Anda di halaman 1dari 4

KERJA KURSUS SEJARAH PMR CARA MENULIS BAHAGIAN RUJUKAN 1.

Buku Ilmiah : Contoh menulis :


Masariah Mispari, Johara Abdul Wahab, Ridzuan Hasan, 2003, Sejarah Tingkatan 2, Kuala Lumpur : !"

*ama pen(aran( 0tulis semua nama &an( ter1eta) pada bu)u &an( diphotostat

2ahun terbit

2a$u) bu)u 34tali15)an ta$u) bu)u

2empat bu)u tersebut diterbit)an

*ama s&ari)at penerbitan

### Jika buku yang anda photostat tidak ada nama pengarang, ia dianggap bukan buku ilmiah. Ia dianggap sebagai sumber lain. 2. Jurnal Contoh menulis :

*ama "en(aran(

2a$u) arti)el

Ahmad Mas$idin, %Mala&an 'nion alam Ruan(an A)hbar Warta *e(ara% dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah, !il +, April ,-.-/ *ama Jurnal *o Jilid 6dalam bentu) itali1 2ahun penerbitan

3. Akh ar

Ji)a )eratan a)hbar merupa)an bahan photostat, pasti)an photostat $u(a nama dan tari)hn&a/ 2ulisan tan(an untu) nama dan tari)hn&a tida) diterima Contoh penulisan : 'tusan Mala&sia, ,. Jun ,--2, halaman 7

*ama A)hbar

2ari)h !. Ma"alah Contohn&a :

Mu)asurat

Jelita, Jun ,--7, halaman 70,0 *ama Ma$alah Mu)asurat

2ari)h

# $ran% Sum &r Contohn&a: 8n1i) Ali bin Mat, 93 tahun, *o/ 2,, Jalan Lundu, 2aman Lili, 72000, Kuala Lumpur/

*ama 'mur

Alamat penuh

'. M&la(a) *&m+a) Ka"ian Ar)ib *e(ara Mala&sia, Jalan uta, 707:+ Kuala Lumpur

*ama tempat;ban(unan

Alamat

,. In)&rn&) Mala&an 'nion, http:;;(eo1ities/1om;)amashara;unionsm/htm

2a$u) arti)el -. *&l&.i/0&n 0 0 0 0 2a$u) pro(ram 2ari)h Masa Ran()aian

Alamat laman <eb

1. Ra2i3 0 2a$u) pro(ram 0 2ari)h 0 Masa 0 Ran()aian 14. 5C67656 0 0 2a$u) pro(ram 2erbitan

11. Sum &r lain 0 0 Jenis sumber Alamat;pun1a sumber