahit mata jahitan asas secara in ivi u Menjahit kancing pa a +abrik Menggantikan kancing yang tertanggal pa a pakaian Mengumpul c!nt!h mata jahitan asas an jahitan yang telah siap

23 24 ' 24 Jun 2013

#$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$1 2a*itan a) Membaiki pakaian

A a! # Menyatakan maksu kelim Mengenal pasti bahagian pakaian yang meretas pa a kelim Memilih mata jahitan untuk membaiki kelim yang meretas Menjahit kelim yang meretas pa a pakaian Menyatakan maksu kelepet Mengenal pasti bahagian kelepet yang meretas pa a pakaian Memilih mata jahitan untuk membaiki kelepet yang meretas pa a pakaian Menjahit kelepet yang meretas pa a pakaian

i) ii)

Merujuk buku teks m$s )4 Mengenal pasti bahagian yang perlu ibaiki pa a pakaian iii) Mebaiki pakaian

24 1'6 Jul 2013

#$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$0 Ikan Hia!an a) Pengenalan

A a! # Mengenal an melabel bahagian luar ikan Menyenarai spesies ikan hiasan tr!pika

i) ii)

Merujuk buku teks m$s )4 Menamakan bahagian luar pa a gambar ikan hiasan iii) Menyenarai beberapa jenis spesis ikan hiasan yang biasa ilihat iv) Menja0ab s!alan alam lembaran kerja 1 %m$s 10) 2P3) v) 2erbincang ja0apan lembaran kerja,

26 4 ' 12 Jul 2013

#$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$0 Ikan Hia!an a) Pengenalan

A a! ' Menyatakan sebab an tujuan memelihara ikan hiasan, A a! ) Menyenaraikan beberapa ciri istime0a pa a ikan

i) ii)

Menyatakan tujuan memelihara ikan hiasan Memmerhatikan an mengenal pasti ciri-ciri istime0a yang ter apat pa a ikan hiasan iii) Muri ikehen aki membe>akan ciri-ciri istime0a yang ter apat pa a 2 jenis ikan yang

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 hiasan itunjukkan,

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5

Minggu 216 ' 11 Jul 2013

Bidang/Unit/Tajuk Pembelaja an #$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$0 Ikan Hia!an b) Penye iaan bekas

Ha!il Pembelaja an i) A a! # Memilih ikan hiasan untuk ipelihara

Cadangan Akti"iti Pembelaja an Mengenal pasti spesis ikan yang mu ah ipelihara ii) Memelihara ikan hiasan iii) Mengenal pasti spesis ikan yang tahan terha apa perubahan mutu air an serangan penyakit, iv) Menja0ab s!alan alam lembaran kerja 2 %m$s 104 2P3) i) Menyatakan kepentingan tumbuhan akuatik yang itanam i alam akuarium ii) Memerhati cara-cara menanam tumbuhan akuatik iii) Menanam tumbuhan akuatik iv) Menja0ab s!alan alam lembaran kerja 3 %m$s 101 2P3) "atatan# 2-$-$13 %Jumaat) ' @u>ul ;l-Auran i) Muri mengenal pasti an menyatakan akses!ri yang ter apat alam akuarium ii) Menye iakan sebuah akuarium engan menggunakan akses!ri iii) Menguji alat penapis an lampu yang ter apat alam akuarium sebelum memasukkan ikan hiasan iv) Memeasukkan ikan hiasan ke alam akuarium v) Menja0ab s!alan alam lembaran kerja 4 %m$s 110 2P3) i) Mengenal pasti an menyatakan beberapa jenis makanan yang biasa iberikan kepa a ikan hiasan yang ipelihara

2) 22 ' 2Jul 2013

#$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$0 Ikan Hia!an b) Penye iaan bekas

A a! '

Mengenal an memilih tumbuhan akuatik atau tiruan Menanam tumbuhan akuatik alam akuarium

24 21 Jul ' 2 ;ug 2013

#$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$0 Ikan Hia!an b) Penye iaan bekas

A a! ' Memilih akuarium$bekas an akses!ri Menye ia an menghias akauarium Memasukkan ikan hiasan ke alam akuarium$bekas

21 6'1 ;ug 2013

#$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$0 Ikan Hia!an c) Pengurusan

A a! #

Mengenal an memilih jenis makanan ikan hiasan Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai mengikut spesis ikan Menyatakan kekerapan an memberi makanan ikan hiasan

5 + #0 Aug '-#)

CUTI PENGGA. '/'-#)

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5

Minggu 30 11 -23 ;ug 2013

Bidang/Unit/Tajuk Pembelaja an #$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$0 Ikan Hia!an c) Pengurusan

Ha!il Pembelaja an i) A a! # Mengenal pasti kan ungan mutu air Melakukan kerja pembersihan bekas/ menukar air an mencuci penapis

Cadangan Akti"iti Pembelaja an Melakukan simulasi membersihkan bekas atau akuarium/ menukar air an membersihkan alat penapis, ii) Memerhati langkah-langkah pembersihan bekas ilakukan iii) Membersihkan an menyimpan alat yang telah igunakan iv) Menerangkan secara ringkas cara membersihkan bekas/ menukar air na membersihkan alat penapis, i) Menyatakan simpt!m penyakit yang pernah ilihat !leh muri Menyatakan keperluan tambahan

31 2- ' 30 ;ug 2013

#$ Reka Bentuk dan Tekn%l%gi #$0 Ikan Hia!an c) Pengurusan

A a! # Mengenal pasti simpt!n penyakit biasa pa a ikan hiasan Mencegah an mera0at penyakit ikan hiasan A a! ' Menjaga tumbuhan akuatik alam akuarium Memberi bekalan karb!n i!ksi a kepa a tumbuhan akuatik alam akuarium

ii)

32 2'Bep 2013

'$ Pe niagaan dan Keu!a*a8anan '$' Me an,ang Dan men7ediakan jualan a) Membuat rancangan jualan

i) ii) A a! # Mengenal pasti cara menghasilkan barang yang akan ijual Menentukan barang jualan Merancang cara menjual Membuat rancangan jualan Menye iakan ja ual kerja

Merujuk buku teks m$s106 Menentukan barang jualan engan cara menjalankan kajian iii) Menye ia b!rang kajian %m$s 12- 5 12) 2P3) iv) Membuat rancangan jualan engan bantuan guru v) Membahagi kelas tugas mengikut keupayaan masing-masing vi) Membentangkan rancangan jualan

33 1 ' 13 Bep 2013

'$ Pe niagaan dan Keu!a*a8anan '$' Me an,ang Dan men7ediakan jualan b) Menye iakan barang jualan

A a! # A a! '

Menghasilkan barang yang hen ak ijual Mengubah suai barang yang hen ak ijual

i) Merujuk buku teks m$s 11ii) 2erbincang alam kumpulan kecil iii) Menetapkan barang jualan yang akan ihasilkan berpan ukan analisis kajian yang ijalankan iv) Menetapkan bahan an alat yang iperlukan v) Menghasilkan barang yang akan ijual, Menggunakan ka kerja sebagai pan uan vi) Membahagi tugas sesuai engan ja ual tugas

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 yang telah itetapkan, vii) Membentangkan hasil perbincangan "atatan# 1-$1$13 %Csnin) ' (ari Malaysia 34 1- ' 20 Bep 2013 '$ Pe niagaan dan Keu!a*a8anan '$) Mem( %m%!i 2ualan a) Pr!m!si melalui p!ster A a! # Mengenal pasti maklumat yang perlu a a pa a p!ster Mengenal pasti ciri p!ster yang baik i) Merujuk buku teks m$s 111 ii) 2erbincang alam kumpulan kecil iii) Meminta muri bebincang

36 23 ' 2) Bep 2013

'$ Pe niagaan dan Keu!a*a8anan '$) Mem( %m%!i 2ualan a) Pr!m!si melalui p!ster

A a! ' Menghasilkan p!ster untuk mempr!m!si barang

iv) Menghasilkan p!ster jualan v) Menilai hasil kerja %<ampiran 1 m$s 132 2P3) vi) Menja0ab s!alan alam lembaran kerja 1 m$s 133 2P3)

330 Bep ' 4 Okt 2013

'$ Pe niagaan dan Keu!a*a8anan '$/ Mengu u! 2ualan b) Men apatkan pesanan

A a! #

Menyenaraikan cara untuk men apatkan pesanan Memilih cara yang sesuai untuk men apatkan pesanan

i) ii) iii) iv) v)

2ers!al ja0ab engan muri , Mengaitkan ja0apan muri engan pelajaran, Merujuk buku teks m$s 123 Menjelaskan pelbagai cara untuk men apatkan pesanan, Menerangkan perlu memilih cara yang sesuai men apatkan pesanan,

3) ) ' 11 Okt 2013 )0 #/ + #0 &kt '-#) )4 '# + '5 &kt '-#) 40 24 Okt ' 1 @!v 2013

'$ Pe niagaan dan Keu!a*a8anan '$/ Mengu u! 2ualan b) Men apatkan pesanan

A a! '

Men apatkan pesanan

vi) Membuat b!rang pesanan, vii) Menja0ab s!alan alam lembaran kerja 1 %m$s 140 2P3)

U.ANGKA2I PK6R

Catatan9 #5 + #1/#-/#) + Ha i Ra7a Aidil Ad*a

PENI.AIAN KENDA.IAN 6EK&.AH RENDAH :PK6R; '$ Pe niagaan dan Keu!a*a8anan '$1 Mengu u! Pe belanjaan Di i a) Merek! pen apatan an perbelanjaan

A a! #

Mengenal pasti sumber pen apatan Menye iakan rek! pen apatan an perbelanjaan

i) Merujuk buku teks m$s 121 ' 131 ii) Menjelaskan kepentingan mengurus perbelanjaan iri, iii) Menyatakan kepentingan merek! pen apatan an perbelanjaan, "atatan#

10

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 6$11$13 ' ;0al Muharram Cadangan Akti"iti Pembelaja an i) A a! # Menentukan cara berbelanja Membuat bujet iri Menentukan cara menabung 2ers!al ja0ab tentang menentukan cara berbelanja engan bijak ii) Menerangkan cara membuat pilihan perbelanjaan mengikut keutamaan iii) Menyatakan perbelanjaan perlu an perbelanjaan yang kurang perlu alam menentukan kriteria berbelanja, iv) 2erbincang tentang +ae ah menabung serta menentukan cara menabung an +ae ah menyimpan 0ang i bank v) Mengisi b!rang 0ang masuk %<embaran kerja 1 m$s 146 2P3)

Minggu 41 4'4 @!v 2013

Bidang/Unit/Tajuk Pembelaja an '$ Pe niagaan dan Keu!a*a8anan '$1 Mengu u! Pe belanjaan Di i b) Merancang perbelanjaan

Ha!il Pembelaja an

/' ## + #5 N%" '-#) #1 N%" + # 2an '-#/

MEMBUAT PEMBETU.AN PK6R

CUTI AKHIR TAHUN '-#)

11