Anda di halaman 1dari 14

Tingkatan 1 Bab 3 Kerajaan Awal di Asia Tenggara BAB 3 : KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA Objektif Pembelajaran : !

! "eneran#kan mak$%& Kerajaan A#raria &an "aritim '! "emberikan (iri)(iri $erta melabel l*ka$i kerajaan ter$eb%t! 3! "emeri+alkan $i$tem ,emerinta+an &an ,enta&bran kerajaan a#raria &an maritim 3! 1. KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA (m/s 33-34) Maksud Kerajaan Agraria dan Maritim (m/s 33-34)

Tingkatan 1 Bab 3 Kerajaan Awal di Asia Tenggara KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA Maksud Kerajaan Agraria dan Maritim

Tingkatan 1 Bab 3 Kerajaan Awal di Asia Tenggara 3!' 1. Kerajaan A#raria iri-!iri kerajaan Agraria. (m/s 33-34) 1. $. 1. $. 3. 4. &. 1. $. 3 Membina ))))))))dan))))))))))untuk menjalankan kegiatan *ertanian dan menternak binatang.

"nt"# Kerajaan Kegiatan Mas%arakat

'asil (ertanian

(eranan (emerinta#

+i,at Mas%arakat

1. $. 3.

Tingkatan 1 Bab 3 Kerajaan Awal di Asia Tenggara 3!' Kerajaan A#raria

iri-!iri kerajaan Agraria.

"nt"# Kerajaan Kegiatan Mas%arakat

1.Kerajaan Angk"r $.Kerajaan -unan 1.Berburu $.Menguti* #asil #utan 3.Menangka* ikan 4.Bertani &.Menternak binatang 1..bi tar" $.(adi #uma 3(adi sawa# Membina em*angan dan saliran untuk menjalankan kegiatan *ertanian dan menternak binatang.

'asil (ertanian

(eranan (emerinta#

+i,at Mas%arakat

1./igi# $.Kerjasama 3.Berkema#iran tinggi

Tingkatan 1 Bab 3 Kerajaan Awal di Asia Tenggara 3!3 Kerajaan "aritim 1. iri-!iri kerajaan Maritim (m/s 34-3&) 1. $. 3. 4. &. 1. $. 3. 1.(elabu#an))))))))))) dan *engum*ulan )))))))))))) $.'asil barangan )))))))))))))0 ))))))))))))))))) 0 )))))))))))))))0)))))))))))))))))0))))))))))))0 1an ))))))))))))))). 1. $.

"nt"# Kerajaan

Kegiatan Mas%arakat

(usat (erdagangan

Kema#iran mas%arakat

3.3.1 Kerajaan #am*a (m/s32)

Tingkatan 1 Bab 3 Kerajaan Awal di Asia Tenggara

KERAJAAN -.A"PA 1. 1iasaskan sekitar ta#un 13$ Masi#i "le# )))))))))))))))))))) $. 4aja #am*a di*engaru#i "le# )))))))))))))))))))))))) 3. 1alam struktur *entadbirann%a terda*at *egawai ))))))))))))))) 4. (elabu#ann%a %ang terkenal iala# )))))))))))))))))))) &. 1itadbir "le# )))))))))))))))))))) dinasti . 2. (ada ak#ir kurun ke -130 di*engaru#i "le# *engaru# )))))))))))))) dan *engaru# ini len%a* *ada kurun ke-1&. 5. Menurut sumber +anskrit0 *ada ta#un 466 Masi#i diterajui "le# )))))))))))) 7. 8ama #am*a wujud *ada ta#un )))))))))))Masi#i.

3!3!3

Kerajaan -+i+ T% /m0$ 312

Tingkatan 1 Bab 3 Kerajaan Awal di Asia Tenggara

Kerajaan #i# Tu 1. Menurut !atatan )))))))))))))0 #i# Tu bermaksud ))))))))))))))))))))) $. Kerajaan ini diasaskan "le# ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 3. 1iketuai "le# se"rang ))))))))) %ang berkuasa mutlak 4. 4aja dibantu "le# tiga "rang )))))))))))))) %ang bertanggungjawab dalam *emerinta#an dan *entadbiran. &. +istem *emerinta#an beraja mengikut !"rak *emerinta#an kerajaan )))))))))) %ang menerima *engaru# ))))))))))

3!3!3

Kerajaan Sri4ija5a /m0$ 362

Tingkatan 1 Bab 3 Kerajaan Awal di Asia Tenggara

Kerajaan +ri9ija%a 1. 1iasaskan sekitar abad ke tuju# masi#i dan ber*usat di )))))))))) $. )))))))) berkuasa mutlak. 3. Menurut !atatan arab0 raja diangga* sebagai ))))))))))))) dan ))))))))))))) 4. Menter-menterin%a meru*akan "rang *erantaraan antara )))))) dengan )))))))) &. a) b) !) 2. Menguasai )))))))0 ))))))))) dan )))))))))) untuk mengawal seluru# kegiatan ))))))))))))) di ke*ulauan mela%u. 5. (elabu#an *entingn%a iala# ))))))))))). 7. Barang dagangan se*erti : a) b) !) d) e) 3. Menjadi *usat )))))))))))))) dalam keiatan *erdagangan antara #ina0 ;ndia dan Barat atatan *ada batu bersurat bertaik# )))))))))))) %ang dijum*ai di )))))))0 menunjukkan terda*at 3 ba#agian *entadbiran iaitu :

(en!erna Minda 4aja di /unung dan Ma#araja di (ulau menggambarkan kebesaran sese"rang raja. 4aja digambarkan mem*un%ai kuasa sakti0 berkuasa mutlak dan bersi,at ketu#anan.

3!3!7

Kerajaan Ke&a+ T%a /m0$ 382

Tingkatan 1 Bab 3 Kerajaan Awal di Asia Tenggara

Kerajaan Keda# Tua 1. Kerajaan ))))) %ang terkena di +emenanjung Tana# Mela%u. $. 1ikenali juga sebagai )))))))))))) 3. Meurut !atatan ;- #ing0 Keda# Tua disebut sebagai ))))))))))) 4. Kerajaan ini diasaskan *ada kurun )))))))))))))))))))) &. (elabu#an utama *ada *eringkat awal terletak di )))))))) dan kemudiaann%a ber*inda# ke ))))))))) 2. 1i*engaru# "le# agama ))))))) dan diikiti agama )))))))) 5. (engaru# agama 'indu-Bud#a da*at dibuktikan melalui *eninggalan )))))di <emba# Bujang. 7. )))))))))))) menjadi *anduan ke*ada ))))))))) untuk singga# di (elabu#an +ungai Mas dan <emba# Bujang. 3. (elabu#an Keda# Tua menjadi ))))))))))))))))))) barang-barang dan temat *ersingga#an *ela%ar dari ))))))))0 )))))))))0 ))))))))))0 )))))))))) sebelum meneruskan *ela%aran ke timur. 16. Menjadi ))))))))))))) #asil tem*atan se*erti : a) b) !) d) e) ,) g) #) 11. (engeluar )))))) %ang utama kerana mem*un%ai bentuk muka bumi %ang ))))))). 1$. Kegemilangan Kerajaan Keda# Tua ibuktikan melalui )))))))))))))) *ada =aman *emerita#an ))))))))))))))) (ta#un 745 -721 masi#i) serta )))))))) dari ;ndia dan )))))))))) dan Timur Tenga

Tingkatan 1 Bab 3 Kerajaan Awal di Asia Tenggara

(en!erna Minda andi iala# bangunan tem*at *en%emba#an menurut ajaran agama 'induBud#a. andi menggambarkan beta*a kuatn%a *egaru# 'indu-Bud#a. 'al ini da*at dibuktikan melaui seni ukir %ang terda*at *ada bangunan tersebut.

Tingkatan 1 Bab 3 Kerajaan Awal di Asia Tenggara

(en!erna Minda 4aja diangga* sebagai dewaraja iaitu wakil dewa untuk memim*in manusia.

3!3!9

Kerajaan "aja,a+it /m0$ 3 2

Kerajaan "aja,a+it 1. 1iasaskan "le# )))))))))))) %ang menerima *engaru# )))))))) $. Melaksanakan sistem *entadbiran berasaskan ))))))))))))))))))))))))))))). 3. 4aja dibantu "le# ))))))))))))dan ))))))))))))))))))))) 4. Mengamalkan k"nse*)))))))))) &. Kegemilangan Kerajaan Maja*a#it iala# semasa *emerinta#an ))))))))))))) %ang dibantu "le# (erdana Menteri %ang bernama )))))))))))) 2. 1ikunjungi "le# *edagang dari ))))))))0 )))))))))0 )))))))))) dan )))))))) 5. Menjadi tem*at )))))))))))))) *ada abad ke 1& masi#i. 7. Antara *elabu#an utaman%a iala# )))))))) dan ))))))))).

(en!erna Minda .ndang-undang Manu meru*akan sumber bertulis %ang menjelaskan *eranan #akim membi!arakan kes-kes awam.

Tingkatan 1 Bab 3 Kerajaan Awal di Asia Tenggara

KESI"P:LAN )))))))))))))))))))))))))))))))) memb"le#kan kerajaan ini men%ediakan kemuda#an di *elabu#an se*erti bekalan air0 makanan dan tem*a tingal. )))))))))))))))))))))))))))))))) *emim*inn%a mentadbir kerajaan dan em*a%ar serta ))))))))))))))))))))))) tela# berja%a mewujudkan )))))))))))))))))))). +"k"ngan %ang )))))))))))))))))))))) dari*ada ra%at juga da*at membantu kemajuan sesebua# negara. Berdasarkan sejara# *embentukan kerajaan awal tern%ata )))))))))))0 ))))))))))))))0 )))))))))))))))) serta )))))))))))))))) dan )))))))))))) meru*akan *erkara *enting dalam *emerinta#an negara. ))))))))))))))) *emim*in dalam menjalin #ubungan dengan negara luar tela# berja%a menarik kedaangan *edagang asing.

S:D:T :JI DIRI

Tingkatan 1 Bab 3 Kerajaan Awal di Asia Tenggara ! Kerajaan A#raria &an Kerajaan "aritim Berikan maksud : a) Kerajaan Agraria )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) b) Kerajaan Maritim )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Terangkan kegiatan mas%arakat Kerajaan Agraria dan Kerajaan Maritim Kerajaan Agraria Kerajaan Maritim

8%atakan !iri-!iri kerajaan berikut : Kerajaan Kerajaan #am*a iri-!iri

Tingkatan 1 Bab 3 Kerajaan Awal di Asia Tenggara

Kerajaan #i# Tu

Kerajaan +ri9ija%a

Kerajaan Keda# Tua

Kerajaan Maja*a#it