Anda di halaman 1dari 54

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah


Huraian Sukatan Pelajaran

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2002

KANDUNGAN
Mukasurat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penilian Dalam Pendidikan Seni Visual Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 1 Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2 Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 & 5 i ii iii iv - vi vii viii - x 19 10 18 19 - 27 28 - 42

Rukun Negara
BAH AWASAN YA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPAD A TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGAR A KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPAN AN D AN KESUSILAAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

ii

KATA PENGANTAR
Kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia untuk generasi masa kini dan akan datang. Penyemakan kurikulum memenuhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat menyediakan peluang pendidikan Dalam pembinaan bahan kurikulum ini, banyak pihak telah memberi sumbangan terutamanya guru-guru, pensyarahpensyarah maktab dan universiti serta pegaw ai-pegaw ai Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan murid khususnya dalam kegiatan pemikiran, idea, ekspresi diri dan penghasilan. penyataan Sesuai dengan

perkembangan semasa dan akan datang beberapa cadangan aktiviti pembelajaran telah dipertingkatkan.

berterusan yang memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan har monis. Penggubalan ini bertujuan untuk menyediakan w arga Malaysia yang mampu

menghadapi cabaran pendidikan masa kini selaras dengan perubahan globalisasi yang pesat.

merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang ter libat.

Huraian Sukatan Pelajaran mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah mengandungi pelbagai aktiviti untuk membentuk

keperibadian murid yang celik budaya, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Adalah diharapkan dengan adanya Huraian Sukatan Pelajaran ini, para guru akan dapat memainkan peranan memperkembangkan potensi

Dr. Sharifah Maimunah bt. Syed Zin Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Mala ysia

iii

PENDIDIKAN SENI VISUAL


PENDAHULUAN
Pendidikan Seni Visual menjurus kepada seni tampak dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik, seni sastera, seni tari, dan seni mempertahankan diri.

dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. Melalui kefahaman aspek di atas, murid dapat diterapkan dengan penghayatan w arisan Seni Visual dan mengamalkannya dalam kehidupan, terutama dalam meningkatkan nilai hidup. Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu lebih

Pendidikan

Seni

Visual

sekolah

menengah

yang diperolehi bersama.

menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu imaginasi melalui dan penajaman konsepsi daya intuisi, persepsi, ini, murid

MATLAMAT
Matlamat Pendidikan Seni Visual sekolah menengah adalah untuk membentuk keper ibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan meningkatkan kurikulum rasa berupaya kesyukuran membantu terhadap murid Tuhan,

murid.

Dengan

diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual, meningkatkan lagi kepekaan, menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membaw a bersama nilai yang disebutkan.

menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan w arisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah Kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah menengah, merangkumi perkara yang berkait dengan seni halus, komunikasi visual, reka bentuk dan kraf tradisional. Murid
iv

pembangunan diri,

masyarakat dan negara, selaras

dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaaan.

OBJEKTIF
Pendidikan Seni Visual di sekolah menengah bertujuan untuk: menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan memupuk budaya penyelidikan dalam proses

membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa

TUMPUAN PENDIDIKAN SENI VISUAL


Setiap manusia secara lumrahnya harus menghargai keindahan ciptaan Tuhan. Dalam konteks Pendidikan

penghasilan karya seni visual meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin, serta kemahiran dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk mereka cipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata pelajaran lain menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitarannya dan kaitan dengan keselesaan hidup
v

Seni Visual, keindahan merujuk kepada keselesaan dan ketenteraman bagi mencapai kesejahteraan yang

membaw a nilai kebaikan.

Ini ber makna nilai estetik dan

etika diterapkan kepada murid melalui pendidikan seni visual.

Antara nilai yang sesuai diterapkan dalam Pendidikan Seni Visual ialah: Menghargai keindahan dan kehar monian alam ciptaan Tuhan dan hubungan dalam masyarakat serta berusaha memeliharanya. Peka terhadap keadaan kehar monian, keindahan dan keselesaan dalam segala perbuatan. Sentiasa memberi perhatian kepada ketelitian dan kehalusan kerja seperti menggunakan alat dan bahan dengan betul, merancang kerja dengan

teratur, kesungguhan terhadap proses penghasilan dan memberi perhatian kepada kemasan. Menghargai hasil-hasil seni sebagai w arisan budaya. Menghargai tokoh seni dan sumbangan mereka terhadap perkembangan budaya.

bidang pula dipecahkan kepada unit pembelaran masingmasing.

Di dalam lajur Hasil Pem belajaran dimuatkan skop pembelajaran yang per lu dicapai oleh murid. Di samping itu, pencapaian yang boleh dikuasai oleh murid mengikut kebolehan mereka diperinci mengikut aras.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


Lajur Cadangan Aktiviti Pem belajaran pula memaparkan Huraian Sukatan Pelajaran merupakan dokumen beberapa aktiviti yang sesuai yang boleh dijalankan di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual mengikut bidang tertentu. Penjelasan tentang aras adalah seperti berikut: sokongan bagi Sukatan Pelajaran yang mengandungi perincian kurikulum dari tingkatan 1 hingga 5. Buku ini juga mengandungi objektif pembelajaran bagi setiap tahun. Tujuannya ialah untuk memudahkan guru

merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.

Aras
Per incian kur ikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur iaitu Bidang, Hasil Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Lajur Bidang menampakkan salah satu daripada dua bidang dalam Pendidikan Seni Visual KBSM. Setiap Aras 3 Aras 1 Pemahaman yang jelas tentang konsep, fungsi dan penghayatan. Penggunaan alat, bahan dan teknik yang sesuai untuk penghasilan bahan. Aktiviti di aras ini menitikberatkan peningkatan penghasilan bahan yang berkualiti, kreatif serta mampu membuat kritikan.

Aras 2

vi

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Pendidikan Seni Visual menyarankan penggunaan strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersepadu dengan mata pelajaran lain. Penggunaan strategi yang sesuai

pemerhatian murid. Kegiatan yang menarik minat seperti kegiatan yang mencetus idea melalui aktiviti penerokaan amatlah digalakkan sama ada secara manual atau berbantukan komputer. Proses penghasilan karya dan peningkatan pembelajaran yang berterusan perlu diberi penekanan dan penilaian. Hasil kerja murid hendaklah dipamerkan sebagai

dengan isi kandungan pengajaran adalah digalakkan bagi memupuk minat murid.

penghargaan.

Pengenalan strategi pengajaran dan pembelajaran seperti Teori Kecerdasan Pelbagai, Kajian Masa Depan,

Murid

digalakkan

menyimpan

rekod

pengalaman

pembelajaran dan hasil kerjanya sendiri. A malan ini akan melatih murid membuat analisis, sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri. Rekod

Pembelajaran Kontekstual, Konstruktivisme, Pembelajaran Akses Kendiri, Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT), Kemahiran Berfikir Secara Kr itis dan Kreatif, Belajar Cara Belajar, dan Pembelajaran Masteri adalah selaras dengan visi dan misi Pendidikan yang berhasrat untuk menyempurnakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pemilihan dan penentuan aktiviti seni visual hendaklah yang terdekat dengan murid dari segi pengalaman, imaginasi, alat dan bahan. diperkenalkan perlu selaras Sesuatu projek yang dengan kesediaan,

ini juga akan membolehkan guru membantu dan menilai perkembangan pembelajaran mur id.

kemampuan, kebolehan, penumpuan, pengalaman dan


vii

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL


Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. Penilaian secara keseluruhan

mengambilkira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid.

Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Pendidikan Seni Visual iaitu pemerhatian, lisan dan interaksi dan penulisan. Kaedah pemerhatian adalah proses penilaian yang

membolehkan murid mengabungkan kefahaman kognitif, psikomotor dan afektif mereka. kefahaman tentang unsur Aspek kognitif meliputi seni, prinsip rekaan,

melibatkan guru secara aktif. Guru memerhati, membuat inerpretasi dan menilai aspek-aspek yang diperhatikan. Melalui kaedah ini, penilaian dapat dijalankan ke atas proses dan hasil kerja murid.

pengetahuan tentang alat serta teknologi bahan, bentuk gubahan serta kemasan Aspek dan pemahaman pula dan

penghargaan.

psikomotor

melibatkan Penilaian Pemerhatian proses adalah penilaian yang menitikberatkan proses penghasilan bahan. memerhati cara murid mentafsir, Guru perlu idea,

penilaian proses dalam penghasilan bahan.

aspek afektif pula dijalankan melalui pemerhatian, sikap dan perlakuan murid yang direkod. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara

mengelola

pew ujudan idea dan cara mereka menggunakan alat. Sekiranya proses tidak dilakukan dengan betul, guru perlu memberi bimbingan yang sew ajarnya. Perkara-perkara

yang perlu dititikberatkan adalah pew ujudan idea di mana proses murid menentukan tema dan peningkatan idea mereka perlu diambil kira. Selain daripad itu, pemilihan dan penyediaan alat dan bahan, proses dan teknik yang
viii

berterusan dan sistematik dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Penilaian yang berkesan

dipilih dan kemasan adalah beberapa elemen yang perlu diperhatikan.

sumbangsaran. Perkara-perkara yang boleh dinilai secara lisan adalah penguasan pengetahuan, pemahaman dan belajar,

konsep, penguasan Pemerhatian hasil kerja adalah penilaian pencapaian kebolehan dan kemahiran mur id yang diperlihatkan pada hasil kerja. Kriteria-kriteria yang relevan dalam penilaian adalah gubahan, interpretasi, kemahiran, fungsi, keaslian, kreativiti dan kemasan.

kemahiran berfikir

kemahiran berbahasa seni dan sosial, perkembangan daya kreatif dan mengenalpasti perlakuan emosi,

perasaan dan perubahan sikap murid.

Penilaian secara penulisan pula dapat mengesan dan mengukur perkembangan dan pemahaman murid dalam

Aspek afektif juga boleh dinilai oleh guru semasa menggunakan kaedah pemerhatian. Semasa proses

pelbagai aspek pengetahuan serta merekod proses dalam bentuk folio. Penilaian menggunakan kaedah penulisan

pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual, nilai-nilai yang sesuai diperhatikan adalah kebersihan dan keteraturan, keselamatan, ketekunan, bekerjasama,

dapat merangsang pemikiran mur id secara logikal, kritikal dan analitikal. Murid juga digalakkan membuat kajian, Melalui

eksperimentasi serta membuat perancangan.

ketelitian dan kesempurnaan.

penilaian ini, guru dapat menilai tahap penguasan pengetahuan, pemahaman konsep, proses dan teknik

Penilaian secara lisan dan interaksi ialah satu kaedah penilaian di mana guru berinteraksi dengan mur id untuk mengetahui tahap penguasan murid terhadap aspek seni, kemahiran berkomunikasi dalam bahasa seni dan menilai potensi murid dalam kemahiran berfikir. Aktiviti-aktiviti

serta kemahiran bahasa seni dan kemahiran berfikir.

Pembinaan soalan-soalan obejktif dan subjektif harus menggambarkan pembelajaran secara keseluruhan yang menitikberatkan aras kesukaran berasaskan taxonomy Bloom seperti ingatan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian.
ix

lisan yang boleh dijalankan ialah soal jaw ab, peta minda, kuiz, temubual, teka teki, forum, seminar, lakonan dan

Selain daripada ujian berbentuk objektif dan subjektif, penyediaan folio murid juga boleh dinilai menggunakan kaedah penilaian secara penulisan. folio, murid dapat meningkatkan mereka. tahap Melalui penyediaan pengetahuan dan

pemahaman seni memperlihatkan

Murid juga berpeluang pengetahuan, penguasan

kemahiran, perkembangan minat dan daya kreatif serta sikap mereka dalam penghasilan folio. Folio-folio dinilai

mengikut kr iteria seprti kajian yang dijalankan oleh murid, perkembangan idea melalui lakaran, rangka sebenar yang dihasilkan dan persembahan.

Murid di sekolah menengah berupaya membuat penilaian kendiri. Guru boleh mengalakkan murid menilai kekuatan dan kelemahan masing- masing dalam pembelajaran serta menilai amalan dan sikap masing-masing bagi Murid

mempertingkatkan pembelajaran masing- masing.

boleh menjalankan penilaian kendiri dengan menilai hasil kerja sendiri, mengadakan perbincangan dengan guru atau rakan sebaya, dengan membuat perbandingan hasil kerja dan dengan mengisi borang penilaian kendiri. Penilaian kendiri lebih ber makna sekiranya murid
x

berupaya memperbaiki kelemahan yang dikenalpasti.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH

OBJEKTIF TINGKATAN 1
Pada akhir Tingkatan 1, murid dapat: 1. 2. Memahami semua aspek unsur seni dan prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka. Memperkembangkan daya pengamatan melalui pemerhatian dan aplikasi mudah unsur seni melalui kajian terhadap sumber alam dan benda buatan manusia. Memperkembangkan daya konsepsi visual secara kritis dan kreatif melalui pelbagai media, bahan, dan teknik Seni Visual. Menyampaikan maksud menerusi hasil Seni Visual dalam bidang tertentu. Mendokumentasikan proses pembelajaran secara tersusun. Menghasilkan kerja Seni Visual yang bermutu. Menanam rasa bangga terhadap warisan Seni Visual tanah air dan menghargai karya Seni Visual luar negara. Memupuk rasa menghargai alam dan sumbernya.

3. 4. 5. 6. 7.

8.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM Tingkatan 1

Bil
1

Bidang/Unit Pembelajaran
Penghasilan Seni Visual 1.1 Asas Seni Reka a. i. ii. iii. iv. v. vi. Unsur Seni Garisan Rupa Bentuk Jalinan Ruang Warna

Hasil Pembelajaran
Meneroka pelbagai Unsur Seni dan Prinsip Rekaan dalam Asas Seni Reka. Aras 1 i. Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia. Aras 2 i. Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia. ii. Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual. Aras 3 i. Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah. ii. Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual. iii. Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual. iv. Menyediakan portfolio. 2 a. b. c. d. e. f. g. h.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


peniruan (imitation) penerokaan (termasuk penerokaan dalam kawasan sekolah) kajian Unsur Seni dan Prinsip Rekaan lukisan catan kolaj portfolio (pilihan berfokus) apresiasi Seni Visual

b. Prinsip Rekaan i. Harmoni ii. Kontra iii. Penegasan iv. Imbangan v. Irama dan Pergerakan vi. Kepelbagaian vii. Kesatuan

Penerokaan ke atas objek alam seperti bunga dan buah-buahan dapat menjelas kan tentang unsur seni terutamanya ber kaitan jalinan, rupa, bentuk dan warna

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran
1.2 Seni Halus a. Lukisan b. Catan c. Arca d. Cetakan

Hasil Pembelajaran
Memahami proses penghasilan Seni Visual dan berkomunikasi dalam semua bidang Seni Halus berkaitan: a. Idea dan proses i. mesej/kandungan ii. pengwujudan idea iii. olahan idea b. Olahan karya i. Asas Seni Reka ii. media iii. alat Aras 1 i. Menghasilkan lakaran dalam proses penghasilan karya Seni Halus. Aras 2 i. Mamahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran. ii. Membuat kemasan hasil kerja. Aras 3 i. Melukis dan mengaplikasikan teknik pelukisan. (rendering) ii. Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: kadar banding hubungkaitan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Murid menghasilkan kerja Seni Visual berdasarkan idea dan proses melalui: a. mesej/kandungan b. pengwujudan idea Antar a medi a yang bol eh diterokai c. olahan idea penggunaannya dalam lukisan Lukisan dengan pelbagai media dan teknik. Alat dan media: i. pensel ii. pensel warna iii. pen iv. dakwat v. arang vi. krayon vii. pastel viii. komputer Teknik pelukisan: i. garisan selari ii. garisan zig-zag Catan dengan pelbagai media dan teknik. Media: i. warna poster ii. tempera iii. krayon iv. pensel warna (washable) v. cat minyak vi. media campuran Teknik: i. impasto ii. kecatan (painterly) 3
contoh penggunaan warna po ster untuk satu rekaan

contoh tekni k impasto

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
kedudukan objek perspektif satah imbangan Mengaplikasi perisian komputer yang sesuai dalam kerja Seni Halus. Proses penyediaan portfolio.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Arca dengan menggunakan pelbagai media dan teknik: Media: i. bahan kutipan ii. strawboard iii. kadbod iv. dawai v. benang Teknik: i. asemblaj ii. stabail iii. mobail Cetakan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik. Media: i. lino ii. kayu iii. kertas Teknik: i. timbulan ii. stensilan iii. monoprint d. Aktiv iti pengayaan e. Apresiasi Seni f. Portfolio (pilihan berfokus) 4

Arca stabail

iii.

iv.

Arca mobail

Contoh hasil cetakan lino

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran
1.3 Komunikasi Visual a. Reka Bentuk Grafik

Hasil Pembelajaran
Memahami proses mereka bentuk berkaitan: a. Proses membuat i. olahan Asas Seni Reka ii. proses iii. alat iv. media v. teknik Aras 1 i. Menyatakan perasaan diri terhadap kerja grafik. ii. Menghasilkan kerja grafik 2D yang mudah dengan menggunakan alat, media dan teknik yang sesuai. Aras 2 i. Membuat kajian mudah berkaitan idea cara penyelesaian masalah untuk tugasan kerja grafik ii. Menerangkan proses Reka Bentuk Grafik. iii. Menghasilkan kerja grafik yang mudah secara manual dan berbantukan komputer.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Murid menghasilkan: a. tipografi b. poster c. seni reka tanda

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
Aras 3 i. Menghasilkan kerja grafik berasaskan tema yang diberi. ii. Menyatakan hasrat diri dan masyarakat melalui hasil kerja serta memperkembangkan daya imaginasi.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1.4

Reka Bentuk a. Industri b. Hiasan Dalaman c. Landskap

Akan bermula di tingkatan 4 dan 5

Akan bermula di tingkatan 4 dan 5

1.5 Kraf Tradisional a. Tembikar b. Anyaman

Pengetahuan dan kemahiran dalam seni tembikar dan anyaman Aras 1 i. Menyenaraikan fungsi tembikar dan anyaman. ii. Membuat tembikar dan anyaman menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai. Aras 2 i. Menyatakan sejarah tembikar dan anyaman

Menghasilkan barangan kraf tradisional dengan menggunakan bahan, alat dan teknik tertentu. a. Tembikar Kajian: - mengumpul maklumat Alat dan bahan: - tanah liat - alat pemutar Teknik: - picitan - lingkaran - lemparan - kepingan 6

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
tempatan. Mengenal beberapa orang tokoh kraf. iii. Menentukan teknik,motif, bentuk, dan ragam hias berdasarkan kawasan, daerah atau negeri tertentu. iv. Merekabentuk kraf tradisional dalam bentuk 2D. ii. Aras 3 i. Merekacipta/ merekabentuk kraf tembikar dan anyaman dengan menggunakan teknologi bahan, alat dan teknik berkaitan. ii. Menghasilkan ragam hias yang sesuai dengan hasil kerja/mata barang. iii. Membakar tembikar dan kemasan hasil anyaman. iv. Membuat apresiasi reka bentuk kraf tembikar dan anyaman dengan memberi perhatian kepada fungsi nilai budaya, kemasan, dan pemeliharaan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


- gabungan Proses: - memproses tanah liat - membentuk - triming - membuat ragamhias - pembakaran biskut (biscuit firing) - menggerlis atau sepuh (glazing) - membakar b. Anyaman Kajian: - mengumpul maklumat Alat dan bahan: - mengkuang - bahan alternatif Teknik: menganyam Proses: - menyediakan bahan - menganyam

c. Kemasan d. Apresiasi Seni

Bil
2.

Bidang/Unit Pembelajaran
Sej arah dan Apresiasi Seni Visual Perkembangan Seni Visual di Malaysia

Hasil Pembelajaran
Memahami dan menghargai warisan budaya Seni Halus dan Kraf Tradisional tanah air dan negara lain. Aras 1 i. Menyatakan sejarah Seni Halus Malaysia sebelum merdeka dari aspek tokoh dan karya. Aras 2 i. Mendokumentasi sejarah Seni Halus di Malaysia sebelum merdeka dari aspek pengenalan, tokoh dan sumbangan mereka. ii. Perbincangan tentang kepentingan Seni Visual dalam bidang kehidupan dan budaya. Aras 3 i. Menjelaskan perkembangan kraf tembikar dan anyaman dari aspek: pengenalan tokoh dan sumbangan ii. Membuat perbandingan perkembangan Seni 8 a. b. c. d. e. f.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


kajian maklumat dokumentasi maklumat perbincangan portfolio (pilihan berfokus) lawatan lakonan

Seni Halus Kraf Tradisional - Tembikar - Anyaman

tembi kar tradisional

tembi kar moden

beberapa contoh anyaman

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
Visual dalam kehidupan, budaya sendiri dan budaya lain. iii. Menyenaraikan pengaruh Seni Islam, Barat dan Serantau. iv. Menyediakan portfolio.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

motif tembi kar tradisional yang digunakan untuk ragamhias

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH

OBJEKTIF TINGKATAN 2

Pada akhir Tingkatan 2, murid dapat: 1. Memperkembangkan pemahaman Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Visual. Memperkembangkan kemahiran menghasilkan kerja Seni Halus dengan pelbagai media dan teknik. Menggunakan teknologi terkini dalam membantu proses penghasilan karya Seni Visual. Meningkatkan kreativiti dalam aspek komunikasi visual dengan melaksanakan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif semasa menyelesaikan masalah. Meningkatkan sikap bertanggungjawab dalam proses pembelajaran Seni Visual. Memupuk daya mengapresiasi terhadap alam dan juga hasil Seni Visual. Menghasilkan kerja Seni Visual yang bermutu. Menyemai keyakinan dan disiplin diri dalam melaksanakan proses pembelajaran Seni Visual. Menghargai peranan Seni Visual dalam konteks kehidupan manusia .
10

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM Tingkatan 2

Bil
1

Bidang/Unit Pembelajaran
Penghasilan Seni Visual 1.1 Asas Seni Reka (diaplikasikan secara bersepadu dalam penghasilan Seni Visual) Seni Halus a. Lukisan b. Catan c. Arca d. Cetakan

Hasil Pembelajaran
Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang Seni Halus berkaitan: a. Idea dan proses - mesej / kandungan - pengwujudan idea - olahan idea b. Olahan karya - Asas Seni Reka - media - teknik penghasilan Aras 1 i. Mengumpul maklumat berkaitan unit pembelajaran. Aras 2 i. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus proses penghasilan karya. ii. Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Halus. iii. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. 11

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Murid menghasilkan kerja Seni Visual berdasarkan idea dan proses melalui: c. mesej/kandungan d. pengwujudan idea e. olahan idea Lukisan dengan pelbagai Pelukisan media dan teknik. dengan Alat dan media: dakwat i. pensel ii. pensel warna iii. pen iv. dakwat v. arang (charcoal stick) vi. krayon vii. pastel viii. perisian komputer Teknik pelukisan: i. garisan selari ii. titik-titik iii. garisan zig-zag Catan dengan pelbagai media dan teknik. Media: i. cat air ii. cat poster iii. pastel iv. media campuran
Antara langkah membuat catan deng an teknik b asah atas kering

1.2

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
iv. Membandingbeza jenis komunikasi visual

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Teknik: i. basah atas basah ii. basah atas kering iii. berus kering iv. kecatan (painterly) Arca dengan menggunakan pelbagai media dan teknik: Media: i. tanah liat ii. Plaster of Paris iii. polisterin iv. kayu v. dawai vi. buluh vii. rotan viii. sabun Teknik: i. memodel ii. luakan dan tambahan iii. binaan

Aras 3 i. Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: kadar banding hubungkaitan kedudukan objek perspektif satah imbangan ii. Menggunakan pelbagai alat, media dan teknik dalam lukisan, catan, arca, dan cetakan dengan tema yang meliputi persekitaran keluarga dan masyarakat. iii. Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dalam proses pengwujudan idea. iv. Membuat kemasan. v. Menyediakan portfolio.

Contoh catan menggunakan teknik berus kering d engan med ia cat poster

Cetakan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik seperti: Media: i. kayu ii. profilem iii. kertas

12

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Teknik: i. timbulan ii. stensilan iii. monoprint
Contoh cetakan stensilan (profilem)

d. Apresiasi Seni Visual e. Portfolio (pilihan berfokus) 1.3 Komunikasi Visual a. Reka Bentuk Grafik Memahami proses menghasilkan reka bentuk: a. Mengenalpasti masalah (spesifikasi) b. Kajian dan penyelidikan c. Idea d. Cara penyelesaian e. Proses membuat:: i. Asas Seni Reka ii. Alat iii. Media iv. Teknik Aras 1 i. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti. ii. Membuat Reka Bentuk Grafik mudah. Aras 2 i. Menghasilkan kerja grafik secara manual atau menggunakan komputer 13 Murid menghasilkan: a. komik b. ilustrasi c. animasi mudah (flip animation) berdasarkan idea dan proses melalui: Alat dan media: i. pensel ii. pensel warna iii. pen iv. pen teknikal v. pen ruling vi. cat air vii. cat poster viii. dakwat ix. arang x. krayon xi. pastel xii. tempera xiii. media campuran contoh ilustrasi komik xiv. komputer

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
dengan memberi perhatian kepada: kadar banding reka letak perspektif muka taip satah imbangan Membuat lukisan figura yang sesuai untuk tujuan kerja grafik.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

ii.

Aras 3 i. Menghasilkan kerja grafik berasaskan tema yang diberi dengan menyatakan hasrat masyarakat dan negara. ii. Mengintepretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi.

contoh hasil kerja gr afik

1.4

Reka Bentuk a. Industri b. Hiasan Dalaman c. Landskap

Akan bermula di tingkatan 4 dan 5

Akan bermula di tingkatan 4 dan 5

14

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran
1.5 Kraf Tradisional a. Ukiran kayu b. Tekat

Hasil Pembelajaran
Mengenalpasti pelbagai motif dalam merekacorak dan membuat Kraf Tradisional. Aras 1 i. Mengumpul maklumat rekabentuk ukiran kayu dan tekat dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai budaya, kemasan, dan pemeliharaan. ii. Menghasilkan motif ukiran kayu dan tekat dalam bentuk 2D. Aras 2 i. Mengolah motif ukiran kayu dan tekat yang se suai dengan hasil kerja dalam bentuk 2D. ii. Menghasilkan kerja ukiran atau tekat berdasarkan satu motif bersaiz kecil. iii. Mengenali beberapa orang tokoh kraf ukiran kayu dan tekat.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Menghasilkan barangan Kraf Tradisional dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik tertentu. a. Ukiran Kayu Kajian: i. Mengumpul maklumat Bahan seperti: i. kayu jelutong ii. kayu nyatoh iii. kayu merbau iv. kayu cengal Alat seperti: i. gergaji ii. ketam kayu Antara proses kerja iii. pahat ukiran kayu: iv. gerudi Mengukir dan m embuat v. pisau wali kemasan vi. kikir pari Teknik: i. tebuk tembus ii. bunga timbul Proses: i. membuat motif dan corak ii. menyediakan bahan iii. melakar atas papan iv. mengukir v. kemasan

15

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
b. Tekat Aras 3 i. Merekabentuk dan menghasilkan barangan kraf ukiran kayu dan tekat dengan menggunakan motif yang digubah.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Kajian: i. mengumpul maklumat Bahan seperti: i. benang biasa ii. benang emas iii. kain baldu iv. kain kapas v. kad manila vi. gam Alat seperti: i. jarum ii. pemidang iii. laola/coban Teknik: i. tekat benang emas ii. tekat gubah Proses: i. melukis motif ii. menyediakan mempulur iii. menekat iv. kemasan c. Apresiasi Seni Visual d. Law atan ke pusat kraftangan tempatan
Antara proses dalam m enekat

16

Bil
2.

Bidang/Unit Pembelajaran
Sej arah dan Apresiasi Seni Visual Perkembangan Seni Visual di Malaysia

Hasil Pembelajaran
Mengetahui sejarah Seni Halus Malaysia sebelum merdeka dan Kraf Tradisional dari aspek tokoh, karya dan sumbangan. Aras 1 i. Mengumpul maklumat sejarah Seni Halus sebelum merdeka dan Kraf Tradisional dari aspek: pengenalan tokoh, karya dan sumbangan Aras 2 i. Membuat penyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau. ii. Menghuraikan perkembangan kraf ukiran kayu dan tekat tradisional dan pribumi (etnik) dari aspek: pengenalan tokoh dan sumbangan iii. Membuat pernyataan tentang Seni Visual dalam kehidupan dan budaya. a. b. c. d. e. f.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


kajian maklumat persembahan perbincangan dokumentasi maklumat (portfolio pilihan berfokus) apresiasi Seni Visual lawatan

Seni Halus Kraf Tradisional - Ukiran Kayu - Tekat

Ukiran kayu dan tekat merupakan warisan budaya yang mempun yai nilai estetik yang tinggi

17

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
Aras 3 i. Membandingbeza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau dengan Seni Halus dan Kraf Tradisional di Malaysia. ii. Menyediakan portfolio. iii. Menamakan tokoh Seni Visual dan sumbangan mereka terhadap perkembangan budaya. iv. Menjelaskan peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Beberapa kar ya Seni Halus temp atan dan barat

18

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH

OBJEKTIF TINGKATAN 3
Pada akhir Tingkatan 3, murid dapat: 1. 2. 3. 4. 5. Memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai teknik penghasilan karya Seni Visual. Meningkatkan keupayaan menggunakan Unsur Seni dan Prinsip Rekaan dalam penghasilan karya Seni Visual melalui pelbagai alat, media, dan teknik. Memahami peranan teknologi dalam kegiatan Seni Visual tempatan dan kebangsaan. Mendokumentasi perkembangan teknologi pembuatan dalam semua bidang Seni Visual. Membuat pengubahsuaian alat, bahan dan teknik bagi menjalankan proses pembelajaran Seni Visual. Menentukan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain seperti sains dan teknologi. Menentukan kesamaan dan kelainan antara Seni Visual budaya kebangsaan dengan Seni Visual budaya lain. Mengamalkan cara kerja yang memberi perhatian kepada kemasan dan persembahan.

6. 7.

8.

19

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM Tingkatan 3

Bil
1

Bidang/Unit Pembelajaran
Penghasilan Seni Visual. 1.1 Asas Seni Reka (diaplikasikan secara bersepadu dalam penghasilan Seni Visual) 1.2 Seni Halus a. Lukisan b. Catan c. Arca d. Cetakan

Hasil Pembelajaran
Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan: a. Idea dan proses i. mesej / kandungan ii. pengwujudan idea iii. olahan idea b. Olahan karya i. Asas Seni Reka ii. media iii. teknik penghasilan Aras 1 i. Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan karya. ii. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. iii. Menghargai keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Lukisan dengan pelbagai media dan teknik. Alat dan media: i. pensel ii. pensel warna iii. pen iv. dakwat v. arang vi. krayon vii. berus viii. pastel ix. perisian komputer Teknik pelukisan: i. garisan kontor ii. titik-titik iii. garisan silang pangkah Catan dengan pelbagai media dan teknik. Media seperti: i. cat air ii. tempera iii. cat poster iv. pastel v. media campuran Teknik: i. basah atas basah ii. basah atas kering iii. berus kering 20

Contoh catan menggunakan media cat air

Contoh catan objek bentuk asas deng an teknik b asah atas kering

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
Aras 2 i. Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus. ii. Membandingbeza jenis Komunikasi Visual. iii. Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dan proses rekaan. Aras 3 i. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif. ii. Memilih dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalam pembelajaran. iii. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


iv. kecatan (painterly) v. media campuran Arca dengan menggunakan pelbagai media dan teknik: Media seperti: i. Plaster of Paris ii. tanah liat iii. sabun iv. lilin v. polisterin Contoh lakaran arca vi. kayu menggunakan kayu vii. buluh dan papan lapis viii. rotan Teknik: i. acuan ii. luakan iii. timbulan Cetakan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik: Media seperti: i. lino ii. syelek iii. lekar iv. media campuran Teknik: i. timbulan ii. kolagrafi iii. cetakan sutera saring (serigrafi) b. Apresiasi seni c. Portfolio (pilihan berfokus) 21

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Bahagian latar belakang digelapkan untuk disapu sy elek bila dipindah dan dipasangkan kepada organdy berbingkai.

Contoh proses cetakan sutera saring dengan media syelek

Lakaran pensil suatu pemandangan landskap 1

Contoh hasil cetakan yang telah siap

22

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran
1.3 Komunikasi Visual a. Reka Bentuk Grafik

Hasil Pembelajaran
Memahami proses menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Aras 1 i. Memahami prinsip Reka Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan ke selesaan dalam aktiviti penghasilan. Aras 2 i. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. ii. Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah. Aras 3 i. Menghasilkan rekabentuk kerja grafik berasaskan bidang tertentu. ii. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Murid menghasilkan reka bentuk a. simbol b. logo c. iklan d. risalah e. pembungkusan f. kaligrafi dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: i. mengenalpasti masalah (spesifikasi) ii. penyelidikan (idea) iii. proses membuat iv. penilaian semula Alat dan media: i. pensel ii. pensel warna iii. pen iv. pen teknikal v. pen ruling vi. pen manuskrip vii. cat air viii. cat poster ix. dakwat x. arang xi. krayon xii. pastel xiii. tempera xiv. media campuran xv. berus xvi. set geometri xvii. komputer xviii. perisian kompter 23

Contoh risalah

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
dalam bidang lain. iii. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja. iv. Membuat persembahan hasil kerja.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Teknik: i. lukisan ii. kecatan (painterly) iii. lipatan iv. berbantukan komputer. Akan bermula di tingkatan 4 dan 5

1.4

Reka Bentuk a. Industri b. Hiasan Dalaman c. Landskap

Akan bermula di tingkatan 4 dan 5

1.5

Kraf Tradisional a. Batik b. Tenunan

Mengenalpasti pelbagai motif dalam merekacorak dan membuat Kraf Tradisional. Aras 1 i. Mengumpul maklumat sejarah batik dan tenunan tempatan dan serantau. ii. Menyenarai alat, bahan, teknik, dan proses penghasilan kraf batik dan tenunan. iii. Menyenarai nama tokoh dan mencatatkan sumbangan serta hasil karya mereka.

Menghasilkan barangan kraf tradisional dengan menggunakan alat, bahan dan teknik tertentu: Batik Kajian: i. mengumpul maklumat Alat: i. berus ii. canting iii. pemidang iv. dapur v. sarang Bahan: i. kain sutera atau kain kapas ii. rosin iii. lilin iv. pewarna batik v. sodium silikat vi. serbuk soda (soda ash) 24

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
Aras 2 i. Membuat lakaran reka corak batik dan tenunan dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan. ii. Menyatakan penghargaan terhadap hasil kraf tradisional setempat. iii. Mendokumentasi perkembangan teknologi pembuatan batik dan tenunan tradisional serta tenunan pribumi. Aras 3 i. Menghasilkan barangan kraf batik dan tenunan dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik. ii. Merekaganti alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf batik dan tenunan. iii. Kekemasan kerja. iv. Mengaitkan nilai tambah seni dengan bidang lain seperti sains dan teknologi.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Teknik: i. batik lukis ii. batik blok Proses: i. melakar ii. melilin iii. mewarna iv. mengering v. mematikan warna vi. merebus vii. mencuci viii. kemasan b. Tenunan Alat: i. ke k ii. bilah iii. torak iv. rahak v. peleting Bahan: i. benang ii. benang emas Teknik: i. songket ii. pua Proses: i. membuat corak ii. menganing iii. menenun iv. ikat dan celup (pua) v. kemasan 25

mencanting (melilin)

alat meler ai benang

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
c. d.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Apresiasi seni Portfolio (pilihan berfokus)

2.

Sej arah dan Apresiasi Seni Visual Perkembangan Seni Visual di Malaysia

Mengetahui sejarah Seni Halus Malaysia selepas merdeka dan Kraf Tradisional dari aspek tokoh dan sumbangan, nilai-nilai estetik dan sosial. Aras 1 i. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan, dan budaya lain. ii. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat, dan serantau. Aras 2 i. Menyenarai perkara berkaitan perkembangan kraf batik dan tenunan tradisional dan pribumi dari aspek: a. pengenalan b. tokoh c. sumbangan

Seni Halus Kraf - Batik - Tenunan Peralatan Alat Permainan Perhiasan Diri (Ornamen)

a. b. c. d. e. f. g.

kajian maklumat persembahan pameran perbincangan dokumentasi maklumat (portfolio pilihan berfokus) apresiasi Seni Visual lawatan

Contoh tenunan dari barat dan tempatan

26

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
Mengintepretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat. iii. Membandingbeza pengaruh Seni Islam, Seni Barat, dan serantau terhadap Seni Halus, Kraf Tradisional, Peralatan, Alat Permainan dan Perhiasan Diri di Malaysia. Aras 3 i. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. ii. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya. iii. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. iv. Menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian. ii.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Pelbagai s enjata tradisional

Alat muzi k tradisional

Peralatan domes tik

27

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH

OBJEKTIF TINGKATAN 4 & 5


Pada akhir Tingkatan 4 dan 5, murid dapat: 1. 2. 3. 4. Menggunakan pengalaman dan pengetahuan serta kemahiran dalam Asas Seni Reka untuk menghasilkan kerja yang bermutu. Berkomunikasi secara visual melalui hasil kerja seni. Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya Seni Visual. Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik, dan teknologi untuk merekacipta barangan kraf dan produk Seni Visual yang berkualiti. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan dan sumber di dalamnya. Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin dan kemahiran dalam bidang Seni Visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan serta kerjaya. Menentukan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain seperti sains dan teknologi. Membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya Seni Visual. Menjadikan bidang Seni Visual sebagai prospek kerjaya. Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh Seni Visual dalam konteks perkembangan sejarah Seni Visual di Malaysia dan antarabangsa. Menggunakan teknologi maklumat dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa.
28

5. 6.

7. 8. 9. 10.

11. 12.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM Tingkatan 4&5 Bil
1

Bidang/Unit Pembelajaran
Penghasilan Seni Visual 1.1 Asas Seni Reka (diaplikasikan secara bersepadu dalam penghasilan Seni Visual) 1.2 Seni Halus a. Lukisan b. Catan c. Arca d. Cetakan

Hasil Pembelajaran
Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan: a. Idea dan proses i. mesej / kandungan ii. pengwujudan idea iii. olahan idea b. Olahan karya i. Asas Seni Reka ii. media iii. teknik penghasilan Aras 1 i. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus. ii. Membuat karya seni secara kritis dan kreatif. iii. Mengintepretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja. Aras 2 i. Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan. ii. Menjalankan aktiviti secara terancang.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Murid menghasilkan kerja seni berdasarkan idea dan proses melalui: a. mesej/kandungan b. pengwujudan idea c. olahan idea Lukisan dengan pelbagai media dan teknik. Media seperti: i. pensel ii. pensel warna iii. pen iv. dakwat v. arang vi. krayon vii. pastel viii. perisian komputer Teknik pelukisan: i. garisan kontor ii. garisan beralun iii. garisan lorek iv. garisan silang pangkah Catan dengan pelbagai media dan teknik. Media seperti: i. cat air ii. cat minyak iii. cat poster iv. akrilik v. media campuran 29
Contoh lukisan yang menggunakan media arang

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
iii. Membandingbeza jenis komunikasi visual. Aras 3 i. Menyatakan keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya melalui pernyataan karya yang dihasilkan. ii. Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mencerminkan nilai masyarakat. iii. Mengguna perisian komputer dalam aspek pembelajaran Seni Halus. iv. Memahami cara membuat kemasan untuk se suatu persembahan atau pameran.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Teknik: i. impasto ii. scumbling iii. glazing iv. hard-edge v. pointerlism vi. kolaj vii. media campuran Arca dengan menggunakan pelbagai media dan teknik: Media seperti: i. simen ii. logam iii. media campuran Teknik: i. acuan ii. luakan iii. timbulan iv. kinetik v. instalasi vi. site-specific vii. robotik
contoh arca darip ada Plast er Of Paris menggunakan t eknik luakan

Cetakan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik: Media seperti: i. kayu ii. media campuran iii. plastik/perspek iv. kepingan zink v. foto emulsi

30

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Teknik: i. timbulan ii. kolagrafi iii. gurisan iv. guris kering v. cetakan sutera saring (serigrafi) d. Apresiasi seni e. Portfolio (pilihan berfokus)
Contoh cetakan sutera sar ing menggunakan emulsi foto seb agai halangan. Pro ses cetakan bergantung kepad a bilangan blok. Dalam contoh di bawah, empat blo k digunakan bagi memperolehi hasil akhir (no. 6)

2 4 5

Contoh hasil cetakan kayu

31

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran
1.3 Komunikasi Visual a. Reka Bentuk Grafik b. Multimedia

Hasil Pembelajaran
Memahami proses mereka bentuk: a. Mengenalpasti masalah (spesifikasi) b. Kajian dan penyelidikan - Idea - Cara penyelesaian c. Proses membuat - Proses - Teknik d. Penilaian semula Aras 1 i. Menggunakan perisian komputer dalam pembelajaran grafik dan multimedia. ii. Menggunakan pelbagai jenis muka taip. iii. Mengaplikasi Asas Seni Reka secara kritis dan kreatif dalam pencarian idea serta penghasilan kerja Seni Visual. Aras 2 i. Menginterpretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui eksperimentasi gayaan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Murid menghasilkan reka bentuk a. Identiti Korporat b. Reka Bentuk Penerbitan c. Kaligrafi d. Tipografi Murid menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: i. mengenalpasti masalah (spesifikasi) ii. penyelidikan (idea) iii. proses membuat iv. penilaian semula Alat dan media: i. pensel ii. pensel warna iii. pen iv. pen teknikal v. pen ruling vi. pen manuskrip vii. cat air viii. cat poster ix. dakwat x. arang xi. krayon xii. pastel xiii. tempera xiv. media campuran xv. berus xvi. set geometri xvii. komputer xviii. perisian komputer

32

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
ii. Menghasilkan karya 2D dan 3D dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai. iii. Mengolah hasil kerja dengan memberi perhatian kepada: Kadar banding Reka letak Muka taip Satah Imbangan Aras 3 i. Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil karya. ii. Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dan proses re ka bentuk. iii. Menyediakan portfolio persembahan serta mendokumentasi pengetahuan secara jujur dan teratur. Teknik: i. ii. iii. iv.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

lukisan kecatan (painterly) lipatan berbantukan komputer

Contoh hasil gubahan d engan komputer

33

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran
1.4 Reka Bentuk

Hasil Pembelajaran
Memahami konsep dan proses reka bentuk industri berkaitan: a. Mengenalpasti masalah (spesifikasi) b. Kajian dan penyelidikan - Idea - Cara penyelesaian c. Proses membuat - Proses - Teknik d. Penilaian semula Aras 1 i. Mengaplikasi maklumat dan membuat interpretasi. ii. Menggunakan perisian komputer secara berkesan dalam kerjakerja mudah. iii. Memahami dan mengetahui keperluan konsumer. Aras 2 i. Memilih, mengumpul, menyusun, dan mempersembahkan maklumat dalam portfolio. ii. Membuat reka bentuk

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


a. Menghasilkan reka bentuk produk 2D dan 3D berdasarkan: Masalah Kajian dan penyelidikan Proses membuat Penilaian semula Membuat reka bentuk (model) seperti: Perabot Produk domestik Automobil b. Apresiasi seni c. Aktiv iti Pengayaan d. Penyediaan Portfolio

Reka Bentuk
Industri

34

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
2D berdasarkan trend semasa/masa depan. Menyesuaikan reka bentuk mengikut cita rasa dan kehendak semasa/masa depan. Menggunakan alat dan bahan serta teknik untuk membuat model.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

iii.

iv.

Aras 3 i. Membuat reka bentuk (3D) berdasarkan trend semasa/masa depan. ii. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain. iii. Menyatakan secara berkesan tentang hasil kerja.

Nota: Menyelesaikan masalah mereka bentuk produk perabot, produk domestik dan produk automobil dalam 2D dan 3D.

35

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran
Reka Bentuk Persekitaran - Hiasan Dalaman

Hasil Pembelajaran
Mengetahui dan memahami prinsip asas Hiasan Dalaman seperti berikut:

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

fungsi kedudukan ruang ukuran pencahayaan pengudaraan ruang pergerakan su sun atur perabot warna su sunan hiasan.

Murid menghasilkan kerja berdasarkan: Masalah Kajian dan penyelidikan Proses membuat Penilaian semula Membuat reka bentuk hiasan dalaman seperti: a. b. lakaran, pelan, dan lukisan perspektif model memperagakan hasil

Apresiasi seni Penyediaan Portfolio

Aras 1 i. Memahami beberapa prinsip asas dalam Hiasan Dalaman. ii. Membuat lakaran idea menunjukkan prinsip Hiasan Dalaman. Aras 2 i. Mengetahui konsep ruang (lokasi) yang 36

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
boleh dibangunkan dengan mengambil kira aspek prinsip Hiasan Dalaman. ii. Proses penyimpanan maklumat dan proses kerja melalui portfolio. iii. Mengaplikasi pengetahuan Asas Seni Reka dalam merancang, menyusun, menggubah, dan menghias ruang dalaman dengan mengambil kira beberapa aspek seperti: ke selamatan ekonomi cita rasa budaya iv. Mengetahui cara menyediakan pelan lantai, lukisan perspektif dan model. Aras 3 i. Menyedari kepentingan dan menghargai keindahan serta keharmonian Seni Visual dalam kehidupan. ii. Membuat lakaran dan lukisan trend masa depan berkaitan reka 37

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
bentuk hiasan dalaman seperti ruang, perabot, warna, kegemaran, dan sebagainya. ii. Membuat model dengan menggunakan alat, bahan dan teknik yang se suai. iii. Membuat kemasan. iv. Menyimpan dokumen dalam portfolio.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

- Landskap

Murid dapat mengetahui dan memahami Elemen dalam landskap dan persekitaran seperti berikut: - tanah - tumbuhan - lokasi - aliran - perhubungan Aras 1 i. Menggubah imej visual dalam bentuk 2D dan 3D. Aras 2 i. Mengetahui cara membuat lukisan perspektif, menyediakan pelan, dan rangka model.

a. Murid menghasilkan kerja berdasarkan: Masalah Kajian dan penyelidikan Proses membuat Penilaian semula Membuat reka bentuk landskap seperti: lakaran dan lukisan dalam bentuk 2D model 3D memperagakan hasil b. Penyediaan Portfolio c. Apresiasi Seni

38

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
Aras 3 i. Mengaplikasi pengetahuan Asas Seni Reka dalam merancang, menyusun, menggubah dan menghias model landskap dan persekitaran dengan mengambil kira aspek: - fungsi - lokasi - ukuran - cuaca setempat - suasana - jenis tumbuhan - saliran - perhubungan - cita rasa dan budaya - ekonomi ii. Mengetahui alat, bahan dan teknik untuk membuat model landskap. iii. Proses penyimpanan maklumat dan proses kerja melalui portfolio. iv. Membuat kerja secara sistematik.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

kompos

Pokok buah rendah Batas bunga Kawasan permainan

kanakk k
Pagar S Pohon Renek G Bunga F Pohon berbunga T Pokok W Tasik

39

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran
1.5 Kraf Tradisional dan Dimensi Baru (pilihan berfokus) Tembikar Anyaman Ukiran Kayu Tekat Batik Tenunan

Hasil Pembelajaran
Mempelajari proses penghasilan kraf untuk menjadikan mata barang (end product). Aras 1 i. Mengenalpasti pelbagai motif merekacorak dalam membuat kraf. ii. Mengetahui alat, bahan, teknik, dan proses penghasilan kraf. iii. Mengetahui reka corak kraf dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai budaya, dan kemasan. Aras 2 i. Merekacorak/ merekabentuk barangan kraf dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik khusu s. ii. Mengetahui sejarah batik dan tenunan tempatan serta serantau. iii. Mengenali beberapa tokoh kraf.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Menghasilkan barangan kraf dengan menggunakan bahan, alat dan teknik tertentu: Kajian Bahan Alat Teknik Proses

40

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
Aras 3 i. Merekaganti alat, bahan, dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf. ii. Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan. iii. Mengetahui perkembangan teknologi pembuatan kraf tradisional dan pribumi serta menghargai sumbangan dan hasil karya tokoh kraf tradisional. iv. Menyediakan portfolio proses dan portfolio persembahan. v. Kemasan kerja.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

41

Bil
2

Bidang/Unit Pembelajaran
Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Perkembangan Seni Visual di Malaysia Seni Visual dan Pembentukan Negara Bangsa Kenderaan Seni Bina Pakaian

Hasil Pembelajaran
Mengetahui hubungkait karya seni visual dengan pembinaan budaya bangsa. Aras 1 i. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual berhubung kebudayaan, ritual, sejarah dan semangat patriotisme. Aras 2 i. Membincang sumbangan individu, instituisi dan organisasi terhadap Seni Visual. Aras 3 i. Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan identiti mengenai karya, seni rakyat, seni bina, kenderaan, dan pakaian dalam konteks: sejarah bentuk pengaruh proses fungsi sumbangan ii. Mendokumentasi maklumat. 42 a. b. c. d. e.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


kajian maklumat persembahan pameran perbincangan dokumentasi maklumat (portfolio pilihan berfokus) f. apresiasi seni g. lawatan

Pago-pago

Syed Ahm ad Jamal

Gunung Ledang/Tanjung Kupang