Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5

MINGGU/BULAN

TEMA 3. MENGENAL NEGARA KITA

TOPIK
3.1 Lokasi Malaysia a. Di Asia Tenggara i. Kedudukan Malaysia berpandukan arah a!a angin 3.1 Lokasi Malaysia a. Di Asia Tenggara

HASIL PEMBELAJARAN
1. Menya!akan kedudukan Malaysia pada pe!a Asia Tenggara berpandukan arah Ma!a angina $ Menya!akan kedudukan Malaysia pada pe!a Asia 3. Menyenaraikan Negara di Asia Tenggara yang ber &iran dengan Malaysia

PATRIOTISME
"ersyukur dan berbangga dengan lokasi Negara ki!a yang s!ra!egi#.

CATATAN

3. MENGENAL NEGARA KITA 3. MENGENAL NEGARA KITA

"erker%asa a dengan Negara %iran un!uk kepen!ingan beresa a

ii . Kedudukan Malaysia di negara negara %iran di Asia Tenggara


3.1 Lokasi Malaysia b. Di dunia i. Kedudukan Malaysia . di "enua Asia . di dunia

1. Mena akan benua 'benua (ang !erdapa! di dunia $. Menya!akan lokasi Malaysi Di pe!a benua Asia 3. Men%elaskan sai) benua Asia berbanding dengan "enua lain 1. Menyenaraikan ben!uk Muka bu i Malaysia. $. Menerangkan kepen!ingan "en!uk uka bu i Malaysi 3. Me bandingkan dan e "e)akan kepen!ingan dua &enis ben!uk uka bu i

*"erbangga dengan kedudukan geogra+i Negara ki!a *Menghor a!i Negara*negara lain un!uk en%a in kea anan dunia *Menyedari kepen!ingan engekalkan hubungan baik dengan Negara*negara lain di dunia. "erbangga dengan kepelbagaian ben!uk uka bu i di Malaysia

3. MENGENAL NEGARA KITA

3.$ Geogra+i -i)ikal a. "en!uki uka bu i i. .elbagai ben!uk uka bu i Negara Malaysia . !anah !inggi . !anah pa ah . saliran .pinggir lau! / kepulauan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5


MINGGU/BULAN TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

3. MENGENAL NEGARA KITA

3.$ Geogra+i -i)ikal a. "en!uki uka bu i ii. Kepen!ingan ben!uk uka bu i. . !anah !inggi . !anah pa ah . pinggir lau! . saliran . kepulauan 3.$ Geogra+i -i)ikal a. "en!uki uka bu i ii. Kepen!ingan ben!uk uka bu i. *2aliran * Kepulauan b. #ua#a dan ikli i. 4iri*#iri ikli kha!ulis!i5a . suhu . angina . hu%an

,. Men%elaskan kepen!ingan "en!uk uka bu i kepada Ekono i Negara.

Menyedari kepen!ingan ben!uk uka bu i !erhadap ekono i Negara.

3. MENGENAL NEGARA KITA

,. Men%elaskan kepen!ingan "en!uk uka bu i kepada Ekono i Negara.

Menyedari kepen!ingan ben!uk uka bu i !erhadap ekono i Negara.

3. MENGENAL NEGARA KITA

1. Menya!akan ikli Kha!ulis!i5a $. Men%elaskan #irri*#iri Ikli kha!ulis!i5a.

"erbangga dengan Ikli Negara ki!a "ersyukur dapa! enil a!i ikli selesa sepan%ang !ahun. yang

3. MENGENAL NEGARA KITA

b. #ua#a dan ikli ii. -ak!or*+ak!or yang e pengaruhi #ua#a dan

3. Menerangkan +a#!or*+ak!or (ang e pengaruhi #ua#a Dan ikli di Malaysia.

"erbangga dengan Ikli Negara ki!a

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5


MINGGU/BULAN TEMA
ikli di Malaysia . kedudukan . angina onsoon . ke!inggian . kepulauan b. #ua#a dan ikli iii. Ka5asan 8on Ikli dunia . )on panas9 gurun panas: . )on se%uk 9Tundra: . 8on sederhana panas 9 ka5asan Made!eranian: . )on sederhana se%uk 9Ka5asan 2iberia: b. #ua#a dan ikli .i< -ak!or +a#!or yang e pengaruhi #ua#a dan ikli . kedudukan 9he is+era/ .inggir pan!ai/ kebenuaan . peneri aan !enaga suria . arus kelau!an . arah !iupan angin onson

TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN
,. Men%elaskan pengaruh ikli !erhadap kegia!an ekono i penduduk Malaysia. 0 Men%elaskan ben#ana ala 2ebagai kesan daripada 4irri*#iri #ua#a dan ikli Di Malaysia. 1. Mena akan #on!oh Ka5asan )on ikli dunia. 3. Me bandingkan dan Me be)akan !iga #irri "agi )on ikli dunia.

PATRIOTISME
"ersyukur dapa! enil a!i ikli selesa sepan%ang !ahun. yang

CATATAN

3. MENGENAL NEGARA KITA

"erbangga dengan Ikli Negara ki!a "ersyukur dapa! enil a!i ikli selesa sepan%ang !ahun. yang

1;

3. MENGENAL NEGARA KITA

6. Menerangkan +a#!or*+ak!or (ang e pengaruhi #ua#a Dan ikli .

"ersyukur dapa! enil a!i ikli selesa sepan%ang !ahun.

yang

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5


MINGGU/BULAN TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

3. MENGENAL NEGARA KITA 11

#. Tu buhan* !u buan se ula %adi dan hidupan liar di Malaysia. i. &enis*%enis !u buhan se ula %adi dan hidupan liar di Malaysia . hu%!an hu%an !ropika . hu!an paya . hu!an pan!ai . hu!an gunung

1. Menyenaraikan %enis !u "uhan se ula %adi dan =idupan liar di Malaysia. $. Men%elaskan %enis habi!a! Tu buhan*!u buhan 2e ula %adi dan hidupan Liar di Malaysia. 3. Me bandingkan dan e "e)akan !u buh !u buhan 2e ula %adi dan hidupan Liar dua habi!a! ,. Menerangkan +a#!or*+ak!or (ang e pengaruhi .elbagai %enis !u buhan 2e ula %adi di Malaysia

"erbangga dengan !u buhan*!u buhan se u%la %adi dan hidupan liar yang !erdapa! di perseki!aran ki!a. Menghargai kepen!ingan !u buh !u buhan se ula %adi dan hidupan liar.

1$ 3. MENGENAL NEGARA KITA

#. Tu buhan* !u buan se ula %adi dan hidupan liar di Malaysia. ii. -ak!or +a#!or yang e pengaruhi pelbagai %enis !u buhan se ula %adi di Malaysia. . ben!uk uka bu i . ikli .!anah !anih . saliraN #. Tu buhan* !u buan se ula %adi dan hidupan liar di Malaysia iii Kepen!ingan !u buh

Menghargai kepen!ingan !u buh !u buhan se ula %adi dan hidupan liar.

13 3. MENGENAL

0 Men%elaskan kepen!ingan Tu buh !u buhan se ula &adi di Malaysia.

Menghargai kepen!ingan !u buh !u buhan se ula %adi dan hidupan liar.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5


MINGGU/BULAN TEMA NEGARA KITA TOPIK
!u buhan se ula %adi Negara Malaysia . +lora dan +auna . su ber perhu!anan . !e pa! perlindungan =idupan liar. #. Tu buhan* !u buan se ula %adi dan hidupan liar di Malaysia. . pe biakan hidupan lau! . ka5asan !adahan . pen#egahan hakisan

HASIL PEMBELAJARAN

PATRIOTISME

CATATAN

1, 3. MENGENAL NEGARA KITA

0 Men%elaskan kepen!ingan Tu buh !u buhan se ula &adi di Malaysia.

Menghargai kepen!ingan !u buh !u buhan se ula %adi dan hidupan liar.

10

3. MENGENAL NEGARA KITA

#. Tu buhan* !u buan se ula %adi dan hidupan liar di Malaysia. I< &enis !u buh !u buhan 2e ula %adi dan hidupan Liar di ka5asan )on ikli Dunia . Gurun panas . Tundra . Medi!eranean . Ka5asan %enis 2iberia

1 Menyenaraikan %enis Tu buh !u buhan se ula &adi dan hidupan liar di Ka5asan )on ikli dunia.

Menghargai kepen!ingan !u buh !u buhan se ula %adi dan hidupan liar.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5


MINGGU/BULAN TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

11

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

,.1 Kesul!anan Melayu Melaka a. .engasasn Melaka i. La!ar belakang .ara es5ara

1. Men#eri!akan la!ar "elakang .ara es5ara 2ebagai pengasas Melaka $ Menya!akan sebab .ara es5ara elarikan diri Daripada .ale bang . 3. Menya!akan per%alanan .ara es5ara dari .ale bang ke Melaka ,. Men#eri!akan peris!i5a .e bukaan Melaka

"erbangga dengan se%arah a5al Melaka Menghargai %asa .engasas kera%aan Melaka

16

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

,.1 Kesul!anan Melayu Melaka a. .engasasn Melaka ii. Ren!e!an peris!i5a pe bukaan Melaka

Menghargai %asa .engasas kera%aan Melaka

0. Men#eri!akan sebab yang endorong .ara es5ara engasaskan Melaka

17

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

,.1 Kesul!anan Melayu Melakab. b.Kege ilangan Melaka i. .en!adbiran yang sis!e a!ik . .e erin!ah Melaka . .e besar E pa! Lipa!an

1. Menya!akan gelaran &a5a!an pe besar e pa! $. Menya!akan peranan 2ul!an dan .e besar E pa! Lipa!an 3 Menya!akan !okoh !okoh Dan su banganya pada 8a an Kesul!anan Melayu Melaka

"erbangga dengan ke5u%udan s!ruk!ur pen!adbiran Kesul!anan Melayu Melaka Menyedari baha5a s!ruk!ur pen!adbiran Negara ki!a berasaskan Kesul!anan Melayu Melaka.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5


MINGGU/BULAN TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

$; .

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

,.1 Kesul!anan Melayu Melaka b. Kege ilangan Melaka ii .usa! perdagangan . keis!i e5aan lokasi. . ak!i<i!i perniagaan dengan negara*negara lain

, Menerangkan Melaka 2ebagai pusa! perdagangan

$1

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

,.1 Kesul!anan Melayu Melaka b. Kege ilangan Melaka iii .usa! penyebaran Isla . keda!angan dan .erke bangan Isla di Melaka . penyebaran Isla ke negara Negara lain ,.1 Kesul!anan Melayu Melaka #. .usa! kegia!an il u i .eranan is!ana

0. Menya!akan peranan Melaka sebagai pusa! .enyebaran Isla

"erbangga dengan Kesul!anan Melayu Melaka sebagai pusa! penyebaran aga a Isla dan pusa! perdagangan

$$

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

1. Menya!akan peranan is!ana 2ebagai pusa! kegia!an Il u $. Menyenaraikan ak!i<i!i Keil uan yang di%alankan Di is!ana 3. Menya!akan golongan yang Mendapa! +aedah daripada Kegia!an il u di is!ana

"erbangga dengan kegia!an il u Menyrdari pen!ingnya

enun!u!

enun!u! il u

.eka !erhadap perke bangan il u

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5


MINGGU/BULAN TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

$3

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

,.1 Kesul!anan Melayu Melaka d. .eluasan kuasa i 4ara peluasan kuasa ii. Kebi%aksanaan pe i pin

1. Menya!akan #ara #ara .eluasan kuasa. $. Menyenaraikan negeri &a%ahan !akluk 3. Menya!akan sebab peluasan Kuasa se#ara ringkas ,. Menya!akan peranan .e i pin dala peluasan kuasa.

Menghargai %asa pe i pin. " erbangga dengan ke5u%udan dan kege ilangan Kesul!anan Melayu Melaka.

24

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

,.1 Kesul!anan Melayu Melaka

e. Keda!angan kuasa luar i .or!ugis ii "elanda iii "ri!ish *

1. Mena akan kuasa kuasa Luar yang da!ang ke Melaka. $. Menerangkan la!ar "elakang kuasa luar 3. Menya!akan #ara Keda!angan kuasa luar Ke Melaka.

Menya!akan perlunya !aa! se!ia kepada pe io pin.

25

,. 2E&ARA=

,.1 Kesul!anan Melayu Melaka

1. Menerangkan keadaan .en!adbiran Melaka

Menghargain kepen!ingan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5


MINGGU/BULAN TEMA
NEGARA KITA

TOPIK
+ . Ke eroso!an Melaka i -ak!or *Kele ahan kepi pinan *.erebu!an kuasa

HASIL PEMBELAJARAN
2e5ak!u )a an Ke eroso!an. $. Men#eri!akan perebu!an Kuasa dala kalangan .e besar.

PATRIOTISME
kese!abilan negara

CATATAN

$1

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

,.1 Kesul!anan Melayu Melaka + . Ke eroso!an Melaka * Rakya! !idak se!ia *Kele ahan askar Melaka

3. Men%elaskan sikap rakya! Melaka ke!ika enghadapi An#a an luar ,. Menya!akan kele ahan Askar Melaka 0 Men%elaskan keadaan Melaka ke!ika engala i ke eroso!an

Menghargain kepen!ingan kese!abilan negara

27

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

,.$ 2e%arah a5al 2ara5ak dan 2abah A 2ara5ak. i. Asal usul 2ara5ak ,.$ 2e%arah a5al 2ara5ak dan 2abah A 2ara5ak. ii. .en!adbiran a5al 2ara5ak. *Ka5asan persisiran pan!ai *Ka5asan pedala an dan uara sungai

1. Menya!akan asal*usul na a 2ara5ak. $. Me bandingkan dua #eri!a !en!ang asal*usul na a 2ara5ak.

"erbangga dengan se%arah negara sendiri.

$6

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

3. Menyenaraikan ka5asan .en!adbiran di 2ara5ak , Menya!akan pen!adbiran a5al di 2ara5ak engiku! Ka5asan. .

"erbangga dengan se%arah negara sendiri.

31 >gos 2a bu!an Ke erdekaan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5


MINGGU/BULAN TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

$7

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

,.$ 2e%arah a5al 2ara5ak dan 2abah A 2ara5ak.


iii. Kau di 2ara5ak . >!rang Melanau dan Melayu di persisiran .an!ai. . "idayuh/ Iban/ Kenyah/ Kelabi! dan .enan di .edala an dan uara 2ungai

0. Menya!akan kau Mengiku! ka5asan

"ersyukur dengan kehar onian kau di negara ki!a.

11 2ep!e ber =ari 1 alaysia

3;

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

,.$ 2e%arah a5al 2ara5ak dan 2abah A 2ara5ak.


i<. Keda!angan kuasa luar . pen%a%ahan oleh keluarga "rooke

Men#eri!akan keda!angan kuasa luar ke 2ara5ak

1;

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5


MINGGU/BULAN TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

31

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

b. 2abah i. Asal usul na a 2abah

1. $.

Menya!akan asal usul na a 2abah Me bandingkan dua #eri!a !en!ang asal*usul 2abah.

"erbangga dengan se%arah negara sendiri.

3$

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

b. 2abah
ii. .en!adbiran a5al 2abah . Ka5asan .an!ai Ti ur Dikuasai oleh Kesul!anan 2ulu . Ka5asan pan!ai "ara! Dikuasai oleh Kesul!anan "runei . Ka5asan pedala an oleh Ke!ua ru ah pan%ang

3 Menyenaraikan ka5asan .en!adbiran a5al 2abah. , Menya!akan pen!adbiran Di ke!iga !iga ka5asan 1. Men#eri!akan keda!angan Kuasa luar ke 2abah 1 Menyenaraikan kuasa luar Dan ka5asan yang Dikuasai $. Menyenaraikan kronologi Keda!angan kuasa luar

"erbangga dengan se%arah negara sendiri.

33

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

b. 2abah
Iii Kau di 2abah . "a%au dan 2ulu di pan!ai Ti ur . Kada)an / elayu dan Muru! di pan!ai "ara! . Muru!/ Kada)an dan "a%au di ka5asan .edala an

0 Menyenaraikan kau Mengiku! ka5asan.

"erbangga dengan se%arah negara sendiri.

11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5


MINGGU/BULAN TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

3,

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

b. 2abah
i<. Keda!angan kuasa luar . .en%a%ahan oleh 2yarika! "orneo ?!ara "ri!ish.

1 Men#eri!akan keda!angan kuasa luar ke 2abah

"ersyukur dengan kehar onian kau di negara ki!a

30

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

,.3 .en%a%ahan. a. Keda!angan kuasa luar i. .en%a%ah. . .or!ugis . "elanda . "ri!ish . &epun

1. Menyenaraikan kuasa luar dan ka5asan yang di kuasai $. Menyenaraikan kronologi keda!angan kuasa luar 3. Menya!akann !u%uan keda!angan kuasa luar
1. Mena akan pe i pin dan Tokoh !e pa!an yang Menen!ang pen%a%ah. $ Menyenaraikan na a pe i pin dan !okoh !e pa!an engiku! )a an pen%a%ah.

*Kesedaran bersa a un!uk e per!ahankan negara. *"ersa!u padu un!uk e per!ahankan negara.

$6 >k!ober A5al 8ulhi%ah

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

31

,.3 .en%a%ahan. a. Keda!angan kuasa luar i.i Tu%uann pen%a%ahan *perdagangan *ke egahan *penyebaran aga a *keperluan bahan en!ah *perluasan !anah %a%ahan

3. Me bandingkan dan Me be)akan !u%uan Keda!angan pen%a%ah "ri!ish dan &epun

*Kesedaran bersa a un!uk e per!ahankan negara. *"ersa!u padu un!uk e per!ahankan negara.

1$

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5


MINGGU/BULAN TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

33

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

,., . .enen!angan Terhadap .en%a%ah. a..e i pin dan !okoh !e pa!an. i. 2ul!an Mah ud enen!ang .or!ugis. ii. Ra%a =a%i enen!ang "elanda

1. Mena akan pe i pin dan Tokoh !e pa!an yang Menen!ang pen%a%ah. $ Menyenaraikan na a pe i pin dan !okoh !e pa!an engiku! )a an pen%a%ah. 3 Men#eri!akan peris!i5a penen!angan !erhadap pen%a%ah oleh pe i pin !e pa!an

.
Me upuk se anga! keki!aan ser!a perpaduan enen!ang pen%a%ahan Menghargai !okoh Tokoh yang enen!ang pen%a%ah. Menyedari !anggung %a5ab seseorang pe i pin.

36

,. 2E&ARA= NEGARA KITA

,., . .enen!angan Terhadap .en%a%ah. a..e i pin dan !okoh !e pa!an. iii. Da!uk Mahara%a Lela enen!ang "ri!ish i<. Ren!ap enen!ang "ri!ish <. Ma! 2alleh enen!ang "ri!ish <i. Anggo!a -or#e 131 enen!ang &epun

$ Menyenaraikan na a pe i pin dan !okoh !e pa!an engiku! )a an pen%a%ah. 3 Men#eri!akan peris!i5a penen!angan !erhadap pen%a%ah oleh pe i pin !e pa!an ,. Men#eri!akan penen!angan Anggo!a -or#e 131 Terhadap pen%a%ah &epun

Me upuk se anga! keki!aan ser!a perpaduan enen!ang pen%a%ahan Menghargai !okoh Tokoh yang enen!ang pen%a%ah. Menyedari !anggung %a5ab seseorang pe i pin. Kesedaran bersa a un!uk e per!ahankan negara. "ersa!u padu e per!ahankan negara.

Catatan.

13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5


Jumlah m n!!u "#$%#&'lahan () m n!!u. 2 "#"#$ &%aan utama a tu P#"#$ &%aan %#m#%t#$ ) *an S#m#%t#$ 2 + , -an!&a ) m n!!u untu& %#t a" "#"#$ &%an. Cut "#$t#n!ahan %#m#%t#$ "#$tama + )/ 0 )1 Ma2 2/)) . P#"#$ &%aan %#m#%t#$ "#$tama +2) 0 25 M# . Cut %#m#%t#$ "#$tama 23 M# 0 )/ Jun 2/)2 Cut "#$t#n!ahan %#m#%t#$ &#*ua+)1 O!'% 0 23 O!'% 2/)2 U- an P#n2a"a an S#&'lah R#n*ah +)/ 0 )( S#"t#m4#$ 2/)2. P#"#$ &%aan %#m#%t#$ &#*ua +)5 5)6 O&t'4#$ 2/)2. Cut a&h $ tahun +)/ N'7#m4#$ 2/)2 5/2 Janua$ 2/)2. , %#ma& *an * %ah&an 'l#h 8 .......................................................

, %#* a&an 'l#h8 ............................................. Gu$u 0!u$u Ka- an T#m"atan Tahun 58 S.K K! T t n!an 8 Ta9au.

1,

Anda mungkin juga menyukai