Anda di halaman 1dari 7

SK PERMATANG TOJAYA

SCIENCE
<Test Name>

<Date>

Class :

Time :
Marks :

Section B
Bahagian B
[20 marks]
[20 markah]
Answer all questions
Jawap semua soalan
Write your answers in the spaces provided
Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan

1.

The diagram below shows an experiment carried out by a group of pupils.


Rajah di bawah menunjukkan suatu eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid.

DIAGRAM / RAJAH
(a) What do they want to find out from the experiment?
Apakah yang mereka mahukan daripada eksperimen itu?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[1 mark/markah]
(b) State one observation of the experiment.
Nyatakan satu pemerhatian eksperimen ini.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[1 mark/markah]
(c) Give one reason (inference) to explain the observation in (b).
Beri satu sebab (inferens) untuk menjelaskan pemerhatian di (b).
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[1 mark/markah]

(d) Give one conclusion can be drawn from the experiment?


Berikan satu kesimpulan yang boleh dibuat daripada eksperimen ini?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[1 mark/markah]
2.

A pupil carried out an investigation to test the ability of objects to float in water as shown in the diagram
below.
Seorang murid menjalankan satu penyiasatan untuk menguji keupayaan objek-objek untuk terapung di dalam
air seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah.

Diagram /Rajah
The results of the investigation are as shown below.
Keputusan penyiasatan ditunjukkan di bawah ini.

Diagram /Rajah

(a) State:
Nyatakan:
i. what is changed (manipulated variable).
2

apa yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasi).


_________________________________________________________________________________
[1 mark/1 markah]
ii. what is observed (responding variable).
apa yang diperhatikan (pemboleh ubah bergerak balas).
________________________________________________________________________________
[1 mark/1 markah]
(b) State the relationship between what is changed (manipulated variable) and what is observed (responding
variable).
Nyatakan hubungan antara apa yang diubah (pemboleh ubah yang dimanipulasi) dengan apa yang
diperhatikan (pemboleh ubah bergerak balas).
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[1 mark/1 markah]
(c) What will happen when an object in group K is put in the basin?
Apakah yang berlaku apabila objek-objek dalam kumpulan K diletakkan ke dalam besen?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[1 mark/1 markah]
3.

Zainal shines a beam of light on the materials listed below. Then, he classifies the materials into two groups.
Zainal menyuluh satu alur cahaya ke atas bahan-bahan yang disenaraikan di bawah. Kemudian, dia
mengelaskan bahan-bahan itu kepada dua kumpulan.

(a) Complete the table below to show the classification made by Zainal.
Lengkapkan jadual di bawah untuk menunjukkan pengelasan yang dibuat oleh Zainal.

[1 mark/1 markah]
3

(b) How is the classification made?


Bagaimanakah pengelasan ini dibuat?
Group 1 / Kumpulan 1: ________________________________________________________________
Group 2 / Kumpulan 2: ________________________________________________________________
[1 mark/1 markah]
(c) State two characteristics of an object which is a good reflector of light.
Nyatakan dua ciri-ciri objek yang merupakan pemantul cahaya yang baik.
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
[2 marks/2 markah]

4.

The table below shows the observations by a pupil about the shadow of an object.
Jadual di bawah menunjukkan pemerhatian oleh seorang murid tentang bayang-bayang suatu objek.

(a) State the trend of the change in the length of shadow from morning to evening.
Nyatakan corak perubahan panjang bayang-bayang dari pagi hingga ke petang.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[1 mark/1 markah]
(b) State the reason for the change in the length of the shadow that you stated in (a).
Nyatakan sebab bagi perubahan panjang bayang-bayang yang kamu nyatakan di (a).

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[1 mark/1 markah]
(c) What can you say about the shadow at 12.00 noon?
Apakah yang dapat kamu katakan tentang bayang-bayang pada 12.00 tengah hari.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[1 mark/1 markah]
(d) Give a reason for your answer in (c).
Berikan sebab bagi jawapan kamu di (c).
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[1 mark/1 markah]
5.

The diagram below shows a model that is built by a pupil using coins.
Rajah di bawah menunjukkan satu model yang dibina oleh seorang murid dengan menggunakan duit syiling.

(a) What makes the model stable?


Apakah yang menjadikan model ini stabil?
__________________________________________________________________________________
[1 mark/1 markah]
(b) Another model is built by the pupil as shown in the diagram below.
Satu lagi model dibina oleh murid itu seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

What can you say about the stability of this model?


Apakah yang boleh kamu katakan tentang kestabilan model ini?
_________________________________________________________________________________
[1 mark/1 markah]

(c) Give one reason for your answer in (b).


Berikan satu sebab bagi jawapan kamu di (b).
__________________________________________________________________________________
[1 mark/1 markah]

(d) What conclusion can you draw from this investigation?


Apakah kesimpulan yang dapat kamu buat daripada penyiasatan ini?
__________________________________________________________________________________
[1 mark/1 markah]
UPSR Sains Tahun 4,5,6 - SAINS TAHUN 6 Kertas 2
1. (a) To study the response of plants to sunlight and water
Untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap cahaya matahari dan air
(b) 1. The shoot moves towards the hole.
Pucuk bergerak ke arah lubang.
2. The root moves towards the moist cotton wool.
Akar bergerak ke arah kapas basah.
(Any one/Salah satu)
(c) l. The shoot wants to get sunlight.
Pucuk hendak mendapatkan cahaya matahari.
2. The root wants to get water.
Akar hendak mendapatkan air.
(Any one/Salah satu)
(d) l. The shoot responds to sunlight.
Pucuk bergerak balas terhadap cahaya natahari.
2. The root responds to water.
Akar bergerak balas terhadap air.
(Any one/Salah satu)
2. (a) i. The type of object
Jenis objek
ii. Whether the object floats or sinks
Sama ada objek tenggelam atau timbul
(b) Objects that made of iron sink in water, while objects that made of wood float in water.
Objek yang dibuat daripada besi tenggelam dalam air, manakala objek yang dibuat
daripada kayu
timbul di dalam air.
(c) The object willsink to the bottom of the basin.
Objek-objek itu tenggelam ke dasar besen.
3. (a) Group 1: Aluminium plate; Mirror; Silver plate
Kumpulan 1: Kepingan aluminium; Cermin; Kepingan perak
Group 2:Cardboard; Wooden block; Cloth
Kumpulan 2: Kadbod; Bongkah kayu; Kain
6

(b) Group 1: Good reflectors of light


Kumpulan 1: Pemantul cahaya yang baik
Group 2: Poor reflectors of light
Kumpulan 2: Pemantul cahaya yang lemah
(c) 1. Smooth
Licin18/01/2013 Jawapan
www.e-banksoalan.com/Answer.php 2/2
2. Shiny
Berkilat
4. (a) Becomes shorter and then longer
Menjadi semakin pendek dan kemudian semakin panjang
(b) The Earth rotates on its axis.
Putaran Bumi pada paksinya.
(c) No shadow is formed.
Tiada bayang-bayang terbentuk.
(d) The Sun is directly above the object.
Matahari berada betul-betul tegak di atas objek itu.
5. (a) Its base area is big.
Luas tapaknya adalah besar.
(b) This model is less stable.
Model ini adalah kurang stabil.
(c) Its base area is small.
Luas tapaknya adalah kecil.
(d) An object that has a bigger base area is more stable.
Objek yang mempunyai luas tapak yang besar adalah lebih stabil

Anda mungkin juga menyukai