Anda di halaman 1dari 5

PERANCANGAN STRATEGIK SETIAUSAHA SUKAN 2010 2012 VISI Memperkembangkan potensi individu melalui penglibatan yang menyeluruh di kalangan

n murid dalam aktiviti sukan dan permainan menjelang 2012 MISI Untuk merealisasikan visi, kami akan berusaha; Sentiasa merancang dan melaksanakan aktiviti dengan berkualiti Menggalakkan penglibatan murid-murid secara akti dengan mena!arkan pelbagai program dan aktiviti KLAP "ekuatan# Murid-murid yang berpotensi dalam sukan dan permainan $uru-guru yang berdedikasi dan sanggup berkerjasama "emudahan%peralatan sukan%permainan yang terbaik "elemahan# &ktiviti masyarakat sekitar yang lebih menarik minat murid-murid daripada mengikuti%menghadiri aktiviti sukan dan permainan 'bu bapa yang kurang memahami kepentingan sukan dan permainan dalam membentuk sahsiah pelajar (eluang# $uru-guru yang berminat dan sentiasa bersama Murid-murid yang sentiasa memberi bantuan dan ingin bersukan )urulatih luar yang sentiasa sanggup membantu sekolah "emudahan dan peralatan sukan yang akan sentiasa dipertingkatkan TOV $uru-guru yang mempunyai pengalaman yang berbe*a "esedaran mencungkil potensi diri murid-murid "emudahan dan peralatan sudah tersedia (encapaian so bol,olahraga dan merentas desa yang cemerlang diperingkat negeri dan daerah+ Sekolah sebagai pusat kecemerlang sukan daerah+

MATLAMAT STRATEGIK (ETR) 1+ ,ahun 2010 Merancang semua aktiviti dan program sukan dan permainan yang menyeluruh+

2+ -+

Memastikan dan meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan sukan dan permainan Memastikan pengurusan kemudahan dan peralatan yang menyeluruh ,ahun 2011 Meningkatkan kecemerlangan kegemilangan sukan dan permainan Melahirkan !atak sukan dan permainan sekolah yang seimbang dan harmoni Memantapkan kemudahan dan peralatan sukan dan permainan sekolah ,ahun 2012 Menyerlahkan pasukan sekolah dalam so bol,olahraga dan sepak takra! ke peringkat negeri Mengekalkan dan memantapkan kemudahan dan peralatan sukan sedia ada Mengekalkan kecemerlangan sukan dan permainan melalui penglibatan pelajar yang menyeluruh

OBJEKTIF KHUSUS (OTI) 1+ ,ahun 2010 (ada )anuari 2010, sebanyak .0/ bilangan murid menda tar dan bergiat akti dalam sukan dan permainan yang telah dirancang (ada 0ebruari 2010, sebanyak .0/ bilangan murid hadir aktiviti%program sukan dan permainan (ada 0ebruari 2010,semua pasukan sekolah bagi sukan dan permainan telah bersedia untuk pertandingan 2+ -+ ,ahun 2011 (ada )anuari 2011, sebanyak 10/ bilangan murid menda tar dan bergiat akti dalam sukan dan permainan yang telah dirancang (ada ebruari 2011, 10/ kemudahan dan peralatan sukan dan permainan sedia digunakan dan lengkap (ada )un 2011, pasukan so bol, olahraga dan sepak takra! muncul sebagai johan daerah ,ahun 2012 (ada )anuari 2012, sebanyak 100/ bilangan murid menda tar dan bergiat akti dalam sukan dan permainan yang telah dirancang (ada 2gos 2012, pasukan so bol, olahraga dan sepak takra! muncul sebagai johan negeri Selangor (ada ebruari 2012, 13/ kemudahan dan peralatan sukan dan permainan sedia digunakan dan lengkap

OBJEKTIF AM

1+ 2+ -+ 5+

Memberi panduan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengurusan sukan dan permainan Memastikan sekolah sebagai (usat "ecermerlangan Sukan 4aerah+ Mengekalkan semua kemudahan dan peralatan yang disediakan oleh kerajaan+ Mengharumkan nama sekolah diperingkat daerah dan negeri+

LAPORAN POST MORTEM PERANCANGAN STRATEGIK 2007-2009 Ba a!"a#$ S%U Sukan Sekolah

P%#&a '('a# (erancangan strategic tahun 2006 7 2001 bagi Setiausaha Sukan mempunyai visi memperkembangkan potensi individu melalui penglibatan yang menyeluruh dikalangan murid dalam aktiviti sukan dan permainan menjelang 2001+ Ma)(a*a) S)+a)%!", 2007-2009 i+ Merancang aktiviti sukan dan permainan yang berkualiti dan menyeluruh+ ii+ Meningkatkan kecemerlangan dan kegemilangan dalam sukan dan permainan sekolah+ iii+ Menyerlahkan !atak sukan sekolah dalam so bol, olahraga dan sepak takra! La-.+a# P%#/a-a"a# &a# S%0a0 (encapaian# Semua aktiviti sukan sekolah yang telah dirancang dalam (elan ,aktikal ,ahun 2006 hingga 2001 telah dapat dilaksanakan dengan jayanya+ Sebab# i8 Mendapat sokongan dari semua guru dan pentadbir serta murid ii8"erjasama dan minat murid yang tinggi dalam sesetengah bidang

,idak ,ercapai#"ehadiran pelajar yang sangat rendah dalam setiap latihan sukan dan permainan dan tidak menepati masa+ Sebab# i8 ,iada galakan dari ibu bapa ii8 (engaruh luar yang sangat kuat iii8 ,ara hidup yang miskin iv8 9anya pentingkan pertandingan bukan latihan v8(engisian aktiviti kurang menarik minat

Ca&a#!a# P%#a*0a 0a",a# '#)', Ta '# 2010-1012 i+ ii+ iii+ :isi dan misi masih diteruskan kerana masih belum tercapai (engisian aktiviti dan program sukan dan permainan yang lebih berkualiti dan mantap (erlu ada liga dalaman untuk semua jenis sukan dan permainan bagi menarik minat dan mencungkil bakat

iv+

;atihan dalaman perancangan dan pengurusan sukan secara sainsti ik dan bersistematik perlu diadakan bagi guru serta murid yang berminat+

4isediakan 2leh, <<<<<<<<<<<<<<<<<< =>2?&@M&> &9M&48 Setiausaha Sukan, SM" US) 2-+