Anda di halaman 1dari 38

PENYELIDIKAN TINDAKAN : RANCANGAN DAN CADANGAN

Fokus/aspek amalan penambahbaikan Perbelanjaan & sumber

Soalan kajian

Jadual kerja

Sumber literatur

Refleksi :analisis dan huraian data

Merancang pelan tindakan

Mengumpul data

Melaksanakan pelan tindakan

Bagaimanakah caranya untuk


guru mengenal pasti amalannya dan seterusnya fokus padanya?

Refleksi terhadap amalan pengajaran sebelum ini.

Cuba kenal pasti isu-isu yang timbul daripada refleksi p&p

Kenal pasti sebab,petanda atau petunjuk yang dianggap positif @ negatif

Kenal pasti fokus / tujuan penyelidikan. Apakah yang menjadi fokus ?

Huraikan sebab pentingnya penyelidikan tindakan ini dilaksanankan. Kenapa pilih fokus ini?

Tulis secara eksplisit nilai atau falsafah peribadi berkaitan dengan aspek yang telah dikaji.

KEBOLEHTADBIR AN

KOLABORASI & KERELEVALAN KPD SEKOLAH

KEPENTINGAN

5 ASPEK

KAWALAN

KEBOLEHGUNAA N

Soalan Kajian
Soalan kajian perlu jelas dan selari serta relevan dengan objektif kajian Tiga aspek penting dalam kajian ialah fokus,tindakan dan pencapaian. Contoh : Biasanya objektif kajian ditulis dalam dua bentuk iaitu objektif umum dan objektif khusus.

Objektif umum : Meningkatkan kefahaman murid kelas 4M dlm tajuk pecahan setara dgn menggunakan teknik Mari Warna-Segi Empatku

setara menggunakan teknik mari warna segi-empatku

Contoh soalan kajian : 1. Sejauh manakah teknik meari warna-segi empatku dapat meningkatkan Objektif khusus : kefahaman pelajar tahun 4 1. merancang Tindakan utk M mengenal pasti pecahan setara.? meningkatkan kefahaman pelajar tahun 4M 2. Sejauh manakah teknik mengenalpasti pecahan mari warna-segi empatku setara menggunakan teknik dpt meningkatkan minat mari mewarna-segi empat murid thn 4M menyiapkan ku latihan bg tajuk pchn setara? 2. meningkatkan minat murid thn 4 M menyiapkan latihan bg tajuk pecahan

Sumber Literatur

Digunakan u menyokong hujah atau penulisan penyelidik. Walaubagaimanapun, artikel-artiel yang dipilih perlu mempunyai hubungkait dengan isu keprihatinan atau fokus kajian yg telah dikenalpasti.
Penyelidik juga harus memilih sedutan atau petikan kata-kata (quotation) yg sesuai dngn kajian.

Jadi, penyelidik perlu membaca, menganalisis secara kritikal dan memilih sedutan kata-kata yang benar-benar relevan bagi menyiapkan kertas cadangan kajian.

Untuk penyediaan kertas cadangan, sorotan kajian perlu merujuk sekurangkurangnya lima sumber rujukan lalu yang relevan.

Persoalan sebagai panduan memilih sumber literatur.


Apa kata orang lain? Apakah yang saya boleh fahami dari kajian orang lain? Apakah dapatan yang ditemui dalam kajian lain? Apakah tindakan yang dilakukan?

Subjek kajian (kumpulan sasaran)

Kumpulan sasaran atau subjek kajian dipilih secara bertujuan.

Memerihalkan ciri-ciri responden secara terperinci iaitu: 1) bilangan responden 2) jantina 3) Nama kelas/jawatan 4) prestasi akademik 5) ciri-ciri unik (MI)
Tujuan: memperkenalkan kumpulan sasaran dalam penyelidikan yang dijalankan.

Perlaksanaan Kajian

Pelaksanaan kajian

3. Refleksi: Analisis & huraian data

1. Merancang pelan tindakan

2. Mengumpul data

1. Merancang pelan tindakan (perancangan langkah2 tindakan)


Bhgn ini menerangkn: perancangan langkah2 tindakan intervensi: pendekatan/program/aktiviti y digunakan u penambahbaikan amalan. cara pelaksanaan tindakan intervensi scr terperinci & brperingkat. turut dinyatakan bahan/alat y digunakn. perancangan langkah2 tindakan perlu selaras dgn obj kajian spy aktiviti/kaedah/program dpt mncapai obj kajian.

2. Mengumpul data (perancangan cara mengumpul data)


Bhgn ini menerangkn: cara mengumpul data bg stp 1 alat kajian. bagaimana menggunakan alat2 kajian u mndapatkn data. cadangan mgunakan lbh drpd 1 alat kajian spy blh membuat triangulasi data2 dr pelbagai alat kajian.
Triangulasi adalah satu keperluan dalam kajian kualitatif. Triangulasi bermaksud integrasi method yang berbeza bagi mendapatkan lebih dari satu bentuk data supaya dapatan kajian kualitatif yang bersifat subjektif akan lebih meyakinkan dan dapat meningkatkan kesahan data yang dikumpul.

3. refleksi:analisis & huraian data (perancangan cara menganalisis data)


Bhgn ini menerangkn: cara menganalisis data u stp alat kajian y digunakn u dptkn data. contoh:pemerhatian guna senarai semak

Jadual kerja

Perlu utk rekod aktiviti, prosedur & langkah kajian & tarikh tentatif pelaksanaannya Boleh mgunakan:
Jadual Perancangan Pelaksanaan Tindakan Carta Gantt

Perbelanjaan

PERBELANJAAN (KS)
Semua bhn yg digunakan dlm plaksanaan tindakan haruslah disenaraikan Kos utk fotostat bhn, upah menaip, menjilid & memasukkan data boleh diambil kira Contoh:

SUMBER RUJUKAN

Rujukan & Bibliografi


Rujukan: Senarai maklumat bahan yg dirujuk dlm kajian literatur. (Chua, 2006) Bibliografi: senarai bahan rujukan yg dirujuk termasuk rujukan yg tidak dipetik dalam kajian literatur. (Chua, 2006) Penulisan rujukan haruslah selaras hanya guna 1 jenis format shj dlm laporan kajiaan.

FORMAT SUMBER RUJUKAN

APA ( American Psychological Association)

TURABIAN

CBE

MLA (Modern Language Association)

ACS ( American Chemistry Society)

APA ( American Psychological Association)


Cara penulisan yg diterima pakai oleh byk universiti di dunia. Menekankan penulisan petikan berbanding nota kaki. Membantu pembaca mendapatkan sumber maklumat yg ditulis dlm senarai rujukan

Jurnal, Majalah & Akhbar Bercetak


Satu pengarang:
Ajzen, I. (2001) . Nature and operation of attitudes. Annual Review Psychology, 52, 27-58 2 7 pengarang (senaraikan semua): Donner-Banzhof , N. ,Merle, H. ,Baum ,E. & Basler , H. (2003). Feedback for general practice trainers: Developing and testing a standardized instrument using the importance-quality-score method. Medical Education, 37, 772-777.

8 & lebih pengarang (senaraikan 6 pengarang pertama, dan pengarang terakhir)


Wolchik , S. A. , West , S. G., Sandler, I. N., Tein , J. Y. , Coatsworth , D. , Lengua , L , .Griffin , W. A. (2000) . An experiment al evaluation of theory-based mother and motherchild programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Phychology , 68 , 843-856. Artikel Majalah Mathews, J., Berrett, D., & Brillman, D. (2005, May 16). Other winning equations. Newsweek, 145(20), 58-59

Buku, bab dlm buku, laporan dan lainlain


Satu pengarang
Ajzen , I . (1988). Attitude, personality and behaviour. Chicago: The Dorsey Press.

Pengarang korporat dengan edisi dan diterbitkan oleh pengarang korporat


American Psychiatric Association . (1994) . Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.) . Washington, DC: Pengarang.

Tanpa nama pengarang Dorlands illustrared medical dictionary (31st ed.) . (2007) . Philadelphia , PA: Saunders. Bab dalam satu buku
Abdul Halim Sulaiman. (2000) . Pertimbangan ekologi dalam pengurusan alam sekitar. Dlm Abu Bakar Abdul Majeed & Abu Bakar yang (Eds .) , Pengurusan bijak alam sekitar (hlm. 93-112) . Kuala Lumpur: Institut kefahaman Islam Malaysia.

Dokumen ERIC
Shyyan, V. , Thurlow, M. , & Liu, K . (2005) . Student perceptions of instructional strategies : Voices of English language learners with disabilities. Minneapolis , MN : National center on Educational Outcomes , University of Minnesota. Retrieved from the ERIC database.(ED495903)

Jurnal, majalah, suratkhabar atas talian (online)


Artikel diperolehi drp pengkalan data (data base atas talian)
Koo, D. J., Chitwoode, D. D., & Sanchez, J. (2008) . Violent victimization and the routine activities/lifestyle of active drug users. Journal of Drug Issues, 38, 1105-1137. Retrieved from http://www.criminology.fsu.edu/~jdi/

Artikel drpd majalah atas talian


Lodewijkx, H F. M. (2001, May 23). Individual-group continuity in cooperation and competition under varying communication conditions. Current Issues in Social Psychology, 6 (12) , 166-182 . Retrieved from http://www.uiowa.edu/~grpproc / crisp /crisp.6.12.htm

Menulis sedutan dan petikan dalam teks


Petikan tidak langsung (with Parenthetical Citation)
Pemerolehan penyataan telah wujud di dalam minda apabila maklumat baru disimpan pada jaringan pengetahuan deklaratif yang sama dengan pengetahuan lalu yang berkaitan dengannya, ataupun maklumat baru telah berjaya dimasukkan dan disesuaikan dengan skema pengetahuan yg sedia ada (Slavin, 2003).

Petikan tidak langsung dgn pengarang sbg sebahagian daripada naratif


Burns (2000) berpandangan, sorotan literatur bukan hanya memberi maklumat tentang kajian-kajian yang telah dilakukan sebaliknya juga tentang kemungkinan faktor-faktor yang telah diabaikan.

Petikan terus (with Parenthetical Citation)


Darwin used the metaphor of the tree of life to express the other form of interconnectedness genealogical rather than ecological (Gould & Brown, 1991, p. 14)

Petikan terus dgn pengarang sbg sebahagian daripada naratif


Gould and Brown (1991) explained that Darwin used the metaphor of the tree of life to express the other form of interconnectedness-genealogical rather than ecological(p.14)

Menulis sedutan dari sumber sekunder


Seidenberg and McClellands study (as cited in Coltheart, Curtis, Atkins. & Haller, 1993) provided a glimpse into the world.