Anda di halaman 1dari 9

Amal Jamai

Farid Riza Hidayat Elektronika dan Instrumentasi UGM 2009

Kenapa ingin masuk KMFM? Hadits arbain pertama ttg niat masih ingat? :D Apa cita-cita antum kelak dikemudian hari? Nahnu Duat Qabla Kulli Syaiin (Kita adalah penyeru sebelum menjadi apapun) -Syaikh Umar Tilmisani. Mursyid Aam ke-3 IM-

Dasar kewajiban berdakwah


QS Al-Ashr 1-4 QS Ali Imron 104 dan 12-14 QS At Taubah 71 Dakwah adalah sebaik-baik perkataan (Al Fushshilat :33) Al Ghazali berkata : keshalihan tidak dapat hanya dibuktikan dengan hanya beriman kepada Alloh dan hari akhir saja, tapi juga harus dibuktikan dengan dengan melaksanakan perintah amal maruf dan nahi munkar Tugas utama Rasul dan Nabi

Salah satu karakter pemuda itu : Selalu berusaha dan berupaya untuk berkelompok dalam bingkai keyakinan dan kekuatan akidah yang lurus(kisah ashhabul kahfi) Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Al Maidah 5:2)

Urgensi Amal Jamai


1. Dustur Ilahi

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran 3:104) -Dalam ayat ini Allah telah mengisyaratkan tentang wajibnya melaksanakan dakwah secara amal jamai. 2.Perjuangan Islam terlalu berat untuk dipikul secara individual, karena perjuangan Islam bertujuan mengikis habis jahiliyah sampai ke akar-akarnya dan menegakkan Islam sebagai penggantinya. 3. Dawah secara jamaah adalah dawah yang paling efektif dan sangat bermanfaat bagi Gerakan Islam. Sebaliknya dawah secara sendirian akan kurang pengaruhnya dalam usaha menanamkan ajaran Islam pada umat manusia

4. Beramal jamai (bergerak secara bersama) akan memperkuat orang-orang yang lemah dan menambah kekuatan bagi orang-orang yang sudah kuat. Satu batu bata saja akan tetap lemah betapapun matangnya batu bata tersebut. Ribuan batu bata yang berserakan tidak akan membentuk kekuatan, kecuali jika telah menjadi dinding, yaitu antara batu bata yang satu dengan yang lain telah direkat dan ditata secara rapi. Orang Mumin yang satu dengan orang Mumin lainnya seperti bangunan yang saling memperrekat. (Muttafaq alaih) Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Al Maidah 5:2) 5. Beramal jamai sebagai sarana mencapai keridhaan Allah Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seolah-olah mereka adalah bagunan yang tersusun kokoh.(QS. Ash Shaff 61:4)

6. Iman lebih terpelihara dalam lingkungan amal jamai Persatuan dalam amal jamai merupakan benteng pertahanan dari ancaman kehancuran. Seorang diri bisa saja lenyap, jatuh atau disergap oleh syethansyethan manusia dan jin. Tetapi jika ia berada di dalam Jamaah maka akan terlindungi.

Sesungguhnya syethan adalah serigala manusia dan serigala itu hanya memakan kambing yang lepas (dari kawanan). (Hadits)

Imam hassan Al Banna : Kekuatan jamaah, sebagaimana organisasiorganisasi secara umumnya, adalah terletak pada kekuatan ikatan para anggotanya. Tiada ikatan yang lebih kuat dalam hal ini selain ikatan cinta yang didasarkan pada aqidah Islam.

Penutup
DR Abdullah Nasihih Ulwan menasihatkan: Ingatlah wahai pemuda muslim. kalian tidak akan dapat meraih suatu kemenangan bila tanpa dibarengi dengan iman dan taqwa, muroqobah dengan Allah dengan sembunyi atau terang-terangan. Perbaikilah niatmu. Jagalah dirimu dari maksiyat dan dosa. Kuasailah hawa nafsu dan jauhilah dari fitnah kehidupan dunia. Sebenarnya misi Islam itu akan terwujud dengan: 1. Iman yang kuat [ Al Hujurat;15] 2. Keihlasan yang sungguh-sungguh [ Al bayyinah :5] 3. Tekad yang kuat tanpa rasa takut [Al Ahzab :39] 4. Usaha yang berkesinambungan [ At Taubah:105] Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mumin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. *At Taubah:105+