Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh Masa Tahun Mata Pelajaran Tema Tajuk

: 29 September 2013 : 9.00 10.00 pagi : 5 Cergas : Bahasa Melayu : Kesihatan : Amalan Hidup Sihat

Fokus Utama: 5.2: Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2: Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca.

Fokus Sampingan: 2.1: Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1: Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. 8.5: Mengenalpasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 1: Memilih dan mengenalpasti penanda wacana.

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pelajaran, murid-murid diharapkan dapat i. ii. iii. Membaca petikan Cara Menjaga Kesihatan Diri dengan jelas dan menggunakan intonasi serta sebutan yang betul. Menceritakan tentang poster Penjagaan Kebersihan Diri secara lisan. Melengkapkan sekurang-kurangnya 7 daripada 10 soalan isi tempat kosong dengan penanda wacana yang sesuai dan betul.

Kemahiran Bahasa: Kemahiran Membaca, Kemahiran Bertutur Sistem Bahasa: Penanda wacana Perisian Kurikulum: Ilmu: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Nilai: Bertanggungjawab, Kasih Sayang, Harga Diri Kemahiran Bernilai Tambah: i. ii. iii. Kemahiran Berfikir - menghubungkaitkan, mengimbas kembali, menganalisis dan meringkaskan. Kontekstual - menghubungkaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian. Kecerdasan Pelbagai - kecerdasan verbal-linguistik, kecerdasan intrapersonal.

Alat/Bahan Bantu Mengajar: video klip Amalkan Gaya Hidup Sihat, petikan teks Cara Menjaga Kesihatan Diri, poster Cara Hidup Sihat, lembaran kerja latihan penanda wacana. Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid telah mengetahui dan mempratikkan contoh-contoh amalan kehidupan sihat seperti bersenam dalam kehidupan harian mereka.

Langkah/ Masa (60 minit)

Isi Pelajaran Guru

Aktiviti Murid

Catatan

Set Induksi (5 minit)

Tayangan Video klip Amalkan Gaya Hidup Sihat Laman Web: http://www.youtube.c om/watch?v=U2_3B0 5SG4Q

Guru menayangkan video klip Amalkan Gaya Hidup Sihat dengan menggunakan komputer. Guru meminta murid menghayati video klip tersebut. Guru bertanya kepada murid tentang kandungan dan mesej yang ingin disampaikan melalui video klip tersebut.

Murid menonton tayangan video klip tersebut. Murid menjelaskan kandungan dan mesej yang telah disampaikan oleh video klip tersebut.

Bahan Bantu Mengajar: Video klip

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir Kemahiran Belajar Cara Belajar

Nilai: Bertanggungjawab terhadap diri sendiri

Langkah 1 (10 minit)

Petikan TeksCara Menjaga Kesihatan Diri . (Rujuk Lampiran 1)

Soalan Lisan: Apakah contoh-contoh amalan hidup yang sihat? Adakah anda mengamalkan amalan hidup yang sihat

Guru mengedarkan kertas petikan teks bertajuk Cara Menjaga Kesihatan Diri dan meminta murid membaca dengan kuat. Guru membimbing murid untuk membaca petikan teks dengan

Murid mendapatkan edaran kertas petikan teks tersebut. Murid membaca petikan teks secara kuat. Murid dibimbing oleh guru dan diperbetulkan dari segi intonasi dan sebutan semasa

Bahan Bantu Mengajar: Petikan Teks Cara Menjaga Kesihatan Diri

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir

Kemahiran Pembelajaran Kontekstual

dalam kehidupan harian? Mengapakah perlunya kita menjaga kesihatan diri?

menggunakan intonasi serta sebutan yang betul. Guru menanyakan beberapa soalan berdasarkan petikan teks tersebut kepada murid.

membaca Nilai: petikan teks Harga Diri tersebut. Murid mendengar dan menjawab soalan guru berdasarkan petikan teks tersebut.

Langkah 2 (10 minit)

Maklumat berdasarkan petikan teksCara Menjaga Kesihatan Diri dan penulisan ringkasan. Contoh maklumat:

Guru menyuruh murid mencari dan menyenaraikan maklumat yang ada dalam petikan teks tersebut. Guru meminta murid menulis satu ringkasan dengan menggunakan maklumat tersebut.

Murid mencari dan menyenaraikan semua maklumat yang ada dalam petikan teks tersebut. Murid menulis satu ringkasan dengan menggunakan semua maklumat tersebut.

Bahan Bantu Mengajar: Petikan Teks Cara Menjaga Kesihatan Diri

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir Kemahiran Belajar Cara Belajar

Nilai: Kerajinan

Langkah 3 (20 minit)

Poster Cara Hidup Sihat (Rujuk Lampiran 2)

Guru membahagikan murid-murid seramai 4 atau 5 orang dalam satu kumpulan. Guru memaparkan poster Cara Hidup Sihat di hadapan papan hitam. Guru meminta murid meneliti dan membaca poster tersebut. Guru meminta murid berbincang tentang salah satu isi yang ada pada poster tersebut dalam kumpulan. Guru menyuruh murid membentangkan hasil dapatan mengikut kumpulan.

Murid-murid membentuk kumpulan masing-masing mengikut kehendak guru. Murid meneliti dan membaca poster dengan teliti. Murid berbincang dan menghuraikan salah satu isi yang terdapat dalam poster tersebut dalam kumpulan masingmasing. Murid membentang hasil dapatan mereka mengikut kumpulan.

Bahan Bantu Mengajar: Poster Cara Hidup Sihat

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Pembelajaran Konstruktivisme Kemahiran Berfikir Kemahiran Kecerdasan Interpersonal

Nilai: Bekerjasama HormatMenghormati

Langkah 4 (10 m)

Latihan Tatabahasa: Penanda Wacana (Rujuk Lampiran 3) Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai ayat untuk

Guru mengedarkan lembaran kerja tentang latihan penanda wacana kepada murid. Guru menjelaskan kepada murid tentang

Murid menerima lembaran kerja tersebut daripada guru. Murid menyiapkan latihan tersebut.

Bahan Bantu Mengajar: Lembaran Kerja Latihan Penanda Wacana

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir

melanjutkan sesuatu maklumat. Contoh: tetapi lalu jika serta agar supaya sungguhpun kerana walaupun mahupun

penanda wacana. Guru menyuruh murid membuat latihan tersebut. Guru menyemak lembaran kerja murid secara bergilir-gilir dan dari meja ke meja.

Kemahiran Pembelajaran Konstruktivisme

Nilai: Berani Mencuba Kerajinan

Penutup Kognitif Penutup (5 minit) Isinya: Apakah itu amalan hidupan sihat ? Apakah contoh-contoh amalan hidup sihat? Mengapakah kita perlu mengamalkan amalan hidup sihat?

Guru menafsir kefahaman murid dengan menjalankan sesi soal-jawab tentang dapatan pengajaran pada hari tersebut. Guru membuat kesimpulan.

Murid menceritakan contoh-contoh dan kepentingan amalan hidup yang sihat dalam kehidupan harian mereka.