MINIT MESYUARAT KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN (3K) SJKC NANG KIANG SIBU TAHUN 1/2013

TARIKH: TEMPAT: MASA: KEHA#IRA$: 14 Januari 2013 Pusat Sumber Sekola 1:30 ! 3:00 "m 1% &n' (oon Hian' )Pen'erusi* 2% Tan' Kui Hun' )Setiausa a* 3% +au Sion' Pin' 4% ,u Sie- Pin' .% $'u Sia- Hun' /% +au Sion' Pin' 0% Kon' Min' Tin' 1% +au Su 2in' 3% Pua 2eok 4 en' 10% Huon' ,e- Ho 11% 5on' Su S ian' 1% Kata6kata Aluan 2uru (esar 2% Matlamat 7an &b8ekti9 Penubu an 3K 3% Penubu an Ja-atankuasa 3K 4% Perlantikan 2uru Pen:elaras 3K Sekola .% Peran;an'an < Pelaksanaan 3K /% Akti=iti6akti=iti Ta unan 0% Hal6 al lain%

A2E$#A:

En% Huon' .an' 7an melaksanakan "ro'ram> ker8asama 7an "en'libatan :an' men:eluru ole semua "i ak a7ala amat "entin'% % .an'% 4%2 4ik Tan' Kui Hun' 7ilantik seba'ai 2uru Pen:elaras Pro'ram 3K 4%3 4ik .u Sie.%3 Semasa meran.BIL PERKARA 1 Kata-kata Aluan oleh Guru Besar 1%1 2uru (esar men'u.u Sie. Peran'an(an dan Pelaksanaan "K .e.an' "erlu 7ilaksanakan .Ho 7ilantik men8a7i 2uru Pen:elaras Keselamatan .Pin' 7ilantik men8a7i 2uru Pen:elaras Kebersi an% 4%4 Pn% $'u Sia.Pin' Pn% $'u Sia.an' 7an melaksanakan Pro'ram6Pro'ram 3K% .%4 Senarai semak Pemantauan 3K)Kebersi an*> Senarai semak 3K)Kesi atan*>7an Senarai Semak Pemastian Keselamatan bole 7i'una untuk TINDAKAN 2uru (esar 2uru (esar Semua -ar'a sekola Semua a li% 4ik Tan' Kui Hun' 4ik .%1 Pro'ram Kebersi an Sekola > Pro'ram Kesi atan Sekola 7an Pro'ram Keselamatan Sekola :an' 7iran.e.%2 (uku Pan7uan Pen'urusan 3K en7akla sentiasa 7iru8uk a"abila meran.a"kan terima kasi 7an men'alu6 alukan ke7atan'an semua 'uru "a7a mes:uarat kali "ertama ini 2 Matlamat dan Objekt ! Penubuhan "K 2%1 2uru (esar meneran'kan matlamat 7an ob8ekti9 "enubu an 3K iaitu kebersi an> kesi atan 7an keselamatan :an' memainkan "eranan :an' berlainan ta"i salin' berkaitan% 2%2 Semua -ar'a sekola "erlula benar6benar mema ami 7an men' a:ati serta men'amalkan 3K )kebersi an> kesi atan 7an keselamatan* seba'ai amalan 7alam ke i7u"an 3 Penubuhan #a$atankuasa "K 3%1 Ja-atankuasa 3K tela 7itubu kan 7en'an 2uru (esar seba'ai "en'erusi > PK HEM seba'ai timbalan "en'erusi 7an PK 1 seba'ai setiausa a% 3%2 4arta &r'anisasi Ja-atankuasa akan 7i"amerkan% 4 Perlant kan Guru Pen%elaras "K &ekolah 4%1 (ebera"a oran' 'uru 7ilantik untuk menolon' men:elaraskan Pro'ram6"ro'ram 3K :an' 7iran.Hun' 7ilantik men8a7i 2uru Pen:elaras Kesi atan% 4%.Hun' En% Huon' .Ho 2uru (esar> PKHEM>2uru Pen:elaras Pro'ram 3K> 2uru Pen:elaras Kebersi an> 2uru Pen:elaras Kesi atan> 2uru Pen:elaras Keselamatan 7an semua a li .

men:emak "elaksanaan "ro'ram 3K% BIL PERKARA / Akt ) t -akt ) t Tahunan /%1 Pro'ram6"ro'ram utama :an' 7iran.an'kan iala : Kebers han Kebers han d r 6 Pro'ram Pen8a'aan 2i'i 7an Mulut 6 Pro'ram bebas Kutu 6 Pro'ram Pen8a'aan Kuku 6 Pro'ram Kemas#iri 6Kebersi an ?i@ikal 6 Pertan7in'an Kebersi an Kelas Kebers han Persek taran 6 Pro'ram (ebas #en''i 6 Su7ut Ke.eriaan Pen(ha%atan Kebers han 6 Pertan7in'an Melukis 7an Me-arna 6 Pertan7in'an Kui@ 6 Pameran (ertemakan Kebersi an Kes hatan 6Pro'ram (ebas #en''i 6Pro'ram Pemeriksaan 2i'i 6+a-atan Pasukan Kesi atan Sekola 7ari #aera Sibu 6Pro'ram Pemeriksaan Mata 7an Pen:akit (er8an'kit 6Pameran Kesi atan 6Ran.an'an Makanan Tamba an )RMT* 6Pro'ram Pen7i7ikan Sekola Si at% 64erama kesi atan 6Men:ebarkan maklumat kesi atan melalui buku> risala > 7an "oster 6Pemeriksaan tem"at "embiakan ae7es 7i sekola 6Pemeriksaan kebersi an 7an keselamatan makanan 7i 7a"ur sekola Keselamatan 6Keselamatan 7ari se'i bi7an' akti=iti muri7 se"erti: keselamatan 7iri muri7 semasa "er8alanan "er'i 7an balik sekola 6Keselamatan men8alankan akti=iti kokurikulum 7an sukan% TINDAKAN 2uru (esar> PKHEM>2uru Pen:elaras Pro'ram 3K> 2uru Pen:elaras Kebersi an> 2uru Pen:elaras Kesi atan> 2uru Pen:elaras Keselamatan 7an semua a li .

ana alam se"erti ban8ir> ribut "etir> 8erebu> "eruba an .6Keselamatan semasa men8alankan ke'iatan luar sekola % 6Keselamatan muri7 semasa men' a7a"i ben.ua.a> kebakaran 7ll% 6Keselamatan 9i@ikal sekola se"erti tan7as> "a7an' 7an 'elan''an' "ermainan> ka-asan sun:i 7an 'ela"> 7a"ur tem"at men:e7iakan makanan> tem"at menun''u ken7eraan> Pusat Sumber A Per"ustakaan> "erabot sekola 7ll 6Keselamatan 7ari bi7an' sosial se"erti ken7eraan> 'an''uan seksual> merokok> "er'a7u an> buli> "en:ala 'unaan 7a7a 7ll% 6Keselamatan ban'unan sekola > sistem "en7a-aian> "intu "a'ar 7an "a'ar sekola 7ll% MINIT 0 PERKARA +al-hal La n Meman7an'kan tia7a "erkara lain> mes:uarat akan 7itan''u kan% TINDAKAN #ise7iakan ole > #isa kan ole > 666666666666666666666666666666666666 )TANG K*I +*NG* Setiausa a 666666666666666666666666666666666 )ONG BOON +IANG* 2uru (esar SJK $an' Kian'> Sibu .