Anda di halaman 1dari 16

UNDANG-UNDANG (UU) Nomor: 25 TAHUN 1992 (25/1992) Tanggal: 21 OKTOBER 1992 (JAKARTA) Tentang: PERKOPERASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN

YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimban : a! ba"#a $operasi, baik seba ai erakan ekonomi rak%a& maupun seba ai badan usa"a berperan ser&a un&uk me#u'udkan mas%araka& %an ma'u, adil dan makmur berlandaskan Pan(asila dan Undan ) Undan Dasar *+,- dalam &a&a perekonomian nasional %an disusun seba ai usa"a bersama berdasar a&as asas kekeluar aan dan demokrasi ekonomi. b! ba"#a $operasi perlu lebi" memban un dirin%a dan diban un men'adi kua& dan mandiri berdasarkan prinsip $operasi se"in a mampu berperan seba ai soko uru perekonomian nasional. (! ba"#a pemban unan $operasi merupakan &u as dan &an un 'a#ab Pemerin&a" dan seluru" rak%a&. d! ba"#a un&uk me#u'udkan "al)"al &ersebu& dan men%elaraskan den an perkemban an keadaan, perlu men a&ur kembali ke&en&uan &en&an perkoperasian dalam sua&u Undan )undan seba ai pen an&i Undan )undan Nomor */ Ta"un *+01 &en&an Pokok) pokok Perkoperasian. Men in a&: Pasal - a%a& 2*3, Pasal /4 a%a& 2*3, dan Pasal 55 Undan )Undan Dasar *+,-. Den an perse&u'uan DE6AN PER6A$I7AN RA$YAT REPU87I$ IND9NESIA

MEMUTUS$AN: Mene&apkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN! BAB I KETENTUAN UMUM Pa a! 1 Dalam Undan )undan ini %an dimaksud den an: *! $operasi adala" badan usa"a %an beran o&akan oran )seoran a&au badan "ukum $operasi den an melandaskan ke ia&ann%a berdasarkan prinsip $operasi sekali us seba ai erakan ekonomi rak%a& %an berdasar a&as asas kekeluar aan! /! Perkoperasian adala" se ala sesua&u %an men%an ku& ke"idupan $operasi! 5! $operasi Primer adala" $operasi %an didirikan ole" dan beran o&akan oran )seoran ! ,! $operasi Sekunder adala" $operasi %an didirikan ole" dan beran o&akan $operasi! -! Gerakan $operasi adala" keseluru"an or anisasi $operasi dan ke ia&an perkoperasian %an bersi:a& &erpadu menu'u &er(apain%a (i&a)(i&a bersama $operasi! BAB II "ANDASAN# ASAS# DAN TUJUAN 8a ian Per&ama 7andasan dan Asas Pa a! 2 $operasi berlandaskan Pan(asila dan Undan )Undan Dasar *+,- ser&a berdasar a&as asas kekeluar aan!

8a ian $edua Tu'uan Pa a! $ $operasi ber&u'uan mema'ukan kese'a"&eraan an o&a pada k"ususn%a dan mas%araka& pada umumn%a ser&a iku& memban un &a&anan perekonomian nasional dalam ran ka me#u'udkan mas%araka& %an ma'u, adil, dan makmur berlandaskan Pan(asila dan Undan )Undan Dasar *+,-! BAB III %UNGSI# PERAN# DAN PRINSIP KOPERASI 8a ian Per&ama ;un si dan Peran Pa a! & ;un si dan peran $operasi adala": a! memban un dan men emban kan po&ensi dan kemampuan ekonomi an o&a pada k"ususn%a dan mas%araka& pada umumn%a un&uk menin ka&kan kese'a"&eraan ekonomi dan sosialn%a. b! berperan ser&a se(ara ak&i: dalam upa%a memper&in i kuali&as ke"idupan manusia dan mas%araka&. (! memperkoko" perekonomian rak%a& seba ai dasar kekua&an dan ke&a"anan perekonomian nasional den an $operasi seba ai soko urun%a. d! berusa"a un&uk me#u'udkan dan men emban kan perekonomian nasional %an merupakan usa"a bersama berdasar a&as asas kekeluar aan dan demokrasi ekonomi! 8a ian $edua Prinsip $operasi Pa a! 5 2*3 $operasi melaksanakan prinsip $operasi seba ai beriku&:

a! kean o&aan bersi:a& sukarela dan &erbuka. b! pen elolaan dilakukan se(ara demokra&is. (! pemba ian sisa "asil usa"a dilakukan se(ara adil sebandin den an besarn%a 'asa usa"a masin )masin an o&a. d! pemberian balas 'asa %an &erba&as &er"adap modal. e! kemandirian! 2/3 Dalam men emban kan $operasi, maka $operasi melaksanakan pula prinsip $operasi seba ai beriku&: a! pendidikan perkoperasian. b! ker'a sama an&arkoperasi!

BAB I' PEMBENTUKAN 8a ian Per&ama S%ara& Pemben&ukan Pa a! ( 2*3 $operasi Primer diben&uk ole" sekuran )kuran n%a /4 2duapulu"3 oran ! 2/3 $operasi Sekunder diben&uk ole" sekuran )kuran n%a 5 2&i a3 $operasi! Pa a! ) 2*3 Pemben&ukan $operasi seba aimana dimaksud dalam Pasal 0 dilakukan den an ak&a pendirian %an memua& An aran Dasar! 2/3 $operasi mempun%ai &empa& kedudukan dalam #ila%a" ne ara Republik Indonesia! Pa a! *

An aran Dasar seba aimana dimaksud dalam Pasal 1 a%a& 2*3 memua& sekuran )kuran n%a: a! b! (! d! e! :! ! "! i! '! da:&ar nama pendiri. nama dan &empa& kedudukan. maksud dan &u'uan ser&a bidan usa"a. ke&en&uan men enai kean o&aan. ke&en&uan men enai Rapa& An o&a. ke&en&uan men enai pen elolaan. ke&en&uan men enai permodalan. ke&en&uan men enai 'an ka #ak&u berdirin%a. ke&en&uan men enai pemba ian sisa "asil usa"a. ke&en&uan men enai sanksi! 8a ian $edua S&a&us 8adan Hukum Pa a! 9 $operasi memperole" s&a&us badan "ukum se&ela" ak&a pendiriann%a disa"kan ole" Pemerin&a"! Pa a! 1+ 2*3 Un&uk mendapa&kan pen esa"an seba aimana dimaksud dalam Pasal +, para pendiri men a'ukan permin&aan &er&ulis diser&ai ak&a pendirian $operasi! 2/3 Pen esa"an ak&a pendirian diberikan dalam 'an ka #ak&u palin lama 5 2&i a3 bulan se&ela" di&eriman%a permin&aan pen esa"an! 253 Pen esa"an ak&a pendirian diumumkan dalam 8eri&a Ne ara Republik Indonesia! Pa a! 11

2*3 Dalam "al permin&aan pen esa"an ak&a pendirian di&olak, alasan penolakan diberi&a"ukan kepada para pendiri se(ara &er&ulis dalam! #ak&u palin lamba& 5 2&i a3 bulan se&ela" di&eriman%a permin&aan! 2/3 Ter"adap penolakan pen esa"an ak&a pendirian para pendiri dapa& men a'ukan permin&aan ulan dalam #ak&u palin lama * 2sa&u3 bulan se'ak di&eriman%a penolakan! 253 $epu&usan &er"adap pen a'uan permin&aan ulan diberikan dalam 'an ka #ak&u palin lama * 2sa&u3 bulan se'ak di&eriman%a pen a'uan permin&aan ulan ! Pa a! 12 2*3 Peruba"an An aran Dasar dilakukan ole" Rapa& An p&a!

2/3 Ter"adap peruba"an An aran Dasar %an men%an ku& pen abun an, pemba ian, dan peruba"an bidan usa"a $operasi dimin&akan pen esa"an kepada Pemerin&a"! Pa a! 1$ $e&en&uan men enai pers%ara&an dan &a&a (ara pen esa"an a&au penolakan pen esa"an ak&a pendirian, dan peruba"an An aran Dasar seba aimana dimaksud dalam Pasal +, Pasal *4, Pasal **, dan Pasal */ dia&ur lebi" lan'u& den an Pera&uran Pemerin&a"! Pa a! 1& 2*3 Un&uk keperluan pen emban an dan<a&au e:isiensi usa"a, sa&u $operasi a&au lebi" dapa&: a! men abun kan diri men'adi sa&u den an $operasi lain, a&au b! bersama $operasi lain meleburkan diri den an memben&uk $operasi baru! 2/3 Pen abun an a&au peleburan dilakukan den an perse&u'uan Rapa& An o&a masin )masin $operasi!

8a ian $e&i a 8en&uk dan =enis Pa a! 15 $operasi dapa& berben&uk $operasi Primer a&au $operasi Sekunder! Pa a! 1( =enis $operasi didasarkan pada kesamaan ke ia&an dan kepen&in an ekonomi an o&an%a! BAB ' KEANGGOTAAN Pa a! 1) 2*3 An o&a $operasi adala" pemilik dan sekali us pen $operasi! 2/3 $ean o&aan $operasi di(a&a& dalam buku da:&ar an Pa a! 1* 2*3 Yan dapa& men'adi an o&a $operasi iala" se&iap #ar a ne ara Indonesia %an mampu melakukan &indakan "ukum a&au $operasi %an memenu"i pers%ara&an seba aimana di&e&apkan dalam An aran Dasar! 2/3 $operasi dapa& memiliki an o&a luar biasa %an pers%ara&an, "ak, dan ke#a'iban kean o&aann%a di&e&apkan dalam An aran Dasar! Pa a! 19 2*3 $ean o&aan $operasi didasarkan pada kesamaan kepen&in an ekonomi dalam lin kup usa"a $operasi! 2/3 $ean o&aan $operasi dapa& diperole" a&au diak"iri se&ela" s%ara& seba aimana dia&ur dalam An aran Dasar dipenu"i! una 'asa o&a!

253 $ean

o&aan $operasi &idak dapa& dipinda"&an ankan!

2,3 Se&iap an o&a mempun%ai ke#a'iban dan "ak %an sama &er"adap $operasi seba aimana dia&ur dalam An aran Dasar! Pa a! 2+ 2*3 Se&iap an o&a mempun%ai ke#a'iban:

a! mema&u"i An aran Dasar dan An aran Ruma" Tan a ser&a kepu&usan %an &ela" disepaka&i dalam Rapa& An o&a. b! berpar&isipasi dalam ke ia&an usa"a %an diselen arakan ole" $operasi. (! men emban kan dan memeli"ara kebersamaan berdasar a&as asas kekeluar aan! 2/3 Se&iap an o&a mempun%ai "ak:

a! men "adiri, men%a&akan pendapa&, dan memberikan suara dalam Rapa& An o&a. b! memili" dan<a&au dipili" men'adi an o&a Pen urus a&au Pen a#as. (! memin&a diadakan Rapa& An o&a menuru& ke&en&uan dalam An aran Dasar. d! men emukakan pendapa& a&au saran kepada Pen urus diluar Rapa& An o&a baik dimin&a maupun &idak dimin&a. e! meman:aa&kan $operasi dan mendapa& pela%anan %an sama an&ara sesama an o&a. :! mendapa&kan ke&eran an men enai perkemban an $operasi menuru& ke&en&uan dalam An aran Dasar!

UNDANG-UNDANG (UU) Nomor: 25 TAHUN 1992 (25/1992) Tanggal:

21 OKTOBER 1992 (JAKARTA) Tentang: PERKOPERASIAN 2 8A8 I> ) 8A8 >I? 3 BAB I, SISA HASI" USAHA Pa a! &5 2*3 Sisa Hasil Usa"a $operasi merupakan pendapa&an $operasi %an diperole" dalam sa&u &a"un buku dikuran i den an bia%a, pen%usu&an, dan ke#a'iban lainn%a &ermasuk pa'ak dalam &a"un buku %an bersan ku&an! 2/3 Sisa Hasil Usa"a se&ela" dikuran i dana (adan an, diba ikan kepada an o&a s&andin den an 'asa usa"a %an dilakukan ole", masin )masin an o&a den an $operasi, ser&a di unakan un&uk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari $operasi, sesuai den an kepu&usan Rapa& An o&a! 253 8esarn%a pemupukan dana (adan an di&e&apkan dalam Rapa& An BAB , PEMBUBARAN KOPERASI 8a ian Per&ama @ara Pembubaran $operasi Pa a! &( Pembubaran $operasi dapa& dilakukan berdasarkan: a! kepu&usan Rapa& An o&a, a&au b! kepu&usan Pemerin&a"! Pa a! &) o&a!

2*3 $epu&usan pembubaran ole" Pemerin&a" seba aimana dimaksud dalam Pasal ,0 "uru: b dilakukan apabila: a! &erdapa& buk&i ba"#a $operasi %an bersan ku&an &idak memenu"i ke&en&uan Undan )undan ini. b! ke ia&ann%a ber&en&an an den an ke&er&iban umum dan<a&au kesusilaan. (! kelan sun an "idupn%a &idak dapa& la i di"arapkan! 2/3 $epu&usan pembubaran $operasi ole" Pemerin&a" dikeluarkan dalam #ak&u palin lamba& , 2empa&3 bulan &er"i&un se'ak &an al di&eriman%a sura& pemberi&a"uan ren(ana pembubaran &ersebu& ole" $operasi %an bersan ku&an! 253 Dalam 'an ka #ak&u palin lamba& / 2dua3 bulan se'ak &an al penerimaan pemberi&a"uan, $operasi %an bersan ku&an ber"ak men a'ukan kebera&an! 2,3 $epu&usan Pemerin&a" men enai di&erima a&au di&olakn%a kebera&an a&as ren(ana pembubaran diberikan palin lamba& * 2sa&u3 bulan se'ak &an al di&eriman%a pem%a&aan kebera&an &ersebu&! Pa a! &* $e&en&uan men enai pembubaran $operasi ole" Pemerin&a" dan &a&a (ara pen a'uan kebera&an seba aimana dimaksud dalam Pasal ,1, dia&ur lebi" lan'u& den an Pera&uran Pemerin&a"! Pa a! &9 2*3 $epu&usan pembubaran $operasi ole" Rapa& An se(ara &er&ulis ole" $uasa Rapa& An o&a kepada: a! semua kredi&or. b! Pemerin&a"! 2/3 Pemberi&a"uan kepada semua kredi&or dilakukan ole" Pemerin&a", dalam "al pembubaran &ersebu& berlan sun berdasarkan kepu&usan Pemerin&a"! o&a diberi&a"ukan

253 Selama pemberi&a"uan pembubaran $operasi belum di&erima ole" kredi&or, maka pembubaran $operasi belum berlaku ba in%a! Pa a! 5+ Dalam pemberi&a"uan seba aimana dimaksud dalam Pasal ,+ disebu&kan: a! nama dan alama& Pen%elesai, dan b! ke&en&uan ba"#a semua kredi&or dapa& men a'ukan &a i"an dalam 'an ka #ak&u 5 2&i a3 bulan sesuda" &an al di&eriman%a sura& pemberi&a"uan pembubaran! 8a ian $edua Pen%elesaian Pa a! 51 Un&uk kepen&in an kredi&or dan para an o&a $operasi, &er"adap pembubaran $operasi dilakukan pen%elesaian pembubaran %an selan'u&n%a disebu& pen%elesaian! Pa a! 52 2*3 Pen%elesaian dilakukan ole" pen%e&esai pembubaran %an selan'u&n%a disebu& Pen%elesai! 2/3 Un&uk pen%elesaian berdasarkan kepu&usan Rapa& An di&un'uk ole" Rapa& An o&a! o&a, Pen%elesai

253 Un&uk pen%elesaian berdasarkan kepu&usan Pemerin&a", Pen%elesai di&un'uk ole" Pemerin&a"! 2,3 Selama dalam proses pen%elesaian, $operasi &ersebu& &e&ap ada den an sebu&an A$operasi dalam pen%elesaianA! Pa a! 5$ 2*3 Pen%elesaian se era dilaksanakan se&ela" dikeluarkan kepu&usan pembubaran $operasi!

2/3 Pen%elesai ber&an un 'a#ab kepada $uasa Rapa& An o&a dalam "al Pen%elesai di&un'uk ole" Rapa& An o&a dan kepada Pemerin&a" dalam "al Pen%elesai di&un'uk ole" Pemerin&a"! Pa a! 5& Pen%elesai mempun%ai "ak, #e#enan , dan ke#a'iban seba ai beriku&: a! melakukan se ala perbua&an "ukum un&uk dan a&as nama A$operasi dalam pen%elesaianA. b! men umpulkan se ala ke&eran an %an diperlukan. (! meman il Pen urus, an o&a dan bekas an o&a &er&en&u %an diperlukan, baik sendiri)sendiri maupun bersama)sama. d! memperole", memeriksa, dan men unakan se ala (a&a&an dan arsip $operasi. e! mene&apkan dan melaksanakan se ala ke#a'iban pemba%aran %an dida"ulukan dari pemba%aran "u&an lainn%a. :! men unakan sisa keka%aan $operasi un&uk men%elesaikan sisa ke#a'iban $operasi. ! memba ikan sisa "asil pen%elesaian kepada an o&a. "! membua& beri&a a(ara pen%elesaian! Pa a! 55 Dalam "al &er'adi pembubaran $operasi, an o&a "an%a menan un keru ian seba&as simpanan pokok, simpanan #a'ib dan modal pen%er&aan %an dimilikin%a! 8a ian $e&i a Hapusn%a S&a&us 8adan Hukum Pa a! 5( 2*3 Pemerin&a" men umumkan pembubaran $operasi dalam 8eri&a Ne ara Republik Indonesia! 2/3 S&a&us badan "ukum $operasi "apus se'ak &an al pen umuman pembubaran $operasi &ersebu& dalam 8eri&a Ne ara Republik Indonesia!

BAB ,I "EMBAGA GERAKAN KOPERASI Pa a! 5) 2*3 $operasi se(ara bersama)sama mendirikan sa&u or anisasi &un al %an ber:un si seba ai #ada" un&uk memper'uan kan kepen&in an dan ber&indak seba ai pemba#a aspirasi $operasi! 2/3 9r anisasi ini berasaskan Pan(asila! 253 Nama, &u'uan, susunan, dan &a&a ker'a or anisasi dia&ur dalam An aran Dasar or anisasi %an bersan ku&an! Pa a! 5* 2*3 9r anisasi &ersebu& melakukan ke ia&an: a! memper'uan kan dan men%alurkan aspirasi $operasi. b! menin ka&kan kesadaran berkoperasi di kalan an mas%araka&. (! melakukan pendidikan perkoperasian ba i an o&a dan mas%araka&. d! men emban kan ker'asama an&arkoperasi dan an&ara $operasi den an badan usa"a lain, baik pada &in ka& nasional maupun in&ernasional! 2/3 Un&uk melaksanakan ke ia&an &ersebu&, $operasi se(ara bersama)sama, men "impun dana $operasi! Pa a! 59 9r anisasi %an diben&uk seba aimana dimaksud dalam Pasal -1 a%a& 2*3disa"kan ole" Pemerin&a"! BAB ,II PEMBINAAN Pa a! (+

2*3 Pemerin&a" men(ip&akan dan men emban kan iklim dan kondisi %an mendoron per&umbu"an ser&a permas%araka&an $operasi! 2/3 Pemerin&a" memberikan bimbin an, kemuda"an, dan perlindun an kepada $operasi! Pa a! (1 Dalam upa%a men(ip&akan dan men emban kan iklim dan kondisi %an mendoron per&umbu"an dan pemas%araka&an $operasi, Pemerin&a": a! memberikan kesempa&an usa"a %an seluas)luasn%a kepada $operasi. b! menin ka&kan dan meman&apkan kemampuan $operasi a ar men'adi $operasi %an se"a&, &an u", dan mandiri. (! men upa%akan &a&a "ubun an usa"a %an salin men un&un kan an&ara $operasi den an badan usa"a lainn%a. d! membuda%akan $operasi dalam mas%araka&! Pa a! (2 Dalam ran ka memberikan bimbin an dan kemuda"an kepada $operasi, Pemerin&a": a! membimbin usa"a $operasi %an sesluai den an kepen&in an ekonomi an o&an%a. b! mendoron , men emban kan, dan memban&u pelaksanaan pendidikan, pela&i"an, pen%ulu"an, dan peneli&ian perkoperasian. (! memberikan kemuda"an un&uk memperkoko" permodalan $operasi ser&a men emban kan lemba a keuan an $operasi. d! memban&u pen emban an 'arin an usa"a $operasi dan ker'a sama %an salin men un&un kan an&arkoperasi. e! memberikan ban&uan konsul&ansi una meme(a"kan permasala"an %an di"adapi ole" $operasi den an &e&ap memper"a&ikan An aran Dasar dan prinsip $operasi! Pa a! ($

2*3 Dalam ran ka pemberian perlindun an kepada $operasi, Pemerin&a" dapa&: a! mene&apkan bidan ke ia&an ekonomi %an "an%a bole" di) usa"akan ole" $operasi. b! mene&apkan bidan ke ia&an ekonomi di sua&u #ila%a" %an &ela" ber"asil diusa"akan ole" $operasi un&uk &idak diusa"akan ole" badan usa"a lainn%a! 2/3 Pers%ara&an dan &a&a (ara pelaksanaan seba aimana dimaksud dalam a%a& 2*3 dia&ur lebi" lan'u& den an Pera&uran Pemerin&a"! Pa a! (& Pembinaan seba aimana dimaksud dalam Pasal 04, Pasal 0*, Pasal 0/, dan Pasal 05 dilakukan den an memper"a&ikan keadaan dan kepen&in an ekonomi nasional, ser&a pemera&aan kesempa&an berusa"a dan kesempa&an ker'a! BAB ,III KETENTUAN PERA"IHAN Pa a! (5 $operasi %an &ela" memiliki s&a&us badan "ukum pada saa& Undan ) undan ini berlaku, din%a&akan &ela" memperole" s&a&us badan "ukum berdasarkan Undan )undan ini! BAB ,I' KETENTUAN PENUTUP Pa a! (( 2*3 Den an berlakun%a Undan )undan ini, maka Undan )undan Nomor */ Ta"un *+01 &en&an Pokok)pokok Perkoperasian 27embaran Ne ara Ta"un *+01 Nomor /5, Tamba"an 7embaran Ne ara Ta"un *+01 Nomor /B5/3 din%a&akan &idak berlaku la i!

2/3 Pera&uran pelaksanaan Undan )undan Nomor */ Ta"un *+01 &en&an Pokok)pokok Perkoperasian 27embaran Ne ara Ta"un *+01 Nomor /5, Tamba"an 7embaran Ne ara Ta"un *+01 Nomor /B5/3 din%a&akan masi" &e&ap berlaku sepan'an &idak ber&en&an an den an a&au belum di an&i berdasarkan Undan )undan ini! Pa a! () Undan )undan ini mulai berlaku se'ak &an al diundan kan!

A ar se&iap oran men e&a"uin%a, memerin&a"kan pen undan an Undan )undan ini den an penempa&ann%a dalam 7embaran Ne ara Republik Indonesia! Disa"kan di =akar&a pada &an al /* 9k&ober *++/ PRESIDEN REPU87I$ IND9NESIA S9EHART9

Diundan kan di =akar&a pada &an al /* 9k&ober *++/ MENTERI<SE$RETARIS NEGARA REPU87I$ IND9NESIA M9ERDI9N9

Anda mungkin juga menyukai